สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 77.2 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงนิชานันท์  จันทพันธ์
 
1. นางรงรอง  โสภณ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กหญิงเกศวลี  พูลพิพัฒน์
 
1. นางปราณี  ไผ่พงเจริญ
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 71.5 เงิน 15 โรงเรียนบ้านพญาวัง 1. เด็กหญิงฐิตาพร  แก่นมีชัย
 
1. นางจิราวรรณ์  แสงโท
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 1. เด็กชายฤทธิพร  ต้นสกุล
 
1. นางยุพา  แสงปานแก้ว
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82.8 ทอง 26 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงวาสนา  สุวรรณศร
 
1. นางสุพิน  คำยุก
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 36 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงเจนจิรา  อิงคะวะระ
 
1. นางนวลจันทร์  คำนวนศักดิ์
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.5 ทอง 41 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายชาคริต  โคตะมี
 
1. นางสุจิตรา  ลีสินลา
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กชายเอกพงษ์  วงศ์สาย
 
1. นางวัชราภรณ์  ชำนาญกิจ
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงอัจฉรา  อุดมพร
 
1. นางพรเพ็ญ  กลิ่นผกา
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 1. นางสาวจินตปาตี  บำรุงไทย
 
1. นางสมพร  ศรีศาสตร์
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 83.4 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 1. เด็กชายชณพนธ์  ม่วงตะเภา
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  โคกสันเทียะ
 
1. นางสาวทองอุไร  บุญญฤทธิ์พูลศิริ
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 95.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงปรารถนา  เข็มกลาง
2. เด็กชายศตวรรษ  ทองม่วง
 
1. นางสาวนันทพร  บุญปัน
2. นางสาวอุทิศ  บุญมี
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 73 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 1. เด็กชายเจษฎา  ดำจร
 
1. นางสุมาลี  ยาสี
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 1. เด็กหญิงพัชราภา  มหาวิจิตร
 
1. นางเตือนใจ  ตะกรุดโฉม
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงภัทราวดี  เข็มเพชร
 
1. นายชาตรี  คำนวนศักดิ์
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองกระโบน 1. เด็กชายธีระศักดิ์   พุฒระ
2. เด็กหญิงปรียาลักษณ์  บุญเทพ
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ   เก่งกล้า
 
1. นางกัลยา   พงษ์สละ
2. นางเยาวะนารินทร์  แก้วสา
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงภัทรา  เพ็งเลิศ
2. เด็กหญิงวนิดา  คชสารทอง
3. เด็กหญิงอภิญญา  ไวกสิกรณ์
 
1. นางนิตติยา  เพชระบูรณิน
2. นางพรทิพา  เพ็งหมู
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 44.8 เข้าร่วม 34 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กชายกิตติคุณ   สีโสม
2. เด็กชายธีรภัทร  โทอ่อน
 
1. นางสาวบุญช่วย  หงษ์บุญมี
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 1. เด็กหญิงปวีณา  วิเชียรรัตน์
2. เด็กหญิงอริสา  นามปัญญา
 
1. นายสามารถ  ใจกล้า
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  แสงสุวรรณี
 
1. นางสุมาลี  ยาสี
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายวิศณุ  แสนเรืองเดช
 
1. นายอนนท์  เอี่ยมกระจ่าง
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายธนวัฒน์  มั่นคง
 
1. นายอนนท์  เอี่ยมกระจ่าง
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55.5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านนาตะกุด 1. เด็กชายชลสิทธิ์  อยู่สุข
2. เด็กหญิงยศวดี  เคนดี
3. เด็กหญิงสิรินยากร  นาคพันธุ์
 
1. นายกษิณ  อินจงใจ
2. นางสาวเกษมศรี  จันทร์โท
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 26 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายพชร  นฤคนธ์
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เกณขุนทด
3. เด็กหญิงเปมิกา  ปัญญาณิชชกุล
 
1. นายนิคม  เพชระบูรณิน
2. นายมนัส  เพ็งหมู
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  จินใจตรง
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  มุนนทร์
3. เด็กหญิงสุกัญญา   เหมวัฒน์
 
1. นางสาวทัชชา  มณีแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแพรนภา  สวนแก้ว
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  พงษ์ธานี
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  ศิลา
3. เด็กหญิงเกวลิน  ต่อปี
 
1. นางปราณี  ศรทอง
2. นายสมควร  ศรทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78.8 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงปัณณพร  เรืองขำ
2. เด็กหญิงรังสิยา  พลหินลาด
3. เด็กหญิงหนึ่งไทย  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวนันทพร  บุญปัน
2. นายสมนึก  ศรีสังข์
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ศรีสอน
2. เด็กชายสมชาย  การะสุข
3. เด็กชายอนิรุตน์  แสนปาง
 
1. นางสาววราพร  บุญเสริม
2. นางสาวสุนิศา  วัฒนะ
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 1. เด็กหญิงจันจิรา   มีภิปราย
2. เด็กหญิงสุภาวดี  น้ำดอกไม้
3. เด็กหญิงอารีวรรณ  ลุนพิลา
 
1. นางสมฤทัย  ส่งสุข
2. นางสาวอวินา  ทองคำสุก
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 83.2 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงจุฑาทิพ  รัตนโรจน์
2. เด็กหญิงณัฐมล  สีหอมไชย
3. เด็กหญิงปัทมา  อ่ำรอด
 
1. นายนิคม  เพชระบูรณิน
2. นายศุภลักษณ์  อุดมศิริไพศาล
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54.4 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เงินคำ
2. เด็กหญิงสิริยากร  เหมือดขุนทด
 
1. นางสาวนันทพร  บุญปัน
2. นางสาวอุทิศ  บุญมี
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 61.4 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1. เด็กหญิงชฎาภร  ตะกรุดเก่า
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ตรีสุข
 
1. นางสาววรรณี  เกยสุวรรณ์
2. นายอนุสรณ์  สมตน
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 27.18 เข้าร่วม 37 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กชายนรินธร   ปิ่นตาพวง
2. เด็กชายศุภกร  นิลเนตร
 
1. นางสาวทัชชา  มณีแก้ว
2. นางนิภาภรณ์  สารีวรรณ์
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63.72 ทองแดง 25 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายธนินท์ธร  กมลโรจนธนากุล
2. เด็กชายนนทวัฒน์  รอดเริญ
 
1. นางสาวสถิตาภรณ์  น้อยคำมี
2. นางสาวอัญทิชา  อยู่สุข
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 37.53 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  คำวันศรี
2. เด็กชายวิศรุต  ศรีชมภู
 
1. นางนฤมล  พรมมาก
2. นางสาวปิยนารถ  ทองยิ่ง
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 42.53 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  จันผ่อง
2. เด็กชายพิริยะพงษ์  กงกอง
 
1. นางสาวกัญญา  ธนะวุฒิวรกุล
2. นายสุวัฒน์  พูนเกิด
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67.16 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายวันชาติ  ปักขีระกา
2. เด็กชายอดิศักดิ์  แดงด้วง
 
1. นางสาววราพร  บุญเสริม
2. นางสาวสุนิศา  วัฒนะ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 32 โรงเรียนถ้ำมงคลชัย 1. เด็กหญิงกัลยา  อุทัยรัตน์
2. เด็กหญิงจิราพัชร  เกิดเขียว
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีสำอางค์
4. เด็กหญิงพรสุดา  เบิกขุนทด
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญแย้ม
 
1. นายปราโมทย์  คุ้มเมือง
2. นางวิจิตรา  พันโสดา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ดูสมศักดิ์
2. เด็กหญิงนีรนุช  พานทอง
3. เด็กหญิงรัตนา  คำสุวรรณ์
4. เด็กหญิงศลิษา  เกตุสุวรรณ์
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  เขียวน้ำชุม
 
1. นางสาวณัชชา  สานนท์
2. นางประทินพร  กองจันทร์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กหญิงจารุภา  ชอบจิตร
2. เด็กหญิงชุดาภา  น้อยพันธ์
3. เด็กหญิงนิสัน  ก้านขุนทด
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  กลึ่งกลาง
5. เด็กหญิงแสงเทียน  ศรีจัตุรัส
 
1. นางชุตินุต  บุญนิยม
2. นายบุญลือ  บุญนิยม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.4 ทอง 7 โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพรธิตา  กลิ่นฉ่าง
2. เด็กชายรัชชานนท์  วังสูงเนิน
3. เด็กหญิงศิริยากร  สิทธิอ่วม
4. เด็กชายอรรถชัย  วังสูงเนิน
5. เด็กหญิงอลิชชา  สิงห์โสภา
 
1. นางสาวทิวาวรรณ  แจ้งอรุณ
2. นางพิสมัย  ถาวรกูล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.7 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 1. เด็กหญิงกิริญา  ศรราช
2. เด็กหญิงจิราพร   สุวรรณสา
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ปิ่นแก้ว
4. เด็กชายเสกข์  เกตุแก้ว
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กันหามิ่ง
 
1. นางสาววรรณศร  ดีล้วน
2. นางสาวสุดใจ  ทวีสุข
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ระมงคล
2. เด็กหญิงชัชญา  ชัยสอน
3. เด็กชายพงศ์ศิริ  ศิริสลุง
4. เด็กหญิงอลิสา  สิทธิหาญ
5. เด็กหญิงอัยละดา  จันทะบัญดิษฐ์
 
1. นางทองย้อย  บุญสิน
2. นายเหรียญ  บุญสิน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 79.6 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กชายวันชัย  บัวนาค
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  เหล่าเรือง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อาจเพ็ญ
4. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขจาด
5. เด็กหญิงเมธาวดี  เรืองบุญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฆนากร   นาราษฎร์
2. นายจักรกฤษ  งามเลิศ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 77.55 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กชายนครินทร์  บุญเกิด
2. เด็กชายฤทธิ์ชัย   การนอก
3. เด็กหญิงวริศรา  วนานนท์
4. เด็กหญิงวันวิสา  อินโน
5. เด็กชายเชษฐา  คุ้มสุวรรณ
 
1. นางกัญจนา   มีศิริ
2. นางสาวพรนิภา  นมนาน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงกนกพร  เกณขุนทด
2. เด็กชายกิตติพงศ์  พรหมสังคหะ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  อ้วนแก้ว
4. เด็กหญิงชลดา  สุขหนา
5. เด็กชายณัฐพงษ์  มืดขุนทด
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ  หาญณรงค์
7. เด็กหญิงนิลภา  แตงร่ม
8. เด็กหญิงปภัสรา  ลิขิตสุขเจริญ
9. เด็กหญิงปิยะพร  ศิลาบำเพ็ญ
10. เด็กชายพงศธร  บัวทอง
11. เด็กชายมนัส  จุ้ยเปี่ยม
12. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อุดม
13. เด็กชายวัชรพงศ์   สุขสังขาร
14. เด็กหญิงศศินา  บุญไพโรจน์
15. เด็กหญิงศิรินยา  บัวทอง
16. เด็กหญิงสุนิตา  นามบุญเรือง
17. เด็กหญิงสุรีพร  คำพารัตน์
18. เด็กหญิงสุวันดี  ศรีตองอ่อน
19. เด็กชายอภิวัฒน์  ขยันกิจ
20. เด็กชายเดชาพล  มงคล
 
1. นายชัยสิทธิ์  ชมภู
2. นางสาวชุติมา  หงษ์บุญมี
3. นางรังสิมา  บัวทอง
4. นางอารมณ์  ผัดพิทักษ์กุล
5. นางสาวเบญจมาศ  นามะขันธ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 75 เงิน 29 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กชายจรูญ  แย่งใจรัก
2. เด็กหญิงจันทกานต์  เรืองระยนต์
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  ปานนิล
4. เด็กหญิงจิรนันท์  น้ำร้อนเบ้า
5. เด็กชายจิระศักดิ์  ตะกรุดแก้ว
6. เด็กชายชยุตพงษ์  จันทร์จร
7. เด็กหญิงชลิตา  สังทอง
8. เด็กหญิงนวลอนงค์  ครองสิน
9. เด็กชายปริญญา  สุขสาร
10. เด็กชายวรวุฒิ  เฮ้าปาน
11. เด็กชายวรินทร   เหลี่ยมสะอาด
12. เด็กชายวิษณุชัย  ไม้มีแก่น
13. เด็กชายสมคิด  สุมูลเวช
14. เด็กชายสมพงษ์  คงมาก
15. เด็กหญิงสุกัญญา  รวยสันเทียะ
16. เด็กหญิงสุธินันท์  กันหา
17. เด็กหญิงสุภาวิณี  นันตา
18. เด็กชายสุรเชษรฐ์  ศรีคำน้อย
19. เด็กชายอธิติยา  ชาวไร่นา
20. เด็กชายเจริญ  แย่งใจรัก
 
1. นางปริศนา  คล้ำวิลัย
2. นายสมจิต  คลำ้วิลัย
3. นายสุรัช  กรวยทอง
4. นายเกรียงไกร  กันพระยา
5. นางเรียมอุทัย  เกิดเขียว
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 73.8 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กหญิงฉัตรมณี  เหล่าเจริญ
2. เด็กชายชัยมงคล  สวัสดิ์รักษ์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นามวงศ์
4. เด็กหญิงธนัชพร  สุปะไตย
5. เด็กชายธีรพงษ์  แสนเสนา
6. เด็กชายนภัสกร  ทาแจ้ง
7. เด็กหญิงปิยธิดา  เจริญศิลป์
8. เด็กชายพีรดนย์  จันทะคุณ
9. เด็กหญิงรัศมิ์ภสร  มีป้อง
10. เด็กชายรุ้งตะวัน  ล้อมฤทธิ์
11. เด็กหญิงศิริพร  ธนะสินธุ์
12. เด็กหญิงสายสุรีย์   เพียรเขียว
13. เด็กชายสิรวิชญ์  ศักดิ์ดี
14. เด็กหญิงสุริษา  แสงจันทร์
15. เด็กชายองอาจ   คุณพระรักษ์
16. เด็กชายอรรถพล  เชิดรัมย์
17. เด็กหญิงอัมพร  ซื่อตรง
18. เด็กชายอาทิตย์  ซิวมล
19. เด็กชายอาทิตย์  ตวนชัยภูมิ
20. เด็กชายอำนาจ  คุณพระรักษ์
 
1. นายธีรภาพ  ทิพย์เพ็ชร์
2. นายประดิษฐ์  หงษ์โม่
3. นางสาวพรทิพย์  นวลบุญมา
4. นางสาวสรรพพร  พรหมบุญ
5. นายไตรเทพ   สิงห์ไทย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.2 ทอง 29 โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี 1. เด็กหญิงชิดชนก   พิมพ์ยา
 
1. นายชัยกุล  วงษ์สำราญ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.63 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเขาคลัง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  โศกค้อ
 
1. นางสาวนัฏฐิรา  ศรีไพร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.72 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  ศรภักดี
 
1. นางประทินพร  กองจันทร์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 90.4 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กหญิงณัฐมน  โกษา
2. เด็กชายเมธัส  เมืองเกิด
 
1. นางปิ่นญา  หริกุลรักษ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90.2 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังท่าดี 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วอยู่
2. เด็กชายบรรณพร  กองทิพย์
 
1. นางธนพร  กองทิพย์
2. นางนันทา  บุญปัน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐพร  รุ่งแจ้ง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  แสนยามาตร์
 
1. นางสาวนันทพร  บุญปัน
2. นางสาวสุดาวัลย์  ทองเถื่อน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วรรณบุตร
2. เด็กหญิงจริยา   มีกุดเวียน
3. เด็กหญิงฐาปนี   โกศล
4. เด็กหญิงณัฐรี  ฉิมรัมย์
5. เด็กหญิงประภาภรณ์  โสภารัตน์
6. เด็กหญิงปริณดา  จำปาเงิน
7. เด็กหญิงปานตะวัน  กระจายกลาง
8. เด็กหญิงวิภาดา  ศรีธรรมมาศ
9. เด็กหญิงสุชาดา  วิไลลักษณ์
10. เด็กหญิงสุชาดา  สระศิริ
 
1. นางกวินนา  บุตรคำโชติ
2. นายบัณฑิต  พรมจันทร์
3. นายอภิสิทธิ์  ทัพงาม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 89.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิติมา  ดวงจินดา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดวงจินดา
3. เด็กหญิงชมพูนุช  ภูฆัง
4. เด็กหญิงดารารัตน์  ปั้นบุตร
5. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  โพธิ์ดำกล่ำ
6. เด็กหญิงรสวรรณ  ภิญโญ
7. เด็กหญิงวิภาภรณ์  หล้าสุด
8. เด็กหญิงศุภิสรา  คูณหอม
9. เด็กหญิงสิรภัทร  ทรัพย์เอี่ยม
10. เด็กหญิงอรอุมา  แก้วนวลศรี
 
1. นายนิมิตร  พลหาร
2. นางสาวรุ่งทิพย์  สกุลณี
3. นางสาคร  กสิวัฒน์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 62 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านสันเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วมี
2. เด็กหญิงพรธิตา  สุขอะหล่ำ
3. เด็กหญิงพรปรียา  รักก้อน
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โยเฮือง
5. เด็กหญิงศิรินภา  พิมพ์สาลี
6. เด็กหญิงศิรินภา  ไชยสุระ
7. เด็กหญิงสุจิตรา  สมทอง
8. เด็กหญิงสุนันทา  คนไทย
9. เด็กหญิงสุมิลตรา  อินทร์ทับ
10. เด็กหญิงอรอุมา  เกษรเพ็ชร
11. เด็กหญิงอริยา  ทอสา
12. เด็กหญิงอริสา  บุราณ
13. เด็กหญิงอวัสดา  กุลโคตร
14. เด็กหญิงเบญจมาศ  หมื่นสุรินทร์
15. เด็กหญิงเสาวนีย์  เขื่อนสันเทียะ
 
1. นายนิรุตร์  บุญถาวร
2. นางวันทนา  วัชระเศรณี
3. นางสาวสุวภา  นาอุดม
4. นางสาวอารีย์  อิ่มวิเศษ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 63 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงกรรณจนา  คำอ้องสวย
2. เด็กหญิงจันจิรา  เมืองขวา
3. เด็กหญิงชลิดา  ลิลาด
4. เด็กหญิงนิโลบล  วิลัยศิล
5. เด็กหญิงพัชรา  เกิดลาย
6. เด็กหญิงมะลิวัลย์  จันทร์อึ่ง
7. เด็กหญิงลลิตา  นนฤาชา
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  พรมกามินทร์
9. เด็กหญิงสลินทิพย์  ลาเสน
10. เด็กหญิงสายชล  จีนประเพชร
11. เด็กหญิงสิรามล  วิชัยรัมย์
12. เด็กหญิงสุกัญญา  สนั่นชัย
13. เด็กหญิงอภิญญา  ตั้งถิ่น
14. เด็กหญิงอรยา  อิ่มอารมณ์
15. เด็กหญิงอรวรรณ  หาญประโคน
 
1. นางธัญชนก  อยู่เพชร
2. นางสาวปัทมา  ชังคะนารถ
3. นางมณธญาพัทธ์  เฮ้าปาน
4. นางสาวเสถียรทิพย์  คงปรางดี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 17 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กชายธันวา  อาบสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพัชรพร  วิรัตน์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุภาวิตา  เฉียบแหลม
 
1. นายรัตนพล  มั่นสมใจ
2. นางสุดารัตน์  จรรย์เสงี่ยม
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. นายณัฐภัทร  คำศรี
2. นางสาวรุ่งฤทัย  ดีรัตน์
3. เด็กหญิงเปรมกมล  ขวัญเจริญศรี
 
1. นางสาวสุดาวัลย์  ทองเถื่อน
2. นางอุษาวดี  เอื้อเฟื้อ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กหญิงปัทมา   ทองชุ่ม
2. เด็กหญิงพัชราพิชญ์  สระดินดำ
 
1. นายประดิษฐ์  หงษ์โม่
2. นายสุรวิทย์  น้อยกรม
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 22 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงนวพร  สีมา
2. เด็กชายศราวุฒิ  ฝ้ายเป็น
 
1. นายบรรจง  ชาสอนตา
2. นายพงศ์ศักดิ์  มาเสนาะ
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85.2 ทอง 24 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงกชพร  คงพันธ์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  อินทรรุจิกูล
3. เด็กหญิงสุวิมล  หอมโพธิ์
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
2. นายมนตรี  เกตุถาวร
 
64 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายคุณากร  สิมมาโคตร
2. เด็กหญิงจีรวรรณ   กุลทอง
3. เด็กหญิงพรชิตา  ทองโสด
 
1. นายคมกริช  วิทยาวิโรจน์
2. นายไพวรรณ  ดีรักษา
 
65 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สอนสง่า
2. เด็กหญิงณัญฌนัฐ  โคตะมี
3. เด็กหญิงวารันญา  ศรีบรรเทา
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
2. นายมนตรี  เกตุถาวร
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสันเจริญ 1. เด็กหญิงทัศดาว  พรมชิน
 
1. นางสาวจารุณี  กงยนต์
 
67 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายจิรกิตต์  ถึงสุข
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
68 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายกิตติ  นารีรักษ์
 
1. นายไพวรรณ  ดีรักษา
 
69 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีโสภา
 
1. นายไพวรรณ  ดีรักษา
 
70 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 37 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายนพดล  แซ่ผ่าน
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 1. เด็กชายจงศักดิ์  สุขเกิด
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ประเภา
 
1. นางสาวปาณิศา  ฉายแก้ว
2. นางสาวศิรินารถ  ตะกรุดแก้ว
 
72 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 1. เด็กหญิงพกาวรรณ  นาคำ
2. เด็กหญิงแก้วตา  โตมะนิตย์
 
1. นางสาวปาณิศา  ฉายแก้ว
2. นางสาวศิรินารถ  ตะกรุดแก้ว
 
73 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงกณิกา  สุขสลุง
2. เด็กชายอิศราพงษ์  แซ่ด่าน
 
1. นางดาหวัน  สีดี
2. นายประทุุม  สีดี
 
74 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 1. เด็กชายนัฐพงศ์  เพชรทอง
 
1. นายพิชาติ  สารเดช
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 80 ทอง 32 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายกิตติภณ  บุญกอง
2. เด็กชายณัฐวัชต์  โมเทียน
3. เด็กชายวรพจน์  แจ่มกลิ้ง
 
1. นางวิไลลักษณ์  อยู่สุข
2. นางสุนีย์  โมราราย
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายพงศธร  สิมมาโคตร
2. เด็กชายพิพัฒน์  มีเรือน
3. เด็กหญิงวรัญญา  วงษา
 
1. นางชนานันท์  กุดทิง
2. นางวันแรม  ยอดแสง
 
77 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านราหุล 1. เด็กหญิงพันนิภา   เชื้อธรรม
 
1. นายสุเทพ  ปราบวิไล
 
78 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1. เด็กชายรัตทธิสิทธิ์  พังไธสงค์
 
1. นายสมจิตร  พัดเสือ
 
79 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กหญิงสายฝน  เรืองฤทธิ์
 
1. นายกตัญญู   บุญดิษฐ์
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85.4 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กชายธงชัย  ฉายชูศรี
 
1. นายกตัญญู   บุญดิษฐ์
 
81 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กชายนิติกาล  ลานทอง
 
1. นายนิติ  ศรีอินทร์
 
82 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  วากยะบรรณ์
 
1. นายสมจิตร  พัดเสือ
 
83 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านราหุล 1. เด็กหญิงอภิสรา  กอแก้ว
 
1. นายสุเทพ  ปราบวิไล
 
84 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 79 เงิน 16 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กชายณัฐวัชต์  ทองนุ่น
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
85 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กชายวัชรากร  ชมเปราะ
 
1. นายนิติ  ศรีอินทร์
 
86 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กชายสมเดช  แก้วแกมทอง
 
1. นายสำเนาว์  หมื่นชนะ
 
87 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กชายไพรทูรย์  หมื่อกา
 
1. นายสำเนาว์  หมื่นชนะ
 
88 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กหญิงวรรณพร  วัดพะยา
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
89 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ดวงแก้ว
 
1. นายสำเนาว์  หมื่นชนะ
 
90 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กชายกวี  พาพุทธา
 
1. นายนิติ  ศรีอินทร์
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 72 เงิน 28 โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 1. เด็กหญิงจิราพร  สุวรรณสา
 
1. นางอุบล  หานุภาพ
 
92 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 79.75 เงิน 6 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กหญิงกนกรดา  ประดับแก้ว
2. เด็กชายการัณยภาส  พรมคำ
3. เด็กชายณัฐพงษ์  คล้ายน้อย
4. เด็กชายธนาดุล  โพธิ์ศรี
5. เด็กชายพชธกร  วงษ์ธรรม
6. เด็กชายอดิพงษ์  ทองศรีนุ่น
7. เด็กหญิงอภิญญา  มาเยาะ
8. เด็กหญิงอมลวรรณ  ยงค์ดา
9. เด็กหญิงเปมิกา  ม่วงเพชร
 
1. นายสมร  ก้านขุนทด
2. นายสุวิทย์  เพชรน่าชม
3. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
93 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 81.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กหญิงจิตรีกรานต์  รักษาชอบ
2. เด็กชายจิรพัฒน์  ราชโคตร
3. เด็กชายจิรวัฒน์  พรมน้อย
4. เด็กชายชิณวัฒน์  ผุยมา
5. เด็กหญิงณัฐนารา  บุญแต่ง
6. เด็กชายตะวัน  ปิยะสี
7. เด็กชายนภัส  รักษาชอบ
8. เด็กชายประไพร  ลานทอง
9. เด็กหญิงพรรณิภา  ดวงแก้ว
10. เด็กชายพิสุทธิ์  บุญยัง
11. เด็กชายศรายุทธ  จันพิลา
12. เด็กชายศุภกร  กลิ่นสุคนธ์
13. เด็กชายสมเดช  แก้วแกมทอง
14. เด็กหญิงสิริวิมล  รักษาชอบ
15. เด็กชายไพรทูรย์  หมื่อกา
 
1. นายมณี  ยอดอานนท์
2. นายมานิตย์  กุญแจทอง
3. นางสาวศิริวรรณ  แก้วฟอง
4. นายสำเนาว์  หมื่นชนะ
 
94 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 79.75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กชายกวี  พาพุทธา
2. เด็กชายขจรเกรียติ  ปั้นตาดี
3. เด็กชายจิตติพล  ดีน้ำ
4. เด็กหญิงนัชฌากรณ์  เชษฐสิงห์
5. เด็กชายนิติกาล  ลานทอง
6. เด็กหญิงปวีณา  ลานทอง
7. เด็กชายภูวนาท  ไม้พ่วง
8. เด็กชายรุ่งโรจน์  จันพิลา
9. เด็กชายวัชรากร  ชมเปราะ
10. เด็กหญิงศุกร์พรรษา  สุขสมสี
11. เด็กชายศุภพล  นาคสุวรรณ
12. เด็กชายสมรถ    ชำนาญการ
13. เด็กหญิงสุพัตตรา  แก้วตา
14. เด็กหญิงอรยา  จาจุ๋ย
15. เด็กหญิงเบญจพร  โทนสกุล
 
1. นายกิตติศักดิ์  ประสงค์สุข
2. นายนิติ   ศรีอินทร์
3. นายสมบูรณ์  คุ้มสุวรรณ
4. นางสำเนา  หมื่นชนะ
 
95 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านราหุล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ซาสอนตา
2. เด็กชายจักรกฤษณ์   จันทรี
3. เด็กชายธนกฤต   ก้านขุนทด
4. เด็กชายนครินทร์   ดวงจันทร์
5. เด็กชายบุญส่ง   วิเศษเนตร
6. เด็กหญิงปภาดา   มาสีปา
7. เด็กหญิงพันนิภา   เชื้อธรรม
8. เด็กหญิงมณฑิตา   ซาสอนตา
9. เด็กชายรัชพล   มาสุก
10. เด็กชายศรายุททธ   กลิ่นเอียม
11. เด็กชายสิทธิชัย   มาสุก
12. เด็กหญิงอารียา   ศรีพัฒน์
 
1. นางสาวนฤมล  เปี่ยมรอด
2. นางประดับ   ราชวงษ์
3. นายสุเทพ  ปราบวิไล
4. นางสาวเยาวลักษณ์   อ่อนศรี
 
96 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กชายกวี  พาพุทธา
2. นายกิตติศักดิ์  ประสงสุขค์
3. เด็กชายขจรเกรียติ  ปั้นตาดี
4. เด็กชายจิตติพล  ดีน้ำ
5. เด็กชายนิติกาล  ลานทอง
6. เด็กชายภูวนารถ  ไม้พ่วง
7. เด็กชายรุ่งโรจน์  จันพิลา
8. เด็กชายศุภพล  นาคสุวรรณ
9. เด็กชายสมรถ   ชำนาญการ
10. เด็กหญิงสุพัตตรา  แก้วตา
11. เด็กหญิงอรยา  จาจุ๋ย
12. เด็กหญิงเบญจพร  โทนสกุล
 
1. นายนันทพัฒน์  โพธิ์เหลือง
2. นายนิติ  ศรีอินทร์
3. นายสมบูรณ์  คุ้มสุวรรณ
4. นายสำเนาว์  หมื่นชนะ
 
97 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กหญิงกนกรดา  ประดับแก้ว
2. เด็กชายการัณยภาส  พรมคำ
3. เด็กชายณัฐพงษ์  คล้ายน้อย
4. เด็กหญิงณัฐวดี  เขม้นกิจ
5. เด็กชายณัฐวัชต์  ทองนุ่น
6. เด็กหญิงณัฐสุดา  เกียมขุนทด
7. เด็กชายธนชัย  ชาดี
8. เด็กชายธนาดุล  โพธิ์ศรี
9. เด็กชายธีรศักดิ์  อุทัยธรรม
10. เด็กหญิงนวลมณี  กาจหาญ
11. เด็กหญิงปนัดดา  งามเลิศ
12. เด็กหญิงประกายฟ้า  อินทร์หล่อ
13. เด็กหญิงปัญญาพร  ไกรวงค์
14. เด็กชายพชธกร  วงษ์ธรรม
15. เด็กหญิงมณีวรรณ  บางวิเศษ
16. เด็กหญิงวรรณพร  วัดพะยา
17. เด็กหญิงสิรีธร  ดิดขุนทด
18. เด็กหญิงสุพรรษา  ประจงจิตร
19. เด็กชายอดิพงษ์  ทองศรีนุ่น
20. เด็กหญิงอภิญญา  มาเยาะ
 
1. นายสมร  ก้านขุนทด
2. นายสุวิทย์  เพชรน่าชม
3. นายอาทิตย์  วิจบ
4. นายเจษฎ์  เกษมเนตร
5. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
98 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงกานดา  พรมรักษา
2. เด็กชายจักตราชัย  กุรัตน์
3. เด็กหญิงจันทร์ฐิมา  แซ่จ๋าว
4. เด็กชายชาคริต  วะลาหล
5. เด็กหญิงดวงสุดา  สุดาวรรณ
6. เด็กชายธนพงษ์  บุญเชิด
7. เด็กชายบุริศ  อ่อนแก้ว
8. เด็กหญิงพรฤดี  ใจรักษา
9. เด็กหญิงรวี  ดวงสารี
10. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ร่วมทอง
11. เด็กหญิงวรรณิสา  โยทุม
12. เด็กชายศราวุฒิ  เหลื่อมศรีจันทร์
13. เด็กหญิงศิรินภา  เตือนสิงห์
14. เด็กหญิงสุธารัตน์  เจริญสุข
15. เด็กหญิงสโรชา  ปั้นแตง
16. เด็กหญิงอนุวรรณ  ชมเย็น
17. เด็กชายอภินันท์  สังข์ทอง
18. เด็กหญิงอริศรา  ทองสาย
19. เด็กหญิงอัจฉรา  อุดมพร
20. เด็กหญิงอารียา  สิทธิ์น้อย
21. เด็กชายไพรรัตน์  ภาคไพรศรี
 
1. นางพรเพ็ญ  กลิ่นผกา
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 77.5 เงิน 25 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายธนาสิทธิ์  จันทาเขียว
 
1. นางเกษร  ศุภผล
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายศุภกรณ์  สิทธิคำ
 
1. นางธัญชนก  อยู่เพชร
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มงคลกุล
 
1. นางพัชรี  เพชรน่าชม
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังไลย์ 1. เด็กหญิงวราพร  ศรีดาวงษ์
 
1. นายไพโรจน์  พรมชัย
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68.3 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุ้มสกุล
 
1. นางสาวอุไรลักษณ์  แดนนาเพียง
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านรังย้อย 1. เด็กหญิงณัฎธิดา  กุลวงษ์
 
1. นางไข่มุก  ทองสุพรรณ์
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.46 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายนพฤทธิ์  จันทร์ทอง
 
1. นายประพาส  ศุภผล
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงนริศรา  ชัยสิม
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 22 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  จันทร์นุช
 
1. นางทองประศรี  อุดม
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายอติวิชญ์  เผือกศรี
 
1. นายรพีภัทร  แสนสิทธิ์
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.3 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กชายคณิศร  ทองปิ่น
 
1. นายปรีชา  ลำพึงกาล
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 40 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ลมูลน้อย
 
1. นางสาวกิตลดา  ปิ่นทอง
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.66 เงิน 22 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1. เด็กหญิงเนตรนภา  โนรี
 
1. นายสุรเดช  จันทร์โชติ
 
112 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  พวงสี
 
1. นางสาววันวิสาข์  ขำยิ้ม
 
113 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.23 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. นายทินกร  ใจดี
 
1. นางลำพอง  แขขุนทด
 
114 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงวริศรา  มหาโพธิ์
 
1. นางสุวลี  ก้อนจันทน์เทศ
 
115 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนบ้านรังย้อย 1. เด็กชายกมล  ประคองศิล
2. เด็กชายกรวิชญ์  จงอ่อนกลาง
3. เด็กชายณัฐวัตร  ละอองเภา
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  สะอาดศรี
5. เด็กชายดลชัย  บุญประดิษฐ์
6. เด็กหญิงปนัดดา  ก้อนทองคำ
7. เด็กหญิงปรฉัตร  โสอุบล
8. เด็กหญิงประภาพร  อินทรเอก
9. เด็กหญิงปาริชาติ  ก้อนทองคำ
10. เด็กหญิงพรสุดา  หาผล
11. เด็กหญิงฤดีมาศ  ดีด้วย
12. เด็กหญิงวราภรณ์  นพคุณวงศ์
13. เด็กหญิงวราภรณ์  ชนะแสบง
14. เด็กชายวัชรนนท์  พูลประเสริฐ
15. เด็กหญิงวิยะดา  ขำคำ
16. เด็กหญิงศศิประถา  บุญจันทร์
17. เด็กหญิงศศิภา  พันธ์นวน
18. เด็กหญิงศิริวดี  ศรีประหลาด
19. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชัยลาด
20. เด็กหญิงสุกัญญา  จำปาหล่อ
21. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ก้อนทองคำ
22. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองแท้
23. เด็กชายสุรเดช  ผู้กำจัด
24. เด็กหญิงสุวนันท์  แป้นโต
25. เด็กชายอนุกูล  คำชู
26. เด็กหญิงอพัชรา  คำบุญ
27. เด็กหญิงอริสรา  จาดกลาง
28. เด็กหญิงอุษณีย์  ทวีสุข
29. เด็กหญิงเบญจพร  สกุณา
 
1. นายดลธรรม  กิจขุนทด
2. นายพรเทพ  พูลดำริห์
3. นางสาวพิมชญา  สนิทนอก
4. นางสาวสังวาลย์  ทรัพย์อนันต์
5. นางสายใจ  วลีเรืองรอง
6. นางสำอาง  โสภา
7. นางไข่มุก  ทองสุพรรณ์
 
116 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80.75 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงกัลปังหา  คุ้มภิรมย์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คะเชนหาร
3. เด็กชายณัฐพล  สิงหะ
4. เด็กหญิงธนาวดี  มะกรูดอินทร์
5. เด็กชายธีรภัทร  ขวัญแน่น
6. เด็กชายนิตินัย  คำภูษา
7. เด็กชายวีระพงษ์  ป้องผัด
8. เด็กชายสิทธิกร  ดีปาวี
9. เด็กหญิงสุพรรษา  ด่านทาง
10. เด็กหญิงอารียา  ศิริทองจักร์
 
1. นางจินดา  สีดี
2. นางนางสาวปัทมา  ชังคนารถ
3. นางสุพาพร  อบเชย
 
117 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ขอนทอง
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ผาดี
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  หงษาแก้ว
4. เด็กชายพิชัย  อัคมาตร์
5. เด็กหญิงรสลิน  จันทะรัตน์
6. เด็กชายวีระพงษ์  ตวนชัยภูมิ
7. เด็กชายศุภกรณ์  สิทธิคำ
8. เด็กหญิงสายธาร  นาลาด
9. เด็กหญิงสุพัฒน์  ปะสาวะทัง
10. เด็กชายอรรครินทร์  กองจวง
 
1. นางจินดา  สีดี
2. นางบุญเรือน  กิจจรัส
3. นางเพียงตา  มาราช
 
118 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กหญิงคณิตา  มีแดน
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  คล้ายใจตรง
3. เด็กหญิงธรรมิกา  เจียสารัมย์
4. เด็กหญิงนิลาวัลย์  วิชัยโคตร
5. เด็กหญิงลดาวัลย์  บุญประดิษฐ์
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ข่าวดี
 
1. นายชัยชนะ  อินยันญะ
2. นางนิชรา  เกษประดิษฐ์
3. นางยุภาพร  แสนหาญ
4. นางศรีนวล  พลอยบุตร
 
119 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กหญิงจันจิรา  มะโนราช
2. เด็กหญิงนิตยา  สุริยาสัก
3. เด็กหญิงปาริชาติ  จงเจริญ
4. เด็กหญิงปุณยนุช  สุรภาสพิมล
5. เด็กหญิงภานุมาศ  ปกป้อง
6. เด็กหญิงวรรณฤดี  ทีระบุตร
 
1. นางนภาวดี  สิงห์จีน
2. นางวันนา  สุวรรณรังษี
 
120 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงกวินนา  ชาญชำนิ
2. เด็กหญิงศิริประพันธ์  หมั่นกิจ
3. เด็กหญิงสุธาสินี  แย้มกลิ่น
4. เด็กหญิงสุนิสา  กาเกตุดำ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  อินพามา
6. เด็กหญิงแจ่มนภา  ฤทธิ์เต็ม
 
1. นางศิรินันท์  อุดมศิริไพศาล
2. นางอารมณ์  ผัดพิทักษ์กุล
3. นางอำไพ  บุญอ้อย
 
121 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 79.4 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กหญิงกนิษฐา  จั่นเพชร
2. เด็กหญิงกรวีร์  คงทอง
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คิตะปัญญา
4. เด็กหญิงจิราพร  รอดประยูร
5. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีแดน
6. เด็กหญิงฑิฏิณา  ลึกล้ำ
7. เด็กหญิงนริศรา  กาดมาก
8. เด็กหญิงนัฐลดา  กาดมาก
9. เด็กชายบุญเกิด  ระโรงสูงเนิน
10. เด็กหญิงพัชริดา  แว่นแก้ว
11. เด็กหญิงพิกุล  ทั่งพรม
12. เด็กหญิงรัชนีกรณ์  พิมพิลา
13. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ผิวพรม
14. เด็กหญิงลำใย  ตรีกุล
15. เด็กหญิงศุภรัตน์  สุขวิเศษ
 
1. นางดวงเนตร  วารีศรี
2. นางวิวรรธกา  ฤทธิ์จรูญ
3. นางเปรมลภา  โชติวรรณ
 
122 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 26 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สนิทนอก
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ประสงค์จีน
3. เด็กหญิงชญาณี  ทองมี
4. เด็กหญิงนันทิชา  จันทร์เที่ยง
5. เด็กหญิงนันทิดา  น้อยคูณ
6. เด็กหญิงพีรยา  สองสูงเนิน
7. เด็กหญิงรัชนก  วงษ์จันทร์
8. เด็กหญิงวศินี  ปะนาทา
9. เด็กหญิงวิรดา  ครองชีพ
10. เด็กหญิงสุชาดา  เปลื้องทุกข์
11. เด็กหญิงสุนิตา  สิทธิ
12. เด็กหญิงสุริตา  เปลื้องทุกข์
13. เด็กหญิงสุวนันท์  เยี่ยมสันเทียะ
14. เด็กชายอรรถพล  ไกรประทุม
15. เด็กหญิงอรอนงค์  แก้วกำพล
16. เด็กหญิงอโนทัย  กลิ่นทุ่ง
 
1. นางสาวนงเยาว์  จันทะคุณ
2. นายนรินทร์  พิณดอน
3. นายสมคิด  สุขโฉม
4. นางสาวอำภา  จำปีทอง
5. นางเพ็ญรุ่ง  กลั่นฟัก
 
123 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 81.4 ทอง 22 โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 1. เด็กชายณัชนน   บุญไพโรจน์
2. เด็กชายพิเชษฐ์  แสงกระจาย
3. เด็กชายพีรพัฒน์   ประเสริฐจันทึก
4. เด็กชายศิวกร   สุขจันทร์
5. เด็กชายอานันต์   โลหะเวช
 
1. นายชัยณรงค์  ก้อนวิมล
2. นายประยูร  มูลสาร
 
124 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1. เด็กชายกฤษธวัช  ใจเป็นใหญ่
2. เด็กหญิงเนตรนภา  โนรี
 
1. นายสุรเดช  จันทร์โชติ
2. นายอภิสันต์  อ่อนท้วม
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80.25 ทอง 39 โรงเรียนบ้านวังไลย์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายถิรวัฒน์   โคตสา
3. เด็กชายวัชรากร  โคตสา
 
1. นายกล้วย  แก้วต๊ะ
2. นายนิรุช  พั้วป้อง
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.25 ทอง 32 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายนิพล  ภักดี
2. เด็กชายภูการณ์  จำรัสบุญ
3. เด็กชายสาธิต  สิงหาคม
 
1. นางสมนึก  ชาญเดช
2. นายอภิชาติ  ชาญเดช
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านท่าสวาย 1. เด็กชายจิรพัส  นกยูงทอง
2. เด็กชายธนทัต  หะยะกุล
3. เด็กชายวิศรุต  ศรีสุวัน
 
1. นายธวัชชัย  จีรพงษ์อุดม
2. นายหาญณรงค์  เคียนหินตั้ง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79 เงิน 28 โรงเรียนบ้านท่าแดง 1. เด็กชายจตุรงค์  คงเกิด
2. เด็กชายณภัทร  จันทรี
3. เด็กชายอาทิตย์  เข็มราษฎร
 
1. นางปรานอม  กองตัน
2. นายสันติ  อบอาย
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโคกสง่า(วิเชียรบุรี) 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  หัสโต
2. เด็กหญิงพิชาภา  หนองคูน้อย
3. เด็กหญิงรินรดา  ไชยศรีจันทร์
4. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  มากด่านกลาง
5. เด็กหญิงศิโรรัตน์  พุทธสอน
6. เด็กหญิงเพชรรี  หมื่นสีทา
 
1. นางจำรัส  สุวรรณเกตุ
2. นางรุ่งทิวา  ธาราเกษม
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  จันทร์แป้น
2. เด็กหญิงณัฐมล  บุตรสิงห์แก้ว
3. เด็กหญิงปารถนา  นาคพิน
4. เด็กหญิงสุวนันท์  บุญเรือง
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  สารสิทธิ์
6. เด็กชายอัษฎา  ใบฉัน
 
1. นางมณี  มั่นฟัก
2. นางสนธยา  ชาญบรรพต
3. นายไสว  ชาญบรรพต
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81.8 ทอง 38 โรงเรียนบ้านกม.30 1. เด็กชายจิรโชติ  แพรขาว
2. เด็กชายธนวัฒน์  นุพันธ์
3. เด็กชายธีรพัฒน์  พรหมรักษา
 
1. นางสาววันเพ็ญ  คล้ายสุวรรณ์
2. นายวีระศักดิ์  ทองสังข์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงณัฐริญา  ยังมีสุข
2. เด็กหญิงพรรณประภา   สุนทร
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  เชิงสะอาด
 
1. นางสมจันทร์  วงษ์ตระกูล
2. นางเพลินพิศ  ทองจันทนาม
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ภู่กำจัด
2. เด็กหญิงอภิณญา  ชาทอง
3. เด็กหญิงอังคณา  เหลืองมะรัง
 
1. นางนกเล็ก  อยู่สุข
2. นางสาวนวลจันทร์  คำสุข
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงทิชากร  อ่อนสลวย
2. เด็กหญิงสุชาดา  ชัยยะ
3. เด็กหญิงสุธารัตน์  เจริญสุข
 
1. นายสุรศรี  พุ่มบัว
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76.4 เงิน 41 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีนิล
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  ศรีสังข์
3. เด็กหญิงไอรดา  ประโยชน์ดี
 
1. นางศิริกันยา  พูลสวัสดิ์
2. นางสิริกาญจณ์  ต่อเจริญธนาศิริ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78 เงิน 31 โรงเรียนบ้านคลองดู่ 1. เด็กหญิงจารุภา  อินทวงค์
2. เด็กหญิงหัทยา  ปกสันเทียะ
3. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  ธุระตา
 
1. นางวารินทร  พรมชัย
2. นางสาวอัญชลี  จับจิตต์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านพุขาม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  งามเลิศ
2. เด็กหญิงอภิสรา  วิเชียร
3. เด็กหญิงอรวรรณ  สอนวิชา
 
1. นางวิไลวรรณ  เสิกภูเขียว
2. นายสุรศักดิ์  สายพิมพ์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 1. เด็กหญิงปุณยาพร  เผียดนอก
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ   เผียดนอก
3. เด็กหญิงแสงเทียน   แก้วก่ำ
 
1. นางบุญส่ง   นนท์แก้ว
2. นายสมชัย   แสงลา
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 1. เด็กหญิงอณุธิดา  ชมเชย
2. เด็กหญิงอริสา  พูนแดง
3. เด็กชายเชิดศักดิ์  ป้องคำสิงห์
 
1. นางสาวคำสอน  มาทา
2. นางจรูญ  เกษรสุริย์วงศ์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 34 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  นาชัยดุลย์
2. เด็กหญิงมยุรฉัตร  พิมพ์ชู
3. เด็กหญิงสินใจ  แหมสันเทียะ
 
1. นางนุชนาฎ  ลุนากัน
2. นางวิไล  คงด้วง
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85.4 ทอง 31 โรงเรียนบ้านบุมะกรูด 1. เด็กหญิงปาลิตา  ประทุมไชย
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  สงคราม
3. เด็กหญิงเบญจมาพร  นันทสิทธิ์
 
1. นางวีณา  ทูโคกกรวด
2. นางสายพิน  บ้านชี
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 33 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  อินทร์เนียม
2. เด็กหญิงมาลีรัตน์  ชูศรี
3. เด็กหญิงสุนิสา  บัวริคาน
 
1. นางวิไลวรรณ  พงษ์พานิช
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72.4 เงิน 26 โรงเรียนบ้านกม.35 1. เด็กหญิงฐิติชญา  แก้วงาม
2. เด็กชายเจษฏา  บางสาลี
 
1. นางสิริเพ็ญ  มหานาม
2. นายสุนทร  สายทอง
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากตก 1. นายกิจอรุณ  อินทร์เจริญ
2. เด็กชายไชยวัตร  ปานแก้ว
 
1. นางฐิติพรรณ  หุมบางดี
2. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ชัย
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64.3 ทองแดง 30 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. นางสาวกัลยาณี  ชอบไทย
2. เด็กชายอนุกูล  แซ่ลอ
 
1. นางกัญจนา   มีศิริ
2. นางสาวพรนิภา  นมนาน
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 23 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ชิดตันสกุล
2. เด็กชายอุ้มบุญ  บุญที
 
1. นางกนกกร  เจริญศักดิ์
2. นายจักรกฤษ  งามเลิศ
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงผกามาศ  ครสิงห์
2. เด็กหญิงเพชรไพลิน  ไชยศิลา
 
1. นายฆนากร  นาราษฎร์
2. นายจักรกฤษ  งามเลิศ
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายปลิพัต  อุดด้วง
2. เด็กชายโชคทวี  คอยขุนทด
 
1. นายประสิทธิชัย  จักเกลียว
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากตก 1. เด็กหญิงสายเรียม  กุลเสน
2. เด็กชายเบญจพล   นุชสวาท
 
1. นายประภาพล  จันทร์แสงศรี
2. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ชัย
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74.8 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ผ่านพินิจ
2. เด็กหญิงสุทธิญาณี  เผ่าพันธุ์
 
1. นางวรรณภา  เพชรบูรณิน
2. นางสาววิมลสิริ  ใจเฉื่อย
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1. เด็กชายธนวัฒน์  สว่างชุม
2. เด็กชายอนุศาสน์  เคนวงษ์
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ตาเห็น
2. นายอุทิศ  สันโดษ
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายภราดร  วงษ์เศษ
2. เด็กชายเกียรติชัย  เข็มพันธ์
 
1. นายภานุวัฒน์  สิงห์ไพร
2. นางศิรินันท์  อุดมศิริไพศาล
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านพญาวัง 1. เด็กชายธีระวัฒน์  อุตติน
2. เด็กหญิงปัทมา  สาครรัตน์
 
1. นายชัยยาพร  สาริน
2. นายธนเดช   บุตรน้ำเพ็ชร
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปากตก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูรักษา
2. นางสาวอนุตรา  บุญศิริ
3. เด็กชายไชยวัตร  ปานแก้ว
 
1. นางสาวจารุณี  บุตรพรม
2. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ชัย
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 1. เด็กชายสหโชค  วงชนา
2. เด็กชายอภิชัย  ศิริจันทร์
 
1. นางวรรณภา  เพชรบูรณิน
2. นายสมเกียรติ  บุญอิ่ม
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านลำนารวย 1. เด็กชายกริชณพงษ์  วีรชวนะศักดิ์
2. เด็กชายวัชระวิทย์  คำหมู่
3. เด็กชายวีรภัทร  เภาทอง
 
1. นายกรุณา  คำหมู่
2. นางนฤมล  แจ้งมรคา
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 70 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กชายถิรพงศ์  ม่วงงาม
2. เด็กชายทักษิณ  ทีจันทา
3. เด็กชายสิทธิกร   วัดพะยา
 
1. นายจรัญ  ชาวใต้
2. นางธนิต  ดีขุนทด
 
158 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83.4 ทอง 25 โรงเรียนบ้านกม.35 1. เด็กหญิงอรปรียา  จำปาผม
 
1. นางพิสมัย  สุวรรณานนท์
 
159 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 79.6 เงิน 19 โรงเรียนสมอทอดศึกษา 1. เด็กหญิงภาวิณี  บุตรดี
 
1. Miss Ocares Maritel  Danlag
 
160 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กหญิงจักรีนุช  ซาไซ
 
1. นางอาพร  วิริยะไพศาลพงศ์
 
161 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 27 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงธันยพร  นาคหรั่ง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  แหยมยาคง
 
162 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงณัฐชา  ทองจั่น
 
1. นางสาววารินทร์  ประสงค์ทรัพย์
 
163 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญธรรม
 
1. นางอาพร  วิริยะไพศาลพงศ์
 
164 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78.4 เงิน 36 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงอารียา  เปลี่ยนแก้ว
 
1. นางทองใส  เขียวดี
 
165 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กหญิงรุ่งนิภา  เสนารักษ์
 
1. นางอาพร  วิริยะไพศาลพงศ์
 
166 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 68 ทองแดง 32 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  นนทะสัน
 
1. นางศิริกัญญา  พินแก้ง
 
167 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กหญิงมฤสรส  ลีพิลา
 
1. นางสาวบุญสม  โพธิ์คาสี
 
168 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 80.25 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายบรรพต  ราศรี
2. เด็กหญิงประวีณา  สาเลา
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ภักดี
4. เด็กหญิงมณิภา  เกนขุนทด
5. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ขันทอง
 
1. นางสาวกิตลดา  ปิ่นทอง
2. นางวันวิสา  สิงห์ไพร
 
169 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 71.14 เงิน 34 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงมินตรา  เลาะสูงเนิน
 
1. นางสาวสุรางค์  สุขจิตร
 
170 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เฉกะ
 
1. นายอภิชาต  จันทร์ดำรงค์
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  จันทร์บัว
2. เด็กชายธนพล   กลั่นเชื้อ
3. เด็กชายธันวา  เขตจัตุรัส
4. เด็กชายนิติพล  โพธิ์ทอง
5. เด็กชายภูวนัย  คำหันพล
6. เด็กชายอภิเชษฐ์  ไชยคราม
 
1. นางขวัญตา  บุญศรี
2. นางสาวจินดารัตน์  สิงห์เส
3. นายธาตรี  จันทร์เรือง
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน 1. เด็กชายกิตติพงษ์   สมจัดหา
2. เด็กชายต่อศักดิ์  นามประเสริฐ
3. เด็กชายนันทนากร  แก้วสี
4. เด็กชายศักดิ์ดา  เทียมเพ็ง
5. เด็กชายสหรัฐ  เทียมเพ็ง
6. เด็กชายหัสคุณ  กิตติอรุณพันธ์
7. เด็กชายอนนท์  โพลี
8. เด็กชายเจษฎา  นามประเสริฐ
 
1. นางกานดา  วงษ์กษัตริย์
2. นางสายลม  นาคกนก
3. นายอดล  สังข์แก้ว
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กชายณัฐดนัย  มั่นคง
2. เด็กชายธีรวัฒน์  สำนักโนน
3. เด็กชายสุทัศน์  เรียงสันเทียะ
4. เด็กชายอดิศักดิ์  คุ้มสิงสัน
5. เด็กชายอธิบดี  ศิลปวิทย์
6. เด็กชายอัมรินทร์  รักธรรม
7. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ประมาณ
8. เด็กชายเกรียงไกร  สิทธิ
 
1. นายธาตรี  จันทร์เรือง
2. นางสาธร  ธูปพุฒซา
3. นางเพ็ญศิริ  อาจจุฬา
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 74.66 เงิน 32 โรงเรียนบ้านกม.35 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มาวงศ์
2. เด็กหญิงกัลยา  เนี่ยมแนม
3. เด็กชายชนสรณ์  โคยามา
4. เด็กชายนฤชัย  จำปาพันธ์
5. เด็กชายปัญญา  นิตยวัน
6. เด็กหญิงพรรณรายณ์  รุ่งเรืองกิจทวี
7. เด็กหญิงศิริพร  ฤกษ์สม
8. เด็กหญิงสุไพลิน  น้อยคนดี
9. เด็กหญิงอารีญา  วรรณอ๊วก
10. เด็กชายเสรีย์  บุญชิต
 
1. นายจำรูญ  พาแพง
2. นางละออ  พาแพง
3. นางสาวอุบล  รอดทิม
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 74.7 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สุทธิหา
2. เด็กหญิงณัฐกุล  พงษา
3. เด็กหญิงมาริสา  สุนทร
4. เด็กหญิงสิริวรรณ  ซื่อสัตย์
5. เด็กหญิงไพรินทร์  สมานยา
 
1. นางจิตราภรณ์  โกบุตร
2. นายธภัทร  ไทยเลี้ยง
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1. เด็กหญิงนภาพร  ประเสริฐไทย
2. เด็กหญิงภานิดา  คำงอน
3. เด็กชายเอกรัตน์  ทองมาก
 
1. นายนะเรศ  แก่นนาค
2. นางสมหญิง  บุญปัน
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 22 โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กหญิงธันยพร  เหมียดขุนทด
2. เด็กหญิงสุธิษา  กึมขุนทด
3. เด็กหญิงสุพัตรา  นรินนอก
 
1. นายสวาท  สนิทไทย
2. นางอรณิชา  ศรีไพร
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 85.74 ทอง 12 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กหญิงชิดชนก  เจ้าเจ็ด
2. เด็กหญิงดาราวดี  กันพะนะ
 
1. นางวัชราภรณ์  ชำนาญกิจ
2. นางสาววิไล  โพคาทรัพย์
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 71.87 เงิน 27 โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สันติพจนานันทน์
2. เด็กชายคุณานนต์  แก่นไทย
 
1. นางพนิดา  หมื่นชนะมา
2. นางอรุณี  พรมดี
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 77.81 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กหญิงศศิธร  ทองหล่อ
2. เด็กชายสมประสงค์  มะลิวัลย์
 
1. นางขันทอง  บุญก่อน
2. นางสาวมาลินี  สุขหา
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 39.35 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านกม.30 1. เด็กชายธนบดินทร์  เกษาอาจ
2. เด็กชายฟูรี  สีทำวงศ์
 
1. นางฉวีวรรณ  อารีรักษ์
2. นางธัญพร  วชิรานันท์
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงจิตตราภรณ์  สีเลื่อม
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  พ่วงดี
 
1. นางรัตนา  สิงห์ที
2. นางสาวอมรรัตน์  ดีพูล
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านสันเจริญ 1. เด็กหญิงญารินดา  เทศทอง
2. เด็กหญิงสุชานุช  หัสครบุรี
 
1. นางวันทนา  วัชระเศรณี
2. นางสาวสุวภา  นาอุดม
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กชายนุกูล  พรมแสง
 
1. นางจิตราภรณ์  โกบุตร
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญประภา  พานิชย์
 
1. นายภูวนัย  ถนอมขวัญ
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านจัดสรร 1. เด็กหญิงพัชรี  วงษ์สวัสดิ์
 
1. นางมนัชยา  คำมา
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านจัดสรร 1. เด็กชายจักรชัย  สุขเกษม
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เขียนพลกรัง
3. เด็กชายรัชตะ  โปร่งนาม
 
1. นายถาวร  แป้งนุช
2. นางบุศรา  กลิ่นเทศ
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 1. เด็กชายจักรินทร์  ใจตรงกล้า
2. เด็กชายณัฐพงศ์  นาเอี่ยม
 
1. นายสมบัติ  ตะกรุดโฉม
2. นางสาวเกวลิน  ปะวะเน
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 22 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กชายชนธีร์  คำดี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วังคีรี
 
1. นางสาวทิฑัมพร   สวัสดิ์นะที
2. นายศุทธา  จักคาม
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.8 ทอง 25 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  พุทธา
2. เด็กหญิงสุวันนา  อินมั่น
3. เด็กชายเกียรติชัย  สังข์กลาง
 
1. นางรัชนี  สุขคำมี
2. นางเนตรนภา  จงใจมั่น
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. นายนริศ  ไกรอภัยวงษ์
 
1. นางสาวสมิชญา  เลิศคอนสาน
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 74.4 เงิน 15 โรงเรียนบ้านวังท่าดี 1. เด็กหญิงอรญา  ชื่นโพธิ์ใช้
 
1. นางสาวราตรี  ล้ำเลิศ
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70.8 เงิน 34 โรงเรียนบ้านจัดสรร 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สิงห์เกิด
 
1. นางสาวอัมพร  จันทรา
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 21 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กชายวชิราวุฒิ  วิเศษโวหาร
 
1. นางสาวทิฑัมพร   สวัสดิ์นะที
 
195 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 89 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโคกสง่า(หนองไผ่) 1. เด็กหญิงธีรวีร์  ดาราวงศ์
 
1. นางถนอม  นาใจรีบ
 
196 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 44 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 1. เด็กหญิงกชพร  กวางทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์  พิมดี
3. เด็กชายสิรภัทร  ประทุมวงค์
 
1. นางดาวน้อย  คนคง
2. นางสาววารุณี  สังเวียนวงษ์
 
197 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 23 โรงเรียนบ้านวังขาม 1. เด็กหญิงณิชาภา   ชีพันดุง
2. เด็กหญิงต้นข้าว  โชคจันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงนฤมล  แดนเมือง
 
1. นางธีรารัตน์  ไชยวงศ์
2. นางสาวสุปราณี  เมาะราษี
 
198 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. นางวัชราภรณ์   ชำนาญกิจ
 
 
199 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1. นายสมศักย์  ดีแป้น
 
 
200 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 1. นางยุพิน  ทองหล่อ
 
 
201 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1. นางมนฑกาญจน์  ธาราสุข
 
 
202 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. นายประดิษฐ์  หงษ์โม่
 
 
203 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. นางสาวขนิษฐา  อยู่สุข
 
 
204 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. นางขนิษฐา  แอ๊บบอทท์
 
 
205 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1. นางสุรกาญจน์  บุญกาวิน
 
 
206 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 1. นางพรทิพย์  แจ่มหอม
 
 
207 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1. นางสาวปวีณา  คงไชยโย
 
 
208 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. นางกัญจนา  มีศิริ
 
 
209 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. นายดำรงศักดิ์  ชัยรัตน์
 
 
210 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนบ้านปากตก 1. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ชัย
 
 
211 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนบ้านบุมะกรูด 1. นายสำราญ  สีสัตย์ซื่อ
 
 
212 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนบ้านปากตก 1. นายทรงเกียรติ  สิงห์บัวขาว
 
 
213 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนบ้านกลาง 1. นายลำพึง  วิมลเศรษฐ
 
 
214 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนบ้านกองทูล 1. นายสุพัฒน์  ศรีศาสตร์