สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. แพร่ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 66.2 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา 1. เด็กชายจารุวุฒิ  ชัยมงคล
 
1. นางนิตยา  ผงพลอย
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 81.2 ทอง 5 โรงเรียนวัดสิทธิวิมล 1. เด็กหญิงทัศนา  สถานป่า
 
1. นางสาคร  กองเพชร
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงวิริญญา  ต๊ะเอ้ย
 
1. นางสุทิน  เหว่าโต
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กหญิงปาลิตา  สามารถ
 
1. นางสารินี  ฉลวย
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78.2 เงิน 42 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงพรญาณี  วังชิ้น
 
1. นางพรมาลี  เดือนดาว
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 13 โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. นางสาวจีภาพร  เจริญศิริ
 
1. นางสุทิน  เหว่าโต
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.25 ทอง 19 โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงอรณิชา  ศิริสานสุวรรณ
 
1. นางวรุณพร  มะโนยานะ
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร์  ดอยลอม
 
1. นางจินตนา  ทรงธรรม
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 35 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. นางสาวขวัญจิรา  ตากา
 
1. นางสาวบุญสนอง  รู้จักร์
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กชายอนุชา  ใจเมา
 
1. นางสาวบุญสนอง  รู้จักร์
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 85.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ 1. เด็กหญิงนภัสกมล  ภู่ชินาพันธ์
2. เด็กหญิงพิยดา  ดอกสุข
 
1. นางพวงผกา  วัชรธรรม
2. นางเบญจรุณพร  บุญชัยพร
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 11 โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กหญิงปนัดดา  จะกอ
2. เด็กหญิงระวิวรรณ  ศรีพันธ์
 
1. นางสาวขจิต  อินทะเสน
2. นางศิริพร  อุนจะนำ
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 38 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กหญิงชลลดา  แลโสภา
 
1. นายประยุทธ  แดนอ่วน
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 33 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  แสนสุภา
 
1. นางสาวประกายดาว  ปี่กลอง
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 14 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1. เด็กชายชยานันท์  วงศ์ดาว
 
1. นายอารี  อุปนันไชย
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 42 โรงเรียนบ้านวังชิ้น 1. เด็กหญิงธันยพร  ชุ่มสา
2. เด็กหญิงรุจิกา  ทองกก
3. เด็กชายวีรพล  ชุ่มคำ
 
1. นางสาวจิดาภา   ต๊ะตุ้ย
2. นายโยธิน  กันทะหล้า
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. นางสาวนัฐชา  สุวรรณ์ทอง
2. นายนิวัฒน์  ถุงแก้ว
3. เด็กชายอนุภัทร  ทิพย์สุทธิ์
 
1. นายวชิระ  กำทอง
2. นายวิจารย์  คันทะมูล
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 54.8 เข้าร่วม 23 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กชายรุจ  อนรรฆมณี
2. เด็กชายวรวัจน์  บัวเขียว
 
1. นางพัชรินทร์  กันทะเสน
2. นางสาวสุกัลยา  สมปาน
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. นางสาวณัฐรินทร์  เวียงนาค
2. นายวุฒิพงษ์  มณีสา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ชุมภูหมุด
2. นางสาวศิรินทิพย์  วงศ์วาร
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 21 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุรวงศ์
 
1. นางสาวอุทุมพร  พุฒตาล
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านน้ำแรม 1. เด็กชายกิตติพงศ์  โปร่งใจ
 
1. นายบุญส่ง  ปลาส่วน
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านน้ำแรม 1. เด็กชายนิรุท  ของฮอม
 
1. นายพิชิต  ตระกูลสว่าง
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กหญิงกษมพร  สมหมาย
2. เด็กชายช่อผกา  ใจวิถี
3. เด็กชายเอกทวัฒน์  ชำนาญ
 
1. นางสาววาสนา  ไชยชมภู
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กชายคงกริช  คำสอน
2. นางสาวสมญา  พรมเสน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อุดแคว
 
1. นางวชิราภรณ์  แดนอ่วน
2. นางเรณู  ปัญญาสงค์
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65.8 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กาคำ
2. เด็กชายทินภัทร  ฟูน้อย
3. เด็กหญิงสุภาวดี  มะนุ่น
 
1. นางวรรณี  ใจยวน
2. นางสาวเมษา  อินต๊ะอินทร์
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.5 เงิน 14 โรงเรียนวัดตอนิมิตร 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  กาศสกุล
2. เด็กหญิงพัชนินท์  เรือนคำ
3. เด็กชายภาณุวิชญ์  เทียนทอง
 
1. นางชุติกานต์  กาศโอสถ
2. นางละเอียด  เจริญรุ่งรัตน์
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านวังเลียง 1. เด็กชายกฤษนะ  สอยจิต
2. เด็กหญิงอาทิตยา  วังหมื่น
3. เด็กชายเทวฤทธิ์  น้อยปวง
 
1. นายขจรศักดิ์  ขัติโย
2. นายประจวบ  ปิงใจ
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เสริมรส
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ปุ่มเป้า
3. เด็กหญิงพรพิมล  พองาม
 
1. นางศิริกุล  ชุมภูขอด
2. นางสาวสุพรรษา  กองโกย
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 72 เงิน 42 โรงเรียนบ้านนาพูน 1. เด็กหญิงกรวิกา  แก้ววัน
2. เด็กหญิงอภิสรา  จีทา
3. เด็กหญิงเวณิกา  เพิ่มพูน
 
1. นางสาวนพรัตน์  ศักลอ
2. นางมะลิวรรณ  ม้าห้วย
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 72.8 เงิน 41 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ถือนิล
2. เด็กหญิงศุภิสรา  วงค์ราช
3. นายเจษฎา  ภู่มาลา
 
1. นายวิญญู  ประมูล
2. นางสุบิน  ศรีผ่อง
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 1. เด็กหญิงกฤษณา  สุวรรณสุระ
2. เด็กชายธีระศักดิ์  เชียงหลง
 
1. นายนิเขต  ปัญญาสงค์
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78.8 เงิน 10 โรงเรียนบ้านวังเลียง 1. เด็กชายกฤษณะ  สอยจิต
2. เด็กชายธวัชชัย  ชุ่มเชย
 
1. นายประจวบ  ปิงใจ
2. นายสิทธิพร  อุดคำมี
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 79.57 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดอนชัย 1. เด็กชายวัชรกร  สินทรัพย์
2. เด็กชายวัชระพงศ์  จันทร์ศรี
 
1. นายกฤดาเดช  รัตนกัลยา
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.61 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านปากปาน 1. เด็กชายนัสดนัย  เรือนคำ
2. เด็กชายพันกร  ทองสุก
 
1. นายวราห์  ธมิกานนท์
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 45.74 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านเวียงทอง 1. เด็กชายฐิติพร  เริงรมย์
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  โตชุ่ม
 
1. นายสิริพงษ์  สุภาษี
2. นายไตรยศ  เสรีรักษ์
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 7.23 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. นายภานุพงศ์  ราศรีสัย
2. นายมีชัย  ลมทวีวงค์
 
1. นายชาคร  ไชยวงศ์
2. นายศราวุธ  กาชาติ
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84.18 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่หลู้ 1. เด็กชายธันยาธร  จันทราภรณ์
2. เด็กชายธีรภัทร   กันทะกะ
 
1. นางวราภรณ์  ธมิกานนท์
2. นายวราห์  ธมิกานนท์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 25 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายจำรูญ  ประยูร
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  วงค์วาร
3. เด็กหญิงทิตยาพร  ถุงคำ
4. เด็กชายวิวรรธน์  เถาวัลย์
5. เด็กชายสันติภาพ  ตินอน
 
1. นางนวรัตน์  จิตบุณยเกษม
2. นายสมโภช  สุุขทอง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 24 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์มะนิล
2. เด็กหญิงพิตะวัน  ชัยมงคล
3. เด็กหญิงศศิวิมล  นวนดั้ว
4. เด็กหญิงอิทสิริยาภรณ์  ยศเจริญ
5. เด็กหญิงเบญญาภา  วงค์วาร
 
1. นางนวรัตน์  จิตบุณยเกษม
2. นายสมโภช  สุุขทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 19 โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 1. เด็กหญิงกนกนันท์  เตียงคำ
2. เด็กหญิงณัฐถิกา  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงณิชกานต์  ใจจันทร์
4. เด็กชายพงษ์พัชร  ทะนันชัย
5. เด็กหญิงพนิตพร  ปาคำ
 
1. นางกาญจนา  ทองคำ
2. นายณัฐพงศ์  ถิ่นจันทร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.6 ทอง 16 โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว 1. เด็กชายขจรศักดิ์  แท่นแก้ว
2. เด็กชายภูมัย  ทองคำ
3. เด็กชายศรราม  ถือแก้ว
4. เด็กหญิงศรัญญา  คำปัญจะ
5. เด็กชายเอกดนัย  วงษ์เจริญ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ประทุมสีลา
2. นางศิวาลักษณ์  สีสด
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.7 ทอง 17 โรงเรียนวัดศรีดอก 1. เด็กหญิงกมลชรัตน์  ชมเชย
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ท่าทาง
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  บุสบงส์
4. เด็กหญิงวันวิสา  มีของ
5. เด็กหญิงสายไหม  ชมเชย
 
1. นางปิยาพร  ปินตา
2. นางเบญจภรณ์  ชมเชย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง 29 โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. นายธนพล  สุวรรณศรี
2. นางสาวรจนา  คำใส
3. เด็กชายวิโรจน์  เจริญศิริ
4. นางสาวสนิชรา  พรมเวียง
5. นางสาวอุบลรัตน์  เสนาสี
 
1. นางสาวชุติธร  มั่งคั่ง
2. นางวิภาวรรณ  ฝั้นเครือ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 71.2 เงิน 32 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กชายธนโชติ  บุญท้าวแก้ว
2. เด็กหญิงธารารัตน์  ถือทอง
3. เด็กชายประชัน  จักรคำ
4. เด็กชายศราวุธ  ใจห่วง
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มลิวรรณ์
 
1. นายอนิรุธ  กาศโอสถ
2. นายเมทวินทร์  อินต๊ะจวง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 68.7 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เสริมรส
2. เด็กชายธนกร  รวมสร้อย
3. เด็กชายปวีณา  วงษา
4. เด็กชายลักษิกา  วังโพธิ์
5. เด็กชายเจษฎา  องอาจ
 
1. นายอนิรุธ  กาศโอสถ
2. นายเมทวินทร์  อินต๊ะจวง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 77.4 เงิน 21 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงชญาดา  แปงอินต๊ะ
2. เด็กชายชุตินวรัตน์  แก้วสมบัติ
3. เด็กชายณัฐพงศ์  เขยฟู
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  ตั้งเพียร
5. เด็กชายธนธรณ์  อุดทา
6. เด็กหญิงธนาพร  หอมจันทร์
7. เด็กชายธีรทัต  สุริยนต์
8. เด็กชายนราวิชญ์  สุอินทร์
9. เด็กชายนวิโยธิน  เครือเต็ม
10. เด็กหญิงนัยเนตร  แสงนิล
11. เด็กชายพิชิต  รินโน
12. เด็กหญิงศศิประภา  สุชน
13. เด็กหญิงศศิภาณิศา  ก้านเงิน
14. เด็กชายสิทธินันท์  โพธิจันทร์
15. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พลพุฒ
 
1. นายนิวัฒน์  จากน่าน
2. นายประยูร  พอจิต
3. นางรัตนา  จริยารัตนกูล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.4 เงิน 43 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. เด็กหญิงไออีซ่า  อนันชัย
 
1. นางสุนันทา  จรุงจิตร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.13 ทอง 26 โรงเรียนวัดพระหลวง 1. เด็กหญิงพิชชานุช  มะลิ
 
1. นางเรณู  ภิญโญ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.35 ทอง 18 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์  มงคลพุทธิภักดิ์
 
1. นางแสงเดือน  สั่งสอน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 86.6 ทอง 25 โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กชายศิริศิลป์  พินิจจันทร์
2. เด็กหญิงสุประวีณ์  สิทธิ
 
1. นางปิยนันท์  ธนูมาศ
2. นางมานิตย์  แก้วบาง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 87.4 ทอง 30 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เพียรงาน
2. เด็กชายบุญญโรจน์  ลำใย
 
1. นางสาวดุษฎี  สารจินดาพงศ์
2. นางเครือวัลย์  สังหาร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 83.8 ทอง 26 โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม 1. นางสาวกวิดา  กาวิโล
2. นายคเชนทร์พล  กาบจันทร์
 
1. นางณัฐิยา  พวงลำ
2. นางอาภรณ์   วิใจทา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 56.4 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงขวัญดาว  ราชมงคล
2. เด็กหญิงน้ำฝน  กาวี
3. นางสาวบังอร  เอกตาแสง
4. เด็กหญิงพิมลวรรณ  จันทร์สว่าง
5. เด็กหญิงรัชนก  ถาสุ
6. เด็กหญิงวิภาภรณ์  สายปันดิ
7. เด็กหญิงวิไลพร  บุญมาชู
8. เด็กหญิงศศินันท์  แซ่อึ้ง
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เจริญศิริ
10. เด็กหญิงสิริยากร  ติ๊บอุด
 
1. นางสาวชุติธร  มั่งคั่ง
2. นางวิภาวรรณ  ฝั้นเครือ
3. นางสาวสุพรรษา  คำป้อ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 81 ทอง 43 โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงจณิสตา  พึ่งฟอง
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ติใจ
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปัญญาสา
4. เด็กชายประสงค์  แก้วราช
5. เด็กหญิงฝ้าย  กาวี
6. เด็กชายพุฒิพงษ์  นุคำ
7. เด็กชายวรวัฒน์  วงศ์มุ่ย
8. เด็กชายอนุชัย  คำใส
9. เด็กชายอนุชา  คำใส
10. เด็กหญิงอารียา  ขุนเพชร
 
1. นางมาลัย  แนวจิตร
2. นายเพชร  โพธิกุล
3. นางเสาวลักษณ์  เกี๋ยงคำ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 58 เข้าร่วม 40 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  สารโพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงนลินี  ปิ่นวัฒนะ
3. เด็กหญิงปภัสสร  มาแก้ว
4. เด็กหญิงปรารถนา  โตอ่อน
5. เด็กหญิงปริศนา  ชื่นสมบัติ
6. เด็กชายพงศ์พัทธ์   นิ่มรอด
7. เด็กหญิงพัชราวดี  แสนคำ
8. เด็กชายพัทธดนย์   ไทยมา
9. เด็กหญิงรุจิรา  นูคำ
10. เด็กหญิงศิรินันท์  ปันใจ
11. เด็กหญิงสุกัญญา  พิมพ์สมาน
12. เด็กหญิงสโรชา  จักรดี
13. เด็กหญิงอรณิชา  จันตา
14. เด็กหญิงอรณิชา  ขันต่อ
15. เด็กหญิงอุไรพร  ยศผักแว่น
 
1. นายธงชัย  เบ้าทอง
2. นางวรวรรณ  เบ้าทอง
3. นางอรพินทร์  ชุ่มเชย
4. นายเอกลักษณ์  อินกัน
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 27 โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กหญิงพนิดา  คำสอ
2. เด็กหญิงพิชุดา  ทิน่าน
3. เด็กหญิงวรนุช  ไชยขันแก้ว
 
1. นางวรรณี  ใจยวน
2. นางสุรีย์  สกุลบุญแก้ว
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 36 โรงเรียนบ้านแม่หลู้ 1. เด็กหญิงนรมน  หนองตะไกร
2. เด็กหญิงบุรัสกร  บุญคง
 
1. นางวรรณีภา  กาศเกษม
2. นายศักดิ์ชัย  ตั้งอารมณ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 22 โรงเรียนบ้านแม่หลู้ 1. นางสาววาสนา  ใจมา
2. เด็กหญิงสุนิตา  ศิริ
 
1. นางวรรณีภา  กาศเกษม
2. นายศักดิ์ชัย  ตั้งอารมณ์
 
59 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83.2 ทอง 30 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  หาป้อง
2. เด็กหญิงพรพรรณ  รอดมา
3. เด็กหญิงอริสา  ตาจา
 
1. นายธนเทพ  รักปลื้ม
2. นางสาวพรพรรณ  ตนาวรรณ
 
60 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดพระหลวง 1. เด็กหญิงกุลนันท์  ขีดสร้อย
2. เด็กชายติณภพ  ศรีสุข
3. เด็กหญิงธนิดา  ดอกแก้ว
 
1. นางสาวนวรัตน์  อินถา
2. นางปทุมวัน  มหาดิลคนพรัตน์
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. นางสาวณัฐณิชา  ยศสมดี
2. นางสาวพิมพิกา  ตาปุก
3. เด็กหญิงเกตนิกา  กลองกลิ่น
 
1. นางจิตรา  อัคจันทร์
2. นายธนเทพ  รักปลื้ม
 
62 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านค่างาม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีสด
 
1. นางอุดมพร  ไขรัศมี
 
63 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 61 ทองแดง 38 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงปันณุพร  เลิศรังสรรค์
 
1. นายบำรุง  บุตรเสน
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนบ้านไร่หลวง 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  วงศ์ดาว
 
1. นายจำนอง  ศรีจันทร์
 
65 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กหญิงรุ่งระวี  อุดแบน
 
1. นายธนเทพ  รักปลื้ม
 
66 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 16 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  คาเอ้ย
 
1. นายวิลรี่  ธีสา
 
67 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 14 โรงเรียนวัดโชคเกษม 1. เด็กหญิงฐิตาพร    สีนวล
2. เด็กหญิงสายสุนีย์  ดอกผึ้ง
 
1. นางวริศรา    พุ่มดอกไม้
2. นางศรีทอง    ถือคำ
 
68 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 31 โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงนุศรา  แสงสร้อย
2. เด็กหญิงศสิวิมล  สมฤทธิ์
 
1. นางสายสวาท  มั่งคั่ง
2. นางเพียงขวัญ  กระเสาร์
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. นางสาวกฤษณา  พวงจำปา
2. นางสาวกาญจนา  ตาจา
 
1. นางจินตนา  วางหา
2. นายธนเทพ  รักปลื้ม
 
70 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กชายอรรถพล  ไชยมงคล
 
1. นายวิลรี่  ธีสา
 
71 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กชายธรรมรัฐ  โนจิตร
2. เด็กหญิงภัทรภร   เด่นดวงดี
3. เด็กหญิงอัณศยา  ฟั่นเพียร
 
1. นางสาวลำจวน  บุญประเสริฐ
2. นางสุกัญญา  ฉลวย
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ไพชยนต์
2. เด็กชายณัฐนนท์  วงศ์งาม
3. เด็กชายพิเชษฐ์  อู่เงิน
 
1. นางพิศมัย  ปานเทศ
2. นางสุกัญญา  ฉลวย
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. นางสาวกัลยา  ทั่งสี
2. นางสาวนันทพร  กันสา
3. นายพิษณุ  จันทร์มา
 
1. นายธนเทพ  รักปลื้ม
2. นายเอกลักษณ์  ฆ้องชัย
 
74 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงธนาวรรณ  วงศ์ทอง
 
1. นางสาวเปรมจิตร  เป็กกันใจ
 
75 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 16 โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงวีรวรรณ  สนธิเดช
 
1. นางสาวเปรมจิตร  เป็กกันใจ
 
76 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กชายวุฒิชัย  ชวนมา
 
1. นางสาวสุพรรษา  อินภิบาล
 
77 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนวัดศรีดอก 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ธนะวงศ์
 
1. นางสาวเวณิกา  ไชยแก้ว
 
78 ศิลปะ ขิม - หย่อง ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  ขุนชุ่ม
 
1. นางผ่องศรี  จำปาแก้ว
 
79 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 74 เงิน 37 โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงกันศยา  เขียวปัญญา
 
1. นางสาวชมภูนุช  จูอ๋อง
 
80 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 74 เงิน 24 โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กชายธนพนธ์  ประดิษฐ์
 
1. นางโชติกา  ดวงประทุม
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงศิริพร  จินาเคียน
 
1. นางมยุรฉัตร  วิลาชัย
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  ฟูน้อย
 
1. นางผ่องศรี  จำปาแก้ว
 
83 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 70 เงิน 18 โรงเรียนวัดศรีดอก 1. เด็กหญิงกมลชนก  วรรณมูล
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดับร้อน
3. เด็กชายณัฐพล  ไชยพงษ์วิสุตย์
4. เด็กหญิงนันท์นิชา  โด่งดัง
5. เด็กหญิงปัณฑิตา  กำไร
6. เด็กหญิงมณีนุช  ลามคำ
7. เด็กหญิงมนทกานต์  ดวงเทียน
8. เด็กชายวิจารณ์  พื้นงาม
 
1. นางเบญจภรณ์  ชมเชย
2. นางสาวเบญจมาศ  บัวบาน
3. นางสาวเวณิกา  ไชยแก้ว
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 81.5 ทอง 20 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายพิเชฐ  ปิงแก้ว
 
1. นายฤทธิกร  ทองดอก
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนวัดตอนิมิตร 1. เด็กชายนนทชาติ  ปัญญานวล
 
1. นายสุกิจ  เอื้อประเสริฐ
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 25 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงภัสสร  ปัญญาทอง
 
1. นางสาวพิกุล  สายตา
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76.66 เงิน 27 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. นางสาววรรณกานต์  ชมเชย
 
1. นายวชิระ  กำทอง
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายพิเชฐ  ปิงแก้ว
 
1. นายคมกฤช  วางหา
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงภัสสร  ปัญญาทอง
 
1. นายคมกฤช  วางหา
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.1 เงิน 24 โรงเรียนผาคันวิทยา 1. เด็กชายธนชาติ  ปัญญาวงค์
 
1. นางพิชญญาภา  วันแว่น
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายเกรียงไกร  คำจันทา
 
1. นายเชาว์ลิต  แก้วกัน
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.76 ทอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายพิเชฐ  ปิงแก้ว
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  หลวงตุมมา
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายพิเชฐ  ปิงแก้ว
 
1. นายคมกฤช  วางหา
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.5 เงิน 20 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. นางสาวอรทัย  วงศ์ตะวัน
 
1. นางจารุอำภา  วงศ์มณี
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงภัสสร  ปัญญาทอง
 
1. นางสาวหทัย  มูลมณี
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 33 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงภัสสร  ปัญญาทอง
 
1. นายคมกฤช  วางหา
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.5 เงิน 38 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วงศ์ษา
 
1. นายพินิจ  กองศิล
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. นางสาวศิริกาญจน์  เผ่าปัญญา
 
1. นางจีรพรรณ  ทุ่งโปร่ง
 
99 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.5 ทอง 10 โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กชายณัฐนุ  อะโน
2. เด็กชายทวีศักดิ์  วันเต็ม
3. เด็กชายธนพล  จอมหล้า
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ระดาบุตร
5. เด็กชายภัครพงษ์  จอมหล้า
6. เด็กหญิงรัตติพร  ภัทรภูรีบุตร
7. เด็กหญิงวันวิสาข์  ปัณณัตยารักษ์
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุวรรณา
9. เด็กชายอัสนัย  พลอินต๊ะ
10. เด็กหญิงเบญญาภา  นาระกันทา
 
1. นางมาลีวรรณ  ล้อมนะลา
2. นางศิรินทิพย์  นันทวาศ
3. นางสุภาภรณ์  หมื่นชัย
 
100 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.25 เงิน 28 โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทองเตี่ยง
2. เด็กชายนัฐกานต์  ใจปัน
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ขุนชุ่ม
4. เด็กหญิงประภัสสร  สีตา
5. เด็กหญิงปิ่นนภา  จันทร์ใส
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน  โนคำ
7. เด็กชายศรพิชัย  ศรีสมยศ
8. เด็กชายสิทธิชัย  อ่อนฉวี
9. เด็กชายอนุรักษ์  วงศ์แก้ว
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์   กิติวงศ์
 
1. นางแสงเดือน  ทาขัด
2. นางโชติกา  ดวงประทุม
 
101 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 70 เงิน 28 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงกรรณธรณ์  เพียรดี
2. เด็กหญิงนภัสสร  ไชยบูรณ์
3. เด็กหญิงยวิษฐา  งามเขียว
4. เด็กหญิงรุจิรดา  สีเหลือง
5. เด็กหญิงวรนุช  กาศลังกา
6. เด็กหญิงโยษิตา  งามเขียว
 
1. นางนุชนาฎ  สีหะอำไพ
2. นางอำพร  มั่นกันนาน
 
102 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 75.8 เงิน 31 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงณภัทรจิรา  คุ้มทรัพย์
2. เด็กหญิงธีร์วรา  ตั้งเมืองทอง
3. เด็กหญิงนิชดา  มหานิล
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุณยรัตพันธุ์
5. เด็กหญิงวราภรณ์  แสวงหา
6. เด็กหญิงศิรินยา  เขื่อนคำ
7. เด็กหญิงสุภาพร  ยอดสุภา
8. เด็กหญิงอารยา  แก้วห้อย
 
1. นางจุไลภรณ์  นิภาโยธิน
2. นางวจนา  ราชสีห์
 
103 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 11 โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม 1. นายกิตติ  อิสสระบุตร
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  วงรอบ
3. เด็กหญิงชลลดา  แข็งแรง
4. เด็กหญิงฐิติพร  ชัยวร
5. เด็กหญิงทาวิกา  ทาน้ำเที่ยง
6. เด็กหญิงนิศารัตน์  สีดาพงษ์
7. เด็กหญิงปวีณ์นุช  เขี่ยคุ้ย
8. เด็กหญิงผกากรอง  กระสาย
9. เด็กหญิงรัตติยากร  สายยืด
10. เด็กหญิงละอองดาว  วงค์แก้ว
11. เด็กชายวรกานต์  วงรอบ
12. เด็กหญิงวรางคณา  วงรอบ
13. นายวัชรพงษ์  สีทอง
14. เด็กหญิงวันทนีย์  กาวิน
15. นายอนุวัฒน์  แก้วรวม
16. เด็กหญิงเจนจิรา  สุวรรณเคน
 
1. นางนวลทา  จินดาสุ
2. นายสรชัช  เทพวงศ์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 24 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กชายชินวัตร  ผัสดี
2. เด็กชายณัฐพนธ์  อุดจอม
3. เด็กชายนคเดช  กองสิน
 
1. นายสมคิด  เสาวรานนท์
2. นายสาคร  จำรัส
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปากกาง 1. นายกฤษณะ  เครือเหมย
2. นายนนทวัฒน์  จรรยา
3. นายสมศักดิ์  ฝั้นแก้ว
 
1. นายนรินทร์  โปร่งใจ
2. นางสุพิชญ์ชญา  ค้าไม้
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กหญิงกันภิรมย์  พาโยพัด
2. เด็กชายสิริวุฒิ  แก้วเล็ก
3. เด็กหญิงสุจิตรา  สุระบัตร
 
1. นางบัวผัน  จำรัส
2. นายพนม  แจ้งใจ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78.75 เงิน 30 โรงเรียนบ้านไร่หลวง 1. เด็กชายพร  ศรีรัตน์
2. เด็กหญิงศิริวิภา  เรืองฤทธิ์
3. เด็กชายเอื้ออังกูร  แพทอง
 
1. นางจุรี  แสนใจยา
2. นายวรากานต์  อุดมพิทักษ์เดชา
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 77 เงิน 17 โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงจิราภา  ถาแก้ว
2. เด็กหญิงณิชนันท์  ตันจันทร์
3. เด็กหญิงนภาพรรณ  ปันเต็ม
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ลือทอง
5. เด็กหญิงอาริตา  วันแก้ว
6. เด็กหญิงอิสรา  มีฤทธิ์
 
1. นางสาวกันยา  หอมจันทร์
2. นางนงคราญ  มโนตุลาการ
3. นางนลพรรณ  วังซ้าย
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง 1. เด็กหญิงชนิตา  ยอดฉัตร์
2. เด็กหญิงณัฐธิกา  คำลือ
3. เด็กหญิงธนัชชา  แก้วมารัตน์
4. เด็กหญิงรจนา  อินต๊ะคำ
5. เด็กหญิงระวิวรรณ  แก้วดำ
6. เด็กหญิงสุทธิดา  อิ่นสา
 
1. นางจารุวรรณ  วางโต
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85.8 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ดอนลี
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ทิน่าน
3. เด็กชายศุภกิตติ์  ชุบไธสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกสิน  ชวนมา
2. นายธนัท  ธนบุณยนนท์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 1. เด็กหญิงรุ่งมณี  ดนตรี
2. เด็กหญิงอัมพร  อินทร์สุริยา
3. เด็กหญิงอัษฎาภรณ์  ดวงเทียน
 
1. นายจุฑากร  เคราะห์ดี
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 82 ทอง 27 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง 1. เด็กชายนพดล  ตาขัน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทิมอ่วม
3. เด็กชายศุภสิน  สุยะสา
 
1. นายวินัย  ใจไว
2. นายอรรณพ  วางโต
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.6 ทอง 21 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ติ๊บตุมมา
2. เด็กหญิงชลธิชา  พงษ์สะพัง
3. เด็กหญิงนุจรี  ติเรียน
 
1. นายอรรณพ  วางโต
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77 เงิน 32 โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  จันทร์โท
2. เด็กหญิงมนรดา  หล้าแหล้
3. เด็กหญิงสรวงสุดา  ช่างสาร
 
1. นางดวงนภา  ศรีทันต์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงกัลยา  หงษ์สิบห้า
2. เด็กหญิงชลิตา  เจกวงษ์
3. เด็กหญิงผกามาศ  สายยนต์
 
1. นางสาลี  วงค์ทิพย์
2. นางสุทิน  นาสิทธิ์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง 22 โรงเรียนบ้านไร่หลวง 1. เด็กหญิงชนินาถ  กวางทอง
2. เด็กหญิงณัฐริชา  ประมูลสิน
3. เด็กหญิงอรจิรา  แพนไธสง
 
1. นายสินธพ  เกษม
2. นางสาวไฉน  วังกระแส
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนบ้านปากกาง 1. นางสาวชนิดาภา  กุลธณิดา
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ตาคำ
3. นางสาวณิชากร  ไสกาง
 
1. นางสาวขจิต  อินทะเสน
2. นางสาวเมษา  อินต๊ะอินทร์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแม่ลาน 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ติ๊บมูล
2. เด็กชายสราวุธ  ธรรมศิริ
3. เด็กชายเมธี  ถาอิ่นแก้ว
 
1. นางรจนา  ยอดดี
2. นางศรีนวล  อุ่นอารมณ์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.25 ทอง 23 โรงเรียนผาคันวิทยา 1. เด็กชายประวิทย์  อุหม่อง
2. เด็กชายอรรถเดช  ด่านตระกูล
3. เด็กชายอิสรา  แสนอาษา
 
1. นางสาวชุติมา  โสภาสกุล
2. นางทนงจิต  กาวีเปิ๊บ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87.4 ทอง 21 โรงเรียนบ้านวังลึก 1. เด็กชายชลชาติ  ภูดำรงค์
2. เด็กชายชานนท์  วงค์มอย
3. เด็กหญิงศิริพร  ทองมูล
 
1. นางสาวมัลลิกา  มาจันทร์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 16 โรงเรียนวัดตอนิมิตร 1. เด็กชายจักรพงศ์  เรือนคำ
2. เด็กชายนนทชาติ  ปัญญานวล
3. เด็กชายพัชรพล  งามเขียว
 
1. นางสุวรรณา  ดวงตาดำ
2. นางอิสราพร  โสภารัตน์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72.2 เงิน 27 โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  วันแก้ว
2. เด็กชายชวภณ  กวาวสาม
 
1. นางดวงเดือน  เวียงทอง
2. นายพัลลภ  ธิจีณกุล
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 48.8 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กชายศราวุธ  ใจห่วง
2. เด็กชายศิวกร  คำเหลือง
 
1. นายอนิรุธ  กาศโอสถ
2. นายเมทวินทร์  อินต๊ะจวง
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  พลอยเหลือง
2. เด็กชายวิษณุ  ประมูลสิน
 
1. นางสาวบุษยา  วิวุฒิ
2. นายรุ่งโรจน์  ประไพศรี
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 23 โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กชายตนุภัทร  ต๊ะลี
2. เด็กชายพันภูมิ  กาละสุข
 
1. นายพัลลภ  ธิจีณกุล
2. นายวัชรกร  ชัยลอม
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 20 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ 1. นายณัฐนนท์  ดอกสุข
2. นายอธิวัฒน์  ใจปิน
 
1. นายสุทธิชัย  ณ น่าน
2. นางสาวเนาวรัตน์  คำอุด
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงจันทิมา  ปิ่นเจริญ
2. เด็กหญิงพรชิตา  ทวีวัฒนะประยูร
 
1. นางจรัญญา  เจริญสุข
2. นางไพรวัลย์  วรสาร
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 37 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทิวาพร  ติ๊บแก้ว
2. เด็กหญิงสุภัทรา  ธิมูล
 
1. นายพงษ์นรินทร์  ท่วมแก้ว
2. นายวัชรพันธ์  ตันยงค์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64.4 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ 1. เด็กชายวรยุทธ  เทพอิน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แฮดแจ้
 
1. นายสุทธิชัย  ณ น่าน
2. นางสาวเนาวรัตน์  คำอุด
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. เด็กชายณัชพล  ปานงาม
2. เด็กชายพัสกร  สุวรรณ์ทอง
 
1. นายรุ่งโรจน์  ประไพศรี
2. นางลัดดา  กาศเกษม
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 44 โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงปารณีย์  ธรรมศานติบูรณ์
2. เด็กชายภูวดล  เผือกวัฒนะ
 
1. นายพัลลภ  ธิจีณกุล
2. นายวัชรกร  ชัยลอม
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. เด็กชายภานุพงศ์  สล่อ
2. เด็กชายศรายุทธ  ปุ่นน้ำใส
 
1. นายรุ่งโรจน์  ประไพศรี
2. นางลัดดา  กาศเกษม
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่แปง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   หลงศักดิ์
2. เด็กหญิงฟาลิดา  ติ๊บมา
3. เด็กหญิงวริยา    ลิตดอก
 
1. นางสาวณัฐธยาน์   ทองกก
2. นายพลากร   สายยืด
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. เด็กชายภูมิ  รัตนกันทา
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  จันมะโน
 
1. นางสาวบุษยา  วิวุฒิ
2. นายรุ่งโรจน์  ประไพศรี
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 71 เงิน 22 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วันดี
2. เด็กชายพันธกานต์  สุภาแก้ว
3. เด็กชายสุทิวัส  แก้วกูลธง
 
1. นายกันตภูมิ  ธนานุศักดิ์
2. นายชาญณรงค์  สัญญา
 
136 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83.6 ทอง 23 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงธนสุพร  เหล่างาม
 
1. นายโรเดล  วิลล่า เอสเตอร์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 82.4 ทอง 9 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงโนเวมเบอร์ เรน  วิลล่า เอสเตอร์
 
1. นายโรเดล  วิลล่า เอสเตอร์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. นางสาวนรยา  จากน่าน
 
1. นางจีรพรรณ  ทุ่งโปร่ง
 
139 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 44.5 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงพชร  สันป่าแก้ว
 
1. นางตินยา  รามัญ
 
140 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 42.5 เข้าร่วม 34 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กชายธัชเมธ  ซ้อนมณี
 
1. นางสาวอัมพิกา  ลำลึก
 
141 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 15 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนคำ
 
1. นางสาวผกาทิพย์  ผัสดี
 
142 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.4 ทอง 21 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กหญิงปพิชญา  จันทร์ดา
 
1. นางวรินทร์ดา  วรินทร์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กชายนราธิป  เรือนคำ
 
1. นางวรินทร์ดา  วรินทร์
 
144 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 79 เงิน 15 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กชายณัฐชนน  อรุณ
 
1. นายโรเดล  วิลล่า เอสเตอร์
 
145 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงคา
 
1. นางอังศุมาศ  กุลดิลก
 
146 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 30 โรงเรียนบ้านนาพูน 1. เด็กหญิงกิตติมา  จีทา
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  จริตงาม
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ฟองฝั้น
4. เด็กหญิงนฤมล  ทับบุรี
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  อ่วมสันเทียะ
 
1. นางชนาภัสสร์  เสนาธรรม
2. นางนิภารัตน์  ชำนาญ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 83.11 ทอง 21 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กหญิงประภัสสร  ศิริโรจน์วัฒนา
 
1. Mr.เจิ้ง  ตง เสี่ยว
 
148 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 58.3 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านนาพูน 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  หมื่นชัย
 
1. นางสาวพวงเพชร  สีสม
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 21 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กชายกฤตพจน์  บุญส่ง
2. เด็กชายธวัชชัย  พิกาจ
3. เด็กชายนภัสสร  สุทธเอ้ย
4. เด็กหญิงน้ำฝน   พิชัย
5. เด็กชายสุตนันท์  ไชยชนะ
6. เด็กชายไกรวุฒิ  ไชยกุล
 
1. นายกิจพัฒนพงษ์  ท้วมแก้ว
2. นายเปี่ยมเมธี  อนุบุตร
3. นายแมน  เววาทภาสิทธิ์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ 1. เด็กชายนราธิป  สุภมโน
2. เด็กชายมงคล  แคนสิงห์
3. เด็กชายยุทธนา  เนียมสลุด
4. เด็กชายวัชรพล  กองกลม
5. เด็กชายศิริชัย  ยศอาลัย
6. เด็กชายศุภกฤต  วัฒนานุพนธ์
7. เด็กชายสิทธิวุฒิ  ใจบาล
8. เด็กชายอมรเทพ  วิชาผา
 
1. นายมนัส  ทองอินทร์
2. นายวินัย   พากเพียร
3. นายอุดร   สุดเสน่ห์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 76 เงิน 29 โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. นางสาวกมลรัตน์  มานะ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสงทอง
3. นางสาวจิตติพร  ติใจ
4. นางสาวณัฐรินทร์  เวียงนาค
5. นายณัฐวิพงษ์  สุรินทร์
6. นางสาวนรยา  จากน่าน
7. นางสาวบุญพิทักษ์  บัวมูล
8. เด็กหญิงผกามาศ  สายยนต์
9. นายภานุพงษ์  ศรีอุทัยวงค์
10. นางสาวอนุสรา  โค้ปัน
 
1. นายคงฤทธิ์  นาสิทธิ์
2. นางพิศมัย  ดูงาม
3. นางวิภาวรรณ  ฝั้นเครือ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 75.1 เงิน 22 โรงเรียนบ้านนาตุ้ม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ใจคำ
2. เด็กหญิงกฤษณา  ไชยเววา
3. เด็กหญิงทิพย์พวรรณ  กันทะยศ
4. เด็กหญิงธนาภรณ์  ปัญญาสา
5. เด็กหญิงธิราพร  โพธิ์ทอง
6. เด็กชายภูมินันท์  ขันเปี้ย
7. เด็กหญิงลักษิกา  เอ้ยวัน
8. เด็กชายสหวรรษ  กันทามูล
9. เด็กชายสุทธิพงษ์  ชุมภูหมุด
10. เด็กชายอนันทศักดิ์  บุญขัน
 
1. นายพุฒิ  สังข์เกิดสุข
2. นางศิปภา  ปุญชุพิศาล
3. นางสาวเบญจวรรณ  ใจกลม
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71.5 เงิน 28 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กชายธนกร  หงษ์คำ
2. เด็กหญิงภัทราวรรณ  สอนมา
3. เด็กหญิงศุภานัน  แก้วมา
 
1. นางวิไลวรรณ  เสนาธรรม
2. นางเฉลียว  บุญเกตุ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 31 โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. นางสาวพิมพิรา  สุสินทร์
2. นางสาวมัทริการ์  เจริญศิริ
3. นางสาวสุรีรัตน์  ตามูล
 
1. นางสุทิน  เหว่าโต
2. นางสุทิน  นาสิทธิ์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 57.16 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กหญิงกุฬณัฐ   อินเรือน
2. เด็กหญิงอารียา  สักหลอด
 
1. นางจิตรา  อัคจันทร์
2. นางสาวสุพัฒน์  มีวรรณสุขกุล
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 68.79 ทองแดง 28 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงทับทิม  บุญเลิศ
2. เด็กชายสุวิทจักษณ์  อรุณชยนันท์
 
1. นางปิยะมาลย์  คำก้อน
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 66.73 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 1. เด็กชายพีระพงษ์  ใจขอด
2. เด็กชายสรวิศ  ทาสาย
 
1. นายณัฐพงศ์  ถิ่นจันทร์
2. นางรัชนก  อวรรณา
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 66.04 ทองแดง 12 โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชุ่มบุตร
2. เด็กชายพิทยา  กาดวง
 
1. นางสาววิไลพรรณ  หล้าบุญมา
2. นางสาวสิราวรรณ  เพิ่มพูล
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงณัฏฐริณีย์    เดชกูล
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ตาดอน
 
1. นางสุทิน  นาสิทธิ์
2. นางสุทิน  เหว่าโต
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงธิดา  สมบูรณ์
 
1. นายภานุพงค์  ดวงจิตต์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 1. เด็กหญิงธนัญชนก  อ้ายซอง
 
1. นางรัชนก  อวรรณา
 
162 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77.33 เงิน 9 โรงเรียนวัดศรีดอก 1. นายภานุกูล  พลอยอนุกูล
 
1. นางนุชจรี  เกี๋ยงคำ
 
163 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 23 โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม 1. เด็กชายขจรยศ  เครือจินา
 
1. นางพุทธพร  อินทรนันทร์
 
164 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.67 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กชายณัฐพล  สายตา
 
1. นายพนม  แจ้งใจ
 
165 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สาตราคาม
 
1. นางสาวอาระยา  อุ่นกอง
 
166 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 75 เงิน 29 โรงเรียนบ้านนาตุ้ม 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์  แก้วสิทธิ์
2. เด็กชายกัญชัย  บุญขันธ์
3. เด็กชายเอนก  เทพศิริ
 
1. นางสีดา  ชุ่มเชื้อ
2. นายเสน่์ห์  แปงใจ
 
167 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง 5 โรงเรียนวัดศรีดอก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทรายมูล
2. เด็กชายจักรพรรณ์  ชมเชย
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุกสด
 
1. นางนุจรินทร์  รินพัสสัก
2. นางนุชจรี  เกี๋ยงคำ
 
168 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.5 เงิน 19 โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กชายธิติทาม  จะกอ
2. เด็กชายวรัญญู  ร่องบอน
 
1. นายประภาส  ผูกพันธุ์
2. นางวรรณี  ใจยวน
 
169 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 25 โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 1. เด็กหญิงคณิศร  ผัดหมูคำ
2. เด็กชายไกรวิชญ์  เตมา
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  อินกัน
2. นางสายสุนี  ฐานะวุฒิกุล
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลาน 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  หมื่นขันธ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พิมเสน
3. เด็กหญิงพุทธิตา  คำจ๋อย
 
1. นางพรรณภา  สุภาแก้ว
2. นางรจนา  ยอดดี
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.63 ทอง 19 โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กหญิงรัตติกาล  สายไธสง
2. เด็กชายสหรัฐ  ราชวงศ์
3. เด็กชายอธิวัฒน์  กาคำ
 
1. นางวรรณี  ใจยวน
2. ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ  ชูชาติ
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.9 ทอง 7 โรงเรียนบ้านค่างาม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เหล่าสูง
2. เด็กหญิงภัทรธร  ประดิษฐ์
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ประดิษฐ์
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ชุ่มดวง
2. นางอุดมพร  ไขรัศมี
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 9 โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กชายชัยยัณห์  ชาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงณิชารีย์  พรมมายะกุล
3. เด็กชายสมชาย  ชอบธรรม
 
1. นายชาตรี  สุมนะ
2. นายมานิตย์  แก้วบาง
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.16 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กชายณัฐพนธ์  จันทร์รอน
2. เด็กชายพงศธร  ธรรมมา
3. เด็กหญิงอภิสรา  ก้อนคำ
 
1. นางดวงกมล  สมสมัย
2. นายเกษม  วังกระแส
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 22 โรงเรียนบ้านแม่ลาน 1. เด็กชายกรวัฒน์  ฝักฝ่าย
2. เด็กชายธนาทิพย์  ติ๊บมูล
3. เด็กหญิงธัญชนก  บุญลือ
 
1. นายสิทธิชัย  ปะนันวงค์
2. นางเพลินภัทร  เพ็ญธันยาวัฒน์
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.6 เงิน 12 โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงจิรฐิวรรณ  สุรักขินี
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  คำวัง
3. เด็กหญิงวรรณภัส  คณะภักดิ์
 
1. นางจรรยา  แผ่นทอง
2. นางนลพรรณ  วังซ้าย
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. เด็กชายนพดล  กันทะ
2. เด็กชายเจษฎากร  สบายสุข
 
1. นางสาวขวัญดาว  ปลาเงิน
2. นางสุนันทา  จรุงจิตร
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ 1. เด็กชายศิวดล  ชัยพนัส
2. เด็กหญิงเกณิกา  ปะละกัง
 
1. นางสาวพิมช์พยอม  เป็งโม๊ะ
2. นายสุทธิชัย  ณ น่าน
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.5 ทอง 20 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ใจบุญ
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์   คันธา
3. เด็กชายพิชยุตม์  สุขแก้ว
 
1. นายสมัย  ล้อมนะลา
2. นางอรัญญา  สัณหาภิรมย์กุล
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.2 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแม่ลาน 1. เด็กหญิงจารุวันต์  กันหา
2. เด็กหญิงภัชราภรณ์  รินตัน
3. เด็กชายอำพร  หม่องนัน
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ทองแสน
2. นางเพลินภัทร  เพ็ญธันยาวัฒน์
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 28 โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 1. เด็กชายกฤษณะรักษ์  บุญทัน
2. เด็กชายญาณากร  ยะฟู
3. เด็กชายไพสิฐ  ปัดเสนา
 
1. นางจินดารัตน์  เวียงนาค
2. นายพชร  ใจยะสาร
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กชายธีระพงศ์  ปัญญาปลิว
 
1. นางวรรณี  ใจยวน
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยฤทธิ์  อินทรา
 
1. นางดรุวรรณ  จันทร์ชูชื่น
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กชายภูษิต  จินะปิน
 
1. นางสาวสุจิตรา  มะโน
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 76.4 เงิน 13 โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม 1. เด็กหญิงพัชริดา  อ้วนเปี้ย
 
1. นางวรรณภา  เกียรติเจริญ
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.8 เงิน 26 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1. เด็กชายฉัตรชัย  เทพจันทร์
 
1. นางสาวประภาพร  อาจศิริ
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65.4 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กชายชุติวัติ  อาทะ
 
1. นางสาวสุจิตรา  มะโน
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 17 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กชายณัฐพนธ์  จันทร์รอน
 
1. นางดวงกมล  สมสมัย
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน 28 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กหญิงชลิตา   เรืองรัมย์
 
1. นางดวงกมล  สมสมัย
 
190 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 80.9 ทอง 39 โรงเรียนวัดพระหลวง 1. เด็กหญิงสิริภาส    บุญหลัง
 
1. นางเรณู  ภิญโญ
 
191 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 35 โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว 1. เด็กชายธนกฤต  กองโกย
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ขัดมัน
3. เด็กชายอชิตพล  คำปัญจะ
 
1. นายณรงค์  วงค์เวียน
2. นางวิภาพรรณ  วงค์เวียน
 
192 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 29 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อ้วนเปี้ย
2. เด็กหญิงสุชานันท์   อุ่นแก้ว
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  จาคำมา
 
1. นางถนอมศรี  สาใจ