สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 76.2 เงิน 9 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันใจ
 
1. นางอาภรณ์  จิตต์มาลา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 61.8 ทองแดง 43 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กชายจตุรภัทร  ใสสุทธิ์
 
1. นางปราจิน  สายฝั้น
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ผาติพนากุล
 
1. นายสุวพิชญ์  สกุลสอน
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 30 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงอรสา  มนต์มุติตา
 
1. นางสาวสุดา  เกรียงไกรรุ่ง
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83.8 ทอง 14 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กชายภูวเนศ  อิทธิศิริศักดิ์
 
1. นางสิริพรรณ  ฟองคำ
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 16 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสยามล  เพียรงาน
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 28 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงจรรยพร  วงศ์น้อย
 
1. นางปทิมจันทร์  ปันนะ
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านแม่หาร 1. เด็กหญิงนวลจันทร์  พิชิตปฐพี
 
1. นางณัฐธิกา  กิจเมือง
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 21 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงอาเอ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวปิ่นวิเศษ  มงคลวิไล
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสายสุดา  ริยะสาร
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 63.6 ทองแดง 44 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กหญิงวริศรา  อำพันฉาย
2. เด็กหญิงสิริประภา  อนันต์
 
1. นางสุพิศ  เอื้องแซะ
2. นางสาวสุภัชยา  กันทาหู
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 67.75 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  เพชรพรวัฒนา
2. เด็กหญิงแจ่มจิตร  -
 
1. นางนาตญา  จันแสน
2. นางพัชรินทร์  ก้างออนตา
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 39 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กชายนนทกร  กองแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  มิ่งอรุณมงคล
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง 18 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายธฤต  ปานปุ่มทอง
 
1. นางศุภลักษ์  ปินตา
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายไชยา  ศรีพบบุญดี
 
1. นางสุกัลยา  วงศ์บุญ
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82.8 ทอง 18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงดาวเรือง  กวินสารกิจ
2. เด็กหญิงตติยา  ชื่นชีวิตสุข
3. เด็กหญิงพัชราพรรณ  อาภรณ์ไพร
 
1. นายทวุธ  วงค์วงค์
2. นางผกามาศ  ปิ่นประยูร
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  สมฟู
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ร่มไทรงาม
3. เด็กหญิงสุวิมล  เก่งไพรวัลย์
 
1. นายทวุธ  วงค์วงค์
2. นางผกามาศ  ปิ่นประยูร
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยา  กันยะวงศ์
2. เด็กหญิงณิชกานต์   สว่างกุล
 
1. นางศุภลักษ์  ปินตา
2. นางสุรีย์พร  สิงห์แก้ว
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง 26 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงญาดา  วิไลศรีศักดิ์
2. เด็กชายศิวกร  สุวรรณลพ
 
1. นางณัฐกาญจน์  วีรกิจธีรกุล
2. นางสุรีย์พร  สิงห์แก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 39 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กชายปิยังกูร  ใฝ่ทำดี
 
1. นางขนิษฐา  มิ่งอรุณมงคล
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 37 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงธนัชพร  ปิ่นประยูร
 
1. นางสาวจำลองลักษณ์  พันธ์จันทร์
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. นางสาวลัดดา  กาญจนาสุกใส
 
1. นางสาวนวลจันทร์  จอมเมืองกาศ
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 43 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แก้วปราณี
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ริยะสาร
3. เด็กชายภูริณัฐ  ธรรมเนียมต้น
 
1. นางสาวจำลองลักษณ์  พันธ์จันทร์
2. นางสาวสุธิตรา  ปัญญาสิทธิ์
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ทองบ่อ
2. เด็กหญิงวรกานต์  กาทู
3. เด็กหญิงวิภาดา  ฟองคำ
 
1. นางสาวนฤนาท  วัฒนวงษ์
2. นางสาวปิ่นวิเศษ  มงคลวิไล
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76.2 เงิน 7 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายธนภัทร  นาสา
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ยังมั่ง
3. เด็กหญิงเพกา  วรนาม
 
1. นางสาวพัชราพรรณ  กันทะลือ
2. นางสาววัชราภรณ์  น้อยสกุล
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.8 ทอง 5 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงจุไรพร  ผู้มีมิตร
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เลาหาง
3. เด็กหญิงอรนุช  สง่าวงศ์ผาสุก
 
1. นางสาวกันต์กมล  คุณรัตน์
2. นางสร้อยฟ้า  ขยันงาน
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76.2 เงิน 32 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 1. เด็กหญิงกษมา  กันทรจำรัส
2. เด็กหญิงพิธุนิภา  ศรีเมตตาธรรม
3. เด็กชายพูนภัค  วิสิฐสันติสุข
 
1. นายไกรลาศ  รบชนะ
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.8 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นายจิระมิตร  ชวลิตรธนทรัพย์
2. นายวีรวัฒน์   ฌานชีวิน
3. นายสุชาติ  กันทรอรุณ
 
1. นายสมหวัง  วงค์แจ่ม
2. นางสาวสุภาภรณ์  มหาวัน
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 71 เงิน 43 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงธีรดา  สิงขรบรรจง
2. เด็กหญิงอภิญชญา  ชีวสินวิวัฒน์
3. เด็กหญิงอัญชลิกา  รักถิ่นทอง
 
1. นางยุพิน  ชัยนันตา
2. นางรสสุคนธ์  รุ้งประนมกร
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 77.4 เงิน 33 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓ 1. เด็กชายบัลลังก์  ปวงคำคง
2. เด็กชายรุจิกร  จงศรี
3. เด็กชายอภิเษก  ทองสีขาว
 
1. นายรณชัย  เรืองแดง
2. นางสาวรุ่งอรุณ  กุศลศีลธรรม
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กชายอนุกุล  พฤกษชาติกุล
2. เด็กชายเด่นชัย  ปัญจมหามงคล
 
1. นางทิพากร  บุญสนอง
2. นายสมหวัง  วงค์แจ่ม
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 1. เด็กหญิงนิรารัตน์  สว่างธานี
2. เด็กชายวุฒิเชษฐ  บงกชลาวัณย์
 
1. นายไกรลาศ  รบชนะ
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 44.07 เข้าร่วม 25 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1. เด็กชายประสิทธิ์  แสงเทียนงาม
2. เด็กชายสมพงษ์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายประจญ  สิงหนาท
2. นางสมควร  คำเรือง
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60.47 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1. เด็กชายสุรชัย  ครองอำนวย
2. เด็กชายอภิชัย  ครองอำนวย
 
1. นายกิตติภูมิ  มโนกุลชัย
2. นายแดนชัย  สุธา
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 41.78 เข้าร่วม 35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายปรัชญา  ศรีทองไพโรจน์
2. เด็กชายสมบูรณ์  ไพรมีสุข
 
1. นายศุภชัย  ศรีบุศย์
2. นายอดุลย์  เขียวมูล
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายสุมิตร  สรรรพยาบรรพต
2. นายสุรเดช  พรดีเลิศ
 
1. นายศุภชัย  ศรีบุศย์
2. นายอดุลย์  เขียวมูล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณีย์  ผาติวราภรณ์
2. เด็กหญิงจันทนา  งือดา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เชาวดี
4. เด็กหญิงลลิตา  บูช่าปกรณ์กุศล
5. เด็กหญิงอรนุช  ภูไพรเจริญ
 
1. นางคนึงนิจ  จันทร์แก้ว
2. นางเอมอร  วงศ์คำ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 16 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. นางสาวจุฬารัตน์  พะยอมไพร
2. นางสาวทิพวรรณ  นำน้อมจิต
3. นางสาวพัชราภรณ์  นิธิโสภา
4. นางสาวศศิธร  บุตรพันธ์
5. นางสาวสุดารัตน์  เกรียงไกรสีห์
 
1. นางนาตญา  จันแสน
2. นางพัชรินทร์  ก้างออนตา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 97.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  กำแพงแก้ว
2. เด็กหญิงทัณฑิกา  ใฝ่การงานสูง
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรเลิศ
4. เด็กชายภานุวัฒน์  สิริประกอบยศ
5. เด็กหญิงเบญจมาส  จำปา
 
1. นางสาวชนิดาภา  วงศ์ไชยา
2. นางมณีวรรณ  แสนกิติ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.2 ทอง 31 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงฐิติยา  อินตาปัญญา
2. เด็กหญิงนันทกร  ชีวเชิดพานิช
3. เด็กหญิงพาฝัน  สาริกานนท์
4. เด็กหญิงพิศชญา  ธรรมกันทะ
5. เด็กหญิงอังคณา  หมื่นตุ้ม
 
1. นางประภาภรณ์  คำวงค์
2. นางพิชาริการ์  ใจแก้ว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ดามพ์การศิลป์
2. เด็กชายยุทธพิชัย  วิมานพนา
3. เด็กหญิงวดี  สาริธร
4. เด็กหญิงสุดรัตน์   แตะวอ
5. เด็กหญิงอนุพร  วณิชกุลพัทธ
 
1. นางฉันทนา  ศรีศิลป์
2. นายพนมไพร  ใจขัด
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 75.3 เงิน 21 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กชายจิรายุทธ์  จ๋อมมนทิน
2. นางสาวธิดา  ทิพย์ปราโมทย์
3. นางสาวศศิวิมล  ลักขณาลิขิต
4. นางสาวสุพรรณี  พัฒนากรกุล
5. เด็กหญิงอัมมิตา  สุขในไพร
 
1. นายณัฐพงค์  สายสุริยะ
2. นายอรรถพล  เกษมจิตร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 70.44 เงิน 33 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เอี่ยมสกุล
2. เด็กหญิงกัลยา  วังใน
3. เด็กชายจีรศักดิ์  พิชิตปฐพี
4. เด็กหญิงณัฐพร  ศิริกุล
5. เด็กหญิงอัญชลี  ต่อพอ
 
1. นางสิริพร  อินต๊ะขวา
2. นายสุรรักษ์  ขจรศักดิ์ศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.6 เงิน 42 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงธันวาพร  ไทยตรง
 
1. นางสาวเรณู  เชื้อเถาว์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 33 โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ศรีสุขสันต์คงคง
 
1. นางสาวเกษร  บุญลือ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.97 ทอง 15 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ณ น่าน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 90.8 ทอง 5 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงณพิชฌา  ณ น่าน
2. เด็กชายพงศ์พล  กลิ่นหอม
 
1. นางสุพร  นิลประยูร
2. นางสาวเกษฎา  เขียวมณี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 91.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 1. เด็กชายปรีชา  พลธวัชชัย
2. เด็กหญิงอาทิติยา  พนมจรุง
 
1. นายจักรพันธ์  ขันธ์ศรี
2. นายเจนตะวัน  ศรีวิชัย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 33 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สิริพร้อมพงศ์
2. นายสุรเดช  มารดาวงศ์
 
1. นายวุฒิชัย  ใจสุ
2. นางสาวอรพินท์  ใจเจริญ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 82.2 ทอง 36 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรชนก  หงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  น้อยวัน
3. เด็กหญิงกันต์นิดา  คงอุป
4. เด็กหญิงชลธิชา  โคมสว่าง
5. เด็กหญิงปวันรัตน์  แจ้งใจ
6. เด็กหญิงพิมพ์อักษร  โคนชัยภูมิ
7. เด็กหญิงมิ่งกมล  ศรีมาโนช
8. เด็กหญิงลลิตวดี  สิงห์สูตร
9. เด็กหญิงสุพิชชา  ชูเกียรติ
10. เด็กหญิงเขมิกา  อินเพ็ชร
 
1. นายถวัลย์  โกมลนาถสิริ
2. นางสุพร  นิลประยูร
3. นางสาวเกษฎา  เขียวมณี
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 62 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กหญิงจันทมาศ  อุดมพนา
2. เด็กหญิงชฎาพร  งามประดับศรี
3. เด็กหญิงชฎาภรณ์  สง่าไพรหอม
4. เด็กหญิงชนนีนาตย์  ปัญญาโกศลบุญ
5. เด็กหญิงชลธิชา  บำเหน็จงาม
6. เด็กหญิงชไมพร  สุขใกล้พระ
7. เด็กหญิงดาวใจ  คงความโชคดี
8. เด็กหญิงภรทิพย์  สง่าเพียรศิริบุญ
9. เด็กหญิงมยุรี  สายชลศรีจินดา
10. เด็กหญิงวรนุช  อุดมพนา
11. เด็กหญิงศิริพร  สง่าเพชรประยูร
12. เด็กหญิงศิริพรรณ  หยกศรีจันทร์
13. เด็กหญิงสุนารี  ใสสะอาด
14. เด็กหญิงอภัย  ปองพรศักดิ์
15. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ผาติพนากุล
 
1. นายสมาน  วิวัฒนาวิไล
2. นางสาวอโนทัย  ใจคำลือ
3. นางสาวเดือนฉาย  สุริยาส่องไพร
4. นายไชยวุฒิ  พุทธวัตร์
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  นิธิคีรีวิบูลย์
2. เด็กหญิงจารุณี  อมรใฝ่โชคดี
3. เด็กหญิงจีราพร  สุขเสริมสุขรุ่ง
4. เด็กหญิงชรินทร์  ผาติอมรกิจ
5. เด็กหญิงตรีรัตน์  ชีวพรพัฒนา
6. เด็กหญิงพัชรีย์  นิธิเกษมศักดิ์
7. เด็กหญิงยุวดี  หยกเลิศบุญเรือง
8. เด็กหญิงวิลัยพร  นิธิมณีไพพรรณ
9. เด็กหญิงศรีสุดา  เหว่ทู
10. เด็กหญิงศิริพร  ร่มไม้ขจี
11. เด็กหญิงสุนารี  นิธิมณีไพพรรณ
12. เด็กหญิงสุพรรษา  ชลธารสายสกุล
13. เด็กหญิงอุไร  สง่าเพชรประยูร
14. เด็กหญิงอุไร  ยงสินธนสาร
15. เด็กหญิงแสงหล้า  ใสสะอาด
 
1. นางนิธินาถ  ทาคำ
2. นางสาวบานเย็น  อำพันธ์
3. นายศตวรรษ  กาละ
4. นางสุดาวรรณ  เสาเทพ
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 43 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  อินตา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญสม
3. เด็กหญิงปาณิสรา  จำรัส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธินันต์  สรรเสริญบุญ
2. นายอนุวัฒน์  สิงห์ตื้อ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 36 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ผู้ครองทอง
2. เด็กหญิงดวงพร  แนวจำเนียร
3. เด็กชายธราเทพ  วงษา
 
1. นางสาวฝนทิพย์  ธนชัยสิทธิกุล
2. นางสาวพนิดา  วงศ์อ้าย
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65.5 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. เด็กชายธีรนันท์  ไพรนภา
2. เด็กชายศิริชัย  เจริญมณีกุล
 
1. นางสาวณัฐพร  เจริญศรี
2. นายพรสวัสดิ์   กรุณาคุณ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  พรหมมา
2. เด็กหญิงสิรินุช  กุลศิริ
 
1. นายนิรันดร์  ประเสริฐรัตนา
2. นายมนัส  จันทร์กุญชร
 
57 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83.2 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ยอดสุวรรณ
2. เด็กหญิงประภานิช  ปาจีคำ
3. เด็กหญิงลภัสรดา  พรสิทธิ์
 
1. นางสาวคนึงนิจ  บุญเรือง
2. นายอนิรุทธิ์  เผ่าพันธฺุ์เหนือ
 
58 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  เจนปัญญา
2. เด็กหญิงปิวรา  ดวงประทีป
3. เด็กหญิงเบญจพร  ขยันกิจ
 
1. นางอนัญญา  งามละออ
2. นางอุไรวรรณ  มณีธร
 
59 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายวัชรินทร์  จันทรา
2. เด็กหญิงวารี  คุณอนงค์
3. เด็กชายอิสระ  ษมาจิตเลิศ
 
1. นายศุภกร  ศรีสวัสดิ์
2. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
60 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 23 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กชายลุหลู่  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวคัคนางค์  สิทธิวัง
 
61 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงชุติมตา  ชื่นชูไพร
 
1. นายอนิรุทธิ์  เผ่าพันธฺุ์เหนือ
 
62 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 1. นายสุทัย  บรมสุขนโคทร
 
1. นางอรพรรณ  เริญตะขิล
 
63 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. นายวิทวัส  บานี
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
64 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงสมฤทัย  โชคลาภตระกูล
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
65 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กชายดาเซ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายเนมู  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายวิรัตน์  เพ็งสอน
2. นายอรรถวุฒิ  คำมาสาร
 
66 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 20 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 1. เด็กหญิงสุชาดา  ฐานะรุ่งสถาพร
2. เด็กหญิงอธิชา  ทิพย์ปราโมทย์
 
1. นายรชานนท์  ฤดีแกล้วกล้า
2. นางศิราภรณ์  ศิริวิจิตรกุล
 
67 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 1. เด็กหญิงจินดา  ทวีสุขบุญมา
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ปัญจคีรี
 
1. นายสุกิจ  ใจเรือน
2. นางอัญชลี  อินนาค
 
68 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายเอกรัตน์  กาใจ
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
69 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแม่กองคา 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สดใสดาวเรือง
2. เด็กหญิงรักษิณา  เอมอิ่มใจ
3. เด็กหญิงสุวิมล  กุศลหิรัญ
 
1. นางบุษกร  กำจัด
2. นายพัฒนมงคล  กำจัด
 
70 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่กองคา 1. เด็กหญิงดารารัตน์  -
2. เด็กหญิงดาริกา  -
3. เด็กชายธวัชชัย  เจตนาคุ้มทรัพย์
 
1. นางบุษกร  กำจัด
2. นายพัฒนมงคล  กำจัด
 
71 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เสริมสุขชัย
2. เด็กชายปรีชา  ตะวันมีรัศมี
3. เด็กชายศิริศักดิ์  พิทักษ์์ไพรสกุล
 
1. นางศรีเพ็ญ  เขื่อนแก้ว
2. นายเลอสันต์  สุขแสนสบาย
 
72 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 70 เงิน 37 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงผกามาศ  วาสนาวนา
 
1. นายสำราญ  โพธิ์เกิด
 
73 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 23 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  แก้วกระจายวงศ์
 
1. นายสำราญ  โพธิ์เกิด
 
74 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 41 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  ษมาชัยพรดี
 
1. นายแทน  ไหวดี
 
75 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงณัฐมล  หอมนาน
 
1. นายแทน  ไหวดี
 
76 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 73 เงิน 38 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงบุษบา  อภิวงศ์พนา
 
1. นางเมธิกา  รัตนรังษี
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 76 เงิน 17 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงเงินวง  ทั่งเชียงใหม่
 
1. นายทองคำ  สมแก้ว
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 85.5 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายธีรภัทร  แก้วเสาร์
 
1. นายอัฐพงศ์  เตปิน
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง 6 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. นายกฤษติพันธ์  สมวรรณ
 
1. นายทองคำ  สมแก้ว
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76.66 เงิน 41 โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สมบุตร
 
1. นายวิกรานต์  อุ่นอก
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศานติกันทร
 
1. นางวิไลลักษณ์  สุทธิจันทร์
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.3 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) 1. เด็กชายศรัณย์  คำภีระ
 
1. นายวรฉัตร  ฉัตรตันใจ
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70.2 เงิน 34 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีพบบุญดี
 
1. นายผจญ  ชูเกียรติ
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายสมพงษ์  ยอดเมฆา
 
1. นางรสรินทร์  ใจนันท์
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายสมพงษ์  ยอดเมฆา
 
1. นางลัดดา  งอกงาม
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.86 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) 1. เด็กชายชาคริต  ชมภู
 
1. นายนนท์ปวิธ  ขิระณะ
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 28 โรงเรียนบ้านดงใหม่ 1. เด็กชายทวีชัย  กิตติจริยกุล
 
1. นายนาท  ไกวัลส่องรัศมี
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงปวีณา  ปาโจด
 
1. นางนวพรรษ  จันทร์ลอย
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  วงค์อ้าย
 
1. นางวัชราภรณ์  มณีธร
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงณัฐพร  หน่วยอินต๊ะ
 
1. นางสุมิตรา  พนาพงศ์ไพร
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.93 เงิน 37 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  คำแสน
 
1. นางยุพาพักตร์  วงค์ภูธร
 
92 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวลี  เรือนใส
2. เด็กหญิงกันตยา  จุณณทรัพย์กุล
3. เด็กชายกิตติธัช  เกียรติเนตร
4. เด็กชายจักรพงค์   นาคหล้า
5. เด็กชายชัยยุทธ  จรัสอนันต์เจริญ
6. เด็กชายชุมพล  คัมภีร์อาญา
7. เด็กชายณัฐพร   จายหนวด
8. เด็กหญิงทิพรัตน์  คำสุข
9. เด็กชายธนบูรณ์   เจตนาคุ้มไพร
10. เด็กชายธาวิต  จรัสอนันต์เจริญ
11. เด็กชายธีรพันธ์  ชื่นดวง
12. เด็กชายนวพรรษ  เป็งอิน
13. เด็กหญิงนันทนา  คงเจริญงาม
14. เด็กหญิงน้ำฝน  เสือชูชีพ
15. เด็กหญิงประภัสสร  จีนา
16. เด็กหญิงพยอม  ใฝ่เวลาดี
17. เด็กหญิงพิมพิกา  ชูทรัพย์สดใส
18. เด็กหญิงพุทธชาติ  ใฝ่เวลาดี
19. เด็กหญิงมาลินี  ไสวปิยะกุล
20. เด็กหญิงยุวธิดา  เรือนแก้ว
21. เด็กชายวีระพรรณ  รักไพรสายเพชร
22. เด็กชายวุฒิพงษ์  จองน้อย
23. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ผาติพนากุล
24. เด็กชายสมศักดิ์  พันธ์จันทร์
25. เด็กหญิงสาวิตรี  ดอกเพ็ชร
26. เด็กหญิงสุจินดา  สุวรรณภูมิไพร
27. เด็กหญิงสุดาพร  ไม่มีชื่อสกุล
28. เด็กหญิงสุนารี  ขุนสาม
29. เด็กหญิงหัทยา  ขยันกิจการยิ่ง
30. เด็กชายอนุชา  อ็อดต่อกัน
31. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีโสภาบงกช
32. เด็กหญิงอรวรรณ  นองชัย
33. เด็กชายอัฐพล  กันแก้ว
34. เด็กชายอัศวิน  เดโชพัฒนกิจ
35. เด็กชายอาทิตย์  ไม่มีชื่อสกุล
36. เด็กหญิงอาภาพร  ใฝ่เวลาดี
37. เด็กชายอำนาจ  พิศนภาพงค์
38. เด็กหญิงอำภา  คัมภีร์อาญา
39. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ผาติพนากุล
40. เด็กชายโกวิท  เขื่อนเพชร
 
1. นางสาวกฤตติมา  สิงห์สูตร
2. นางจรรยา  ชนะบูรณ์
3. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณ
4. นางสาวนัฐกานต์  ประยูร
5. นางปพิชญา  ขจรงามยิ่ง
6. นางพัชราภรณ์  ชัยปัญญา
7. นางพัชรี  แก้วปราณี
8. นายสถาพร  คำเอ้ย
 
93 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 76.75 เงิน 27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายธนกฤต  สุพรรณ
2. เด็กชายภูวนัย  วงษ์ภูธร
3. เด็กชายวรัญชิต  บุญชุม
4. เด็กหญิงศศิกานต์   ประทินสุขอำไพ
5. เด็กหญิงศุภรัสมิ์  พวงงาม
6. เด็กหญิงสิริกร  พลปิยกุล
7. เด็กหญิงสุพรรษา  มณีทัศน์
8. เด็กชายอาทิตย์  ศรีสุขสันต์คงคา
 
1. นางทัศนีย์  อัยกร
2. นางสุวณี  สุวรรณเขตนิคม
3. นางอุดม  ชัยพรม
 
94 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.75 ทอง 19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) 1. นางสาวจิรภา  -
2. เด็กชายชาญณรงค์  บุญเรือง
3. นางสาวดวงหทัย  คำพรรณ์
4. เด็กชายทีปกร  นิ่มประพาส
5. เด็กหญิงพรธิดา  ถนัดเกษตรกิจ
6. นางสาวสนธยา  ระวังการณ์
7. นายสมพล  -
8. เด็กชายอนุชิต  พนาร่มรื่น
 
1. นางสาวกวินธิดา  รักไทย
2. นางจงศิริ  วิวัฒน์เชาว์พันธ์
3. นางเมธิกา  รัตนรังษี
 
95 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 70 เงิน 28 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เอี่ยมสกุล
2. เด็กหญิงกัลยา  วังใน
3. เด็กหญิงจันทนี  เดชมงคลศรี
4. เด็กหญิงชนม์นิภา  ชัยเรืองศรี
5. เด็กหญิงณัฐกมล  ตาคำ
6. เด็กหญิงณัฐพร  ศิริกุล
7. เด็กหญิงปิยธิดา  หยุดยั้ง
8. เด็กหญิงอัญชลี  ต่อพอ
 
1. นางวัชราภรณ์  มณีธร
2. นางเกตสุดา  วรรณวินิจ
3. นางสาวเดือนชนก  กาวิชัย
 
96 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) 1. นางสาวจันทร์ศรี  ฉลองอภิชัย
2. นางสาวชนันตา  มงคลสิริบุตร
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  โอภาสงวน
4. เด็กหญิงนุชนาฏ  ทองโชติ
5. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ์  ระวังการณ์
6. นางสาววิลา  -
7. เด็กหญิงสุวิมล  กุศลประดับฤทัย
8. เด็กหญิงอรทัย  -
 
1. นางสาวกวินธิดา  รักไทย
2. นางจงศิริ  วิวัฒน์เชาว์พันธ์
3. นางทัศนีย์  อัยกร
4. นางเมธิกา  รัตนรังษี
 
97 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 69.6 ทองแดง 38 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปรีกมล
2. เด็กหญิงการะเกด   ใจสดสวยสวัสดิ์
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ใจสดสวยสวัสดิ์
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภีระจิ่ง
5. เด็กหญิงพรรณรังสี  เกรียงไกรสีห์
6. เด็กหญิงเพียงฝัน  ทุ่งคีรีเกษม
 
1. นางบุปผา  สุวรรณลพ
2. นางมยุรี  วัฒนพร
3. นางวาสนา  กุลจิตร์
 
98 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 22 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓ 1. เด็กหญิงกฤษณา  วงษ์ษา
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงละอองฟ้า  ตาแก้ว
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุรินทร์
5. เด็กหญิงศิริพรรณ  เด่นวิชัย
6. นายศุภฤกษ์  จินดาหลวง
7. เด็กหญิงสุธิดา  วีระสัย
8. นางสาวอรัญญา  มงคล
9. เด็กหญิงอาทิตยา  รุ่งเรือง
10. นางสาวโฉมไฉไล  อมรใฝ่ประไพ
 
1. นางสาวกนกพร  ตันถนอม
2. นางกาญจนา  เหมืองหม้อ
3. นางสาวสุภัตรา  จันแก้ว
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83.75 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กชายณรงค์  ผาติอนันต์มงคล
2. เด็กชายพรชาย  ชีวโรจน์อังกูร
3. เด็กชายสงคราม  สุขคำนึง
 
1. นางประพิศ  ศรีวิชัย
2. นายยงยุทธ  แก้วใส
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.75 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กชายวีรศักดิ์  ไพรสุกใส
2. เด็กชายวีระพงษ์  ชีวโรจน์อังกูร
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  หยกจันทร์สว่าง
 
1. นายดอนชัย  สุธา
2. นางสาวศศินี  ปานพลับ
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กชายขยัน  วิเชียรจำนง
2. เด็กชายปรีชา  รอดวีระ
3. เด็กชายอภิศักดิ์  ศิริโสภาวัฒนา
 
1. นายธนกฤต  โตสุวรรณ
2. นายอาทิตย์ชัย  พนาพงศ์ไพร
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.75 ทอง 15 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงธิดาพร  มั่งมีน้ำใจ
2. เด็กหญิงสุทธิดา   วนาบริสุทธิ์
3. เด็กชายอำนวย  เกษตรไพรวนา
 
1. นายชัยพร  มือเปย
2. นางสาววรรณระเบียบ  บุญเกิด
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76 เงิน 24 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กชายกีฬาศักดิ์  มั่งมีน้ำใจ
2. เด็กชายพิทยา  เลิศทิพย์ธารา
3. เด็กชายสมชาย  พร้อมเพียรใจ
4. เด็กชายสุขสันต์  สุขธารณะธรรม
5. เด็กหญิงสุธิดา  พิลาศสายธารา
6. เด็กหญิงเพ็ญพร  แจ่มจรัสคีรี
 
1. นางกมลชนก  วนาศิริ
2. นายกิตติพันธุ์  ปวงคำ
3. นายบุญชัย  ธรรมขันธ์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75 เงิน 37 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงดาคือ  วิมานธิติ
2. นางสาวยุวดี  เลิศพิเชียรไพบูลย์
3. เด็กหญิงวิไลพร  มลฑลจิรา
4. นางสาวสุธิดา  สิริพร้อมพงศ์
5. นางสาวสุนิสา  จรรยาพิกุลทอง
6. นางสาวสุวรัตน์  สิงขรแข็งแกร่ง
 
1. นางพัชรินทร์   นิเท
2. นางพิมพ์ประไพ  วิริยะภาพ
3. นางสาวภิรมฤดี  เรืองแดง
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 41 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 1. เด็กหญิงนิตยา  วราภรณ์
2. เด็กหญิงอรพรรณ  สุวรรณะ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  นันทกิจรุ่งโรจน์
 
1. นางชณัชณิชา  อนันท์
2. นางเสาวคนธ์  วงศ์คีรี
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 35 โรงเรียนล่องแพวิทยา 1. เด็กชายชาติชาย  ธนทรัพย์วารี
2. เด็กหญิงดาสุ  เลิศบูรณภพ
3. เด็กชายบิควา  อำรุงสาคร
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ฝั้นสืบ
2. นางสาวอุษณีษ์  อุปวงศิลป์
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกันตยา  จุณณทรัพย์กุล
2. เด็กชายณัฐพร  จายหนวด
3. เด็กชายอาทิตย์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายกลวุฒิ  ดั่งดวงจันทร์
2. นางจรรยา  ชนะบูรณ์
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 17 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  เลิศใจสวรรค์
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ศรีไสวบงกช
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ปัญญาเพลินพิศ
 
1. นายดิเรก  จินดารัตน์
2. นายอภิชัย  กันทาหอม
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78.6 เงิน 17 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓ 1. เด็กชายทัศนัย  จางนะ
2. เด็กหญิงศจีรัตน์  ปัญโญ
3. เด็กหญิงเฌอเอม  เจริญแก้ว
 
1. นางพิสมัย  ใจน้อย
2. นางวัชราภรณ์  มณีธร
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓ 1. เด็กหญิงนิภาธร  ขุนดงพิพัฒน์
2. เด็กหญิงพิมพา  เรือนงาม
3. เด็กหญิงระพีพัฒน์  มณีรัตน์ผ่องไพร
 
1. นางพิสมัย  ใจน้อย
2. นางวัชราภรณ์  มณีธร
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง 22 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  สินทรัพย์พนา
2. เด็กหญิงนิตยา  ตรองธารา
3. เด็กชายภานุรัตน์  -
 
1. นายก่อเกียรติ  สอนสอาด
2. นางสาวคัคนางค์  สิทธิวัง
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงชุติมนทน์  สายชลวิมาน
2. เด็กหญิงรัตติกาล  วิมานธารา
3. เด็กหญิงศาริกา  สายชลวิมาน
 
1. นางสาวจรัสศรี  ดีเพียร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชสา  มาชื่น
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กหญิงจารุวรรณ์  วรนารถฤดี
2. เด็กหญิงสุธิดา  หยกคีรีโรจน์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ปิยกานต์
 
1. นางสาวณัฏฐิตา  บุญวรรณ์
2. นางวรรณนิศา  กูลเม็ง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81.75 ทอง 28 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงกัลยา  -
2. เด็กหญิงทัศนา  -
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  -
 
1. นายก่อเกียรติ  สอนสอาด
2. นางสาวคัคนางค์  สิทธิวัง
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87.8 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแม่และ 1. เด็กหญิงชฎาพร  เชี่ยวชาญพฤกษา
2. เด็กหญิงบุษบา  กิตติธนาภิวัฒน์
3. เด็กหญิงพิชญานันท์  พุมเรียงป่า
 
1. นางปาริชาติ  เภตรา
2. นางสุภาพ  พุมเรียงป่า
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาดอย 1. นางสาวมยุรี  สาครเชิดชู
2. นางสาวมลฤดี  รุ่งนภาแจ่มใส
3. นายระโซ  สาครผดุง
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  ธงหิมะ
2. นางสุพัตรา  บัวอ่อน
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71.4 เงิน 30 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๑๐ 1. เด็กหญิงณัชชา  วิสิฏสิริ
2. เด็กหญิงปฏิมาพร  ปองยิ่งยศ
 
1. นางสาวปทุมพร  ณ น่าน
2. นางสาวภาวิณี  ศรีกระจ่าง
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 21 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐริกา  พาลพล
2. เด็กหญิงนัดดามาศ  เพิ่มเพ็ง
 
1. นางสาวปนัดดา  กันทาหอม
2. นางสาวพิชญา  ปัญโญนันท์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62.1 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓ 1. เด็กชายจิตวิสุทธิ์  คำหน้อย
2. เด็กชายอาทิตย์  สุนทรไพร
 
1. นายภุชงค์  ฝั้นเต่ย
2. นางสุกานดา  ประยูร
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  ปิ่นญาติ
2. เด็กชายศุภกฤต  ปัญญาตุ่น
 
1. นางสาวสิรินทรา  บุญประคม
2. นางอัจฉราพรรณ  หอมนาน
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 38 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรกนก  หมูทิ
2. เด็กชายสิริวัฒน์  ศิรินันท์
 
1. นางสาวปนัดดา  กันทาหอม
2. นางสาวพิชญา  ปัญโญนันท์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  แหมไธสงค์
2. เด็กชายอนุสรณ์  ทักษิณ
 
1. นายยุทธพงษ์  สุวรรณสิทธิ์
2. นายอภิเชษฐ์  หมื่นเทพ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนล่องแพวิทยา 1. เด็กชายชัยจับ  อำรุงสิงขร
2. เด็กหญิงประไพ  -
 
1. นายนิวัติ  พอใจ
2. นางสาวรสสุคนธ์  องอาจ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63.8 ทองแดง 42 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายชุมพล  คัมภีร์อาญา
2. เด็กชายสมศักดิ์  พันธ์จันทร์
 
1. นายกลวุฒิ  ดั่งดวงจันทร์
2. นายสถาพร  คำเอ้ย
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓ 1. เด็กชายจักรพงษ์  มังคละ
2. เด็กชายพีรภัทร  จันทระ
 
1. นายดนัย  แสนธิวัง
2. นางสุกานดา  ประยูร
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กชายธิติ  จอวาแฮ
2. เด็กชายภูวงศ์   ชัยมงคลธรรม
 
1. นายจักรวาล  รักสกุลใหม่
2. นายทวี  เฮียงโฮม
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายนันยวัน  สนิทฤทัย
2. เด็กชายภาคภูมิ  สิทธิชุม
 
1. นายประหยัด  นิลมล
2. นางสาวพัชรินทร์  พรหมศรี
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓ 1. นายพนม  จงศรี
2. นายสุรพงษ์  ใฝ่สิริเลิศ
 
1. นายดนัย  แสนธิวัง
2. นายภุชงค์  ฝั้นเต่ย
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายธิติ  แปงฟู
2. เด็กชายธีรเชษฐ์  ดวงผ่อง
3. เด็กชายปิโยรส  วงศ์คำลือ
 
1. นายทักษิณ  นามวงศ์
2. นางสาวพิชญา  ปัญโญนันท์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 32 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายธนัช  ไผ่อุรุพนา
2. เด็กชายวิริศ  จันตา
3. เด็กชายเทพไท  ไพรเพลิน
 
1. นายทักษิณ  นามวงศ์
2. นางสาวพิชญา  ปัญโญนันท์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 87 ทอง 9 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนัญดา  อุดมวงศ์
 
1. นางสาวศิรินภา  พินิจพรรณ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 68.8 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  นามเรือง
 
1. นางสุมิตรา  พนาพงศ์ไพร
 
133 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 56.1 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงนภัสสร  อุดก้อน
 
1. นางสุมิตรา  พนาพงศ์ไพร
 
134 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงศิริณญา  ใจมา
 
1. นางสุมิตรา  พนาพงศ์ไพร
 
135 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงศิวรินทร์ญา  กันวนา
 
1. นางอมลวรรณ  จำปาทอง
 
136 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82.4 ทอง 16 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงคริสต์มาส  มิ่งศรีสุข
 
1. นายเสริม  สีทา
 
137 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.4 เงิน 28 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงนงค์นุช   สุนามเจริญกุล
 
1. นายภคกุล  เขตปราการไทย
 
138 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงอธิษฐาน  เปาหย่า
 
1. นางอัญชลี  เผ่าพันธฺุ์เหนือ
 
139 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงปวีณา  แปดแก้ว
2. เด็กหญิงพิมศิริ  พูลเขตรกิจ
3. เด็กหญิงลาหมึทอ  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงสุธิดา  สุขทัศนาจร
5. เด็กชายเกรียงไกร  ทินนา
 
1. นางกาญจนา  สิงห์สูตร
2. นางสาวมันทนา  ดวงฟู
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ธาราค้ำชู
2. เด็กหญิงปาณิศา  ธาราคำรณ
3. เด็กชายปิยเดช  โชคพระปริตร
4. เด็กชายพรชัย  ทวีนิธินันท์
5. เด็กหญิงวสิกา  เจริญธนสาคร
6. เด็กหญิงวันเพ็ญ  กุญนาทไพศาล
 
1. นายธนกฤต  หิรัญสิริกร
2. นายธนิสร  ยิ่งสุขกายใจ
3. นางสาวภิญญาพัชญ์  ยาวิไชย
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 46.9 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายชัยมงคล  ต้อยตระกูล
2. เด็กชายธนวัฒน์  คงความเพียร
3. เด็กชายธีรภัทร   มอพอ
4. เด็กชายประดิษฐ์  สุทวีวุฒิพงษ์
5. เด็กชายมนตรี  คงเที่ยงธรรม
6. เด็กชายวุฒิชัย  ศักดิ์ชัยปัญญา
7. เด็กชายศุภวิชย์  คงมีมิตร
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  ขจรไพรพฤกษ์
 
1. นายดำรง  ปันทวัง
2. นายวิเศษ  วงค์ขัติ
3. นายอรรถชาติ  หินเเปง
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นายชัยเดช  ดำเกิงกานน
2. เด็กชายชาญเดช  กนกเสนาคุณ
3. เด็กชายดนัสวิน  มาศแม้เมืองไพร
4. นายทวี  ฉายากานน
5. เด็กชายธัญญา  ปรีดาเปรม
6. เด็กชายพิสิษฐ์  อุดมกันทร
7. นายพุฒิพงษ์  กุศลพยุงกิจ
8. นายวิชัย  เจริญภูมิชัย
 
1. นางกัญวรา  วงศ์ธิดา
2. นายธวัช  โลกา
3. นายพนม  แสงศรีจันทร์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 84.33 ทอง 15 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เขตต์นาภิภพ
2. เด็กชายคุณนิธิ  สุดก้องไพร
3. เด็กหญิงชลิตา  ชีวอรุณทอง
4. เด็กหญิงปวีณา  ศรีนรากุล
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  คุณงามพร้อม
6. เด็กหญิงมาลัย  กุศลนาคทรัพย์
7. เด็กหญิงศศิวิมล  เสงี่ยมใจ
8. เด็กชายสุพจน์  ไม่มีนามสกุล
9. เด็กชายสุริยา  วังวรพจน์
10. เด็กหญิงเกียรติสุดา  เอมอรศิลป์
 
1. นางฉันทนา  ศรีศิลป์
2. นายพนมไพร  ใจขัด
3. นางพิชาริการ์  ใจแก้ว
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เครือแก้ว
2. เด็กชายนภัสกร  ปิงเมือง
3. เด็กหญิงสุชีรา  ทองวาฤทธิ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  น้อยสกุล
2. นางเขมรักษ์  กุมารสิทธิ์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 29 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. นางสาวจันทร์สุดา  มาลาดีเลิศ
2. นางสาวมณีรัตน์  อินทนู
3. นางสาวระวีวรรณ  ขจรเลิศ
 
1. นางนาตญา  จันแสน
2. นางพัชรินทร์  ก้างออนตา
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 71.44 เงิน 30 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงพัชรี  กังสดาลคีรี
2. เด็กชายสมพงษ์  ยอดเมฆา
 
1. นางกาญจนา  ปวงคำ
2. นางศศิกานต์  แสนจันทร์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 62.57 ทองแดง 36 โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) 1. เด็กชายณัฐกานต์  ทองศรี
2. เด็กชายสุรศักดิ์  วงศ์คล้ายพระจันทร์
 
1. นายวรฉัตร  ฉัตรตันใจ
2. นายวิกรานต์  อุ่นอก
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 51.11 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายทวี  สุตระการชัย
2. เด็กชายไกรสิทธ์  สุนันทศิริพงษ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  เชาวน์ชวานิล
2. นางสาวนวลจันทร์  จอมเมืองกาศ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 39.58 เข้าร่วม 28 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายพชธกร  สิงห์แก้ว
2. เด็กชายพีรวิชญ์   แสนสุข
 
1. นายสมบูรณ์  เชวงกิจไพศาล
2. นางสุรีย์พร  สิงห์แก้ว
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓ 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ทองสีขาว
2. เด็กหญิงชัญญา  เดชวิไล
 
1. นางสาวมติกาญจน์  ขาวสะอาด
2. นางสาวรำพึง   เจริญพิพิธพรชัย
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ชมพูกลาง
2. เด็กหญิงศิรินทร  สิทธิมงคล
 
1. นางสุพิศ  เอื้องแซะ
2. นางสาวสุภัชยา  กันทาหู
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงบังอร  ศักดิ์เกียรติยศ
 
1. นายวิทวัส  เจริญศรีพร
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านหนองม่วน 1. เด็กชายเฉลิมชัย  ศรีจรัสพร
 
1. นายอดิศักดิ์  วงศ์คีรี
 
154 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  สุดสวยสนธยา
 
1. นางอำไพ  เอกจันทร์
 
155 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 1. เด็กหญิงสิตานัน  สวนไธสง
 
1. นางอรพินธ์  บุญลือ
 
156 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วงศ์ศรี
2. เด็กหญิงพัชรา  พลอยทองเด่น
3. เด็กหญิงอิศริยา  คงคาเชิดชู
 
1. นางน้องนุช  ชูวงค์
2. นางลัดดาวรรณ  อภิวงค์
 
157 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  โศภารุจี
2. นายพิสม  จิตตารุ่งโรจน์
 
1. นายทวุธ  วงค์วงค์
2. นางผกามาศ  ปิ่นประยูร
 
158 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กชายวิชัย  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ธรรมโจก
 
1. นางทรรศนีย์  เย็นสุหัส
2. นางบัวจันทร์  ฉัตรตันใจ
 
159 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 25 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายจิณณวัตร  วังมัน
2. เด็กหญิงพัทธิญา  เชียงแก้ว
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  พิจอมบุตร
2. นางนภัสวรรณ  อินต๊ะ
 
160 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.8 ทอง 16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายกฤษณ์  ฟ้ากุศล
2. เด็กชายซีอี้  -
3. เด็กชายธงชัย  ตำแหน่งทอง
4. เด็กชายปวิช  ถนัดเกษตรกิจ
5. เด็กชายพงศ์เพชร   ศรีพจน์มณีรัตน์
6. เด็กชายสุรศักดิ์  อินจินดา
7. เด็กชายอำนวย  ปันทวัง
 
1. นางจงศิริ  วิวัฒน์เชาว์พันธ์
2. นางทัศนีย์  อัยกร
3. นายศุภัฏฏ์ไชย  เดียวสกุล
 
161 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.38 ทอง 26 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงกุหลาบ  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  งามตาสาละวิน
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แก้วสุวรรณ
 
1. นางจรรจิกา  ปวงคำคง
2. นางสาวจันทร์จิรา  วังแก้ว
 
162 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.5 ทอง 23 โรงเรียนบ้านแม่ออก 1. เด็กชายศิริชัย  ศิริเนติทิพย์กุล
2. เด็กชายสมรักษ์  ไผทพิทักษ์วงศ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปัญญาเลิศพินิจ
 
1. นางสาวนิซรีน  หะซัน
 
163 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายณัฐพล  บุญบุตร
2. เด็กชายพิทักษ์  ทิมะ
3. เด็กชายอนุวัฒน์  เชิดชูวนา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พรหมศรี
2. นายศุภชัย  ศรีบุศย์
 
164 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญเนตร
2. เด็กชายพิเชฐพล  เพียงไพรชม
 
1. นางนิภา  เพียงไพรชม
2. นางอวยพร  วังกัลยา
 
165 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 19 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงฐิติกา  บุญเจิด
2. เด็กหญิงฝนทิพย์  บุญเกิดงาม
 
1. นายมนัส  แก้วทะวัน
2. นางลัดดาวรรณ  อภิวงค์
 
166 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71.2 เงิน 32 โรงเรียนบ้านคะปวง 1. เด็กหญิงดวงฤดี  โชคลาภตระกูล
 
1. นายจรัญ  บุญลือ
 
167 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กชายพงศธร  เพื่อชาวเขา
 
1. นางอารีย์  อุ่นอก
 
168 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 84.2 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มูลไว
 
1. นางชุลิตตา  วิชชโลกา
 
169 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83.6 ทอง 20 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 1. เด็กชายธัชพงษ์  เต็มเม็ด
2. เด็กหญิงเขมอัปสร  พิทักษ์พรศิริ
3. เด็กชายโชติทวี  รัศมีโชค
 
1. นางสาวกิตติมา  สิงขรศานติ
2. นางสาวเสาวณีย์  จันต๊ะ
 
170 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กหญิงพรฟ้า  ศรีพานิช
2. เด็กหญิงพีรดา  ปัญญาวรลักษณ์
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  ทาอ้าย
 
1. นางสาวจันทร์ศรีพร  สกุลจรรยาเลิศ
2. นางสาววิไลรัตน์  ประกายแสงเพชร