สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 59.4 เข้าร่วม 40 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายธีรุตม์  หอมชื่น
 
1. นางสาวภมรรัตน์  ตันพานิช
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 76.8 เงิน 13 โรงเรียนสาธิตราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงชลิดาภรณ์  สุขคำ
 
1. นางอ้อมขวัญ  ขาวละออง
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1. เด็กหญิงพรศิริ  เมืองครอง
 
1. นางพรอุษา  ศิริโชติ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงเบญรัตน์  สกุลวรารัตน์
 
1. นางรัชนี  ที่พึ่ง
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86.2 ทอง 4 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงนนทกาญจน์  หาญกล้า
 
1. นางพนิดา  พานซ้าย
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปลักแรด 1. เด็กหญิงธิดาพร  อยู่ดี
 
1. นางจนิษฐา  สำลีราช
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 43 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์   สิงห์ลอ
 
1. นางกัลยาพร  จงภัทรทรัพย์
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 1. เด็กหญิงอรอุมา  สวัสดี
 
1. นางจันทร์สุดา  วงศ์สุวรรณ
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 19 โรงเรียนวัดบึงกอก 1. เด็กหญิงวราภรณ์  อุ่นพรหม
 
1. นางอกณิษฐ์  เนื่องแก้ว
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชน11วัดสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สุขเกษม
 
1. นายยุทธ  จริยา
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 82.4 ทอง 14 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงนงนภัส  กิจบุญ
2. เด็กหญิงบุญธิดา  พุ่มอยู่
 
1. นางพนิดา  พานซ้าย
2. นางวรนุช  ทรัพย์ศรี
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 76.5 เงิน 14 โรงเรียนวัดสระโคล่ 1. เด็กหญิงจันจิรา  ตันเทียว
2. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  ชุมพงษ์
 
1. นางพัชรินทร์  พลไวย์
2. นางสงกรานต์  เล็กแจ้ง
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงชนัญดา  กสิวัฒน์
 
1. นางดวงใจ  ลองคำ
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 1. เด็กชายนันทศักดิ์  เทียมทัน
 
1. นางสาวสุภาวดี  รักษ์ขจีกุล
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 1. เด็กชายสมชาย  อ๊อดเอก
 
1. นายเดชา  เอี่ยมสนธิ
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 79.8 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงกัลยากร  นุกูลรัตน์
2. เด็กหญิงปภาวี  จีบถาวร
3. เด็กหญิงวริศรา  ทองทา
 
1. นางสาวพัชรี  จันธิดา
2. นางเจริญ  ยอดเพชร
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  เฟื่องฟู
2. เด็กหญิงธันยธรณ์  กิมประโคน
3. เด็กหญิงน้ำฝน  โปแก้ว
 
1. นางศิตา  สำเร็จดี
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 69.2 ทองแดง 10 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายภาวัต  หมีนิ่ม
2. เด็กชายลภัส  บุญรอด
 
1. นางสาวพรทิพย์  ศิริวัฒน์
2. นางสาวเทียนจิตร  มูลหงษ์
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 51.8 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านปลักแรด 1. เด็กชายจตุพล  แซ่ลอ
2. เด็กหญิงสุนิษา  ขำนิ่ม
 
1. นางสาวอริศา  อินสาย
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 34 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายวิชญ์  บุญยะรัตน์สุวิมล
 
1. นางอารีย์  ณ วิเชียร
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 13 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. เด็กชายภาคภูมิ   สุขหล่อ
 
1. นางกิ่งเทียน  เจริญยิ่ง
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กหญิงจันจิรา  กล่ำสี
 
1. นางศิตา  สำเร็จดี
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายกรกัญจน์  มีจักร
2. เด็กหญิงมนสิชา  พลัง
3. เด็กหญิงอนันตญา  อินอ้น
 
1. นายทิชากร  ภมรกุล
2. นายสุรพล  ทองงาม
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เณรเมือง
2. เด็กหญิงมุกดา  บังอยู่
3. เด็กหญิงสุธิตา  สุโกสิ
 
1. นางกิตยาพร  ม่วงปั้น
2. นางอัมพิกา  เอี่ยมสำอางค์
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68.4 ทองแดง 21 โรงเรียนสาธิตราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงณัฎฐา  ศิริวัฒนไพศาล
2. เด็กหญิงพัชรพร  ทรัพย์สกุล
3. เด็กหญิงสวรรณมนท์  ศรีรัตนะ
 
1. นางสาวนฤมล  สุดสังข์
2. นางสาวอรุณรัตน์  วันเพ็ง
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.8 เงิน 22 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ม่วงสิน
2. เด็กหญิงรัตนา  คำหนู
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  แปลงยศ
 
1. นางสาวพัชรดา   นาคสุกเอี่ยม
2. นางสุรีพร   กะระกล
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79 เงิน 15 โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 1. เด็กหญิงณิชกมล  เท้าเขียว
2. เด็กชายภูวดล  พันตา
3. เด็กชายไชยวัฒน์  หมอยา
 
1. นายวันชัย  เผือกสกุล
2. นายสมปอง  ทองเถาว์
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.2 เงิน 16 โรงเรียนชุมชน11วัดสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายธนพล  ศรีภิรมย์
2. เด็กชายสิทธิพร  พุ่มด้วง
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  สินทับ
 
1. นายถวัลย์  แสงงาม
2. นางรัญทม  แสงงาม
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 81.8 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงชนิกานต์  จันต๊ะวงค์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยวงค์
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ภู่เสม
 
1. นางฉวีพรรณ  พันธุ์ทอง
2. นางวรรญา  วัฒนรุ่ง
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 84.8 ทอง 8 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กชายกิตติกร  สีทอง
2. เด็กชายธนากร  ทองเงิน
3. เด็กชายพงษ์เทพ  จันทร์โชติ
 
1. นายจักรกริศน์  นวลอยู่
2. นางสาวนัฏฐินี  คำมา
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 28 โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายสรวิชญ์  วงษาสนธิ์
2. เด็กชายอนุพงษ์  เหลืองทอง
 
1. นางบุปผา  เหลืองทอง
2. นายสมพงษ์  เหลืองทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายณัฐรัตน์  แฝงสูงเนิน
2. เด็กชายสุทธิพจน์  สังข์แสง
 
1. นางสาวชุติมันต์  แสงทอง
2. นางวรรณรวี  ลีส้มซ่า
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 47.81 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่73 1. เด็กชายธนาคิม  นิยมพงษ์
2. เด็กชายปฎิภาณ  พงศ์วรชาติ
 
1. นางปิยะอนงค์  มนตรีวิวัฒน์
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 56.56 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 1. เด็กชายชัยพร  พัวพัน
2. เด็กชายสัภยา   สงมา
 
1. นางอนงค์  ปานเพชร
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 38.12 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 1. เด็กชายตะวัน  ชาญเชี่ยว
2. เด็กชายเอกลักษณ์  พวงยิ้ม
 
1. นางอนงค์  ปานเพชร
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 29.64 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดจอมทอง 1. นายภานุวัฒน์  แสงด่อน
2. นายวีรพงษ์  ขำศรี
 
1. นายปรีชา  เนียมหอม
2. นายเรียบ  จันทร์เมือง
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดจอมทอง 1. นายขจรเกียรติ  สอนสิน
2. นายภานุวัฒน์  แสงด่อน
 
1. นางนิตยา  ท้าวฮ้าย
2. นายเรียบ  จันทร์เมือง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 41 โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ 1. เด็กหญิงกนกกร  ประแดงปุย
2. เด็กชายธีรโชติ  แก้วศรีทัศน์
3. เด็กหญิงภูริชญา  นุชอนงค์
4. เด็กหญิงสุพิชญา  ยิ้มช้อย
5. เด็กหญิงเกสรา  เพ็งคุ่ย
 
1. นายธานี  มั่นประสงค์
2. นางสาธิยา  มั่นประสงค์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 32 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 1. เด็กหญิงดาวเรือง  แก้วฉิม
2. เด็กหญิงธารารัตน์  เต็มเปี่ยม
3. เด็กหญิงพรตะวัน  สูงตรง
4. เด็กหญิงวิภาดา  วงจีน
5. เด็กหญิงอมิตตา  จันบัว
 
1. นางนิทรา  แก้วมณี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72.8 เงิน 39 โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 1. เด็กหญิงธิติมา  เพ็งแช่ม
2. เด็กหญิงปวีณา  ครุฑอ่อน
3. เด็กหญิงวาสนา  อยู่สุข
4. เด็กหญิงอานิสา  ส่งประสาทศิลป์
5. เด็กหญิงเมษา  พรหมสวัสดิ์
 
1. นางชลธิชา  เถื่อนถ้ำ
2. นางอุราภรณ์  สกุล ณ มรรคา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง 8 โรงเรียนวัดแตน 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ประชาเกษม
2. เด็กหญิงวชิดา  วงศ์นอก
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีนวล
4. เด็กหญิงวริศรา  จันทร์เสน
5. เด็กหญิงสุนิตา  สิงห์รอ
 
1. นางประภาพร  พุ่มไม้
2. นางปิ่นอนงค์  พรมชาติ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.7 ทอง 34 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กหญิงชุดาภรณ์  สุวรรณเชษฐ์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ขาวละออ
3. เด็กหญิงธนัชพร  ปั้นชูศรี
4. เด็กหญิงรมิดา  แสงมณี
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทับทิมไสย์
 
1. นางสาวอังคณา  หมู่พิกุล
2. นางเบญจา  พูลเกษร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนชุมชน11วัดสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  คชนิล
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ช้างพินิจ
3. เด็กหญิงดวงกมล  ปาทา
4. เด็กหญิงดวงฤทัย  เนียมน้ำเพชร
5. เด็กหญิงรัชนีกรณ์  ปานบุญ
 
1. นางผ่องฉวี  จิตศรัณยูกุล
2. นายยุทธ  จริยา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 80.7 ทอง 9 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วกัน
2. เด็กชายคันธรัตน์  เกตุวงศ์
3. เด็กชายนิมิตร  อุ่นสนอง
4. เด็กชายพัลลภ  คัลไลลักษณ์
5. เด็กชายเกรียงไกร  นาคแทน
 
1. นางสาวนัฏฐินี  คำมา
2. นายพิเชษฐ์  ทองดอนแฝง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 78.64 เงิน 11 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กชายดนุนัย  เหมือนทอง
2. เด็กชายนิธิกร  จันทร์เพ็ง
3. เด็กชายรัชพล  กุนสอน
4. เด็กชายรุ่งสุริยา  บุญกันท์
5. เด็กชายสุขสันต์  ปานทิพย์
 
1. นายจักรกริศน์  นวลอยู่
2. นายพิเชษฐ์  ทองดอนแฝง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 81.8 ทอง 15 โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เถื่อนด้วง
2. เด็กหญิงฉัตรตมล  มาลา
3. เด็กหญิงชนิภรณ์  ด้วงรอด
4. เด็กหญิงนันทพร  กุลจู
5. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  รอดรักษา
6. เด็กหญิงพรชิตา  วิเศษชาติ
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พรมน้อย
8. เด็กหญิงมัทนา  ไฝสำฤทธิ์
9. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วกระจ่าง
10. เด็กชายวาคิม  เขตคาม
11. เด็กชายวุฒิกร  จันทร์หอม
12. เด็กชายศิริวัฒน์  สุขแสง
13. เด็กหญิงสวนิต  ขอบเงิน
14. เด็กหญิงสุภาณี  เนียมหอม
15. เด็กหญิงสุมินตรา  โตโหนด
16. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  สมบูรณ์
17. เด็กชายอภิสิทธิ์   ฝ่ายราษฎร์
18. เด็กชายโสภณ  น่วมแช่ม
 
1. นางคณิศร  เอมหยวก
2. นางศศิภา  ทวีสุข
3. นางสาวสุพิชฌาย์  วชิรัคกุล
4. นายอภิญญา  จันทร์สละ
5. นางเพ็ชรีย์  ทองนาก
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.6 เงิน 39 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงชัญญาภัค  สามิตร
 
1. นางขนิษฐา  สุทธายศ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.38 ทอง 41 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่73 1. เด็กหญิงอลิษา  ชื่นจุ้ย
 
1. นางพรนภา  ตลับทอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.77 ทอง 27 โรงเรียนชุมชน11วัดสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงพรพิมล  กิติยา
 
1. นางผ่องฉวี  จิตศรัณยูกุล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 86.2 ทอง 29 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายระพีพัฒน์   สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  คงรอด
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศิริสานต์
2. นางทิวาพร  ชำนาญผา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 86.4 ทอง 36 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงรัชตวรรณ์  ศรีสมบัติ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ทิศสินา
 
1. นางวรรณภา  รัชตพันธนากร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 25 โรงเรียนวัดยางเอน 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุดแก้ว
2. เด็กชายสุทัศน์  บุญมา
 
1. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช
2. นางอุมากร  เกตุอ่างทอง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กหญิงกาญจนา  เพชรเนียม
2. เด็กหญิงดวงนภา  ทองสอน
3. เด็กหญิงนิรมล  มานุวงศ์
4. เด็กหญิงปวีณา  สุวรรณเหลา
5. เด็กหญิงมาลี  สุดสรรศ์
6. เด็กหญิงระพีพัฒน์  แก้วแสง
7. เด็กหญิงวรรณพร  เส็งสิน
8. เด็กหญิงศิริพร  เส็งสิน
9. เด็กหญิงสุกัลยา  ไชยเอม
10. เด็กหญิงอรพรรณ  เพชรเนียม
 
1. นางสำราญ  สว่างเมือง
2. นายสโรชพร  ชาติสุนทร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กชายถิรวัฒน์  แย้มกลัด
2. เด็กหญิงธิพาพร  นามสุข
3. เด็กชายนครินทร์  สุดสังข์
4. เด็กชายภาณุพงษ์  พวงไธสง
5. เด็กชายรัตกิจ  แย้มกลัด
6. เด็กหญิงวรรณิศา  ขุนภู
7. เด็กหญิงสิรินดา  หวังมีสุข
8. เด็กหญิงสุรางคนา  โฉมสวรรค์
9. เด็กหญิงอารยา  ยิ้มละมัย
10. เด็กชายโชคสวัสดิ์  สอนสุ่ย
 
1. นายนิพนธ์   ขาวเอี่ยม
2. นางผ่องพรรณ  จินตนา
3. นางวิไลวรรณ  โภชพงษ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 68 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพร  นวลทิม
2. เด็กหญิงจิราภัทร  บัวลี
3. เด็กหญิงจุฑามณี  เจศรีชัย
4. เด็กหญิงชณิดา  ลาตะคุ
5. เด็กชายธีรวัฒน์  สมงาม
6. เด็กหญิงนพณัฐ  สุวรรณศรี
7. เด็กหญิงนภัสสร  ปรีกมล
8. เด็กชายปฏิพล  ศรชัย
9. เด็กชายรณชัย  แซ่เตียว
10. เด็กหญิงลัดดา  แข็งแรง
11. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ผาอินทร์
12. เด็กหญิงสิริรักษ์  เกิดดี
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  เมาะสมาน
14. เด็กหญิงสโรชา  แก้วทอง
15. เด็กชายเจษฎากร  นวลทิม
 
1. นายจำเนียร  ยอดเกตุ
2. นายสุรชัย  เหียงแก้ว
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 57 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบางระกำ 1. เด็กหญิงชนาภา  ลำใย
2. เด็กหญิงธนภรณ์  อยู่เจริญ
3. เด็กหญิงนนทญา  ช้างปาน
4. เด็กชายปฐมพร  พลอยพิมพ์
5. เด็กหญิงพัฒตรา  ส่องสว่าง
6. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  โตชาวนา
7. เด็กชายยศธร  เรือทมิฬ
8. เด็กชายยุทธนา  ขำวงค์ฆ้อง
9. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ทองอนันต์
10. เด็กชายศราวุธ  อิ่มเกิด
11. เด็กหญิงศศิธร  คงใจมั่น
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จิตบรรเทา
13. เด็กหญิงสุพรรณวดี  วะลา
14. เด็กหญิงอนุศรา  ทับทิม
15. เด็กหญิงอาทิตติยา  สินทพ
 
1. นายธณวรรษ  อรชร
2. นางประครองศิลป์  แตงเกิด
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 35 โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงทัศมล  แก้วโสม
2. เด็กหญิงรัตนพร  ช่องเพชร
3. เด็กหญิงศิริประภา  นวลละออง
 
1. นายธวัช  อุ่นเมือง
2. นางเครือวัลย์  นิเวศนา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 1. เด็กหญิงจรรยาพร   แสนสิทธิ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  อยู่พ่วง
3. เด็กหญิงอรนภา  ด้วงฟู
 
1. นายสุทิน   ด้วงบ้านยาง
2. นางสุนทรี  รอดนิล
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70.5 เงิน 40 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 1. เด็กหญิงอริสา  พลอยสมบูรณ์
2. เด็กหญิงอัญชลีพร  เพ็ชรน้อย
 
1. นายทองเปรย  ภู่เชย
2. นายวิทูรย์  สารธิมา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดบึงพระ 1. เด็กหญิงนัชชา  คุ้มปากพิง
2. เด็กหญิงมาลิณี  เนียมเพราะ
 
1. นายสมบัติ  บัวสำเริง
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89.2 ทอง 10 โรงเรียนสะพานที่ 3 1. เด็กหญิงน้องพลอย  เถื่อนคุ้ม
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญทา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  แก้ววิไล
 
1. นางสมหญิง  ชาวอ่างทอง
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทับทองหลาง
2. เด็กหญิงจันทิมา  อิ่มทับ
3. เด็กหญิงดวงเนตร  อุดอาจ
 
1. นางจิรภา  อิ้มทับ
2. นางอัมพร  สว่างจันทร์
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หมอนทอง
2. เด็กชายนำชัย  วงศ์อนันต์
3. เด็กหญิงอนุชศรา  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ประสงค์เจริญ
2. นายอนวัช  รัตโนทัย
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 1. เด็กชายภานุวัตน์  แดงเรือง
 
1. นางอัมพร  สว่างจันทร์
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงสุขุมมาภรณ์  เพิ่มพล
 
1. นางสาวนงเยาว์  ตุ้มทอง
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 1. เด็กหญิงปรารถนา   รอดกสิกรรม
 
1. นางสาวศรีรัตน์  ไทยวิจิตร
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  คงหุ่น
 
1. นายอนวัช  รัตโนทัย
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 1. เด็กชายเปรมฤทัย  ใบโพธิ์
 
1. นางนงลักษณ์  จันทารักษ์
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กชายชานนท์  สีสว่าง
2. เด็กชายอภิวิชญ์  เอี่ยมเมี้ยน
 
1. นางผ่องพรรณ  จินตนา
2. นางวิไลวรรณ  โภชพงษ์
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดสระโคล่ 1. เด็กหญิงดวงนภา  เนียมนก
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  สิงห์สถิต
 
1. นางธนพรรณ  ก้อนคำ
2. นางสุจิตรา  ยุรมาส
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 19 โรงเรียนวัดยางเอน 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ชื่นจุ้ย
2. เด็กหญิงสินีนาถ  แป้นน้อย
 
1. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช
2. นางยุพา  ศิริพันธุ์
 
72 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 61 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กหญิงสุธิตา  แสงสุกวาว
 
1. นายเรียบ  จันทร์เมือง
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 81 ทอง 24 โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กชายกฤษณะ  อินเลี้ยง
2. เด็กชายรัฐนันท์  มาแจ้ง
3. เด็กหญิงรุจิราภา  กลมกล่อม
 
1. นางอรทัย  ปานบุญ
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนวัดศรีวนาราม 1. เด็กหญิงจันจิรา  ใจทอง
2. เด็กชายรณกร  อ่ำดี
3. เด็กชายวรงค์  สุขโชติ
 
1. นางพยอม  พรหมแดน
2. นางพรพิมล  แถมยัคฆ์
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 67 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  นาคพรม
2. เด็กชายอานนท์  ครุฑพาหะ
3. เด็กชายเกียรติชาย  ชูโอชา
 
1. นางอรทัย  ปานบุญ
 
76 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  มานักฆ้อง
 
1. นายศุภเชษฐ์  ปั้นประเสริฐ
 
77 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 1. เด็กชายธวัชชัย  บุญล้ำ
 
1. นายนเรศ  พัดภู่
 
78 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายฐาปกรณ์  บุญอ่ำ
 
1. นายนันทชัย  พวงทอง
 
79 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 77.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  แพงประเสริฐ
 
1. นายสัมฤทธิ์  กุลคง
 
80 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 76 เงิน 25 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 1. เด็กหญิงวิภาสิณี  จินาพันธ์
 
1. นางดวงฤดี  เหล่าวาณิชวัฒนา
 
81 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กหญิงปภัสรา  ขยันชุมนุม
 
1. นางสุนทรีย์  ทองอินทร์
 
82 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สอนใจ
 
1. นายบุญเกิด  พานตา
 
83 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กหญิงปนัดดา  ธูปจันทร์
 
1. นางสุนทรีย์  ทองอินทร์
 
84 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 1. เด็กหญิงญาณินี  สินทูล
 
1. นางอาภรณ์  สาวจู
 
85 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 70 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงอรกานต์  นาคคงคำ
 
1. นายนันทชัย  พวงทอง
 
86 ศิลปะ ขิม - หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คำกอง
 
1. นายนเรศ  พัดภู่
 
87 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90.5 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ 1. เด็กชายชาคริต  มาอยู่
 
1. นายสราวุฒิ  นาคจร
 
88 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กหญิงวนิดา  กลมกล่อม
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  โสพันธุ์
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 62 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 1. เด็กหญิงสุภัทศภรณ์  จะฤทธิ์ล้ำ
 
1. นางสุภาวรรณ  เทียนเสริมทรัพย์
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 1. เด็กหญิงอโนชา  แพรพันธุ์
 
1. นายวัชระ  คล้ายแสงฤกษ์
 
91 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 68.75 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 1. เด็กหญิงชุตินันท์  สลับสี
2. เด็กหญิงธิติพร  ดีงาม
3. เด็กหญิงปรมา  อนุสิทธิ์
4. เด็กชายพงศ์อมร  อุ่นเรือง
5. เด็กชายภานุวัฒน์  บังกระโทก
6. เด็กชายภาราดร  หารคุโณ
7. เด็กหญิงรินรดา  ศรีบุญมาก
8. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  กลิ่นประชุม
9. เด็กหญิงสุภัสสรา  จันทร์ทอง
 
1. นายพูนศักดิ์  มะลิขาว
2. นางสาวมณีรัตน์  เนียมหอม
3. นายสมพงษ์  เนียมเปีย
 
92 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  พุ่มภู่
2. เด็กชายกฤชติน  ตั้งเจตสกาว
3. เด็กหญิงคริฐา  ตันประคองสุข
4. เด็กหญิงชลิตา  ดิษสวรรค์
5. เด็กชายชานนท์  สิงห์คา
6. เด็กชายทักษินาวัชฬ์  กลิ่นหอม
7. เด็กหญิงธนัชพร  ล้อมจันทร์
8. เด็กชายธันวา  ใจสุกใส
9. เด็กหญิงประวัสดา  สุ่มนาค
10. เด็กหญิงพรพชร  อินไชยเทพ
11. เด็กชายพิเชษฐ์  ต่อมยิ้ม
12. เด็กหญิงมุธิตา  ตั้งเจตสกาว
13. เด็กหญิงวรรณกร  คร้ามมี
14. เด็กหญิงสุกัญญา  เจริญวิเศษศิริ
15. เด็กชายอรรถนนท์  โนราช
 
1. นายยงยุทธ  เกิดบุษบง
2. นายวุฒิพงษ์  โพธิ์อาศัย
3. นายศุภเชษฐ์  ปั้นประเสริฐ
4. นายสุกิจ  ทำบุญ
 
93 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายกฤชติน  ตั้งเจตสกาว
2. เด็กชายทักษินาวัชฬ์  กลิ่นหอม
3. เด็กชายธนวัฒน์  อัครสินธนาสิริ
4. เด็กชายนรภัทร  พ่วงเพ็ง
5. เด็กชายนันทวัฒน์  มานักฆ้อง
6. เด็กชายพิเชษฐ์  ต่อมยิ้ม
7. เด็กชายพุฒิพงษ์  ทับอินทร์
8. เด็กชายพุฒิเมธ  เอี่ยมน้อย
9. เด็กชายวิรุฬ  กิ่งแก้ว
10. เด็กชายอรรถนนท์  โนราช
 
1. นายยงยุทธ  เกิดบุษบง
2. นายวุฒิพงษ์  โพธิ์อาศัย
3. นายศุภเชษฐ์  ปั้นประเสริฐ
4. นายสุกิจ  ทำบุญ
 
94 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แสนจำลา
2. นางสาวจรรยารักษ์  หลำดี
3. นางสาวจารุนันท์  สิงห์สถิตย์
4. นางสาวจิตตรา  หนูหริ่ง
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ม่วงแนม
6. เด็กหญิงชุติมา  ศริเหรา
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  เนตรแก้ว
8. เด็กชายธนพล  เนตรแสงสี
9. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คุณรอด
10. เด็กชายปกรณ์  คำกอง
11. เด็กหญิงประภัสสร  ราชขวัญ
12. เด็กหญิงพชรพร  วิไลโสภากุล
13. เด็กชายภัทรกร  มาลัย
14. เด็กชายภาณุเดช  ชอบสอาด
15. เด็กชายภานุวัฒน์  สุขเมือง
16. เด็กหญิงวรัญญา  มาเขียว
17. เด็กหญิงศศิธร  ท้ายรอด
18. เด็กชายสมเดช  ทาบุญ
19. เด็กหญิงสุชิรา  ศริสุข
20. เด็กหญิงอโรชา  ลิ้มปฎิภาณ
21. เด็กหญิงเนตรนรินทร์  สวัสดิ์นาที
 
1. นางนันทา  ธีรพงศ์
2. นางสาวนารีรัตน์  อุดมสิทธิพร
3. นายนเรศ  พัดภู่
4. นายวสันต์  จันโส
5. นางสาวสุจรรยา  โชติช่วง
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 68.5 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1. เด็กชายภาณุพงศ์   ฉิมแบน
 
1. นางปิยพรรณ  อินประดิษฐ์
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง 10 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กชายมงคล  จันทร์นาค
 
1. นางสาวจิตรินทร์  แก้วเหลี่ยม
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  พลอยงาม
 
1. นายสันติสุข  พลสวัสดิ์
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กหญิงอุษา  ชอบสอาด
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  โสพันธุ์
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 62.3 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กชายธนาวัฒน์  วรรณกูล
 
1. นางพัชรินทร์  รัตนวงษ์
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.2 เงิน 14 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กหญิงปภัสรา  สุขวังยาง
 
1. นางพัชรินทร์  รัตนวงษ์
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 1. เด็กหญิงวิภาวดี  พรมศรี
 
1. นางลัดดา  ทองคำพงษ์
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 28 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 1. เด็กชายประวีร์  มีแก้ว
 
1. นางนงลักษณ์  จันทารักษ์
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.9 เงิน 16 โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 1. เด็กชายวัฒนา  เทียนวิจิตร์
 
1. นางมะลิวัลย์  คำเที่ยง
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 1. เด็กชายปณต  ขำอยู่
 
1. นางปราณี  ดวงสว่าง
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 25 โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กหญิงภัคจิรา  กันวงศ์
 
1. นางสำราญ  สว่างเมือง
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.66 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงชาลีฎา  เคนเหลื่อม
 
1. นายวสุพล  คำเหล็ก
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 26 โรงเรียนสิ่นหมิน 1. เด็กหญิงนิธิชญา  มั่นเกษตรกิจ
 
1. นางอรวริสรา  โสตธนาภูรินทร์
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.83 เงิน 25 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 1. เด็กชายทองพิทักษ์  คล้ายทรัพย์
 
1. นางตุ๊กตา  สิทธิศักดิ์
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนบางระกำ 1. เด็กหญิงสุลักขณา  กลิ่นชื่น
 
1. นางเพ็ญสิณี  มั่นเขตวิทย์
 
110 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 74.25 เงิน 36 โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชนิดา  พุฒสอยดาว
2. เด็กชายธนพล  เกิดลอย
3. เด็กหญิงนงนภัส  รอดปาน
4. เด็กชายพสิษฐ์  แซ่ลิ้ม
5. เด็กชายพิชิต  ทองบัว
6. เด็กหญิงวราภา  กลิ่นประทุม
7. เด็กหญิงสิริพร  พุกทอง
8. เด็กชายสุรฤทธิ์  สุขขี
9. เด็กหญิงสุวภัทร  ทองคำ
10. เด็กชายไพรวัลย์  ใจสมัคร
 
1. นายกฤชนัท  วิจิตรพงษา
2. นางสาวกัญญาณี  สอนทอง
3. นายชัยพร  โพธิ์ทอง
 
111 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.25 ทอง 17 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กชายธนาวุฒิ  หมีเทพ
2. เด็กหญิงธารารัตน์  หนูชาวนา
3. เด็กชายนิภัทร  แตงท้าว
4. เด็กหญิงนิรมล  สุขดี
5. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ทองตุ้ม
6. เด็กชายพีรพล  วิรุณพันธ์
7. เด็กชายสุทัศน์  รักไทย
8. เด็กหญิงสุวรรณา  บัวพา
9. เด็กชายอัศนัย  ก้อนเนตร
10. เด็กหญิงเมมิ  โนซากะ
 
1. นางสาวบานเย็น  จูบ้านไร่
2. นางเบญจา  พูลเกษร
3. นางเรวดี  หมั่นเขตรกิจ
 
112 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงกัณฑาภรณ์  สมพงษ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงพฤกษา  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงมัสลินญา  บุญประสพ
4. เด็กหญิงรินรดา  ทองเถื่อน
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์ผ่อง
6. เด็กหญิงสุนิตตา  ชัยมีเขียว
 
1. นางนวลพรรณ  ชูศิริ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  มั่นคงดี
 
113 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ถือมั่น
2. เด็กหญิงชโรชัย  ชัยวิลาศ
3. เด็กหญิงดวงใจ  สิทธิวรางกูร
4. เด็กชายนราวุฒิ  ลาวิณห์
5. เด็กหญิงวราภรณ์  สวัสดิ์วงศ์
6. เด็กหญิงวิลาสินี  เผ่าผาง
 
1. นางนพพร  มีช้าง
2. นางสาวปนัดดา  ผันประดิษฐ์
3. นางรัตนา  แก้วกลิ่น
4. นางเบญจา  พูลเกษร
 
114 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงจีดาภา  สีโอ
2. เด็กหญิงจุฬารักษ์  พรพ่วง
3. เด็กหญิงชมภูนุช  สินสมุทร
4. เด็กหญิงณัฐชา  บางนาค
5. เด็กหญิงธีรารัตน์  ธันยศิรวัฒน์
6. เด็กหญิงปาณเฑวี  นนทสุต
7. เด็กหญิงพีรดา  ด้วงอินทร์
8. เด็กหญิงภัสอร  อมรมนิพงศ์
9. เด็กหญิงภาวิณี  แสงแก้ว
10. เด็กหญิงอัจฉรา  อ่อนละมูล
11. เด็กหญิงเจนนภา  แจ่มปัญญา
 
1. นายวสุพล  คำเหล็ก
2. นายสันติสุข  พลสวัสดิ์
3. นางสุนทรี  จงแจ้ง
4. นางสาวเขมนัฏฐิกา   อินทร์ม่วง
 
115 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  พลายแก้ว
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ขุนเสนาะ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  เพชรนา
4. เด็กหญิงสุภาพร  สุขสำราญ
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองสุข
6. เด็กหญิงสุวรรณา  พิมพา
7. เด็กหญิงอรพรรณ  จบศรี
 
1. นางนวรัตน์  ภาวะไพบูลย์
2. นางนุชรีย์  ศรีประดู่
3. นางสาวบานเย็น  จูบ้านไร่
4. นางเบญจา  พูลเกษร
 
116 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เถื่อนเครือวัลย์
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  บุศราคำ
3. เด็กหญิงจิตติกานต์  บุญขัน
4. เด็กหญิงณัชชา  ทองชันลุก
5. เด็กหญิงณัฐิดา  มุ่งบัง
6. เด็กหญิงดุจญาดา  ปุญญฤทธิ์
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เจริญทรัพย์
8. เด็กหญิงภคกุล  วิไลวิทย์
9. เด็กหญิงสุรภา  ทองชันลุก
10. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญวิเศษ
11. เด็กชายสุเมธ  ภูมิผล
12. เด็กชายอนุพล  พูลทวี
13. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญเครือพวง
14. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่อึง
15. เด็กหญิงเนตรณภา  สอนมาก
 
1. นางชไมพร  นรลักษณ์
2. นางณัฐฉรียา  สุขสวัสดิ์
3. นายรังสฤษฎ์  อ้วนวิจิตร
4. นางสาวรุ่งทิพย์  นามนัย
 
117 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 7 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กชายจินดาวัฒน์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงฐิติพร  ศรีทองกิติกุล
3. เด็กหญิงทวีพร  แสงรัตน์
4. เด็กชายธนากร  หุ่นดีด
5. เด็กหญิงนภากานต์  สีด้วง
6. เด็กหญิงพรรณวดี  รัตนะ
7. เด็กชายพีรวัส  ศรีภักดี
8. เด็กชายรุ่ง  ขำอ่ำ
9. เด็กหญิงวรัญญา  วัฒนะ
10. เด็กชายวิชาญ  ล้วนโค
11. เด็กหญิงวิภาพร  ประชุมเหล็ก
12. เด็กชายศราวุฒิ  อรุณอุ่นเกต
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์ลา
14. เด็กหญิงอรอุมา  พยัคเฆ
15. เด็กหญิงเกศสุดา  จิราพงษ์
16. เด็กหญิงแก้วตา  พรหมชนะ
 
1. นางสาวรัฐชฎาภรณ์  นันทเสน
2. นางสาวลดาวัลย์  สุขใจ
3. นางวิไลลักษณ์  แก้วป้องปก
4. นางศุภลักษณ์  เกษธีระกุล
5. นางเบญจา  พูลเกษร
 
118 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 87.6 ทอง 4 โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กชายเด็กชายนนท์ปวิธ   บุญจันทร์
2. เด็กชายเด็กชายมนตรี   ศรีมันตะ
3. เด็กชายเด็กชายมารุต   กล่ำสี
4. เด็กชายเด็กชายรุ่งโรจน์   พรหมสุขโข
5. เด็กชายเด็กชายสุรศักดิ์   เลื่อมโฉม
 
1. นายวิสูตร  แซ่ตัน
 
119 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กชายเด็กชายณัฐพล   ดรุณคุปต์
2. เด็กชายเด็กชายหิรัญพงศ์   ไชยเอม
 
1. นายวิสูตร  แซ่ตัน
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 41 โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 1. เด็กชายนัทธพงศ์  แก่นธรรม
2. เด็กชายประวิทย์  รุ่งรัศมี
3. เด็กชายพิษณุ  สอนตราสิน
 
1. นายดาเนี่ยน  เกตุสุวรรณ์
2. นางเสาวลักษณ์  เกตุสุวรรณ์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 24 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1. เด็กชายคมสันต์  เถื่อนทองดี
2. เด็กชายจีรพัฒน์  บุญราชแขวง
3. เด็กชายพรเทพ  ชี่นชม
 
1. นางศศิมา  สุริยะ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 76 เงิน 21 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 1. เด็กชายพุทธิกร  แย้มวัตร
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีภูธร
3. เด็กหญิงศศิธร  เทศทอง
 
1. นายชูเกียรติ  เอื้อทวีสัมพันธ์
2. นางสาวอำนวย  ปานสมบัติ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 35 โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กหญิงจารวี  เฉยสอน
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วสุวรรณ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  สมรูป
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ห่านตระกูล
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ภู่ฤทธิ์
2. เด็กหญิงกาญจนา  สาดอ่ำ
3. เด็กชายทัตพงศ์  จรุงพันธ์
4. เด็กหญิงพรรพษา  ออมสิน
5. เด็กหญิงรุจาภา  กันเกตุ
6. เด็กหญิงลลิดา  หมีนิ่ม
 
1. นางพัทธนันท์  จันฤๅไชย
2. นางสายใจ  สนประเสริฐ
3. นางสิริมา  ลิ้มโพธิ์ศรี
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 11 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  เชื้อบางคู้
2. เด็กหญิงจินตนา  เอี่ยมสะอาด
3. เด็กหญิงพลอยนรินทร์  สุขแก้ว
4. เด็กหญิงวรรณวิษา  พ่วงชาวนา
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เคี่ยมทองคำ
6. เด็กหญิงสุรีรักษ์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางศรีไพร  มั่นเจริญ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85.4 ทอง 17 โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองเชื้อ
2. เด็กหญิงปัญฑิตา  บัวแย้ม
3. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ชื่นบางบ้า
 
1. นายวสันต์  บัวระบัดทอง
2. นางอัญชัน  ขำแก้ว
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 38 โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แสนสุข
2. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  หอมหวาน
3. เด็กชายพงศกร  วัฒนาวาณิชกิจ
 
1. นางสาวยุพาพร  เพชรทอง
2. นายไพโรจน์  เม้ากำเนิด
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 81 ทอง 41 โรงเรียนวัดยางเอน 1. เด็กชายกฤษฏ์  จันทร์ตาใหม่
2. เด็กหญิงธันวาพร   ลีส้มซ่า
3. เด็กหญิงธิษณามดี  พากิโต
 
1. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช
2. นางมยุรี  สีชมภู
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.6 ทอง 21 โรงเรียนวัดยางเอน 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  ภูจุธาตุ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ไพโรจน์
3. เด็กชายสุรเดช  อินทร์ต๊ะ
 
1. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช
2. นางวิมล  ใจเร็ว
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 1. เด็กหญิงชลธิชา  เป้าสูงเนิน
2. เด็กหญิงธัญญเรศ  ชัยเจริญ
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  ออมพลศิริ
 
1. นางจรัสลักษณ์  จ้อยสูงเนิน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  จันทนา
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 79.6 เงิน 29 โรงเรียนบางระกำ 1. เด็กหญิงชลนภา  ไกรแก้ว
2. เด็กหญิงบุษยา  คัททะมารษี
3. เด็กหญิงศศิประภา  ประสมศรี
 
1. นางจารุวรรณ  ช้างทอง
2. นางอุษา  จรรยา
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 1. เด็กหญิงจันธิดา  โตสี
2. เด็กหญิงปวริสา  ปานาราช
3. เด็กหญิงศตรัศมี  นวานุช
 
1. นางสุภี  เทอดนิธิ
2. นางเชาวณี  โชคชัย
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 1. เด็กชายธวัฒน์  จูนชัย
2. เด็กหญิงศรัญญา  มูลสันเที๊ยะ
3. เด็กชายอนุกูล  อินทร์เอม
 
1. นายรังสฤษฎ์  อ้วนวิจิตร
2. นางอุดมรัตน์  กาสา
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงจามจุรี  ทองน้อย
2. เด็กหญิงพสชนัน  โคตรเทิ้ง
3. เด็กหญิงรดามณี  เกิดธารา
 
1. นางจำเริญ  ตระกูลเอี่ยมเจริญ
2. นางสาวอุสาห์  สนองวงศ์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.25 ทอง 37 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงณัฎฐา  มีศิริ
2. เด็กหญิงอทิติยา  ดีกาว
3. เด็กหญิงอรียา  ธีระชวลิต
 
1. นางศรีไพร  มั่นเจริญ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87.2 ทอง 23 โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงพรรณธิดา  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงอรนุช  จันทร์ดี
 
1. นางสายใจ  สนประเสริฐ
2. นางเพ็ชรีย์  ทองนาก
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง 37 โรงเรียนบ้านปลักแรด 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  อ้นอินทร์
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ใจแจ่ม
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ปิ่นทอง
 
1. นายจักรพงษ์  เชื้อเขตกรรม
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72.2 เงิน 27 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงชนากานต์  ผักกา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เหล็กดี
 
1. นางเพ็ญแข  บุญธัญกร
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 53.8 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบางระกำ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ปัญญาแดง
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  บุญสุข
 
1. นายทวนชัย  สว่างใจธรรม
2. นางสาวนภาพร  มุ้ยจั่น
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61.1 ทองแดง 38 โรงเรียนบางระกำ 1. เด็กหญิงกำไร  นิลมณี
2. เด็กชายพงษ์พล  บุญสุข
 
1. นายทวนชัย  สว่างใจธรรม
2. นายวิทยา  ชุติปัญญาณ์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายอนุรักษ์  หะจิ
2. เด็กชายเมธพนธ์  ขำอ่ำ
 
1. นายพิทักษ์  โพธิศาสตร์
2. นายวีรพันธ์  วิชญาปกรณ์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายนิตธิศักดิ์  ชูสาย
2. เด็กชายภพโชค  นาคน้อย
 
1. นางอิสราภรณ์  อ้วนวิจิตร
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กหญิงวรรญา  เชียงทับ
2. เด็กหญิงไข่มุก  จูด้วง
 
1. นายเจษฎา  แสงจันทร์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงพชรวรรณ  ดอนพรม
2. เด็กหญิงสุวรญา  ภู่เชย
 
1. นางกัญญา  เต็งโล่ง
2. นายผดุงกิจ  พ่วงเฟื่อง
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กชายปริญญา  รอดทิม
2. เด็กชายสิทธิเวช  ปานบุญ
 
1. นายเจษฎา  แสงจันทร์
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 1. เด็กชายมนต์ชัย  อัจฉริยากูล
2. เด็กหญิงลลิดา  ชาติพหล
 
1. นางสาวทวีรัสมิ์  วิริยะสุทธิ
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กชายธนิก  เมธาวีคุณากร
2. เด็กชายธวัชชัย  มะโยธี
 
1. นายอนุรักษ์  แย้มวัตร
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบางระกำ 1. เด็กชายปรัญชัย  กันวงค์
2. เด็กชายอนาวิน  ยอดบุตรี
 
1. นายณฐวัฒน์  ม่วงทอง
2. นายวินัย  ทาบาง
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 65.1 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  ศรีนรา
2. เด็กชายชวิน  แย้มเสมอ
3. เด็กชายปราชญา  ธนดลโยธิน
 
1. นายพีระชัย  อากาศวิภาต
2. นายรัตตกานต์  ตาลวิราช
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดกรับพวง 1. เด็กชายณัฐพล  อุผำ
2. เด็กชายนัฐพงษ์  ดาดำ
3. เด็กชายศรายุทธ  ทองรอด
 
1. นายประสพ  ทองอินทร์
2. นางสาวพิริยาพร  พลับผล
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 30 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายณธกร  เอี่ยมละออ
2. เด็กชายวิสสุติ  คงเนตร
3. เด็กชายศิวัช  อยู่แย้ม
 
1. นายพีระชัย  อากาศวิภาต
2. นายรัตตกานต์  ตาลวิราช
 
152 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 86.8 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงมาลีแอล  ฮเวสโตร
 
1. นางสาวอธิป  แย้มเสมอ
 
153 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 71.8 เงิน 36 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงจินทภา  พันธกิจจกุล
 
1. นางกาบจันทร์  นาคอ้าย
 
154 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70 เงิน 22 โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กหญิงรพีพร  ทิมเถื่อน
 
1. นางสำราญ  สว่างเมือง
 
155 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 61.1 ทองแดง 7 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงอังศวีร์  เฉลิมวิสุตน์กุล
 
1. นางสายสมร  คล้ายเพ็ญ
 
156 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 24 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงอาทิมา  ณ นคร
 
1. นางจิรนันท์  กล่ำสกุล
 
157 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงปริชญา  ขุนมธุรส
 
1. นายวิทยา  โฉมสุข
 
158 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 77.4 เงิน 40 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เขียวมั่ง
 
1. นางกาญจนา  บัวอิ่มพันธ์
 
159 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.6 เงิน 42 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 1. เด็กชายณัฐนนท์  ชัยยะ
 
1. นางสมศรี  จอมแก้ว
 
160 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนเซนนิโกลาส 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ไตรสีห์
 
1. นางสาวชลดา  แก้วสวรรค์
 
161 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดบึงพระ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  พรหมนิพนธ์
 
162 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 84.14 ทอง 17 โรงเรียนสิ่นหมิน 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ตาวงค์
 
1. นางสาวสุมาลี  กิตติกุลกันยากิจ
 
163 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  เปี้ยทอง
 
1. นางถิรมาส  ธเนศจินดารัตน์
 
164 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนบางระกำ 1. เด็กชายณัฐพงค์  วัดตาล
 
1. นายทวนชัย  สว่างใจธรรม
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สีกะพา
2. เด็กชายณภัทร  เรือทมิล
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ถิ่นวงศ์แย
4. เด็กชายนฤปนาถ  สิงห์วี
5. เด็กชายนิติภูมิ  ทับแผลง
6. เด็กชายศิวกร  อินทร์สุก
 
1. นางกัลยาพร  จงภัทรทรัพย์
2. นางสาวฐิติรัตน์  ประทานชัย
3. นางภาสินี  ปัญญาประชุม
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 57.4 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดวังแร่ 1. เด็กชายณัฐพล  เสืออยู่สาย
2. เด็กชายนพรัตน์  เรืองรุ่ง
3. เด็กชายสุทิวัส  ชลวิสูตร์
4. เด็กชายสุธาดา  กุลมนต์
5. เด็กชายสุรชัย  น้อยนาช
6. เด็กชายสุวัฒน์   สีเหลือง
7. เด็กชายเจษฎา  ทองรอด
8. เด็กชายเอกภพ  กลิ่นกุล
 
1. นางกรรณิการ์  ปิ่นม่วง
2. นายธีระพันธ์  คงคอน
3. นางอำนวย  ไรวงศ์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กชายชยานันท์  บุตรดา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เนตรแก้ว
3. เด็กชายทวีชัย  ทองจันทร์
4. เด็กชายธนโชติ  กันอ้าย
5. เด็กชายนิธิศ  เมฆโต
6. เด็กชายพิทักษ์  อุ่นสนอง
7. เด็กชายสมพร  แจ่มจ้อย
8. เด็กชายสุมิตร  พันจั่น
 
1. นางกันติยา  จันทร์ทิมา
2. นายสมชิต  แตงสันต์
3. นายสุนิพล  ดีบ้านคลอง
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 85.33 ทอง 12 โรงเรียนชุมชน11วัดสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ประกูล
2. เด็กชายวุฒิพงศ์  คดคง
3. เด็กหญิงสิริพร  มายิ้ม
4. เด็กหญิงสุชาดา  ตรวจงูเหลือม
5. เด็กหญิงสุภาวดี  เรืองศิริ
6. เด็กหญิงสุวรรณี  สิงห์โต
7. เด็กชายอนันตศักดิ์  ศรีกลับ
8. เด็กชายเจษฏากร  บุญนารักษ์
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เปียมี
10. เด็กหญิงแพรว  เพ็ชรดี
 
1. นายถวัลย์  แสงงาม
2. นางผ่องฉวี  จิตศรัณยูกุล
3. นางรัญทม  แสงงาม
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 83.1 ทอง 7 โรงเรียนวัดดงโคกขาม 1. เด็กชายจีรายุ  ยิ้มแสง
2. เด็กชายฐิรพล  บุตรเพชร
3. เด็กชายณัฐพล  มาเขียว
4. เด็กหญิงปิยนุช  เอี่ยมละออ
5. เด็กชายภานุพล   สุกใส
6. เด็กหญิงรัตติญา  อิ่มเกิด
7. เด็กหญิงลักษมีกานต์  ศุภรัตนภรณ์
8. เด็กชายวรายุธ   มาขาว
9. เด็กชายวีรภัทร  เขียวปั้น
10. เด็กหญิงโชติรส  เพชรแก้ว
 
1. นางทัศนีย์  แก้วกองทรัพย์
2. นางวรรณรักษ์  หงษ์ทอง
3. นางสาวสุพรรษา  จันทร
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 73.8 เงิน 13 โรงเรียนชุมชน11วัดสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงญาดา  อุบล
2. เด็กหญิงณัฐนารี  น่วมหนอม
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ยินดี
4. เด็กชายธนกร  เสมพูล
5. เด็กชายธนาวัฒน์  คดคง
6. เด็กหญิงธันย์ชนก  มากเมือง
7. เด็กหญิงนภสร  พงศ์กิตติธร
8. เด็กชายนิธิต  ศิริวรรณ
9. เด็กหญิงศศิตา  คดคง
10. เด็กหญิงสลิลทิพย์  มีแสง
11. เด็กหญิงสุภัสรินทร์  ทุนมาก
12. เด็กหญิงเจนจิรา  จันสน
 
1. นางผ่องฉวี  จิตศรัณยูกุล
2. นายยุทธ  จริยา
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75.5 เงิน 20 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  มณฑาทอง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อยู่คง
3. เด็กหญิงเกวลี  แสนศรีแก้ว
 
1. นางพนิดา  พานซ้าย
2. นางวรนุช  ทรัพย์ศรี
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  ขำวุฒิ
2. เด็กหญิงอันตรา  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สีนวล
 
1. นางสาววรรณภา  มะโนหาญ
2. นางสาวอรนิตย์  ภูเขียว
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 78.61 เงิน 19 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1. เด็กหญิงจิตรา  แจ้งโล่
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เปรมปรี
 
1. นายวัลลภ  พนัสขาว
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 75.04 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐมลวรรณ  ทับทองหลาง
2. เด็กชายเวสารัช  บาลเพียร
 
1. นายปทิยะ  วงษ์พิมเสน
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 39.64 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คล้ายสอน
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  สมร่าง
 
1. นางศิตา  สำเร็จดี
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 79.3 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  เยี่ยมเย็น
2. เด็กชายธนบดี  สำลีราช
 
1. นางพิกุล  เข้าแท่น
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญเมฆ
 
1. นางวรนุช  ทรัพย์ศรี
2. นายสุรศักดิ์  ทรัพย์ศรี
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายนนทเนตร  เปลี่ยนสาย
 
1. นางสาวมัทนา  ปั้นม่วง
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนวัดยางเอน 1. เด็กหญิงภัทรวดี  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวเหมวรรณ  เอี่ยมสาย
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายกฤษดา  อาทิตย์
 
1. นางวิไลวรรณ  เทพภักดี
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กชายธนารักษ์  ศรีวิชัย
 
1. นางประทีป  ยอดเกตุ
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กชายนันทวัฒน์  มั่นต่อการ
2. เด็กชายยุรนันต์  แสงจันทร์
 
1. นางรัตติการ์  ยาฉาย
2. นางสาววิภาดา   ทองวัฒน์
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กชายยงยุทธ  จรูณโชค
2. เด็กหญิงเบญจพร  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวภัทราพร  ศรีอ๊อด
2. นางสมคิด  วงศ์สกุลพิน
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 29.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 1. เด็กหญิงนรินทร  เปียศิริ
2. เด็กหญิงปวริศา  ทั่งจ้อย
 
1. นางระเบียบ  แป้นน้อย
2. นางสมศรี  พฤทธิพงศ์กุล
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงศศิชา  ศรีสุข
2. เด็กชายอพัชรกรณ์  สุขป้อม
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศิริสานต์
2. นางทิวาพร  ชำนาญผา
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 25 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  แสงโพธิ์
2. เด็กชายเมธา  โสมสุพิน
 
1. นางสาวศุภางค์  มันเสาร์
2. นางสุนีย์  จำปาเงิน
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายทวีทรัพย์  บุญวัฒนา
2. เด็กชายรัตนพล  ทับน้อย
3. เด็กชายไชยยา  สามิตร
 
1. นางนีรพรรณ  โฉมสุข
2. นางอารีย์  ทิมกล่ำ
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงน้ำฝน  อ่อนเอม
2. เด็กชายพิษณุ  ปั้นแตง
3. เด็กชายศิริพงษ์  อุ่นใจ
 
1. นางมยุรี  วิจิตรพงษา
2. นางวิลาสินี  สระทองจันทร์
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.88 ทอง 17 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกตุตรง
2. เด็กชายมนต์ชัย  คล้ายทับทิม
3. เด็กชายมนัส  โตแทนสมบัติ
 
1. นางมยุรี  วิจิตรพงษา
2. นางสุภานี  พลอยบุตร
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.16 ทอง 17 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 1. เด็กชายกฤษฎา  กันจู
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  สุขอ้น
3. เด็กชายภูมิประกัน  ทั่งจ้อย
 
1. นายปัณณทัต  มีสิงห์
2. นางพนารัตน์  อนุเคราะห์
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กหญิงชาลิสา  อินนา
2. เด็กชายธีรภัทธ์  จันทร์เพ็ง
3. เด็กหญิงอนุธิดา  มีพันธ์
 
1. นางสาวมลฤดี  จับแสงจันทร์
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 28 โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กชายนุกูล  เกิดปั้น
2. เด็กชายมารุต  ตันน้อย
3. เด็กชายโชคชัย  มีสอน
 
1. นางสาวปริญญาดา  พัฒนวิบูลย์
2. นายสุนทร  แป้นส่ง
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 10 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายปอยวัฒน์  ชาวเมือง
2. เด็กชายอิศรา  เจริญลักษณ์
 
1. นางสาวประภัสสร  ยิ้มแย้ม
2. นางพิศมัย  มณีวัลย์
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 22 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายมนตรี  สังข์ทอง
2. เด็กชายวัชรากรณ์  ใจรัมย์
 
1. นางสาวประภัสสร  ยิ้มแย้ม
2. นางพิศมัย  มณีวัลย์
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ขวัญอ่อน
2. เด็กชายธีระวัฒน์  คงชาวนา
3. เด็กชายศตวรรษ  แซ่บุ้น
 
1. นางสาวธันยพร  สินมา
2. นางสุนทรีย์  ทองอินทร์
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว    
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 28 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สินปรุ
2. เด็กชายนพรัตน์  บุญศรี
3. เด็กชายพีรภัทร์   นวลยงค์
 
1. นางสาวธันยพร  สินมา
2. นางสุนทรีย์   ทองอินทร์
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายธนกฤต  ไวตา
 
1. นายสุภานี  พลอยบุตร
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 21 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายอดิศร  สืบชาติ
 
1. นายประดุง  คงสวัสดิ์
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กหญิงสุนิตา  จันหาญ
 
1. นางอุบลรัตน์  หาแก้ว
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงนรัชชา  จาดเมือง
 
1. นางสาวสุกัญญา  หอมสะอาด
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 72.6 เงิน 18 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงภคพร  น้อยเพ็ง
 
1. นายวิทยา  โฉมสุข
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 71.2 เงิน 23 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายศุภกร  ทรัพย์เจริญกูล
 
1. นางอารีย์  ทิมกล่ำ
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79.6 เงิน 5 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายกฤตยชญ์  ยอดเพชร
2. เด็กชายชัยรเทพ  บุญชาติ
3. เด็กชายณรงฤทธิ์  ศรีเมือง
4. เด็กชายรัตชัย  ตุ่นทิม
5. เด็กชายวีรวุฒิ  บัวทอง
6. เด็กชายอุดร   สกุล ณ มรรคา
 
1. นางสาวกลอยใจ  นุชพ่วง
2. นางผ่องพรรณ  สิริวัฒนปองกร
3. นางพรรณิกา  กล้าการขาย
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 23 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  พันธุรัตน์
 
1. นางสาวศุภางค์  มันเสาร์
 
206 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 91.6 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายณัฐปคัลภ์  เมฆดี
 
1. นางบุษกร  ตั้งจิตรแม
 
207 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 39 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงกิตติภา  ใจเที่ยงธรรม
2. เด็กชายกิตติภูมิ  เอี่ยมอ่อน
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วศรีทัศน์
 
1. นางสาวปาณิศา  ลีสี
2. นางเปรมฤดี  มามาตร
 
208 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 23 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงธัญชนก  ตั้งกิจเจริญโรจน์
2. เด็กชายรชต  สอนปาน
3. เด็กหญิงอรจรีย์  ธีระภูธร
 
1. นางนพภาพร  ทะมาตร์
2. นางอัจฉรา  บุญจันทร์
 
209 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนวัดท่าโก 1. นางจันทรา  ธูปเมฆ
 
 
210 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. นางเจริญ  ยอดเพชร
 
 
211 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. นางกัญญารัตน์  ไกรเกรียงศรี
 
 
212 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ บูรณาการ - - - โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. นางสาวชื่นนภา  พรหมโพธิ์
 
 
213 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน บูรณาการ - - - โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. นางสาวจิตรินทร์  แก้วเหลี่ยม
 
 
214 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ บูรณาการ - - - โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. นางมาลี  เรืองฉาย
 
 
215 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ บูรณาการ - - - โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. นายพรหมพนิต  พรมโพธิ์
 
 
216 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนวัดท่าโรงตะวันออก 1. นายเฉลิม  ป้อมบุญมี
 
 
217 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. นายธีระ  อ่ำพูล
 
 
218 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. นายชุมพล  เอี่ยมสะอาด
 
 
219 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก