สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 72 เงิน 19 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทองกร
 
1. นางพัชรี  อนุมัติ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 75.8 เงิน 17 โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ยาทา
 
1. นางแน่งน้อย  ราชปรีชา
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 36 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงบุษบง  มากด่าน
 
1. นางเย็นฤดี  คุ้มสุพรรณ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 30 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงรัชชลิตา  วันทาแก่น
 
1. นางสำรวย  ทองสุก
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83 ทอง 22 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงวรรณนุสา  หมวกอินทร์
 
1. นางอัจฉรา  อิ้มทับ
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 40 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงศิริกานต์  กุลมิตร์
 
1. นางกัลยา  มาเมือง
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 21 โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กหญิงณัฐพร  พูนชื่น
 
1. นางยุคลธร  นวพงศ์กีรติ
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงสุพรรษา  อิวชาวนา
 
1. นางสวภาว์  คุ้มสุพรรณ
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 9 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บ๊ำชาวนา
 
1. นางวิลาวัณย์  มหามาตย์
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 1. เด็กหญิงสุนันทา   ดั้นชัยภูมิ
 
1. นางรำพรรณ  ตรีกลึง
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 64.8 ทองแดง 42 โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลฯ 1. เด็กหญิงมยุรา  แสนสุขใส
2. เด็กหญิงรัชนก  มังคะโชติ
 
1. นายชวนะ  บุญอินทร์
2. นางพยุง  หนูหนุน
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 72.88 เงิน 19 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 1. เด็กหญิงรติรัตน์  เหมลา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  โสพรม
 
1. นางสาวภัทธิรา  มาดิษฐ์
2. นายอรรถชัย  นันตะวงษ์
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง 22 โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงศิริอำไพ  โรจน์บุญถึง
 
1. นางกิ่งกาญจน์  พรหมสนธิ์
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง 15 โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 1. เด็กชายรุ่งโรจน์   สุกายะ
 
1. นางปัฐมาภรณ์  แสงโรจน์
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายจารุพงษ์  จันทร์มูล
 
1. นางอุษา  ชัยเสนา
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80.7 ทอง 34 โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 1. เด็กชายกฤษดา  ลีมูล
2. เด็กหญิงญานิกา  สีพรมมา
3. เด็กชายวสันต์  ปั้นสุรินทร์
 
1. นางสาวขวัญชนก  แก้วสี
2. นายวัฒนา  โยธา
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 32 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงธันยพร  รวมญาติ
2. เด็กหญิงสุดาทิพย์  เสนปัญญา
3. เด็กชายเจษฎา  ลมรส
 
1. นายพัฒนา  รักษาเกียรติ
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กชายนครินทร์  ถนัดกิจ
2. เด็กชายศรายุทธ  เทพประมวล
 
1. นายดำรง  ชอบธรรม
2. นายอิสระชน  สร้อยพัชรกุล
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงนุดา  ขุนทอง
2. เด็กหญิงสาธิตา  แก้วเกษศรี
 
1. นายกี  ชัยเสนา
2. นางอุษา  ชัยเสนา
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงณัฐฐิชา   แสงแก้ว
 
1. นายพิษณุ  โรจนพานิช
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านวังพรม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิงห์ลอ
 
1. นายสมชาย  บำรุงพงศ์
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ดาสี
 
1. นายพิษณุ  โรจนพานิช
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55.5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายทศพร  จันอักษร
2. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  วังคีรี
3. เด็กชายไปศล  วังคำ
 
1. นายกิจพิสิฐ  อำพวลิน
2. นางสาวบังอร  ทองงามขำ
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กชายชนาธิป  ยั่งยืน
2. เด็กชายทักษิณ  ป๊อกหลง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  เลือดแสงไทย
 
1. นางธวัลพร  กำจรจรุงวิทย์
2. นางบัวพันธ์  น้อยเขียว
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68.8 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายนพวงษ์  พรหมรักษา
2. เด็กหญิงปพัทชา  เอ้ยมา
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ทัดทา
 
1. นายกิจพิสิฐ  อำพวลิน
2. นางสาวดลญา  พุดทอง
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.4 เงิน 35 โรงเรียนบ้านเจริญผล 1. เด็กหญิงจิรังรัก   จิราพงษ์
2. เด็กชายบัณฑิต   ทองพรหม
3. เด็กชายภูมิพันธ์   กระแสขันธ์
 
1. นางสาวมัทนียา  กันมา
2. นางอรสา  กองดิน
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสนา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุดอูด
3. เด็กชายเดชา  อ้นชาวนา
 
1. นางณัฐณิชา  ศรีรุวัฒน์
2. นายสถิตย์  ศรีรุวัฒน์
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงพรพิมล  น้อยพันธ์
2. เด็กหญิงรติมา   แก้ววงษ์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  มีบุญ
 
1. นางอัญชลีกร  ฝ่ายคำตา
2. นางสาวโยธิกา  จันตะมะ
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 79.4 เงิน 17 โรงเรียนบ้านป่าขนุน 1. เด็กหญิงจริยา  คำภักดี
2. เด็กหญิงธิติมา  ฉายสุวรรณ์
3. เด็กหญิงมณฑิรา  ไชยโวหาร
 
1. นางวรภา  บางสาลี
2. นางสาววันดี  ผลธรรม
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 88.6 ทอง 4 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 1. เด็กหญิงนันฑิตา  ซ้อมจันทรา
2. เด็กหญิงนันทกาล  โสพรม
3. เด็กหญิงอังศะนา  สวัสดี
 
1. นางสาววิไลรัตน์  บุญเพ็ง
2. นายเกื้อกูล  หนูภา
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 1. นายชยุตม์  บัวแย้ม
2. นายนัทธง  ทองสาหร่าย
 
1. นางสุพัตรา  กิ่งสิวงษ์
2. นางอัศนี  ฉัตรพันธ์
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 66.4 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายภาณุพันธ์  พอกประโคน
2. เด็กชายอิทธิพล  คำคุ้ม
 
1. นางสุพัตรา  กิ่งสิวงษ์
2. นางอัศนี  ฉัตรพันธ์
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 74.46 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายขวัญ   ยาสกุล
2. เด็กชายสมภพ  โนนสุวรรณ์
 
1. นางกันทิมา  อัมรนันท์
2. นางวันเพ็ญ  ถือทอง
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 81.76 ทอง 6 โรงเรียนวัดปลวกง่าม 1. เด็กชายนธี  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายวรชิต  แสงรัตน์
 
1. นายบุญยง  ใจเที่ยงธรรม
2. นายลือชัย  สิริศิโรรัตน์
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.77 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดปลวกง่าม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แสนประสิทธิ์
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  สว่า่งศรี
 
1. นายบัญชา  บุญธรรม
2. นายสุทิน  ทองดอนยอด
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 58.33 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กชายจรัญ   หมื่นฤทธิ์
2. เด็กชายธนโชติ   ปะติตัง
 
1. นายพิษณุ  โรจนพานิช
2. นางรัตนา  ศรีบัวจับ
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 44.39 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านผาท่าพล 1. เด็กชายคมสันต์   ทัศนะพรพิศาล
2. เด็กชายรณชิด  ปัญญาประสิทธิ์
 
1. นายธีรวัฒน์   ถาวรโชติ
2. นายประสบชัย   อ่อนจงไกร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 6 โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชยา  บุญพยอม
2. เด็กหญิงธนภรณ์  พงษ์พานิช
3. เด็กหญิงธนัญญา  รักงาม
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  พิมเสน
5. เด็กหญิงพรรณษา  ทับทิม
 
1. นางสาวกรุณนภัส  ชีคงเนียม
2. นางสมจิตร  พิมพ์พอน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 15 โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชมพูนท  ถาวรวงศ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  รักนาค
3. เด็กหญิงนริศรา  ถนอมจิตร
4. เด็กหญิงนวพรรษ  ถนอมจิตร
5. เด็กหญิงรสรินทร์  อำไพริน
 
1. นางวัชรี  คงแคล้ว
2. นางสมจิตร  พิมพ์พอน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ล่วงกระโทก
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  มุ่งเย็นกลาง
3. เด็กหญิงอภิญญา  จันพินิจ
4. เด็กหญิงอิสรา  คุณสมบัติ
5. เด็กหญิงอุมาพร  สอนบุญมา
 
1. นางสาวทักษอร  มั่นสากเหล็ก
2. นางสาวนุจรี  สุภีสุทธิ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 32 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 1. เด็กชายธเนศ  ฉ่ำมา
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  หกสีดา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  กองคำ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขลุ่ยนาค
5. เด็กชายไชยภัทร  แสนคำราง
 
1. นางุสุมาลี  คุณณารักษ์
2. นางเกตมณี  นาวีระ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.4 ทอง 37 โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  วงศ์ศรีรัตน์
2. เด็กหญิงสุจิรา  ศรีนวล
3. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีแก้ว
4. เด็กหญิงอรณิชา  แสนสำอางค์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เที่ยงธรรม
 
1. นายขาล  นาศฤงคาร
2. นางสาวภัทรารัต  โสภา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 33 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กหญิงจรัลรัตน์  บุตรดี
2. เด็กชายชนาธิป  ยั่งยืน
3. เด็กชายณัฐพล  มูลมณี
4. เด็กหญิงรังสิยา  ผิวชอุ่ม
5. เด็กหญิงอรวรรณ  เลือดแสงไทย
 
1. นางสาววัชรี  ปานคะเชนทร์
2. นางสายรุ้ง  ยศยิ่งยง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 75.1 เงิน 22 โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกพร  อุตทา
2. เด็กหญิงณิชา  แพทย์ไชโย
3. เด็กหญิงสุนันทา  ดั้นชัยภูมิ
4. เด็กชายอุษณา  ถิ่นน้ำใส
5. เด็กหญิงเมริกา  สุวรรณะ
 
1. นางสาวพิมพ์รัตน์  จักรบุตร
2. นางสาวเนาวรัตน์  แสงเพชร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80.64 ทอง 10 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 1. เด็กชายธนวัฒน์   แซ่ตัน
2. เด็กหญิงนรินทร  ทองเพชร
3. เด็กชายนัทธพงศ์  เวียงคำ
4. เด็กชายรพีภัทร  ฟองน้ำ
5. เด็กหญิงเยาวภา  วิชัยวงษ์
 
1. นางพิมลพรรณ  สีบุญ
2. นางสาวโชติกา  พรหมเทศ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.2 เงิน 38 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขันติมิตร
 
1. นางจรูญ  พูลประดิษฐ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.63 ทอง 36 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  เศษสูงเนิน
 
1. นางสาวสมประสงค์  แสร์สุวรรณ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.12 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 1. นางสาวอลิษา  สีสังข์
 
1. นายต่อศักดิ์  หนิมพานิช
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 88.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายภูพิรัฐ  วรุณสุภัค
2. เด็กหญิงศิโรชินี  ภาษิต
 
1. นายทวี  ดอนเขียวไพร
2. นางอุบลรัตน์  ดอนเขียวไพร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90.2 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายวีรพงศ์  มุกดา
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แสงอาวุธ
 
1. นางปิ่นรัตน์  อัครผล
2. นางสุพันทร์  สุขขำ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายอดิศร  แก้วเกษศรี
2. เด็กหญิงอรณิชา  รอดปันนา
 
1. นางจุฑาลักษณ์  ตระการสุข
2. นางอุษา  ชัยเสนา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 80.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงกาญจนา  เรืองศรี
2. เด็กหญิงจริยา  ทองทิม
3. เด็กหญิงจาริยา  เกิดติ่ง
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  แซ่ลอ
5. เด็กหญิงรจนา  คำยอด
6. เด็กหญิงวรรณิศา  ผิวชะอุ่ม
7. เด็กหญิงศิรินภา  เรืองรัตน์
8. เด็กหญิงสหัสญา  ก้อนมั่นคง
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  สามโพธิ์ศรี
10. เด็กหญิงอริษา  ลาชาวนา
 
1. นายณัฐกิตติ์  ชาวนา
2. นางสุนีย์  คุ้มสุข
3. นางเฉลิมพร  ซ่อนกลิ่น
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงณัฐมล  โรจน์บุญถึง
2. เด็กหญิงทักษิณา  หุนกระโทก
3. เด็กหญิงธัญสุดา  ทัศนกาลจน์
4. เด็กหญิงประภัสสร  ทองอยู่สุข
5. เด็กหญิงพัชรี  สำราญชื่อสกุล
6. เด็กหญิงพิชาดา  ดอนจิ๋วไพร
7. เด็กหญิงพิยดา  ดอนจิ๋วไพร
8. เด็กหญิงรัชนีกร  ภิรมย์ชื่น
9. เด็กหญิงวรัญญา  วรุณสุภัค
10. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ดวงจิต
 
1. นางสาวณัฐวิภา  วาณิชฤทธิกานต์
2. นายทวี  ดอนเขียวไพร
3. นางอุบลรัตน์  ดอนเขียวไพร
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ผาแดง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์ชมภู
3. เด็กหญิงพรศิริ  ราวิล
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  เรืองจุ้ย
5. เด็กหญิงพิมพ์ระวีย์  อ่อนสี
6. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศรีแก้ว
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญมี
8. เด็กหญิงวันทนา  การวัตร
9. เด็กหญิงวันวิสา  จอยพุก
10. เด็กหญิงวิชญาดา  สาฉิมพลี
11. เด็กหญิงสุนันทา  หลุ่นประพันธ์ฺ
12. เด็กหญิงอรสา  อนุศาสตร์
13. เด็กหญิงอรไพลิน  พันท้วม
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  ช้ำวอน
15. เด็กหญิงแตงกวา  จันทร์สามเรือน
 
1. นางกิติมา  เร่ในไพร
2. นางจรัมพร  วงศ์ทรัพย์อิน
3. นางนันทวรรณ  แซ่ด้าน
4. นางลักคณา  เพ็ชรกล้า
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กหญิงชนิดา  ศรีแก้ว
2. เด็กชายธนาวุฒิ  โอสันเทียะ
3. เด็กหญิงนิลาวรรณ  จันทร์หมวก
4. เด็กหญิงปิยะกุล  ชื่นเจริญ
5. เด็กหญิงลลิตา  พึ่งเพ็ง
6. เด็กชายวรพล  ตามพันธ์
7. เด็กชายวัลลพ  ขาวทรงธรรม
8. เด็กหญิงวิภารัตน์  สีบุตรา
9. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สุขเสริม
10. เด็กหญิงศิรินาถ  จอยพุก
11. เด็กหญิงสุกัญญา  ทรัพย์ประโยชน์
12. เด็กหญิงสุนิสา  หลุ่นประพันธ์
13. เด็กหญิงสุพัตรา  พระอุ้ย
14. เด็กหญิงอารียา  ปานคะเชนทร์
15. เด็กหญิงอารีรัตน์  โชควังทอง
 
1. นางกุลฌา  เขียวดอกน้อย
2. นายจิตภัทร์  เพ็ชรกล้า
3. นางดาวลอย  ครุฑอินทร์
4. นางรุ่งแสง  ชาวนา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  จินดา
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  จงสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเยาวธิดา  เกษงาม
 
1. นางณัฏฐกานต์  วุฒิเศรษฐกรณ์
2. นางทองพูน  จุลพันธ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง 22 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ฉั่วกุล
2. เด็กหญิงหฤทัย  ดีชัยรัมย์
3. เด็กหญิงอารียา  อาจบุ้ง
 
1. นายรณกร  กะหมาย
2. นางอัจฉรา  อิ้มทับ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77.5 เงิน 29 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วบัวทอง
2. เด็กชายไกรวิชญ์  หย่ำวิลัย
 
1. นางสาวสมคิด  เพชรกระจ่าง
2. นางสาวเมธนันต์  จันทร์อ้น
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ 1. เด็กชายกิตติเทพ  อ่ำสำโรง
2. นายวิทวัส  พละสาร
 
1. นางณัฏฐกานต์  วุฒิเศรษฐกรณ์
2. นางทองพูน  จุลพันธ์
 
60 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89.2 ทอง 10 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายชาญชัย  เรียนศักดิ์
2. เด็กหญิงมนฤดี  แย้มทัศน์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   มานักฆ้อง
 
1. นางนวลฉวี  สัจสัญญาวุฒิ
2. นางพงษ์ลดา  สุภาวะ
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงปภัสสร   พิมพา
2. เด็กหญิงพรพิมล  รุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงสุนิษา  อาภรณ์
 
1. นางอรุณี  ทัศพร
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านหนองงา 1. เด็กหญิงวนิดา  พงษ์เสือ
2. เด็กหญิงศิริพร  เมืองโต
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ถุงอินทร์
 
1. นางสาวกฤติกา  ใจบุญ
2. นางชิดชไม  ลมลอย
 
63 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯ 1. เด็กหญิงวภาดา  กองแอ
 
1. นางนุชริน  สิทธิยศ
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯ 1. เด็กหญิงพิชชากร  ยาสุด
 
1. นางนุชริน  สิทธิยศ
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 28 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงเกษรินทร์  เพชรน้อย
 
1. นางสาววิไลวรรณ  วงนวนตา
 
66 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 1. นางสาวเกตุน์สิรี  สิงทองหอม
 
1. นายธวัชชัย   บุญญา
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 1. นางสาวพณัฐดา  ราชา
 
1. นางรัชณิชา  สีแตง
 
68 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 1. เด็กหญิงธีรารัตน์   วัดแจ้ง
2. เด็กชายนพณัฐ  ก่อกอง
 
1. นางจำเนียร  ปาลิวนิช
2. นางศุภลักษณ์  โชตยะกุล
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 24 โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กหญิงฐิติยา  อัดโดดดร
2. เด็กหญิงวราภรณ์  รัตนะวัน
 
1. นางสาวภัทรารัต  โสภา
2. นางสาวลออ  เอี่ยมอ่อน
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  นวลไผ่
2. เด็กหญิงชนิตสิรี  อยู่แก้ว
 
1. นายสุวิทย์  สละริม
 
71 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงธาริน  สารชมภู
 
1. นายสุวิทย์  สละริม
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 77 เงิน 37 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เพ็ชรดอนทอง
2. เด็กหญิงสุพิชชา   ปานสุขุม
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อยู่แก้ว
 
1. นางนวลฉวี  สัจสัญญาวุฒิ
2. นางพงษ์ลดา  สุภาวะ
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนสามัคคีธรรม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ทวีกิจ
2. เด็กชายพีรกานต์  แตงทอง
3. เด็กชายภราดร  ตรีศาสตร์
 
1. นายคุณากร  คงเจริญ
2. นางโชติรส   คลองข่อย
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงถิรพร   เพียปลัด
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   กิมิพันธ์
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   จันทลึก
 
1. นางชลิตตา  สร้อยมี
2. นางอัมพร   แสงคำฤทธิ์
 
75 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 71 เงิน 13 โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 1. เด็กชายธนวัฒน์  เสนานุช
 
1. นางปราณี  เกตุมะ
 
76 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดบางสะพาน ฯ 1. เด็กชายเอกชัย  ทองพานเหล็ก
 
1. นางฐาปนีย์  จิตร์ตระกูล
 
77 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 1. เด็กชายทักษิณ  ชำนาญช่าง
 
1. นางปราณี  เกตุมะ
 
78 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 12 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายชาญณรงค์  คำน้ำปาด
 
1. นายสำเร็จ  อ่ำบางกระทุ่ม
 
79 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายปริญญา  แย้มศิริ
 
1. นางสุภาพร  สุริยะลังกา
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 7 โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลฯ 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  แสงกูล
 
1. นายไพโรจน์  พูลแสง
 
81 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายขวัญชัย  เม่นชาวนา
 
1. นายสำเร็จ  อ่ำบางกระทุ่ม
 
82 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 76 เงิน 25 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 1. เด็กหญิงศุพกร   รัตนทิพย์
 
1. นายถวิล  เทพแก้ว
 
83 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดบางสะพาน ฯ 1. เด็กหญิงอภิษฐา  วงศ์อิศเรศ
 
1. นางฐาปนีย์  จิตร์ตระกูล
 
84 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 25 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 1. เด็กหญิงนภัสสร  ดอนชะเอม
 
1. นายณรงค์  พาทัน
 
85 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงธารารัตน์  แสงไสว
 
1. นายไพรัช  สอนที
 
86 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลฯ 1. เด็กชายธนพล  นุมัติ
 
1. นายไพโรจน์  พูลแสง
 
87 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลฯ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ใจบำรุง
 
1. นายไพโรจน์  พูลแสง
 
88 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 70 เงิน 26 โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายวงศกร  ถี่ถ้วน
 
1. นางสุนีย์  คุ้มสุข
 
89 ศิลปะ ขิม - หย่อง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงภาวิณี  สระแสง
 
1. นางสุนีย์  คุ้มสุข
 
90 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง 20 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายนันทกร  อินมา
 
1. นางสุภาพร  สุริยะลังกา
 
91 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กชายกฤษฎา  มะยุเรศ
 
1. นายไพรัช  สอนที
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 76 เงิน 17 โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 1. เด็กหญิงสุภาวิตา  มาเต
 
1. นางสาวอัญญาณี  สีหาราช
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กหญิงวิภวานี  พรแด
 
1. นางภูริน  คำโท
 
94 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 1. เด็กชายกิตติทัศน์  โพธิ์ช่างเหล็ก
2. นายชิษณุ  ดุริยรัตน์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนประสิทธิ
4. เด็กชายทักษิณ  ชำนาญช่าง
5. เด็กชายธนพล  สายมูล
6. เด็กชายธนวัฒน์  เสนานุช
7. เด็กหญิงธนัญญา  แสงสว่าง
8. เด็กหญิงพิชญณัฐ  สังข์ทิพย์
9. เด็กหญิงศุภนิดา  ศรีคำ
10. เด็กหญิงสุธิดา  ใจซื่อ
11. เด็กชายเชษฐา  วัฒนา
 
1. นางธันยกานต์  กาญจนินพุฒิพงษ์
2. นางปราณี  เกตุมะ
3. นางพิศมัย  ญาณวโร
4. นายวิระ  จันทราสา
 
95 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายขวัญชัย  เม่นชาวนา
2. เด็กชายจิตรภณ  อิวชาวนา
3. เด็กชายชาญณรงค์  คำน้ำปาด
4. เด็กชายพรพิพัฒน์  พุฒสอยดาว
5. นายวชิรวิทย์  น้ำจันทร์
6. เด็กชายสมดุลย์  แซ่หวือ
7. เด็กชายสุรเดช  กันไว
8. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีแก้ว
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญวังทอง
10. เด็กชายอัครชัย  อินทร์ประเสริฐ
11. เด็กชายเพิ่มศักดิ์  พันธ์อิ่ม
12. เด็กชายแสน  แซ่หยาง
 
1. นายชิษณุ  ดุริยรัตน์
2. นางวันเพ็ญ  จั่นเพชร
3. นายสรณพงศ์  ใยดี
4. นายสำเร็จ  อ่ำบางกระทุ่ม
 
96 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 85.66 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1. เด็กชายกฤษณ  เนินบก
2. เด็กหญิงฉัตรมณี  น้อยเสาธง
3. เด็กชายณัฐพงษ์  หมั่นบุญ
4. เด็กหญิงนันศิกาญจณ์  พรหมศรี
5. เด็กหญิงฝนทิพย์  ยาเที่ยง
6. เด็กหญิงพรจุรา  สีแจ้ง
7. เด็กหญิงพรทิพย์  บุญสุข
8. เด็กหญิงพัชริดา  สุทธิโสม
9. เด็กหญิงพิชญา  อินทรีย์
10. เด็กหญิงพิมพิกา  นามรักษา
11. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นารายณ์
12. เด็กชายยุทธนา   กิริณี
13. เด็กชายวสันต์  แสงสุริยะ
14. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ดาวเรือง
15. เด็กหญิงสุภัสสร  เจริญวิบูลย์พันธ์
16. เด็กชายอิศเรศ  ดาวเรือง
17. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จำปาทอง
18. เด็กชายเทพทัต  ใช่ชูชัย
19. เด็กหญิงเมทนี  ทิพเนตร
20. เด็กหญิงเมียวดี  -
 
1. นางกัญญาณี  รัชตาชีวิน
2. นางนิ่มนวล  พาศรี
3. นางรัชนี  รุ่งอินทร์
4. นางสาวสำราญ  อินทร์ขาว
5. นางสุนีย์  สุทธการ
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายนรินทร์  ท้วมทองดี
 
1. นางสุภาพร  สุริยะลังกา
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 75.5 เงิน 31 โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กชายพงศ์ภัก  สีลา
 
1. นายอุทัย  แสนคำ
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 15 โรงเรียนสามัคคีธรรม 1. เด็กหญิงสุภนิกา  ธูปเกิด
 
1. นายมงคล  เมืองพรวน
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองงา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ใจดี
 
1. นางสาวฐิตินันท์  ผิวชา
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.1 ทอง 9 โรงเรียนห้วยพลู 1. เด็กชายกันต์นพคุณ  พิทยฐากุลเจริญ
 
1. นางสาววิรดา  จีนคง
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.2 เงิน 30 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชิมรัมย์
 
1. นางณัชชา  ไชยวิเศษ
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.3 ทอง 6 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 1. เด็กชายชิษณุพงศ  ปลื้มใจ
 
1. นายนิพนธ์  แสงสว่าง
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองงา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ใจดี
 
1. นางสาวฐิตินันท์  ผิวชา
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สายเมืองนาย
 
1. นางสุนีย์  คุ้มสุข
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 75.6 เงิน 28 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กชายยุทธศาสตร์  โสภา
 
1. นางณัชชา  ไชยวิเศษ
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 19 โรงเรียนห้วยพลู 1. เด็กชายกันต์นพคุณ  พิทยฐากุลเจริญ
 
1. นางสาววิรดา  จีนคง
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.5 เงิน 32 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร    
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 30 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร    
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 41 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองหุ้ม
 
1. นายอาทิพงศ์  ศรีสุข
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.76 ทอง 16 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายปริญญา  วงศ์ไทย
 
1. นายภาณุพงศ์  เพชรเอี่ยม
 
112 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 29 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ระนาดแก้ว
 
1. นายนิพนธ์  แสงสว่าง
 
113 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 79.25 เงิน 18 โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลฯ 1. เด็กชายขวัญชัย  น้อยสาลี
2. เด็กหญิงจิรฐิพร  ภู่พราหมณ์
3. เด็กชายธนวัตร  คงเนียม
4. เด็กชายนพดล  นาคชาวนา
5. เด็กชายบุญเลิศ  เจียง
6. เด็กหญิงปัทมา  ตันหลี
7. เด็กหญิงพัชรินทร์พร  สมร่าง
8. เด็กหญิงภัทรา  โพธิ์อยู่
9. เด็กชายวุฒิพงศ์  มั่งมี
10. เด็กหญิงอิงฟ้า  ภู่ยางโทน
 
1. นางกิตติกานต์  สังข์นวล
2. นางจิรวรรณ  ไทยกล้า
3. นางณัฐาวรรณ  ทองแท้
 
114 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงขวัญเนตร  ทุมมี
2. เด็กชายคุณากร  จันทวงค์
3. เด็กชายธีรพงศ์  วงษ์หมือน
4. เด็กหญิงปราณี  เสนะ
5. เด็กชายพิทัศภูมิ  เผ่าโสภา
6. เด็กหญิงวราวรรณ  สาถิตย์
7. เด็กชายศิริชัย  น้อยทอง
8. เด็กหญิงสุนันทา  บัวชม
 
1. นางสาววิไลวรรณ  วงนวนตา
2. นางเกษมศรี  รุณไชย
 
115 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงดวงกมล  สีสวย
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  วงษ์ศิษย์
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  วงษ์ศิษย์
4. เด็กหญิงประภัสสร  ไหวพรม
5. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  อ่านชำนาญ
6. เด็กหญิงสุกัลยา  ศรีดานุช
7. เด็กหญิงสุมารินทร์  คำด้วง
8. เด็กหญิงเจนจิรา  พลสวัสดิ์
 
1. นางชุดาภา  เด่นประเสริฐ
2. นางเกษมศรี  รุณไชย
 
116 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  โพธิ์เผื่อน
2. เด็กหญิงทิพย์พาวรรณ  จันทร์นุ่ม
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  วิมุกตานนท์
4. เด็กหญิงผกามาศ  บุราคร
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  น้อยเขียว
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีทนต์
7. เด็กหญิงอภิชญา  น้อยเขียว
8. เด็กหญิงเกวลิน  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาววิชุดา  บุญชู
2. นางสาวสุดสวาท  จรูญพันธุ์ฐิติกุล
3. นางสาวสุนิตา  แก่นสาร
4. นางสาวแอนนา  จินดามณี
 
117 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงนันทวัน  สิทธิกอน
2. เด็กหญิงปาณิสรา  บุญยัง
3. เด็กหญิงภัทรวดี  แสนยศ
4. เด็กหญิงสาลิณี  จันทะคูณ
5. เด็กหญิงอนุชษรา  นกศรีแก้ว
6. เด็กหญิงอุษา  พันธ์สิทธิ์
 
1. นางจรรยา  บัวทอง
2. นางสาวศิริพรรณ  ศิริลักษณ์
 
118 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 75 เงิน 32 โรงเรียนวัดท่านา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศักดิ์ศรี
2. เด็กหญิงขวัญศิริ  ประสพสุข
3. เด็กหญิงชัญญานุช  ศรีวิเศษ
4. เด็กหญิงปริณดา  แจ้งชาวนา
5. เด็กหญิงปิ่นมณี  ศรีวัฒนา
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ่ำเจริญ
7. เด็กหญิงพัทธนันท์  คงเนียม
 
1. นางนางทัศนีย์  ป้อมสาหร่าย
2. นางวันเพ็ญ  หลิมศิริวงศ์
 
119 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 1. เด็กชายธนพงษ์  โพธิ์นวม
2. เด็กชายปกิจ  กองกันภัย
3. เด็กชายมานพ  อินทร์มงคล
4. เด็กชายแสงชัย  โยมยอด
5. เด็กชายโด่ง  คมคาย
 
1. นายวิรัช  บุญถึง
 
120 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 85.06 ทอง 6 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน (ลูกเสือชาวบ้านสมุทรปราการอุปถัมภ์) 1. เด็กชายเริงฤทธิ์  จ่าพันดุง
2. เด็กชายไกรวิทย์  ฮวดกระโทก
 
1. นางขวัญเรือน  เลือกหา
2. นายศิวพงษ์  โพธิ์ศรีทอง
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 41 โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายกานต์ชนิต  เอมโคกสลุด
2. เด็กชายพัชรพล  บัวด้วง
3. เด็กชายอลงกรณ์  เอมโคกสลุด
 
1. นางสาวปริญญาพร  ปิ่นสกุล
2. นายเวช  เชื้อบุญมี
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 35 โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 1. เด็กชายธีรนัย  ไหวแก้ว
2. เด็กชายสายฟ้า  เสาหอม
3. เด็กชายไวยวุฒิ  บัวสี
 
1. นางรำพรรณ  ตรีกลึง
2. นายวัฒนา  โยธา
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายพงศกร  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงอาภัสรา  กลางจันทรา
3. เด็กหญิงเบญญาภา  นาประจัด
 
1. นางสุภาพ  แจ่มสว่าง
2. นางอินทิรา  เขียนสุข
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78.75 เงิน 30 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ภู่ระหงษ์
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แบนไทย
3. เด็กชายวทัญญู  ใจเที่ยว
 
1. นางศิริวรรณ  จิตรมะโน
2. นางสุภา  แก้วคุ้ม
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 77 เงิน 17 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เครือมี
2. เด็กหญิงจารุนันท์  แสงพิมพ์
3. เด็กหญิงณัฏฐพร  แสงชาวนา
4. เด็กหญิงปวีณสมร  ฉุยฉาย
5. เด็กหญิงภัทรพร  บุญรัตน์
6. เด็กหญิงอชิราพร  รั้วสำราญ
 
1. นางกรรณิการ์  ศรีสมบัติ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองหยิบ
3. นางมานิตย์  ยรรยงค์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 28 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สมุทไทย
2. เด็กหญิงวิภาดา  เหล็กลา
3. เด็กหญิงสายธาร  คำนวนถ้อย
4. เด็กหญิงอัญมณี  ยศปัญญา
5. เด็กหญิงอุษณีย์  คำหลวง
6. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สิงห์ลอ
 
1. นางสาวฐานิดา  อินทร์ตา
2. นางรักศ์สิน  แก่นแก้วมณี
3. นางสุมาลี  ศักดิ์วัชระ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เหมือนศรีชัย
2. เด็กหญิงพิยดา  ศรียากูล
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วิจิตรปัญญา
 
1. นายทิวา  ใยบัวเทศ
2. นางสาวมานิตา  ฤทธิ์เดช
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 28 โรงเรียนบ้านหนองงา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คงเจริญการ
2. เด็กหญิงรังสิมา  ทวีวัฒน์
3. เด็กหญิงวราพร  แสงสุข
 
1. นางบุษชญา  เพ็ญจันทร์
2. นางศุภลักษณ์  สุ่มโยง
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  หลุ่งเป้า
2. เด็กหญิงฐิติมา  สุขสุข
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  ด่านแก้ว
 
1. นายชลอ  จักรแก้ว
2. นายมณี  พันธุ์เหล็ก
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.4 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงจิตตมาศ   เร็วรุด
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   พิมพ์พา
3. เด็กหญิงมัจฉา   ชาวป่า
 
1. นายพิษณุ  โรจนพานิช
2. นางรัตนา  ศรีบัวจับ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77.6 เงิน 25 โรงเรียนวัดบางสะพาน ฯ 1. เด็กหญิงดารินทร์  ทวีหันต์
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  บุญยอด
3. เด็กหญิงเกศินี  อินแตง
 
1. นางกรกช  ลิ้มตระกูล
2. นางสาวน้อย  ช่างระเวียง
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนวัดบางสะพาน ฯ 1. เด็กหญิงจิราพร  อินทร์โอภาส
2. เด็กหญิงวิจิตรา  เกษมรัตน์
3. เด็กหญิงสุปรียา  ปั้นพ่อค้า
 
1. นางกรกช  ลิ้มตระกูล
2. นางสุมนา  ไทรน้อย
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงปิยนุช  สุขเรือง
3. เด็กหญิงพรไพลิน  กล่ำสามเรือน
 
1. นางชญานิษฐ์  พุกเถื่อน
2. นางพรพิมล  แช่มช้อย
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  งูทิพย์
2. เด็กชายทัชธรรม  เมืองทอง
3. เด็กหญิงรฎา  พันแจ้ง
 
1. นางชญานิษฐ์  พุกเถื่อน
2. นางพรพิมล  แช่มช้อย
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯ 1. เด็กหญิงนิศรา  นันทะแพทย์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุพรรณ์
3. เด็กหญิงสุวิมล  สีพุ่ม
 
1. นางภัทรา  คงทิม
2. นางสมทรง  ภุมมา
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.75 ทอง 12 โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เดชกุลรัมย์
2. เด็กหญิงกิตติมา  บุญธรรม
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สิงมิ่ง
 
1. นายชัยวัฒน์  รัตติรังสรรค์
2. นางทองคำ  นิ่มสุวรรณ์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87.6 ทอง 19 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงวรรรณรดา  พรมมาอินทร์
2. เด็กหญิงอินทิรา  คะระนันท์
3. เด็กหญิงอินทิรา  อ่อนฉลวย
 
1. นางพิกุล  เกษาพร
2. นางศิริพร  พรหมณี
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรมมาอินทร์
2. เด็กหญิงอติกานต์  พรมมาอินทร์
3. เด็กหญิงแพรวนภา  มะลิสา
 
1. นางขวัญมนัส  พรมเถื่อน
2. นางพิกุล  เกษาพร
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70.8 เงิน 34 โรงเรียนห้วยพลู 1. เด็กชายพีรทัต  ศรีสำอางค์
2. เด็กชายวทัญญู  ชุติพงษ์สถาพร
 
1. นางสุรีรัตน์  ภัทรรังสิมันตุ์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71.2 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  พัวสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ฉิมหล่า
 
1. นายกี  ชัยเสนา
2. นางสาวสมพิศ  ประธรรมสาร
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 1. นายกานต์มงคล  บัวสา
2. นายณัฐชัย  กุลคง
 
1. นางมณี  สังข์ทอง
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กชายวันเฉลิม  นาสมยนต์
2. เด็กชายอนนต์  อ่อนเอี่ยม
 
1. นางสาวปวริศา  จันทร์ขำ
2. นางสาวเอมอร  เสือปรางค์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1. เด็กชายพิทยา  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สิงห์ลอ
 
1. นางบุบผา  อินทนุ
2. นางรักศ์สิน  แก่นแก้วมณี
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงบุญญาฎา  น้อยพันธ์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  มุ่งลือ
 
1. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
2. นางสายัณห์  จันสน
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงทัดดาว  ดวงใจ
2. เด็กหญิงอารียา  ม่วงคำ
 
1. นายชัยยัน  ยี่ิคิ้ว
2. นางรุ่งนภา   เอี่ยมอ่อน
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 1. เด็กชายวันชัย  เกตุพันธ์
2. เด็กชายอภิชัย   ทองมี
 
1. นางสาวบุปผา  น้อยพันธ์
2. นางปวันรัตน์  ฟองน้ำ
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กชายทรงวุฒิ  กันสุทธิ
2. เด็กชายทรุงวุฒิ  ขุนชาวนา
 
1. นายวิทยา  เผือกชาวนา
2. นางสุคนธ์  เหมะ
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กชายธนวิทย์  ชัยเสนา
2. เด็กชายศรายุทธ  เทพประมวล
 
1. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
2. นางบุศรินทร์  ลาไม้
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. นางสาวจรรยาพร  ทองทุม
2. นางสาววารัตดา  ทองคลัง
 
1. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  ลาไม้
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผาท่าพล 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พงษ์เนตร
2. เด็กชายวัชรพงษ์  พิกุลเงิน
3. เด็กหญิงเรือนเพชร  มีทอง
 
1. นายธีรวัฒน์   ถาวรโชติ
2. นายบรรดิษฐ์   ม่วงอ่อง
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 1. เด็กชายนันทชัย  เชลยศักดิ์
2. เด็กชายพันธวัช  จำรัสประเสริฐ
 
1. นางกัญญารัตน์  บุญอ่วม
2. นายชัย  บุญอ่วม
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านผาท่าพล 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  อิฐสุวรรณากูล
2. เด็กชายปรีดี  เงินชั่ง
3. เด็กชายพงษธร  ยอดจันทร์
 
1. นายธีรวัฒน์   ถาวรโชติ
2. นายประสบชัย  อ่อนจงไกร
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านผาท่าพล 1. เด็กชายณัฐนันท์   สาแก้ว
2. เด็กชายวัชรากร  ทะยอม
3. เด็กชายสิทธิพร  บุญเฟื่อง
 
1. นางสาวสายฝน  ประเสริฐ
2. นางอารีย์   อ่อนจงไกร
 
154 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 77.4 เงิน 43 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงรัตติพร  หมวกสูงเนิน
 
1. นางกัญญานันท์  ด้วงอินทร์
 
155 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 77.8 เงิน 27 โรงเรียนบ้านผาท่าพล 1. เด็กหญิงภัทรวดี  นุชเทียน
 
1. นางศรีประภา   นุ่นโฉม
 
156 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.3 ทอง 10 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงเจนจิรา  เขียวนนท์
 
1. นางลักขณา  สุใจ
 
157 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 39.5 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายพาทิศ  เพ็งเขียว
 
1. นางสาวรัตนา  คำสวัสดิ์
 
158 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 37.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงวิไลตา  แย้มปั้น
 
1. นางสาวแสงจันทร์  เรณุมาร
 
159 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 1. นางสาวสุธารัตน์  สุริยา
 
1. นางสุพรทิพย์  พูลสวัสดิ์
 
160 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74 เงิน 44 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงพรนภา  เหล็กน้ำคบ
 
1. นางไสว  ศรีเกษ
 
161 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 20 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทเมธี
 
1. นางสาวกาญจนา  วันเสน
 
162 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 39 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงภูมิรัตน์  ใจดี
 
1. นางไสว  ศรีเกษ
 
163 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงกุสุมา  ศรีรัตนา
 
1. นางพัชรี  สุวรรณ
 
164 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มีเทศ
2. เด็กชายจักรพรรดิ  ยศมา
3. เด็กหญิงจิณห์นิภา  คูณสุข
4. เด็กหญิงศุทธินี  เพ็ชรดอนทอง
5. เด็กหญิงสันห์ฤทัย  สีตอง
 
1. Mr.IGNACIO L.   MUTYA
2. นางลักขณา  สุใจ
 
165 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 67.24 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ธรรมมากูล
 
1. นางสาวกนิษฐา  สุวรรณชาติ
 
166 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 75.67 เงิน 9 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงเมขลา  สุ่มนาค
 
1. นางสาวเบญญาภา  ม่วงไตร
 
167 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายชานน  ปรอดครบุรี
 
1. นายภาณุพงศ์  เพชรเอี่ยม
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 1. เด็กหญิงกัญญา  หินแก่น
2. เด็กหญิงจินตภัทร  พิมพา
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ผู้ดี
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชุมสุข
5. เด็กชายวุฒิพงศ์  หินแก่น
6. เด็กชายสิทธิโชค  กันทัน
 
1. นายบันดาล  ด่านไชยกูล
2. นางปฏิญญา  เครือษา
3. นายพิริยะ  จันทรา
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71.4 เงิน 14 โรงเรียนบ้านซำหวาย 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แสงนาค
2. เด็กหญิงดารุณี  สิงห์สอน
3. เด็กหญิงลาวัณย์  ขุนเทพ
4. เด็กหญิงวรรณยุภา  สิงห์สอน
5. เด็กหญิงเกศราพร  อิสสระ
6. เด็กหญิงเจนจิรา  รัสดีดวง
 
1. นางจำลอง  ด้วงพรม
2. นายสมบูรณ์  บุญทอง
3. นางสาวอารีย์  ศรีสุกอง
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน (ลูกเสือชาวบ้านสมุทรปราการอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกรกรต  คงปันนา
2. เด็กชายชำนาญ  สุขเกษม
3. เด็กชายประพันธ์  ผิวฉิมพลี
4. เด็กชายพัฒนากรณ์  รัตนสิทธิ์
5. เด็กชายพิษณุ  ทองเนื้ออิน
6. เด็กชายศรชัย  เกี่ยวสันเทียะ
7. เด็กชายสุนิทัศน์  เขียววังทอง
8. เด็กชายอุทิศ  สีบุตรา
 
1. นายบุญลือ  โพธิ์ขำ
2. นางสมหมาย  เทศขำ
3. นางเพชรี  วงษ์สุวรรณ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ขำน้ำคู้
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ธุระสุข
3. เด็กหญิงบุษยา  สกุลนา
4. เด็กหญิงปิยฉัตร  อ้นแจ่ม
5. เด็กหญิงภัทราพร  พุ่มคนสิน
6. เด็กหญิงรุจิรา  พงษ์พานิช
7. เด็กหญิงศิรประภา  โพธิ์ทอง
8. เด็กหญิงศิริพร  พูลศรี
9. เด็กหญิงศิริยากร  ชัยวงษ์
10. เด็กหญิงสุพัตรา  ชูวงษ์
 
1. นายวุฒิ  ดีใจงาม
2. นางอรพรรณ  จิตกำเนิด
3. นางอินทิรา  รัตนโมรา
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 60.8 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงจีราลักษณ์  ขำน้ำคู้
2. เด็กชายชนินทร์  บุญทอง
3. เด็กหญิงณัฐิกา  กันยากิจ
4. เด็กหญิงพนิดา  ภูมิผล
5. เด็กชายพลกฤต   ไชยทิพย์
6. เด็กหญิงพิมพิศา  นามวงษา
7. เด็กชายยุทธศาสตร์  โสภา
8. เด็กชายรัตนชัย   ปานหมอยา
9. เด็กหญิงสกุลตลา  จุปุ
10. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชิมรัมย์
 
1. นายบรรเทิง   ทานะขันธ์
2. นางยุภาภรณ์  อินทรีย์
3. นางสาวศุทธินี  โพธิ์เงิน
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญรัตนวิชัย
2. เด็กหญิงฐิติมา  พุแค
3. เด็กหญิงน้ำฝน  กมลรัตน์
4. เด็กหญิงรุ่งนภาพร  เขาแก้ว
5. เด็กหญิงสุนทรี  อนุษา
 
1. นางกานดา  โตประพันธ์
2. นางพิมพ์ประไพ  แสงทอง
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 70.3 เงิน 23 โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สิงห์บุญ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  มะทา
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  เรืองสมบัติ
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุดอูด
6. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ทองดี
7. เด็กหญิงลัดดาวรรณ์  นันทะชน
8. เด็กหญิงวราภรณ์  รัตนวัน
9. เด็กชายสรวิชญ์  ศรีบุญเรือง
10. เด็กหญิงสโรชา  ทองดอนจุ้ย
11. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีแก้ว
12. เด็กชายเดชา  อ้นชาวนา
 
1. นางสาวปวริศา  จัทร์ขำ
2. นางสาวเอมอร  เสือปารค์
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุทธิ
2. เด็กหญิงวันวิสา  ชัยดำรงค์
3. เด็กหญิงสุนิษา  กันยาประสิทธิ์
 
1. นางสาวยุพิน  สุ่มประดิษฐ์
2. นางสุกัญญา  จักรแก้ว
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงชวาลินี  เครือหงษ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เปลี่ยนสะอาด
3. เด็กหญิงมาลิสา  เข็มจันทร์
 
1. นางสาคร  คล้ายพร้อม
2. นางอัจฉรา  อิ้มทับ
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 92.88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายณัฐนนท์  จันทร์เยี่ยม
2. เด็กหญิงอภิชญา  นวลจีน
 
1. นายณัฐกิตติ์  ชาวนา
2. นางสุนีย์  คุ้มสุข
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 81.27 ทอง 15 โรงเรียนบ้านดงพลวง 1. เด็กชายชนะชัย  บุษดาจันทร์
2. เด็กชายอนิรุทธิ์  ทองย้อย
 
1. นายสุรเดช  คำประเสริฐ
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กชายธนวัต  ฤทธิ์เม้า
2. เด็กชายวินัย  ซื่อแท้
 
1. นายมานะ  แก้วหนู
2. นางสุพัฒตรา  แก้วหนู
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 38.74 เข้าร่วม 34 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายพิทักษ์พงค์  เหรียญทองคำ
2. เด็กหญิงภูศิตา  ตรีสาร
 
1. นางสาวศุภมาศ  การะเกตุ
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายกฤษณะ  โพธิ์หอม
2. เด็กชายมิลภัทร  พลภักดี
 
1. นางเย็นฤดี  คุ้มสุพรรณ
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงกัญญา  เกตุหัวร้อง
2. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  นิลศิริ
 
1. นางสวภาว์  คุ้มสุพรรณ
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  สุนทรนาค
 
1. นางวลินดา  วงษ์แก้ว
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงวรรณษาณ์  พันธ์พรหม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  โกมลมาลย์
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากยาง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  องค์อาจ
 
1. นางปัทมพร  รัศมี
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายวัชระ  วิชัย
 
1. นางลำเจียก  สุวรรณมณี
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงบุษรา  เพ็งกระโทก
 
1. นางสาวปรางทอง  เนตรแสงศรี
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  เรือสูงเนิน
 
1. นางทิพย์วรรณ  จันทะคูณ
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯ 1. เด็กชายบรรพต  ยตะโคตร
 
1. นางมาลินี  เงินทอง
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กหญิงวิภาพรรณ   จันทะคูณ
 
1. นางพรรณนิภา  บัวผัน
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังตาดฯ 1. เด็กหญิงธีรนันท์  แย้มทัศน์
 
1. นางเพียงเพ็ญ  กันมา
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.67 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 1. เด็กหญิงปานวาด  บุญเงิน
 
1. นางมาลี  ชัยชนะ
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 68.33 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโคกสวังสาร 1. เด็กชายอดิศร  ใจเพียร
 
1. นางกุหลาบ  สุทธิวิลัย
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 64.67 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  จุมภู่
 
1. นางลำเจียก  สุวรรณมณี
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รักษาชน
2. เด็กหญิงยุภา  ธูปเกิด
3. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ผ่านชาวนา
 
1. นางปิยะรัตน์  สนิทพันธ์
2. นางสายรุ้ง  คำพุฒ
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72.1 เงิน 19 โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กหญิงนัฐการณ์  แตงแก้ว
2. เด็กหญิงมาริสา  ทองคำ
3. เด็กหญิงรุจรวี  อาคเณย์
 
1. นางสาวปัตติญา  จันทร์กอโต
2. นางวิรัตดา  สินสวัสดิ์
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเจริญผล 1. เด็กชายณัฐพงศ์   กิ่งนอก
2. เด็กชายศราวุฒิ   ตรีอินทอง
 
1. นายธีระพงศ์  สินอำพล
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กชายพชร   พันดี
2. เด็กชายพีระพล   แสงปัญญา
 
1. นางชลิตตา  สร้อยมี
2. นางรัตนา  ศรีบัวจับ
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 43 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายภูริณัฐ  กำจัดทุกข์
2. เด็กชายสุรชัย  เสาวรภย์
 
1. นางสาวคณิตศา  หาญณรงค์
2. นางอุษา  ชัยเสนา
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 41 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 1. เด็กชายกฤษธิชัย  ใจเที่ยงธรรม
2. เด็กชายชัยวัฒน์  จันหอม
 
1. นางสาวทัศนีย์  แสงศิริ
2. นางประทีป  บุญสนอง
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ราชานนท์
2. นายศุภกร  หุมอาจ
 
1. นางจุฑาลักษณ์  ตระการสุข
2. นางสาวบังอร  ทองงามขำ
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ธรรมจักร์
2. เด็กชายพีระพงศ์  ทองสาหร่าย
 
1. นางจีรวรรณ  เอี่ยมสนธิ
2. นางสุพัตรา  กิ่งสิวงษ์
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 1. เด็กหญิงดวงกมล  ฉิมอ่อง
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โนรี
3. เด็กหญิงวิภาดา  ดีเพียร
4. เด็กหญิงวิภาดา  ยิ้มอยู่
5. เด็กหญิงวิภาวดี  มาชาวสวน
6. เด็กหญิงสุภาวดี  คำพุฒ
7. เด็กหญิงอรทัย  ขำโตนด
 
1. นางชญาภรณ์  โตสมบัติ
2. นายประทีป  หอมบุปผา
3. นางสุรัตน์  หอมบุปผา
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจริญผล 1. เด็กหญิงชุรีพร  นิกรถา
2. เด็กหญิงชุรีรัตน์   นิกรถา
3. เด็กชายทนงศักดิ์   แซ่ย้า
 
1. นางร่มเกล้า   ประทิศ
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.75 ทอง 8 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1. เด็กชายณรงศักดิ์  เข็มทอง
2. เด็กชายธนวันต์  เกตุแก้ว
3. เด็กชายประกาศิต  สังกลม
 
1. นางสาวฐานิดา  อินทร์ตา
2. นางสาววรรณา  วิเชียรทอง
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 1. เด็กหญิงจันทรา  แดงขุนวัง
2. เด็กชายนันทกร  พิกาทอง
3. เด็กชายสมหวัง  จินดาเฟือง
 
1. นางมะลิวัลย์  ศรีแก้ว
2. นายอิสรภาพ  กันมา
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี 1. เด็กชาย บวรลักษณ์   กาญจนารักษ์
2. เด็กชายกฤษดากร  กรมหัวไผ่
3. เด็กหญิงสาวิตรี  สถิตชล
 
1. นางชลฤธี  อุดรแก้ว
2. นางยุพา  นาคอัง
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี 1. เด็กชายจีรวัฒน์  แสงสว่าง
2. เด็กชายธนกร  เมืองพรม
3. เด็กหญิงอัญมณี  ทุมมา
 
1. นางชลฤธี  อุดแก้ว
2. นางสมปอง  มะหะสุ
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 1. เด็กชายพงศธร  หงษ์หา
2. เด็กชายรจนกร  ไพรเราะ
 
1. นายนิพนธ์  พูลนุช
2. นางเกตุวรี  ปูลิง
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กชายณัชนนท์  นุสติ
2. เด็กชายพงศ์ปกรณ์  รัศมี
 
1. นางนางอมรรัตน์  ขันมณี
2. นายพิชัย  นวลไผ่
 
211 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 1. เด็กหญิงดุสิตา  แสงเดือน
2. เด็กหญิงพนิดา  รั้วสำราญ
 
1. นางจรรยา  ลือนิคม
2. นายเชาวลิต  ลือนิคม
 
212 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กชายจิรภัทร   คงอ่ำ
2. เด็กชายทัศนัย   แสงแก้ว
3. เด็กชายทินกร   กันยา
 
1. นางนวนัจน์  บุญชู
2. นายมนัส  พิทักษ์โสภณ
 
213 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กหญิงช่อผกา  ยอดประสิทธิ์
2. เด็กชายธารินทร์  มาทำมา
3. เด็กหญิงนุชจนาฎ   อิสโร
 
1. นายชลอ  จักรแก้ว
2. นางธนวรรณ  ภัทรรังษี
 
214 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 15 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน (ลูกเสือชาวบ้านสมุทรปราการอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ลาวินท์
2. เด็กชายวีระวัฒน์  เกตุพันธ์
3. เด็กหญิงอรอุมา  สังกะสี
 
1. นางขวัญเรือน  เลือกหา
2. นางเพชรี  วงษ์สุวรรณ
 
215 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน (ลูกเสือชาวบ้านสมุทรปราการอุปถัมภ์) 1. เด็กชายชัยเชษฐ์  ทับแสง
2. เด็กชายพิเชษฐ์  วิยะทิน
3. เด็กชายลิขิตชัย  เหล็กคำ
 
1. นางขวัญเรือน  เลือกหา
2. นางเพชรี  วงษ์สุวรรณ
 
216 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  จันสุข
 
1. นางเกตุวรี  ปูลิง
 
217 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายศราวุฒิ  ใจวรรณคำ
 
1. นางสาวคณิตศา  หาญณรงค์
 
218 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม 1. เด็กชายจักรพล  ศรีปาน
 
1. นางสุวารี  พันจันทร์
 
219 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองพระ 1. เด็กชายมณเฑียร  หอมอ่อน
 
1. นางรำเพย  ฤทธิ์เดช
 
220 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  บ่อชน
 
1. นางปรีญาพัชร  บุญสวาสดิ์
 
221 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เริงเขตการ
 
1. นางดวงเดือน  มีช้าง
 
222 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.2 เงิน 15 โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กหญิงจักษณา  มียวน
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ภาสดา
3. เด็กหญิงบูรณิมา  บุรีรัมย์
4. เด็กหญิงพุธิตา  เมืองทอง
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เศษผักหวาน
6. เด็กหญิงไพลิน  อ่อนวอน
 
1. นางภูริน  คำโท
2. นางวิรัตดา  สินสวัสดิ์
3. นางเตือนใจ  เกตุพุฒ
 
223 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงกุลธิดา   ภูสะเทียน
 
1. นางชลิตตา  สร้อยมี
 
224 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  แสนคำมี
 
1. นางภูริน  คำโท
 
225 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 64 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กชายชยธร  แสงสี
 
1. นายอนุสรณ์  มหาภาส
 
226 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงกรวิภา  ศรีมะลิจ้อย
2. เด็กหญิงจอย  โยธา
3. เด็กหญิงวาสนา  ราชอ่อนศรี
4. เด็กหญิงศุภามน  อุ่นทะยา
5. เด็กหญิงสุนารัตน์  ทิพเวช
6. เด็กหญิงอรอุมา  สิงหเดช
 
1. นางสาวคณิตศา  หาญณรงค์
2. นางลำเจียก  สุวรรณมณี
3. นางเทียมใจ  สิทธิศักดิ์
 
227 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 83.6 ทอง 30 โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีทอง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กิ่งเนตร
 
228 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 67 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปรีดาพร  โพธิ
2. เด็กหญิงวิลาศินี  สุทธิ
3. เด็กหญิงศิรดา  ดอนชาไพร
 
1. นางพจนา  กลั่นการนา
2. นางลมัย  เรืองสุกใส
 
229 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 30 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  อาสาสู้
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  ชาวบัวน้อย
3. เด็กชายวชิรวิทย์  เกษามา
 
1. นางกัญจนา  เอกมาตย์
 
230 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. นายกิจพิสิฐ  อำพวลิน
 
 
231 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ บูรณาการ - - - โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. นางเทียมใจ  สิทธิศักดิ์
 
 
232 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. นายกี  ชัยเสนา
 
 
233 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. นางอุษา  ชัยเสนา
 
 
234 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนบ้านผาท่าพล 1. นางยวนใจ  ชอบใจ
 
 
235 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. นายกมล  สุมาลา
 
 
236 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนบ้านเนินมะปราง   1. นางรติยาภรณ์  ทองเนียม