สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 68.6 ทองแดง 26 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  พินิจ
 
1. นางบุญเลื่อน  เที่ยงตรง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 76.2 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1. เด็กชายพันทิวา  ศรีอนันท์
 
1. นางมารศรี  เช้าเชิด
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายวรวุฒิ  ขวัญนอน
 
1. นางพิศมัย  ศรีเมฆ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ด้วงมาก
 
1. นางขวัญใจ  ตรีจักร
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 37 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจารวี  ฐิติเมฆินทร์
 
1. นางรำไพ  พัวพันธุ์
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 31 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ดีฉนวน
 
1. นางรำไพ  พัวพันธุ์
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพชรพรรณ สว่างเมือง  1679900575876
 
1. นางสาวอารีรัตน์ ทองแกมนาก  1670100002351
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านขมวด 1. เด็กหญิงมาลินี   ทองหมู่
 
1. นางบุญรวม  สุขสำราญ
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านสะเดียง 1. เด็กหญิงตวงเงิน  เนตรแสงสี
 
1. นางศมาภรณ์  เลี้ยงสุข
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 1. เด็กหญิงชูขวัญ  ทองพรม
 
1. นางสาวนงลักษณ์  วังแง่
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 64.7 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า 1. เด็กชายปรเมษ  บุญเจริญ
2. เด็กชายอนุพร  พลเวียง
 
1. นางอรสา  เยาวพินด์
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 71.38 เงิน 20 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  วงศา
2. เด็กหญิงเวณิกา  ดวงเสาร์
 
1. นางพรรณี  วงษ์ธัญกรรม
2. นางมานิตย์  กุลวงษ์
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 74 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงสรัลวลี  สิงห์โตทอง
 
1. นางไพฑูรย์  พุฒนาค
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง 24 โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญา  พูนทองพันธ์
 
1. นางกาญจนา  สืบสุนทร
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านลาดแค 1. เด็กชายสุชาติ  ขำสูงเนิน
 
1. นายศุภกิจ  ทับแย้ม
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81.8 ทอง 24 โรงเรียนบ้านสะเดียง 1. เด็กหญิงธนิตา  ทองนิล
2. เด็กหญิงศศิกานต์  คงแท้
3. เด็กหญิงสุนันทา  ศรีเอี่ยม
 
1. นางรัตนา  แก้วคง
2. นางสุมาลี  ธูปวงศ์
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชาย ชลนที   อินท์ชัย
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ใจสุข
3. เด็กชายอรรณพ   พิมมะเสน
 
1. นางสาวมยุรี  วงค์สุริยะ
2. นายอุดม  คำน่วม
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐวิชญ์  เลิศนันทวิเชียร
2. เด็กชายพัทธดนย์  แก้วเปี้ย
 
1. นางทิพาพร  อินทร์พรหม
2. นางบังอร  แก้วเปี้ย
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายยุทธกรณ์  แก้วสวย
2. เด็กชายวันเฉลิม  มั่นเกิด
 
1. นายสันติ  คำจอน
2. นายสุวรรณ  ตะแบก
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า 1. เด็กหญิงนนทินี  เขียวโต
 
1. นางสาวธิดาเพชร  ภูษาจารย์
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า 1. เด็กชายธนาธิป  ยิ้มรัมย์
 
1. นางสาวธิดาเพชร  ภูษาจารย์
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายจรัญ   สายทองคำ
 
1. นางสาววรรณวิสา   รักผูกพันธ์
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74.5 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงปณิดา  สร้อยสาย
2. เด็กหญิงพัชรทรียา  แจ่มผล
3. เด็กหญิงศุภวดี  ตรงตระกูล
 
1. นางสาวถาวร  บัวบาง
2. นางมะลิวรรณ  วงศ์พิริยะวาทิน
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  มีแสงสิน
2. เด็กชายตระการ  ชมเมฆ
3. เด็กชายอนุวัฒน์  เกตุแฟง
 
1. นางสาวจรินทร  ชินบุตร
2. นางสาวจุไรพร  หุ่นทอง
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76.6 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองแหวน 1. เด็กหญิงปทิตตา  สาศิริ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพ่งพินิจ
3. เด็กหญิงสายไหม  อินทรสุข
 
1. นางสาวสายชล  ทะริยะ
2. นายโสภณ  พันธุ์น้อย
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.1 เงิน 42 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงพนัดดา  เศษมี
2. เด็กหญิงภัสรา  สีงาม
3. เด็กหญิงอายณา  มาบุรี
 
1. นายปราโมทย์  บุญคง
2. นางสมพร  พุทธารัตน์
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75.4 เงิน 38 โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กชายวรวิทย์  อินทศรี
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญหล้า
3. เด็กหญิงอรชุดา  โรจน์แก้ว
 
1. นายบุญล้อม  พรมสวย
2. นางแสงทอง  พรมสวย
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 20 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงทิพากร  ดวงเต็ม
2. เด็กชายวีระวัฒน์  งามสงวน
3. เด็กชายสมชาย  เพ็งสุดผ่อง
 
1. นายประจักษ์  ปราโมทย์
2. นางวราภรณ์  ศรีษะใบ
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 74.8 เงิน 33 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  พรหมเศรณี
2. เด็กชายพงศ์ธนันท์  วงค์กำภู
3. เด็กหญิงสริตา  จันทร์เเสงศรี
 
1. นางภัทราพร  พัวทัด
2. นางอรัญญา  เศรษฐ์ธนกุล
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 82.4 ทอง 18 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ปัสสาวัด
2. เด็กหญิงวรนุช  สมศรี
3. เด็กหญิงสโรชา  เพชรมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรักชนก  วัชรรัศมี
2. นางสมพร  พุทธารัตน์
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 1. เด็กชายนที  ขุนแพง
2. เด็กชายสุทิน  รักมี
 
1. นายสมศักดิ์  ตรีกุย
2. นางสาวเกศินี  เลาคำ
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทากุล
2. เด็กชายธานี  หลงเวียง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญสายัง
2. นายลือชัย  ศรีรักษา
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 26.08 เข้าร่วม 39 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายชานนท์  จำปี
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  พานิชนัก
 
1. นางสาวจุไรพร  หุ่นทอง
2. นางรุ่งทิวา  สำลีอ่อน
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 82.65 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังซอง 1. เด็กชายพีรพล  บัวพรวน
2. เด็กชายวัชรากร  แป้นบรรจง
 
1. นายทศพล  ทิพย์ศรีบุตร
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.82 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กชายวิทยา  ทับมั่น
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ทันช่อ
 
1. นางบุญมา  อิ่มสุข
2. นายเจษฎา  อิ่มสุข
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 43.34 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 1. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วจันทร์
2. เด็กชายอนิรุจ  สงค์ประเสริฐ
 
1. นายบุญโชติ  เพ็ชรดี
2. นางสุพัตรา  เพ็ชรดี
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 37.52 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กชายภิรมย์พร  บุญตั้ง
2. เด็กชายเกรียงไกร  ภิญโญ
 
1. นายชาญชัย  ชัชวาลย์
2. นางดาว  พงค์สมบุญ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 35 โรงเรียนบ้านขมวด 1. เด็กหญิงฐิติญา  สร้อยมี
2. เด็กหญิงนนทวรรณ  สังข์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงวรัญญา  พระนคร
4. เด็กหญิงวราภร  เฉลาภักดี
5. เด็กหญิงสุพิชชา  ไชยสลี
 
1. นางบุญรวม  สุขสำราญ
2. นางพรพิศ  จันเกิน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70.2 เงิน 34 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงจิตติพร  ศรีสุข
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  คุ้มศรี
3. เด็กหญิงชาลินี  ชะนะมาร
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  เพ็งสา
5. เด็กหญิงพาณิชย์  หลอดทอง
 
1. นางสาวดวงใจ  พรหมบุญ
2. นายพงษ์ศิฏฐ  วรรณา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านขมวด 1. เด็กหญิงฉัตรริญญา  คุ้มบุ่งคล้า
2. เด็กหญิงวิชชดา  สายทองมาตย์
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  ด้วงต้อย
4. เด็กหญิงสุพรรษา  วังคีรี
5. เด็กหญิงแสงเทียน  แข็งเขตต์
 
1. นางบุญรวม  สุขสำราญ
2. นางพรพิศ  จันเกิน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กหญิงณัฏนันท์  ทิมสูงเนิน
2. เด็กชายพูลศักดิ์  นึกชอบ
3. เด็กหญิงมัชฒิมา  เพ็งบุญ
4. เด็กชายวัชรพงษ์  ทองพานิช
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  น้อยชาคำ
 
1. นางดวงใจ  ตรีกุย
2. นางลักษมณ  ปัญญาปิง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.7 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  เหลืองดำรงค์พันธ์
2. เด็กหญิงจิดาภา  มาพั่ว
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  มิคะนุช
4. เด็กหญิงปิ่นไพลิน  เบาะโต้ง
5. เด็กหญิงว่านแก้ว  จริยสกุลวงศ์
 
1. นางสาวอัญชนี  บุญมา
2. นางเบญจวรรณ  นุเทศ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 15 โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 1. เด็กหญิงชูขวัญ  ทองพรม
2. เด็กหญิงน้ำฝน  บุญโฮ้
3. เด็กหญิงปวีณา  อินทโฉม
4. เด็กหญิงพรนภา  คงเมือง
5. เด็กหญิงวนิดา  โสมนะ
 
1. นางนิตฐา  นาคดี
2. นางสุนันท์  พนมสุข
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 78.2 เงิน 17 โรงเรียนบ้านระวิง 1. เด็กหญิงธนพร  พักวัง
2. เด็กชายยุทธ์พงษ์  หอมดี
3. เด็กหญิงวรรณิดา  ใจสูงเนิน
4. เด็กหญิงสมจิตร  วิษาจันทร์
5. เด็กชายสุริยา  สีทา
 
1. นายสุบิน  นวลน้อม
2. นายอรรถพล  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 74.14 เงิน 23 โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ตุ๊คง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขุนวิชัย
3. เด็กหญิงจิตรลดา  สุวรรณกูฏ
4. เด็กหญิงชนัญญา  ตลับโพธิ์
5. เด็กหญิงนิอร  บุญมา
 
1. นางจันทร์จิรา   โพชะราช
2. นายนัทธี  แสงจันทร์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 75.4 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงกรณิการ์   เหล็กเพชร
2. เด็กหญิงกาญจนา   ศรีแก้ว
3. เด็กชายฆนัทธา  มีก้อน
4. เด็กหญิงจินต์จุทา   เงินมา
5. เด็กหญิงชนากานต์   บุตรแก้ว
6. เด็กหญิงณัฐชนน   อุณหิต
7. เด็กหญิงธณิชา   ศรีอ่อน
8. เด็กชายธนชัย  ธงไชย
9. เด็กชายธีรภัทร   ทะลา
10. เด็กชายธีรวุฒิ   จันทร์วงศ์
11. เด็กชายผดุงเกียรติ   ทองดี
12. เด็กชายพัทธนันท์   วังคีรี
13. เด็กหญิงพิณทิรา   พรมเมือง
14. เด็กหญิงราตรี   โตผา
15. เด็กชายวงศกร   วงศ์ภักดี
16. เด็กหญิงวชิราภรณ์   พงศ์พันธ์
17. เด็กหญิงสุวิมล   อาจหาญ
18. เด็กชายอนุชา   ลาแก้ว
19. เด็กหญิงเกวลี   แก้วระวี
20. เด็กชายเจษฎากร   คงทนดี
 
1. นางกุลธิดา   สัญนิชาติ
2. นางสาวจารุวรรณ  แก้วเมืองกลาง
3. นายนิยม  ผามชา
4. นางสาววรรณวิสา   รักผูกพันธ์
5. นางอนงลักษณ์   แสวงสุข
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 72.4 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  ทองขำ
2. เด็กชายขจรศักดิ์   ทองใส
3. เด็กชายจิรเมธ  โสมาสี
4. เด็กชายชาคริส   พาบุตรดา
5. เด็กชายทิวากร  ดอกไม้
6. เด็กชายธนภัทร   หาญรักษ์
7. เด็กชายธรรมรักษ์   นิลกระจ่าง
8. เด็กชายนพพร  มาศวังแสง
9. เด็กชายนวินพรรษ   จันทร์บุญศรี
10. เด็กหญิงนิรุชา  บุตรเกตุ
11. เด็กชายปัญญา   ทับชา
12. เด็กชายพจน์ชรินทร์  ยังกับ
13. เด็กหญิงพรรษา   ทองส้าน
14. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา   กะโห้
15. เด็กชายภาสกร   คนสวย
16. เด็กหญิงลักษณ์คณา  ภักดี
17. เด็กหญิงศรินทิพย์   ศรีอ่อน
18. เด็กชายศุภลักษณ์   เสนาะเสียง
19. เด็กหญิงอัญชลี   สืบสำราญ
20. เด็กชายเจษฎากร   คงทนดี
 
1. นางกาญจนา   บุญสวน
2. นางสาวนพมาศ   สุทธิธารมงคล
3. นายนิยม   ผามชา
4. นายภาคภูมิ   บุญชื่น
5. นางสุภาวดี   ขิงหอม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กหญิงนัฐชา  น้อยจันทร์
 
1. นางสาววัลลภา  กุลนานันท์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1. เด็กหญิงกัลยา  โกษาจันทร์
 
1. นายฤกษ์ชัย  นุตโยธิน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง 36 โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 1. เด็กหญิงเจนจิรา  บุตรตา
 
1. นางนิตฐา  นาคดี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 89.2 ทอง 12 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายวายุพงศ์  วงศา
2. เด็กหญิงอุมาพร  จิระเดชประไพ
 
1. นางบังอร  แก้วใส
2. นางสาวมลเทียน  บุตรเบ้า
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 86.2 ทอง 39 โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 1. เด็กหญิงณารากร  แน่นอุดร
2. เด็กชายยุทธภูมิ  โพธิ์ด้วง
 
1. นางนิตฐา  นาคดี
2. นางสุนันท์  พนมสุข
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสะเดียง 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  พรมลี
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  หน่อแก้ว
 
1. นายสมชาย  เผือกตระกูลชัย
2. นายไพล้อต  อ่ำศรีเวียง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 87 ทอง 13 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงจริยา  ทองเงิน
2. เด็กหญิงธิดาพร  บุญเลี้ยง
3. เด็กหญิงนิภาพร  เพียผาบ
4. เด็กหญิงประภาพร  ลาแสง
5. เด็กหญิงปิญาพร  สงิมทอง
6. เด็กหญิงปิยพร  สีหะวงษ์
7. เด็กหญิงพรวลัย  ฟองจางวาง
8. เด็กหญิงภัทร์นริน  พิมมะเสน
9. เด็กหญิงมะปราง  นนทะโคตร
10. เด็กหญิงวารุณี  สีทองปลิว
 
1. นางสาวคำเพียร  นนทะโคตร
2. นางจรรยาลักษณ์  ศรีฟอง
3. นางสาวภัทวลัญชญ์  เนตรแสงสี
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 68 ทองแดง 22 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  มากมา
2. เด็กหญิงณัฐยา  สอนพัลละ
3. เด็กหญิงธีรนุช  อุดอ่อง
4. เด็กหญิงนมิดา  ศรสลิด
5. เด็กหญิงปฐมาลี  เรืองขำ
6. เด็กหญิงปวันรัตน์  อินผัด
7. เด็กหญิงภัทรพร  เพ็งสมบูรณ์
8. เด็กหญิงฤทธิมา  โฉมผา
9. เด็กหญิงลินลณี  ภูลายดอก
10. เด็กหญิงวรรณนิษา  ปัญญาประสิทธิ์
11. เด็กหญิงอาทิตยา  ประเสริฐ
12. เด็กหญิงเต็มภิมล  เมืองกระจ่าง
13. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กลมเกลี้ยง
14. เด็กหญิงเยาวเรศ  โตมา
15. เด็กหญิงโชติกา  สิตวงษ์
 
1. นางกันหา  หะนิลนี
2. นายชัยพร  คำสีม่วง
3. นางสาววิภา  หอมเนียม
4. นางสาวสุภาพร  แสงอ่อน
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รักแจ่ม
2. เด็กหญิงกัณฑิมา  คูณมี
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  ท้าววิราญ
4. เด็กหญิงชุดารัตน์  ดีเหลือ
5. เด็กหญิงนริศรา  ศรีชา
6. เด็กหญิงน้ำฝน  สิทธิจันรัน
7. เด็กหญิงปิยะพร  ถนอมพลกรัง
8. เด็กหญิงลลิตา  เมฆทา
9. เด็กหญิงวรรณรัตน์  ศรีจริยา
10. เด็กหญิงวรรณา  ดิษฐน่อม
11. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญสวน
12. เด็กหญิงวัชรี  มิ่งเมือง
13. เด็กหญิงสุนิสา  เปอดี
14. เด็กหญิงสุภัทรา  นาชัยราญ
15. เด็กหญิงแนน  จำเริญจิตร
 
1. นางดาว  พงค์สมบุญ
2. นางบุญมา  อิ่มสุข
3. นางวันจะนา  เพ็ญทอง
4. นายเฉลิมชัย  เพ็ญทอง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  วังคีรี
2. เด็กหญิงณัฐพร  แก้วแสงทอง
3. เด็กชายนาวิน  ศรีทับทิม
 
1. นางรวงทอง  ลำเจริญ
2. นางสมพร  สถิตโกศล
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 30 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วังคีรี
2. เด็กหญิงบุษยา  วงศ์ษา
3. เด็กหญิงสุภาพร  ชมภูแสน
 
1. นางรวงทอง  ลำเจริญ
2. นางวันเพ็ญ  ล้อมพิพัฒน์พงศ์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายกฤษธน  กามล
2. เด็กชายกันตวิชญ์  สุฤทธิ์
 
1. นายพัฒนพงศ์  ถนอมชาติ
2. นางศิริวิลัย  บุญมีทอง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านสักแห้ง 1. เด็กชายประจักร์  เกิดเทวา
2. เด็กชายภานุเดช  ยศภูมิมา
 
1. นายรัศมี  เผ่าน้อย
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88.8 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงปรากายแก้ว  แพทย์สีทา
2. เด็กชายภูมินทร์  จันทร์นุช
3. เด็กหญิงอพิยดา  จันทร์นุช
 
1. นายมานะ  อนันตะอาด
2. นางเนตรทราย  อนันตะอาด
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เขื่อนสันเทียะ
2. เด็กหญิงพิชชากร  ศรีนาราง
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  สีทอง
 
1. นางกรุณา  นุ่มทอง
2. นางนงนุช  ทองแพ
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กชายณัฐพล  บุญบึง
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ลาดิษฐ์
3. เด็กหญิงเกศินี  สุขมอญ
 
1. นายรังสิต  รังสิกรรพุม
2. นางโสภา  ขันเขียว
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายพรหมมินทร์ แก้วป้อง  1679900582724
 
1. นางสาวพูลศรี คำเพียร  3670100581357
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กหญิงโชตินันท์  ภักชุมแสง
 
1. นายรังสิต  รังสิกรรพุม
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงธนาลัย  จันทร์อินทร์
 
1. นายวีระวัฒน์  รัตนะกรี
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1. เด็กหญิงวรดา  ศรีดา
 
1. จ.ส.อ.เสกสรรค์  แก้วงาม
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายสุทิน  ชัยบุตร
 
1. นางเกศกมล  รู้นันต๊ะ
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 17 โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงจิรพัชร  ฉิมจิ๋ว
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฉิมจิ๋ว
 
1. นายบุญล้อม  พรมสวย
2. นางสุพิชชา  มนแพวงศานนท์
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 20 โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงจิดาภา  เพ็งพึ่ง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ปานโอ
 
1. นางสุพิชชา  มนแพวงศานนท์
2. นางแสงทอง  พรมสวย
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 62 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านซับเปิบ 1. เด็กหญิงนิตยา  บุญทรัพย์
2. เด็กชายวรวัฒน์  คำเกตุ
 
1. นางกนิฏฐา  พลอยเล็ก
 
72 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กหญิงภาวริน  ดอนเมือง
 
1. นายอาคม  มีแสง
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 77 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจัสมิน  โรส เพิร์กส
2. เด็กชายยศกร  สะอาดใจ
3. เด็กชายอัจฉริยะ  พิมาลัย
 
1. นางพัชรี  แก้วหร่าย
2. นางมณีพันธุ์  สมมีชัย
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รัดสีสม
2. เด็กชายนเรศ  ด้วงทำ
3. เด็กชายอนันต์  อินทร์นาง
 
1. นางสุมิตรา  ไชยมา
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 73 เงิน 27 โรงเรียนบ้านยางลาด 1. เด็กชายนที  ศรีรักษา
2. เด็กชายอชิตพล  คำดี
3. เด็กชายเจริญศักดิ์  กันยาประสิทธิ์
 
1. นายไพโรจน์   ฉัตรบุบผา
 
76 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 69 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กชายศุภรากร  พึ่งแก้ว
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
77 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสายสมร 1. เด็กชายชินวัตร  ชัยชนะ
 
1. นายจีระศักดิ์  ทองนิ่ม
 
78 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 73.66 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงปานทิพย์  สุภาพล
 
1. นายสำรวย  เรืองสุรีย์
 
79 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายสมร 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  กลิ่นบัวขาว
 
1. นายจีระศักดิ์  ทองนิ่ม
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงสุชาดา  พันเถื่อน
 
1. นายสำรวย  เรืองสุรีย์
 
81 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กชายนที  สุขพุทธ
 
1. นางกรพรรณ  สุทธิสอน
 
82 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนายม 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  นกเต้า
 
1. นางสาววรัญญ์ภร  นฤภัย
 
83 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนายม 1. เด็กหญิงวรรณพร  อยู่เมือง
 
1. นางสาววรัญญ์ภร  นฤภัย
 
84 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินสง่า 1. เด็กหญิงสุรีย์ภรณ์  รอดเกิด
 
1. นางกนกนาถ  สายคำมาตย์
 
85 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านนายม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทัพกอง
 
1. นางสาววรัญญ์ภร  นฤภัย
 
86 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. นายบวร  แสงแก้วสุข
 
1. นายพงศ์พชรภรณ์  เจริญวัฒนาสถาพร
 
87 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนายม 1. เด็กชายเจตพล  ชั้นต้น
 
1. นางสาววรัญญ์ภร  นฤภัย
 
88 ศิลปะ ขิม - หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. นายสิทธิพร  ธรรมกูล
 
1. นายพงศ์พชรภรณ์  เจริญวัฒนาสถาพร
 
89 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านนายม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  โกมลสิจน์
 
1. นางสาววรัญญ์ภร  นฤภัย
 
90 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 25 โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กชายทองเพียร  มาต้น
 
1. นายพงศ์พชรภรณ์  เจริญวัฒนาสถาพร
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเนินสง่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โยเฮือง
 
1. นายนิกร  หยาดน้ำค้าง
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสง่า 1. เด็กหญิงจันทิมา  คำดี
 
1. นางกนกนาถ  สายคำมาตย์
 
93 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสง่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โยเฮือง
2. เด็กหญิงจันทิมา  คำดี
3. เด็กหญิงชไมพร  อ่อนคำ
4. เด็กหญิงณัฐญา  ศิริชัย
5. เด็กหญิงนันทิยา  วันกลิ้ง
6. เด็กหญิงน้ำเพชร  สุขบัว
7. เด็กหญิงปัณฑิตา  วันเสี่ยน
8. เด็กหญิงพรพิมล  สุกสี
9. เด็กหญิงวนิดา  แก้วทา
10. เด็กหญิงสุภาวรรณ  อันทฤทธิ์
11. เด็กหญิงสุรีย์ภรณ์  รอดเกิด
12. เด็กชายสุวัฒน์  ยังคลัง
13. เด็กหญิงอวิรัตน์  เหลือสุข
14. เด็กชายเนติพงษ์  น่วมทิม
15. เด็กชายเอกราช  คำขุ้ย
 
1. นางกนกนาถ  สายคำมาตย์
2. นางทองรวม  อินคล้าย
3. นางนงค์เยาว์  ม่วงอ่ำ
4. นายสิงห์ทอง  กล้วยหอมทอง
 
94 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนสายสมร 1. นายจีระศักดิ์  ทองนิ่ม
2. เด็กชายชนะชัย  สาแสน
3. เด็กชายชินวัตร  ชัยชนะ
4. เด็กชายฐิติวุธ  วงศา
5. เด็กชายดนุสรณ์  กวางทอง
6. เด็กชายธีรภัทร์  เชื้อปิ่น
7. เด็กชายปณิธิ  ศรีระพันธ์
8. เด็กชายพิชัยยุทธ  กลิ่นบัวขาว
9. เด็กชายสมบัติ  คุณามาก
10. เด็กชายสิทธิกร  กลิ่นบัวขาว
11. เด็กชายอดิสร  พันสำโรง
12. เด็กชายอัตถพล  ตะพานนาค
 
1. นางสาวนฤมล  สุจิมงคล
2. นางมนัสชนก  แสงจันทร์
3. นายสุชาติ  สุทินกาศ
4. นายสุริยาวุธ  นันทะสูน
 
95 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 88.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นวลไม้หอม
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  เณรรัตน์
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสมร
4. เด็กชายชูเกียรติ  ทองอินทร์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยสมทิพย์
6. เด็กชายถิรวัฒน์  จันทร์กล้า
7. เด็กชายทนงศักดิ์  หงษ์งาม
8. เด็กหญิงธนาภรณ์  ชิวหะ
9. เด็กชายนที  สุขพุทธ
10. เด็กชายพีรพล  สุขโฉม
11. เด็กหญิงวราลักษณ์  ไม้เลี้ยง
12. เด็กชายศิวกร  กลิ่นสี
13. เด็กชายศุภรากร  พึ่งแก้ว
14. เด็กหญิงศุภาภร  บัวทุม
15. เด็กชายสิทธินนท์  สุขมล
16. เด็กชายสิทธิพล  สุขมล
17. เด็กหญิงสุมาลี  เพชรบูรณิน
18. เด็กหญิงอัญญาฎา  นาคเพชร
19. เด็กชายเฉลิมวุฒิ  อาจมา
20. เด็กชายไชยวัฒน์  ชีเรียงตา
 
1. นางกรพรรณ  สุทธิสอน
2. นางทองรัก  คุ้มสุวรรณ์
3. ว่าที่ร้อยตรีมานิต  จังหวัดกลาง
4. นางวิมลรัตน์  พานำมา
5. นางสุวิมล  มีสุข
6. นางไพวัล  เทียนศรี
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 66.5 ทองแดง 38 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายไชษเชษฐ์  ฉ่ำเกตุ
 
1. นางปราณี  ยิ้มน้อย
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  รูปขาว
 
1. นางพนิดา  พรมเท้า
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 22 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กหญิงอรวรรณ   นกนา
 
1. นางสาววัลลภา  กุลนานันท์
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 1. นางสาวชิดชนก  โพธะศรี
 
1. นายชินพงษ์  กามล
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  คุณสงฆ์
 
1. นางสาววัลลภา  กุลนานันท์
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67.2 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงฟ้าใส  อย่างสวย
 
1. นางณัชณิชา  โพธิ์ใจ
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.14 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1. เด็กชายวีรพันธุ์  ดวงบุบผา
 
1. นางเกษสุดา  ภักดีไพฑูรย์
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.8 เงิน 20 โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 1. เด็กหญิงนิศา  นิลสิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์  วันทาหวัด
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองกลอย 1. เด็กชายณัฐนนท์  คำศิริ
 
1. นางสาวบุผา  อ่อนศรี
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  โยคี
 
1. นางสาววัลลภา  กุลนานันท์
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 25 โรงเรียนบ้านตะเบาะ 1. เด็กหญิงจามจุรี  บุญชุ่ม
 
1. นางนิตยา  สาตรจีนพงษ์
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 28 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงวรัญชญา  ศรีดี
 
1. นางปราณี  ยิ้มน้อย
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 20 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงพรธีรา  บุญมาต
 
1. นางวิไลภรณ์  รัฐไชย
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  รูปขาว
 
1. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวันดี  อ่องยิ่ง
 
1. นางอัมพิกา  ตระกลธนสุนทร
 
111 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ญาปัน
2. เด็กหญิงกัลยา  มงคลสูตร
3. เด็กหญิงจันทกานต์   แก้วปาน
4. เด็กหญิงจิตรานุช   ทองตุ้ย
5. เด็กชายชัยชาญ   จันเพ็ง
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แดนเมือง
7. เด็กหญิงทรรศนีย์   ยิ้มละม้าย
8. เด็กชายธิตินันท์   มานัส
9. เด็กหญิงนนท์นภา   แทนคำ
10. เด็กหญิงนภาพร  คงเมือง
11. เด็กหญิงนันทิยา   บัวจันทร์
12. เด็กหญิงนิธิพร   รอดอินทร์
13. เด็กหญิงนิราภร  พูลเพิ่ม
14. เด็กหญิงปาริฉัตร   ผลโภชน์
15. เด็กหญิงปิยะมน   อ้นโม
16. เด็กหญิงพลาพร   ไวยา
17. เด็กหญิงพันธกานต์   แก้วคำ
18. เด็กหญิงพิมพ์ใจ   ศรีโชติ
19. เด็กชายพิษณุพงษ์   กล้วยป่า
20. เด็กหญิงพีระยา   กระถินทอง
21. เด็กชายพุทธิกร   เจียมสันต์
22. เด็กหญิงรุ่งนภา   เศษสม
23. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เพ็งเกตุ
24. เด็กชายสมสวัสดิ์  ดำมะดา
25. เด็กหญิงสิรภัสร์   อินทรลักษณ์
26. เด็กหญิงสุพัตรา   แช่มช้อย
27. เด็กชายสุรศักดิ์   สังฆรักษ์
28. เด็กหญิงสุวรรณา  ทองสี
29. เด็กหญิงอรดี  แสงเพชร
30. เด็กหญิงเจนจิรา   สุขวิเศษ
31. เด็กหญิงเนตรชนก  นาชัยพลอย
32. เด็กหญิงเมทาวี   ศรีอ่อน
33. เด็กหญิงเมวิกา   ก้อนสมบัติ
34. เด็กชายเวชพิสิฐ   ทองทับ
35. เด็กหญิงแอ็บ   แซ่จาง
 
1. นายจักรพงษ์  วิศิษฐพันธ์
2. นางสาวฐิติยา  เง่าสารี
3. นายดาวโรจน์  ศรีนาราง
4. นายพลวัฒน์  กัลยาประสิทธิ์
5. นางสาววันทนา  เริงเลื่อม
6. นายสุเทพ  จุลพันธ์
7. นายอาทิตย์  สุขสถิตย์
8. นายเด่นพงษ์  บุญเรือง
 
112 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 78.75 เงิน 21 โรงเรียนเทศบาล1 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ทองซ้อน
2. เด็กหญิงณัฐชญา  คงเจริญ
3. เด็กชายธีรวิชญ์  เตโช
4. เด็กหญิงปุญญพัฒน์  เมืองหลวง
5. เด็กหญิงพิมวรา  ทิพวันต์
6. เด็กชายพีระศักดิ์  แก่นโน
7. เด็กชายวรพล  มั่นคง
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ฟักแฟง
 
1. นางมนัสมนต์  โสสุวรรณเวทย์
 
113 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.25 ทอง 14 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกาญจนา  มาถาวร
2. เด็กหญิงทิพย์ผกาวรรณ  พูลสุข
3. เด็กชายผดุงเกียรติ  ฤทธิ์สกุล
4. เด็กชายยุตพงษ์  หนูเขียว
5. เด็กชายวัชระ  แก้วสวย
6. เด็กหญิงศุภากร  จันทร์ทรง
7. เด็กชายสราวุธ  นวนเจียก
8. เด็กหญิงอนุรดี  อุ่นอก
 
1. นางชุติกาญจน์  รอดเมือง
2. นางณัชณิชา  โพธิ์ใจ
3. นางพูลศรี  คณโฑเงิน
 
114 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ล้วนศรี
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สายคำมี
3. เด็กหญิงนัฐพร  โพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงพรธีรา  บุญมาต
5. เด็กหญิงรสา  นิ่มนวล
6. เด็กหญิงวาสนา  ศรีเจริญ
7. เด็กหญิงวิมลรัตน์  เมษา
8. เด็กหญิงศศิ  นิ่มนวล
9. เด็กหญิงสุวนันท์  กัญญาประสิทธิ์
10. เด็กหญิงหวันยิหวา  พงษ์พันธ์
 
1. นางกันยา  เห็นเจริญ
2. นางพนิดา  พรมเท้า
3. นางวิไลภรณ์  รัฐไชย
4. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
 
115 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 77 เงิน 21 โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกพร   ฑีฆาวงค์
2. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  อิงชัยภูมิ
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุขจ่อ
4. เด็กหญิงชนิสรา  แสงแก้วเขียว
5. เด็กหญิงปาริชาติ  จิตรีศัพท์
6. เด็กหญิงศจีลักษณ์  ไข่สุวรรณ
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขภิบาล
8. เด็กหญิงอินทิราพร  อิงชัยภูมิ
 
1. นางชญาธร  อ่อนสา
2. นางสาวชวัลกร  ลุ่มจันทร์
3. นางสาวนิธินาถ  พาที
4. นางสุกัญญา  สถาพร
 
116 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านระวิง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สลักคำ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เลิบไธสง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  กันยาประสิทธิ์
4. เด็กหญิงปนัดดา  เหล็กไหล
5. เด็กหญิงปรียา  บุญมาก
6. เด็กหญิงวัลนิภา  สาลี
7. เด็กหญิงสุนิสา  โชคคูณ
 
1. นางชญาดา  ไชยสงค์
2. นางพวงเพชร  อมรวัฒนานุกูล
3. นางพัชรินทร์  นัคสูนย์
4. นางสาคร  บุญเดช
 
117 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 78 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐธกร  พรหมบุญ
2. เด็กหญิงทักษพร  ขวัญวงศ์
3. เด็กหญิงธันชนก  อุทรส
4. เด็กชายธันยธรณ์  ขจรไพร
5. เด็กหญิงนัทจีรา  พันธุ์น้อย
6. เด็กชายนันทวัฒน์  คำสุม
7. เด็กหญิงประภาศิริ  วงศ์ประทุม
8. เด็กหญิงปิยธิดา  จันคะณา
9. เด็กหญิงพริมา  เต็มพิริยะกุล
10. เด็กหญิงพิชญานิน  ไปปลอด
11. เด็กชายภีมพศ  แพทยไชโย
12. เด็กหญิงสาวิตรี  หุมแพง
13. เด็กหญิงสุริยาพร  พรหมเศรณี
14. เด็กชายอดิศร  ศรีขน
15. เด็กหญิงอริสรา  สมสุข
16. เด็กหญิงอังศุธร  มิตรศรีสาย
 
1. นางกนกพร  วรรณตรง
2. นางพัชรี  แก้วหร่าย
3. นางมณีพันธุ์  สมมีชัย
4. นางยินดี  งามรุ่งโรจน์
5. นางอัชญา  มีภู่
 
118 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 18 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์เขียน
2. เด็กหญิงจินตพร  พระพรายครบุรี
3. เด็กหญิงฐิติมา  ฉิมพาลี
4. เด็กหญิงพิมลพรรณ  วันเพ็ง
5. เด็กหญิงมาริณี  นาคมีสี
6. เด็กหญิงรจรินทร์  เตาวาน
7. เด็กหญิงรุจิรา  ทันโคกกรวด
8. เด็กหญิงวรัญญา  นวลตั้ง
9. เด็กหญิงสิริรักษ์  ศรีสังข์
10. เด็กหญิงสุนารี  ยอดสิงห์
11. เด็กหญิงเปรมปรีดา  ผิวอ่อน
 
1. นางพนิดา  พรมเท้า
2. นางวิไลภรณ์  รัฐไชย
3. นางสุทิศา  จารุเดชา
4. นายอนันต์  รัตนขันแสง
5. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
 
119 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 85.6 ทอง 15 โรงเรียนบ้านวังศาล 1. เด็กชายนิคม  ยินีรัมย์
2. เด็กชายพงศกร  นวนบาง
3. เด็กชายพิพัฒน์  หุ่นทอง
4. เด็กชายสมพงษ์  ขันตี
5. เด็กชายเขตตะวัน  อินผึ้ง
 
1. นางสาวชนิดา  ศรีระวัตร
2. นางนาที  เทียนเหลือ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83.25 ทอง 16 โรงเรียนบ้านซับขลุง 1. เด็กชายธวัฒชัย  สาหร่ายสังข์
2. เด็กชายธีรเมธ  พุ่มพฤกษ์
3. เด็กชายนิรัน  พุดสาร
 
1. นางรจิน  จันทา
2. นางรัตติยา  คลื่นแก้ว
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.5 ทอง 41 โรงเรียนบ้านวังศาล 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญปูสัย
2. เด็กหญิงสุิธิดา  ทองแทน
3. เด็กหญิงอรทัย  ป้องพั้ว
 
1. นางรัตนา  กันสุข
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่ากกตาล 1. เด็กชายธนกร  คำแก้ว
2. เด็กชายธนายุต  จูแสน
3. เด็กชายอนุพงศ์  เสาธง
 
1. นางนันทนา  คำคูณ
2. นางอัจฉรา  อ่อนโต
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79.75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านตะเบาะ 1. เด็กชายกฤษฎา  ปีเกิด
2. เด็กหญิงนิพาดา  ศรีษะบุตร
3. เด็กชายปริญาวัตร  เรืองโรจน์
 
1. นางสาวทองเปลว  แสงสุริยา
2. นางนงลักษณ์  แพงหลวง
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ กึ้นทอง  1103703039130
2. เด็กหญิงณัฐชยา ทาสี  1671000067788
3. เด็กหญิงนภัสกร แก้วบุญเรือง   1669900460068
4. เด็กหญิงปองเกษม วิระขันคำ  1671000068491
5. เด็กหญิงลลิตตา ด้วงมูล  1671000068148
6. เด็กหญิงวรรณิสา ประสงค์ผล  1660500180159
 
1. นางราตรี ปันแก้ว  3170600395301
2. นายสมศักดิ์ ปันแก้ว  3679900149792
3. นายอัฉรพล คำก่อ  3670300820592
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโตก 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  มั่่นความ
2. เด็กหญิงพรสุดา  สมนึก
3. เด็กหญิงภัสราพร  เพ็ดกูล
4. เด็กหญิงศุภิสรา  ยอดยิ่ง
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ธรรมปัญญา
6. เด็กหญิงเสาวภา  ศาลางาม
 
1. นางจันทร  เฉลยจิตร
2. นางดวงพร  ลือหาร
3. นายวิโรจน์  หล่อศิริ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86.6 ทอง 9 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  โกษาจันทร์
2. เด็กหญิงผัลย์ศุภา  สุระ
3. เด็กหญิงสุกัลร์ญา  ทองใบ
 
1. นางณัฐกานต์  วัฒนวงศ์พฤกษ์
2. นางพรรณี  แจ่มจันทร์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 26 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  น้อยขวัญ
2. เด็กชายวิวัฒน์  กุเกตุ
3. เด็กหญิงโศภิษฐา  ช่างทอง
 
1. นางยุพิน  แก้วสีทอง
2. นางลำดวน  ยังคง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 1. เด็กชายณัฐพล  บัวทิพย์
2. เด็กหญิงวิจิตรา  เพ็งดำเนิน
3. เด็กหญิงฮามีดะห์  ซิตูมปูน
 
1. นายทองพูน  สว่างจิตร
2. นางสาวอารีฟา  ซิตูมปูน
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 35 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายชลิต  บัวเกิด
2. เด็กชายธวัช  ศรีทน
3. เด็กชายวนัส  หาญรักษ์
 
1. นายชาญกวี  ศรีสุรเมธีกร
2. สิบเอกพิตรพิบูล  จอมคำสิงห์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78.2 เงิน 18 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  แพงตุ้ย
2. เด็กหญิงนริสศรา  ปิ่นแก้ว
3. เด็กชายสุพจน์  มาดี
 
1. นางสาวสุณีย์  ทองนิ่ม
2. นางเพียงจันทร์  แก้วดี
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.4 ทอง 25 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงยุวลักษณ์  สินกลิ้ง
2. เด็กหญิงศิรินญา  จักสาน
3. เด็กหญิงอนุสรา  เมืองมาลย์
 
1. นางจันทร์แรม  หาญมาก
2. นางบุญมา  อิ่มสุข
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงทินภัทร  มีบุญ
2. เด็กหญิงนุสรา  จันพั้ว
3. เด็กชายเพ็ญเพชร  เฮ้าปั้ง
 
1. นางชมนาด  คัณธานันท์
2. นางสมสมร  ถนอมสิงหะ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนบ้านตะเบาะ 1. เด็กหญิงจริยา  ทนมี
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วงศ์สุริยะ
3. เด็กหญิงศรันย์พร  บัวศรี
 
1. นางนารถชุรี  จุฑาคุปต์
2. นางสุคนธ์  นาเชียงใต้
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิงจันทกานต์  อุดหนุน
2. เด็กหญิงจิราพร  ผูกฟัก
3. เด็กหญิงภูวนิดา  พรมเวียง
 
1. นางสาวจุรีย์  สว่างหล้า
2. นางสาวบังอร  อยู่เจริญ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81.75 ทอง 28 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงนัทมล  ขุนวิจารณ์
2. เด็กหญิงพรปรีญา  เงินดี
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  อาจเอก
 
1. นางศิราณี  ศรีทองเพ็ชร
2. นางอภิรดี  สนธยามาลย์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83.6 ทอง 39 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงพรนภา  ปัญญาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงวาสนา  คำสิงห์
3. เด็กหญิงอุมาพร   ภูคงกิ่ง
 
1. นางสาวประจิม  บุญยวง
2. นางสายยันต์  สุขเอม
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง 19 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กหญิงปัทมพร  บุตรพรม
2. เด็กหญิงสิริพร  ศรีบัวรินทร์
3. เด็กหญิงเกวลิน  แสนนาม
 
1. นายสมควร  สถิตโกศล
2. นางสมพร  สถิตโกศล
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77.4 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายญาณาวุฒิ  ภักดีไทย
2. เด็กหญิงธนพร  พิมเสนา
 
1. นางนิตยา  บาศรี
2. นางสาวศิยาพร  ใจพันธ์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กชายรังสรรค์  รัตนา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิงห์เดช
 
1. นางสาวเกศรินทร์  ทองอินทร์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กชายฉัตรชัย  พรหมทองดี
2. เด็กชายยงยุทธ  เนตรจินดา
 
1. นางสาวกัลยาณี  รัตนบุตร
2. นายสมรัก  แก้วนิ่ม
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 23 โรงเรียนบ้านกม.2 1. เด็กชายชัยณรงค์  บุญมา
2. เด็กชายสุรดิษ  นาคจู
 
1. นางแสงสุรี  สินธุเดช
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กชายณัฐพล  พัดรัก
2. เด็กชายพีระชัย  เสวิสิทธิ์
 
1. นางสาวกัลยาณี  รัตนบุตร
2. นายสมรัก  แก้วนิ่ม
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงนิรชา  จี่มุก
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  มารอด
 
1. นางทิพาพร  อินทร์พรหม
2. นางสาวศิยาพร  ใจพันธ์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงพิสุดา  วุฒิกุล
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  จิตเจริญ
 
1. นายกฤติน  วรรณเกษม
2. นางสาวกฤษณา  สีที
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74.2 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจณิสตา  เทียมเมฆ
2. เด็กหญิงมยุรฉัตร  ฮั่นตุ้นพงษ์
 
1. นางทิพาพร  อินทร์พรหม
2. นายเมฆินทร์  เกตุุแก้ว
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงพวงเพชร  นามวิจิตร
2. เด็กหญิงสุภาวี  จากมา
 
1. นายชาญชัย  ชัชวาลย์
2. นางดาว  พงค์สมบุญ
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงฐิติพัช  สุวรรณกนิษฐ์
2. เด็กหญิงโยษิตา  แสงนก
 
1. นางทิพาพร  อินทร์พรหม
2. นางสาวศิยาพร  ใจพันธ์
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1. เด็กหญิงธีราพร  เที่ยงแท้
2. เด็กหญิงนิชานันท์  จันหีบ
 
1. นายสมศักดิ์  จอมเพ็ง
2. นายสมเกตุ  ต่วนโต
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กชายทินกร  จำลอง
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  แต่งยามา
3. เด็กชายพิพัฒน์   ศักดี
 
1. นางสาวกัลยาณี  รัตนบุตร
2. นายสมรัก  แก้วนิ่ม
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา 1. เด็กชายบุริศร์  สืบถิ่น
2. เด็กชายยุทธนา  สกุลนี
 
1. นายกมล  น้อยมี
2. นายบดินทร์   สำเร็จดี
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายปฐวี  คำสุข
2. เด็กชายพิทยา  เพ็งอ่วม
3. เด็กชายสุจินต์  พิมพ์จันทร์
 
1. นายรณฤทธิ์  เรือนโรจน์รุ่ง
2. นางสมพร  พุทธารัตน์
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กชายนัฐพล  ศรีสุพรรณ
2. เด็กชายพีรพล  ฉิมจิ๋ว
3. เด็กชายไพรัตน์  จิดา
 
1. นายมานะ  อนันตะอาด
2. นางเนตรทราย  อนันตะอาด
 
153 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 89.6 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายต่อสกุล  ทิพนนท์
 
1. นางวรรณา  ปัญญาสิทธิ์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 81.6 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทองสิทธ์
 
1. นางเพียงใจ  อ่างหิรัญ
 
155 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านระวิง 1. เด็กหญิงนฤนาท  แก้วอุสา
 
1. นางนันทกา  กองมูล
 
156 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐนัน  ปัญญาดี
 
1. นางศิริยา  นาคนายม
 
157 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 54.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1. เด็กหญิงจีรภัทร์  จิรชาญชัย
 
1. นางสาวปาวีณา  ษรจันทร์ศรี
 
158 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงดารณี  แก้วใส
 
1. นางสาวพนารัตน์  พรมสอน
 
159 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.6 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงอณิมา  นิลพันธุ์
 
1. นางวราภรณ์  เสือแพร
 
160 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 39 โรงเรียนบ้านลาดแค 1. เด็กหญิงปวีณา  นาวะดี
 
1. นางอ้อมจิต  คำจอน
 
161 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจุฑากาญจน์  พงษ์ศิริ
 
1. นางพรพิมล  เถื่อนถ้ำ
 
162 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงจันทิมา  พรีพรม
 
1. นางกมลพร  คุ้มทรัพย์
 
163 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 70 เงิน 35 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำสุม
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  สังข์เมือง
3. เด็กหญิงรัตนา  มั่นคง
4. เด็กหญิงวรรณิดา  ขวัญนอน
5. เด็กหญิงเจนจิรา  สีสะอาด
 
1. นางกัญญารัตน์  เฟื่องจันทร์
 
164 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 76.43 เงิน 29 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กหญิงชนิตา  วรพล
 
1. นางวิไลวรรณ  เสือดี
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 32 โรงเรียนบ้านโตก 1. เด็กชายlสัญชัย  จิตรจำ
2. เด็กชายชลธาร  รักประเสริฐ
3. เด็กชายธนกฤต  พรหมลัทธิ์
4. เด็กชายธนัชชา  เรืองทอง
5. เด็กชายนนทวัฒน์  ทองลี
6. เด็กชายปรมี  ด้วงมาก
 
1. นางวิไล  เรืองโรจน์
2. นายสัญชัย  เรืองโรจน์
3. นางหนึ่งฤทัย  อยู่เกียม
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กชายกฤษรัตน์  จันทรศรีวงษ์
2. เด็กชายนัฐพงษ์  การะบุญ
3. เด็กชายมาโนชน์  ชัยบุญ
4. เด็กชายสกาย  โกมลวิภาค
5. เด็กชายสุริยา  ทองคำ
6. เด็กชายหรรษลักษณ์  จันชัย
7. เด็กชายอาทิตย์  คงหนองลาน
8. เด็กชายอาศิรา  พ่วงโพธิ์
 
1. นางทองสุก  ศุขะพันธุ์
2. นายประสาน  ธาตุจันทร์
3. นายสุภาพ  หาญมาก
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายกษิดิศ  ซุยกระเดื่อง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เพิ่มลาภ
3. เด็กชายทวีศักดิ์  แก้วประเสริฐ
4. เด็กชายนิกร  พั้วเบ้า
5. เด็กชายปฏิภาณ  มะลิ
6. เด็กชายฤทธิเดช  คุ้มไพรี
7. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีสมุทร
8. เด็กชายไตรภพ  เรืองนา
 
1. นายกิตตยุทธ  ยังคลัง
2. นางประนอม  ชุ่มวงศ์
3. นายประสิทธิ์  เหมหาญ
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 86.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงธิดา  จงทัน
3. เด็กหญิงนุชนาฎ  แก้วเกี๋ยง
4. เด็กหญิงพนิดา  ป้อมปิ่น
5. เด็กชายยศพล  เนตรแสงสี
6. เด็กหญิงวาสนา  กัณฑะษา
7. เด็กชายวิริยะ  ภูมิสังข์
8. เด็กหญิงสุภิสรา  เสนนอก
9. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แควป่าสัก
10. เด็กหญิงเสาวรส  เสือป่า
 
1. นางสาวชนินาถ  ชิงช่วง
2. นางทองสุก  ศุขะพันธ์
3. นางน้ำเพชร  ขวัญทอง
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 75.3 เงิน 21 โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงธัญรักษ์  พรมรักษ์
3. เด็กหญิงปภาพิญช์  ฤทธิศักดิ์
4. เด็กหญิงปิยะดา  ผาสุข
5. เด็กชายพัฒนา  พาสา
6. เด็กหญิงวิชญ์ปภา  ดาวแดน
7. เด็กชายสุทธิพงษ์  คมขำ
8. เด็กชายสุวิจักขณ์  สีชา
9. เด็กชายเทอดชัย  ดาวแดน
 
1. ว่าที่ร้อยเอกมนัส  ศรีทา
2. นายลิขิต  แก้วแท้
3. นางสาวศริญญา  ศรีระวัตร
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงจิตดา  ยอดนารี
2. เด็กหญิงฐิติมา  สุวรรณ
3. เด็กหญิงพิชญดา  ดาวเรือง
4. เด็กหญิงวีรวรรณ  อุ่นแก้ว
5. เด็กหญิงสารีพร  แรงกสิวิช
 
1. นางสาวบัวศรี  เขียวน้ำเพชร
2. นางประดับ  สำลี
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชุติมน  อินทร์วงศ์
2. เด็กหญิงอารียา  กิ่งพยอม
3. เด็กหญิงเพ็ญวริศร์  มณีศักดิ์
 
1. นางนงนุช  ทองแพ
2. นางยินดี  งามรุ่งโรจน์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 1. เด็กชายจตุรงค์  บุญคำ
2. เด็กหญิงสุนิสา  แก้วมณี
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุขทรัพย์
 
1. นายมานะ  จันทร์แย้ม
2. นายอดิเรก  ทูลตา
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 71.48 เงิน 26 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงนนทิยา  ธัญชะนันท์
2. เด็กหญิงวิภาพร  ทะนุ
 
1. นางกมลพร  คุ้มทรัพย์
2. นางสาวอุมาพร  คุ้มทรัพย์
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 71.88 เงิน 26 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 1. เด็กชายธนภัทร  จันทร์เหม
2. เด็กหญิงสิรินยา  ดอกคำ
 
1. นางนงคราญ  สิงห์สร้อย
2. นายสุรเดช  กุลวัฒนา
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 51.32 เข้าร่วม 25 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ขวัญคง
2. เด็กชายธนินทร์  ทองหาร
 
1. นางสาวกัญญา  บุญแจ้ง
2. นางบังอร  แก้วเปี้ย
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายศิลปิน  จันทรัตน์
2. เด็กหญิงสิริพร  แจ่มผล
 
1. นางนงนุช  ทองแพ
2. นางวรรณภา  นาทันรีบ
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายทัตเทพ   น้อยวงษ์
 
1. นางสาววรรณวิสา   รักผูกพันธ์
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายวชิราวิทย์  วิภูษณะ
 
1. นางสาวจรรยา  สาณะเศรษฐ
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  โรทิม
 
1. นางสาวดวงเดือน  ทองดี
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.32 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายภาณุพงศ์  สีดำดี
 
1. นางเบญญาภา  ธนชัยกรกุล
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ใวศิลป์
 
1. นางช้องมาศ  สุนทรปาน
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.67 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงโชติกา  กันทุกข์
 
1. นางวาธุกา  เทียมแสน
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กชายอังคาร  คำน้อย
 
1. นางสมหมาย  บัวบาง
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68.67 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กชายออมสิน  วังคีรี
 
1. นางสาวสุลัดดา  ทองเหลือ
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80.2 ทอง 20 โรงเรียนบ้านกม.2 1. เด็กชายนเรศ  กองจวง
2. เด็กหญิงปรารถนา  สาคู
3. เด็กชายสมชาติ  พันจันทึก
 
1. นางสุนันทา  เที่ยงดีฤทธิ์
2. นางอรุณจันทร์  รัตนวิชัย
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกม.2 1. เด็กชายศุภกิจ  สิงห์สถิตย์
2. เด็กหญิงเวธกา  เพชรมี
 
1. นางสาวดวงใจ  พรหมบุญ
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 49 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายธวัชชัย  รักเมือง
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  มีมอญ
 
1. นางวาธุกา  เทียมแสน
2. นางเบญญาภา  ธนชัยกรกุล
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงธิดาพร  ธานคำ
2. เด็กชายภูรินทร์  นาคอัมมะ
 
1. นางณัฐกฤตา  ขวัญนาค
2. นางวาธุกา  เทียมแสน
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงธนพรรณ  ศรีภูธร
2. เด็กชายอนิรุทธิ์  โพธิ์ผ่อง
 
1. นางสาวนริศรา  ภิญโญฤทธิ์
2. นางพนิดา  นาหนองตุม
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.9 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกม.2 1. เด็กหญิงปภาวดี  แฝกหอม
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ลาปะ
3. เด็กหญิงวิภาวัส  พุ่มฤทธิ์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองแจ้ง
5. เด็กหญิงสุดใจ  เทียบทอง
 
1. นางน้องน้ำ  เรืองฤทธิ์
2. นางราตรี  ลีละโรจน์
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.63 ทอง 12 โรงเรียนบ้านชอนไพร 1. เด็กหญิงจีรภา  ครุฑจันทร์
2. เด็กหญิงวรรณวิศา  อ่อนคำ
3. เด็กชายสรยุทธ  ขุมทรัพย์
 
1. นางทองมี  สติมั่น
2. นางลาวัลย์  แสงโสดา
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 20 โรงเรียนบ้านกม.2 1. เด็กชายธนวันต์  ชมโฉม
2. เด็กชายธีรพล  เจวรัมย์
3. เด็กชายเสนา  นาคสีอิน
 
1. นางเสาวคนธ์  คงศรีไพร
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กชายปรีชา  แดงเกาะโพธิ์
2. เด็กชายสิทธิพงศ์  แก้วบุดดี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  อิ่มโภชน์
 
1. นางดอกรัก  สีทา
2. นางสาวสุดใจ  หุ่นทอง
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 16 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กชายวรวิทย์  คลังเพชร
2. เด็กชายสมพงษ์  สนธยา
 
1. นายชาญชัย  ชัชวาลย์
2. นางดาว  พงค์สมบุญ
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายมานะพล  ศรีคง
2. เด็กชายยศพล  มีเดช
 
1. นายชัยวัฒน์  ตาลสุก
2. นายณัฐปคัลป์  หนูขาว
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายปิยะ  เสือโต
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ใจเย็น
 
1. นางณัฐกฤตา  ขวัญนาค
2. นางเบญญาภา  ธนชัยกรกุล
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายนพคุณ  วัฒนสิงห์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  สิงห์สถิตย์
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กชายศรัณยู  เก่งนอก
 
1. นายอาคม  มีแสง
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายกฤษฎา  ราศรีชัย
 
1. นางแสงเทียน  ใจซื่อ
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 77.4 เงิน 8 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายอนิรุทธิ์  โพธิ์ผ่อง
 
1. นางสาวนริศรา  ภิญโญฤทธิ์
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 25 โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงนริศรา  ทองปฐพี
 
1. นางอำไพ  ทองใบ
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 71 เงิน 17 โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา 1. เด็กชายจิระวัฒน์  เกตุทองมา
 
1. นางสาววรัญญา  ทองมหา
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทิพย์รวย
2. เด็กหญิงชลธิชา  นาคอัมมะ
3. เด็กหญิงปนัดดา  มอญเทศ
4. เด็กหญิงรติรส  ขันแก้ว
5. เด็กหญิงอุษณีย์  แก้วแดง
 
1. นางณัฐกฤตา  ขวัญนาค
2. นางวาธุกา  เทียมแสน
3. นางเบญญาภา  ธนชัยกรกุล
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกกจั่น 1. เด็กหญิงอารียา  เพชรแก้ว
 
1. นางภุมริน  คำเย็น
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 5 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์    
206 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 83.4 ทอง 34 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงเขมรัฐ  วงศ์กตเวทิน
 
1. นางฑิฆัมพร  ถุงจินดา
 
207 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 15 โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ก้อนดี
2. เด็กชายเดชาธร  เทียนธรรมพนา
3. เด็กชายเพทาย  พันธ์พูล
 
1. นางมยุรี  จันทร์แย้ม
2. นางสาววันเพ็ญ  สุวรรณรัตน์
 
208 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 35 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงจุฑามณี  สกุลณี
2. เด็กหญิงพิชชา  สอาดเอม
3. เด็กหญิงภัทรศร  สันโดด
 
1. นางสาวกาญจนา  ปัสสาวัส