สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 39.4 เข้าร่วม 43 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสริวรรณ์  สาระชาติ
 
1. นางอุบลศรี  ตุนาโป่ง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 67.6 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านนาหนอง 1. เด็กหญิงธนพร  คุ้มวงษ์
 
1. นางสมปอง  พุ่มชะบา
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 76.5 เงิน 8 โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กุลคง
 
1. นางอนงค์  เนียมสวรรค์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 14 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 1. เด็กชายวสิษฐ์พล  พร้าโมต
 
1. นางพัทธนันท์  ประสิทธิ์ไทย
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83 ทอง 22 โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 1. เด็กหญิงอรอุมา  สาคะนิล
 
1. นางศิริลักษณ์  แม่งมา
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงณัฐวดี   อินทุภูติ
 
1. นายพันรบ  สืบสายอ่อน
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 11 โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กหญิงเกศกนก  อินทร์สูนย์
 
1. นางเรณู  อินแตง
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 1. เด็กชายภานุวัฒน์  กรอนกลาง
 
1. นางศิวินี  โพธิ์ศรี
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 24 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงนิลวรรณ  พานทอง
 
1. นางสาวอโนทัย  ปานโป๊ะ
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญอุต
 
1. นางศรัณยา  พฤกษกุลทล
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65.2 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงชญานิศ  เอี่ยมบู่
2. เด็กชายณัฐภัทร  นาเครือ
 
1. นางนิภาภรณ์  สิริวัจนะ
2. นางอมรทิพย์  จันพร
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงอนันตญา  บุญมี
2. เด็กหญิงอรสา  มาชม
 
1. นางนิภาภรณ์  สิริวัจนะ
2. นางอมรทิพย์  จันพร
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง 1. เด็กหญิงนพเก้า  มีแสง
 
1. นางเฉลย  จันทขันธ์
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง 26 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงปารีณา  เกิดคำ
 
1. นางภััทรา  มากเมือง
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 15 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุุภาวดี  จีนหลี
 
1. นายสถิรพร  เชาวน์ชัย
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81.6 ทอง 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แซ่หลอ
2. เด็กหญิงหฤทัย  แซ่ซ่ง
3. เด็กชายหาญชัย  แซ่ลี
 
1. นางพรสวรรค์  ภัทรบรรพต
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จำนงค์ศรี
2. เด็กหญิงธิติญา  ชาวแสนแสบ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงศ์วิริยชาติ
 
1. นางสาวปัทมาพร  นกพึ่ง
2. นางสาวสุรัตน์  ทองคำ
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 76.4 เงิน 6 โรงเรียนบ้านมะต้อง 1. เด็กชายชัชพิสิฐ  ขุนกำแหง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ทับเอี่ยม
 
1. นายนิกิจ  อินเพ็ญ
2. นางสุธิดา  ผิวขำ
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78.4 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ซิวพร
2. เด็กชายอนุกุล  พร้าโต
 
1. นางธาริณี  คงปันนา
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีชาติ
 
1. นางสุภาพ  มีเงิน
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สอนสกล
 
1. นางภัทรา  มากเมือง
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กชายศตวรรษ  ดีเหลือ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อุ่ยเจริญศักดิ์
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 23 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายชมมนัส  มาอยู่
2. เด็กหญิงณัฐทิตา  มาอยู่
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทร์รักษ์
 
1. นายวิระ  ทองรัตน์
2. นางสุธีรัตน์  ทองรัตน์
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงนพวรรณ  โกลาหะฬะ
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สระทองอยู่
3. เด็กชายเดชพัสกร  ทองเล็ก
 
1. นายนคร  กุลประดิษฐ์
2. นายสุธีรัตน์  ทองรัตน์
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงชลนภา  เหล็กแดง
2. เด็กหญิงธิติญาภรณ์  ม่วงคำ
3. เด็กหญิงนพศร  บางศรี
 
1. นางสาวระวิวรรณ  อุ่นไพร
2. นางสาววรรณนิภา  สุขสวัสดิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.8 เงิน 32 โรงเรียนวัดน้ำคบ 1. เด็กชายคมกริช  ประโยชน์โยธิน
2. นางสาวนันทนัช  คำมีมา
3. เด็กหญิงอรชุมา  หลงแขก
 
1. นางศนิสา  มั่นดี
2. นางอริสา  ทองรัตน์
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76.4 เงิน 30 โรงเรียนวัดเขาน้อย 1. เด็กหญิงมนต์นภา  สระทองน้อย
2. เด็กชายวิทวัส  ม่วงโต
3. เด็กหญิงอัญชลีพร  ใจพันธ์
 
1. นางคนึงนิจ  คำรุณ
2. นางพาคำนึง  ทองดอนอ่อน
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 38 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 1. เด็กชายปริญญา  ยวนแห่ว
2. เด็กหญิงสมฤทัย  ยศสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอนุสรา  แม่งมา
 
1. นายชลนธาร  ศิวปรียานุพงษ์
2. นางสาวพิมพ์ใจ  จ๊อดดวงจันทร์
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 73.4 เงิน 39 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงดลยา  อ้ายหมื่น
2. เด็กหญิงศุรพางค์  กิสิน
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ชื่นทิม
 
1. นางสาววารุพร  บุญอาจ
2. นางอัจฉรา  ปิ่นทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 84.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงพุธิตา  คงกล่อม
2. เด็กหญิงอาภัสรา  เรืองน้อย
3. เด็กหญิงแสงดาว  ป้องแก้ว
 
1. นางสาวระวิวรรณ  อุ่นไพร
2. นางสาววรรณนิภา  สุขสวัสดิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54.4 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 1. เด็กชายป๋อ  แซ่ลี
2. เด็กชายเอกกวี  แซ่ลี
 
1. นายเชิดชู  แก้วลบ
 
32 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 26.92 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กชายจิตนวัตร  บางศรี
2. เด็กชายธนวัตร  ม่วงเงิน
 
1. นายนภสินธุ์  โพธิ์ปลัด
2. นางสาววนัดดา  พิมพ์สาร
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 81.41 ทอง 7 โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) 1. เด็กชายวรภพ  คงปาน
2. เด็กชายสุธินัย  พ่วงชาวนา
 
1. นายวิชิต  ปานอยู่
2. นายวีรชัย  เกตุมะ
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 42.62 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดนาขุม 1. เด็กชายพงศ์พัฒน์  ปีเอี่ยม
2. เด็กชายเมธวินท์  นาคสวน
 
1. นางทัศนีย์  คงสร้อย
2. นายบรรพต  มีเงิน
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 41.94 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดหินลาด 1. เด็กชายณัฐพล  แผ้วเกษม
2. เด็กชายทศพล  ขันวิเชียร
 
1. นายสิทธิเดช  คุ้มฉาย
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 46.43 เข้าร่วม 22 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายพนธกร  งามเนตร์
2. เด็กชายอนุ  ทัพวงษ์
 
1. นางจรรยา  รัตนธรรมธาดา
2. นางนวลตา  มหานิล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 11 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 1. เด็กหญิงณัฐกมล  พิมเสน
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  อินแน่น
3. เด็กหญิงปณิดา  สอนศรี
4. เด็กหญิงเจนจิรา  มีรุณ
5. เด็กหญิงเมธินี  บุญส่ง
 
1. นางสาวธนัชพร  สุดแก้ว
2. นางสนใจ  พรมรักษา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 15 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 1. เด็กหญิงจลินทิพย์  เบ็ญจวานิจ
2. เด็กหญิงชุติมา  ยอดวัน
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  พิมพา
4. เด็กหญิงพิมวรดา  สร้อยวิชา
5. เด็กหญิงวรินธร  มีพาด
 
1. นางภัคจิรา  มูลเทศ
2. นางภัทราวรรณ  พรมน้อย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 23 โรงเรียนบางยางพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญา  อ่ำรอด
2. เด็กหญิงชนัดดา  โสภาศรี
3. เด็กหญิงปฐมพร  แตงท้าว
4. เด็กหญิงสุนิสา  ยศอ่อน
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  บุตรศรี
 
1. นางณัฏยา  ชูประสิทธิ์
2. นายนิรันต์  ทองสรวง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อุ่นไพร
2. เด็กหญิงจิรัชญา  บางศรี
3. เด็กชายชลณัฐ  ปานเกิด
4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เรื่อศรีจันทร์
5. เด็กหญิงพรรวษา  มาดี
 
1. นางศรัณยา  พฤกษกุลทล
2. นางศศิธร  โพธิ์คง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.6 ทอง 42 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงดารกา  มูลสุรินทร์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บางศรี
3. เด็กหญิงมณีพร  อุ่นพรม
4. เด็กหญิงสุจิตรา  กุมภาพันธ์
5. เด็กหญิงเกศแก้ว  กิจการ
 
1. นางถุงเงิน  เผือกเผ่า
2. นางศรัณยา  พฤกษกุลทล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง 29 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. นางสาวกุลณัฐ  หมวกสอน
2. นางสาวขนิษฐา  อุ่นจันทร์
3. นางสาวจุฑาทิพย์  สุขสุวรรณ
4. นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทร์มาก
5. นางสาวประภัสสร  คำเมือง
 
1. นางจันลอน  จำปา
2. นายสัมพันธ์  จำปา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 80.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. นายทรงกรด  วื่อปรัชญากุล
2. นางสาวรักสุพร  แซ่ลี
3. นายสมชาย  แซ่หยาง
4. นางสาวสุพัตรา  วรดำรงกุล
5. นายเซ้ง  แซ่สง
 
1. นางบุษยา  สีคำ
2. นายพงษ์ศักดิ์  สีคำ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 77.92 เงิน 15 โรงเรียนวัดทับยายเชียง 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  บุญเสน
2. เด็กหญิงณัฐกมล  เดชช้าง
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  โท้แก้ว
4. เด็กหญิงอรไพลิน  ดอนพิมพ์พา
5. เด็กหญิงอิศรักษ์   มัทเรศ
 
1. นางสาวจารุภา  ศุภนิมิตกุล
2. นายประเสริฐ  สิงห์โต
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  สุมพุ่ม
2. เด็กหญิงกัลญา  ทิทอง
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  กุลเจิม
4. เด็กชายชัยณรงค์  คงมี
5. เด็กหญิงดวงหทัย  มั่งแพร
6. เด็กชายตะวัน  เงินมั่นคง
7. เด็กชายธนชัย  บ่อคาวี
8. เด็กชายภูวนารท  กลิ่นมั่น
9. เด็กหญิงรติยา  อินทร์ปรางค์
10. เด็กหญิงรัชนีกร  สถาพรวรกิจ
11. เด็กหญิงศรีสุพรรณ  น้อยเมือง
12. เด็กหญิงศศิรดา  แตงหมี
13. เด็กหญิงศิริพร  เถื่อนสอน
14. เด็กชายศุภากร  พระโพธิ์
15. เด็กหญิงสุปราณี  กันเกิด
16. เด็กหญิงสุภาพร  คงมี
17. เด็กชายสุรศักดิ์  บุญศรีพานิชย์
18. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  เกิดทอง
19. เด็กหญิงอนุรดี  มิ่งเหล็ก
20. เด็กหญิงอัมพวรรณ  พรมเขียว
 
1. นางชวนพิศ  โพธิ์ทอง
2. นางทัศนีย์  คำมา
3. นางวราภรณ์   ขันตี
4. นางศุภลักษณ์  สวัสดิ์เทพ
5. นางเสน่หา  คุ้มแพทย์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 75 เงิน 29 โรงเรียนบ้านปากรอง 1. เด็กชายจักรชัย  บัวเผื่อน
2. เด็กหญิงจิราพร  คำด้วง
3. เด็กชายณรงค์  อุ่นโต
4. เด็กหญิงดวงกมล  น้อยสี
5. เด็กชายธีรศักดิ์  บามา
6. เด็กหญิงนฤมล  วงษา
7. เด็กชายปารเมศร์  ลอยเหม็น
8. เด็กชายพร้อมพงศ์  พุดฉิม
9. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  บุญทา
10. เด็กชายภาคภูมิ  จันทร์ทองอุ่น
11. เด็กชายลิขิต  ถมยา
12. เด็กหญิงวรินยุพา  ขวัญเรือน
13. เด็กชายวีรยุทธ  วงด่อน
14. เด็กชายสวราชย์  ยาจำปา
15. เด็กหญิงสุนิดฌา  โสภา
16. เด็กหญิงสุพรรษา  ด่อนจันทร์
17. เด็กหญิงสุรางคนา  ม่วงมา
18. เด็กหญิงสุรีย์พร  พินทอง
19. เด็กชายอนันต์ยศ  ดาวเศรษฐ์
20. เด็กหญิงอมรรัตน์  พรมภาพ
 
1. นางสาวนิตยา  บังองค์
2. นายสมบัติ  สมแสง
3. นางสาวสุรวดี  แก้ววงหิว
4. นายอภิศักดิ์  แตงอ่ำ
5. นายอมร  เพ็ญสุภา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยศสุวรรณ
2. เด็กชายฉกาจ  แซ่ซ่ง
3. เด็กชายชนะชล  แซ่ลี
4. เด็กหญิงดาริน  ทรงคงดวงดี
5. เด็กชายทรงชัย  ทรงคงดวงดี
6. เด็กชายธนสิษฐ์  สุรเกียรติวธิกุล
7. เด็กชายธนาตย์  แซ่ซ่ง
8. เด็กชายธีรพงษ์  แซ่ซ่ง
9. เด็กหญิงปวีณา  ทรงชัยเจริญ
10. เด็กชายปิ่นแก้ว  แดงจันที
11. เด็กชายพิษณุ  มหาวงศกูล
12. เด็กชายยุทธนา  แซ่โหล
13. เด็กชายวธัญญู  แซ่วื่อ
14. เด็กชายวรรธนะ  แซ่ซ่ง
15. เด็กชายวรวัฒน์  ศิริ
16. เด็กชายสรวิศ  ทรงชัยเจริญ
17. เด็กหญิงสุภาพร  ยั่งยืนทรัพย์
18. เด็กชายสุรินทร์  ทรงคงดวงดี
19. เด็กชายสุวิทย์  แซ่ซ่ง
20. เด็กหญิงอัญชลี  คีรีโชคชัย
 
1. นายกุลยภัทร  สุขสบาย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.2 ทอง 35 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 1. เด็กหญิงวริศรา  มอญใต้
 
1. นางวิภาวรรณ  เดชสกุลรัตน์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.5 ทอง 22 โรงเรียนวัดวังมะด่าน 1. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์บุญ
 
1. นางดาราวรรณ  กลิ่นแย้ม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 1. เด็กหญิงพัชนี  อินทร์จันทร์
 
1. นางวิภาวรรณ  เดชสกุลรัตน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 17 โรงเรียนวัดวังมะด่าน 1. เด็กหญิงณัชชา  รู้ธรรม
2. เด็กชายภูดิศ  แสงภักดี
 
1. นางระวิ  ขวัญแย้ม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก่นภักดี
2. เด็กหญิงอรณิชา  ยอดวัน
 
1. นางภัคจิรา  มูลเทศ
2. นางสุดจดี  อ่อนสี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 43 โรงเรียนวัดท้องโพลง 1. เด็กชายจักรพรรณ  เพชรพล
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ขาวขำ
 
1. นางจินดา  อยู่ยังเกตุ
2. นางสาวบุญมา  เสือทะจิตร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 20 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา๑ 1. เด็กชายจักรกฤษ  สุดแก้ว
2. เด็กหญิงชฎาพร  เศษมี
3. เด็กหญิงชลลดา  เรือนอินทร์
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงยุวลักษณ์  เขม้นเขตการณ์
6. เด็กหญิงวรรณพร  กงสอน
7. เด็กหญิงศุภาวรรณ  เทียนยศ
8. เด็กหญิงสุรสา  พ่วงรอด
9. เด็กชายอนุชา  จันทร์ดา
10. เด็กหญิงเกษร  ทองภัคดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันนิสา  วินประโคน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 85 ทอง 22 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นันทาคำ
2. เด็กหญิงณัฐชา  รุ่งมี
3. เด็กหญิงดวงกมล  คุณาวัตร
4. เด็กหญิงดวงนภา  แซ่ด้าน
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  แป้นเมือง
6. เด็กหญิงนันทนา  เอี่ยมโต
7. เด็กหญิงปิยฉัตร  ประดิษฐ์ทอง
8. เด็กหญิงลินดา  ภู่พุฒ
9. เด็กหญิงวรรณวิภา  แก้วกัน
10. เด็กหญิงศศิธร  มูลศรีแก้ว
 
1. นางภัทราพร  รัตนกุล
2. นางวรรณธี  พันธ์ภู่
3. นางสุพรรณี  โอดมี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 62 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดบ่อภาค 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ราชเพียแก้ว
2. เด็กหญิงกุลภรณ์  โยลัย
3. เด็กหญิงจิตติมา  จันดา
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทะคุณ
5. เด็กหญิงฐิติญา  บุญแจ้ง
6. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แสงปัญญา
7. เด็กหญิงธีรารัตน์  จันทะคุณ
8. เด็กหญิงนัฐมน  คำผิวภา
9. เด็กหญิงนัดดา  ศิริ
10. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  อ่อนปัสสา
11. เด็กหญิงภัคจีรา  แสงปัญญา
12. เด็กหญิงมณีศิลา  ราชเพียแก้ว
13. เด็กหญิงรัตนากร  แสงปัญญา
14. เด็กหญิงสุธิตา  คำภาปล้อง
15. เด็กชายสุรชัย  ขาวเรือง
 
1. นางกิตติยา  แย้มศิริ
2. นายกีรติ  วิมลเศรษฐ
3. นางสาวนันท์นลิน  มีบุญ
4. นายผดุงเกียรติ  สุทธิ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 67 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดบ่อภาค 1. เด็กชายทิวากร  หาคูณ
2. เด็กหญิงธนัญญา  ศักดิ์พุ่ม
3. เด็กหญิงนลิน  หาคูณ
4. เด็กหญิงนิจจารีย์  ม่วงแจ้ง
5. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ช้างน้อย
6. เด็กหญิงรดามณี  ประเทียบอินทร์
7. เด็กหญิงรมณีย์  ราชเพียแก้ว
8. เด็กหญิงรัตนมน  พิมพิลา
9. เด็กหญิงวนิดา  พามา
10. เด็กหญิงวราภรณ์  มหายนต์
11. เด็กหญิงวลีรัตน์  วุทธา
12. เด็กหญิงสุภาพร  บุญมี
13. เด็กหญิงอรณี  กิสิน
14. เด็กหญิงอันนา  สุพรมอินทร์
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ขันขาว
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  นาโสก
2. นางสาววนิดา  วิเศษวงษา
3. นางสาววิลาสินี  ขนาดนิด
4. นางสาวสุกัญญา  แสงใหม่
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. เด็กหญิงนนทรี  แซ่หลอ
2. เด็กหญิงมยุรา  แซ่หว้า
3. เด็กชายมังกร  แซ่ลี
 
1. นายบวร  สุดาจันทร์ทิพย์
2. นางสาวพัชราภรณ์  บุญเรือง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 1. เด็กหญิงชฎาพร  ซ่อมจันทรา
2. เด็กชายภาสกร  สีบุตรดี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ทารุณ
 
1. นายชัยวัฒน์  เพชรแก้ว
2. นายอธิปไตย  ชัยหัง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แสงอ่อน
2. เด็กชายณรงค์ชัย   มั่นนาค
 
1. นางวันเพ็ญ  นพณัฐกวิน
2. นายวิเชิญ  เนตรแสงสี
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1. นางสาวพิมพ์ลดา  เขียวจันยา
2. เด็กหญิงเดือนฉาย  จีนพุ่ม
 
1. นายจุฬา  ตรีพุฒ
2. นางสาวอโนทัย  ปานโป๊ะ
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83.2 ทอง 30 โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นบางบ้า
2. เด็กหญิงณัฐวดี  สุภาพ
3. เด็กหญิงบุณย์รักษา  มั่นคง
 
1. นางยุวดี  คงพ่วง
2. นางสุนันทา  พญาพรหม
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นครไทยภูมิ
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  บุญอาจ
3. เด็กชายสุดยอด  พลชม
 
1. นางปาลีรัฐ  พันธ์ไพบูลย์
 
64 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 16 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรา  ชีรัมย์
2. นางสาวปรียาภรณ์  โถงโฉม
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  แสงบุดดี
 
1. นางพัชรี  วิมุขมนต์
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 20 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  จงธรรม
 
1. นางศรีเรือน  ศรีวิชัย
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กชายรัตนโชติ  จันทร์หลง
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
 
67 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. นายธนพงษ์  คงหนองลาน
 
1. นางศศิธร  โพธิ์คง
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. นายนันทวัตร  บัวประทุม
 
1. นางศศิธร  โพธิ์คง
 
69 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กชายจิตติณัฐ  มาดี
 
1. นางศศิธร  โพธิ์คง
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง 1. เด็กหญิงชฎาวรรณ  ตรงต่อกิจ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุขเกษม
 
1. นางยุวดี  คงพ่วง
2. นางสุนันทา  พญาพรหม
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 27 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เกิดดี
2. เด็กหญิงธัญญาพร  โสมาศรี
 
1. นางพัชรี  วิมุขมนต์
 
72 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1. เด็กหญิงวรัญญา  อ่อนนาเมือง
2. เด็กหญิงวิชชุลดา  อินทร์ทิพย์
 
1. นางประภัสสร  ตรีอินทร์
 
73 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. นายกริช  โกมุทธพงศ์
 
1. นางสาวอรทัย  คงฟัก
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 77 เงิน 37 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 1. เด็กชายปรเวช  บัวหอม
2. เด็กชายวิกรม  ขยันดี
3. เด็กหญิงอริญา  เกตุอ่อน
 
1. นายทวีป  ปานเกิด
2. นางสวัสดี  นิติพานิชย์
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 72 เงิน 29 โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง 1. เด็กชายกายสิทธิ์  ทำบุญ
2. เด็กชายถุงเงิน  ตรงต่อกิจ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ทำบุญ
 
1. นางกมลพรรณ  ศรีดี
2. นางพาชื่น  คำดี
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 1. เด็กชายกิตติพน  สาริกา
2. เด็กชายชูเกียรติ  นรชาญ
3. นายทวีศักดิ์  ม่วงโต
 
1. นายภิญโญ   บุญกล้า
2. นายสรศักดิ์  ฟองจันทร์
 
77 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. เด็กชายเจษฎากร  หารน้อย
 
1. นายชัยวัฒน์  ชูแสง
 
78 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายจารึก  เซ็งมา
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
79 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายเทพนิมิต  ฝอยทอง
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
 
80 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กหญิงสุมณี  นุ่มแก้ว
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
81 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 83.8 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. เด็กชายอนุรักษ์  แพ่งมิ่ง
 
1. นายชัยวัฒน์  ชูแสง
 
82 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 6 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ชูชื่น
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
83 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กหญิงมนัสพร  ชมภู
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
84 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กหญิงสุวรรณดี  อุ่นเต่า
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
85 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีหาอวน
 
1. นายธัญญากร  ปั้นแจ่ม
 
86 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมจุ้ย
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
 
87 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 27 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ส่ง
 
1. นายชับวัฒน์  ชูแสง
 
88 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
 
89 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. เด็กหญิงคชาภรณ์  หารน้อย
 
1. นายชัยวัฒน์  ชูแสง
 
90 ศิลปะ ขิม - หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  โอนวัง
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
 
91 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวงฆ้อง 1. เด็กชายอิสระ  ขวัญเนตร
 
1. นายสันติ  คำรักษ์
 
92 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 15 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายคนัสนันท์  เพิ่มพูล
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 1. เด็กหญิงวิยะดา  อุตรี
 
1. นางกรรณิการ์  รอดเรือง
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กหญิงศิริพร  แสงอ่วม
 
1. นายอนุชา  อยู่ประเสริฐ
 
95 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 78.25 เงิน 7 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายกฤตภาส  ทองพูล
2. เด็กชายกฤษณะ  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายธราธิป  กระแสร์ชล
4. เด็กชายนพกร  อ่อนดาบ
5. เด็กหญิงปาริชาติ  คำจันทา
6. เด็กหญิงพิชชาพร  โชติอนุชิต
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รอดพงษา
8. เด็กชายวิศว  มะโหรี
9. เด็กชายเทพนิมิต  ฝอยทอง
 
1. นายชาญยุทธ  ลูกพลับ
2. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
3. นางมะลิวัลย์  บวบดี
 
96 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมจุ้ย
2. เด็กชายกฤตภาส  ทองพูล
3. เด็กหญิงจิตรลดา  แซ่ลี้
4. เด็กชายธราธิป  กระแสร์ชล
5. เด็กหญิงธัญภัทร  ปานเกิด
6. เด็กชายนพกร  อ่อนดาบ
7. เด็กหญิงนภาพร  จันทร์ดี
8. เด็กชายภานุพงศ์  โอนวัง
9. เด็กหญิงสุมาลี  อ่อนอ้น
 
1. นายชาญยุทธ  ลูกพลับ
2. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
3. นางมะลิวัลย์  บวบดี
 
97 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 85.16 ทอง 6 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายกฤตภาส  ทองพูล
2. เด็กชายกฤษณะ  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายธราธิป  กระแสร์ชล
4. เด็กชายธวัชชัย  พันพัด
5. เด็กชายนพกร  อ่อนดาบ
6. เด็กชายนฤเบศร์  รักแก้ว
7. เด็กหญิงปาริชาติ  คำจันทา
8. เด็กชายพิชชาพร  โชติอนุชิต
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รอดพงษา
10. เด็กชายมินทะดา  สนิท
11. เด็กชายยศพรรณ  เจริญสุข
12. เด็กชายวิศว  มะโหรี
13. เด็กชายสหรัฐ  โหนนา
14. เด็กชายเทพนิมิต  ฝอยทอง
15. เด็กชายเอกรินทร์  คงจันทร์
 
1. นายชาญยุทธ  ลูกพลับ
2. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
3. นางพิมาศ  ขันเกษตร
4. นางมะลิวัลย์  บวบดี
 
98 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 83.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมจุ้ย
2. เด็กชายกฤตภาส  ทองพูล
3. เด็กหญิงจิตรลดา  แซ่ลี้
4. เด็กชายธราธิป  กระแสร์ชล
5. เด็กชายธวัชชัย  พันพัด
6. เด็กหญิงธัญภัทร  ปานเกิด
7. เด็กชายนพกร  อ่อนดาบ
8. เด็กหญิงนภาพร  จันทร์ดี
9. เด็กชายภานุพงศ์  โอนวัง
10. เด็กหญิงสุมาลี  อ่อนอ้น
11. เด็กหญิงอิงอร  อั้นทรัพย์
12. เด็กชายเทพนิมิต  ฝอยทอง
13. เด็กหญิงเพ็ญนภา  วุฒิมานันท์
14. เด็กชายเมธี  พรหมมา
15. เด็กชายเอกรินทร์  คงจันทร์
 
1. นายชาญยุทธ  ลูกพลับ
2. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
3. นางพิมาศ  ขันเกษตร
4. นางมะลิวัลย์  บวบดี
 
99 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90.3 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. เด็กหญิงคชาภรณ์  หารน้อย
2. เด็กหญิงจรภิญญา  เผือกเนียม
3. เด็กหญิงฌัฐณิชา  จันทร์ส่ง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ม่วงสอน
5. เด็กหญิงวนิดา  อุ่นถิ่น
6. เด็กชายวริศ  วงษ์ชมภู
7. เด็กชายสิทธิพร  โม้เกี้ยง
8. เด็กชายอนุรักษ์  แพ่งมิ่ง
9. เด็กชายอเนก  คุ้มท้วม
10. เด็กชายเจษฎากร  หารน้อย
11. เด็กหญิงเบญจมาศ  เก่งกลาง
 
1. นายชัยวัฒน์  ชูแสง
2. นางนารีรัตน์  อ่อนทอง
3. นางรัตนา  กุลคง
4. นางหนึ่งฤทัย  โพธิ์พา
 
100 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. นายกิจชัย  เจริญเนตร
2. เด็กชายคนัสนันท์  เพิ่มพูล
3. เด็กหญิงคันธรัตน์  สมอหอม
4. เด็กชายจารึก  เซ็งมา
5. เด็กชายติณภพ  จันเทร์มะ
6. เด็กหญิงพัณณิตา  ชูชื่น
7. เด็กชายภูรี  อุ่นเต่า
8. เด็กชายภูวนาถ  มณีเครือ
9. เด็กหญิงสุดามาศ  อ่อนอยู่
10. เด็กหญิงสุมณี  นุ่มแก้ว
11. เด็กหญิงสุวรรณดี  อุ่นเต่า
12. เด็กชายโชคทวี  ยองใย
 
1. นางจรรยา  รัตนธรรมธาดา
2. นายณรงค์  อยู่ยังเกตุ
3. นางสาวนัยนา  ไชยวงค์
4. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กชายสาธิต  จันทร์อยู่สุข
 
1. นางสุชาดา  มั่นคง
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กชายธนัทพร  อัมพวัน
 
1. นางจิราภรณ์  อินทับทิม
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77.66 เงิน 34 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1. เด็กหญิงบูรยา  จันทะคุณ
 
1. นางราตรี  แสนฤทธิ์
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 35 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กหญิงไอลดา  จันทร์ตูม
 
1. นางสาวอรทัย  คงฟัก
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 63.3 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1. เด็กชายไชยเดช  อ้ายกุลนา
 
1. นางราตรี  แสนฤทธิ์
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.8 เงิน 26 โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กหญิงมัลลิกา  มีมั่น
 
1. นายประจวบ  บุญทวี
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.12 เงิน 29 โรงเรียนวัดท้องโพลง 1. เด็กชายแสนรัก  อ่วมน้อย
 
1. นางทิวาพร  สุขใส
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.6 เงิน 18 โรงเรียนวัดนาขาม 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ทองคำดี
 
1. นางเตือนใจ  คงจันทร์
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 28 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 1. เด็กชายอุทิศ  สุดแก้ว
 
1. นางสาวอรรถพร  คนมั่น
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 38 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 1. เด็กชายกฤษณะ  จำเริญ
 
1. นายประทุม  จันทร์นิเวศน์
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดนาขุม 1. เด็กชายวัชรพงศ์  บัวดา
 
1. นางรัตนา  ปานทอง
 
112 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดน้ำคบ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  เถื่อนชนะ
 
1. นางภิรมย์  ไมตรีจิต
 
113 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนวัดวังมะด่าน 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  อุ่นกมล
 
1. นายสมชาย  กลิ่นแย้ม
 
114 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.33 เงิน 38 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธวัลย์รัตน์  พึ่งแย้ม
 
1. นางสาวระพีพรรณ  สุทธายศ
 
115 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.26 ทอง 8 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 1. เด็กชายวีรพล  บุปผา
 
1. นางบังอร  ปานเกิด
 
116 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 27 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มั่นยืน
 
1. นางบุษบา  ผ่องอ่วย
 
117 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิง ปิ่นปินัทธ์   โพธิ์ดง
2. เด็กหญิง จุฑารัตน์   ป้องรินชัย
3. เด็กหญิง ชนนี   เพ็ชรล้อมทอง
4. เด็กหญิง นิภาธร    เทพาชุมภู
5. เด็กหญิง พลอยไพลิณ    ชาติสวัสดิ์
6. เด็กหญิง สุพัตรา   มงคลคีรีโรจน์
7. เด็กหญิง สุพิกา   นนทะโคตร
8. เด็กชาย แดนดนัย  ชาลีกุล
9. เด็กหญิงกมลชนก    แสนยศ
10. เด็กหญิงกอปรกุลสตรี   เมธี
11. เด็กหญิงกัญญา   อาตมา
12. เด็กชายจิรัฐฏ์    เสนานุช
13. เด็กหญิงชญานิศ    ธรรมรังษี
14. เด็กหญิงชนัญญา   คงทอง
15. เด็กชายชัยรัตน์   แสนลาน
16. เด็กหญิงดวงใจ    หยิบไทยสงค์
17. เด็กชายธนโชติ    อ่อนนาเมือง
18. เด็กชายธวัชชัย  ทองลา
19. เด็กหญิงพัชราภา   เมฆอ่ำ
20. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   สงศิลาวัต
21. เด็กหญิงพิรญาณ์   เสนานุช
22. เด็กชายพุฒิพงษ์   เสนานุช
23. เด็กชายภัคพล    พุ่มเผือก
24. เด็กหญิงรัตติกาล    เกษมรัตน์
25. เด็กชายวรรธนัย  สงศิลาวัต
26. เด็กชายวรากร   ทองจัน
27. เด็กชายวัชรวิทย์   มีคำ
28. เด็กชายวิวัฒน์    แสงอินทร์
29. เด็กชายวุฒิพงษ์   เทพราชา
30. เด็กหญิงศรินยา   เมฆสว่าง
31. เด็กหญิงศิริธันวา   น้อยมณี
32. เด็กชายสิทธิพงษ์  แตงเกิด
33. เด็กหญิงสุธาสินี   สุดาสุด
34. เด็กชายอธิป    สีหะวงษ์
35. เด็กหญิงเปรมกมล   เพียชัย
 
1. นางกนกกาญจน์   วิเศษคำ
2. นางสาวพชรกมล  คำไวย์
3. นางรัศมี  ปั้นกล่ำ
4. นางรุ้งลาวัลย์   เงื่อนจันทอง
5. นางสาวศรินทร  เทียมสอน
6. นางศรีสุดา  พิทักษ์โสภณ
7. นางสุวิชชา  ตรีอินทร์
8. นางสาวเกษร  อาจหาญ
 
118 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญศิริรัตน์
2. เด็กหญิงจรรยา  แซ่ซ่ง
3. เด็กหญิงจารุภา  จันทะคุณ
4. เด็กหญิงชริดา  แซ่ซ่ง
5. เด็กหญิงณฐวดี  ยั่งยืนทรัพย์
6. เด็กหญิงธนวรรณ  แซ่ว่าง
7. เด็กหญิงธันย์ชนก  สิงห์รักษ์
8. เด็กชายธิติวุฒิ  วงศ์ลีศิริวิวัฒน์
9. เด็กหญิงนราวัลย์  ทรงคงดวงดี
10. เด็กหญิงนารีรักษ์  แซ่ซ่ง
11. เด็กหญิงปริฉัตร  ติดชัย
12. เด็กหญิงพนาลี  แซ่ลี
13. เด็กชายพัชระ  วงศ์ลีศิริวิวัฒน์
14. เด็กหญิงพัชราภรณ์  วันหากิจ
15. เด็กหญิงพิกุล  แซ่ซ่ง
16. เด็กหญิงพิชญา  แซ่ลี
17. เด็กหญิงพุทธพร  ซ่งสกุลชัย
18. เด็กหญิงภาวินี  ลียิ่งสุริยะ
19. เด็กหญิงมานี  แซ่ลี
20. เด็กหญิงมุขสุดา  ทรงคงดวงดี
21. เด็กชายยี  แซ่วื่อ
22. เด็กหญิงยุพา  จันทะคุณ
23. เด็กหญิงรักษิณา  สีชุมแสง
24. เด็กชายวงศ์  แซ่ซ่ง
25. เด็กหญิงวันทนา  หนุนหนองก่ำ
26. เด็กหญิงสุธิดา  ลียิ่งสุริยะ
27. เด็กหญิงสุธิรัตน์  แซ่ซ่ง
28. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่ลี
29. เด็กหญิงสุรีย์  แซ่ลี
30. เด็กหญิงอภิลักษ์  มีสุโข
31. เด็กหญิงอรทัย  ใจอ้อม
32. เด็กหญิงอรนุช  แซ่ลี
33. เด็กชายอริสมันต์  แซ่ซ่ง
34. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  รักชาติ
35. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ซ่ง
36. เด็กชายเทพศร  แซ่เถา
37. เด็กหญิงไม้ช่อ  แซ่ซ่ง
 
1. นายวรภัทร   ภู่ศรี
 
119 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 75.5 เงิน 32 โรงเรียนวัดน้ำคบ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ธูปคำ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ฤทธิ์อ่องรัก
3. เด็กหญิงณัฐภัทร  ม่านทอง
4. เด็กหญิงณิชา  โกษศิริศิลป์
5. เด็กชายทรัพย์ทวี  ไชยนันท์
6. เด็กชายนราวิชญ์  ต้วนพงษ์
7. เด็กชายลัทธพล  ม่านทอง
8. เด็กชายวายุ  จันทร์ชาวนา
9. เด็กหญิงสุรางค์  อ่อนจ้อย
10. เด็กชายอนนต์  คำมีมา
 
1. นางกาญจนา  หาญทองช่วง
2. นางวรามาศ  ชาญชัย
3. นางเรณู  ทองวัฒน์
 
120 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.75 เงิน 26 โรงเรียนวัดน้ำคบ 1. เด็กหญิงกมลชนก  มิ่งน้อย
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา  ศรีภิรมย์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภู่พ่วง
4. นายธนดุล  ด้วงวิเศษ
5. เด็กหญิงปรายฟ้า  โกษศิริศิลป์
6. เด็กชายพิเชฐ  ฤทธิ์อ่องรัก
7. เด็กชายวันเฉลิม  โตน้อย
8. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เสริมศรี
9. เด็กหญิงศิวพร  ทองเพชร
10. เด็กชายสิทธิราช  ปานมี
 
1. นางกัลยาณี  อู่นาท
2. นางภิรมย์  ไมตรีจิต
3. นางเรณู  ทองวัฒน์
 
121 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กหญิงชลดา  สุดแก้ว
2. เด็กหญิงดารุวรรณ  ปัตถา
3. เด็กหญิงธนพร  จันทร์ส่อง
4. เด็กหญิงอรุโนทัย  จันทร์สุพรม
5. เด็กหญิงเมย์วดี  ปัดถา
6. เด็กหญิงไอลดา  เชยหำ
 
1. นางสาวจีระพร  สิงห์โต
2. นางศุภาวีร์  กวีฐนะวัฒน์
3. นางอัญชิศฐา  ผาทอง
4. นางสาวเพ็ญศรี  บริสุทธิ์
 
122 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  น้อยผา
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  มากเหลือ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุตราช
4. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ไชยวงค์
5. เด็กหญิงนภารัตน์  คล้ายยิ่ง
6. เด็กหญิงน้ำฝน  แย้มเกษร
7. เด็กหญิงวิสสุตา  อุปัชฌาย์
 
1. นายจิตติ  เขียวมาก
2. นางสาวฐาณมาศ  บวบดี
3. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
4. นางมะลิวัลย์  บวบดี
 
123 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงชิราพร  เลิกนุช
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองประกอบ
4. เด็กหญิงนัจกร  จินดารัตนวงศ์
5. เด็กหญิงปองแก้ว  จันทร์ตูม
6. เด็กหญิงพิมชนก  แก้วสีใส
7. เด็กหญิงสินีนาฏ  อ่อนดาบ
8. เด็กหญิงอัจฉรา  ยงท้วม
 
1. นายจิตติ  เขียวมาก
2. นางสาวฐาณมาศ  บวบดี
3. นางณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
4. นางมะลิวัลย์  บวบดี
 
124 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81.4 ทอง 12 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชวัลนุช   ปานอ่วม
2. เด็กหญิงณัฐกิตย์   สามเกษร
3. เด็กหญิงณัฐริกา   นาควัชระ
4. เด็กหญิงทัศวรรณ  ท้วมทอง
5. เด็กหญิงธิชารัตน์   มีทั่ง
6. เด็กหญิงพิชญาภรณ์   ม่วงเฟื่อง
7. เด็กหญิงมนัชญา  สุขขวัญ
8. เด็กหญิงรัชดาภรณ์   ชัยลินลา
9. เด็กหญิงวิจิตรา   อินตลาดชุม
10. เด็กหญิงวิภาดา  อุ่นวงศ์
11. เด็กหญิงสุรนิชญ์  ขันทองคำ
 
1. ดร.ปพลเดช  ทศวิภาค
2. นายพงษ์ฐิติ   ถิ่นซื่อตรง
3. นางสาววชิรารัตน์  เจริญกุลศักดิ์
4. ดร.เกตุสดารัตน์   แย้มพลอย
5. นางเกศดา   หงษ์ทอง
 
125 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 4 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรวรรณ   ยศอ่อน
2. เด็กหญิงชลดา   ปิ่นวงษ์เพชร
3. เด็กชายชุติพนธ์  คงจันทร์
4. เด็กหญิงณัฐวิภา   เนียมมา
5. เด็กชายธนวัฒน์  พัดเปีย
6. เด็กหญิงพิชญานิน   ดีอินทร์
7. เด็กหญิงวรวรรณ   ศรีมนตรี
8. เด็กหญิงวราภรณ์   เพชรทิม
9. เด็กหญิงศิริรัตน์   โตน้อย
10. เด็กชายสุรเชษฐ์  ปรุงเปี่ยม
11. เด็กหญิงอภัสนันต์  สาสน
12. เด็กชายเจษฎา  ฉิมบรรเทิง
13. เด็กชายไกรวิชญ์  พูลประเสริฐ
 
1. ดร.ปพลเดช  ทศวิภาค
2. นายพงษ์ฐิติ   ถิ่นซื่อตรง
3. นางสาวพิมพ์พันธุ์   สิงห์โต
4. ดร.เกตุสดารัตน์   แย้มพลอย
5. นางเกศดา   หงษ์ทอง
 
126 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. นางสาวดาว  แซ่กือ
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  แซ่ลี
3. เด็กหญิงมนต์นภา  แซ่สง
4. เด็กหญิงมาลี  ทรงสวัสดิ์วงศ์
5. เด็กหญิงศิริพร  มงคลคีรีโรจน์
 
1. นายสุกรีย์  อุดคนดี
2. นางอภิสรา  บทกระโทก
 
127 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 86.21 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 1. เด็กชายชัยวุฒิ   เอ่นแคน
2. เด็กชายปริญญา  จ้อยมณี
 
1. นายศรีปัญญา  คงรอด
2. นายสุบิน  บัวแก้ว
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82.75 ทอง 21 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายคธาวุฒิ  สุวรรณเชษฐ์
2. เด็กชายณัฐชัย  แสงทอง
3. เด็กชายเสธรภูมิ  คำทอง
 
1. นายพิษณุ  อินทุภูติ
2. นายสงบ  จูจ้อย
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โม้อ้วน
2. เด็กชายศราวุฒิ  เงินทูล
3. เด็กชายสุริยา  คุ้มเสน
 
1. สิบเอกบรรจง  สิงห์โตเผือก
2. นางสาวรัตติยา  คงรอด
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บามา
2. เด็กหญิงนลิดา  ทองงาม
3. เด็กหญิงปิยะพร  อ่อนศรี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ศรีรักษา
2. นางสาวสุกัญญา  รักทุ่ง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 1. เด็กชายธนพล  อุไรรัมย์
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  ชานุวัฒน์
3. เด็กชายสุริยา  สะคำภา
 
1. นายณัฐวุฒิ  ศรีรักษา
2. นางสาวสุกัญญา  รักทุ่ง
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 75 เงิน 32 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  แก้วศรีใส
2. เด็กหญิงพรลภัส  แซ่ง้อ
3. เด็กหญิงมนฐิตา  พวงเงิน
4. เด็กหญิงวิภาวี  เอี่ยมพูล
5. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  แก้วประเสริฐ
6. เด็กหญิงสิริวิมล  พวงเงิน
 
1. นางกัณฑิมา  เสือจอย
2. นางสมปอง  โพธิ์ศรี
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 1. เด็กหญิงจรรวรรณ  มั่งเงิน
2. เด็กหญิงจินตปาตรี  ทองหมื่นสี
3. เด็กหญิงผกามาศ  สร้อยชื่อ
4. เด็กหญิงพัชราวดี  สร้อยชื่อ
5. เด็กหญิงวรรณา  บางสูงเนิน
6. เด็กหญิงสุนารี  ช้างจีน
 
1. นายสุทธิรัตน์  ธารีธาร
2. นายสุรินทร์  ธารีธาร
3. นางสาวเกศี  รักษาสวัสดิ์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79.4 เงิน 42 โรงเรียนบ้านกกม่วง 1. เด็กชายนาถวัฒณ์  พิมเสน
2. เด็กหญิงปนัดดา  เชื้อบุญมี
3. เด็กหญิงรัตติกานต์  โพตะกาว
 
1. นางจรินทร์  นาคประสงค์
2. นายบุญรัตน์  ธรรมชัย
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 37 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 1. เด็กชายฐิติพงษ์  โตคำนุช
2. เด็กชายณัฐกานต์  จันทร์ชื่น
3. เด็กชายธนากร  สระจันทร์
 
1. นายพูลสุข  ต๊อดแก้ว
2. นางสาวเบญยวรรณ์  แก้วน้อย
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองสะแกประชานุกูล 1. เด็กหญิงศิริภรณ์   แพ่งเม้า
2. เด็กหญิงสุธินี  เอมหงษ์
3. เด็กหญิงเฉลียว  โหงผ้วย
 
1. นางทัศนวลี  เพ็งสลุด
2. นายนพดล  เพ็งสลุด
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.2 ทอง 41 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงกรรนิกา  พุดฉิม
2. เด็กชายชาญกิจ  ศิริ
3. เด็กหญิงวิไลกุล  กูลศิลป์
 
1. นางสาวบังอร  ทองมา
2. นางวันเพ็ญ  นพณัฐกวิน
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76.8 เงิน 35 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 1. เด็กหญิงนัสตราภรณ์  โสพรม
2. เด็กหญิงศิริอร  เบาสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  แย้มเหม็น
 
1. นางสาวณัฐชยา  สิงห์สุวรรณ
2. นางสาวอรพรรณ  ทองอินทร์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.8 ทอง 23 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. เด็กชายกฤษฎา  แสงสว่าง
2. เด็กชายชูชีพ  วื่อปรัชญากุล
3. เด็กชายโชคชัย  แซ่วื่อ
 
1. นางภัทรภร  ชาวสมุทร
2. นางวรรณา  วังคีรี
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 1. เด็กหญิงลูกน้ำ  ทองทา
2. เด็กหญิงวรัญญา  มาเที่ยง
3. เด็กหญิงเจนจินันท์  อยู่ทรัพย์
 
1. นางพรทิพา  ทรายน้อย
2. นางพัสดา  ขัติยะหล้า
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนผดุงวิทยา 1. เด็กชายประสิทธิ์   ประพันธ์พจน์
2. เด็กชายปิยะพันธ์  ทองแย้ม
3. เด็กหญิงเกตต์นิภา  ปรือปรัง
 
1. นางสาวพิมพ์นารา  ทองงามขำ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ 1. เด็กชายสมชาติ  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงสิรินทรา  จิตวิชา
3. เด็กชายอชิตพล  จันต๊ะ
 
1. นางสาววิภาดา  จันทะคุณ
2. นายเรวัต  จันทวงษ์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.25 ทอง 8 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  แม่งมา
2. เด็กหญิงสุภัทรานนท์  นนทะโคตร
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  จันทร์ดี
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสุธาทิพย์  บุญก่อน
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85.2 ทอง 33 โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงณัฐวดี  อินทร์ทัพ
2. เด็กหญิงพรนารายณ์  แย้มอ่อน
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  เรืองศรี
 
1. นางสาวพรทิพา  แก้วบัวรมย์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 26 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ฉิมแบน
2. เด็กหญิงสโรชา  ถิ่นซื่อตรง
3. เด็กหญิงเมรี  มั่นแดง
 
1. นางกัณฑิมา  เสือจอย
2. นางสมปอง  โพธิ์ศรี
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69.6 ทองแดง 39 โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  ทิมจันทึก
2. เด็กชายสรยุทธ์  อิ่มเขียว
 
1. นางกมลพรรณ  ศรีดี
2. นางพาชื่น  คำดี
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 53.4 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  โพธิ์พัฒน์
2. เด็กชายญาณวุฒิ  เทือกศิริ
 
1. นางสาวศนิ  วงศ์อนันต์
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายประเสริฐ  ปิ่นทอง
2. เด็กชายภาณุพันธ์  เขียวขุ้ย
 
1. นายขัตติยะ  ถิ่นวงษ์แย
2. นายคงเดช  จันทร์ศรีงาม
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1. เด็กชายธีระภัส  ทองคำ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  สุวรรณเกาะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชยานันท์  แท่นแสง
2. นายอนุวัฒน์  รัตนวิมลชัย
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายนที  ภู่เกตุ
2. เด็กชายวรินทร  ใจธรรม
 
1. นางสาวศนิ  วงศ์อนันต์
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงพัชณิการ์  มั่นคง
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แก้วป้องปก
 
1. นายนภสินธุ์  โพธิ์ปลัด
2. นางสาววนัดดา  พิมพ์สาร
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงวรางคณา  เกียรติกุล
2. เด็กชายอิทธิวัฒน์  อินเปล่ง
 
1. นางวารีรัตน์  ยาสุด
2. นายสำเนา  ยาสุด
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74.6 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ภา  บัวประทุม
2. เด็กหญิงนฤมล  โพธิ์ปัน
 
1. นางถุงเงิน  เผือกเผ่า
2. นางสาววนัดดา  พิมพ์สาร
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายจุตรภัทร  กันมา
2. เด็กชายปิยะวัชร  แย้มเทศ
 
1. นายขัตติยะ  ถิ่นวงษ์แย
2. นายคงเดช  จันทร์ศรีงาม
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนบางยางพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐธิมาศ  ฤทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงนฤมล  ปานเพ็ง
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ยอดแสงจันทร์
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา๑ 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  สุขบัว
2. เด็กชายภูวดล  ฤทธิ์เนติกุล
 
1. นางพิมพ์พิสุทธ์  สุทธหลวง
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. นางสาวกมลวรรณ  อุ่นพรม
2. นางสาวจันนภา  อิ่มชม
3. นางสาวปิ่นมณี  อินเสือ
 
1. นายนภสินธุ์  โพธิ์ปลัด
2. นางสาววนัดดา  พิมพ์สาร
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1. เด็กชายพงศ์ปณต  ดอนชมไพร
2. เด็กชายสรยุทธ  สุภาพจน์
 
1. นายพูนศักดิ์  ขันคำนันต๊ะ
2. นายศตธน  สิงห์ลี
 
159 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82.8 ทอง 28 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  พึ่งโพธิ์สภ
 
1. นางกนกรัตน์  วีระกุล
 
160 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73.2 เงิน 33 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พราหมณ์วรรณ์
 
1. นางบุณฑริกา  รัตนกุล
 
161 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. นายระพิน  ดาด้วง
 
1. นางบุณฑริกา  รัตนกุล
 
162 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 1. เด็กชายกรวีร์   แดงดี
 
1. นางสาวสมพร  สวนมะลิ
 
163 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงธันยพร  ฤทธิ์เกรียง
 
1. นางบุณฑริกา  รัตนกุล
 
164 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 47.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรดา  เล็กกลาง
 
1. นายณัฐพล  ทับจีน
 
165 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.2 ทอง 25 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 1. เด็กชายดำรงค์ชัย  มาลาศรี
 
1. นางวิภาวรรณ  เดชสกุลรัตน์
 
166 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 17 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรพรรณ   เพชรอินทร์
 
1. นายณัฐพล  ทับจีน
 
167 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  จันทะคุณ
 
1. นางสุปราณี  เขม้นเขตการ
 
168 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กชายสุธินันท์  พลายงาม
 
1. นายอภิสิทธิ์  ลือศักดิ์
 
169 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 75.25 เงิน 28 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พินิจกิจ
2. เด็กหญิงชุตินันท์   ยังเรือง
3. เด็กชายวรวิบูลย์  อินทรนวล
4. เด็กชายวุฒิพงษ์   ภูคลัง
5. เด็กหญิงศศิกานต์   อินนาค
 
1. นายสถาพร  ธงชัย
2. นางสาวสุนันทา  มีแจ้ง
 
170 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 72.84 เงิน 33 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. เด็กหญิงฐานิสา  วื่อปรัชญากุล
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ฤทธิ์ชัยเจริญ
 
171 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 71.67 เงิน 10 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. เด็กหญิงป้าใจ  แซ่หยาง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ฤทธิ์ชัยเจริญ
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 27 โรงเรียนบ้านหนองสะแกประชานุกูล 1. เด็กชายกิตติพล  จันทร์แป้น
2. เด็กชายฉัตรชัย  กล่ำยิ้ม
3. เด็กชายธนาวุฒิ  แจ่มจริง
4. เด็กชายนภัสรพี  ทองนาค
5. เด็กชายปิยวัตร์  ชื่นชม
6. เด็กชายไชยเชษฐ  ฑีระฆัง
 
1. นางกิตติมา  ช้างแก้ว
2. นายจันทรา  บุญรักษ์
3. นางเพชรา  เพียรทำ
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชัยมา
2. เด็กชายณัฐพนธ์  ถะเกิงผล
3. เด็กชายณัฐพล  แจ่มจันทร์
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ทูลมาลา
5. เด็กชายภัทรพล  เพชรัตน์
6. เด็กชายวัชรพงษ์  คณะใน
7. เด็กชายศิริโชค  เลิศสงคราม
8. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  ประกอบบุญ
 
1. นายทรงศักดิ์  จันทร์ส่ง
2. นายระพิน  เพชรดี
3. นายเทพพิทักษ์  ยศปัญญา
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) 1. เด็กชายจีราวัจน์  พรมแว่น
2. เด็กชายพิเชษฐ  โท้ทอง
3. เด็กชายสัญชนัท  มากขำ
4. เด็กชายสิทธิกร  เหลือลา
5. เด็กชายสุปกรณ์  น้อยเมือง
6. เด็กชายสุเทพ  นวลศรี
7. เด็กชายอนุวัฒน์  สว่างวงศ์
8. เด็กชายเทพฤทธิ์  เพชรมา
 
1. นางวนิดา  พงษ์ธรรม
2. นายวินัย   คีรินทร์
3. นายสุรศักดิ์  พงษ์ธรรม
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดหินลาด 1. เด็กชายจิระวัติ  โพธิเศษ
2. เด็กหญิงชลธิชา  จ่อด้วง
3. เด็กหญิงณลินทิพย์  ม่วงโพธิ์หวั่น
4. เด็กหญิงนุชจรี  นาคศรี
5. เด็กหญิงน้ำอ้อย  เพชรสี
6. เด็กหญิงวรนุช  ปานมงคล
7. เด็กหญิงวรัญญา  คำภาพันธ์
8. เด็กหญิงวราภรณ์  มากแก้ว
9. เด็กชายวิเชียร  โหนนา
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุขอำนวยโชค
 
1. นายณัฐพล   คัมภีรพจน์
2. นางอนงค์  จันทร์หอม
3. นางเพียงเพ็ญ  ม่วงดี
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 80.5 ทอง 13 โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  สัจประวัติวงค์
2. เด็กหญิงชรินดา  ยศสารี
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญศรีมาตร
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ราชเพียแก้ว
5. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  หิมโสภา
6. เด็กหญิงราตรี  สุขสมัย
7. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ช้อนพร
8. เด็กหญิงวนิดา  เย็นขัน
9. เด็กหญิงวริศรา  สุทธิ
10. เด็กหญิงสุภาวดี  จีหุมา
 
1. นายบุญส่ง  ตุ่นเงิน
2. นายวิหาร  ควรสมบัติ
3. นางุบุญเนียม  ควรสมบัติ
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 69.7 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 1. เด็กหญิงกมลเก้า  จันทวงค์
2. เด็กชายธรรมศาสตร์  ฉิมศรี
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  มั่นแดง
4. เด็กหญิงวิภารัตน์  ชมสวนสวรรค์
5. เด็กหญิงสุกัญญา  สวนม่วง
 
1. นางวารุณี  มังกรเพ็ชร์
2. นางสมหวัง  นุชเอี่ยม
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 75.8 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงจิดาภา  อาบครบุรี
2. เด็กหญิงจินุชนันท์  แจ่มโถง
3. เด็กชายทัศนัย  ช่อมะกอก
4. เด็กหญิงธัญญามาศ  คงบาง
5. เด็กชายธีรพงษ์  พิมพ์เสน
6. เด็กชายภูเบศ  ภาถีร์
7. เด็กชายวิวัตน์  เสาสุข
8. เด็กหญิงสุจิตรา  มาดี
9. เด็กชายสุรินทร์  กลมเกลี้ยง
10. เด็กหญิงอันธิกา  ดานุ่ม
11. เด็กหญิงเบญญาภา  กุลนะ
12. เด็กหญิงเมธาวดี  หมีดง
 
1. นายดำรงศักดิ์  มั่นคง
2. นายนภสินธุ์  โพธิ์ปลัด
3. นางสาววนัดดา  พิมพ์สาร
4. นางศรัณยา  พฤกษกุลทล
5. นางศศิธร  โพธิ์คง
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง 26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย  แซ่หลอ
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  วิวัฒน์วิทยา
3. เด็กชายธีรนาค  ธีรนาค
4. เด็กหญิงปวีณา  กล่ำสามเรือน
5. เด็กหญิงมานิตา  ลีชานนท์
6. เด็กชายศราวุธ  สุภาษิ
7. เด็กหญิงศศิธร   พลชัยยา
8. เด็กหญิงศิวพร   นนทะโคตร
9. เด็กชายสัจจะ   แซ่วื่อ
10. เด็กชายสุชาติ  แซ่สง
11. เด็กหญิงอมรรัตน์  ซ่งเจริญชัย
12. เด็กชายเกียรติภูมิ  เกียรติภูมิ
 
1. นางพรสวรรค์   ภัทรบรรพต
2. นายภัทรบรรพต  วงษ์คำน้อย
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76.5 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  ทองทุม
2. เด็กหญิงมณีเนตร  เพ็ชรประกอบ
3. เด็กหญิงรัชนก  โรจนวานิช
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 40 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  โพธิ์จันทร์
2. เด็กหญิงศิรินภา  เขียวงาม
3. เด็กหญิงสิรามล  แก้วทองแท้
 
1. นางสาวพิมพ์พันธุ์   สิงห์โต
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ธรรมมา
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แซ่ห่าน
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  ยอดวัน
 
1. นางวิภาวรรณ  เดชสกุลรัตน์
2. นางสาวสมพร  สวนมะลิ
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 93.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 1. เด็กชายนิติภูมิ  สวนมะลิ
2. เด็กชายปิยะ  ย่วนตรง
 
1. นางวิภาวรรณ  เดชสกุลรัตน์
2. นางสาวสมพร  สวนมะลิ
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 78.45 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 1. เด็กชายกฤษณะ  ยอดโมรา
2. เด็กชายวิทยา  ทองเขียว
 
1. นายอธิปไตย  ชัยหัง
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 51.82 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญเมฆ
2. เด็กหญิงสิริภัทร  ภู่ทับทิม
 
1. นายพลกฤษณ์  คำเมือง
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลลดา  ขันทองดี
2. เด็กหญิงสุรีวรรณ   นัสการ
 
1. นางสาวพิมพ์พันธุ์   สิงห์โต
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ธรรมมา
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. เด็กชายโชคชัย  สุขกะจะ
2. เด็กชายโสดาบรรณ  กันคำ
 
1. นายพรภัทร  อ่ำปลอด
2. นางเตือนใจ  งามนิล
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดท้องโพลง 1. เด็กหญิงประภัสสร  แสงเดช
 
1. นายสงคราม  วันแย้ม
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนวัดท้องโพลง 1. เด็กชายธนากร  น้อยบ้านป่า
 
1. นายดริณภักษ์  สุขหนู
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินลาด 1. เด็กชายวิเชียร  โหนนา
 
1. นางกาญจนา  ไมตรีจิตร
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดน้ำคบ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  แก้วดำ
 
1. นางจำลอง  เพชรทิม
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กชายธนากร  เสนอาสา
 
1. นางอนงค์  เนียมสวรรค์
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำคบ 1. เด็กหญิงทราย  ชัยสงคราม
 
1. นางวรามาศ  ชาญชัย
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.75 ทอง 5 โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กชายกฤษณศักดิ์  ลีปลา
 
1. นางเรณู  อินแตง
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.67 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 1. เด็กหญิงกชพร  จรัญรัก
 
1. นายไพรัตน์  ฟักคง
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 1. เด็กหญิงญาณิศา  ฟองจางวาง
 
1. นางสาวชลธิชา  สายพันธุ์
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กชายศิรศักดิ์  สอนตูม
 
1. นางประมวล  ธรรมะ
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 1. เด็กชายธัชพล  คำสุข
 
1. นายเชวง  เนินเพิ่มพิสุทธิ์
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 16 โรงเรียนวัดน้ำคบ 1. นางสาวกุลนิภา  กลิ่นน้อย
 
1. นางจำลอง  เพชรทิม
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 69.33 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายคมสัน  พิมวัน
 
1. นางพนมรุ้ง  แพทย์ไชโย
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 69 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กลิ่นมั่น
 
1. นางสาวอรสา  บุณพัฒนศักดิ์
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 76.5 เงิน 26 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กชายนันทกาล  บุษษา
2. เด็กชายปฏิภาณ  วระโคตร
3. เด็กชายศิริพงษ์  ทองคำ
 
1. นางทิพย์มณฑา  ชื่นสนุก
2. นางอุษณีย์  ด้วงบ้านยาง
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงวรัญญา  นุ่มน้อย
2. เด็กชายเอกภาพ  ศรีบุญวงศ์
 
1. นางสาวพจมาลย์  แม่ดี
2. นางอุษณีย์  ด้วงบ้านยาง
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) 1. เด็กชายศรัญยู  โกษะ
 
1. นางทัศนีย์  คำมา
2. นางสาวสุพาพร   เหม็นแดง
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66.5 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านนาหนอง 1. เด็กหญิงสุชาดา  ลาพึง
2. เด็กหญิงเพชรรา  ทิพโสต
 
1. นางจรรยกร  ด้วงบ้านยาง
2. นายมนู  อินลองพล
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 16 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดท้องโพลง 1. เด็กชายนพวิชญ์  แป้นเมือง
2. เด็กชายสุรชาติ  คำอยู่
 
1. นายขจรศักดิ์  ทองศรี
2. นางสาวอัญชลี  เพชรพล
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.33 ทอง 15 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ปัตถา
2. เด็กชายอุวิต  สองสีจำปา
 
1. นางจิราภรณ์  ระโส
2. นายธรรมปพน  บุญญาฤทธิ์
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 25 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 1. เด็กชายอนาวิล  เย็นขัน
2. เด็กหญิงเกดชดาพร  จานตาดี
 
1. นางสาวธนัชพร  สุดแก้ว
2. นางสนใจ  พรมรักษา
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กหญิงกฤษณา   แซ่หลอ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แซ่หลอ
3. เด็กชายประทึป   แซ่ย่า
4. เด็กหญิงมัลลิกา  แซ่สง
5. เด็กหญิงยุวดี   แซ่หลอ
6. เด็กหญิงวิภา  แซ่ลี
7. เด็กหญิงอรนุช  แซ่หลอ
 
1. นางนิตยา  สำนวน
2. ว่าที่ร้อยตรีนิพล  จันทะคุณ
3. นางสาวยุวรรณดา  กลิ่นสาคร
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1. เด็กหญิงพรนัชชา  กองจา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  จันดาหอม
3. เด็กหญิงอารีย์  นิลเนตร
 
1. นางจำลอง  สุขแสงสุวรรณ
2. นางเพ็ญนภา  จันทรมณี
 
211 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.13 ทอง 11 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เกียรติกุล
2. เด็กชายยุทธนา  ศรีรักษ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  นันทดา
 
1. นางสาววิชชุตา  เรืองแจ่ม
2. นางอุษณีย์  ด้วงบ้านยาง
 
212 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.83 ทอง 22 โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 1. เด็กชายธีรัตน์  พรมมาอินทร์
2. เด็กชายพัทรพงษ์   พงษ์พรม
3. เด็กชายอรรถพล  แพทย์ไชโย
 
1. นางศิริลักษณ์  แม่งมา
2. นายไพโรจน์  กองจิว
 
213 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 18 โรงเรียนบ้านนาหนอง 1. เด็กชายชยันต์  ตันตุลา
2. เด็กชายณัชพล  แถวอุทุม
3. เด็กชายพันธ์ทิพย์  อิ่มอ่วม
 
1. นางจรรยกร  ด้วงบ้านยาง
2. นายต่อศักดิ์  เลี้ยงเพ็ชร
 
214 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพรชิตา  อู่นาท
2. เด็กหญิงศศิพร  ยิ้มมาก
3. เด็กหญิงสุพรรษา  มีเนตรขำ
 
1. นางสาววิชชุตา  เรืองแจ่ม
2. นางอุษณีย์  ด้วงบ้านยาง
 
215 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง 8 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กชายพชร  นิไทรโยค
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  กล่อมกล่ำนุ่ม
 
1. นางวารีรัตน์  ยาสุด
2. นายสำเนา  ยาสุด
 
216 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 13 โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูล) 1. เด็กหญิงฐปนีย์  เหม็นจ้อน
2. เด็กชายสมลักษณ์  อินมณี
 
1. นางสาวนาตยา  วิชิต
2. จ.ส.อ.นินนาท  ชำนาญยา
 
217 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.2 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 1. เด็กชายคมสัน  โตจุ้ย
2. เด็กชายสนธิเดช  คงเพ็ชร
3. เด็กชายสมพงศ์  บัวผัน
 
1. นายสันทัต  คงจันทร์
 
218 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 15 โรงเรียนบ้านปากรอง 1. เด็กหญิงจันทิมา  หมื่นอภัย
2. เด็กชายพลาหก  ถมยา
3. เด็กชายอนุชา  วุฒิสินธ์
 
1. นางสาวสุรวดี  แก้ววงหิว
2. นายอมร  เพ็ญสุภา
 
219 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 1. เด็กชายพีรพล  มีจันทร์
 
1. นางอนุชิดา  บุสโต
 
220 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงวิราวรรณ  อินทุภูติ
 
1. นางอุษณีย์  ด้วงบ้านยาง
 
221 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. เด็กชายชัยณัฐ  ชายวร
 
1. นางปาลีรัฐ  พันธ์ไพบูลย์
 
222 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐพร  เกตุเพชร
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
223 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77.6 เงิน 16 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1. เด็กหญิงชุธิกาญจน์  ชมมี
 
1. นางปราณี  ทองนพคุณ
 
224 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 67.6 ทองแดง 22 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 1. เด็กหญิงศิริประภา  ภูผาทอง
 
1. นางนิสากร  วงศ์วาน
 
225 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.8 เงิน 12 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนริศรา  ยามี
2. เด็กหญิงพรชนัน  หลักธงชัย
3. เด็กหญิงอะนา  โทมัส
4. เด็กหญิงอารียา  เวชการ
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุษษา
6. เด็กหญิงเสาวภา  นันชะดา
 
1. นางสาววิชชุตา  เรืองแจ่ม
2. นางสุพรรณี  กล่อมกล่ำนุ่ม
3. นางอุษณีย์  ด้วงบ้านยาง
 
226 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 1. เด็กชายธีรวุธ  สุทธิ
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  โสตถิถาวร
 
227 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 26 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กหญิงกชกร  สีแสง
 
1. นางสุรัตน์  มั่นนาค
 
228 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน 18 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1. เด็กหญิงเบญญาภา  มงคะสิงห์
 
1. นางราตรี  เงื่องจันทอง
 
229 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงฉัตรลดา  ผึ้งแตง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  โพธิ์ปี
3. เด็กหญิงวรรณศกล  เถื่อนวิถี
4. เด็กหญิงศศิกานต์  สุขแพทย์
5. เด็กหญิงสุกฤตา  รูลา
6. เด็กหญิงสุวิมล  จันอิน
7. เด็กหญิงอนันตญา  รักษาคม
 
1. นางสาววิชชุตา  เรืองแจ่ม
2. นางสุพรรณี  กล่อมกล่ำนุ่ม
3. นางอุษณีย์  ด้วงบ้านยาง
 
230 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 28 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายวันปรีดี  แตงหมี
2. เด็กชายอดิศร  เจริญรัมย์
3. เด็กชายอดิศักดิ์  เจริญรัมย์
 
1. นายนิยม  ขำช้าง
2. นางอมรา  แดงโสภณ
 
231 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 30 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงศิลป์
2. เด็กหญิงศศินิภา  กันคำ
3. เด็กหญิงสุรัชชา  เข็มเพชร
 
1. นางชูศรี  ทองดี
2. นางยุพาภรณ์  คงจันทร์
 
232 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 1. นางสมหวัง  นุชเอี่ยม