สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. แพร่ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 75.2 เงิน 13 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายกฤตยชญ์  เสาร์แดน
 
1. นางบุญจันทร์  เสาร์แดน
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 72.2 เงิน 27 โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงกฤษญาภรณ์  ยานะวงศ์
 
1. นางสายสวาท  คำตัน
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กหญิงแพรวนภา  ทาแก้ว
 
1. นางสาวจินดา  บุญคุ้ม
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 10 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงปฑิตตา  คงแนวดี
 
1. นางปรานอม  แก้วติน
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงชญานิศ  อินทรรุจิกุล
 
1. นางนันทาวดี  ถิ่นสุข
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 51.8 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 1. เด็กหญิงสิริยากร  แก้วแหวน
 
1. นางสาวิตรี  กุมภวรรณ
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.25 ทอง 32 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เรือนคำ
 
1. นางสุรีรัตน์  ธรรมสรางกูร
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 22 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ชาติพจน์
 
1. นางสาววันวิภา  อายะ
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน 37 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมพันธ์
 
1. นางสาวจินดา  บุญคุ้ม
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กชายจิรพงษ์  บุญทา
 
1. นางภัคจิรา  ตันมา
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 75 เงิน 24 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงณิศวรา  งามผิว
2. เด็กชายปิยกร  ใจเขื่อน
 
1. นางวาสนา  หงษ์ห้า
2. นางสาวสุจิตรา  รัตนากรไพบูลย์
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 61.25 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านไผ่โทน 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อุโอ
2. เด็กหญิงนิตยาภรณ์  อุดหนุน
 
1. นางกุหลาบ  ชื่นสนธิพันธุ์
2. นางสาวเรวดี  เรืองรุ่ง
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง 12 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายสิทธิภาคย์  เสมอใจ
 
1. นางรัชนีวรรณ  เขื่อนสุข
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  จินะเป็งกาศ
 
1. นางมธุรส  บุญเรือง
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านดอนชัย 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สะเอียบคง
 
1. นางสาวกัลยกร  อิ่นคำ
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง 20 โรงเรียนบ้านเทพ(เทพสุนทรินทร์) 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ด่านกลาง
2. เด็กหญิงนภสร  ศรีทา
3. เด็กหญิงสรัญนุช  ใจพรม
 
1. นางบุณณดา  จิรภิญากุล
2. นางสาวสุภาวดี  เทพริยา
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 14 โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. นางสาวกาญจนา  ท้าววรรณชาติ
2. นางสาววรีรัตน์  แซ่ท้าว
3. นางสาวศิริวรรณ  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวนิตยา  จิตพยัค
2. นายศุภการณ์  สว่างเมืองวรกุล
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 52.8 เข้าร่วม 27 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายพีรวิชญ์  อินทร์ปรา
2. เด็กหญิงเบญจพร   วงษ์กระสันต์
 
1. นางสาวปิยะพร  บุญสูง
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  อภัยกาวี
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 52.6 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงณัฐริกา  กุณาตี
2. เด็กชายปรัชญา  ปั๋นต๊ะ
 
1. นายทวีศักดิ์  วัตถุเจริญ
2. นางลัดดาวัลย์  กาญจนภาคิน
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 26 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยวรา  โสวะนา
 
1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  อินทะปัญญา
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 27 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายรุจ  เ้จียศิริพงษ์กุล
 
1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  อินทะปัญญา
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กหญิงวนิดา  เลิศนราพันธ์
 
1. นายอิสระ  เดือนดาว
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76.5 เงิน 5 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงจินตวรรณ  ชอบธรรม
2. เด็กหญิงบุญญิสา  วลีวงศ์โสธร
3. เด็กหญิงหทัยกานต์  นันทะ
 
1. นางรำเพียร  ขันแก้ว
2. นางสิริรัตน์  เขียวประเสริฐโสภา
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เวียงนิล
2. เด็กหญิงภัสสร  สีลาแก้ว
3. เด็กชายภาสกร  ใหม่เทวิน
 
1. นางสาวรวิสรา  ต้นศิริ
2. นายเรืองศักดิ์  คันธรักษา
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเทพ(เทพสุนทรินทร์) 1. เด็กชายกิตบดี  ศรีเสน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เชียงดี
3. เด็กหญิงปานไพลิน  ใจวงศ์
 
1. นายจรัญ  สติมั่น
2. นางสุภัทธิยา  เธียรเศวตกุล
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.7 เงิน 24 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. นางสาวจุฑารัตน์  ทุ่งส่วย
2. นางสาวดาราวดี   นันตา
3. นางสาวปิยธิดา   สนทยาน
 
1. นางจรัสศรี  เวียงทอง
2. นายประเชิญ  ท่วงที
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 24 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายพฤทธิ์  เทียมแสน
2. เด็กหญิงพิชชากร  สวนนันท์
3. เด็กหญิงวราลี  คำวาง
 
1. นางนินราวรรณ  กิ่งแก้ว
2. นายศักดิ์สิทธิ์  เรืองรุ่งวิริยะ
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 39 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กหญิงกนกอร  ยอดหาญ
2. นางสาวขวัญจิรา  ขันยา
3. นางสาวจินตหรา  จันทอง
 
1. นางสาวศิริพรรณ  เรืองนุ้ย
2. นายเมธี  เมฆสิงห์
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงชญาณิศา  มีประไพ
2. เด็กหญิงฐานวีร์  ชมภูมิ่ง
3. เด็กหญิงระรินฝัน  อิ่นพันธุ์
 
1. นางสาวดารากร  ยศวงค์
2. นางวรรณี  ติลา
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 81.8 ทอง 20 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. เด็กชายก้องภพ  วิเชียรกันทา
2. เด็กหญิงสุธาศิณี  เปรมบางเขน
3. เด็กหญิงสุพรรณี  จักรหนึ่ง
 
1. นางจรัสศรี  เวียงทอง
2. นางทรงศรี  นันทะไสย
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57.6 เข้าร่วม 34 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. นางสาวนฤมล  บุญใหญ่
2. เด็กหญิงวารินรัตน์  ดงคุต
 
1. นายธีระพงษ์  ลัดดา
2. นายเมธี  เมฆสิงห์
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  แปลงเหมือน
2. เด็กชายอานนท์  เพ็ชรโยธิน
 
1. นายบรรเลง  ภิญโญ
2. นางวริทธ์นันท์  จันทร์สี
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 67.21 ทองแดง 12 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  เสนสม
2. เด็กชายธีรเทพ  เวชปัญญา
 
1. นายสมศักดิ์  เทียนขาว
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. เด็กชายปิยพงษ์  อาทิตย์
2. เด็กชายวิชชากร  คำปวง
 
1. นายนายวีรชัย  ปทุมวิง
2. นายรัตนชัย  ศิริจันทร์คำ
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54.84 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. เด็กชายบูรณ์พิภพ  ใจวงค์
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ร่องพืช
 
1. นายวีรชัย  ปทุมวิง
2. นายเรวัตร  แสงสว่าง
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 46.36 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ฝากเซียงชา
2. เด็กชายชยากร  ยะกุณา
 
1. นายประดิษฐ์  ถิ่นแสน
2. นายวิโรจน์  ขยันการ
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82.48 ทอง 8 โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ผิวขำ
2. เด็กชายมังคเรศ  สะเอียบคง
 
1. นายอภิชาติ  รตจีน
2. นางอรวรรณ  วงษ์รีย์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงณัฐกษินันท์  ถิ่นสุข
2. เด็กหญิงณัฐณภัสนนท์  กองคำ
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  หมื่นโฮ้ง
4. เด็กหญิงปรียาภัทร  คำเหมือง
5. เด็กหญิงสรวีย์  กึกก้อง
 
1. นางนัทธียา  ตันไชย
2. นางวันรุณี  อนุกูล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงชนากานต์  ข้ามเจ็ด
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  ดอกพิกุล
3. เด็กหญิงพิชชาพร  หมั่นงาน
4. เด็กหญิงสุชาวดี  วีระพันธุ์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อินทร์เย็น
 
1. นางนัทธียา  ตันไชย
2. นางวันรุณี  อนุกูล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.8 เงิน 36 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 1. เด็กหญิงกรวินท์  อิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงกวิสรา  ยะกุณา
3. เด็กหญิงญิชารีย์  มอญคำ
4. เด็กหญิงปัณรส  ปราบสงบ
5. เด็กหญิงสุวิชญา  ทาแก้ว
 
1. นายกิตติฤกษ์  ชัยนันท์
2. นางคำสุก  ศิริอุดมพงศ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเทพ(เทพสุนทรินทร์) 1. เด็กหญิงนภัสสร  บุญสมสุวรรณ
2. เด็กหญิงนันทัชภรณ์   เกตุนิล
3. เด็กหญิงภัทรภร  เกตุผล
4. เด็กหญิงภิยะดา  สระทองคุ้ม
5. เด็กหญิงวาสิตา  สุปิน
 
1. นางจินดา  เชียงเลน
2. นางอรุณี  เกยงค์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.7 ทอง 8 โรงเรียนวัดต้นไคร้ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ประสมสวย
2. เด็กหญิงธนพร  พลอยเพ็ชร
3. เด็กชายพีทวัตร  จอมพุก
4. เด็กชายวุฒิไกร   จันทร์ตา
5. เด็กหญิงสุจิตรา  จีนดอน
 
1. นางจริยา  ก๋าลัง
2. นางนิธิวรรณ   เบ็ญจสุวรรณ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 37 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เลาอาทะ
2. เด็กหญิงธัญสินี  สิงหา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  จันกัน
4. เด็กหญิงศุทธินี  ทองคำ
5. เด็กชายอนุชิต  ธิเย็นใจ
 
1. นายชัยรัตน์  ตุ้ยดี
2. นางสาวแสงอรุณ  เชาวน์พยัคฆ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 70.9 เงิน 34 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. นางสาวกัญญ์วรา  แสนคำฟู
2. เด็กหญิงกันติชา  กลิ่นจันทร์
3. เด็กชายธนาวุฒิ  ทองคำ
4. นางสาวนฤมล  แก้วเกษการณ์
5. นางสาวเบญจมาภรณ์  ชัยวัง
 
1. นายธวัชภูมิ  ขำหรุ่น
2. นางสาวภานุมาศ  ดาวดึงษ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 78.11 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  โอชารส
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โปร่งมณี
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ  คำวาง
4. เด็กหญิงสมัชญา  แสนอิว
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ไชยขันแก้ว
 
1. นายภานุรักษ์  เลขะวณิชย์
2. นางสาวศิริลักษณ์  วุฒิสรรพ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีสง่า
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุขสีทอง
3. เด็กหญิงณัฐชนก  จันทร์เรือง
4. เด็กชายณัฐพงศ์  ริมฝาย
5. เด็กหญิงณิชกุล  ดวงแก้ว
6. เด็กชายธนภัทร  อินจันทร์
7. เด็กหญิงธันย์ชนก  อินทร์สอน
8. เด็กหญิงธีร์จุฑา  รัตนะ
9. เด็กหญิงพัชชนก  เทศทองดี
10. เด็กชายพีรณัฐ  จันทร์หมื่น
11. เด็กหญิงภัคจิรา  เดชนาลักษณ์
12. เด็กชายภาณุวิชญ์  ผาทอง
13. เด็กหญิงศุภนิดา  เกี๋ยงคำ
14. เด็กหญิงศุภากร  มาก๋อง
15. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ม้ายอง
16. เด็กชายสราวุฒิ  หงษ์เจ็ด
17. เด็กหญิงสุฑาสิณี  มุตตะศิริ
18. เด็กหญิงอรุโณทัย  กองศรี
19. เด็กหญิงเปมนีย์  เสนะสุธิพันธุ์
20. เด็กหญิงเปรมวรา  ใจเพลิด
 
1. นางจินตนา  ชมภูราษฎร์
2. นางวิไลวรรณ  ศรีเทพ
3. นางศิริพร  ธนะวัง
4. นางเกวลี  พลอยประดิษฐ
5. นางเรณู  บุญเกิด
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.8 ทอง 4 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุพัชญา  บุญกาวิน
 
1. นางแสงเดือน  สิงห์เห
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.88 ทอง 11 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนฤวรรณ  บัญสว่าง
 
1. นางแสงเดือน  สิงห์เห
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.1 ทอง 22 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ 1. นางสาวเจนจิรา  คำปา
 
1. นายทวน  มณฑาทอง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  วงศ์กัณหา
2. เด็กหญิงวันวิสา  พั่นเพียร
 
1. นางกัลยา  วรรณมณี
2. นางสุรีย์  ถิ่นจันทร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 89.8 ทอง 13 โรงเรียนวัดต้นไคร้ 1. เด็กชายภาณุเดช  จันทะวงค์
2. เด็กหญิงอภิสรา  สิบน้อย
 
1. นายอาคม  ชาญเดช
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85.2 ทอง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ 1. เด็กหญิงพรรณราย   นิยมเวช
2. นายภาคภูมิ  ใจเฉียง
 
1. นายทวน  มณฑาทอง
2. นายสุนทร  กิกลิ้ง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 76.4 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงจิตรา  อัฐวงศ์
2. เด็กหญิงจุฑามณี  เมฆอากาศ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  กุณาตี
4. เด็กหญิงนลินนิภา  ม่วงหวาน
5. เด็กหญิงนิภาพร  คำเฮือน
6. เด็กหญิงนิริพร  ยอดตาคำ
7. เด็กหญิงรวีทิพย์  เชอกระโทก
8. เด็กหญิงลลิดา  กาศสกุล
9. เด็กหญิงสายธาร  เพ็งดี
10. เด็กหญิงหทัยชนก  ศรีโหม้
 
1. นางสาวจริญญา  หมดมลทิน
2. นางสายสวาท  คำตัน
3. นางสุขุมาลย์  ชาญกล้า
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 83.2 ทอง 32 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจารุมน  ห้วยน้ำ
2. เด็กหญิงชมพูนุท  วิชัยปะ
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปาตุ้ย
4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ขัดสม
5. เด็กหญิงธิติรัตน์  โสภารัตน์
6. เด็กหญิงนารากร  ประกอบการ
7. เด็กหญิงนิรดา  ภูจอมจิตร
8. เด็กหญิงรตนมน  อินทุดม
9. เด็กหญิงวรรัตน์  ยวงสุวรรณ
10. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีคำ
 
1. นางสาวจันทรัช  หมื่นโฮ้ง
2. นางจิระพรรณ  ศิริมงคล
3. นางสาวรัตติกร  มีเมือง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ปินะสุ
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สายสินธุ์
3. เด็กหญิงญาราภรณ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  เพ็งโหมด
5. เด็กหญิงธนพรรณ  ทองประไพ
6. เด็กหญิงประภาศิริ  บุญถนอม
7. เด็กหญิงพิรดา  แสงศรีจันทร์
8. เด็กหญิงภัคจีรา  กาบบัว
9. เด็กหญิงภูรินทร์  ศุภจิตรานนท์
10. เด็กหญิงยศวดี  เหมืองหม้อ
11. เด็กหญิงวิวัฒนี  ชุ่มเย็น
12. เด็กหญิงสร้อยทอง  สันป่าแก้ว
13. เด็กหญิงสิริพัดสรณ์  กันทะวงศ์
14. เด็กหญิงสุกฤตา  แกล้วกล้า
15. เด็กหญิงอัจนา  ประสิทธิกูล
 
1. นายคฑาวุธ  ฟ้าเลื่อน
2. นายทวี  ครองสุข
3. นางสุภัค  กองป่า
4. นางเอมอร  คุณาคำ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่จาง
2. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงจิราภา  แซ่ท้าว
4. เด็กหญิงญาณิกา  แซ่ท้าว
5. เด็กหญิงณัฐวดี  แซ่ท้าว
6. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  ย่างรวีไพศาล
7. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่ท้าว
8. เด็กหญิงพรศิริ  แซ่ย่าง
9. เด็กหญิงพัชรา  แซ่ท้าว
10. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ย่าง
11. เด็กหญิงวาสนา  แซ่ย่าง
12. เด็กหญิงสุชาวดี  เตชะเศรษวานิช
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่โซ้ง
14. เด็กหญิงอัมพร  ทรงอภินันท์
15. เด็กหญิงอาภาพร  สง่าผากุล
 
1. นางสาวชนากานต์  แสนมงคล
2. นางสาวธิดา  จีกัน
3. นางสาววาสนา  กาสาร
4. นางสาวศิริพรรณ  ขันคำนันต๊ะ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านเทพ(เทพสุนทรินทร์) 1. เด็กหญิงบุษยามาศ  อัฐวงศ์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทวีท้าว
3. เด็กหญิงศรัญญา  บุญทิพย์
 
1. นางณัชชา  อินทร
2. นายนิคม  จุมปาแฝด
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เวียงนิล
2. เด็กหญิงสุรางคณา  ทาก๋า
3. เด็กหญิงโสลดา  จันทร์คต
 
1. นางสาวรวิสรา  ต้นศิริ
2. นางสาวอินทิรา  อินโองการ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  กาญจนจันทร
2. เด็กหญิงปพัตรา  กันยะมี
 
1. นางสาวกาญจนาพร  เดชปักษ์
2. นางศิริรัตน์  วังซ้าย
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 43 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จุตตะโน
2. นายพงศกร  มักผล
 
1. นางลดาวัลย์  ศรีประดิษฐ์
2. นางสุธีรา  เอี่ยมละออง
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87.4 ทอง 17 โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กชายทินภัทร  สุขทั่วญาติ
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พลราชม
3. เด็กหญิงรัฐฐ์ธิดา  วาณิชวัฒนะโกศล
 
1. นางหทัยรัตน์  เทียบทรง
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกันต์  นิมิตรประเสริฐ
2. เด็กหญิงพนิดา  อุ่นอารมย์
3. เด็กหญิงพิชญานิน  เดชบุญญาภิชาติ
 
1. นางสาวกาญจนา  ขวัญยืน
2. นายณัฐพล  ทะตัน
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านดอนชัย 1. นางสาวพรนภา  เชื้อเมืองพาน
2. นางสาวสุธาวัลย์  วิลัยรัตน์
3. นางสาวสุวนันท์  อินต๊ะวิชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์  เสียงดี
2. นางสาวมุกดา  สะเอียบคง
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 25 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กรุงศรี
 
1. นางระเบียบ  อุตศรี
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายธีรทัศน์  ปานกัน
 
1. นายสมพงษ์  เรียนไธสง
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 1. นายกฤษดา  จิตพยัค
 
1. นายพิทักษ์  ทองแท้
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านนาหลวง 1. เด็กหญิงมนัญชยา  แก้วสุข
 
1. นายพิษณุวัฒน์  เสาร์แดน
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนบ้านนาหลวง 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ป๊อกแก้ว
 
1. นายพิษณุวัฒน์  เสาร์แดน
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  บุญสุข
2. เด็กชายอดิเทพ  อินทะสอน
 
1. นางนงนุช  เหมืองทอง
2. นางนิตย์  ผาสุข
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านไผ่โทน 1. เด็กหญิงพิมพิลาศ  ชำนิกุล
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  สุดใจดี
 
1. นางสาวขวัญดาว  บุญเรือง
2. นายสมยศ  ปินะสุ
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์ฯ) 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   อินถา
2. เด็กหญิงเกวรินทร์   อินสุวรรณ์
 
1. นางสาวนภสร  ขัตติยะ
 
72 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่คำมีตำหนักธรรม 1. เด็กชายธงชัย  วิจิตรจันทร์
 
1. นางเนาวรัตน์  จิตหาญ
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 81 ทอง 24 โรงเรียนบ้านวังช้าง 1. เด็กชายชนะชัย  อุตธรรมใจ
2. เด็กชายทินภัทร  ต๋ามันคำ
3. เด็กชายธนวันต์  อินต๊ะจันทร์
 
1. นางทวีรัตน์  แก้ววิเชียร
2. นางสุกันยา  พวงลำ
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเตาปูน 1. เด็กชายพงศธร  เศรษฐพงศ์วัฒนา
2. เด็กชายภัทรพงษ์  กลีบแก้ว
3. เด็กชายเรวิช  อนุมัติ
 
1. นางชรินทร์ทิพย์  โตสุวรรณ
2. นางวาสนา  อินทร์แก้ว
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนบ้านดอนชัย 1. นายปพนธนัย  ไชยภิสาร
2. นายรุ่งโรจน์  มาสีแก้ว
3. นายวุฒิชัย  ขันทะบุตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์  เสียงดี
2. นางสาวมุกดา  สะเอียบคง
 
76 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายกรภัทร  กาพิยะ
 
1. นางสาวสาวิตรี  วงศ์วาร
 
77 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านดอนดี 1. เด็กหญิงภัทราวดี  บานเย็น
 
1. นายสงกรานต์  ขัตติสะ
 
78 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านดอนดี 1. เด็กหญิงสุพรรษา  จักรหา
 
1. นายสงกรานต์  ขัตติสะ
 
79 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายกิตติภณ  จันทน์คร
 
1. นางสาวสาวิตรี  วงศ์วาร
 
80 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 79 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 1. เด็กหญิงฤทัยภรณ์  เพ็ชรทวี
 
1. นายจิระศักดิ์  สารพันธ์
 
81 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านร้องเข็ม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ติปัญโญ
 
1. นายมานิตย์  ธีระวงศ์นันท์
 
82 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนแม่หล่าย 1. เด็กชายกฤตวัฒน์  รัตนจีนะ
 
1. นางนาฎสุรีย์  วงศ์อรินทร์
 
83 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่หล่าย 1. เด็กชายทรงยศ  โลกคำลือ
 
1. นางนาฎสุรีย์  วงศ์อรินทร์
 
84 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 70 เงิน 26 โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงปัณณพร  อารินทร์
 
1. นางสาวเหมวรรณ  ตันพรม
 
85 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง 34 โรงเรียนแม่หล่าย 1. เด็กชายทรงชัย  หงส์พิทักษ์ชน
 
1. นางนาฎสุรีย์  วงศ์อรินทร์
 
86 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.4 ทอง 10 โรงเรียนแม่หล่าย 1. เด็กชายศิวดล  ถิ่นสุข
 
1. นางนาฎสุรีย์  วงศ์อรินทร์
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีภูมิ 1. เด็กหญิงธัญญารักษ์  ไชยอ้าย
 
1. นางรัตนาภรณ์  ไชยเจริญ
 
88 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 84.6 ทอง 13 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  โลกคำลือ
2. เด็กชายจรายุทธ  ลี
3. เด็กชายชัยพฤกษ์  เหิรภูมิพิริยะ
4. เด็กชายชาญณรงค์  สุทธนะ
5. เด็กหญิงธดาำกรณ์  อู่เงิน
6. เด็กชายธนสิทธิ์  ดำรงสันติพิทักษ์
7. เด็กชายพงศกร  ชำนาญ
8. เด็กหญิงพชรกมล  กาศลังกา
9. เด็กหญิงพรนภัส  วงค์ฉายา
10. เด็กชายภาณุพงษ์  จอมพรวน
11. เด็กหญิงศุภธิดา  กรรณิการ์
12. เด็กหญิงอรินชญา  อาภัยกาวี
 
1. นายธรรมนูญ  กิจเจริญ
2. นายพงษ์พันธ์  จิรัตถิติกุล
3. นายสำเริง  ดวงแก้ว
 
89 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทร์หอม
2. เด็กชายกฤษณะ  ม้ายอง
3. เด็กชายกษิดิ์เดช   ป้อกันทัง
4. เด็กหญิงจารุกัญญ์  กันยะเส
5. เด็กหญิงชลธิชา  เขียวสุวรรณ
6. เด็กชายฐานุศักดิ์  อิศรี
7. เด็กหญิงณัฐภรณ์   แก้วมา
8. เด็กชายธีรนัย  สุขสิงห์
9. เด็กชายนครินทร์   เกื้อกูล
10. เด็กหญิงปะภาศรี  วงศ์ปราโมทย์
11. เด็กหญิงพิมประพัฒน์   ทองภักดี
12. เด็กหญิงภาวิณี  อยู่ยืน
13. เด็กชายรุ่งเกียรติ  อุตรศรี
14. เด็กหญิงวรรณวรัตน์  วรรณสมพร
15. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ใจกาศ
16. เด็กหญิงศรินทิพย์   อ่อนสาลี
17. เด็กชายสิริศักดิ์   อินช้อย
18. เด็กหญิงอัญชลิกา  กาศเจริญ
19. เด็กชายเดชาวัต  สิทธิสุข
20. เด็กชายโสภณ   มูลศิริ
 
1. นายนวรัฐ  วรินทร์
2. นางสาวนิเกศน์  กันทะถี่
3. นางสาวพัชนี  สมศิลป์
4. นางสุกัญญา  อุทังกาศ
5. นายอลงกรณ์  บุญยืน
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 67.5 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านเทพ(เทพสุนทรินทร์) 1. เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์เขียว
 
1. นายอุระพิน  คลองน้อย
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 43 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  พริบไหว
 
1. นายเทวินทร์  ภูกา
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจนันท์
 
1. นายสายัณห์  แห่งพิษ
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 32 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เชื้อชา
 
1. นายทักษิณ  เวียงยา
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 75.5 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเทพ(เทพสุนทรินทร์) 1. เด็กชายธีระพงษ์  วิรัชกุล
 
1. นายอุระพิน  คลองน้อย
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.2 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจนันท์
 
1. นายสายัณห์  แห่งพิษ
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.48 เงิน 21 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 1. นายลิขิต  อิติอินทร์
 
1. นายเทวินทร์  ภูกา
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  ครุธรักษา
 
1. นายพงษ์นรินทร์  กวางวิจิตรกุล
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 1. นายชลธี   วังทิพย์
 
1. นางลัดดาวัณย์   สวัยษร
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.66 เงิน 13 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายนรวิชญ์  เดือนดาว
 
1. นายภูชิตย์  ทาประเสริฐ
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 28 โรงเรียนแม่หล่าย 1. เด็กชายณัฐพล   พันธุ์กาฬสินธุ์
 
1. นายสมโภชน์  เครื่องสนุก
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนแม่หล่าย 1. เด็กหญิงอนุธิดา  ชุมภูวัง
 
1. นายสมโภชน์  เครื่องสนุก
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.42 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจนันท์
 
1. นายสายัณห์  แห่งพิษ
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เรือนคำ
 
1. นางธนาภรณ์  ครองสุข
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.23 ทอง 20 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 1. เด็กชายชัยธวัธ  อิสระ
 
1. นายเทวินทร์  ภูกา
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 7 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  ครุธรักษา
 
1. นางรัชนีกร  กวางวิจิตรกุล
 
106 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนเจริญราษฏร์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  กวาวทองธวัฒน์
2. เด็กหญิงกานต์ธีรา  เวียงสุุทธิ์
3. เด็กชายขวัญชัย  จิณณธรรม
4. เด็กชายฉัตรวัฒน์  กอบกำ
5. เด็กหญิงชลธินี  คงบา
6. เด็กหญิงชเนตตี  กาญจนคงคากุล
7. เด็กชายณัฐกิตต์  สืบแก้ว
8. เด็กหญิงทยิดา  บุญประสม
9. เด็กหญิงทิพย์รัชต์  อุตโน
10. เด็กหญิงธนัชพร  สายเส็น
11. เด็กหญิงธัญญาเรศ  สมมิตร
12. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปรีชา
13. เด็กหญิงนงนภัส  แสงดอก
14. เด็กชายนลธวัช  เต็มใจ
15. เด็กชายนวพล  ว่องวิศิษฐ์สกุล
16. เด็กหญิงปานเลขา  สำอางค์กาย
17. เด็กหญิงปิยฉัตร  อินคำปัน
18. เด็กหญิงพรชิตา  อินต๊ะนอน
19. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อินจันทร์
20. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  อุประแสน
21. เด็กหญิงพิรญาณ์  ม่วงผุด
22. เด็กชายภาสกร  ปริญญานุกุลวงศ์
23. เด็กหญิงวริศรา  ฤทธาพรม
24. เด็กชายวิทวัส  ขันเพชร
25. เด็กชายศตวรรษ  กลั่นเกษตรวิทย์
26. เด็กชายศตวรรษ  เสนรังษี
27. เด็กชายศิวพงษ์  ปิงใจ
28. เด็กชายศิโยน  ทนันชัย
29. เด็กหญิงสิริกันยา  สุรจิตร
30. เด็กหญิงอภิชาภรณ์  เกียรติอำพนธ์
31. เด็กหญิงอภิสรา  จักรบุญมา
32. เด็กหญิงอัญชลิตา  ราษฎร์เจริญ
33. เด็กหญิงอาทิตยา  ปิ่นแก้ว
34. เด็กหญิงอาภาศิริ  วังมี
35. เด็กหญิงเปรมญดา  ชื่นสมบัติ
36. เด็กชายเมธัส  เสาร์แก้ว
 
1. นางจีราพร  วุฒิการณ์
2. นายธานี  แก้วแกมเกตุ
3. นายนพพร  วุฒิการณ์
4. นางสาวนิตยา  สามะณี
5. นายอติวัณณ์  โตสุวรรณสิทธิ์
6. นางสาวเสาวณิต  แสงสุพรรณ
 
107 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงกฤษญาภรณ์  ยานะวงศ์
2. เด็กชายชรินทร์  บุญจันทึก
3. เด็กชายชัยวัฒน์  เทพิกัน
4. เด็กชายธีรภัทร  จิตกระจ่าง
5. เด็กหญิงพรสุดา  วาระยา
6. เด็กหญิงพิชญาภา  กาศวิราช
7. เด็กชายรัชพล  ทรายอินทร์
8. เด็กชายวิทวัส  อัฐวงศ์
9. เด็กหญิงเกวลิน  นะภิใจ
10. เด็กหญิงเสาวภา  สะปู
 
1. นางดารี  ร้อนเร็ว
2. นางภัทราพรรณ  เกียรติสิริรักษ์
3. นางศรีสด  จันทร์มา
 
108 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.5 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  ชุ่มอินถา
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  กาศสกุล
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  สินธุวงศ์
4. เด็กชายนภัสกร  พุทธรักษา
5. เด็กหญิงพรชิตา  วงศ์เมือง
6. เด็กชายรัตนพงษ์  คำผัด
7. เด็กชายสุทธิกานต์  ยานะวิน
8. เด็กหญิงสุนิชา  เพ็งดี
9. เด็กหญิงสุนิตา  เชาว์แล่น
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สีมา
 
1. นางดารี  ร้อนเร็ว
2. นางภัทราพรรณ  เกียรติสิริรักษ์
3. นางสาวไพลิน  จับจ่าย
 
109 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  งามพ้อง
2. เด็กหญิงธัญจิรา  มีมนต์
3. เด็กหญิงปวีณ์กร  ยอดสอน
4. เด็กหญิงปาณิฉา  โฉมยงค์
5. เด็กหญิงพรรพษา  กันธิยะ
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  นาบุญมี
 
1. นางสาวจิตญาดา  กาศโอสถ
2. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
 
110 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 70 เงิน 28 โรงเรียนวัดทุ่งล้อม 1. เด็กหญิงพรหมพร  พันพิจิตร
2. เด็กหญิงวณิชญา  แก้วบุญมา
3. เด็กหญิงวิมลสิริ  เพิ่มพูล
4. เด็กหญิงวิไลพร  แก้วอาทะ
5. เด็กหญิงสุนิตา  ปราณีชาติ
6. เด็กหญิงอรพิชญ์  พกเครือ
 
1. นางดรุณี  เอกจิตร
 
111 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81.4 ทอง 12 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สุขใจ
2. เด็กหญิงญาตาวี  มหิกุล
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาทิพย์
4. เด็กชายธนธรณ์  สุทธนะ
5. เด็กหญิงนราภรณ์  พริ้งเพลิด
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรหมเมศ
7. เด็กชายปุณยวัจน์  ปานนิล
8. เด็กชายพงศธร  บริรักษ์
9. เด็กหญิงพัชราภา  สุปินะ
10. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  เลิศราภิน
11. เด็กหญิงมญชุตา  วิเศษสุมน
12. เด็กชายยศพัฒน์  ทันนิเทศ
13. เด็กหญิงศันสนีย์  แสนอุ่นเมือง
14. เด็กหญิงสมัชญา  สีทา
15. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์มณี
16. เด็กหญิงสุภาวดี  ฟูธรรม
 
1. นางวิจิตรา  คนหลัก
2. นางศรีสกุล  วิหก
3. นายศักดิ์สิทธิ์  เรืองรุ่งวิริยะ
4. นางสาวเครือวัลย์  หาญยศ
 
112 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านสุพรรณ 1. เด็กหญิงกนกกร  บุญทา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองดวง
3. เด็กชายณัฐพงษ์  เวียงนาค
4. เด็กหญิงปาณิศรา  แก้ววิชัย
5. เด็กหญิงรุ้งสินี  เดชกุล
6. เด็กหญิงวันวิสา  หาทำ
7. เด็กชายศตวรรษ  แสนย่าง
8. เด็กชายศรวัณ  บุญชู
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทิพบำหลาบ
10. เด็กหญิงศุภากร  ดวงใน
11. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เขื่อนแปด
12. เด็กชายโสภณ  จันทร์สุ
 
1. นางดลพร  แสนมงคล
2. นางพิศมัย  นันทะพงษ์
3. นางพิศวาท  ทองไหล
4. นางละม่อม  ใจเอื้อ
 
113 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 84.4 ทอง 19 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 1. นายณัฐภ้ทร  เทพบุญเรือง
2. นายนราวิชญ์  ประเวช
3. นายศุภกฤต   จิตพยัค
4. นายศุภวิชญ์  จิตพยัคฆ์
5. นายเตวิช  เตชะ
 
1. นางลัดดาวัณย์  สวัยษร
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 41 โรงเรียนวัดน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เขื่อนแปด
2. เด็กหญิงนริศรา  วันกึ๋ง
3. เด็กหญิงสุวษา  อุดม
 
1. นางสมใจ  มานพ
2. นางอนุสรา  คำพันธ์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.75 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาหลวง 1. นายนนทวัฒน์  บุรกรณ์
2. นายนัทธพงศ์  เจนใจ
3. นายพัชรพล  ใจหล้า
 
1. นายกมล  กุมภวรรณ
2. นายสมบูรณ์  ปะละใจ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 1. เด็กหญิงภัทฉราภรณ์  เชี่ยวชาญ
2. เด็กชายภาณุพงษ์  เป็กทอง
3. เด็กหญิงเก็จมณี  หม้องาม
 
1. นางศรีวรรณ  รอดนิล
2. นางอมรรัตน์  คำน้ำปาด
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 17 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์ฯ) 1. เด็กหญิงกาญจนา  คำต้น
2. เด็กหญิงนิติญา  ใจตรง
3. เด็กหญิงปทุมพร  คำมูล
 
1. นางบุญยง  คำตั๋น
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76 เงิน 24 โรงเรียนบ้านร่องฟอง 1. เด็กชายกัณฐพล  เหมืองอุ่น
2. เด็กหญิงชนาภัทร  กาทองทุ่ง
3. เด็กหญิงณัฐชา  มีชาวนา
4. เด็กหญิงปกายฟ้า  เพ็ชรกล้า
5. เด็กหญิงพรชิตา  รอดทุกข์
6. เด็กหญิงภัทรภร  มาอุ่น
 
1. นางธันย์ชนก  แดนโพธิ์
2. นางสาวพรพิมล  งานขยัน
3. นายพัลลภ  หม้อกรอง
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  อินทะจักร์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พงษ์สาระนันทกุล
3. เด็กหญิงนันทเรศ  รอดอำไพ
4. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  ทาบุญ
5. เด็กหญิงมารินี  วิยะ
6. เด็กหญิงอโณทัย  ขึมจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์  เสนาธรรม
2. นายสมเดช  วิกาหะ
3. นางเอนก  วิกาหะ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาคูหา 1. เด็กชายณัฐพล  ป่าพงษ์
2. เด็กชายระพีพัฒน์  ธรรมจิตร์
3. เด็กหญิงสรัลชนา  แนวนัน
 
1. นางสาวบุหงา  อุปนันชัย
2. นางรัชนีกร  รัชฎาวงษ์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 34 โรงเรียนบ้านห้วยฮ้อม 1. เด็กหญิงพรสินี  แซ่กือ
2. เด็กหญิงรุจิรา  แสนว่าง
3. เด็กหญิงวาสนา  แสนกือ
 
1. นางศศิพิมพ์  ขึมจันทร์
2. นางอารีรัตน์  ปะละใจ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 82 ทอง 27 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  จีนหลี
2. เด็กหญิงปรียานุช  วงค์ไข่
3. เด็กหญิงศศิภา  เหล่าคำมี
 
1. นางมยุรี  ศรีบานเย็น
2. นายวิชิต  วิชาวุฒิพงษ์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงธนิตตา  วงศ์กันตา
2. เด็กชายธวัชชัย  ระเริง
3. เด็กหญิงน้องนางอุพร  ประกาศ
 
1. นายมังกร  วันละ
2. นางสุทิพย์  มงคล
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนบ้านกาซ้อง 1. เด็กหญิงบุญรอด  มาอุ่น
2. เด็กหญิงมาลัยพร  ผาสัก
3. เด็กชายเติมศักดิ์  แสนอิว
 
1. นางกาญจนา  คงต่อ
2. นางสายหยุด  สุขโข
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.2 ทอง 27 โรงเรียนบ้านสุพรรณ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สมหมาย
2. เด็กหญิงรามิล  ศรีโพธิ์
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  เขื่อนแปด
 
1. นางพิศมัย  นันทะพงษ์
2. นางละม่อม  ใจเอื้อ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทิวารัตน์  ประสงค์การ
2. เด็กหญิงสิริยากร  ขันคำนันต๊ะ
3. เด็กหญิงสิริโรภรณ์  ขันคำนันต๊ะ
 
1. นางธิดารัตน์  เนื่องพืช
2. นางสาวละเอียด  พงค์ถิ่น
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนบ้านสุพรรณ 1. เด็กชายจิรเดช  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บุญสุข
3. เด็กหญิงธัญพิมล  วัลลภัย
 
1. นางพิศวาท  ทองไหล
2. นางละม่อม  ใจเอื้อ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกาซ้อง 1. เด็กหญิงชลธิชา  หัวฝาย
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ไร่นากิจ
3. เด็กหญิงศศิมา  แสนท้าว
 
1. นางจารุวรรณ  พจนา
2. นางยุพร  ตรีเทพชาญชัย
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81.75 ทอง 28 โรงเรียนบ้านสุพรรณ 1. เด็กหญิงภัทรชนก  ใจมัน
2. เด็กหญิงวารุณี  ธงศรี
3. เด็กหญิงเปรมสุดา  ป่าดอน
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ปะทีปจิตติ
2. นายสุรัตน์  เพ็ชรทวี
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87.2 ทอง 23 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงพัชรพร  สังฆวิชัย
2. เด็กหญิงภวรัญชน์  เกิดสวัสดิ์
3. เด็กชายวรายุ  ทองคำ
 
1. นางสุนิษา  จินากุล
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72.6 เงิน 24 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  มีสมศักดิ์
2. เด็กหญิงสริตา  แสงแก้ว
 
1. นางกาญจนา  หลิมภาพันธุ์
2. นางสาวธิดาวรรณ  นิพันธกุศล
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 37.6 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 1. เด็กชายธนากร  เรียงสม
2. เด็กหญิงธัญเรศ  ปัดธรรม
 
1. นางกรรณิการ์  แสนทวีสุข
2. นายทศพล  ภิญโญ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านไผ่โทน 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ศรีสุวอ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  หมื่นยอด
 
1. นางชนิดาภา  คำปัญจะ
2. นายศานิต  เภาอ่อน
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตตินันท์  อะทะเสน
2. เด็กชายกิตติภูมิ  วงศ์ฟู
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ขันเพ็ชร
2. นายสุรัส  ผูกพัน
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  กลิ่นปาน
2. เด็กหญิงปวีณา  มาตสุด
 
1. นางกรรณิการ์  แสนทวีสุข
2. นางอิสรีย์  เพชรหมื่นไว
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเทพ(เทพสุนทรินทร์) 1. เด็กหญิงทิพย์นารี  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุภาภร  กลมสุข
 
1. นางกรวรรณ  กาบทุม
2. นายกิตต์พิทักษ์  คำปัญจะ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทะเมธี
2. เด็กหญิงเสาวณีย์  วงศ์ษา
 
1. นางกรรณิการ์  แสนทวีสุข
2. นายวีระพงษ์  ม้าเพ็ง
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนเจริญราษฏร์ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   แพงคำ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ธงสิบเก้า
 
1. นายจักรกฤษณ์  กังหัน
2. นายนคร  ฉลวย
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กชายจิรัฐติกุล  กิจถาวร
2. เด็กชายณัฐพล  ต๊ะแก้ว
 
1. นายดีลาภ  ปราบสงบ
2. นายอนุพงษ์  ยองใย
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเทพ(เทพสุนทรินทร์) 1. เด็กหญิงมานิตา  ทองปลิว
2. เด็กหญิงวีรดา  วงศ์บุรณพันธุ์
 
1. นางกรวรรณ  กาบทุม
2. นายกิตต์พิทักษ์  คำปัญจะ
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 43 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ 1. นางสาวศิริกัญญา  หลงฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุจิราพร   ชาวยอง
 
1. นายสุธี  พาทีทิน
2. นายไกรสร   เตียงเกตุ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทะเมธี
2. เด็กหญิงนุชนารถ  ชดสร้อย
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  วงศ์ษา
 
1. นางกรรณิการ์  แสนทวีสุข
2. นางพนมไพร  ทองคุ้ม
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กชายทักดนัย  ถาวร
2. เด็กชายสิรวิชญ์  อารินทร์
 
1. นายดีลาภ  ปราบสงบ
2. นายอิสระ  เดือนดาว
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 99.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง 1. เด็กชายคมสันต์  ทรวงแก้ว
2. เด็กชายวรวัจน์  อินทราวุธ
3. เด็กชายอนันตชัย  กันนิยม
 
1. นายทวีเกียรติ  คำปลิว
2. นายวิวัฒน์  ร่องระกำ
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 72 เงิน 21 โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กชายวัชระ  คำปวง
2. เด็กชายศุภนันท์  อินต๊ะศรี
3. เด็กชายอัษฏาวุธ  พุทธา
 
1. นางทัศนีย์  สินธุวงศ์
2. นางอรวรรณ  วงษ์รีย์
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 1. เด็กหญิงธนิษกา  ขำปาน
2. เด็กหญิงธัญชนก  โพธิมูล
3. เด็กชายไตรภพ  ใจยา
 
1. นายกิตติฤกษ์  ชัยนันท์
2. นายทศพร  ยานะวิน
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กชายจารุกร  ขันแก้ว
2. เด็กชายธวัชชัย  บุญยะพาหุ
3. เด็กหญิงภัทรานันท์  เพาะปลูก
 
1. นายธวัชภูมิ  ขำหรุ่น
2. นายเมธี  เมฆสิงห์
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 69.33 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 1. เด็กชายกิตติพิชย์  คำยวง
2. เด็กชายณภัทร  อุอินทร์
3. เด็กชายธนกฤต  เมืองแก้ว
 
1. นายกิตติฤกษ์  ชัยนันท์
2. นางสายทอง  จันทอน
 
149 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 86.2 ทอง 13 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงณัฐมล  ศรีธิเรสน์
 
1. นางเทียนทอง  เรือนแก้ว
 
150 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายธนภูมิ  เดชอุปการ
 
1. นางสาวประภาพร  มะละสาร
 
151 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 30.6 เข้าร่วม 40 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ใจเฉลา
 
1. นางแสงเดือน  อ่องสว่าง
 
152 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 58.6 เข้าร่วม 10 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ตรีสุขรัตน์
 
1. นางวันทนีย์  แก้วพนา
 
153 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 61.5 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ชัยชนะ
 
1. นางนงนุช  อิ่มจิตอนุสรณ์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80.8 ทอง 26 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวัฒน์ธิดา  สถานทิพย์
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ชูวงศ์วรพินิจ
 
155 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 69 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงพรสินี  คำเหมือง
 
1. นางนงลักษณ์  เอนกนันท์
 
156 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 87.5 ทอง 12 โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ปัญญาสว่างจิตร
 
1. นางสาวเกสร  สามมา
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 56.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านวังหงส์ 1. เด็กชายจิรภัทร  อินโองการ
2. เด็กหญิงจีรภรณ์  หงษ์ห้า
3. เด็กหญิงณิชานนท์  สกุลเบญจ
4. เด็กหญิงนันทฉัตร  สุวรรณหงษ์
5. เด็กหญิงนิรชา  ชาติไทย
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  หงษ์สิบสอง
 
1. นายศรีพจน์  เชียงวงค์
2. นางอนงวรรณ  เชียงวงค์
3. นายโกวิท  กลมกล่อม
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านวังหงส์ 1. เด็กชายธรรมนูญ  สีตื้อ
2. เด็กชายภราดร  อินโองการ
3. เด็กชายวชิรพงษ์  หงษ์ใจ
4. เด็กชายวุฒิรัตน์  แสนเมืองใจ
5. เด็กชายศิรวิทย์  วันมหาใจ
6. เด็กชายสิทธินนท์  จิตปะจง
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แสไพศาล
8. เด็กชายอภิชัย  ธนัญชัย
 
1. นายสุทิน  สุขภัทรสิริ
2. นายอนุชิต  ปีอาทิตย์
3. นางอำนวย  สุวรรณสารารักษ์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนชัย 1. เด็กชายกัมปนาท  ทองโทน
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  ชะลาสี
3. นายจักรกริช  ไชยภิสาร
4. นายปพนธนัย  ไชยภิสาร
5. นายรุ่งโรจน์  มาสีแก้ว
6. เด็กชายวรพล  ขันทะบุตร
7. นายวุฒิชัย  ขันทะบุตร
8. นายอนุวัฒน์  ไชยภิสาร
 
1. นายกุลธวัช  อิทธิศักดิกร
2. นายบัญชา  ผัดขัน
3. นายมงคล  ทิพยกมลพันธ์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 81.66 ทอง 21 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ 1. นางสาวจิตรานุช  กันธนู
2. นายจิรายุ  มาแดง
3. นายณัฐวุฒิ  บุญยืน
4. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ธีระกิจ
5. นายศักดิ์สิทธิ์  คำแป้น
6. เด็กหญิงศิรินยา  ปินนิล
7. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีวงค์สุข
8. นางสาวสมัชชา  สุขพี้
9. เด็กหญิงเจนจิรา  สาแก่งทราย
10. นายเจษฎา  คำสอน
 
1. นางดวงเนตร  เกยงค์
2. นายสมเดช  พูนพิน
3. นายอดุลย์  ศรีโพธิ์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 69.46 ทองแดง 26 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  เกียรติภัทราพร
2. เด็กชายกฤตนัย  วิทยาลัย
3. เด็กหญิงชญาดา  ยะปะนันท์
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  จันทร์ดำ
5. เด็กชายธนานุวรางค์  พัชรพุทธนาไชย
6. เด็กชายธีรพงษ์  วงศ์ดี
7. เด็กชายนราวิชญ์  อุปวรรณ์
8. เด็กหญิงมนปรียา  โลกคำลือ
9. เด็กหญิงสัจจพร  ชมภูมิ่ง
10. เด็กหญิงเบญปภา  ตาคำ
 
1. นางวิภาดา   สุขสบาย
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์ฯ) 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  นิลวงค์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  หงษ์ยี่สิบสี่
3. เด็กหญิงสโรชา  ผาทอง
4. เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์เนตร
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  น่วมนวล
 
1. นางปิยนุช  ชุ่มเย็น
2. นางสุพินธ์  ฟุ่มเฟือย
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 33 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เกียรติศิริถาวร
2. เด็กหญิงมลธิดา  สีชมพู
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทอดเสียง
 
1. นางสาวปรานอม  เทียนทอง
2. นางพรทิพย์  บุญมี
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 32 โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงวารุณี  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวธิดา  จีกัน
2. นางสาวศิริพรรณ  ขันคำนันต๊ะ
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 71.47 เงิน 27 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 1. นายกฤษดา  จิตพยัค
2. นายพันธกานต์  จิตพยัค
 
1. นางกุศล  สายคำ
2. นายภาสกร  จิตพยัค
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 50.07 เข้าร่วม 42 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กชายนวนนท์  วงศ์เจริญ
2. เด็กชายเหมภากร  กำบังกาย
 
1. นางชวนพิศ  ศิริพันธ์
2. นางธนัญญา  ปัญญายง
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 66.22 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 1. นางสาวชัญญานุช  เหมืองหลิ่ง
2. นางสาวชิษณุชา  วังพุธทรง
 
1. นางฉันทนา  โลกคำลือ
2. นางนพภัสสร  ปานหมอก
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 38.25 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง 1. เด็กหญิงมานี  ตาฮ้ง
2. เด็กหญิงรัจนี  บุญจอง
 
1. นายวิวัฒน์  ร่องระกำ
2. นายสาคร  มหาวี
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 1. เด็กชายธีรศักดิ์  แก้วดวงใจ
2. เด็กชายธีรสิทธิ์  จินะโสต
 
1. นางลัดดาวัณย์   สวัยษร
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 87.5 ทอง 4 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงวริศรา  ฝาเรือนดี
2. เด็กหญิงอิสรียา  ซุ่นฮะ
 
1. นางคมขำ  รัตนประทีป
2. นางสุพัตรา  ขานไข
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสุพรรณ 1. เด็กชายสุวินัย  สิงห์แก้ว
 
1. นางสุมะนา  ทองหมื่น
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1. เด็กชายดนุนัย  คะจรรยา
 
1. นางทิพย์สุดา  ใจปัญญา
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงฐิติมา  แคว้นคอนฉิม
 
1. นางกมลพร  ปรัชญาโณทัย
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 1. เด็กหญิงสุมิตตา  ปาคำ
 
1. นางจำรัส  จันสอง
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 1. เด็กชายถิรวัฒน์  ก๋าการ
 
1. นางขนิษฐา  ร่องซ้อ
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  มังการะ
 
1. นางรัตน์ติพร  ศิริมาตย์
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1. เด็กชายธนพัฒน์  ทองประไพ
 
1. นางองุ่น  มิ่งขวัญ
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. เด็กหญิงเยาวชน  พฤฒิวรรณ
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ขันคำนันต๊ะ
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 1. เด็กชายณเดช  ศิริพบพร
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สุดเสน่ห์
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 75.5 เงิน 28 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สิงเหาะ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ธรรมลังกา
3. เด็กชายชญานนท์  เครือสน
 
1. นางสาวนริศรา  ถาปนา
2. นางสุพิน  ใจตุรงค์
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กชายวัชรพงษ์  เป็งอ้าย
2. เด็กชายศิวะ  อีดอ้อย
3. เด็กชายอัครเดช  อัฐวงศ์
 
1. นางภัคจิรา  ตันมา
2. นางโสภิต  เกื้อหนุน
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงอดิวรรณ  บุญมาภิ
2. เด็กหญิงอาริยา  คะจรรยา
 
1. นายทวีศักดิ์  วัตถุเจริญ
2. นางสาวพันทิวา  มีปัญญา
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสา) 1. เด็กชายจอมเทียน  นภาวรกุล
2. เด็กชายณัฐพล  ร่องพืช
 
1. นายทองคำ  ขอนดอก
2. นางสาวสุกฤตา  ธรรมลังกา
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 25 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 1. เด็กชายนัท  ลุงจา
2. เด็กหญิงหทัยกานต์  ม้าชัย
 
1. นางสาวปวเรศ  เสนาธรรม
2. นางไพวรรณ  เพ็ชรหาญ
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงจิดาภา  นะภิใจ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ทิราวงศ์
3. เด็กชายปิยะราช  ทาทาน
4. เด็กหญิงศิวัชญา  บุญมาภิ
5. เด็กหญิงอดิวรรณ  บุญมาภิ
6. เด็กชายอาชัย  ป้อกันทัง
7. เด็กหญิงอาริยา  คะจรรยา
 
1. นางกาญจนา  เครือไทย
2. นางสาวพันทิวา  มีปัญญา
3. นายอารักษ์  ศรีใจวงศ์
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาหลวง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สุยะ
2. เด็กชายอนุศักดิ์  อยู่สุข
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดอนแก้ว
 
1. นายเอื้ออังกูร  ศิริเสฏฐ์กุล
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาคูหา 1. เด็กหญิงช่อผกา  ภักดี
2. เด็กชายนพดล  วันสนุก
3. เด็กชายบุญมี  ไหลทุ่ง
 
1. นางสาวสุธิณี  ฤทธิ์กาลศิลา
2. นางอมรศรี  นามลี
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร่องฟอง 1. เด็กชายนนทวัฒน์  มาอุ่น
2. เด็กหญิงปิยะพร  หมื่นโฮ่ง
3. เด็กหญิงศิริยา  มรรคผล
 
1. นายพัลลภ  หม้อกรอง
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.66 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาหลวง 1. เด็กชายกมลเทพ  ใจแปง
2. เด็กชายนัทธพงศ์  สะเอียบคง
3. เด็กชายอนุชา  สะเอียบคง
 
1. นายสมบูรณ์  ปะละใจ
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 1. เด็กชายวันปิยะ  มีสอง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิมูล
3. เด็กชายไกรวิชญ์  ปันสอน
 
1. นายอดุลย์  แก้วชา
2. นางสาวแสงอรุณ  เชาวน์พยัคฆ์
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1. เด็กชายธนพัฒน์  ทองประไพ
2. เด็กชายนันทาวุต  กาหรัด
3. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  โสฬส
 
1. นางองุ่น  มิ่งขวัญ
2. นางเสาวนีย์  แนวณรงค์
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.4 ทอง 7 โรงเรียนแม่หล่าย 1. เด็กหญิงมณีภัทรา  ม้าอุตส่าห์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ใจทาแก้ว
3. เด็กหญิงไอลดา  เจริญกิจ
 
1. นางอมรรัตน์  อินทรีย์
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ศิริบุญยรัตนกุล
2. เด็กชายกันธาดา  สวนเขื่อน
 
1. นางศรีนวล  ทานัด
2. นางศิริลักษณ์  หมอนเขื่อน
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 22 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ 1. เด็กชายทินภัทร  ดวงใน
2. เด็กหญิงนุตประวีณ์  มีวงค์
 
1. นางสาวกันติชา  นันทะ
2. นายสุธี  พาทีทิน
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ชุ่มอินถา
2. เด็กชายสรวิชญ์  กาศสกุล
3. เด็กหญิงสิริกานต์  กาศสกุล
 
1. นายมังกร  วันละ
2. นางสุทิพย์  มงคล
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 1. เด็กชายณัฐวัตร  บัวระเพ็ชร
2. เด็กชายนพดล   ชุมภูอินทร์
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  โอดเทิง
 
1. นายทองอยู่  พจนา
2. นายองค์การ  ป้อมรบ
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 28 โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. เด็กชายคมกริช  หมื่นขันธ์
2. เด็กชายณัฐนนท์  ฟองแก้ว
3. เด็กชายพิทยุตม์  ใจนวล
 
1. นางสาวนันทรัฐ  แสนกันทา
2. นางอินทิรา  จองแค
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กชายพัชรพล  พูดฉลาด
 
1. นางโสภิต  เกื้อหนุน
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน 1. เด็กชายภาณุ  อุปนันไชยชนะ
 
1. นางนงนุช  เหมืองทอง
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 87.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 1. เด็กชายถิรวัฒน์  ก๋าการ
 
1. นางศศิธร  วงศ์สุวรรณ
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78.4 เงิน 15 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 1. เด็กชายยรรยง  เปล่งญาติ
 
1. นางหทัยชนก  ปวงกันคำ
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 1. เด็กชายเตชิต  วิเศษบุรุษ
 
1. นางศิริลักษณ์  ปวงจันทร์
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  โสฬส
 
1. นางเสาวนีย์  แนวณรงค์
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 21 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 1. เด็กหญิงตวิษา  สมสุรินทร์
2. เด็กหญิงทานตะวัล  กิติวงศ์
3. เด็กหญิงบวรรัตน์  ทับขาว
4. เด็กหญิงปิยาภรณ์  วรรณสมพร
5. เด็กหญิงสุวรรณา  วรรณสมพร
6. เด็กหญิงอัญชลี  มาลูน
 
1. นางกรรณิการ์  แสนทวีสุข
2. นายวีระพงษ์  ม้าเพ็ง
3. นางอิสรีย์  เพชรหมื่นไว
 
205 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90.9 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  พันธ์กสิกรรม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สุภาผล
 
206 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 35 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1. เด็กชายชยางกูร  ชุมศรี
2. เด็กชายสุธานันท์  จันทร์อยู่จริง
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สีเถื่อน
 
1. นางดวงดาว  ภูกา
 
207 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงธนกฤตา  ไชยานุกุล
2. เด็กหญิงปวรา  สิงห์สุทธิพงศ์
3. เด็กชายภัทรธร  ลือโลก
 
1. นางประไพ  ปัญญานะ
2. นางพิราวรรณ  คำขาด
 
208 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. นางคมขำ  รัตนประทีป
 
 
209 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. นางอรณี  ศิวิลัย
 
 
210 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. นางศิริพร  ธนะวัง
 
 
211 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. นางจินตนา  ชมภูราษฎร์
 
 
212 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. นางไพรวัลย์  ชาญชัยวีระพันธุ์
 
 
213 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. นางนงนุช  อิ่มจิตอนุสรณ์
 
 
214 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. นางสาวประภาพร  มะละสาร
 
 
215 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. นายกิตติชัย  กิตติสมร
 
 
216 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. นางสุภาวดี  กาวีวล
 
 
217 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. นางสาวชุมพร  ลือราช
 
 
218 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. นางรำเพียร  ขันแก้ว
 
 
219 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. นางสาวมลชยา  กาศอินตา
 
 
220 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. นางกาญจนา  หลิมภาพันธุ์
 
 
221 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. นางระเบียบ  อุตศรี
 
 
222 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. นางสาวสาวิตรี  วงศ์วาร
 
 
223 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. นายสมพงษ์  เรียนไธสง
 
 
224 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. นายสุพจน์  จงสุขวรากุล
 
 
225 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. นายสุพจน์  จงสุขวรากุล
 
1. นางสิริรัตน์  เขียวประเสริฐโสภา