สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงศศิธร   แก้วเจริญ
 
1. นางเพียงจันทร์  ปาลีกุย
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 78.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงสุชานาฏ   ศรีวิชัย
 
1. นางเพียงจันทร์  ปาลีกุย
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กหญิงอธิชา  ถาบุญเรือง
 
1. นายสมบัติ  ทองออน
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71 เงิน 28 โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 1. เด็กหญิงนวลคำ   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางศิริพรรณ   รูปะวิเชตร์
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79 เงิน 40 โรงเรียนบ้านแม่สะงา 1. เด็กหญิงโจ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสุภาณี  นิมงคล
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กหญิงดารินทร์   สุแก้ว
 
1. นางสาวสุรีย์   เผือกใจ
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.75 ทอง 17 โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1. เด็กหญิงนวรัตน์   แซ่ลี้
 
1. นางสาวภัทรพร  ปันดา
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 27 โรงเรียนบ้านปางคาม 1. เด็กหญิงมนัญญา   พนาดี
 
1. นางธิดา   ปินตาคำ
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กหญิงวราพร  รักสุขสำราญ
 
1. นางพวงเพชร  นัดดาศรี
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1. นายวิริยะ  ปิยชาติโชติกุล
 
1. นายนรินทร์  เล่อกา
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 74.5 เงิน 25 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 1. เด็กชายหน่อแสง  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงแอม   นายทุน
 
1. นางสาวเกสร   ชมภู
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 76.38 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กหญิงชนาพร  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงอรทัย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวปานทิพย์  อ่องอาริน
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 79 เงิน 26 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กชายอัคคัญญ์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสิทธิพร   เลิศมงคล
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 36 โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1. เด็กชายอาทิตย์   ธิชานนท์สันติกุล
 
1. นางสาวศรินรัตน์  เธียรกุลศักดิ์
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) 1. นายประจักษ์   ต่อชีวี
 
1. นางสาวนันทรัตน์   รัตนจำเริญ
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78.4 เงิน 39 โรงเรียนเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล   ไพรพนาคีรีเลิศ
2. เด็กหญิงวันวิสา   จงสภาพรพิพัฒน์
3. เด็กหญิงอัญวรรณ   อุสวะโสภากุล
 
1. นางสาวสุภาพร   หลวงปัน
2. นางสาวเจริญจิตร   พุ่มโพธิ์ทอง
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 42 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงดวงดาว  ทวีกิ่งเพชร
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีใส
3. เด็กหญิงวรรณา  ไพรวนาศิริ
 
1. นายชัยพร  จิระรัตน์พิศาล
2. นางสาวเสาวนีย์  ดาศรี
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 53.2 เข้าร่วม 25 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1. เด็กชายสรวิชญ์   ศรีวิชัย
2. เด็กชายเวสารัช   ไข่แก้ว
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  บุญเรือง
2. นางอรทัย   รักสกุล
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60.9 ทองแดง 30 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ส่งเสริมสุขสันต์
2. เด็กหญิงพรนัชชา  ทองพูล
 
1. นางอาภัสรา  ทนันชัย
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านห้วยนา 1. เด็กหญิงเปรมยุดา  นวนหนักแน่น
 
1. นางอรุณีย์  ศรีศิริ
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 33 โรงเรียนขุนยวม 1. เด็กชายธัญวรัตม์  คัดเชียงแสน
 
1. นางสาวจันทร์สม  สมเขื่อน
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 40 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ทองพูล
 
1. นางอาภัสรา  ทนันชัย
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงธมนันท์   นุ้ยภิรมย์
2. เด็กชายพัธรพงษ์   ระเบียบพร้อม
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   ขาตา
 
1. นางกรมณี  ปาลี
2. นางกาญจนา  ชนมุนี
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กชายภาณุรักษ์  เดชเจริญ
2. เด็กชายศตวรรษ  นวลละออ
3. เด็กชายโยธา  หวังที่อยู่
 
1. นางดวงใจ  ไพศาล
2. นางสาวศิริวิมล  วรรณภิละ
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ปวงเกษม
3. เด็กหญิงอารยา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทร์เพชร
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.6 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ล่องลือ
2. เด็กหญิงนิตยา   โพธิเมือง
3. เด็กหญิงวรรณณิกา   ปันใจ
 
1. นางดิษฐ์ลดา   ปันคำมา
2. นางสาวปิยพรรณ์   มณีวรรณ
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76.2 เงิน 32 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงคำขวัญ   ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายดวงจันทร์  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายสมชาย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายวรวิทย์  ลืนคำ
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 25 โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ 1. เด็กชายวรัท  มโนชัย
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายเจษฏา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายศรายุทธ  สุทธศิลป์
2. นางสาวเมษายน  แก้วทุ่น
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 74 เงิน 37 โรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบ 1. เด็กหญิงอรไพริน   เลาหมู่
2. เด็กชายอะฉือ   เลามะ
3. เด็กหญิงไพริน   หย่าจา
 
1. นายอลงกต   เรียนยอย
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 80.6 ทอง 24 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงจิณณรัตน์  เขียวแปง
2. เด็กหญิงศศิภา  ถาคำติ๊บ
3. เด็กหญิงไพลิน  ยุติธรรมวงศา
 
1. นางอัจฉรียา  สิงห์แก้ว
2. นางแจ่มจันทร์  น้อยวงศ์
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 31 โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 1. เด็กชายลาพิด  ชื่นชม
2. เด็กชายเดชา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางจินตนา  คำภีระ
2. นางสุรีย์วรรณ  สุภาธาดา
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 65.6 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1. เด็กชายกิตติ  ชีวิต
2. เด็กหญิงชลณิชา  เสนาอินทร์
 
1. นายนพพร  ทนันชัย
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระยุทธ์  วงศ์สุวรรณ
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 36.83 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ 1. เด็กชายธีรเดช   ชลธารเสาวรส
2. เด็กชายพงศกร   ดำรงตระกูลชัย
 
1. นางกิ่งแก้ว   สุริยะ
2. นายไพโรจน์   เลิศวงศ์รัตนกุล
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79.68 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กชายหลาวคำ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายเนติพงษ์  จ่าก่าซื้อ
 
1. นางอุทัยวรรณ  อินต๊ะ
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.42 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ปวงฟู
2. เด็กชายสุวัฒน์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางอัจฉรียา  สิงห์แก้ว
2. นางแจ่มจันทร์  น้อยวงศ์
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 31.49 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 1. นายฉัตรชัย   สิริสันติธรรม
2. นายสมศุกร์   วราฤทธิ์วุฒิกุล
 
1. นางณัฐนรี  จิระรัตน์พิศาล
2. นายนพดล   บุญภา
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 30.94 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กชายฑิฆัมพร   มูลคง
2. เด็กชายถนอม   สำเนียงไพเราะ
 
1. นายธวัช   สามล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 25 โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงคำของ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   ชีพพานิชย์
3. เด็กหญิงปฏิมา   ปิตินิรันดร์
4. เด็กหญิงยุพา   รักไพรสงบ
5. เด็กหญิงศรีนวล  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางฤดี   หมื่นแก้ว
2. นางสาวสายใจ   สิทธิหาญ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงทะเลจันทร์   กลั่นขจร
2. เด็กหญิงทิพานัน  วรพันธ์ปัญญา
3. เด็กหญิงนภัสสร   วรณณธร
4. เด็กหญิงละเซพอ   ชัยศรีธาดา
5. เด็กหญิงศิรประภา   ชมพู
 
1. นางพัชราภรณ์   วิมาลัย
2. นายวิจิตร   วิมาลัย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง 28 โรงเรียนบ้านในสอย 1. นางสาวนอชฎา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงมูปล่อ  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงสุธิดา   อินทรักษ์
4. เด็กหญิงสุมิตรา   มาตราช
5. เด็กหญิงอาภรณ์   ไพรนิมิตกุล
 
1. นางพัชราภรณ์   วิมาลัย
2. นายวิจิตร   วิมาลัย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 42 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายทัตเทพ  จีนตะนา
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  นนทรักษ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ผาสุข
4. เด็กหญิงอารียา  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กหญิงเกสรา  น้อยละ
 
1. นางปาจรีย์  ยอดประทุม
2. นายอภิวัฒน์  สายปัญญา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.2 ทอง 15 โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กหญิงชลนิภา   เรืองสมปัญญา
2. เด็กชายศิริมงคล   แวนแก้ว
3. เด็กหญิงอชิรญา  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงอวิสรา   โคเบนท์
5. เด็กหญิงอุมาพร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายวโรดม   พันเลิศ
2. นางสาวอรุณศรี   อ้ายมาศน้อย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 43 โรงเรียนพุทธเกษตร 1. นางสาวจันจิรา  ผดุงพงษ์พนา
2. นางสาวปวีณา  ลิ่วจา
3. นางสาวพิมพา  แซ่เจ๋า
4. นางสาวมยุรี  แสงเฮ่อ
5. เด็กหญิงลดาวัลย์  เจริญเจ้าสกุล
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เวชกิจ
2. นางสาวรุ่งราตรี  ภู่ตระกูล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84.1 ทอง 4 โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงธนัชชา   สุธรรม
2. เด็กหญิงนิดา   สันติกรรม
3. เด็กหญิงพรธวัล   เอื้อจิตรกร
4. เด็กชายวรัตม์   ธนัชบวรวิทย์
5. เด็กหญิงสุธิดา   อินทรักษ์
 
1. นางพัชราภรณ์   วิมาลัย
2. นายวิจิตร   วิมาลัย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 1. เด็กชายจายหย่า  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงจารุมน   เมืองเมา
3. เด็กหญิงอภัสรา   แก้ววิเศษ
4. เด็กชายอาทิตย์  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงแสงคำ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายศัตยา   แสนทรงสิริ
2. นายเอกรัตน์   กันแก้ว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ 1. เด็กหญิงกชกร   รังสรรค์ภิรมย์
2. เด็กหญิงกฤติมา   รัตนอารยธรรม
3. เด็กชายกฤษณพงศ์   ไพรธาดา
4. เด็กชายกิตติพงศ์   ถิ่นพนาสุข
5. เด็กหญิงจารุณี   คีรีประสิทธิ์เวช
6. เด็กชายจีรศักดิ์   คีรีประสิทธิ์เวช
7. เด็กหญิงช่อผกา   พวงสุคนธ์
8. เด็กชายณรงค์   จิตใฝ่ธรรม
9. เด็กหญิงณัฐจรีย์   ชัยชนะงาน
10. เด็กชายทักษิณ  กัมปนาทสิริกุล
11. เด็กหญิงทัตพร   บุญมีเมธา
12. เด็กชายนราวุฒิ  ไพรบรรลือ
13. เด็กหญิงนิรัชพร   กัมปนาทสิริกุล
14. เด็กชายพัชรพล   วิจิตรปรีชา
15. เด็กชายวิชัย   จิตใฝ่ธรรม
16. เด็กชายศักดิ์ชัย   เฉลิมรื่นรมย์
17. เด็กหญิงศุภลักษณ์   เยาวลักษณ์เลิศ
18. เด็กชายสง่า   แก้วธารากุล
19. เด็กหญิงสาวิตรี   นิตินันท์ชัย
20. เด็กหญิงสุจินดา  กุลอาภรณ์
 
1. นายภัทรพงศ์   เล่อกา
2. จ.ส.อ.สัญญา   สอนบุญทอง
3. นางสาวสุภาพร   ปินคำ
4. นางสาวอุรา   ทาสม
5. นายเพชร   อัดโดดดร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ 1. เด็กหญิงกชกร   รังสรรค์ภิรมย์
2. เด็กหญิงกฤติมา   รัตนอารยธรรม
3. เด็กชายกฤษพงศ์   ไพรธาดา
4. เด็กชายกิตติพงศ์   ถิ่นพนาสุข
5. เด็กหญิงจารุณี   คีรีประสิทธิ์เวช
6. เด็กชายจีรศักดิ์   คีรีประสิทธิ์เวช
7. เด็กชายณรงค์   จิตใฝ่ธรรม
8. เด็กหญิงณัฐจรีย์   ชัยชนะงาน
9. เด็กหญิงทัตพร   บุญมีเมธา
10. เด็กชายนิรัชพร   กัมปนาทสิริกุล
11. เด็กชายพัชรพล   วิจิตรปรีชา
12. เด็กชายภานุพงศ์   รัตนาผาแดง
13. เด็กหญิงรวิพร   คีรีประสิทธิ์เวช
14. เด็กชายวัฒนพล   กัมปนาทสิริกุล
15. เด็กชายวิชัย   จิตใฝ่ธรรม
16. เด็กชายศักดิ์ชัย   เฉลิมรื่นรมย์
17. เด็กหญิงศุภลักษณ์   เยาวลักษณ์เลิศ
18. เด็กหญิงศุภลักษณ์   ไพโรจน์ประภา
19. เด็กชายสง่า   แก้วธารากุล
20. เด็กหญิงสาวิตรี   นิตินันท์ชัย
 
1. นายภัทรพงศ์  เล่อกา
2. นายสัญญา  สอนบุญทอง
3. นางสาวสุภาพร  ปินคำ
4. นางสาวอุรา  ทาสม
5. นายเพชร  อัดโดดดร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.6 เงิน 39 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงสุภาวดี   ทิพยกมลพันธ์
 
1. นางกรรณษกรมย์   สังข์ภิรมย์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.38 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงชฎาวดี   เลาหมี่
 
1. นางวันเพียน   ศรีดา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 85.8 ทอง 31 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายธนโชติ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงน้องสอง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายบุญเจิด  ลิ่มกุล
2. นายวิทยา  สาริขิต
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 88.6 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายทัพพสาร   เสรีชาติ
2. เด็กหญิงรมิตา   ต๊ะวิชัย
 
1. นางนงนุช   สุนทรพินิจ
2. นางมุจลินท์   อุประ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80.8 ทอง 35 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กชายคมสัน  ทรัพย์ทิชากร
2. เด็กหญิงจิดาภา  วรารัตน์
 
1. นางพยอม  เทียมจันทร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 74.4 เงิน 15 โรงเรียนพุทธเกษตร 1. เด็กหญิงจันจิรา  ผดุงพงษ์พนา
2. นางสาวพรทิพย์  ปอเขล่อ
3. นางสาวมยุรี  แซ่เฮ่อ
4. นางสาวรจนา  ลิ่วจา
5. เด็กหญิงลำดวน  ไพรสามหมอก
6. นางสาวอภิญญา  มาเยอะ
7. เด็กหญิงอรริจันทร์  ไตรมาศมณี
8. เด็กหญิงอัมพร  แซ่เจ๊า
9. เด็กหญิงอาเบอ  มาเยอะ
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  แซ่จาง
 
1. นางสาวพรพนา  ขจรงามแท้
2. พระครูพัฒสา  ปวัฒโน
3. นางสาวรุ่งราตรี  ภู่ตระกูล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 81.4 ทอง 42 โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1. เด็กหญิงชาทินี  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงชีราพร   เจริญศรีพัทรกุล
3. เด็กหญิงชุติมา   นันทวิริยะตานนท์
4. เด็กหญิงณัชญา   รัตตกุล
5. เด็กหญิงติ๋ม   บุญมี
6. เด็กหญิงปวีณา  ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กหญิงพรภิมล   แสงสว่างบัวทอง
8. เด็กหญิงสุทธิพร   วุฒิเดชลิขิตกุล
9. เด็กหญิงสุประวีณ์   ไชยนาม
10. เด็กหญิงหทัยรัตน์   กันทาแปง
 
1. นางประทุม   ขัติครุฑ
2. นางสาวเสาวภา  วงค์จันทร์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 40 โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ 1. เด็กหญิงดุจดารา   ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายทองคำ   ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงบัวรวย   ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงพิมพรรณ   ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงมณีศรี   ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กหญิงมอญเมิง   ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กชายสมชาย   ไม่มีชื่อสกุล
8. เด็กชายสามเมือง   ไม่มีชื่อสกุล
9. เด็กชายส่วยป๊ะ   ไม่มีชื่อสกุล
10. เด็กหญิงหยุ้นหนุ่ม   ไม่มีชื่อสกุล
11. เด็กหญิงอรทัย   ไม่มีชื่อสกุล
12. เด็กหญิงอาทิตย์ดาว   ไม่มีชื่อสกุล
13. เด็กชายเสกสรร   ไม่มีชื่อสกุล
14. เด็กหญิงแก้ว   ไม่มีชื่อสกุล
15. เด็กหญิงแสงจิ่ง   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวณชนก  คงด้วง
2. นายพยอม  กุลาฝน
3. นายภัควัฒน์  สุปินโน
4. นางเสาวณีย์  นภาทอง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ 1. เด็กหญิงคำแลง   ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงชนาภา   ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงณัฐชา   ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงมอญจิ่ง   ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงรินคำ   ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กหญิงวิกานดา   ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กชายสมชาย   ไม่มีชื่อสกุล
8. เด็กชายสายเคอ   ไม่มีชื่อสกุล
9. เด็กหญิงสุพร   ไม่มีชื่อสกุล
10. เด็กชายหนุ่มเครือ   ไม่มีชื่อสกุล
11. เด็กชายหน่อคำ   ไม่มีชื่อสกุล
12. เด็กหญิงหน่อยอู   ไม่มีชื่อสกุล
13. เด็กชายอติเทพ   ไม่มีชื่อสกุล
14. เด็กหญิงแสงคำ   ไม่มีชื่อสกุล
15. เด็กหญิงแสงจ่าม   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายภัควัฒน์  สุปินโน
2. นางยานี  คำฟู
3. นางสาวเกษรินทร์  นามแก้ว
4. นางสาวเมษายน  แก้วทุ่น
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม 1. เด็กชายธีรเดช   วิบูลย์มณีรัตน์
2. เด็กชายพิทักษ์   วิบูลย์มณีรัตน์
3. เด็กชายฤทธิเดช   ไพรประสบกิจ
 
1. นางสาวรสริน   สุนันทกรณ์
2. นายสุรศักดิ์   สุริยะ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กหญิงธนพร  เขียวยะ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชูวิไล
 
1. นางจิราพร  ณ เมืองใหม่
2. นางดวงใจ  ไพศาล
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงณิชญาดา   สาริขิต
2. เด็กชายพันธุ์ธัช   สาลิกานนท์
 
1. นายจักรกฤษณ์  เอี่ยมอาภรณ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1. เด็กหญิงมัณฑนา   ปะทะนะ
2. เด็กหญิงวรัญญา   วงค์ประเทศ
 
1. นายบรรจบ   อรุณฤกษ์
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83.2 ทอง 30 โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงพรเพชร  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงแสงส่า  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางวินิตย์ตรา  สุภาจันทร์
2. นางอังคณา  สาริขิต
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 1. เด็กหญิงอาหว่อ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายอ่องเริง   ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงเหม่ยเมย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวสุชีวัลย์   วัฒนวิถี
2. นายสุพัฒน์   ชัยเสนา
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 1. เด็กชายกลอ  มลฤดีรักษ์
2. เด็กชายจิรชัย  จิตเมตตาบริสุทธิ์
3. เด็กชายหลู่  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายทิตย์คำ  ทวิชากรสีทอง
2. นางธฤษวรรณ  สุขโอรส
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 1. เด็กหญิงฝน  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางอังคณา   สาริขิต
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางพิทธิดา  พรหมรังษี
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านปางตอง 1. เด็กหญิงน้ำฝน   สอนบาลี
 
1. นายบัญชา  ผิวผัน
 
67 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านแม่จ๋า 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ปราถนากานต์รวี
2. เด็กหญิงวริชา  ปราถนากานต์รวี
 
1. นางสาวกันต์ฤทัย  สุปิณะ
2. นางสาววิลาวัลย์  ยิ่งยศสุข
 
68 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) 1. เด็กหญิงรุ่งณรา   ส่ามู
2. เด็กหญิงสุชัญญา   สกุลจรรยาดี
 
1. นางสาวทัดชา   เขื่อนรัตน์
2. นางเทวัญ   นีกรี
 
69 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 60 ทองแดง 43 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. นายศิวัช  อุดมศิลป์
 
1. นางสาวมลธิรา  จันทร์โอภาส
 
70 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 80 ทอง 32 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) 1. เด็กชายปอย  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายส่างยุ้น  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายเสือ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวทัดชา   เขื่อนรัตน์
2. นางเทวัญ   นีกรี
 
71 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 74 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงพุทธสอน  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายสมชาย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวทัดชา   เขื่อนรัตน์
2. นางเทวัญ   นีกรี
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 73 เงิน 27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) 1. เด็กชายจีราวุฒิ   อินต๊ะวงศ์
2. เด็กชายพิภพ   จายคำ
3. เด็กชายอดิศวร   คงสกุล
 
1. นายโอฬาริก   ครองสวัสดิ์
 
73 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 64 ทองแดง 36 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) 1. เด็กชายธนโชติ  แสงดาวนิล
 
1. นายศิริชัย  ศักดิ์ชัยปัญญา
 
74 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75.5 เงิน 36 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) 1. เด็กชายรัชภูมิ  ไม่มีชื่อสกุุล
 
1. นายศิริชัย  ศักดิ์ชัยปัญญา
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1. เด็กหญิงนลีนทิพย์  อาทิตย์อุไร
 
1. นายประสิทธิ์  เข็มสุวรรณ
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 87.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ 1. เด็กชายภานุพงศ์   รัตนาผาแดง
 
1. จ.ส.อ.สัญญา  สอนบุญทอง
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1. เด็กชายจายทุนหลู่   คำพระ
 
1. นายจตุรงค์   ทาแดง
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 28 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปภาวี  สิงขรสิริเดช
 
1. นางลัดดาวัลย์  คำภีระ
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) 1. เด็กหญิงทอฟ้า   สารคำ
 
1. นายศิริชัย   ศักดิ์ชัยปัญญา
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 75.6 เงิน 16 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ 1. เด็กชายภานุพงศ์   รัตนาผาแดง
 
1. จ.ส.อ.สัญญา   สอนบุญทอง
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67.2 ทองแดง 40 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์   ศุภรเลิศนที
 
1. นายธีรพงศ์   แก้วธารากุล
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.54 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กชายศุภสิน  ลืนคำ
 
1. นายพิชิต  ทองนะวงสินธุ์
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กชายศุภสิน  ลืนคำ
 
1. นายถนััด  ทุนอินทร์
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ 1. เด็กชายภานุพงศ์   รัตนาผาแดง
 
1. จ.ส.อ.สัญญา   สอนบุญทอง
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 71.3 เงิน 43 โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ 1. เด็กชายธีรภัทร   สมบูรณ์ชีวี
 
1. นางราศรี   ตาสี
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 43 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่    
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.66 ทอง 9 โรงเรียนบ้านประตูเมือง 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา   มหาวรรณ
 
1. นางสาวพเนตร์  แกล้วกล้า
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 38 โรงเรียนบ้านหมอแปง 1. เด็กหญิงพัทธนันต์   ป๋าเมืองมูล
 
1. นางวิริยา   เผ่าพานิชย์
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.26 เงิน 36 โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 1. เด็กชายนนธวัฒ  ธีรวัฒนา
 
1. นางณัฎฐกาญจน์  ใสสว่าง
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) 1. เด็กหญิงทอฟ้า   สารคำ
 
1. นายศิริชัย   ศักดิ์ชัยปัญญา
 
91 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 70.75 เงิน 41 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) 1. เด็กหญิงกาญจนา   โรจน์ทะนง
2. เด็กชายคณภรณ์   แสงดาวนิล
3. เด็กชายธนโชติ   แสงดาวนิล
4. เด็กหญิงธวัลยา   ตั้งเงิน
5. เด็กหญิงนิศาชล   เผ่าพันธุ์ดำรง
6. เด็กชายพงษ์เพชร  ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กหญิงพลอยชมพู  ไม่มีชื่อสกุล
8. เด็กชายพุฒิพงษ์   รักพงษ์เผ่า
9. เด็กชายศรายุทธ   วิชิตสุทธิกุล
10. เด็กหญิงแก้วกานดา   สุวรรณประชิน
 
1. นางสาวชลีพร   อินต๊ะสาร
 
92 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดวงเนตรงาม
2. เด็กหญิงพรสุดา  วรารักษ์กุลชัย
3. เด็กชายพิมพ์เพชร  วิทย์จิตรกาล
4. เด็กหญิงลดาวัลย์  เจริญพรจันทรา
5. เด็กหญิงวริศรา  ณานโสภา
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ก้อนเพชรตาแมว
 
1. นางเทียมจันทร์   ดวงสุภา
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80.75 ทอง 31 โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 1. เด็กชายนล  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายนิพนธ์  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงอุษา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายขจร   กวีวัฒน์
2. นายธงชัย   พรหม
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 24 โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1. เด็กชายขวัญเมือง   ดีแก้ว
2. เด็กชายปฏิภาณ   พรนราหัสดีกุล
3. เด็กชายปรเมษฐ์   เลิศตระกูลพนา
 
1. นางสาวรุจิรา  พลหาญ
2. นางสุพัตรา   ณัฐชวรัตน์
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 1. เด็กหญิงนาเป่ม  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายสมจิต   ประกายนำสุข
3. เด็กชายสหัส  หาญศักดิ์อารี
 
1. นายพันธกานต์  ปันตุ้ย
2. นายเอกชัย  ศรีดา
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 42 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1. นางสาวจันทนา   วัฒนไพร
2. นายสุพรรณ   นิยมเรือนทอง
3. เด็กชายอธิคม   ไพรอมรโชค
 
1. นายสรพงษ์   มีมิตรภาพ
2. นายสุพจน์   โพแก้ว
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กหญิงธวัลทัย   อุ่นใจ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงบุญยานุช   พุฒิเมธาวุฒิ
4. เด็กหญิงผกาแก้ว   พุ่มพฤกษ์
5. เด็กหญิงมนัสพร   อริยะไชยพุฒิ
6. เด็กหญิงศิวพร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางพิมพา  ศรีเกาะศักดิ์
2. นางสาวรัชดา   สำราญใจ
3. นางเบญจา   หิมะนันท์
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 79 เงิน 31 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กหญิงคำส่า  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงจ้อย  ไม่ม่ชื่อสกุล
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  กมลยุทธชัย
4. เด็กหญิงณัฐดา  ไม่ม่ชื่อสกุล
5. เด็กหญิงวนิดา  แซ่เจ๊า
6. เด็กหญิงอารีย์  จรรยากิตติผล
 
1. นางรัชนี  กิณเสน
2. นางสินีพร  รุ่งสว่าง
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.6 ทอง 31 โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กชายประพันธ์  วงค์คำ
2. เด็กชายปวิช  หาญยศ
3. เด็กชายเต่า  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายชวลิต  ปิ่นแก้ว
2. นายทองดี  น้อยวงศ์
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 43 โรงเรียนพุทธเกษตร 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงดอกเอื้อง  แซ่เห่อ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่โซ้ง
 
1. นางดวงจันทร์  พจน์พนาเลิศ
2. นางสาวรุ่งราตรี  ภู่ตระกูล
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 82 ทอง 27 โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  การมงคลธรรม
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทรัพย์สมบูรณ์ดี
3. เด็กชายธารีย์  คีรีนภา
 
1. นางสาวศศิธร  บุญใบ
2. นางสาวอำไพ  บุญมาเทพ
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 35 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. นายชัยธวัช  รูปต่ำ
2. นายทศพล  สุริยะ
3. นายไพสิฐ  กลหิรัญ
 
1. นายปัญญา  รักสกุล
2. นายสุเนตร  กำไลทอง
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76.8 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงปวเรศ   ยาเขต
2. เด็กหญิงสิรินภา   เลาหมู่
3. เด็กหญิงสุทธิดา   เลาหมู่
 
1. นางวรรณพร   สุภาคำ
2. นางสาวหทัย  ข่อยจินดา
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76.6 เงิน 40 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงจิราพร   ยี่ปา
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์   แก้วสกุลเดช
 
1. นางประไพ  แก้วสิริ
2. นายสมฤกษ์   เลิศรัศมีโชติ
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 30 โรงเรียนบ้านพัฒนา 1. เด็กชายฉัตรมงคล   กิตติเกียรติกวิน
2. เด็กหญิงนารากร  สุขใจ
3. เด็กหญิงเกศรา   ฉลองโชคสกุล
 
1. นางสาวอรุณพร   สุทธิ
2. นางเกี๋ยงคำ   สุวรรณนิยม
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนพุทธเกษตร 1. เด็กหญิงมณีวัลย์  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  แซ่เจ๋า
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  แซ่เฮ้อ
 
1. นางดวงจันทร์  พจน์พนาเลิศ
2. นางสาวรุ่งราตรี  ภู่ตระกูล
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านพัฒนา 1. เด็กหญิงญารินดา   ขจิตกาญจนา
2. เด็กชายพลกฤต  สกุลสิริวัตน์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ผดุงธีรนันท์
 
1. นางเพ็ญศิริ  คงแดง
2. นางเสาวลักษณ์   หาขุน
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.5 ทอง 16 โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1. เด็กหญิงธนัชภรณ์   วรกานต์ปัญญา
2. เด็กหญิงปริญญา   ดาวเปล่งสุข
3. เด็กหญิงอรชร   ปาทือ
 
1. นางสาวอรารัตน์   ก้อนจำปา
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87.4 ทอง 21 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กชายคำจันทร์  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายหมวย  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายเคอ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางลัดดาวัลย์  เหล็กเทศ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1. นายบุญพงษ์   ฉลองกิจไพศาล
2. เด็กชายประวิตร   แดงสุภา
3. เด็กชายวสันต์   ทาวิทะ
 
1. นางสายใจ  พลสิงห์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70.4 เงิน 36 โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 1. เด็กชายคำอ่อง   ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายนพพร   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายธนพล   หมั่นสกุล
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1. เด็กชายสงกรานต์  กอบจิตสะอาด
2. เด็กหญิงอรนภา   สุวรรณชมศรี
 
1. นายกฤตวัฒน์  คำปา
2. นายอานุภาพ  เมืองมานิตย์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ 1. เด็กชายตาลหม่อง  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายวิชิต  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายจิรายุทธ  ไพศาลธารา
2. นายชัยสิทธิ์   ตั้งแปล
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายนวพรรษ   ชนมุนี
2. เด็กชายวิศวะ   สุนทรพินิจ
 
1. นายปิ่นเทพ   กิติเลิศ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 19 โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 1. นายกฤษฎา   พรมคุด
2. นายศรายุธ  ธุรกิจ
 
1. นางสาวยุพิน   เคร่งครัด
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหงษ์หยก  พะพู่
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายธนพงษ์   จ๊ะเขียว
2. เด็กชายพชร   อินทะสิทธิ์
 
1. นายปิ่นเทพ   กิติเลิศ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 29 โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กหญิงจิราพร   โกวิทย์
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  ดิแฮ
 
1. นายอุดร   มะโนเนือง
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64.2 ทองแดง 39 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กชายจักรภัทร  คู่โชค
2. เด็กหญิงช่อผกา  ใฝ่หากุศล
 
1. นางรัชนี  กิณเสน
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงปาณวรรณ   ยังโหมด
2. เด็กหญิงรักชนก   ตุ่นคำ
 
1. นายปิ่นเทพ   กิติเลิศ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนเสรีวิทยา 1. เด็กชายพิสิษฐ์   เลิศชัยวรฤทัย
2. นายรณเดช   มณีรัตนชัยยง
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์   คงกรุด
2. นายวุฒิวงศ์  สุยะระ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83.6 ทอง 23 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงโมนา  ซาทู
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  รวมสุข
 
122 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 67.2 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านขุนสาใน 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  มรุพงศ์
 
1. นางสาวศุภาวดี  จินดาธนภาคิน
 
123 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงธนัชชา  สุธรรม
 
1. นายจตุพร  ภูมิพิงค์
 
124 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 51.1 เข้าร่วม 20 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กหญิงทอปัด  พยุงธรรม
 
1. นางลัดดาวัลย์  เหล็กเทศ
 
125 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 36 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงศศิพร   ช่างประดิษฐ์
 
1. นางชมภู   เอียมอาภรณ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐา  เกษราภรณ์
 
1. นางสาวนัทนพัฒน์  มารศรี
 
127 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.4 เงิน 41 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงปุริมพรรษ์   อุดรชมภู
 
1. นางชมภู   เอี่ยมอาภรณ์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงส่วยอิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายจตุพร   ภูมิพิงค์
 
129 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 74 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงกุลฑิรา   เมฆิน
 
1. นางชมภู   เอี่ยมอาภรณ์
 
130 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายจตุพร   ภูมิพิงค์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 28 โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กชายธีรเมธ   ถาอิ่นแก้ว
2. เด็กชายศดานันท์   ดวงแก้ว
3. เด็กชายสมพงษ์  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กชายสิทธิพล   ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กชายหน่อเงิน   หว่าหลิ่ง
6. เด็กชายเคิ่ง   ลุงต๊ะ
 
1. นางฤดี   หมื่นแก้ว
2. นางสาวสายใจ   สิทธิหาญ
3. นายเกรียงศักดิ์   ชายสืบสกุล
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76.4 เงิน 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) 1. เด็กชายกิตติพันธ์   ลุงโย่ง
2. เด็กชายธนัส  แซ่ว่าง
3. เด็กชายนรวีร์   กันทะสี
4. เด็กชายมอญเคอ  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กชายวันเลิศ  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กชายศรายุทธ   ยี่แก้ว
7. เด็กชายอาเท  ไม่มีชื่อสกุล
8. เด็กชายอาไฉ่  แซ่เฉิ่ง
 
1. นายธนวัฒน์   เธียรอำไพพรรณ
2. นายโอฬาริก   ครองสวัสดิ์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. เด็กชายชัชนันท์   ปรมัตรภัทรกุล
2. นายชัญญา  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายธีรัตน์   ใจซอน
4. นายยงยศ  ไม่มีชื่อสกุล
5. นายห่าน  ไม่มีชื่อสกุล
6. นายเคือแดง  ไม่มีชื่อสกุล
7. นายเสี้ยว  ไม่มีชื่อสกุล
8. เด็กชายแดง   คำปา
 
1. นายสมคิด   รัตนเพ็ญ
2. นายสรพงศ์   กัมปนาทโชติกุล
3. นางสาวสุชาดา   ทองเขียว
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 79.5 เงิน 25 โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1. นางสาวจิ่งยุ้น  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายชุติพนธ์   จะอือ
3. นายนิติกร  ทัยวุฒธนุช
4. เด็กหญิงปวีณา   จรรยาไพรจิตร
5. เด็กหญิงผ่องศรี  ฐิตินันท์ศรกุล
6. นางสาวรัตนา   ธรรมดวงตา
7. เด็กหญิงสร้อยตะวัน  แก้วโพธิสิทธิ์
8. เด็กหญิงสิริพร   รักษาป่าไพร
9. เด็กชายเกียรติ  ไม่มีชื่อสกุล
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายชยพล   วงศ์วิธูน
2. นางสาวศรีวรรณ   มนต์คีรีทอง
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 65.1 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ 1. เด็กหญิงกชกร   รังสรรค์ภิรมย์
2. เด็กหญิงกฤติมา   รัตนอารยธรรม
3. เด็กชายกิตติพงศ์   ถิ่นพนาสุข
4. เด็กหญิงจารุณี  คีรีประสิทธิ์เวช
5. เด็กหญิงช่อผกา  พวงสุคนธ์
6. เด็กหญิงณัฐจรีย์   ชัยชนะงาน
7. เด็กหญิงนิรัชพร   กัมปนาทสิริกุล
8. เด็กชายพัชรพล   วิจิตรปรีชา
9. เด็กชายศักดิ์ชัย  เฉลิมรื่นรมย์
10. เด็กชายสง่า   แก้วธารากุล
 
1. นายภัทรพงศ์  เล่อกา
2. จ.ส.อ.สัญญา   สอนบุญทอง
3. นางสาวอุรา   ทาสม
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1. เด็กหญิงนฤมล  ชมชื่นพฤกษา
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  มาแฮ
3. เด็กหญิงราณีย์  สมานมิตรรักษ์
4. เด็กหญิงศุลีพร  ดอยเจริญสุข
5. เด็กชายเดชาชาญ  มาแฮ
 
1. นางสาวศิริพร  ตุ่นแก้ว
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านแม่กิ้ 1. เด็กหญิงกัญญาพัช   ก้อนแก้วคำใส
2. เด็กหญิงมะลิ   คงสถิตยั่งยืน
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ   กรองมีคุณ
 
1. นางสาวพรพรรณ   ชุ่มมงคล
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กหญิงพรสนาน  เลาต๋า
2. เด็กหญิงมิลินทรา  กิจรุ่งเรืองดี
3. เด็กหญิงอรพิน  แสนท้าวย์ชัย
 
1. นางกชกร  สร้อยโพธิ์พันธุ์
2. นายสมบัติ  ทองออน
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 92.89 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. นายพิพัฒน์  ไม่มีชื่อสกุล
2. นายลืน  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาววราภรณ์  ยุวกติกานนท์
2. นางอำพัน  มโนวรรณ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 56.27 เข้าร่วม 40 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายธนภูมิ   พลปัถพี
2. เด็กชายประดินันท์   ปัญญาวงศ์
 
1. นางกนกพร  นิยมรัตน์
2. นางชมภู   เอี่ยมอาภรณ์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 39.02 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1. นางสาวดารา   น้ำใจงามพร้อม
2. นางสาวอัจฉราพร   พยัคฆ์ป่า
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ตั๋นเเก้ว
2. นางอรีรัตน์  วจีขจรไพศาล
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 26 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1. เด็กหญิงศิริประภา   กาวิชัย
2. เด็กหญิงอรพรรณ   อุทัยสุขศรี
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ตั๋นเเก้ว
2. นางอรีรัตน์  วจีขจรไพศาล
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1. เด็กหญิงสุจิรา   นิลละออง
2. เด็กหญิงอุษา   สมิตนิธินันท์
 
1. นางธัญชนก  ชินิ
2. นางสาวสุภารัตน์  ตั๋นแก้ว
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงกิม   ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงแกตเตอรี่   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายบุญมี  สายสวาท
2. นายสรปัญญาสุข   สุขกรินทร์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านในสอย 1. นางสาวมูแหย่พอ   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวศรีสุข   ชีพพานิชย์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนขุนยวม 1. เด็กชายอานนท์  แซ่เห่อ
 
1. นางอรุณี  สังสุทธิ
 
147 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.67 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายเสกสรรค์  กิ่งเกษ
 
1. นางสาวสายสุนีย์   อริยะ
 
148 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่กิ้ 1. เด็กชายวิวัฒน์ชัย  โชคอรุณ
 
1. นางสาวสุวิมล   โชคอรุณ
 
149 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์   เยาวลักษณ์เลิศ
 
1. จ.ส.อ.สัญญา   สอนบุญทอง
 
150 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์   ศรีวงษ์แผน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   ชมภูราษฎร์
 
151 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กหญิงอภิชญา  ศรานันทวรวงศ์
 
1. นายทวีวัฒน์  พุทธิมา
 
152 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 21 โรงเรียนขุนยวม 1. เด็กหญิงประกายเพชร  มีสุวรรณ
 
1. นางวิลาวัณย์  คัดเชียงแสน
 
153 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 74.5 เงิน 30 โรงเรียนบ้านห้วยขาน 1. เด็กชายคณิศร   ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายจารุกิตติ์   กู่นะ
3. เด็กชายศุภชัย   ลุงลี
 
1. นายสุรศักดิ์   แสงหาญ
2. นางสาวอุมาพร   สุริจรรยา
 
154 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.5 เงิน 19 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายยุทธสิทธิ์  สุวรรณชมศรี
2. เด็กหญิงอ้อยใจ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวศิวัตรา  สนธิกุล
2. นายอานนท์  ดอกคำ
 
155 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.5 ทอง 4 โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ 1. เด็กหญิงคำอู   ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงประภาวี   ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงมณีศรี   ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงสมแก้ว   ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงส่วยส่า   ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กหญิงอาทิมา   ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กหญิงเหลิน   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวพัชรี  ยิมิสุโท
2. นายภัควัฒน์  สุปินโน
3. นางศิริลักษณ์  อรุณสุวรรณ
 
156 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขาน 1. เด็กชายประวิทย์  จรรยากิตติผล
2. เด็กชายมี  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายวินัย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายณรงค์ศักดิ์   หมั่นสอน
2. นางเยาวเรศ แหวนวัง  แหวนวัง
 
157 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.5 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงพัชรา   วูมะ
2. เด็กหญิงสาวิตรี   ป่าบือ
3. เด็กหญิงอรพิณ   วงค์เชาว์กุล
 
1. นายจำรัส  วิเศษคำนึง
2. นางสาวพรพิมล   บำเพ็ญจิตกุศล
 
158 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1. เด็กชายธนกฤษ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายสมพล  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายสรวิชญ์  สายจรัล
 
1. นางเพรชรี   ปวงมาโล
 
159 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1. เด็กชายนัทธพงศ์   โยงกู่
2. เด็กชายวิศรุต   จันธิมา
3. เด็กชายโพธิวงค์   เจริญเจ้าสกุล
 
1. นางวีรอร   วงศ์ประเสริฐ
 
160 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.2 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คล้ายคลึง
2. เด็กหญิงรัตนชิฎาพร  มีบุญทอง
3. เด็กหญิงเดือนฉาย  กิตติมีพรชัย
 
1. นางฟองจันทร์  ศิริน้อย
 
161 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายราวี  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายหาญ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายถาวร  ชุมสงฆ์
 
162 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายธนสาร   ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายรัตนพล   เลาหมี่
 
1. นายอนุวัตร   วิเศษคำนึง
2. นายเอกพล  วราฤทธิ์พิทยากุล
 
163 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.4 ทอง 21 โรงเรียนบ้านแม่กิ้ 1. เด็กชายกำพล   กมลสุขดำรงพร
2. เด็กชายวัชรพงษ์   ก่อนเสียงสังข์
3. เด็กหญิงอรพรรณ   ใจจงดล
 
1. นางศรีจันทร์   ปิงชัย
 
164 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปางแปก 1. เด็กหญิงจายิง   แซ่ฉิ่ง
2. เด็กชายอะเร   แซ่จัง
3. เด็กชายเตชิต   อมรเลิศศักดิ์
 
1. นางขัตติยา   ดวงจันทร์
2. นางสาวจีราพร   อินทจักร
 
165 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1. เด็กหญิงพรสุดา  ทิศหมวก
2. เด็กหญิงวิชุดา   โพธิ์วงศ์
3. เด็กหญิงสุธิดา   ดาราพงศ์พันธ์
 
1. นายมนตรี   ผิวผัน
2. นางอนงค์  แกนุ
 
166 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.6 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายชาคริต  พุทธานุเสกสรร
 
1. นางเจริญศรี  รัตนเพ็ญ
 
167 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75.5 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1. เด็กหญิงนภัสสร   สุกรคามกุล
 
1. นางสาวศรินรัตน์   เธียรกุลศักดิ์
 
168 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75.4 เงิน 14 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 1. เด็กหญิงกู่  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวจิรภิญญา   ประดุจแก้วกุล
 
169 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 67.4 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายปณชัย  จ๊ะใจ
 
1. นางจุรีรัตน์  กันทะวงศ์
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กชายนพดล  นุชนันท์
 
1. นางสาวกัลยา  รักจันทร์
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 1. เด็กชายปีใหม่  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายพิทักษ์กร  น้อยอินทร์
3. เด็กชายวีระวัตร   มุงมา
4. เด็กชายสิปปกร   จามมู
5. เด็กชายอัครชัย   จักก่ายี่
 
1. นางสาวนฤนาท   เปียงเรือน
2. นางพาณี  สระศรี
3. นางสาวอุดมพร   ไวรักษ์
 
172 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 83.6 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงทิพรดา  ลุงอ่อน
 
1. นางแดง  กิติเงิน
 
173 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ 1. เด็กชายพัฒนา  ฉลองสินทวี
2. เด็กชายภูวนัย  บุญญาโสภณ
3. เด็กหญิงสิริยา  สกุนาพรรณ
 
1. นางสาวดวงนภา  สายสินธุ์
 
174 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงคำนุ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงณภัทร  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงณัชชา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางกาญจนา  มูลคำ
2. นางจันทร์เพ็ญ  ปัญญาไชย