สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิจิตร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 65.2 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล"รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จุ้ยด้วง
 
1. นางกนกพร  จิตรเกื้อกูล
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 72.2 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงธนัชชา  เจนปรมกิจ
 
1. นางสมิตา  ราชคฤห์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กหญิงนัฐรดี  เสนาปัก
 
1. นางสาวชนม์นิภา  วรรณไพบูลย์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" 1. เด็กหญิงพิชิตา  ศรีพึ่งจั่น
 
1. นางวารี  พิมพ์ตา
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83.6 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล"รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงภิมขวัญ  สุขผล
 
1. นางพิมพ์รวี  จิตรเกื้อกูล
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 16 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำกระสินธุ์
 
1. นางนันทกา  ผู้ภักดี
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.5 ทอง 36 โรงเรียนวัดทับหมัน 1. เด็กหญิงชนาภา  ด้วงรอย
 
1. นางศรีประไพ  ดิษเจริญ
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 25 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงนุชนารถ   เนตรแดง
 
1. นางนฤมล  กลิ่นหอม
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 5 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 1. เด็กหญิงฟองฝน  หนูวงษ์
 
1. นางนันทกา  ผู้ภักดี
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนวัดคลองคูณ 1. เด็กหญิงภิรญา  พุกอ่อน
 
1. นายสมคิด  ศรีบุบผา
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 75.6 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงกาญจณี  ศรีสด
2. เด็กหญิงระวีวรรณ  ปอโนนสูง
 
1. นางสมิตา  ราชคฤห์
2. นางเสาวนีย์  พุ่มสาหร่าย
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กหญิงนุชรดี  หมื่นยงค์
2. เด็กหญิงปวีนา  เงินยิ่ง
 
1. นายประสิทธิ์  หมื่นยงค์
2. นางสมร  หมื่นยงค์
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง 15 โรงเรียนวัดทับหมัน 1. เด็กหญิงวันทนา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสุภัค  ขิดลัมย์
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายภัทร์ภูมิ  สุทธิพงษ์วิจิตร
 
1. นางนันทวดี  ทสะสังคินทร์
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 1. เด็กหญิงวนิชยา  ไตรยวงค์
 
1. นายเรวัต  ทองดี
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 44 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กชายธนกร  พวงจันทร์ศรี
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงอริศรา  เกิดคำ
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  สิงห์วี
2. นางอัจจิณา  อ่อนนุ่ม
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 41 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนฤษา  หงษ์ทอง
2. เด็กชายภัทรพงษ์  รวยเลิศ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   อินทรศวร
 
1. นายปราโมทย์  ยิ้มกล่ำ
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 49.6 เข้าร่วม 31 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายธีรภัทร  ลือวิชานะ
2. เด็กชายวงศธร  สุนทรสุริยวงศ์
 
1. นายจักรกฤช  เชื้อโพล้ง
2. นางบุษบงก์  บัวพิมพ์
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 56.6 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 1. เด็กชายกิตติภณ  แหยมโอ๊ก
2. เด็กหญิงปนัดดา  เที่ยงเกตุ
 
1. นางพรทิพย์  รามโพธิ์
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 24 โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ 1. เด็กชายพงศธร  บุญเผือก
 
1. นายสุนันท์  วรรณไพบูลย์
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง 1. เด็กชายจิรพัส  บุญเฟือง
 
1. นางสุนิจ  ปรุงนิยม
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" 1. เด็กชายวีรยุทธ  ณรัญรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีลดาวัลย์  ธัญญะภูมิ
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70.5 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงคณิตา  ฉัตรธนพงศ์
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  จำนงค์ศรี
3. เด็กหญิงนภา  จันทรศรีวงศ์
 
1. นางเฉลิมศรี  เจริญกุล
2. นางเธียรรัตน์  พรมสวัสดิ์
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. เด็กหญิงพัชรี  ขนันไทย
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  สอนสุข
3. เด็กชายสาริศฎ์   อุ้ยมาก
 
1. นายคมเนตร  จันทรคณา
2. นางเนาวรัตน์  ดียิ้ม
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66.7 ทองแดง 43 โรงเรียนสิริวัฒนา 1. เด็กหญิงจิรภาภรณ์  สุมาลี
2. เด็กชายวัศพล  ทองนาก
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เผือกรอด
 
1. นางกรณ์วิกา  ทองก๊วย
2. นางสาวอาภิสชนา  ด่านวิไล
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" 1. เด็กหญิงจรัมพร  หมวกหลำ
2. เด็กหญิงจันทรมณี  เพ็ญนคร
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  หัสดี
 
1. นางสาวสุจินันท์  ป้อมจันทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 1. เด็กชายธีรวัช  ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงนิลชนก  ทองมณี
3. เด็กชายสุชาวี  มินทยัก
 
1. นายประจวบ  ชูจิตร
2. นายภานุวัฒน์  สิงห์สลุด
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 15 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 1. เด็กหญิงดมิสา  เป้าขาว
2. เด็กหญิงพุธิตา  อินเลิศ
3. เด็กหญิงอภิญญา  สงวนสิน
 
1. นายผดุง  สายทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 78.2 เงิน 23 โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กหญิงชมพูนุช  จันทร์ขวาง
2. เด็กชายธนวัฒน์   คะเนนอก
3. เด็กหญิงศุภนิดา  ทองดี
 
1. นางสาวกมลชนก  ทับทอง
2. นายสมเกียรติ  พงษ์ไทย
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 80.8 ทอง 22 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 1. เด็กหญิงจิราภา  ทันชม
2. เด็กหญิงดนุพร  จูจันทร์
3. เด็กชายปดิภัทร  ใจมุ่ง
 
1. นายชุมพล  สุวิเชียร
2. นางสาวนันทวัน  ขวัญศรีทองมั่น
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายบุญเลิศ  พิมวรณ์
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จันทร์ขำ
 
1. นายปรีดา  จันทร์ทอง
2. นางวันเพ็ญ  ผิวทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 1. เด็กชายธีรวัช  ศรีสมบัติ
2. เด็กชายสุชาวี  มินทยัก
 
1. นายประจวบ  ชูจิตร
2. นายภานุวัฒน์  สิงห์สลุด
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 56.73 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  มากระจันทร์
2. เด็กชายวศิน  ภาคเนตร์
 
1. นายสมเกียรติ์  สุวรรณวงศ์
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 38 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) 1. เด็กชายธนนันท์  ต้ายไทยสงฆ์
2. เด็กชายพรรณพัชร  กองคำ
 
1. นางส่าลี่  บุญคล้าย
2. นางสาวเพชรนภาพร  ฐานโพธิ์
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 34.05 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 1. เด็กชายอดิศร   สิงหนาท
2. เด็กหญิงเจนจิรา  อุ่นน้ำใจ
 
1. นางพรรณธร  ทรัพย์เมฆ
2. นายสุขสรร  ก๊กพิทักษ์
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50.02 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านวังพร้าว 1. เด็กชายทีนภัทร  ใจหลัก
2. เด็กชายอดิศร  พวงพันธ์
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  แป้นน้อย
2. นางสาวนริศรา  แสงจันทร์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กหญิงจิดาภา  ต่ายไทย
2. เด็กหญิงชิดชนก  หนูเทศ
3. เด็กหญิงบุญยวีร์  ภู่เถื่อน
4. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  พลูสม
5. เด็กหญิงวิไลรัตน์  สินแก้ว
 
1. นางณิชา  อุดมรัตน์
2. นางดวงใจ  สิริเสรีภาพ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 62 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองทิพย์
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า  มณีศรี
3. เด็กหญิงบุษกร  ด้วงนิ่ม
4. เด็กหญิงปิยกรณ์  บำรุงแจ้ง
5. เด็กหญิงอรไพลิน  เสือขำ
 
1. นางยมนา  มูลคำศรี
2. นางวรรธนา  ทับทอง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 97.4 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พากิโต
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ   ปานทอง
3. เด็กหญิงนัทธมน  วุฑฒยากร
4. เด็กหญิงยชนา   หนูโชติ
5. เด็กชายศรายุทธ  พวงชาวนา
 
1. นางกัลยา  โพธิพรต
2. นางนงเยาว์  อินทฤทธิ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.7 ทอง 27 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกันติยา  มาถา
2. เด็กหญิงจันธิรา  จิอู๋
3. เด็กหญิงธัญภรณ์  พวงแก้ว
4. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ฉ่ำศร
5. เด็กหญิงเพียงธาร  สายทอง
 
1. นางประภาภรณ์  สมิเปรม
2. นางสุพีย์  บุญเสริม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" 1. เด็กหญิงกฤตยา  วรสวัสดิ์
2. เด็กชายจารุเวศ  ปักษี
3. เด็กหญิงนภัสนันท์  หลีนวรัตน์
4. เด็กชายภาณุพงศ์  สุขเจริญ
5. เด็กหญิงศิริพร  หลอดทองคำ
 
1. นางกัลยา  โพธิพรต
2. นายสมบูรณ์  อินทนิล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพประทาน 1. เด็กหญิงกัลนิกา  บุญมี
2. เด็กหญิงกิตติยา  กระตุฤกษ์
3. เด็กหญิงธนสุดา  ตั้งปัญญาวงศ์
4. เด็กชายพีระยุทธ  บัวสองสี
5. เด็กหญิงภัทรพร  ศรีสำราญ
 
1. นางอัญชลี  เอี่ยมอ่อน
2. นายอัษฎาวุธ  ศรีสำราญ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล"รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงจิราพร  เพชรภู่
 
1. นางสาวอัจฉรา  พันธ์เปลี่ยน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล"รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงภาวิณี  สินชัย
 
1. นางสาวสุดทามาส  รื่นอายุ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง"แก้ววิทยาคาร" 1. เด็กหญิงอัญชลิตา  พรหมเมศ
 
1. นางสาวสิริรัตน์  พุฒิดำรง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 86.6 ทอง 25 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง"แก้ววิทยาคาร" 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  เนียมบุญ
2. เด็กชายอิทธิพล  พรมอยู่
 
1. นางวันเพ็ญ  พงษ์ประเสริฐ
2. นางสุพัตรา  ทับทอง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 89.2 ทอง 21 โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กชายยุทธภพ  ชลพงษ์
2. เด็กหญิงศิภิญญา  โสภา
 
1. นางสาวฐานียณัฐ  วรรณศรี
2. นางสาวเนตรนภาภรณ์  ปันจะวรรณ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79.8 เงิน 38 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 1. เด็กชายนิวัฒน์   บุญสะอาด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำดำ
 
1. นางสาวประยงค์  บุญมา
2. นางเสาวคนธ์  น้อยนาก
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 82.2 ทอง 36 โรงเรียนวัดคลองทองหลาง 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  วงศ์ชารี
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แก้วสว่าง
3. เด็กหญิงณิชานันท์  บุญศรี
4. เด็กชายนพดล  จันทวงษ์
5. เด็กหญิงนิศารัตน์  แช่มสกุล
6. เด็กชายวิทยา  ฉายศรี
7. เด็กชายสุกัลย์  บุญชาญ
8. เด็กหญิงเพชรชมพู  เขียวละออ
9. เด็กชายเอกชัย  ศิริผล
10. เด็กหญิงแสงรวี  เขียวละออ
 
1. นางณัฐนรี  เมืองทอง
2. นางพิญอุษา  กลันทปุระ
3. นางสุวรรณา  แหลมทอง
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  ชาติมนตรี
2. เด็กหญิงชฎากานต์  บุญแทน
3. เด็กหญิงชนม์นิภา  คำกระสินธุ์
4. เด็กหญิงนริศรา  น้อยวัน
5. เด็กหญิงปนัดดา  ปานนุ่น
6. เด็กหญิงพรนภา  นาคมีศรี
7. เด็กหญิงพรรณิกา  นามบุญ
8. เด็กหญิงพาณิภัค  ศรีอุบล
9. เด็กหญิงพิมพิศา  นวลจันทร์
10. เด็กหญิงรุจิสา  สังเวียนกสิกิจ
11. เด็กหญิงรุ้งนภา  เค้ามิม
12. เด็กหญิงวาสนา  บุญศรี
13. เด็กหญิงสุพัฒตรา  เอี้ยงหลี
14. เด็กหญิงอรอุมา  ยอดสง่า
15. เด็กหญิงอรุณีษ์  อินทรขุนทศ
 
1. นางวนฤดา  ดีพูล
2. นายสนอง  ดีพูล
3. นายเกษม  กลิ่นชาติ
4. นายเชียร์  ท้วมเทศ
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  จาดเมือง
2. เด็กหญิงจิตตรานุช  บุญอ่อง
3. เด็กหญิงณัฐฐิพร  สมนึก
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ขุนค้ำ
5. เด็กหญิงนันทนา  เขียวยิ่ง
6. เด็กหญิงฝนทิพย์  อิ่มใจ
7. เด็กหญิงรวงทอง  วรเจริญ
8. เด็กหญิงวราพร  อิ่มใจ
9. เด็กหญิงวราภรณ์  เกิดสุข
10. เด็กหญิงศวิภา  ประสาทพร
11. เด็กชายสิทธิพร  สอาดพรม
12. เด็กหญิงสโรชา  สุระทิพย์
13. เด็กชายอานนท์  ไพรพนม
14. เด็กหญิงแววปภาวี  แก้วเอี่ยม
15. เด็กหญิงไปรยา  ชัยลอม
 
1. นางกนิษฐา  ทองขาว
2. นายจักราวุธ  ทองขาว
3. นางบุศรินทร์  คำโสภา
4. นางวาสนา  ตั้งประเสริฐศรี
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ไทยเจริญ
2. เด็กหญิงมัณฑนา  อังโครัมย์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ลือวิชะนะ
 
1. นางจำเรียง  อินจันทร์
2. นางสิวานันท์  สุวรรณพานิช
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ภาษีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอนันตญา  พรหมกายา
3. เด็กหญิงอรอุมา  ยอดยิ่ง
 
1. นายจีระพงษ์  ราชมณี
2. นางพิศมัย  ราชมณี
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนเทพประทาน 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เลิศสถิตย์
2. เด็กชายพัทธพล  ปั้นเพ็ง
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  สิตานนท์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กชายพงศกร  มานะดี
2. เด็กหญิงสุนันทา  ฤทธิ์กระจาย
 
1. นายธวัชชัย  ทับทอง
2. นางศิริกานต์  ทับทอง
 
56 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83.2 ทอง 30 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ยมจันทร์
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  คงลา
3. เด็กหญิงอรนลิน  สุวรรณทา
 
1. นายบรรพต  ทับทอง
2. นายสามารถ  บุญเกิด
 
57 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงชญานัน  หลักพล
2. เด็กหญิงชลธิดา  สังข์สาลี
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงใส
 
1. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
58 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงปนัสยา  ท้วมนิ่ม
2. เด็กหญิงสุภาพร  ก๋าแก้ว
3. เด็กหญิงสุวนันท์  กันทน่วม
 
1. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
59 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล"รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงทวีรัตน์  ธนโชติ
 
1. นายวินัย  อ่ำสำโรง
 
60 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงปนัดดา  กลิ่นหอม
 
1. นางปัญญา  พิสูจน์ศิลป์
 
61 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 32 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สังข์ทอง
 
1. นางกาญจนา  กองสังข์
 
62 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย"พิพัฒน์โสภณวิทยา" 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หมื่นไชยวงศ์
 
1. นายยงยุทธ  สินสวาท
 
63 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 30 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กหญิงประวีณา  เจริญอ่อน
 
1. นายจักราวุธ  ทองขาว
 
64 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านท่าบัว"รัฐประชานุเคราะห์" 1. เด็กหญิงกชพร  มัชแมน
2. เด็กหญิงสุภัทราวดี  แสงทอง
 
1. นางมะลิวัลย์  อากรสินธ์
2. นายสุรศักดิ์  โตเอี่ยม
 
65 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 24 โรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์" 1. เด็กหญิงกัลยาณิน  ดิษฐปาน
2. เด็กหญิงมีนธาวดี  โพธิ์อิ่ม
 
1. นางจำเริญ  เรี่ยมสุวรรณ
 
66 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. เด็กชายบุญเรือง  ทองม่วง
2. เด็กชายศรัณย์  อ่ำทอง
 
1. นายวรพจน์  คงคะชาติ
2. นางเอมอร  แก้วเพชร
 
67 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. นายวิษณุ  เก่งสนาม
 
1. นายถวิล  อะมุลราช
 
68 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงชนานันทร์  ธรรมมา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ์  พิจิตรศิริ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จุลเกตุ
 
1. นางวรรณี  โพธิ์เรือง
2. นางสุรพรีย์  สมนิล
 
69 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนวัดทับหมัน 1. เด็กชายณัฐพร  ทรัพย์เมฆ
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  คำแหง
3. เด็กชายสิงหา  ชัยสิทธิ์
 
1. นางละไม  วันดี
 
70 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนวัดทับหมัน 1. เด็กหญิงนุชศรา  สงค์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงลักคณา  เนตรนิล
3. เด็กชายวรากร  ทับทอง
 
1. นางจุฑามาศ  ตลับเพชร
 
71 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายวรายุทธ  จันทร์เสียง
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
72 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายภานุพงศ์  รัตนผลิน
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
73 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 1. เด็กหญิงเกษศราภรณ์  ศักดิ์ดา
 
1. นายสุเทพ  โฉมศรี
 
74 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 64.66 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายชัชวาลย์  ไพรวัลย์
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
75 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 76 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลสุธินี 1. เด็กชายภราดร  กาละศรี
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
76 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 9 โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรียาน
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
77 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  มั่นคง
 
1. นายสุเทพ  โฉมศรี
 
78 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 1. เด็กหญิงนิตยา  ยศมา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  จุลพล
 
79 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 70 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล"รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงพัชรพร  สีลาเวียง
 
1. นายทวีศิลป์  กาฬพันธ์
 
80 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กชายอนุสรณ์  ศรีโมง
 
1. นายสมบัติ  ผลาผล
 
81 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 16 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อินหนู
 
1. นางสุนทรินทร์  จันทรา
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล"รัฐบำรุง" 1. เด็กชายศุภณัฐ  ยืนยง
 
1. นางสายฝน  กาฬพันธ์
 
83 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 86.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์" 1. เด็กชายกฤษกร  องอาจ
2. เด็กหญิงกัลยาณิน  ดิษฐปาน
3. เด็กชายคมกริช  ษรจันทร์ศรี
4. เด็กชายจิรวัฒน์  แสงปัญญา
5. เด็กชายฐิติภัทร  เวลุวันนัย
6. เด็กชายณัฐกฤต  องอาจ
7. เด็กชายณัฐพล  ท้าวคำพุ
8. เด็กชายณัฐพล  ศรีภูมิ
9. เด็กชายธนบดินทร์  สนธิ
10. เด็กชายนนธวัช  ศรีกรัด
11. เด็กหญิงนลพรรณ  จันที
12. เด็กหญิงปณิดา  ศรีพุก
13. เด็กหญิงพรรณธิภา  เบ็ญจรัตน์
14. เด็กชายภาคินัย  นากสวาท
15. เด็กหญิงมยุรี  เกิดจอน
16. เด็กหญิงมาลินี  ล้อสินคำ
17. เด็กหญิงมีนธาวดี  โพธิ์อิ่ม
18. เด็กหญิงศิรินทิพย์  สุขแก่น
19. เด็กหญิงสิริยากร  แสงลภ
20. เด็กหญิงอริสรา  พาอินทร์
 
1. นางจำเริญ  เรี่ยมสุวรรณ
2. นายวิรัตน์  ปานแก้ว
3. นางวิเชียร  ปานแก้ว
4. นายสมศักดิ์  จ๋อยศรีทอง
5. นายเล็ก  สังเวียนกสิกิจ
 
84 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. นางสาวจีรนันต์  ต่ายไทย
2. นางสาวธนัชชา  เขียวเนตร
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีผง
4. เด็กหญิงรวีวรรณ  สมบุญยอด
5. นางสาวรุ่งฤทัย  อ่อนน้อม
6. เด็กชายฤทธิพล  แพงศรี
7. นางสาววราภรณ์  ทิมแก้ว
8. เด็กชายวิศรุต  ศรีแก้วพัน
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  อุบลวัตร
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ตี่สุข
11. นางสาวศิริโสภา  คงดี
12. เด็กชายสารวี  อ้นกลิ้ง
13. เด็กหญิงสิริมา  หมั่นกสิกรรม
14. เด็กหญิงสุชาดา  บุญมี
15. นางสาวสุดารัตน์  ดอกไม้งาม
16. นางสาวสุธาทิพย์  บุญเผือก
17. เด็กหญิงสุธาสินี  จันทอง
18. เด็กหญิงสุพรรณี  เอมสกุล
19. เด็กหญิงอมรรัตน์  พูลเพ็ญ
20. นางสาวเจตวรา  ลอยลม
21. เด็กหญิงเมริน  แก้วแกม
 
1. นายกิตติสันติ์   เจริญสุข
2. นางสาวนงคราญ  อันเตวา
3. นางสาวพัชรา   จันทร์ทอง
4. นายมนศักดิ์   เง่าลี
5. นางวารินทร์  สง่า
6. นางสาววิภารัตน์   หอมสุวรรณ
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล"รัฐบำรุง" 1. เด็กชายธนกร  คงสิน
 
1. นางสายฝน  กาฬพันธ์
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทมาศ
 
1. นายบำรุง  เอี่ยมแก้ว
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 12 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญอ่ำ
 
1. นางรัตนพิมพ์  พรมสวัสดิ์
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 71.33 เงิน 43 โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กหญิงรามาวดี  นวนคำ
 
1. นางพรศิริ  ทองแจ่ม
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.5 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล"รัฐบำรุง" 1. เด็กชายศุภณัฐ  ยืนยง
 
1. นางสายฝน  กาฬพันธ์
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.2 เงิน 24 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุญนิ่ม
 
1. นายภูริทัต  แก้วชะเนตร
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.7 เงิน 10 โรงเรียนวัดทับหมัน 1. เด็กชายธนพล  ทันจั่น
 
1. นายวิรัตน์  บุญทั่ง
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.2 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ไทยวิจิตร
 
1. นางวรรณฉวี  คำนนท์
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดวังสำโรง 1. เด็กชายอภิสิทธ์ิ  ท้าวนันท์
 
1. นายประชิน  ชินโคตร
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.73 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล"รัฐบำรุง" 1. เด็กชายธนากร  คงสิน
 
1. นางสายฝน  กาฬพันธ์
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เรือนแก้ว
 
1. นายเสถียร  เรือนแก้ว
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ไทยวิจิตร
 
1. นางวรรณฉวี  คำนนท์
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงนุชนารถ  เนตรแดง
 
1. นางนฤมล  กลิ่นหอม
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงนุชนารถ  เนตรแดง
 
1. นางนฤมล  กลิ่นหอม
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.6 ทอง 17 โรงเรียนวัดทับหมัน 1. เด็กชายธนพล  ทันจั่น
 
1. นางคำนึง  บุญทั่ง
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กหญิงรามาวดี  นวนคำ
 
1. นางนันทวรรณ  ชำนิเขตกิจ
 
101 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงกันดา  ศรีโพธิ์
2. เด็กหญิงชนกนันท์  ตั้งสุดใจ
3. เด็กหญิงชนิิกานต์  โหง้วประสิทธิ์
4. เด็กชายพสิษฐ์  บุญธรรม
5. เด็กชายภัทรพล  ตุงคะศิริ
6. เด็กชายวรัช  เหล่านุกูล
7. เด็กชายศิริวัฒน์  ศิริภูธร
8. เด็กหญิงอิศริญากรณ์  อินทโชติ
9. เด็กหญิงอิศริญาภรณ์  อินทโชติ
10. เด็กชายเอื้ออังกูร  เมืองดี
 
1. นางกัลยากร  บุญตา
2. นางสาวอังคณา  ยะมงคล
 
102 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  เทศอินทร์
2. เด็กชายธนพล  ภู่สิงห์
3. เด็กหญิงประกายกานต์  ภู่เทศ
4. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  บัญญัติ
5. เด็กหญิงมาริษา  มะโพงเพ็ง
6. เด็กหญิงสุนิสา  ลือลั่น
7. เด็กหญิงสุภาวดี  กรอกรวม
8. เด็กชายสุมวัฒน์  พิมพา
9. เด็กชายสุรศักดิ์  ภักดี
10. เด็กชายเสกสรร  มั่นเกตุ
 
1. นางสาวสิริ์ณัฐา  แสงวิโรจน์
2. นางสาวสุวิมล  อู่ไทย
 
103 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กหญิงกษมา   พูนน้อย
2. เด็กหญิงจิตติพร   ใจดี
3. เด็กหญิงชลธิชา   ประธาตุ
4. เด็กหญิงวิภาวดี   พลายวงษ์
5. เด็กหญิงศิริกุล   ขุนศิริ
6. เด็กหญิงศิริพัตรา   สีระพัน
7. เด็กหญิงศิริยา   แซ่จึง
8. เด็กหญิงอรทัย  ปานสนม
 
1. นางสาวกัลยาณี  ด่านนคินทร์รัตน์
2. นางสาวนงค์นภา  อินทร์ใหญ่
3. นางสาววรรณา  แตงฉิม
4. นางสาวศิริญาภรณ์   จันทร์เขียน
 
104 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 76.4 เงิน 28 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 1. เด็กหญิงชุติมน  ยอดศิลป
2. เด็กหญิงณัฐนรีย์  คุ้มทิม
3. เด็กหญิงธนัญญา  บุญเกษม
4. เด็กชายปิยะ  ต๋าอ่อน
5. เด็กหญิงมาริษา  ยอดศิลป
6. เด็กหญิงรลินดา  อ่อนเฉย
7. เด็กหญิงรัตติกาล  กาแดง
8. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  บุญเกษม
9. เด็กหญิงศิริวัฒนา  หอยสังข์
10. เด็กชายสรวิชญ์  แก้วเกิด
11. เด็กหญิงอรอนงค์  คล้ายพุ่ม
12. เด็กหญิงอริสา  เจียมรัมย์
13. เด็กหญิงเมธรินทร์  ยอดศิลป
 
1. นายประจวบ  ชูจิตร
2. นางสาววิราสินี  คล้อยสวาท
3. นางสาวอังคณา  มีเย็น
 
105 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 92.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 1. เด็กชายธวัช  ทรงศิริ
2. เด็กหญิงอภิสรา  ขันสมบัติ
 
1. นายวินัย  มั่นคง
2. นางอำพัน  มั่นคง
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81.75 ทอง 27 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 1. เด็กชายฐานทัพ  เกตุน้อย
2. เด็กชายภานุพร  เพ็ชรไทย
3. เด็กชายไชโย  จันทร์พเนตร
 
1. นายภัสรัณย์  มิ่งมะณี
2. นายสุเนตร  มิ่งมะณี
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.25 ทอง 21 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  รจนาพล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   จันโม้
3. เด็กชายอรุณ  รัตนด้วง
 
1. นายธวัชชัย  คำแผลง
2. นายประดิษฐ์  เอมจั่น
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญขลิบ
2. เด็กหญิงมาลินี  บุตรดี
3. เด็กหญิงสิริมล  อิ่มใจ
 
1. นางประจวบ  เกิดเกตุ
2. นายประเสริฐ  ป้อมจันทร์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78.75 เงิน 30 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กหญิงกมลมาลย์  บังน่าน
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขพัฒน์
3. เด็กชายอานนท์  วงค์ไกร
 
1. นางสาวชนม์นิภา  วรรณไพบูลย์
2. นางประจวบ  เกิดเกตุ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เปี่ยมเปีย
2. เด็กหญิงจันทรา  ปานบน
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  วงศ์จีนแสง
4. เด็กชายธีรภัทร  หริตวร
5. เด็กชายภาณุเดช  วิริต
6. เด็กชายไกรภพ  แสงทอง
 
1. นายนันหรภรณ์  จันทรา
2. นางวัชรา  แพงกัน
3. นางสาลี่  บุญประเสริฐ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79.2 เงิน 44 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย"พิพัฒน์โสภณวิทยา" 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลอยเลื่อน
2. เด็กชายชัยวัฒน์  อาสว่าง
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุขนวม
 
1. นางสายใจ  พิลึก
2. นายสุรินทร์  พิลึก
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ถี่ป้อม
2. เด็กชายบวรภัค  เอื้อวรรณเสรี
3. นายมนัส  เรียบสุข
 
1. นายจรัญ  จิอู๋
2. นายลมโชย  สินประเสริฐรัตน์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 82 ทอง 27 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซวหยวก
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงนิตยา  อยู่เกิด
 
1. นางสุจิตรา  โพธิ์ดี
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปานเรือง  1669800234732
2. เด็กหญิงกาญจนา กัลยา  1600100741994
3. เด็กหญิงปรีชญา บุญเกิด  1669800259981
 
1. นางชวนพิศ ทับทอง  3660100025624
2. นายธรรมเนียม ทับทอง  3660600260657
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76.6 เงิน 39 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย"พิพัฒน์โสภณวิทยา" 1. เด็กชายกฤษปกรณ์  ดีงาม
2. เด็กชายนพรัตน์  แก้วสิงห์
3. เด็กหญิงพรสุดา  แห้วเพ็ชร์
 
1. นางสายใจ  พิลึก
2. นายสุรินทร์  พิลึก
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.6 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ทับจีน
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขแย้ม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โลมปลา
 
1. นายจรัญ  จิอู๋
2. นายลมโชย  สินประเสริฐรัตน์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 39 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 1. เด็กหญิงลลิตา  แก้วเอี่ยม
2. เด็กหญิงสุนิสา  เหี้ยมหาญ
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  หนูคง
 
1. นางดวงพร  พวงสมบัติ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กชายวิริยะ  หลวงแก้ว
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  คำเสนาะ
3. เด็กชายเอกณรงค์  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายจรัญ  จิอู๋
2. นายลมโชย  สินประเสริฐรัตน์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแหลมรัง"ราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงธาลินี  นาคโหมด
2. เด็กหญิงสุณิสา  ชำนาญสุข
3. เด็กหญิงอรณิชา  อยู่สุข
 
1. นางรัตนาภรณ์  ลอสวัสดิ์
2. นางสุชิลา  สังข์ทอง
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.75 ทอง 33 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงดวงกมล  เบ้าศรี
2. เด็กชายนฤทธิ์  บัวนวน
3. เด็กหญิงนุชจรินทร์  ศรีโปดก
 
1. นายจรัญ  จิอู๋
2. นายลมโชย  สินประเสริฐรัตน์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85.4 ทอง 31 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง"ราษฎร์สามัคคี" 1. เด็กชายนพเก้า  ชาวเพชร
2. เด็กหญิงพรประภา  กลิ่นเกษร
3. เด็กชายศิริสิทธิ์  สังข์ครุฑ
 
1. นายณรงเดช  นาขนานรัมย์
2. นางมณีรัตน์  นาขนานรัมย์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 31 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงจิดาภา  อุ่นเรือน
2. เด็กหญิงนัทธา  เกิดปลั่ง
3. เด็กหญิงวรารัตน์  ลอยพูน
 
1. นางสาวภาวิณี   วัดเมือง
2. นางสาวสุจินันท์  จีรพงษ์อุดม
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75.6 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายพณิชพล  พงษ์ภู่
2. เด็กชายศรัณย์กร  พรมนิล
 
1. นางจงนภา  เจริญภาพ
2. นายภูชิต  นามไพร
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 32 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 1. เด็กชายศุภกร  บัวน้อย
2. เด็กชายศุภวิชญ์  เถาลอย
 
1. นางนันทกา  ผู้ภักดี
2. นายสุรศักดิ์  ผู้ภักดี
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายกนก  พงษ์พานิช
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  ไกยสวน
 
1. นายธนูศักดิ์  ยอดดำเนิน
2. นางสาวนุตประวีณ์  ทัศนสุวรรณ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 27 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กชายธนวัฒน์  เจตน์กสิกิจ
2. เด็กชายโชคทวี  ฉิมพุฒ
 
1. นางสมพร  วังคีรี
2. นางสิวานันท์  สุวรรณพานิช
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดธงไทยยาราม 1. เด็กหญิงธนัชชา  จำปาเทศ
2. เด็กหญิงนภศร  สระทอง
 
1. นางรัตนา  บุณโยประการ
2. นายสุเทพ  กลั่นเกษร
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงปภาวดี  ทิมเม่น
2. เด็กหญิงสายสุดา  อารีเอื้อ
 
1. นางสาวสุพัฒน์ตรา  ปัญญายงค์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66.6 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงประภัสสร  อยู่จู
2. เด็กหญิงอารียา  ปัญญาธิ
 
1. นายธนูศักดิ์  ยอดดำเนิน
2. นางสาวนุตประวีณ์  ทัศนสุวรรณ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 72 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กชายชัยสุวรรณ  วุ่นอินทร์
2. นางสาวนฤมล  เอี้ยงเถื่อน
 
1. นายฐาประพนต์  อานนท์โภคิณ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นามศิริ
2. เด็กหญิงพรชนก  พุ่มสาหร่าย
 
1. นายธนูศักดิ์  ยอดดำเนิน
2. นางสาวนุตประวีณ์  ทัศนสุวรรณ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดเขารวก 1. นางสาวกาญจนา  ประกอบเพียร
2. นางสาวอนุสราวารี  เจริญสุข
 
1. นายธนกฤษณ์  อินกองงาม
2. นายอรุณ  โพธิคามบำรุง
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" 1. เด็กชายณัฐนันท์  พระมาลา
2. เด็กหญิงยุพิน  เปี่ยมอ่อน
3. เด็กหญิงเดือน  นาคเฮง
 
1. นายเรวัตร  ประมูลชัย
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  กาฬสินธุ์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ดาวลอย
 
1. นายสมควร  อ่อนนุ่ม
2. นางอัจจิณา  อ่อนนุ่ม
 
135 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 78.4 เงิน 40 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล"รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงสิริยากร  จงอุ้มกลาง
 
1. นางสาวนรารัตน์  คารมปราชญ์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78.2 เงิน 24 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงปวิตรา  ช่วยชู
 
1. Mr.IAN  A. FANGLAYAN
 
137 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 73.2 เงิน 18 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงสุธาสินี  กลิ่นหอม
 
1. MissMIA  V. GATULLA
 
138 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 69.7 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กชายภูชิสส์  สุขเจริญ
 
1. นางกุลิสรา  อ่อนเอม
 
139 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 54.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนโถงจื้อบางมูลนาก 1. เด็กชายอัครภพ  มากะนัดถ์
 
1. นางบุญมา  วัฒนพันธุ์
 
140 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  สุขแย้ม
 
1. นางกุลิสรา  อ่อนเอม
 
141 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพประทาน 1. เด็กหญิงชิดชนก  มีชัยรุ่งเรือง
 
1. นายชนนนท์  มีชัยรุ่งเรือง
 
142 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  อุ่นเพ็ญ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  สิงห์สง่า
 
143 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงกิรณา  เวชคุณานุกูล
 
1. นางณิชกมล  ขุนเพ็ง
 
144 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงชลดา  ตังสุวรรณ
 
1. นายอภิชาติ  อ่อนเอม
 
145 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 79.7 เงิน 24 โรงเรียนหัวเฉียว 1. เด็กชายชนกชนม์  จะเติบโต
 
1. นายYuan  Qing
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76.5 เงิน 26 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  แจ้งมงคล
2. เด็กชายปุณญกัณฑ์  จันทร์หอม
3. เด็กชายภัทรพงษ์  จันทร์ป้อม
4. เด็กชายภูวดล  บุษหมั่น
5. เด็กชายวรชาติ  เปี่ยมสวัสดิ์
6. เด็กชายวีรวัฒน์  นาวาเงิน
 
1. นายชิดชนก  กลิ่นชั้น
2. นางวันทนา  กลิ่นชั้น
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 47.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" 1. เด็กชายกำลังพล  โพธิ์แพงพุ่ม
2. เด็กชายชัยพล  ดีประกอบ
3. เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์ทา
4. เด็กชายปิยะพล  บุญลำนาญ
5. เด็กชายวรัตถ์  ลี้สกุล
6. เด็กชายวันชนะ  ปิ่นรอด
7. เด็กชายสรศักดิ์  จันทร์เจริญ
8. เด็กชายสิทธิชาติ  สอนสุข
 
1. นายธวัชชัย  คำแผลง
2. นายประดิษฐ์  เอมจั่น
3. นายเทวราชา  มะโนสา
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. นายกฤษณะ  น้อยพันธ์
2. นายคชานนท์  ละอองเภา
3. นายธีรวัตร  ไชยวรณ์
4. นายยรรยง  ขำโชติ
5. นายยุรนันท์  รุ่งสันเทียะ
6. เด็กชายรัชชานนท์  ปัญจวรรณ
7. นายวีรชิต  ชิวหากาญจน์
8. นายอนุวัช  ฮะฉั่ว
 
1. นายประสิทธิ์  จำปาหาญ
2. นางสาวสิริ์ณัฐา  แสงวิโรจน์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 84.83 ทอง 13 โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงกรรณิกาณ์  เปี่ยมเปีย
2. เด็กหญิงกัณทิมา  ภู่อ่อง
3. เด็กหญิงจรรยารัตน์  รุ่งสว่าง
4. เด็กหญิงธวัลหทัย  ใสสอาด
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  กรพรม
6. เด็กหญิงศิรินญา  จันทร์อ่ำ
7. เด็กหญิงสุภาพร  ก๋าแก้ว
8. เด็กหญิงอนุสรา  สิงห์ทอง
9. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีราชพนมปาน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์อ่ำ
2. นางวรินทร  มัชฌิมา
3. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 1. เด็กหญิงณพิชญา  อินปอ
2. เด็กชายธนพนธ์  โตรอด
3. เด็กหญิงพรชนก  ตรีปราการ
4. เด็กหญิงสุนิสา  สังข์เดช
5. เด็กหญิงอภิชญา  ผ่องแผ้ว
6. เด็กหญิงอรณิชา  ดินไทย
7. เด็กหญิงอรปรียา  ทองม่วง
8. เด็กชายอรรถพล  ธนจารุวิทยากร
9. เด็กหญิงอัสมาภรณ์  โทนะชาติ
 
1. นายชิดชนก  กลิ่นชั้น
2. นางวันทนา  กลิ่นชั้น
3. นายสิทธิชัย  ขำทวีพรหม
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 55.3 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  เหมือนดี
2. เด็กหญิงวุฒิพร  มณี
3. เด็กชายศตวรรษ  ถาปนา
4. เด็กหญิงศิริพร  สิงเนิน
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ธรรมราช
 
1. นางอิสรา  ยอดยิ่ง
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 75.1 เงิน 9 โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม 1. เด็กชายกิตติพศ  พรมมา
2. เด็กชายธนัญธร  เทพศิริ
3. เด็กหญิงนภสร  แก้วส่องศึก
4. เด็กชายนริทร์รัตน์  คุ้มเหม
5. เด็กหญิงรัชนี  กิ่งกาหลง
6. เด็กหญิงวิชชุดา  วงษ์ทน
7. เด็กชายวีรภัทร  กุลโต
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ศิริลักษณ์
9. เด็กชายสรัล   มะลิ
10. เด็กหญิงอรสา  แถมจรัส
11. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ภาคถิน
12. เด็กชายเจษฎากร  หมูทอง
 
1. นางอุษณี  พรมวงษ์
2. นางเข็มทิศ  อรุณศรี
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พูลชัยนาท
2. เด็กหญิงนรินทร์พร  มาสู่
3. เด็กหญิงรสธร  อินนะรัญ
 
1. นางทิศานาถ  ขุนนาถ
2. นายอธิวัฒน์  อุษณรัสมี
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 20 โรงเรียนวัดวังสำโรง 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  อ่ำสำโรง
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  คำใจงาม
3. เด็กหญิงสุนีย์  หอมสุวรรณ์
 
1. นางสาวจันทนา  ทับทอง
2. นางสุวรรณา   ทาสีเพชร
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 78.59 เงิน 21 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สายหยุด
2. เด็กหญิงอัชราภรณ์  สุขประเสริฐ
 
1. นางสุชาดา  สนธิรอด
2. นางสาวสุรีพร  ทรัพย์ศรี
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 75.09 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล"รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จงอุ้มกลาง
2. เด็กชายฐิติกร  สายสุจริต
 
1. นางสาวนรารัตน์  คารมปราชญ์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 78.23 เงิน 7 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 1. เด็กหญิงสุทธิภรณ์  ยิ้มสว่างแก้ว
2. เด็กชายอรรถพล  มากแตง
 
1. นายเรวัต  ทองดี
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดวังสำโรง 1. เด็กหญิงประรัตดา  กันฑะษา
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  อยู่จาตร์
 
1. นางนีรนุช  อินกองงาม
2. นางสุวรรณา   ทาสีเพชร
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดวังสำโรง 1. เด็กชายพลวัตร  สวนเศรษฐ
 
1. นางตะวัน  บุญศรี
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง 1. เด็กชายโชคอนันต์  เกตุอยู่
 
1. นางมะลิ  ราตรีนารถ
 
161 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.67 ทอง 6 โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายจิรพันธ์  มณี
 
1. นางสาวลลิตา  ปิ่นทอง
 
162 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81.5 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิ่มเปีย
2. เด็กหญิงยุวดี  สุขโข
3. เด็กชายอนุวัฒน์  สังข์เมือง
 
1. นางฉวี  โถทัย
2. นางสาวปิยะรัตน์  บัววร
 
163 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กชายธีรพันธ์  ทรัพย์สมบูรณ์
2. เด็กชายนเรศ  เรืองศรี
3. เด็กชายยุทธพล  คุ้มเขต
 
1. นางสาวประภาภรณ์  วิเชียรปูน
2. นางสมทรง  ทองสว่าง
 
164 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 1. เด็กหญิงธิติมา  ประชุมเทศ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สมคำดี
 
1. นางนฤมล  สรลักษณ์ลิขิต
2. นางนัยนา  ชูศรี
 
165 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  สุวรรณยี่
2. เด็กชายวสันต์  พลอยสอาด
 
1. นางสาวดวงใจ  ยมจันทร์
2. นายประมวล  เส็งชื่น
 
166 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กหญิงณิชากร  แสงทอง
2. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  สอนเถื่อน
3. เด็กชายอโรชา  ศรีนาราง
 
1. นางสมทรง  ทองสว่าง
 
167 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 12 โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กชายวรรธนัย  อ้นชะนา
2. เด็กชายวายุ  แสงเรือง
 
1. นางจงกลณี  สิทธิราช
2. นางสาวสุพัฒน์ตรา  ปัญญายงค์
 
168 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 15 โรงเรียนบ้านท่าบัว"รัฐประชานุเคราะห์" 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แร่โฉม
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  งอกผล
3. เด็กหญิงเกวลิน  เงินเส็ง
 
1. นางสุภารัตน์  แสงปาน
2. นายสุรศักดิ์  โตเอี่ยม
 
169 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คล้ายสุบรรณ
 
1. นางชณาพรรณ  งามสม
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กหญิงมณฑิรา  เกตุชนก
 
1. นางสาวประภาภรณ์  วิเชียรปูน
 
171 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 82.5 ทอง 37 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 1. เด็กหญิงภัทรกร  คูณแต้ม
 
1. นางณิชาวรรณ  รอดเจริญ
 
172 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85.2 ทอง 8 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงชุติมา  คำวงษ์
2. เด็กชายธนพงษ์  เพ็งพึ่ง
3. เด็กชายปภาวิน  บุญทับ
 
1. นางฉลวย  นามแดง
2. นางสุรารักษ์  สืบหล้า
 
173 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 23 โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ยอดแก้ว
2. เด็กหญิงพชรพร  ขันตีกุล
3. เด็กหญิงอุทุมพร  กุมพล
 
1. นางสาวภัณฑิลา   พุ่มคำ
2. นางอุทัยวรรณ  ดีจริง
 
174 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 1. นายภานุวัฒน์  สิงห์สลุด
 
 
175 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. นายจรัญ  จิอู๋