สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 69.2 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  แก้วทิพย์
 
1. นางพิสมัย  ทองยิ่ง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 70 เงิน 36 โรงเรียนฤทัยทิพย์ 1. เด็กหญิงรัตนา  บุตรบุญ
 
1. นางสายชล  ปลื้มบุญ
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 74.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 1. เด็กหญิงวริยา  ตู้คำ
 
1. นางทัศนาวรรณ์  คำตื้อ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 30 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กหญิงณธิตา  ทองงา
 
1. นางรุจี  ขะมานาม
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ช้างอินทร์
 
1. นางสาวสุมนา  ผิวสานต์
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 18 โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 1. เด็กหญิงบัณพร  แซ่ลี
 
1. นางกัญญาพัชร  กัญจนะ
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 1. เด็กหญิงกษมาภรณ์  กันต์โฉม
 
1. นางทัศนีย์  จำปาแดง
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 1. เด็กหญิงบุปผา   มะลิซ้อน
 
1. นางลักขณา  จากยางโทน
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 21 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  อ่างคำ
 
1. นางรัตนพร  เมฆพัฒน์
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  สุดทะหลวง
 
1. นางน้ำผึ้ง  พรมโพธิ์
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65.4 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 1. เด็กหญิงเบญญา  คำสีแดง
2. เด็กหญิงเบญญาภา  คำสีแดง
 
1. นางเนตรนภา  ผลประเสริฐ
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 62.25 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. นางสาวกฤตพร  แก้วกอง
2. นางสาวอิมพิลา  อินตะปันโย
 
1. นางทิพย์สุดา  บุญฤทธิ์
2. นางประภา  จันทหอม
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงปุญญิศา  อินดีคำ
 
1. นางวลัยพร  ใจวงค์
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กชายพงนรินทร์  แสนคำ
 
1. นางปภาดา  ทรัพย์อนันต์
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กหญิงจินต์ศุจี  ขวัญโพก
 
1. นางสาวกัญจนพร  เหลืองแดง
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81.6 ทอง 25 โรงเรียนบ้านศิลา 1. เด็กชายคณิศร  คำทอง
2. เด็กชายระพีพัฒน์  คำมิ่ง
3. เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วเสน
 
1. นางสาวจิตนภา  คำหนาหนัก
2. นางสุรีย์  มูลเขียน
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงสุพรรณี  ดีสวัสดิ์ชัย
3. เด็กหญิงโดยรัก  แซ่หวือ
 
1. นางจารุนันท์  กังคำ
2. นางสุกัญญา  ตัณฑมาสน์
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1. เด็กชายบัณฑิต  เตือนประโยชน์
2. เด็กชายมังกร  ไกยสิทธิ์
 
1. นางสาวภัทราพร  รังสน
2. นางสาวศิริวรรณ  อุประ
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กชายภคพงษ์  สีตา
2. เด็กชายวิริทธิ์พล  ภูมิประเทศ
 
1. นายพนม  ใบภักดี
2. นางสาวเสาวนีย์  รินนาศักดิ์
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายภูริภัทร  ปาสะบุตร
 
1. นางอัชลี  จันสนิท
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โตมา
 
1. นางไพรินทร์  จันทร์แดง
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1. เด็กชายสหรัฐ  เห็มเงิน
 
1. นางกอบแก้ว  จำคำ
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73.5 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงนิวัชราภรณ์  วรครบุรี
2. เด็กชายพงศกร  ถิ่นนาราม
3. เด็กหญิงสุมิตรา  ทองเวียง
 
1. นางจรวยพร  พรหมราช
2. นายละเมียด  ไหวดี
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านดงขวาง 1. เด็กชายธนกฤต  มีแสง
2. เด็กหญิงปนัสดา  ลำพา
3. เด็กชายศักดิ์ชัย  ทองเสี่ยน
 
1. นายปริศร  อิเหลา
2. นางสุภาวิดา  พลทา
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67.8 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 1. เด็กหญิงจิตรลดา  กองหล้า
2. เด็กหญิงรัตนาพร  สารมะโน
3. เด็กหญิงเมทินี   เตี๊ยะเพชร
 
1. นางจารุวรรณ   อินวรรณ์
2. นายวิวรรธน์  อินวรรณ์
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 44 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  จันทร์พิมพ์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   สีหะไกร
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  นวนยาง
 
1. นายสงัด  จันทร์เพชร
2. นางสายชล  พลสีดา
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 24 โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์พร  เพิ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงธวัลหทัย  สีมา
3. เด็กหญิงเจสิตา  กามิน
 
1. นายสุเทพ  สังเกตุดี
2. นางสาวอนุสา  พงศ์จำรัส
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 25 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 1. เด็กชายณฐกร   อันพาพรม
2. เด็กชายวรเชษฐ์    สุดวังยาง
3. นายสิทธิพงษ์    พรรษา
 
1. นายปราการ  สว่างจิตร
2. นายเสกสิทธิ์  เหง้ากันหา
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 76 เงิน 31 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 1. เด็กหญิงพันทิวา  บัวพิทักษ์
2. เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  คำแพ
3. เด็กหญิงอรสิรา  คำอ่อน
 
1. นายวัชระ  คำตื้อ
2. นางสายชล  เป๋าสูงเนิน
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 77 เงิน 35 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 1. เด็กหญิงขวัญประภา  หนูเหลือง
2. เด็กหญิงฤทัยชนก  สุขวิไลย์
3. เด็กหญิงอภิญญา  ดอนแพง
 
1. นายวัชระ  คำตื้อ
2. นางสายชล  เป๋าสูงเนิน
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1. เด็กชายจิราพัชร  มากคำ
2. เด็กชายเสกสรร  ตันยศ
 
1. นางสาวศรีไพร  สีเกาะ
2. นายสัมฤทธิ์  คงมา
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 73.6 เงิน 14 โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงอริสา  อินแนน
 
1. นายสุเทพ  สังเกตุดี
2. นางสาวโสมสวย  ก่ำคำ
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 81.78 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 1. เด็กชายจีรภัทร  ยาพรม
2. เด็กชายธีรโชติ  สิงห์คำ
 
1. นางสาวรัตติพร  ตรีสอน
2. นายอภิโชติ  จันทร์แซ
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 58.34 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กชายณภัทร  แซ่ว่าง
2. เด็กชายพลภิสิทธิ์  แซ่หว้า
 
1. นางนิตยา  ทูลตา
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.67 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 1. เด็กชายดนัย  สอนอ่อน
2. เด็กชายนิธิ  มิ่งเมือง
 
1. นายสมควร  ปิ่นขาว
2. นายเพลิง  ธูปหอม
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 59.98 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 1. เด็กชายสุทัศน์  จูมนารี
2. เด็กชายอัฐพนธ์  สีน่วม
 
1. นายมงคล  พิผ่วนนอก
2. นายสงัด  จันทร์เพชร
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92.16 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายคุณากร  นามวงศ์
2. เด็กชายวงศกร  ภูมพกา
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 25 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงปริญญาพร  สีหะสิงห์
2. เด็กหญิงปันพร  แก้วทอง
3. เด็กหญิงสุวพัชร  จันวัตร
4. เด็กหญิงเบญญาภา  กุนเทียน
5. เด็กหญิงเมขลา  สายจันมี
 
1. นางนวมินตรา  จันทกูล
2. นางไพรงาม  กันแต่ง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 60 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฉิมมาลี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยขาว
3. เด็กชายธัญวรัตม์  มงคล
4. เด็กหญิงบุณยวีร์  ไชยโพธิ์
5. เด็กหญิงศิรดา  ราดแก้ว
 
1. นางสาวณัฏฐา  พรมมูล
2. นายสุฤทธิ์  คำเครือ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 1. เด็กหญิงชนากานต์  ทวีจิตร
2. เด็กหญิงนัสธิญา  รัตนภักดี
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  แก้วภาพ
4. เด็กหญิงลลิตา  จุตโน
5. เด็กชายสุทธิพงษ์  จุตตะโน
 
1. นายไพฑูรย์  วรรณรัตนพันธ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.6 ทอง 25 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงขัติยาภรณ์  พรมดี
2. เด็กหญิงบัญธิตา  บุมี
3. เด็กหญิงพรนภา  เซี๊ยะรัมย์
4. เด็กชายวริษฐ์  เตมีศักดิ์
5. เด็กหญิงวีรดา  ราชสมบัติ
 
1. นางน้อย  ธรรมเนียม
2. นางรัตนากร  สายคำทอน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.2 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  มีเสน
2. เด็กชายนพรุจ  ศรีคำ
3. เด็กหญิงสดุดี   ขวัญโพก
4. เด็กหญิงสุภรัตน์  มูญบุญ
5. เด็กชายอภิรัฐ  วังคีรี
 
1. นางมุจลินท์  สุวรรณสาร
2. นายสมบูรณ์ปัญญา  เหมือนช้าง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 18 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  เปี้ยทา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  คำชา
3. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีเกษตร
4. เด็กหญิงสุนิสา  เทียมเพ็ง
5. เด็กหญิงอภิญญา  อินตะวงค์
 
1. นางกำไล  มีไทย
2. นางมรกต  บูรณศาสตร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 78.7 เงิน 15 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 1. เด็กหญิงประกายดาว   วันระไกร
2. เด็กชายประสิทธิ์   อินจันทร์
3. เด็กหญิงพุฒซ้อน   พันธุ์จันทร์
4. นายภูมิภัทร   ศรีสม
5. เด็กหญิงเพชรลดา   เจริญสุข
 
1. นางสาวกรรณิการ์   ค่วงคำ
2. นางสาวอัญไอริณทร์   ราชวงศ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 75.22 เงิน 20 โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 1. เด็กหญิงพัชรพร  ธรรมกุล
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทองคำ
3. เด็กชายสรวิชญ์  แก้วเจิม
4. เด็กหญิงสิริกรานต์  กันยาประสิทธิ์
5. เด็กหญิงไพลิน  แสนแก้ว
 
1. นายผดุงชาติ  พาหา
2. นางหนูกุล  แก้วมิตร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 86.4 ทอง 6 โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกฤตพร  เปพาทย์
2. เด็กหญิงจริยาพร  คำหล่อ
3. เด็กชายจิรสิน  หยองใหญ่
4. เด็กชายชวพล  ผมเพ็ชร์
5. เด็กชายชิษณุพงศ์  บัวผัน
6. เด็กชายณัชนนท์  อินทร์กอง
7. เด็กชายณัฐกุล  สมนาม
8. เด็กหญิงธนภรณ์  พัทธณียะ
9. เด็กชายธนากรณ์  แก้วโยน
10. เด็กชายธนโชติ  โตมา
11. เด็กหญิงพิมณภัทร์  ราษี
12. เด็กหญิงภัทรศยา  วิทยานที
13. เด็กชายภาคิน  บุญยิ่ง
14. เด็กหญิงริญญาภัทร์  แสนพิสิฐกุล
15. เด็กชายวรกมล  นวลบุญ
16. เด็กหญิงวิภาวดี  เพียพิมเพิ่ม
17. เด็กชายสหรัฐ  ทิพย์โสต
18. เด็กชายสิทธิพงษ์  คำมั่น
19. เด็กหญิงสุทธิดา  หุมนา
20. เด็กหญิงเกศวลัย  ทองตุ้ย
 
1. นางสาวณัฎฐณิชา  บุญคง
2. นางธนารัตน์  ขันลา
3. นายธีระพล  พลเยี่ยม
4. นายวรพล  แร่นาค
5. นายสุวัฒน์  แสงมณี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.8 ทอง 25 โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 1. เด็กหญิงสุธาพร   สินธุ์บาล
 
1. นางนิจพร  อารีย์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.88 ทอง 28 โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  ไชยสงคราม
 
1. นางสาวสมร  ป้องไฝ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.92 ทอง 7 โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 1. นางสาวรัตนา  แก้วใหญ่
 
1. นางสาวพัชรินทร์  มั่นเจริญ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84.4 ทอง 34 โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ 1. เด็กชายณัฐกฤต  ทับทิม
2. เด็กหญิงพรประภา  ปานสี
 
1. นางนิรันดร์  กัปโก
2. นายสมศักดิ์  แย้มสุข
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 84.8 ทอง 42 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 1. เด็กชายพิธิวัฒน์  สร้อยมี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญชู
 
1. นางกุหลาบ  แหยมนาค
2. นางเพ็ญพิศ  เฉยเกิด
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85.6 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก 1. เด็กชายคมสันต์  ขันยศ
2. เด็กหญิงหฤทัย  หลิ่มพลอย
 
1. นางสาวจุมรี  เกษามูล
2. นางศศิธร  คุณกมุท
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 88.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1. เด็กหญิงกฤติกานต์  คำสุข
2. เด็กชายจัตุรงค์  กันยาประสิทธิ์
3. เด็กหญิงจีรนันท์  ผ่านผิว
4. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แดงด้วง
5. เด็กหญิงบุษบา  โพธินา
6. เด็กหญิงปนัดดา  เหล่าเขตกิจ
7. เด็กชายพงศ์เพชร  จันทร์อุ่น
8. เด็กหญิงรัตติกาล  ทองวัน
9. เด็กหญิงสุปรียา  กันยาประสิทธิ์
10. เด็กหญิงเกษราพร  ฤทธิ์มาก
 
1. นายทวีชัย  พิสิทธิ์
2. นางบุญชู  กมลเสถียร
3. นายอาวุธ  ศรีสวรรค์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 63 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านกกโอ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วันเนา
2. เด็กหญิงชมพูนุช  กันดก
3. เด็กหญิงดรุณี  แสงเทพ
4. เด็กชายทศพล  จันทา
5. เด็กชายธนาคาร  สิงห์สถิตย์
6. เด็กหญิงนวพรรษ  สุสระ
7. เด็กหญิงปภัศศร  วันเนา
8. เด็กชายปมรวิทย์  วันเนา
9. เด็กหญิงปิยะดา  แก้วทุม
10. เด็กหญิงพรรณิษา  มูลทาดี
11. เด็กหญิงพรรภษา  จันทา
12. เด็กชายพีรพัฒน์  วันเนา
13. เด็กหญิงภัคจิรา  โกทุทพงษ์
14. เด็กหญิงมนัสพร  วันเนา
15. เด็กชายวายุ  ผาใต้
 
1. นางพิมพรรณ  วานิชสมบัติ
2. นางศิริพรรณ  จันทขันธ์
3. นางศุภาวีร์  อ่ำน้อย
4. นางอัมพร  หนูภา
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กหญิงกัลยา  ตรีแจ่ม
2. เด็กหญิงจิราพร  ตรีสูญ
3. นายณัฐพล  ภักดีสอน
4. เด็กหญิงนันทพร  กันยาประสิทธิ์
5. นางสาวน้ำผึ้ง  นันทะพรม
6. นางสาวปานตะวัน  ศรีดาจันทร์
7. นางสาวพัชรี  ชูศรีเพชร
8. นางสาวรัตติยา  มิ่งโสดา
9. นางสาววรรณสิริ  เพื่อบุญมาก
10. เด็กชายวุฒิชัย  แก้วแพง
11. เด็กหญิงสายชล  แก้วเบี่ยง
12. เด็กหญิงสุจารี  แก้วคง
13. นางสาวสุภาพร  พิมมะโคตร์
14. นางสาวอุษา  กระเดื่อง
15. นางสาวเจษฎาภรณ์  ศิริ
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญเรือน
2. นางกุสุมา  เหมมั่น
3. นางทิพย์สุดา  บุญฤทธิ์
4. นางศิริลักษณ์  กิด่วน
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 39 โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ขุนศรี
2. เด็กชายธนกฤต  แก้วพันยู
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  คำมา
 
1. นายกิตติศักดิ์  ทองสา
2. นางภารดี  จุมรี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 30 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1. เด็กหญิงชไมพร  เนตรแสงสี
2. เด็กหญิงปทิตตา  กันพรมมา
3. เด็กหญิงรัตนศิกา  สระทองแก้ว
 
1. นายชูพงษ์  เมฆพัฒน์
2. นางรัตนพร  เมฆพัฒน์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก 1. เด็กหญิงสุริชา  เกษามูล
2. เด็กหญิงสุวิมล  คูสรรพกิจ
 
1. นางสาวชัฏภัสสร  สิงห์นนท์
2. นางวราภรณ์  ติกะมาศ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1. เด็กหญิงรัตนาพร  จันหน่าย
2. เด็กหญิงโสรยา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางศิริพร  เวชทัพ
2. นายศิริวัฒน์  เวชทัพ
 
60 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90.4 ทอง 6 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  รอดพงษา
2. เด็กหญิงสิริกร  สารีแก้ว
3. เด็กหญิงสุพิชชา  บุญเหมือน
 
1. นายกู้เกียรติ  ภูมิธนาศิลป์
2. นายปริญญา  ชนะวาที
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแก่งโตน 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองรัก
2. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วหงษ์
3. เด็กหญิงทิพย์เกสร  สายบุญเีตียง
 
1. นายวิสุทธิ์  สุขศรี
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแก่งโตน 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  สวัสดิ์รัก
2. เด็กหญิงดาริกา  จันทร์สีดา
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  หวานชุม
 
1. นายวิสุทธิ์  สุขศรี
 
63 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 16 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา(สาขากกกล้วยนวน 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วม่วง
 
1. นางจารุณี  คำศรี
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงรัศมี  ทอแสงสิริ
 
1. นายแบบใหม่  ฤทธินานนท์
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 24 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  มีนนท์
 
1. นางปพิชญา  รักษาศรี
 
66 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านแก่งโตน 1. เด็กหญิงสุภัชรินทร์  แสงภักดี
 
1. นายวิสุทธิ์  สุขศรี
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านแก่งโตน 1. เด็กหญิงแพทย์ธิดา  บุญเจียง
 
1. นายวิสุทธิ์  สุขศรี
 
68 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์   คำมะนิตย์
2. เด็กชายเอกราช  แก้วทา
 
1. นายสง่า  แก้วทอง
2. นางเพ็ญประภา  แก้วทอง
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 1. เด็กหญิงพุทรักษา  แซ่ท่อ
2. เด็กหญิงแอนนี่  แซ่หวือ
 
1. นางสาวจินตนา  บุญสิงห์
2. นางสาวสายทอง  บุญจันทร์เชย
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนายาว 1. เด็กหญิงจริยา  รัตนะ
2. เด็กหญิงพีรยา  พรมจักร
 
1. นางพรรณทิภา  น้ำค้าง
2. นางสาวละมัย  พิมเสน
 
71 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  สมตระกูล
 
1. นางกำไล  มีไทย
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 77 เงิน 37 โรงเรียนบ้านแก่งโตน 1. เด็กหญิงศศิวิมล  อินตะนิล
2. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ทองวัน
3. เด็กหญิงเกศรา  โยธาภักดี
 
1. นางไฉไล  เมืองพระฝาง
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 63 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านฝายวังบอน 1. เด็กชายชัยมงคล  หุมนา
2. เด็กหญิงรัศมี  ดีพรม
3. เด็กหญิงวาสนา  รูปศรี
 
1. นางกนกทิพย์  ทองงาม
2. นางวณิชยา   อินแนน
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 1. นายสึก  ลีประกายพร
2. เด็กชายสุภัคชาติ  แซ่เถา
3. เด็กชายไพโรจน์  แซ่เถา
 
1. นายเสกสรรค์  มิ่งจันทึก
 
75 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 61 ทองแดง 22 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สันทัด
 
1. นางยุพิน  เสาจู
 
76 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 77.6 เงิน 14 โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ประจันทา
 
1. นางสาวปัทมา  วิรัชลาภ
 
77 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 71 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงปาณปวิณ์  ภาคพรหม
 
1. นางแพรภัทรา  ภาคพรหม
 
78 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  มางาม
 
1. นางแพรภัทรา  ภาคพรหม
 
79 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล  สายแก้วดี
 
1. นางแพรภัทรา  ภาคพรหม
 
80 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง 22 โรงเรียนบ้านวังกวาง 1. เด็กชายพีรดนย์  ลิมแจ๋ม
 
1. นายบุรินทร์  ชมศักดิ์
 
81 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 21 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  หมดมา
 
1. นางกำไล  มีไทย
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 73 เงิน 27 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กชายธวัชชัย  เมืองปราง
 
1. นางกำไล  มีไทย
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เสนอใจ
 
1. นางกำไล  มีไทย
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 64.5 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านปากดุก 1. เด็กชายศิวกร  ชินภูเขียว
 
1. นางประหยัด  ฉัตรวิโรจน์
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านน้ำชุน 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พลดา
 
1. นายประกิต  สุวรรณรงค์
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาว 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินผา
 
1. นายบุญสิน  อ่อนตา
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.3 ทอง 7 โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 1. เด็กชายธนวรรธ  ทองมา
 
1. นายวสุพล  ชินอาจ
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 1. เด็กหญิงปาณิตา  จาตุกรณีย์
 
1. นายวสุพล  ชินอาจ
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.14 เงิน 22 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กชายปริญญา  บัววิชัย
 
1. นายพรมงคล  กงยนต์
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.4 เงิน 22 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงเจนจิรา  คีรีรัตน์สกุล
 
1. นายสุรณโชค  ทองบุ
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กชายปริญญา  บัววิชัย
 
1. นางสาวมณฑิตา  สารีคำ
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.93 เงิน 32 โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กชายธีรพัฒน์  อินหา
 
1. นางสมจิตร์  ธิกะ
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 31 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายวีระพล  แพงสี
 
1. นางจุฑามณี  สิงห์สถิต
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.5 เงิน 36 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วแสง
 
1. นายชนายุทธ  อ่างหิรัญ
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 1. เด็กหญิงปาณิตา  จาตุกรณีย์
 
1. นายวสุพล  ชินอาจ
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.66 เงิน 22 โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 1. เด็กหญิงทัศนันท์  จันทะโยธา
 
1. นายวสุพล  ชินอาจ
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.33 เงิน 41 โรงเรียนบ้านน้ำชุน 1. เด็กชายเอกมงคล  ทัพเส็ง
 
1. นางนิตยา  สุวรรณรงค์
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  วิรัญ
 
1. นางสมจิตร์  ธิกะ
 
99 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 79.75 เงิน 16 โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 1. เด็กหญิงกัณทิมา  อ่อนชื่น
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  จีนคง
3. เด็กชายยงยุทธ  ลวงโคกสูง
4. เด็กหญิงวรัญญา  กองศรี
5. เด็กชายศตวรรษ  ข้าวโพธิ์
6. เด็กชายอนุชิต  ดีดาร์
7. เด็กชายอาทิตย์  สอดตา
8. เด็กหญิงอินทิรา  หม่องคำ
 
1. นางสาวชนิตตา  ทาชาติ
2. นางสาวพัชรินทร์  มั่นเจริญ
3. นางสุมิตรา  ดอกหอม
 
100 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.25 เงิน 30 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กชายณัฐกร  ต๊ะตา
2. เด็กชายทนงศักดิ์  เปี้ยทา
3. เด็กหญิงธารทิพย์  ปัญญาฟู
4. เด็กชายธีรพล  วงษ์ชุ่ม
5. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีบุญมา
6. เด็กหญิงประภัสสร  บุญอุ้ม
7. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีเกษตร
8. เด็กหญิงสุนิสา  เทียมเพ็ง
9. เด็กชายสุริยา  ปิ่นนาง
10. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ปัญญาฟู
 
1. นางกำไล  มีไทย
2. นางมรกต  บูรณศาสตร์
3. นายสิริกานต์  มีไทย
 
101 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กาบแก้ว
2. เด็กหญิงผ่องอำไพร  ครบุรี
3. เด็กหญิงรัตติยา  โสภา
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมสม
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญชัย
6. เด็กหญิงอรณี  ทิพย์เคลือบ
 
1. นายจงรักษ์   สร้อยสน
2. นายสุขุมวิชย์   พุทธารัตน์
3. นางสาวโรจนา  แก้วไขแสง
 
102 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินตา
2. เด็กหญิงธนิตา  รักษาชน
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  พันธ์ช้าง
4. เด็กหญิงศศิวิมล  ขุนทอง
5. เด็กหญิงสมฤทัย  เต็มจันทร์
6. เด็กหญิงสมัชญา  รือชัย
 
1. นายจงรักษ์   สร้อยสน
2. นายสุขุมวิชย์   พุทธารัตน์
3. นางสาวโรจนา  แก้วไขแสง
 
103 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 76.8 เงิน 27 โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุทธิโชค
2. เด็กชายก้องภัค  พงษ์เกษมไกรสุข
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  ภูมิยัง
4. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จิ๋วเชื้อพันธุ์
5. เด็กหญิงธัณย์สุตา  สุวรรณน้อย
6. เด็กหญิงบุญญรัตน์  พวงพันธ์
7. เด็กหญิงพันธิตรา  อ่อนประเสริฐ
8. เด็กชายพิภูษณะ  เผือกวัน
9. เด็กชายศักรินทร์  ล้อมเพ็งเพียร
10. เด็กหญิงศิริสกุล  สิงโตทอง
11. เด็กชายอนุรักษ์  ขุนชัย
12. เด็กหญิงอลิสา  ศรีลักษณ์
 
1. นายชวัลวิทย์  ทองสุข
2. นางสาวนพรัตน์  พวนศิริ
 
104 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 86.6 ทอง 13 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กชายจีรวัฒ  พรมพลเมือง
2. เด็กชายพงศกร  มามั่ง
3. เด็กชายพรรณา  แสนทวีสุข
4. เด็กชายโกพา  จันทร์สา
5. เด็กชายไชยวัฒน์  พูลสุวรรณ
 
1. นายสุทธิพงษ์  จันลา
2. นางอรชร  บางทับ
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89.25 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) 1. เด็กชายนิทัศน์  ศิราศิลป์
2. เด็กชายพิพัสน์  แซ่ท่อ
3. เด็กชายพิษณุ  แซ่คำ
 
1. นางละเอียด  โมจรินทร์
2. นายเรวัฒน์  โมจรินทร์
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 44 โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กชายคณิศร  โนนงาม
2. เด็กชายคุณธรรม  ปู่พรม
3. เด็กชายธีรศักดิ์  แก้ววิเศษ
 
1. นายปลัด  สิงมิ่ง
2. นางเบญจวรรณ  อารีสุก
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 1. เด็กชายทินกร  สอนทอง
2. เด็กชายธนัชชา  ทองเหมาะ
3. เด็กชายภัทรนิษฐ์  ศรีโฉมงาม
 
1. นางรสสุคนธ์  วงษ์ชะอุ่ม
2. นางสุมาลี  รักษาบุญ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.38 ทอง 20 โรงเรียนบ้านศิลา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สุทธิประภา
2. เด็กชายนราวิชญ์  ปิ่นตามูล
3. เด็กชายสุริยา  เกษทองมา
 
1. นางนภัสสร  พรมหาลา
2. นางอาภิญญา  จันทร์แซ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านน้ำชุน 1. เด็กหญิงนันทริกา  สีทอง
2. เด็กหญิงนิลาวัลย์  พิมสม
3. เด็กหญิงสุทธินันท์  วงษ์ตาผา
4. เด็กหญิงสุพรรษา  เผือกนอก
5. เด็กหญิงเกศนภา  ขวัญใจ
6. เด็กหญิงแสงดาว  วงษ์แพง
 
1. นายบดินทร์  บุตรพรม
2. นางรวีรวรรณ  ตันอุดม
3. นางสาวสิริกุล  บรรเทิงสุข
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 28 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงจารุดี  แซ่เถา
2. เด็กหญิงชรัญทร  แซ่เฮอ
3. เด็กหญิงนภา  ท้าวแสนสุข
4. เด็กหญิงมยุรี  แซ่ลี
5. เด็กหญิงวันทนา  การุญบริรักษ์
6. เด็กหญิงแป้ง  แซ่หว้า
 
1. นางนุชนารถ  มูลณี
2. นางสาวสุนัน  ยาคำ
3. นางเภาพร  ภูมนต์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85.6 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทัดช่อม่วง
2. เด็กหญิงนลินีรัตน์  สุขคง
3. เด็กหญิงไอลดา  คีรีรัตน์สกุล
 
1. นางรุจิเรข  เหมลา
2. นางสาววราภรณ์  คำแท่ง
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 18 โรงเรียนบ้านซำภู 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  พลน้อย
2. เด็กหญิงทองประกาย  กระรินตา
3. เด็กหญิงปรารถนา   ขาวเทศ
 
1. นางสาวประดับ  พลกลาง
2. นางพิษณุ  สิมมา
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 82 ทอง 27 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายณัฐพร   ผ่องแผ้ว
2. เด็กชายธวัชชัย  สร้อยมี
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  จักรคราม
 
1. นางสุบิน  แสงคำ
2. นายสุรพล  เทียมเพ็ง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.4 ทอง 15 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อนันต์บุญเอื้อ
2. เด็กหญิงพรพรรณ  แสงเดือน
3. เด็กชายยงยุทธ   ทาทอง
 
1. นายสถิตย์  ฟักฟูม
2. นางสุวรรณี  น้อยวัน
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77.8 เงิน 22 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นูเนตร
2. เด็กหญิงนัชชา  ทานีวัน
3. เด็กหญิงศิริพร  กงมนต์
 
1. นายบุญเลิศ  คำโฉม
2. นางอมรรัตน์  ล้อมพิทักษ์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงณัฐมล  แจ่มจันทร์
2. เด็กหญิงวรดา  แสงเรืองเดช
3. เด็กหญิงวรรณพร  ทานีวัน
 
1. นายบุญเลิศ  คำโฉม
2. นางอมรรัตน์  ล้อมพิทักษ์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีสะอาด
2. เด็กหญิงสิริมนต์  กันยาประสิทธิ์
3. เด็กหญิงอารียา  ช่างทอง
 
1. นางบุญชู  กมลเสถียร
2. นางเสาวณีย์  คำนนท์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  คำตื้อ
2. เด็กหญิงธนิดา  ขวัญหอม
3. เด็กหญิงสุดาพร  สีชมภู
 
1. นางสายสุนีย์  ฤดีขจรไชย
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงจารวี  แซ่ลี
2. เด็กหญิงชนิตา  แซ่เฮอ
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์  แซ่หว้า
 
1. นายรณฤทธิ์  จันตูม
2. นางสุกัญญา  จันตูม
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.25 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  แซ่หลอ
2. เด็กชายทินกร  เกิดสำราญ
3. เด็กชายนพเก้า  บูรณ์ทอง
 
1. นางสุมิตรา  เวชเฟื่อง
2. นายสุรศักดิ์  เริงเลื่อม
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87.8 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 1. เด็กชายกาญจนพงศ์  มณีวัน
2. เด็กหญิงปุษยา  ทองทึง
3. เด็กชายพงศ์พินิจ  รูปโฉม
 
1. นางสาวทำเนียบ  บุตรพิมพ์
2. นางทิวา  สุทิวาชัยพร
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 22 โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. นางสาวพัชรพร  ภาพเสน่ห์
2. นางสาวมาลัย  จันทร์ต้น
3. นางสาววรันธร  อาจหนู
 
1. นางดวงสมร  นามวิจิตร
2. นางรัตนา  เนาว์แก้ว
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79.6 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหินฮาว 1. เด็กหญิงปนัดดา  แสนฝา
2. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สีแสน
 
1. จ.ส.อ.หญิงดวงเพ็ญ   มลวัง
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 51.8 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านวังรู 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินรอด
2. เด็กหญิงณัฐวดี  มีมา
 
1. นางทัศนีย์  ขันทอง
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 1. เด็กชายอภิเดช   คำภีร์
2. เด็กชายไกรฤทธิ์   คำเจียก
 
1. นายชาญณรงค์  บุญเรือง
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กชายพงศกร  แซ่เฮอ
2. เด็กชายพนมรุ่ง  แซ่หว้า
 
1. นายสุวรรณ์  พิมเสน
2. นางสาวเรณุมาศ  ภักดีโต
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. นายอนุชา  แซ่ย่าง
2. นายอนุศักดิ์  แซ่ลี
 
1. นายสุวรรณ์  พิมเสน
2. นางสาวเรณุมาศ  ภักดีโต
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังมล 1. เด็กหญิงพู่กัน  พิมพ์สาร
2. เด็กชายศุภณัฐ  วันดี
 
1. นางกาญจนา  คำภีระ
2. นายยุทธพล  คำแก้ว
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงพัชรี   สืบศักดิ์วงศ์
2. เด็กหญิงเปรมปรียา  แซ่ลี
 
1. นางรัตนา  บุญเรือง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 27 โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เชยสุวรรณ
2. เด็กหญิงศิริพรรษา  เชนยะวณิช
 
1. นางสาวนิชาภัทร  ปานมี
2. นางสาวศิริวรรณ  อุประ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1. เด็กชายยุรนันท์  โพธิ์กันทา
2. เด็กชายอนุพงษ์  ทองคำ
 
1. นางสาวสุวีร์ดา  ริจนา
2. นางสาวสุวีร์ดา  ริจนา
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านป่าแดง (เขาค้อ) 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  อยู่ทิม
2. เด็กหญิงอาทิมา  เกติยะ
 
1. นายธนพัฒน์  แดงจันทร์
2. นางสาวมาริษา  บัวทอง
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1. เด็กชายฐิติพันธ์  ดิษฐเนตร
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ล้วนพร
 
1. นางสาวสุวีร์ดา  ริจนา
2. นางสาวสุวีร์ดา  ริจนา
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  มีสุข
2. เด็กชายปิยะพงษ์  อ่อนรักษา
3. เด็กหญิงลักษิกา  เหวิจตร
 
1. นายสถิตย์  ฟักฟูม
2. นางสาวสุวีร์ดา  ริจนา
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายกฤษณะ  พรมคำ
2. เด็กชายรัตชานนท์  ขวัญล้อม
 
1. นางขนิษฐา  บุญทองเถิง
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 1. เด็กชายณพิรุณสถิตย์   รูปเหลี่ยม
2. เด็กชายนิพิฐพนธ์    ป้านภูมิ
3. เด็กชายสิทธิกร   กันหา
 
1. นายมงคล  พิผ่วนนอก
2. นายสงัด    จันทร์เพชร
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 1. เด็กชายธนายศ   ขำเอี่ยม
2. เด็กชายยุทธกร  นำปาน
3. เด็กชายสิรวิชญ์   สุระอามาตย์
 
1. นายมงคล    พิผ่วนนอก
2. นายสงัด   จันทร์เพชร
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 1. เด็กหญิงกัลยา  สามี
2. เด็กชายธนธรณ์  ศรีคำ
3. เด็กหญิงพลอยทอง  เหล็กเพชร
 
1. นางสายชล  พลสีดา
2. นางสุชาดา  มั่นคงดี
 
139 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83 ทอง 27 โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงพรีมภัทร์  คำภา
 
1. นางสาวกุลวรรณ  เดชะคุปต์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 82.4 ทอง 9 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กชายภัทรพงศ์  สมพงษ์
 
1. นางสาวพัชรา  อารีย์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.1 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  แร่พรม
 
1. นายสุธี  บุญฤทธิ์
 
142 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 56.1 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1. เด็กชายอัชฌา  วิริยะชาติ
 
1. นางขนิษฐา  ทองอิ่ม
 
143 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 56.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกัลยากร  น้อยวงษ์
 
1. นางปรางค์ทิพย์  บุญจันทร์เชย
 
144 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 28 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  จันเพ็ง
 
1. นางธิดา  มาสีจันทร์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79.6 เงิน 30 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กชายเขมณัฐ  สิงห์คำ
 
1. นางสาวอริสรา  มาเมือง
 
146 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 1. เด็กหญิงกัลยา  ขันตีทัน
 
1. นายสุธี  บุญฤทธิ์
 
147 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 62 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงพรนภัส  งามเลิศนภาภรณ์
 
1. นางสุนิจ  แก้วกก
 
148 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 33 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 1. เด็กหญิงสายสมร  สายทองติ่ง
 
1. นางธิดา  มาสีจันทร์
 
149 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 77.75 เงิน 24 โรงเรียนบ้านฝาย 1. เด็กหญิงกรรณิกา  อุทัยแสน
2. เด็กหญิงนันทนา  ไชยขุน
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สายบุญชู
4. เด็กหญิงสุธาวรรณ  แก้วจบ
5. เด็กหญิงเภาลีนา  หุมนา
 
1. นางชนิสรา  เพชรกันหา
2. นางปราณี  จันอุดร
 
150 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 87.12 ทอง 13 โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงวิชญฎา  วิชญพงษ์กุล
 
1. MissXu  Xinrui
 
151 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่ท้าว
 
1. นางปนัดดา  ไชยวัง
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายณัตพล  จันทร์จร
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีวรรณแก้ว
3. เด็กชายธีรภัทร  บุญสี
4. เด็กชายลิขิต  ดีธรรมมา
5. เด็กชายศราวุฒิ  อุตมะรัตน์
6. เด็กชายไชยประสิทธิ์  คำเจียก
 
1. นางฤดี  ช่างเงิน
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 62.3 ทองแดง 22 โรงเรียนบูรณวิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  คำพล
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีสวรรค์
3. เด็กชายชนสรณ์  ทีแสงแดง
4. เด็กชายธนัทพงษ์  คำเกษ
5. เด็กชายธราธิป  สมสารี
6. เด็กชายพีรภัทร์  นาคแก้ว
7. เด็กชายพุฒินันท์  คำเจริญ
8. เด็กชายวรกันต์  ลีคำโหมง
 
1. นายณัฐวุฒิ  หนูกลึง
2. นางศยามล  ลมูลพันธุ์
3. นายศิริศักดิ์  แก่นสารี
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายจริงใจ  แซ่ย่าง
2. นายทองสุข  ศักดิ์เจริญชัยกุล
3. นายนุรักษ์  ลีปรีชา
4. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  แซ่เถา
5. เด็กชายอนุชา  แซ่หว้า
6. นายเฉลิมชัย  วงศ์วิริยชาติ
7. เด็กชายเดชา  ศักดิ์ศิลากุล
8. เด็กชายเอนก  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางสาวฐิติพร  จันหอม
2. นายอรรถพล  เสาธง
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 74.33 เงิน 33 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. นางสาวชินพร  โรจน์แสงสิทธิ์กุล
2. นางสาวนฤมล  สนเอี่ยม
3. นายปัญญา  แซ่หยาง
4. นายรัตนะ  ยั่งยืนวัฒนกุล
5. นางสาววิไล  แซ่หลอ
6. นายสุทธิพงศ์  ส่องแสงมณีเลิศ
7. นางสาวเกสร  ศักดิ์เจริญชัยกุล
8. นางสาวเหยอ  แซ่หลอ
 
1. นายกฤษณวัฒ  มิ่งศรี
2. นางสาวปัทมาภรณ์  พรดวงคำ
3. นายแบบใหม่  ฤทธินานนท์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 72.5 เงิน 25 โรงเรียนบ้านท่าโก 1. เด็กหญิงจันจิรา  แตงท้าว
2. เด็กหญิงชลธิชา  หามา
3. เด็กหญิงฐิติยา  กวยหมี
4. เด็กชายธนพัฒน์  ศรีบุตรา
5. เด็กชายธนากร  โฉมอุปฮาด
6. เด็กหญิงธัญญรัตน์  พิลา
7. เด็กหญิงนันทิชา  หงษ์เจริญศรี
8. เด็กหญิงพิมล  ทองหล่อ
9. เด็กหญิงสุภัสสร  พิมพ์ศรี
10. เด็กหญิงอาภาพร  แก้วถม
 
1. นางทิพย์วรรณ  เริงเลื่อม
2. นางพนมพร  วะยาคำ
3. นางสุภาพ  สมทอง
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านหลักด่าน 1. เด็กหญิงขวัญหอม   กองธิราช
2. เด็กหญิงชนาพร   ชนาพร
3. เด็กชายทศวรรษ   คำงุ้น
4. เด็กชายทิวัตถ์   กองธิราช
5. เด็กหญิงน้ำฝน  ขวัญนาง
6. เด็กหญิงปิยะพร   ปิยะพร
7. เด็กชายมนัท  ธรรมวงษ์
8. เด็กชายรัฐศาสตร์  รัฐศาสตร์
9. เด็กหญิงวรัญญา  แสนสุทธิ
10. เด็กชายสุทธิพงษ์   ขวัญสูตร
11. เด็กหญิงอัมริททร์   ขวัญหอม
12. เด็กชายอาริยา   บัวผัน
 
1. นางสาววิชุลดา  ขวัญแจ่ม
2. นายสมหมาย  แสงมณี
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กชายธนี  แซ่ลี
2. เด็กหญิงปิยาพร  แซ่ท่อ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แซ่หยาง
 
1. นางสาวพิไลลักษณ์  หิรัญวิริยะกุล
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนายาว 1. เด็กหญิงนัทธมน  จันทสอน
2. เด็กหญิงศรัญญา  หมอยา
3. นางสาวสุภานี  วันเนาว์
 
1. นางพรรณทิภา  น้ำค้าง
2. นางสาวละมัย  พิมเสน
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 71.49 เงิน 25 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. นายน้อมเกล้า  แซ่สง
2. เด็กหญิงอานตา  ทอแสงศิริ
 
1. นายชนะพล  ไสลภูมิ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ด้วงพรม
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 75.08 เงิน 20 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กชายพิพัฒน์  เกิดวงศ์ลี
2. เด็กหญิงหฤทัย  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวสุนัน  ยาคำ
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 38.1 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กชายปราโมทย์  ศรีอินคำ
2. เด็กชายพิทักษ์  เมืองบาง
 
1. นางสาวกัญจนพร  เหลืองแดง
2. นางสาวเสาวนีย์  รินนาศักดิ์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 52.33 เข้าร่วม 20 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) 1. เด็กชายสนธยา  เชิญประภา
2. เด็กชายสุริยา  แซ่จ๋าว
 
1. นางละเอียด  โมจรินทร์
2. นายเรวัฒน์  โมจรินทร์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 1. เด็กหญิงปลัดดา  เปรมพง
2. เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์ชม
 
1. นางสาวอัญไอริณทร์  ราชวงศ์
2. นางสาวเรไร  เพ็งหา
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กชายจรูญพันธุ์  จันทร์เฮ้า
2. เด็กหญิงสายวรรณา  ศรีธรรม
 
1. นางปราจิม  ชมพลมา
2. นางรัชนีย์  ด้วงมูล
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กหญิงสุจีรา  แก้วคง
 
1. นายเพชร  เชียงขวาง
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กชายจิรกิตติ์  แสงพวง
 
1. นายพนม  ใบภักดี
 
168 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายยุทธนา  พารี
 
1. นางสาววิภาดา  นาแก้ว
 
169 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 1. เด็กชายรัตนชัย  ขวัญไร่
 
1. นางมยุรีย์  จันท้าว
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขวัญเดิน
 
1. นางสาววิภาดา  นาแก้ว
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงก้ายัว  แซ่ท่อ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  เลิศเจริญวิริยา
3. เด็กหญิงมยุรี  แซ่หว้า
 
1. นางเบญจมาศ  รัตนประภา
2. นางสาวแรมเดือน  ทองจา
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านหลักด่าน 1. เด็กชายภูมิภัทร  รัตนมงคล
2. เด็กชายอนุชิต  กองธิราช
 
1. นางลักษณา  พรหมพล
2. นายวริทธิ์นันท์  ขวัญตึก
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงสิรินทรา  แซ่หว้า
2. เด็กชายสุพัฒน์  แซ่ลี
 
1. นางประภาพร  บุญอ่อน
2. นางสาวรัตชกรภัธร์  กองสี
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ลาวลำ
2. เด็กชายรณพร  พิลาบุตร
 
1. นางสาววิภาดา  นาแก้ว
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กหญิงกุลิสรา  ขวัญพรม
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สีชมภู
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  สีชมภู
4. เด็กหญิงวาสนา  ขวัญผัก
5. เด็กหญิงสุวพิชชา  คำสุข
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญสี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ทองหมู่
2. นางณัฐชริดาวัณ  จันทร์นวม
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.75 ทอง 27 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่หว้า
2. เด็กหญิงศุภนุช  แซ่หว้า
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  สืบทายาท
 
1. นางกรวรรณ  ก้อนเงิน
2. นางธัญญชล  เจริญลาภ
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.16 ทอง 24 โรงเรียนบ้านวังรู 1. เด็กชายวีรศักดิ์  ตรีพุฒ
2. เด็กชายสุธินันท์  แสงพันธ์
3. เด็กชายเกษม  นำปาน
 
1. นางอารีย์  ทองคำ
2. นางเนตรนภา  สังเกต
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังรู 1. เด็กชายชัยพงษ์  แก้วไขแสง
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กันทอง
3. เด็กชายสากล  ชาตะรี
 
1. นางอารีย์  ทองคำ
2. นางเนตรนภา  สังเกต
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 22 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กชายธนวิชญ์  ขวัญต่อ
2. เด็กชายบงกช  เกตุมณี
 
1. นางดารินทร์  เขียวทิพย์
2. นางอารมย์  คำสองสี
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 28 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายกันตินันท์  คำเทียน
2. เด็กหญิงชนิดาภรณ์  พลงาม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขวัญเดิน
 
1. นางสาวจิณณพัต  อ่อนสี
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังรู 1. เด็กชายศุภชัย  นาขัน
 
1. นางอรวรรณ  โนนคำ
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กชายเนติพงษ์  ขันโสภา
 
1. นางอารมย์  คำสองสี
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.2 เงิน 27 โรงเรียนบ้านวังรู 1. เด็กชายอณาวิน  สุภา
 
1. นางอารีย์  ทองคำ
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงนงค์นุช  แซ่ลี
2. เด็กหญิงนงศ์พา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงนภาพร  แซ่เล้า
4. เด็กหญิงภาวดี  แซ่หลอ
5. เด็กหญิงรัญธิดา  แซ่หว้า
6. เด็กหญิงวาริน  แซ่สง
 
1. นางสาวสุดใจ  มารอด
2. นางเบญจมาศ  รัตนประภา
3. นางสาวแรมเดือน  ทองจา
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงนภาพร  ธนเวโรจน์วงศ์
2. เด็กหญิงนุสรา  แซ่หยาง
3. เด็กหญิงสุธิตา  แซ่วื่อ
4. เด็กหญิงสุธิมา  สืบศักดิ์วงศ์
 
1. นางสาวสุดใจ  มารอด
2. นางเบญจมาศ  รัตนประภา
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 15 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 1. เด็กหญิงอารียา  กองแก้ว
 
1. นางกานต์กมล  สังข์ทอง
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงกัลยา  รัตนชัยแสงสกุล
2. เด็กหญิงณิชวิยดี  ศักดิ์เจริญชัยกุล
3. เด็กหญิงผกามาศ  แซ่หลอ
4. เด็กหญิงพรรพษา  แซ่เฮ่อ
5. เด็กหญิงฟ้าใส  แซ่สง
6. เด็กหญิงรุ้งแก้ว  ฤทธิ์เนติกุล
7. เด็กหญิงวะ  แซ่หว้า
 
1. นางกรวรรณ  ก้อนเงิน
2. นายณัฐวุฒิ  ก้อนเงิน
3. นายเสถียร  มิ่งศรี
 
188 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85.1 ทอง 23 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เงินถา
 
1. นางปัทมา  ดวงศรี
 
189 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83.8 ทอง 18 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วจิตร
2. เด็กหญิงสาธิกา  ต้นองค์
3. เด็กหญิงเข็มจิรา  แก้วโยน
 
1. นางสาวนาตยา  แสงพรม
2. นางรุจิรา  บุญเรือน
 
190 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กลมเกลี้ยง
2. เด็กหญิงศรัญยพร  ฮาดตา
3. เด็กชายอนุสรณ์  วังคีรี
 
1. นางนฤมล  คำตัด
2. นางปัทมา  ดวงศรี
 
191 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ - - - โรงเรียนบ้านป่าบง 1. นางชนตระการ  ลีลา
 
 
192 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนบ้านป่าบง 1. นางรัตนากร  สายคำทอน
 
 
193 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนบ้านป่าบง 1. นายสายยนต์  อินตาคำ