สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กำแพงเพชร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 82.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจันทิมา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ประหยัด
 
1. นางสาวณัชมาศ  พัชนี
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 75.8 เงิน 17 โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงนริศรา   สารีดี
 
1. นางอิสสริยา  สิทธิโสภณ
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71 เงิน 28 โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ตันติปิธรรม
 
1. นางลลนา  พิลึก
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75.4 เงิน 44 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 1. เด็กหญิงธาริสา  ชัยรัตน์
 
1. นางสาวลดาวัลย์  พลอาจ
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงชไมพร  เมฆี
 
1. นางศิริวรรณภา  ฉิมสุข
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 15 โรงเรียนบ้านจันทิมา 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  สีม่วง
 
1. นางวิภาพร  พุทธรักษา
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงภาพิมล  มีขันหมาก
 
1. นางสาวลมัย  มีขันหมาก
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 28 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   มณีนาค
 
1. นางสิรินุช   ชูชื่น
 
9 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. นางสาวแพรพรรณ  เฉียดกลาง
 
1. นางศิริวรรณภา  ฉิมสุข
 
10 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 88.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กหญิงพัชรา  เสือสิงห์
2. เด็กหญิงอรอุมา  ชาวระหาญ
 
1. นางสันทนา  กิวิพันธ์
2. นางเครือวัลย์  แสนกล้า
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 83.25 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1. เด็กหญิงปัญญาทิพย์  คำแสง
2. เด็กหญิงเบญจพร  อัมพเศวตร์
 
1. นางกานดา  ทาแกง
2. นางนพวรรณ  สุขศรี
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงศุภิสรา  เนียมทรัพย์
 
1. นางเพียงตะวัน  เครือยา
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงศิวพร  เรืองชัยศิวเวท
 
1. นางสาวสุนันท์  มิ่งมณี
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กหญิงรัตตวัลย์  ชัยผุย
 
1. นางสมภักดิ์  โชติสกุล
 
15 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83.8 ทอง 13 โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงญาดา  เอี่ยมเอื้อยุทธ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  จึงตระกูลพานิช
3. เด็กหญิงพิชาดา  กิตติวงศธร
 
1. นางสาวสุนิสา  นุธิกูล
2. นางอัมพร  เต็มศิริรักษ์
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 5 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงนฤมล  แสนทิพย์
3. เด็กหญิงพัชชาพร  ชูรส
 
1. นายจิรายุ  เถาว์โท
2. นางดลณภา  มิ่งใย
 
17 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงชนกานต์  เทียมฉันท์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ทัพวงษ์
 
1. นางสาวสุนิสา  นุธิกูล
2. นางอัมพร  เต็มศิริรักษ์
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กชายวีรศักดิ์  ดีบุญ
2. เด็กชายศุภกร  ทองกรณ์
 
1. นายกิตติกรณ์  เงินทอง
2. นางจินดา  ฟักแก้ว
 
19 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 1. เด็กชายชุติพงษ์  บางยิ้ม
 
1. นางวิปัทมา  จันทร์พุฒ
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 30 โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงธันยธร  กังพิศดาร
 
1. นางอัมพร  เต็มศิริรักษ์
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางลาด 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พลศร
 
1. นายศักดิ์ชัย  ปินตา
 
22 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71.5 เงิน 18 โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กชายภูมิ  สุขจันทร์ตรี
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  วชิรเมธากร
3. เด็กชายอัครวิชญ์  คงชุม
 
1. นางดารุณี  หิรัญพันธุ์
2. นางอุษา  เอี่ยมโพธิ์
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  หนองหลวง
2. เด็กหญิงวนิดา  แซ่ห่าน
3. เด็กหญิงสุชาดา  บดีรัฐ
 
1. นางนภัสสร  พัชนี
2. นางวิภา  ดำริห์
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองทราย 1. เด็กหญิงกัลยานัด  อ้นหนองปลง
2. เด็กหญิงวนัสบดี  ลิขิตปัญญาราษฎร์
3. เด็กหญิงสายอำพร  วงษ์อินตา
 
1. นายเมธา  ศรีภานุมาต
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.4 เงิน 35 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 1. เด็กชายศราวุฒิ  วงษ์จันทร์
2. เด็กหญิงสุชาดา  ถาวร
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มติยาภักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทับทิม  บุญเหลือ
2. นางสาววรรธนา  ทองมี
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  พิรุณจิตร
2. เด็กหญิงพิรงรอง  คชฤทธิ์
3. เด็กชายภัทรนันท์  อ่ำรัก
 
1. นางสาวทับทิม  ซังหยง
2. นางอนงค์  สัทธานนท์
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.4 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายญานุวัฒน์  เอ็มสวรรค์
2. เด็กชายปกรณ์  อุมรเป็ง
3. เด็กชายสุริยา  บุญฤทธิ์
 
1. นายภราดร  นาคพงษ์
2. นางสุภาพร  มลเดช
 
28 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  ลีลา
2. เด็กหญิงชลธิชา   หงษ์คง
3. เด็กชายพัฒนพล  จวนสาง
 
1. นางนวลจันทร์  ชัยรินทร์
2. นางบุษราคัม  พันธ์สมบูรณ์
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงนรินทร์  ครุธแก้ว
2. เด็กหญิงมริกา  หนูหอม
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  จิโนเขียว
 
1. นางสาวพรสุดา  สุดทา
2. นายเวนิต  อนุสรณ์ประดิษฐ์
 
30 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. เด็กชายจาตุรวัฒน์  มังกิตะ
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  วงค์มา
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  เรืองอำพร
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 64.2 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านลานกระทิง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงมั่น
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ราชแผน
 
1. นายพงษ์พันธ์  ฉิมโหมด
2. นายเอกสิทธิ์  หม่องมะลิต๊ะ
 
32 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 48.88 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 1. เด็กชายนวมินทร์  จำรัสศรี
2. เด็กชายประเสริฐ  พานิชย์
 
1. นายฉลอง  เฉยบัว
2. จ.ส.อ.ไพโรจน์  พงษ์สิงห์
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 88.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลานกระบือ 1. เด็กชายธนากร  ไร่นุ่น
2. เด็กชายศุภโชค  เขียวเขิน
 
1. นายวิโรจน์  ไชยสิงห์
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 44.07 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1. เด็กชายธนวุฒิ  ชัยหัตถ์
2. เด็กชายไชยวัฒน์  หมื่นพรม
 
1. นายกรวิชญ์  เกษทรัพย์
2. นายทักดนัย  เพชรเภรี
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 47.75 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กชายบรรพต  แก้วเจริญวงค์
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  น้อยม่วง
 
1. นางพัชรี  พิมพา
2. นางศิริพร  อิ่มสุขศรี
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62.09 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พันเกิด
2. เด็กชายนุธิพงษ์  มูลไธสง
 
1. นางพัชรี  พิมพา
2. นางศิริพร  อิ่มสุขศรี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกฐิน  อุ่นสมัย
2. เด็กหญิงฐิติพร  ไทยธานี
3. เด็กหญิงณัฐธิชา  เมนไชยสงค์
4. เด็กหญิงสุวรรณวิภา  สุสัยยา
5. เด็กหญิงเบญญาภา  จารุรัตนพงศ์
 
1. นายชูชีพ  วัชรพัฒนกุล
2. นางเนาวรัตน์  ประดิษฐ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงชาลิสา  อินยิ้ม
2. เด็กหญิงปรมัช  จุลพันธ์
3. เด็กหญิงศิทานันท์  อังกูรขจร
4. เด็กหญิงสุธาสินี  พ่วงเสือ
5. เด็กหญิงเบญญาดา  เก้าวิริยะการ
 
1. นางอัมพร  สินแต่ง
2. นางสาวเจษฎารัตน์  จวรรณตูม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.2 เงิน 34 โรงเรียนบ้านเกศกาสร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จี้เงิน
2. เด็กหญิงธันวา  จันทร์อินทร์
3. เด็กหญิงรัตติกาน  ประนิทานัง
4. เด็กหญิงวริทร  ทิพแสง
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทับละคร
 
1. นายคมสัน  พันธ์โนราช
2. นางศิริพร  จุลมุสิ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 37 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  บุตรศรี
2. เด็กหญิงกนกทิพย์  ขันทะสีมา
3. เด็กหญิงนฤมล  เดโชเม็ง
4. เด็กหญิงวิลัยพร  เทพนม
5. เด็กหญิงศวิตา  ทะทา
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  มงคลธง
2. นางสาวเปรมสิณี  ชำนาญภักดี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.2 ทอง 40 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  นันทลักษณ์
2. เด็กหญิงนุชนาฎ  ม่วงทอง
3. เด็กหญิงมานิตา  สุวรรณภูมิ
4. เด็กหญิงศศิประภา  คำนวนมิตร
5. เด็กหญิงออมสิน  สามงามยา
 
1. นางสาวรุ่งรุจี  อึ่งน่วม
2. นางสาวสุกานดา  วงษ์พล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 35 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1. เด็กชายจักพล  สิทธิกรรม
2. เด็กหญิงจันเพ็ญ   รักใคร่
3. เด็กหญิงธนงลักษณ์  แจ้งสว่าง
4. เด็กหญิงเพ็ญกวิน  พันธุ์เปี่ยม
5. เด็กหญิงแสงเดือน  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาวทัศนีย์  หมู่คำ
2. นางสาวลำพรวน  บัวเผียน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 74.9 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหนองแดน 1. เด็กชาย-  -
2. เด็กหญิงจิตติณัฏฐ์  ดีประชา
3. เด็กหญิงจิรายุ  นุสสะ
4. เด็กหญิงนรินทร์  ไร่นุ่น
5. เด็กหญิงศศิธร  ตากิ่มนอก
 
1. นายจเด็ด  ห้อยพรมราช
2. นางอรรศจีย์   วรรณา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 68.68 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงกรกนก   โพเทพ
2. เด็กหญิงกัณภิรมย์   ทองแจ่ม
3. เด็กหญิงถวิกา   อินทรโส
4. เด็กชายธนกฤต    ทองแจ่ม
5. เด็กหญิงปุณฑริก   ธรรมวิเศษ
 
1. นายภูมิ  แว่นแก้ว
2. นางวัญเพ็ญ   ม่วงจันทร์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลานกระบือ 1. เด็กชายฉัตรกมล  บุญสวน
2. เด็กหญิงชลิตา  ร่มโพธิ์
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สิทธิชัย
4. เด็กหญิงธนวรรณ  เผ่าอินทร์จันทร์
5. เด็กชายธนสิทธิ์  ประทุมทอง
6. เด็กชายธิติ  พิญโญ
7. เด็กชายบวรพจน์  โฉมทอง
8. เด็กหญิงปนัดดา  ทัดทอง
9. เด็กหญิงปิยวรรณ  น้อยฉลาด
10. เด็กชายภานุวัฒน์  อนันมา
11. เด็กชายภานุวัฒน์  หมีคุ้ม
12. เด็กชายวรรณรัตน์  ลี้นะวัฒนา
13. เด็กชายวัชรพงษ์  พุ่มอิ่ม
14. เด็กหญิงศรินทิพย์  กาญจนา
15. เด็กหญิงศิรประภา  สิงวิเศษ
16. เด็กชายศิริโรจน์  พัดมี
17. เด็กหญิงสรีรัตน์  สุขอิ่ม
18. เด็กหญิงสุธาสินี  ปรางค์ศรีทอง
19. เด็กหญิงสุวารินทร์  วรคุฒ
20. เด็กหญิงอรอนงค์  สัมพันธ์อภัย
 
1. นางจันดี  รุกขชาติ
2. นางสาวมุธิตา  วระชินา
3. นางสาววิลาวรรณ  สมอนาค
4. นายหิรัญ  รุกขชาติ
5. นายเอกชัย  บุญสุวรรณ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงคีตาภัทร  พูลแก้ว
3. เด็กชายจักรกฤษ  ใจมั่น
4. เด็กหญิงชัญญานุช  หมีคุ้ม
5. เด็กหญิงชโลธร  เสาแก้ว
6. เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ์งาม
7. เด็กชายธนชิต  สุวรรณโชติ
8. เด็กหญิงธีรดา  เครือยา
9. เด็กชายนที  ม้วนอ้อม
10. เด็กชายนรินทร์  กุลมาลา
11. เด็กหญิงปพิชญา  ทุ่งแจ้ง
12. เด็กชายพัชรพล  เข็มเพชร
13. เด็กชายพีรพงศ์  เพชรจันทร์
14. เด็กชายภูธิป  ไพโรจน์
15. เด็กชายภูริณัฐ  มธุรส
16. เด็กชายวศิน  หมีคุ้ม
17. เด็กชายสิรดนัย  เจริญชอบ
18. เด็กหญิงอัยชริสา  จรรยาวัฒน์
19. เด็กหญิงเปี่ยมลาภ  เนื้อทองสยาม
20. เด็กหญิงโศภิษฐา  หลวงกิจจา
 
1. นายชวลิต  จรรยาวัฒน์
2. นายชวินทร์  จรรยาวัฒน์
3. นางพรทิพย์  สุขสวัสดิ์
4. นายมงคล  รอพันธ์
5. นางสาวลมัย  มีขันหมาก
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.8 ทอง 25 โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงจิตราวดี  รักษา
 
1. นางนิศารัตน์  น้อยบัวทิพย์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.25 ทอง 24 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1. เด็กชายทักษิณ  มะยมหิน
 
1. นางไพนอง  ศิลาเงิน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.1 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโนนจั่น 1. นางสาวสุนิตา  สะแก้งตูม
 
1. นางสาวกาญจนา  ธิชากรณ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 83.2 ทอง 39 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กชายพิสิทธิ์ชัย  สวรรค์ผาสุข
2. เด็กหญิงสุกัลยา  ชมวงศ์
 
1. นางมนัสนันท์  พึ่งพา
2. นางเพิ่มพูล  วราโภค
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 89.8 ทอง 13 โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สิงห์ทอง
2. เด็กชายสุทัศน์   พันทอง
 
1. นางสาวชวนชม  หมีคุ้ม
2. นางรัชราภรณ์  สอนสังข์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 78.8 เงิน 42 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  นครชัยศรี
2. เด็กหญิงวรัญญา  พลแก้ว
 
1. นางธารารัตน์  อินเกตุ
2. นางสิรินุช  ชูชื่น
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงฐิติภา  มีสมมุติ
2. เด็กหญิงตรีชฎา  มาน้อย
3. เด็กหญิงทัศนีย์  อ่อนเชตุ
4. เด็กหญิงนุชติตา  เหมราช
5. เด็กหญิงปวีณา  พะโยม
6. เด็กหญิงสายสมร  ขอนทอง
7. เด็กหญิงสิริเรือง  เมฆี
8. เด็กหญิงสุนันทา  มาน้อย
9. เด็กหญิงสุมิตรา  พลากร
10. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  พูลสังข์
 
1. นางพัชรี  หายหัดถี
2. นางอุ่นเรือน  เกตุเอี่ยม
3. นางเสาวนีย์  ปาพันธ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 87.4 ทอง 11 โรงเรียนบ้านจันทิมา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แขกใจเย็น
2. เด็กหญิงกฤติกา  สิงห์ลอ
3. เด็กหญิงณัฐมน  บุญเพิ่ม
4. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  โพธิ์คู่
5. เด็กหญิงพรนภัส  คงฟัก
6. เด็กหญิงพรพิมล  สมบุญโพธิ์
7. เด็กหญิงพัชราภร  ทองทับ
8. เด็กหญิงมุกริน  อุปถัมภ์
9. เด็กหญิงลลนา  จูด้วง
10. เด็กหญิงสุพรรษา  สวนสอน
 
1. นางพรทิพย์  อ่อนดีกุล
2. นางวิภาพร  พุทธรักษา
3. นายสมพงษ์  สุรเดช
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงกนกอร  รอดกสิกรรม
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนสม
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร   กลีบบัว
4. เด็กหญิงชนิดา  พลเชี่ยว
5. เด็กหญิงณัฐการณ์   ปินเครือ
6. เด็กหญิงดรุณี   รักสิงห์
7. เด็กหญิงปนัดดา  มาน้อย
8. เด็กหญิงปรีชนาถ  พรมฉิม
9. เด็กหญิงพิชชา   กัลปพฤกษ์
10. เด็กหญิงพิมพกานต์  ฮีนิกาล
11. เด็กหญิงภทรพรรณ   กระต่ายทอง
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อึ้งชัยพงษ์
13. เด็กหญิงสุภารัตน์  ภู่จีน
14. เด็กหญิงอภิษา  สุรเดช
15. เด็กหญิงเบญญาภา  พลาพล
 
1. นางสาวปิ่นมณี   สุวรัตน์
2. นายมนูญ  นิมิตสถิตธรรม
3. นางศิริวรรณ  นิมิตสถิตธรรม
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร  สิทธิการ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 63 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ช้างสุวรรณ
2. เด็กหญิงกิ่งกรรณิการ์  พิลึก
3. เด็กหญิงชนิดา  กลิ่นสุข
4. เด็กหญิงณัฐมล  พลัดสงคราม
5. เด็กหญิงทัดดาว  โพธิ์ตะมี
6. เด็กหญิงนัทมนต์  แลดี
7. เด็กหญิงนันฑาวดี  พุ่มเจริญ
8. เด็กหญิงภัทราพร  เหลาอ่อน
9. เด็กหญิงรังรอง  บุญณะกิจ
10. เด็กหญิงวิธิตา  เอกระ
11. เด็กหญิงสงกรานต์  เชิงเอี่ยม
12. เด็กหญิงสุพารัตน์  รอสูงเนิน
13. เด็กหญิงอธิติยา  จันทวงศ์
14. เด็กหญิงเบญจมาศ  บัวพันธ์
15. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ศิริมานนต์
 
1. นางลัดดาวัลย์  กรุดฉ่ำ
2. นางวันเพ็ญ  หาญลำยวง
3. นางสาววาสนา  สุมหะ
4. นางสาวศศินันท์  ประมูล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 17 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงถิรดา  มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ท้วมโพธิ์แก้ว
3. เด็กหญิงวันนิสา  เนียมทอง
 
1. นางสาวนิภาพร  พวงสมบัติ
2. นางสาวน้ำทิพย์  ชาติวรรณ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 36 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายปิยพนธ์  เมฆี
2. เด็กชายวรุตม์  หนองหลวง
3. เด็กชายสมเกียรติ  มหาปัน
 
1. นางสาวธมน  ดีหนอ
2. นางวิลาวรรณ  ทองทา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 39 โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงวชิรารักษ์  วัฒนศิริ
2. เด็กหญิงศิรดา  จรัสวรสุนทร
 
1. นายชัยพร  อภัยราช
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  สอนศิริ
2. เด็กชายอนุวัตร  กระออม
 
1. นายณรงค์  เกิดสว่าง
2. นางวงเดือน  เกิดสว่าง
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85.2 ทอง 24 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายธนพล  สำรี
2. เด็กหญิงธนวรรณ  อินทะเสน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อินลบ
 
1. นางวิลาวรรณ  ทองทา
2. นายไชยรัตน์   เกิดสุข
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 73 เงิน 22 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1. เด็กหญิงธนิชชา  เซ็นกลาง
2. เด็กหญิงศริญญา  คำสาลี
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์
 
1. นายกวีพจน์  บรรจง
2. นางจินตนา  เย็นศรี
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  นครชัยศรี
2. เด็กชายวรุตม์  หนองหลวง
3. เด็กชายเสกสรร  คำเลิศ
 
1. นายทิพากร  เกตุทรัพย์
2. นายไชยรัตน์   เกิดสุข
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 1. เด็กหญิงพรรณวสา  เนียมศิลป์
 
1. นางสมพร  ตันเจริญ
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 14 โรงเรียนเทศบาล2(วัดทุ่งสวน) 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ฐานสมบัติ
 
1. นายธานินทร์   พิลึก
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71.5 เงิน 27 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1. เด็กชายคมศร  เพ็งเรา
 
1. นายจเร  จันทร์เปรม
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านตอรัง 1. เด็กหญิงเกวลิน  ฉายาภักดี
 
1. นางญานิณี   ศรีทอง
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนบ้านลานตาบัว 1. เด็กหญิงสายธาร  วรพันธ์
 
1. นางสุนิสา  จรวุฒิพันธ์
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ทองเปี้ย
2. เด็กหญิงนัฐมน  นุ่มรุ่ง
 
1. นางฉัตรตะวัน  ศรีรอด
2. นางประคอง  สามัญตระกูล
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 1. เด็กหญิงศศิธร  ดุขุนทด
2. เด็กหญิงอินทิรา  กองทา
 
1. นายจำลอง  วัฒนพงษ์
2. นางวรรณา  ศกุนรักษ์
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 72 เงิน 25 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 1. เด็กหญิงทาลตะวัน  สีสุข
2. เด็กหญิงวรรณฑนา  ดอนไพรเมือง
 
1. นางจำนงค์  วัฒนพงษ์
2. นางจิตตราวดี  หนองหลวง
 
72 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  พันธมิตร
 
1. นายไชยรัตน์   เกิดสุข
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 81 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กชายคณาวุฒิ  เนียมนิ่ม
2. เด็กชายธนาคิม  บุญผ่อง
3. เด็กชายนวมินทร์  แสนสวาท
 
1. นางศิริวรรณ  นิมิตสถิตธรรม
2. นางสุดารัตน์  เนียมนิ่ม
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 74 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 1. เด็กชายจักรพันธ์  สุขมี
2. เด็กชายปัทวี  น่วมวงษ์
3. เด็กหญิงสุภิญญา  ชูช้าง
 
1. นายจำลอง  วัฒนพงษ์
2. นางศศิธร  หมื่นอุสาห์
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 1. เด็กชายทัศตพงศ์  อุณหิต
2. เด็กชายทัศตพร  อุณหิต
3. เด็กชายไชยวัฒน์  อยู่ทอง
 
1. นางจำนงค์  วัฒนพงษ์
2. นางจิตตราวดี  หนองหลวง
 
76 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 71 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายพนัสพงษ์  ชำนาญวงศ์
 
1. นายพิรุฬห์  สิงหราช
 
77 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กชายปัทวี  วัฒสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  เถาสมบูรณ์
 
78 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายวีรถัทร  เหล่าโสด
 
1. นายพิรุฬห์  สิงหราช
 
79 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 1. เด็กชายรณชัย  ทิมแย้ม
 
1. นายอุบลรัตน์  อุดมสุข
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กชายธงชัย  พันโยศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  เถาสมบูรณ์
 
81 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  มีขันหมาก
 
1. นายมงคล  รอพันธ์
 
82 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกศิมาพร  สมตน
 
1. นายมงคล  รอพันธ์
 
83 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงสร้อยเพชร  ภูมี
 
1. นายพิรุฬห์  สิงหราช
 
84 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กชายชุติพนธ์  ฐิตินนทกร
 
1. นายดำรงค์  มีขันหมาก
 
85 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาคีริส 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ไพโรจน์
 
1. นางศศิกานต์  ถึงกัน
 
86 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87.5 ทอง 21 โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 1. เด็กชายโชคธนา  ธนาคุณ
 
1. นางสาวกาญจนา  กังพิศดาร
 
87 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 1. เด็กชายพินิจ  ปิ่นเพชร
 
1. นายอุบลรัตน์  อุดมสุข
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  โตแดง
 
1. นายดำรงค์  มีขันหมาก
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงโสรญา  ม่วงคำ
 
1. นางทิพวรรณ  เกิดอ่วม
 
90 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  โตแดง
2. เด็กชายกรวิชญ์  วัฒนศิริ
3. เด็กหญิงกุลปริยา  ฐิตินนทกร
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  ณ ลำปาง
5. เด็กชายชุติพนธ์  ฐิตินนทกร
6. เด็กหญิงปาลิดา  ศรีสิงห์
7. เด็กชายศาศวัต  อินทรเกษม
8. เด็กหญิงสิริยากร  คชขันธ์
 
1. นายดำรงค์  มีขันหมาก
2. นางสาวปิยะดา  พรหมอินทร์
3. นางสาวสุกฤตยา  ปงกันทา
 
91 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 89.5 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกศิมาพร  สมตน
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  มีขันหมาก
4. เด็กหญิงฐิติรักษ์  ชนะภัย
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  เอี่ยมสอาด
6. เด็กชายณัฐนันท์  มั่นสุทธิ
7. เด็กหญิงณิชกานต์  สุขสวัสดิ์
8. เด็กหญิงธนาภรณ์  น้อยมี
9. เด็กชายปภาวิชญ์  แก้วสุข
10. เด็กหญิงพรรณพัชร  พิเดช
11. เด็กหญิงพันทิพย์  บุตรวงศ์
12. เด็กหญิงพิชญานิน  พิลึก
13. เด็กหญิงภีมสิริ  เกิดสว่าง
14. เด็กหญิงวีนาพร  ประดิษฐ์
15. เด็กชายศุพณัฐ  สุวรรณวงษ์
 
1. นายชวลิต  จรรยาวัฒน์
2. นางพรทิพย์  สุขสวัสดิ์
3. นายมงคล  รอพันธ์
4. นายสถาพร  ชูอินทร์
 
92 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงพรรณธิภา  สิงห์สร้อย
3. นายพลากร  ทิพย์มาลา
4. เด็กหญิงพัชรวรรณ  พิมพา
5. เด็กหญิงพัชรวี  พิมพา
6. เด็กหญิงพันทิพย์  บุตรวงศ์
7. เด็กหญิงภัทราวดี  ทับทอง
8. เด็กหญิงรุจิรัตน์  พิสิษฐ์ภาคิน
9. เด็กหญิงสสิกานต์  วณิชชากรกุล
10. เด็กหญิงหทัยชนก  ปลื้มสูตร
11. เด็กหญิงเปรมกมล  กอสัมพันธ์
 
1. นางพรทิพย์  สุขสวัสดิ์
2. นายมงคล  รอพันธ์
3. นางวิมลรัตน์  โพธิ์ม่วง
4. นางสาวเบญจนารถ  อมรประสิทธิ์
 
93 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเมืองพาน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ฤทธิมาร
2. เด็กชายจิรพงศ์  มีสุข
3. เด็กชายจิรพัฒน์  มีสุข
4. เด็กหญิงชฎาภรณ์  จูศิริ
5. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ปรีจุ่น
6. เด็กชายณรินทร์ธร  โพธิ์ไกร
7. เด็กชายธนพล  ศรีสุข
8. เด็กหญิงนพมาศ  สังข์ยัง
9. เด็กชายปรัชญาวัฒน์  พันธ์เขตร์กิจ
10. เด็กชายพงษ์สว่าง  เกตุแก้ว
11. เด็กชายภีรภัทร  เอี่ยมพงษ์
12. เด็กหญิงมุธิตา  เกิดน้อย
13. เด็กชายยศสุนทร  ทองแกมแก้ว
14. เด็กชายวัชรินทร์  สิทธิพร
15. เด็กหญิงวิสสุตา  ดำทรัพย์
16. เด็กชายศุภชัย  รอดกสิกรรม
17. เด็กชายสิทธิชัย  กนกสิงห์
18. เด็กหญิงหทัยทิพย์  จูศิริ
19. เด็กชายเมธิชัย  ดำทรัพย์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  โพธิ์รี
2. นางสาวนภัสวรรณ  ฤทธิมาร
3. นายพงษ์ธร  สันติกุล
4. นายราเมศ  อินเมฆ
5. นายศารทูล  อินพหล
 
94 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายกษิติ์เดช  นาคคุ้ม
2. เด็กหญิงจิรนุช  มาน้อย
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  หาญอุดมลาภ
4. เด็กหญิงณัฐชา  สุขนก
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไพโรจน์
6. เด็กหญิงนฤมล  ทิพสุคน
7. เด็กหญิงนัทมล  บัวภู
8. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญนาค
9. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีมันลาภ
10. เด็กหญิงมริสา  ไม้แดง
11. เด็กหญิงรัชดาพร  ฑีฆะสุข
12. เด็กหญิงราตรี  บางใบ
13. นายสมพร   จีรัสการ
14. นายสมรัก  วารี
15. เด็กชายสิริชัย  หอมรื่น
16. เด็กหญิงสุกัญญา  ฉลาดธัญกรณ์
17. เด็กหญิงสุพรรณี  ฤทธิ์วิโรจน์
18. เด็กหญิงสุพรรษา  กฤชดี
19. เด็กหญิงสุวนันท์  ยิ้มเสถียร
20. เด็กหญิงอริสา  สาบุตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธานี  คงกระจ่าง
2. นางประนอม  เปลี่ยนแปลก
3. นางสาวพรลภัส  บุญเม่น
4. นางวรลักษณ์  โพธิ์บัลลังค์
5. นางโสน  มหาชัย
 
95 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงกชนุช  นิราศ
2. เด็กหญิงกานดา  เป้จิ๋ว
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  น้อยพงษ์
4. เด็กหญิงณัฐนิช  ผิวสุข
5. เด็กหญิงทัศน์สิตา  แซ่พุ่ง
6. เด็กชายบุเพชร  จิตสุข
7. เด็กหญิงปนัดดา  หนองหลวง
8. เด็กหญิงปวีณา  แมลงภู่
9. เด็กชายปิยพนธ์  เมฆี
10. เด็กชายปุญญพัฒน์  เจริญสุข
11. เด็กหญิงพชรวรรณ  อ่อนจิตร
12. เด็กชายพรรณเชษฐ์  หนองหลวง
13. เด็กชายยศกร  พิศิริ
14. เด็กหญิงระวีวัณย์  ประวรรณ
15. เด็กหญิงวรัญญา  พลแก้ว
16. เด็กชายวรุตม์  หนองหลวง
17. เด็กชายวุฒิไกร  นันทา
18. เด็กหญิงศิริรัตน์   มณีนาค
19. เด็กหญิงสมรัก  มากอยู่
20. เด็กชายสมเกียรติ  มหาปัน
21. เด็กชายสราวุฒิ  บัววัน
22. เด็กชายสิงห์ทวี  ปัญทะนา
23. เด็กหญิงสิราวรรณ  สุพัฒผล
24. เด็กหญิงสุชาดา  เสกแปลก
25. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีพุ่มมา
26. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองจิตติ
27. เด็กหญิงสุทธิดา  ภู่สิน
28. เด็กหญิงสุนิสา  อาทิตย์ตั้ง
29. เด็กหญิงส่องแสง  รุ่งแจ้ง
30. เด็กชายอดิเทพ  บัวบาน
31. เด็กชายอนันต์  ท้าวกัลยา
32. เด็กหญิงอรสา  สีสวัสดิ์
33. เด็กหญิงอารยา  ปิ่นเพชร
34. เด็กหญิงเมธินี  ดำดี
35. เด็กชายเอกรัตน์  บุญส่ง
 
1. นางทิพวรรณ  เกิดอ่วม
2. นางสาวธมน  ดีหนอ
3. นางธารารัตน์  อินเกตุ
4. นายนำพล  ธินวล
5. นางพัชรี  เขื่อนแก้ว
6. นางวิลาวรรณ  ทองทา
7. นายสมศักดิ์  แก้วปงสัก
8. นายอารัญ  หนองหลวง
 
96 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สิทธิพร
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  เงินนา
3. เด็กหญิงกาญจนา  แจ่มนิล
4. เด็กชายจิรพันธ์   วิเท่ห์
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  บัวเผียน
6. เด็กชายจเร  เพชรเทียน
7. เด็กชายณัฐชัย   โมกมัน
8. เด็กชายตัณติกร  นิลรัตน์
9. เด็กชายทิฆัมพร  จันคง
10. เด็กชายธนากร  ไวธัญกิจ
11. เด็กชายธีรวุฒิ  เพชรทูล
12. เด็กหญิงนิสิตา  ตั้งสว่างไทย
13. เด็กหญิงบุษรัตน์  เขียวเมือง
14. เด็กหญิงประภัสสร  ร่ำเรือง
15. เด็กหญิงปรียา  ชูชื่น
16. เด็กหญิงปัทมา  ชูศิลป์
17. เด็กชายพรชัย  ไม้แดง
18. เด็กหญิงพิสมัย  อินกรัด
19. เด็กชายภานุวัฒน์  พลาพล
20. เด็กชายภูชิสกรณ์   ขอนทอง
21. เด็กหญิงมัลลิกา  หมอกเมฆ
22. เด็กชายลักษณพร   เกตุวงษ์
23. เด็กหญิงวรญา   เจริญศิลป์
24. เด็กหญิงวริษา  ชาญเขตการ
25. เด็กหญิงศิริรัตน์   จิโนเขียว
26. เด็กชายศุภกร  ทองกรณ์
27. เด็กหญิงศุภาวรรณ  แสนแก้ว
28. นายสมชาย  สำลีีปั้น
29. เด็กชายสมยศ   ภู่จีน
30. เด็กชายสันติ  มะลิพรม
31. เด็กชายสิทธิศักดิ์  หนูน้อย
32. เด็กหญิงสุตาภรณ์   จักรปล้อง
33. เด็กชายสุรศักดิ์  มังษะชาติ
34. เด็กชายสุรเดช   บัวเผียน
35. เด็กชายอนาวิล  อ่อนเชตุ
36. เด็กชายอนุชิต  วัดประตูมอญ
37. เด็กชายอรรฆพร  นาแพงสอน
38. เด็กชายอลงกรณ์  โมลาลาย
39. เด็กหญิงเกษณี  ระถาพล
40. เด็กหญิงเบญจมาศ  ปักธงชัย
 
1. นางทับทิม  สังคง
2. นายประชากร  สอนสกุล
3. นางสาวพรสุดา  สุดทา
4. นางมานิดา  กีรติวศิน
5. นายสมเดช  สุรเดช
6. นายสุรสิทธิ์  จันทนา
7. นางอุ่นเรือน  เกตุเอี่ยม
8. นายเวนิต  อนุสรณ์ประดิษฐ์
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กชายภูชิชย์  จำปาเทศ
 
1. นางสาวลมัย  มีขันหมาก
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 28 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กชายสิทธิภูมิ  บุโฮม
 
1. นายสมรจน์  พิลาลี
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กหญิงฐนิชา  คล่องณรงค์
 
1. นายบรรพต  คล่องณรงค์
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 37 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฏฐพร  ศรีจริยา
 
1. นางณัฐฐิญา  อัครจรัญรัตน์
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนจั่น 1. เด็กชายนิติพงศ์  เทพคุณ
 
1. นางสาวกนกนันท์  สนใจ
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69.4 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 1. เด็กหญิงอลิชา  แป้นจันทร์
 
1. นายบุญส่ง  พิมพา
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.9 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กชายสิทธิภูมิ  บุโฮม
 
1. นายสมรจน์  พิลาลี
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 28 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 1. นายสุรเดช  อ่องเลื่อม
 
1. นายพิษณุ  เกตุสุวรรณ์
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กชายภูชิชย์  จำปาเทศ
 
1. นางสาวลมัย  มีขันหมาก
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 1. เด็กชายอธิวุฒิ  กระแสโสม
 
1. นางสาวเกตุกนก  พึ่งเรือง
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   มณีนาค
 
1. นางทิพวรรณ  เกิดอ่วม
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.66 เงิน 14 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงจิรัชยา  หนองหลวง
 
1. นางสาวสุนันทรีรัตน์  ตาลบ้านข่อย
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 41 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงพรนภัส  อัศวคีรีรุ่ง
 
1. นายเอกกฤษ  ขะมันจามร
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.36 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กชายสมชาย  สำลีปั้น
 
1. นายประชากร  สอนสกุล
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   มณีนาค
 
1. นางทิพวรรณ  เกิดอ่วม
 
112 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลานกระบือ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  คงแถลง
2. เด็กหญิงกฤษณา  เสือดี
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปานทิพย์
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขำกลาง
5. เด็กหญิงจิดาภา  ชมภูศรี
6. เด็กหญิงชนากานต์  รอดปันนา
7. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อินทะชุบ
8. เด็กชายญาณพัฒน์  เพ็งนิ่ม
9. เด็กหญิงฐิตพร  ผาดี
10. เด็กหญิงฐิติมา  ฉัตรสุดารัตน์
11. เด็กชายณศุภกร  แย้มมาก
12. เด็กชายทิวา  พุฒแดง
13. เด็กชายธนพล  สิงห์สถิตย์
14. เด็กชายธนากร  บรรพตธรรม
15. เด็กชายธนิยะ  โพธิ์ยอด
16. เด็กชายนพณัฐ  ไชยชโย
17. เด็กหญิงนัทธิกา  เกษสุวรรณ์
18. เด็กชายพัชรพล  ชาติพหล
19. เด็กชายพิทวัส  เจนจบ
20. เด็กหญิงพุทธพร  หวังจิตร์
21. เด็กหญิงวนิดา  สุชนกุล
22. เด็กหญิงวันทนา  ตุ้ยโชติ
23. เด็กหญิงวิภาดา  เรืองอ่อง
24. เด็กชายวีรภัทร  รอสวัสดิ์
25. เด็กชายศุภกิตติ์  จันทร์แจ่ม
26. เด็กหญิงสุนิตษา  วุ้นนที
27. เด็กหญิงหิรัญญิการ์  รุกขชาติ
28. เด็กหญิงอนุญาภา  ศรีคชไกร
29. เด็กชายอิศยะพงษ์  สุขใส
30. เด็กหญิงเพียงระวี  สุขธยารักษ์
31. เด็กหญิงเอษรา  บร์อชมัน
 
1. นายสุพจน์  เพ็งนิ่ม
 
113 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   จงมีธรรม
2. เด็กหญิงกมลวัลย์  บัวพันธ์
3. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  บุญโต
4. เด็กหญิงจณิสตา   ปานเทศ
5. เด็กชายจักรฤษณ์  ทองรักษ์
6. เด็กหญิงจิรวรรณ   เหมราช
7. เด็กหญิงชฎาพร  ทวนธง
8. เด็กชายชัยวัฒน์   ใจทรง
9. เด็กหญิงณัฐกานต์   กัลพฤกษ์
10. เด็กชายณัฐพงษ์  พูลกลิ่น
11. เด็กชายทศพล   วิสิทธิเขตร
12. เด็กชายธีรนัย   กลิ่นจันทร์
13. เด็กหญิงนภัสสร  ธนูพล
14. เด็กหญิงนภาพรรณ  พลอาจ
15. เด็กชายนวพล  รอดกสิกรรม
16. เด็กหญิงนุชจะนาถ   จันทร์กระจ่าง
17. เด็กชายปฏิภาณ  การะเวก
18. เด็กหญิงประภัสสร  ร่ำเรือง
19. เด็กหญิงประวรรณรัตน์   ขวัญเมือง
20. เด็กหญิงปิยธิดา  เดิมทำรัมย์
21. เด็กชายปิยะพงษ์  อิ่มพิน
22. เด็กชายพิเชษฐ์  เล็กกลิ่น
23. เด็กชายภานุเดช   ก้อนกลีบ
24. เด็กหญิงรัตนาวดี  คีรีรมย์
25. เด็กหญิงวรรณิสา  เอี่ยมสำอางค์
26. เด็กชายวรเดช  นาแพงสอน
27. เด็กหญิงวิภารัตน์   เมฆี
28. เด็กหญิงศรัญญ่า   หาญยิ่ง
29. เด็กหญิงษรารัตน์   จิโนเขียว
30. เด็กชายสิทธิชัย  ทองศรี
31. เด็กชายสุรชัย   ขวัญเมือง
32. เด็กหญิงสุรัญญา  รอดกสิกรรม
33. เด็กชายอนุชิต  วัดประตูมอญ
34. เด็กชายอนุพงษ์  สาพารัตน์
35. เด็กชายอนุสรณ์   แท้เที่ยง
36. เด็กหญิงเกศนีย์  วารี
37. เด็กหญิงเกษณี  ระถาพล
38. เด็กชายเขตต์อรัญ   ขันนวน
39. เด็กชายเชษฐา  ขอนทอง
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   คำบันลือ
 
1. นางทับทิม  สังคง
2. นายประชากร  สอนสกุล
3. นางสาวพรสุดา  สุดทา
4. นางมานิดา  กีรติวศิน
5. นายสมพงษ์  ทวนธง
6. นายสุรสิทธิ์  จันทนา
7. นางอุ่นเรือน  เกตุเอี่ยม
8. นายเวนิต  อนุสรณ์ประดิษฐ์
 
114 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 79.25 เงิน 18 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ (ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธนพร  ปิกรอด
2. เด็กชายนัฐพล  สำเริง
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  จิตตรีขันธ์
4. เด็กชายภาณุพงษ์  โพศักดิ์ศรี
5. เด็กหญิงวิชา  สระทองสงค์
6. เด็กชายวิษณุ  คุ้มวงษ์
7. เด็กหญิงอินทิรา  สิมศิริวัฒน์
8. เด็กชายเพชรรัตน์  ดุลมา
9. เด็กชายเอกพจน์  แจ่มเมือง
10. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  ต๊ะสัก
 
1. นางยุพิน  บุบผาวรรณา
2. นางลำพูน  แก้วจันทร์
3. นางสมพร  สุจจะชารี
 
115 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รักพร้า
2. เด็กหญิงญัฏฐกานต์  วรกรรณ์
3. เด็กหญิงทิพย์พมาศ  ปัญญา
4. เด็กหญิงนิชาภา  แก้วใน
5. เด็กหญิงปรารถนา  สำราญ
6. เด็กหญิงวิภาพร  แสงจันทร์
 
1. นางกนกวรรณ  แย้มสอาด
2. นางจันทร์รอน  ช่างน้อย
3. นางสาววริฏฐา  มั่นเขตกรณ์
4. นายอวยชัย  พิลึก
 
116 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 1. เด็กหญิงณัฐพร  บุษย์ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จุมปู
3. เด็กหญิงพีรดา  น้อยคำอ้าย
4. เด็กหญิงศิริวัลย์  จันทรังษี
5. เด็กหญิงสุภาวัลย์  ทองสุข
6. เด็กหญิงอนันทิตา  ทองคลัง
 
1. นางวันเพ็ญ  ธัญญะวัน
2. นางเกศกาญจน์  จันปอภาร
 
117 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโนนจั่น 1. เด็กหญิงณัฐริกา  กันยก
2. เด็กหญิงทัดดาว  เหล่าเขตกิจ
3. เด็กหญิงบุษยา  แก้วกาเหรียญ
4. เด็กหญิงรัตติกา  หงษ์ทอง
5. เด็กหญิงวิภาวี  พลค้อ
6. เด็กหญิงศุภรัตน์  โพธิ์บุตดี
7. เด็กหญิงสุดใจ  ศรีใส
8. เด็กหญิงอภิชญา  แสงอะโน
9. เด็กหญิงเกศินี  สุขเกษม
 
1. นายคมสัน  สุวรรณนุช
2. นางสาวรัชนู  ดวงพลอย
3. นางสาวสุจิตรา  โสดาจันทร์
4. นางอุบล  โตนาค
 
118 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80.6 ทอง 14 โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงกุสุมา  อ้นเกษ
2. เด็กหญิงคีตมนต์  คงเผ่าพงษ์
3. เด็กหญิงฐิติชญา  ก้อนแก้ว
4. เด็กหญิงบุตรณัชชา  วัชรภัทร
5. เด็กหญิงปภาดา  เอี่ยมเอื้อยุทธ
6. เด็กหญิงพิชามญธุ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา
7. เด็กหญิงภูริชญา  รังสิภาพรกุล
8. เด็กหญิงสุชญา  ปิ่นชัยมูล
 
1. นางจารุวรรณ  คงเผ่าพงษ์
 
119 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 85.4 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. เด็กชายกฤษณะ  แจ่มเทศ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  คำทอก
3. เด็กชายพงษ์พันธ์  สุขแพทย์
4. เด็กชายพัชรพล  นวนเพชร
5. เด็กชายภีรภัทร์  นาคมี
 
1. นายปรีชา  ภู่ประเสริฐ
2. นางสาวเพ็ญศรี  อ่อนกล้า
 
120 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 89.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 1. เด็กชายบรรเจิด  บุญรอด
2. เด็กชายสราวุฒิ  ศรีลาชัย
 
1. นางวรรณา   โชคประเสริฐถาวร
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1. เด็กชายธนโชติ  สงคุ้ม
2. เด็กชายนภดล  โพธิบัลลังค์
3. เด็กชายวัฒนา  เข็มแอ๊ด
 
1. นายรัตนศักดิ์  เงินทอง
2. นายสุพจน์  เขียวคล้าย
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.25 ทอง 15 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. นายชวาล   สมอนาค
2. นายธนวันต์    วงษ์เอี่ยม
3. นายรัฐศาสตร์    เตือนใจ
 
1. นางสาวสำอางค์   คันทา
2. นางสินีนาฏ    หอมมาลา
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 73 เงิน 25 โรงเรียนบ้านหนองแดน 1. เด็กชายจอกร๊าพอ  ช่อคีรี
2. เด็กชายมานู  แซ่จ้าง
3. เด็กชายเจ๋ง  แซ่จ้าง
 
1. นายผจญ  ศรีดานุช
2. นายอุเทน  มีบุญ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังตะแบก 1. เด็กหญิงธนวรรณ  พลขันธ์
2. เด็กหญิงผกามาศ  แป้นจันทร์
3. นางสาววารุณี  เทพมงคล
 
1. นางอรนันต์  กลิ่นสวรรค์
2. นางสาวอรวรรณ  บดีรัฐ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สิงห์ใส
2. เด็กหญิงฉัตรลดา   สมปานามี
3. เด็กหญิงนัฐการณ์   วงษ์เขียด
4. เด็กหญิงปิยฉัตร   สมปานามี
5. เด็กหญิงสิรินภา  น้ำสังข์
6. เด็กหญิงเพชรลดา   บุตรชน
 
1. นางยุพิน   นาคบาตร
2. นางสาวสุพัตรา   นุ่มศรีวัง
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 28 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายธงชัย  ฤทธิ์อ้น
2. เด็กหญิงมัลลิกา  แย้มแสง
3. เด็กหญิงรัตนาภร  นาคำ
4. เด็กชายวิชาญ  โพธิ์ชัย
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็งมะยม
6. เด็กหญิงโบว์  เที่ยงจันทึก
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  จั่นเจริญ
2. นายวิบูลย์  เกตุไพบูลย์
3. นางสุนันทา  ชินวงษ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79.4 เงิน 42 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาษา  ภูกันแก้ว
2. เด็กหญิงวนิชญา  เอี่ยมละออ
3. เด็กหญิงสโรชา  อ่วมแก้ววงษ์
 
1. นายบรรพต  บูรณะภักดี
2. นางสาวอริศรา  สถาพร
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ใจกล้า
2. เด็กหญิงมาลี  รัตนประเสริฐ
3. เด็กหญิงสายธาร  บุญสาตร์
 
1. นางวรรณา   โชคประเสริฐถาวร
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ 1. เด็กหญิงภัสสร  แก้วเสถียร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  นันโท
3. เด็กหญิงอาริสา  ระวังการ
 
1. นางมลิวัลย์  ขาวทอง
2. นางศรีไพร  เสืออุดม
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี   เปรมพล
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองแฉล้ม
3. เด็กหญิงแสงจันทร์   ปานเทศ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  อ่อนกล้า
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86.6 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กชายธเนศ  ใจตรง
2. เด็กหญิงปวีณา  โคแล
3. เด็กหญิงวาวา  อ๋อง
 
1. นางสุทิน  เนียมประยูร
2. นางสุภาพ   ยอดสุทธิ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง 15 โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 1. นายกฤษฎา  กระลาม
2. เด็กหญิงธนิสร  กำจาย
3. นางสาวธมลวรรณ  แสวงผล
 
1. นางรัตนา  ประสิทธิ์วิเศษ
2. นางวีณา  มูลศิริ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พลอาจ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สุธาพจน์
3. เด็กหญิงเกวริน  หอมรื่น
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อรินทร์
2. นางนิติยา  สุขสมจิตร์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. นางสาวพรณรินทร์  พรหมแก้ว
2. นางสาวสิริยากร  เกตุณรงค์
3. นางสาวอารีรัตน์  เดชะผล
 
1. นางภาศิมาส  ยอดวันดี
2. นางอรสา  เงินทนง
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ 1. เด็กหญิงชไมพร  แบสิ่ว
2. เด็กหญิงภัทราพร  เข็มทอง
3. เด็กหญิงวาริน  แสนยะมาต
 
1. นางกาญจนา  อำนวย
2. นางทิพย์สุรี  อุดมสิทธิพงษ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.25 ทอง 5 โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 1. นางสาวชฎาพร  จันทร์ศรี
2. นางสาวน้ำเพชร  เสนานิคม
3. นางสาวสุทธินี  จูน้อย
 
1. นางวีณา  มูลศิริ
2. นางสุวิมล  มีแป้น
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาป่าแดง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  มาน้อย
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  อุดมลาภ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เดชะผล
 
1. นายฉลอง  กัลปพฤกษ์
2. นางสาวทองทรัพย์  ขอนทอง
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 20 โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กชายทวีศักดิ์  แรงเขตการ
2. เด็กหญิงปัชมาภรณ์  ถมยา
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีสมุทรนาค
 
1. นางปราณี  กันปล้อง
2. นางรุ่งราวัลย์  พุ่มริ้ว
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินธิสิทธิ์
2. เด็กหญิงวาเลนไทน์  พึ่งช้าง
 
1. นางธนิษฐา   เตชา
2. นางสาวปาริสา  ขาวขำ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงรัตติกาญจน์  ทองทา
2. เด็กหญิงสิริกร  เจนจบ
 
1. นางสาวกุลศิริ  นิยมไทย
2. นางสาวรัชนี  หุ่นแก้ว
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านเกศกาสร 1. เด็กหญิงวินิธา โพธิ์ชัย  1
2. เด็กหญิงอัยละดา  ขำพันธ์
 
1. นายกิตติพงษ์ เจนจบ  2
2. นายธนศักดิ์ ปิ่นมณี  1
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 32 โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงภัทรศยา  สินธุบุญ
2. เด็กชายวิชญ์ภาส  พึ่งแม้น
 
1. นางสาวปาณิศา  มีขันหมาก
2. นายไพบูลย์  ปิ่นจุไร
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 20 โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพิทักษ์  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงมัทนา  ฤทธิ์แก้ว
 
1. นางสาวชัญญานุช  พันเขียว
2. นายเชาวฤทธิ์  อินสอาด
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงณิรัชชา  ผ่องแผ้ว
2. เด็กชายวิศรุต  ปิยะมัยคงเดช
 
1. นางสาวปาณิศา  มีขันหมาก
2. นายไพบูลย์  ปิ่นจุไร
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ชาลีรักษ์
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ  จงแสง
 
1. นายจิรวัฒน์  มะยมหิน
2. นายตรีเพ็ชร  มีศิลป์
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64.4 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านจันทิมา 1. เด็กหญิงนุจรี  เด่นมาลัย
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีชมภู
 
1. นายณัฐพงศ์  ทวีรัตน์
2. นางเทียมฤทัย  ทวีรัตน์
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลานหิน 1. เด็กชายสุวิทย์  สุขจันทร์
2. เด็กชายอนุชา  โทแหล่ง
 
1. นายนฤดล  เทศประสิทธิ์
2. นางสาวปาริชาติ  ม่วงทอง
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงปาลิดา  ศรีสิงห์
2. เด็กชายศวัสกร  ศิริพัฒน์พงษ์พร
 
1. นายนเรศ  สุดไทย
2. นายสนั่น  สุขสกุล
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อยู่สุขอาบ
2. เด็กชายศิวนาถ  ไชยคำมิ่ง
 
1. นางวันเพ็ญ  เกิดมีโภชน์
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พรไธสง
2. เด็กหญิงนิรชา  ดาษพันธ์
3. เด็กชายปริญญา  เลินไธสง
 
1. นางสาววรัญญา   เศรษฐาวงษ์
2. นายอายุวัฒน์  ทองนวม
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  ระกำมา
2. เด็กชายสุทัศน์  โมกไธสง
 
1. นางสาววรัญญา   เศรษฐาวงษ์
2. นายอายุวัฒน์  ทองนวม
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายธวัฒชัย  ลาภคูณ
2. เด็กชายพงษ์เทพ  โคตรพันธ์
3. เด็กชายวุฒิชัย  โลหะเวช
 
1. นางสาวทิพย์  ล้ำเลิศประเสริฐการ
2. นางสาวศิริขวัญ  อือนอก
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1. เด็กหญิงปิ่นปินัทธิ์  โรจน์รัตน์
2. เด็กชายศรัณยู  เพชรกำแพง
3. เด็กชายศุภณัฐ  แข่งเพ็ญแข
 
1. นางสาวธนกมล  บัวแย้ม
2. นายวิทยา  ยางสูง
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 81.33 ทอง 6 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ชัยลอม
2. เด็กชายทินกร  วิริยาธิคุณ
3. เด็กชายภูผา  แดงสวัสดิ์
 
1. นางสาวปณิดา  ไชยบุญตา
2. นายสมพร  อุ่นแก้ว
 
155 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 85.8 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงศุภิสรา  พึ่งเจียม
 
1. นางเสาวณีย์  พัชโรภาสวัฒนกุล
 
156 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1. เด็กหญิงเวณิก  แมทธี
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  น้อยลา
 
157 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 74.4 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 1. เด็กหญิงมินตา  นาคกล่ำ
 
1. นางญาณิศา  ถิรวัฒนากุล
 
158 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 58.6 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร 1. เด็กหญิงสโรชา  พาพหรม
 
1. นางสาวสกลวรรณ  ภู่ขจร
 
159 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 47.5 เข้าร่วม 27 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงภัทราวดี  พุทธราชา
 
1. นางจันทร์โรม  ถาวรรุ่งรัตน์
 
160 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 1. เด็กชายปิยะณัฐ  คำดา
 
1. นางปริวรดา  สิทธิศาตร์
 
161 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84.2 ทอง 11 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1. เด็กหญิงณัชชา  บดีรัฐ
 
1. นายพิภู  อภิชัย
 
162 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 33 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  คำแสง
 
1. นางกัญญาณัฐ  เพ็งสวย
 
163 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  เครือรัตนไพบูลย์
 
1. นางสาวศิรินทรา  น่วมอินทร์
 
164 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) 1. นายวันชนะ  ฉายรังษี
 
1. นายเพ็ง  สอนสกุล
 
165 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 73 เงิน 31 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัลยา  แรงเขตการ
2. เด็กหญิงบุญญาพร  แม้นเมือง
3. เด็กชายพชรพล  ชูชื่น
4. เด็กหญิงศศินา  สกุณี
5. เด็กหญิงสมฤดี  นิลเกษม
 
1. นางศรัญญา  วงค์หมอ
2. นางสายหยุด  ถาวร
 
166 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 86.26 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร 1. เด็กหญิงธนัชพร  สีมาหงลดานนท์
 
1. นางสาวขจรวรรณ  ภู่ขจร
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  มัคฉิม
2. เด็กชายทนงศักดิ์  ภานุมาตร
3. เด็กชายทวีโชค  เอกสิงห์
4. เด็กชายพิทวัช  รัตนะประไพ
5. เด็กชายวุฒิชัย  ฉายทองคำ
6. เด็กชายสายฟ้า  ประเสริฐ
 
1. นางปราณี  โสพันธ์
2. นายราชัน  โนสปริง
3. นางสรารักษ์  แปลกไป
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านลานสะเดา 1. เด็กชายชัชยกริช   มณีเขียว
2. เด็กชายณัฏฐกิตติ์   เสือด้วง
3. เด็กชายนัฐพล   วงษ์เอี่ยม
4. เด็กชายนันทวุฒิ    คุ้มเณร
5. เด็กชายภานุวัฒน์    ไม้ทอง
6. เด็กชายศุภกร   ทองพิลึก
 
1. นายนิรันดร์    เรืองศิรรักษ์
2. นายพิพัฒน์   อภัยภักดี
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านตอรัง 1. เด็กชายกวีพัทธ์  น้อยสงวน
2. เด็กชายกิติศักดิ์  สวาสดี
3. เด็กชายชานนท์   เอี่ยมแย้ม
4. เด็กชายพัฒนา  กรานต์พรมมา
5. เด็กชายภานุพงษ์  สีไพร
6. เด็กชายวรยุทธิ์   โพธิ์สงห์
7. เด็กชายวสันต์   แย้มเพียร
8. เด็กชายวิษณุ  นาเสริฐ
 
1. นางจันจิรา  พรวญหาญ
2. นายบุญส่ง  แสงโสด
3. นายสมภาร  ศรีทอง
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 83.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   มีศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  จันแดง
3. เด็กชายฐิติศักดิ์  วงแหวน
4. เด็กชายณัฐพล  ใหม่สา
5. เด็กชายทักษะดนัย  แผลวมัจฉา
6. เด็กหญิงนิลวรรณ   สมทอง
7. เด็กหญิงปรารถนา  ยศปัญญา
8. เด็กหญิงปิยะฉัตร  พลกล้า
9. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  บำรุงภักดี
10. เด็กหญิงเสาวนีย์  วันทอง
 
1. นางกษมาพร   พิรส
2. นางสาวธาฬินี  โยชนะ
3. นางสาวสิริญญา  มั่นคง
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 78.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายนพดล  บินบล
2. เด็กหญิงบุษญา  แย้มชู
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ขาวโต
4. เด็กหญิงสบันงา  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองดอนมาก
 
1. นางพรพิมล  ประหา
2. นางวรุมาศ  บูชาเกียรติ
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงชุติกาตน์  มงคลธนารักษ์
2. เด็กหญิงธนพร  ทิฮ่อน
3. เด็กชายธนวันต์  รัตนพรพิรุฬห์
4. เด็กชายธันยธรณ์  เจริญพงษ์พานิช
5. เด็กหญิงนพรัตน์  แสงโต
6. เด็กหญิงนริศรา   สารีดี
7. เด็กชายนฤเบศร์  ดื่มพุทรา
8. เด็กชายพิทยา  ถาวรอ้าย
9. เด็กหญิงวิมลสิริ  ตันกร๊วด
10. เด็กหญิงสลิลญา  อังเพชร
11. เด็กชายสิทธิพล  ชีวสิทธิยานนท์
12. เด็กหญิงเมธาวี  ลิ่มวชิรโชติ
 
1. นางทัศนีย์   สุพรรณแสง
2. นายนเรศ  สุดไทย
3. นางบังเอิญ  ศรีวังราช
4. นางวัญเพ็ญ  ม่วงจันทร์
5. นางสุกฤตยา  ปงกันทา
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลานกระบือ 1. เด็กหญิงวิจิตตรา  หมวดอยู่
2. เด็กชายอัฏฐะวี  ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายอุดมโชค  คำบุญ
 
1. นางกัญจน์ณัฏฐ์  ยั่งยืน
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  สุขตะเคียน
2. นางสาววลัยลักษณ์  นักร้อง
3. นางสาวสุภาวดี  ศรีละออง
 
1. นางกฤณภัทร  นวลอยู่
2. นางณิรดา  ไวจันทร์
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) 1. นายยุทธนา  ภู่เสม
2. นายวัชรพงศ์  บริบูรณ์
 
1. นายกฤษณะ  สาลีเจริญ
2. นายเพ็ง  สอนสกุล
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 81.28 ทอง 14 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงพรชิตา  ชนะภัย
2. เด็กหญิงศศิญา  นันทะวงษ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  เขม้นเขตการ
2. นางสาววรวรรณ  เพชรเภรี
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 91.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางลาด 1. เด็กชายตะวัน  พรมเนตร์
2. เด็กชายสุภักดิ์  คู่แก้ว
 
1. นายบำเพ็ญ  ยอดมา
2. นายศักดิ์ชัย  ปินตา
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางลาด 1. เด็กชายนรินทร์  ถาวร
2. เด็กชายสุรศักย์  เทียนดำ
 
1. นางนงค์น้อย  ใจกองคำ
2. นายศักดิ์ชัย  ปินตา
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านบางลาด 1. เด็กชายดนัย  บัวเผื่อน
2. เด็กหญิงพรพิมล  กลิ่นจันทร์
 
1. นางรวงทอง  แสงสว่าง
2. นางลินดา  คำภา
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 87.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ภคพงศ์
2. เด็กหญิงธนพร  ติ๊บงา
 
1. นางนิตยา  ทิมเชื้อ
2. นางสาวนิตยา  การะเกตุ
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  โคตรมณี
 
1. นายจิรายุ  เถาว์โท
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1. เด็กหญิงณัฐฌา  วงษ์มาก
 
1. นางสุนิทรา  อุดมรัตนศิริชัย
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำประสงค์
 
1. นางสาวพนิดา  สีกล่อม
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.66 ทอง 4 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 1. เด็กชายวิชิต  บุญเพชร
 
1. นางรัชฎาภรณ์  โพธิ์พฤกษ์
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลานกระทิง 1. เด็กหญิงรมย์มณี  สุพล
 
1. นางสาวพิมพ์พิมล  พันธุรัตน์
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กชายธนพล  รอดทนงค์
 
1. นางเฟื่องฟ้า  สุขเจริญ
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.67 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองแดน 1. เด็กชายวีรยุทธ  เจริญพันธ์
 
1. นางสาวเพชรชมพู  มั่งมูลมี
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายยงยุทธ  ช่วยชู
 
1. นางสาวพนิดา  สีกล่อม
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายพงษ์สกร  ช้างสุวรรณ
2. เด็กชายอนาวิล   รักษ์สิงห์
 
1. นางระพีพรรณ  รอดกำเหนิด
2. นายสุชาติ  รอดกำเหนิด
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านลานหิน 1. เด็กชายชานนท์  กลัดคง
2. เด็กหญิงวธัญญา  สิทธิพูล
 
1. นางจตุพร  ดิษฐบรรจง
2. นางสาวเพลินทิพย์  ฟองจางวาง
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 13 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายอนุพันธ์  ศรีภู
2. เด็กหญิงไพลิน  พลอาชา
 
1. นางพรสุดา  สุชาติ
2. นางวีรยา  หลวงเครือ
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.66 ทอง 18 โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กหญิงวรรณา  หวดขุนทด
2. เด็กชายอดิศักดิ์   พุฒจอน
 
1. นางสาวภัณฑิรา  รามสูต
2. นางเฟื่องฟ้า  สุขเจริญ
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.58 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 1. เด็กหญิงสรัญญา  ลพพึ่งชู
2. เด็กชายเกริกพล  มงคลธง
3. เด็กหญิงแจ่มนภา  ดำนิล
 
1. นางพรทิพา   พันธุ์จันทร์ดี
2. นางสาวศันสนีย์   โอสา
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.9 ทอง 25 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ทับคง
2. เด็กชายวัชรากรณ์  เพชรแอน
3. เด็กชายอนุชา  คะสีทอง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธิกาพันธ์วรรณา
2. นางดัชรินทร์  หอมสอาด
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 1. เด็กชายมนตรี  ศิริโยธา
2. เด็กหญิงมินตรา  โอสถ
3. เด็กชายสรนันท์  พุทธวงศ์ษา
 
1. นางบุษบา  บัวพันธุ์
2. นางสมพร  สระแก้ว
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.5 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายถิรนัย  พุ่มทอง
2. เด็กชายปรีชา  แปลกมาก
3. เด็กชายภานุพงศ์  อินเลี้ยง
 
1. นางสาววสุกิจา  ทองแกมแก้ว
2. นางวิลาวรรณ  ทองทา
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายจักริน  แสนไว
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แสนชัยวงค์
3. เด็กชายสมศักดิ์  มิ่งขวัญ
 
1. นางพรสุดา  สุชาติ
2. นางวีรยา  หลวงเครือ
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายนลธวัช  ถมทอง
2. เด็กหญิงวิภาดา  บรรจง
3. เด็กหญิงสุภัทรศร  ศรีคะเรศ
 
1. นางสาวธมน  ดีหนอ
2. นางสาวสมนึก  ภัทรรังษี
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกศกาสร 1. เด็กชายวิศรุต  เกษมสุข
 
1. นายทัพพสาร  มั่นชาวนา
2. นายธนศักดิ์   ปิ่นมณี
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กชายภานุมาศ  ประมาณ
2. เด็กหญิงวรรณา  หวดขุนทด
 
1. นางเสาวนีย์  ตาคำ
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 22 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 1. เด็กชายมานิตย์  ชูพินิจ
2. เด็กชายวันเฉลิม  โอสถ
 
1. นางรัชฎาภรณ์  โพธิ์พฤกษ์
2. นายอนุวัตน์  ต่องสุนทร
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กชายพงศ์พันธ์  พวงสกุล
2. เด็กชายวิชัยชาติ  แหวนวงค์
3. เด็กชายสุเมธ  วงศ์ศรีเผือก
 
1. นายณัฐวุฒิ  บัวเขียว
2. นางเฟื่องฟ้า  สุขเจริญ
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.6 ทอง 32 โรงเรียนบ้านลานกระทิง 1. เด็กชายนนทการณ์  เสือนิ่ม
2. เด็กชายวิชาญชัย  จั่นเพ็ชร์
3. เด็กชายวุฒิพงศ์  เรืองศรี
 
1. นางสาวพิมพ์พิมล  พันธุรัตน์
2. นางสวาท  จีนเพชร
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 28 โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ฉัตรโต
2. เด็กชายธีรภัทร  เจี่ยสมบุญ
3. เด็กชายวรพล   อ้นบำรุง
 
1. นางสาวพนิดา  สีกล่อม
2. นางศรีอนงค์  ชุนณวงษ์
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงโสพิศ  แพรทอง
 
1. นางสาววสุกิจา  ทองแกมแก้ว
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายสุวรรณ  ชูเนตร
 
1. นายไชยรัตน์  เกิดสุข
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74.6 เงิน 19 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายมนชัย  บุตรพรม
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  หลงฉิม
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72.4 เงิน 28 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  แกว่นธัญกิจ
 
1. นายไชยรัตน์  เกิดสุข
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 1. เด็กชายวุฒิชัย  สนิทแสง
 
1. นางญาณินท์  ภัทรศิวเวชกุล
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 15 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงปอแก้ว  ชมภู่
 
1. นางรัชฎาภรณ์  โพธิ์พฤกษ์
 
211 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สมปู่
 
1. นางนฤมล  พะโยม
 
212 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 1. เด็กหญิงกฤษณา  มงคลธง
2. เด็กหญิงจีแมะ  พม่า
3. เด็กหญิงปู  ชาวพม่า
4. เด็กหญิงศุภธารา  แก้วเพชร
5. เด็กหญิงเม  ชาวพม่า
6. เด็กหญิงเมทินี  คัดธะนิด
 
1. นางผ่องศรี  สาระถี
2. นางพรทิพา  พันธุ์จันทร์ดี
3. นางสาวสุวลี  รอดพร้อม
 
213 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุกปาน
2. เด็กหญิงลาวัลย์  มหาสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสรัญญา  ลพพึ่งชู
4. เด็กหญิงอาทิตยา   รอดอ่อน
5. เด็กชายเกริกพล  มงคลธง
6. เด็กหญิงแจ่มนภา  ดำนิล
 
1. นางณัฐพร  แสงศิริ
2. นางพรทิพา  พันธุ์จันทร์ดี
3. นางสาวศันสนีย์   โอสา
 
214 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 92 ทอง 6 โรงเรียนดรุณานุกูล(พรานกระต่าย) 1. เด็กหญิงอภิญญา  อินทพงษ์
 
1. นางสาวรัตนากร  ทิพย์รี
 
215 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 28 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เจนจบ
2. เด็กชายกิตติธัช  ใยบัว
3. เด็กชายเขมฑัต  สุขมี
 
1. นางสาวจรินทร์  เรืองอ่อง
2. นางสาวสังวาลย์  มุ่งรวยกลาง
 
216 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงชญานิศ  กลิ่นบุบผา
2. เด็กหญิงพลินีย์  เพิ่มทวี
3. เด็กหญิงมินตา  พงษ์เสือ
 
1. นางสกาวเดือน  แก้วแท้
2. นางสุพาพร  อินทา
 
217 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ - - - โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. นางสิริพร  จันคง
 
1. นางสิริพร  จันคง
 
218 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน - - - โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง1(ทุ่งโพธิ์ทะเล) 1. นางนางบรรจง  กระบวนศรี
 
 
219 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. นางปรียานาถ  สุขสวัสดิ์
 
1. นางปรียานาถ  สุขสวัสดิ์
 
220 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง1(ทุ่งโพธิ์ทะเล) 1. นางประเนียน  แก้วมาลากุล
 
 
221 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนบ้านจันทิมา 1. นางวิภาพร  พุทธรักษา
 
 
222 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนบ้านเนินกรอย 1. นายนันทวุฒิ  เหลี่ยมอุไร
 
1. นายนันทวุฒิ  เหลี่ยมอุไร
 
223 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. นางมณธการ  เทียนสันต์
 
 
224 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง1(ทุ่งโพธิ์ทะเล) 1. นางบุญโฮม  บุญเรืองรอด
 
 
225 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนสาธิต 1. นางปรานอม  ศรีวรรณ
 
 
226 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนบ้านจันทิมา 1. นางเทียมฤทัย  ทวีรัตน์
 
 
227 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. นางอัมพร  สินแต่ง
 
1. นางอัมพร  สินแต่ง
 
228 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนสาธิต 1. นางลลนา  พิลึก
 
 
229 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนสาธิต 1. นางอัมพร  เต็มศิริรักษ์
 
 
230 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง1(ทุ่งโพธิ์ทะเล) 1. นางเนาวรัตน์  ภูโสดา
 
 
231 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนสาธิต 1. นางรัตนาพร  นาคพงษ์
 
 
232 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง1(ทุ่งโพธิ์ทะเล) 1. นางกัญญานันท์  พิมขาลี
 
 
233 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. นายทองหล่อ  ทองสุข
 
 
234 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - - - โรงเรียนวัดคูยาง 1. นางพณิตา  เงินทอง
 
 
235 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - - - โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. นางเสาวลักษณ์  คัชพงษ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  คัชพงษ์
 
236 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. นางสุทิน  เนียมประยูร
 
 
237 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 1. นางสุลัดดา   แสงผ่อง
 
1. นางสุลัดดา  แสงผ่อง
 
238 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนสาธิต 1. นายไพบูลย์  ปิ่นจุไร
 
 
239 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. นายประชากร  สอนสกุล
 
 
240 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนวัดคูยาง 1. นายปริพนธ์  กรรณิกา
 
 
241 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ บูรณาการ - - - โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. นายสำราญ  จุลมุสิก
 
1. นายสำราญ  จุลมุสิก
 
242 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน บูรณาการ - - - โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 1. นางเฉลา  มาทอง
 
 
243 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ แนะแนว - - - โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1. นางอัมพร  จอมมาวรรณ
 
 
244 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แนะแนว - - - โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 1. นางกรรณิกา  ธิดาพันธ์วรรณา
 
 
245 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. นายพินิจ  ทองดี
 
 
246 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 1. นางรุ่งแสง  กลิ่นบัว
 
1. นางรุ่งแสง  กลิ่นบัว
 
247 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - - โรงเรียนวัดคูยาง 1. นางวัญเพ็ญ  ม่วงจันทร์
 
 
248 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. นางณัฐณิชา  อึ้งธีรกุล
 
1. นางณัฐณิชา  อึ้งธีรกุล
 
249 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. นางระพีพรรณ  รอดกำเหนิด
 
1. นางระพีพรรณ  รอดกำเหนิด
 
250 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 1. นางรวงทอง  กวางวิเศษ
 
 
251 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1. นางสาวลำพรวน  บัวเผียน
 
 
252 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. นางอุ่นเรือน  เกตุเอี่ยม
 
 
253 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. นางธารารัตน์  อินเกตุ
 
1. นางธารารัตน์  อินเกตุ
 
254 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนบ้านโขมงหัก 1. นางสาวสุทธิรักษ์  ลุ่มลึก
 
1. นางสาวสุทธิรักษ์  ลุ่มลึก
 
255 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ    
256 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. นายสุชาติ  รอดกำเหนิด
 
1. นายสุชาติ  รอดกำเหนิด
 
257 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1. นายภราดร  นาคพงษ์
 
 
258 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 1. นางจุฑารัตน์  ภูมิการ
 
 
259 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. นางสุธีรา  สารียัง
 
1. นางสุธีรา  สารียัง
 
260 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - - - โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 1. นายชโนภาส   แก้วจีน
 
 
261 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - - - โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. นายอารมณ์  ทองทับ
 
 
262 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. นางจีรภา  ดีสอน
 
 
263 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 1. นางวรรณา  โชคประเสริฐถาวร
 
1. นางวรรณา   โชคประเสริฐถาวร
 
264 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 1. นายอุบลรัตน์  อุดมสุข
 
1. นายอุบลรัตน์   อุดมสุข
 
265 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. นายนำพล  ธินวล
 
1. นายนำพล  ธินวล
 
266 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. นายพิชิต  เอมศิริ
 
 
267 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ แนะแนว - - - โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. นางประนอม  เปลี่ยนแปลก
 
 
268 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. ว่าที่ร้อยตรีธานี  คงกระจ่าง
 
 
269 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - โรงเรียนสาธิต 1. นายชัยพร  อภัยราช
 
 
270 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา - - - โรงเรียนสาธิต 1. นางสาวสาวิตรี  คล้ายจันทร์
 
 
271 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา - - - โรงเรียนวัดคูยาง 1. นางสาวกาบแก้ว  สวยสม
 
 
272 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนบ้านพานทอง 1. นายวีระ  บัวผัน
 
 
273 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 1. นายศิริวุทธิ์  คล้ายประเสริฐ
 
 
274 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนบ้านหนองปากดง 1. นางพรรณวดี  คำสาด
 
 
275 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดกลาง - - - โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 1. นายปัจจัย  พลกล้า
 
1. นายปัจจัย  พลกล้า
 
276 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนสาธิต 1. นางสาวเนาวรัตน์   นาคพงษ์
 
 
277 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. นายสมชาย  โตนาค
 
 
278 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 1. นายยงยุทธ  บดีรัฐ
 
 
279 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนบ้านเกศกาสร 1. นายปณิธาน  จันทรเขตต์
 
 
280 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ    
281 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนบ้านหนองปากดง    
282 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง - - - โรงเรียนประชารัฐพัฒนา    
283 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนสาธิต    
284 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง1(ทุ่งโพธิ์ทะเล)    
285 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนอนุบาลไทรงาม    
286 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา