สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิจิตร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 77.4 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงชิษณุชา   แซ่ลิ้ม
 
1. นางปราณีต  ภู่สุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 76.6 เงิน 14 โรงเรียนบ้านปลวกสูง 1. เด็กหญิงคัทลียา  ดวงตัน
 
1. นางสมจิต  ธรรมชาติ
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กหญิงศศิประภา  บางเฟื่อง
 
1. นายศุภชัย  กัณธรรม
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงสิดาพร  แสงโสด
 
1. นางสาวประจิน  มวลชู
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81.4 ทอง 29 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงนภัสกร  สดชื่น
 
1. นางเสาวภาคย์  เลยะกุล
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพระ 1. เด็กหญิงณัฐชา  เขม้นเขตการ
 
1. นางประชุม  อินสถิตย์
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.75 ทอง 23 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงบุรัสกร  เกิดรักสกุล
 
1. นางสาววาสนา  รุ่งอินทร์
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปรารถนาดี
 
1. นางสัตริยาภรณ์  บุญวัฒน์
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กหญิงนิตยา  ม่วงจอม
 
1. นางอำพิน  สุขสวัสดิ์
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงจิราพร  บำรุงแจ้ง
 
1. นางอรพิน  เพ็ชรโต
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 86.5 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงกชพร  มาตะภาพ
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  นิรุชธรรมธัช
 
1. นางเสาวภาคย์  เลยะกุล
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  มากอินทร์
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  สุมาลี
 
1. นางสาวดุษฎี  พัดผล
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายทรงโปรด  อ่องศรี
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  ดีดศรี
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายณภัทร  ศรีนามนต์
 
1. นางประนอม  สิงห์ลอ
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 42 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชมจา
 
1. นางอรปภา  ทองดอนยอด
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พลมาศ
2. เด็กหญิงชลิตา  แก้วอินทร์
3. เด็กหญิงลดามณี  เชื้อดี
 
1. นางกันทิมา  เจริญทวีทรัพย์
2. นางวิรัต  ชาญณรงค์
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้ววิสุทธิ์
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สอนดา
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวดวงจิตร  ตาดี
2. นางมณีรัตน์  อินทรเทพ
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 39.4 เข้าร่วม 39 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงธนพร  สุขโชติ
2. เด็กหญิงพลอยน้ำผึ้ง  สอนเวช
 
1. นางสาวธนยพร  เจริญสังข์
2. นางสาวลดารัก  สีหะวงษ์
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 20 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1. นางสาวบุญฑริก  ภาระพงษ์
2. เด็กชายวิทวัส  ร่มสันเทียะ
 
1. นางสาวภัทรศรี  เชยชอบ
2. นางสาววนิดา  ว่องวิไลรัตน์
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายธัญกร  ยันตรศาสตร์
 
1. นายเอกอนันต์  ไวยกรรณ์
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายประสิทธิ์  กาญจนศร
 
1. นางนิรันดร์  บุญมี
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงศิณีนาจ  ชมชื่น
 
1. นางนิรันดร์  บุญมี
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73.5 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงฐิดาพร  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงศะศิกานต์  เดียวสุรินทร์
3. เด็กหญิงแพรวา  มากมี
 
1. นางเอื้องคำ  อินทร์ศักดิ์
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กชายวชิรวิทย์  อยู่ทอง
2. เด็กชายวรศักดิ์  สระทองอินทร์
3. เด็กหญิงวิชิดา  ขจรศรี
 
1. นายกีรติ  จันทรมณี
2. นางวนิดา  จันทรมณี
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67.8 ทองแดง 30 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงณัชฐิณี  สวัสดิ์
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ตั้งประดิษฐ์
3. เด็กหญิงรสา  เต่าแก้ว
 
1. นางกันทิมา  เจริญทวีทรัพย์
2. นางอำพร  ทั่งทอง
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.6 เงิน 25 โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงสุนิสา  นาจารย์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  บุญเติม
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  สระทองอินทร์
 
1. นายกีรติ  จันทรมณี
2. นางวนิดา  จันทรมณี
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77.4 เงิน 27 โรงเรียนวัดโนนสะเดา 1. เด็กชายจักริน  ทองทัพ
2. เด็กชายฐิติวุฒิ  ทองชีวงศ์
3. เด็กหญิงนริศรา  บุญเกิด
 
1. นางสาวธมลวรรณ  รักษางาม
2. นางวรีย์  ศรุตานนท์
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดดงกลาง 1. เด็กหญิงฉัตรนภาพรรณ  รอดแสวง
2. เด็กหญิงศศิธร  อินทะกะ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีแก้ว
 
1. นางลิลิตา  สังข์ศิลป์
2. นางวิเชียร  มธุรส
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 78.4 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  จันทนา
2. เด็กหญิงมาริษา  มณีสรากุล
3. เด็กหญิงอนุธิดา  แตงแย้ม
 
1. นางกันทิมา  เจริญทวีทรัพย์
2. นางอำพร  ทั่งทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 78.2 เงิน 30 โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงปทิตตา  หวังใจดี
2. เด็กหญิงประไพภัทร  ครุปตะสิน
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  จันครา
 
1. นายกีรติ  จันทรมณี
2. นางวนิดา  จันทรมณี
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กชายธเนศ  พานทอง
2. เด็กชายพงศธร  นิลสนธิ
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  สุขเลิศ
2. นางสาวภาณินี  ห่านวิลัย
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดา  นาฝาย
2. เด็กหญิงวิชวิมล  สังฆะสอน
 
1. นายช่อ  สอนจีน
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 23.37 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดสามขา 1. เด็กชายชนะชัย  กลิ่นอ่อน
2. เด็กชายไพศาล  กุชะนันท์
 
1. นายเบ็ญจรงค์  มันตะสูตร
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78.08 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายวทัญญู  ทองประดิษฐ์
2. เด็กชายวิษณุ  รักษาแดน
 
1. นายฐากูร  ทองดอนแอ
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.44 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 1. เด็กชายพิเชษฐ์  อึ่งกุล
2. เด็กชายอนุชา  อัตราช
 
1. นายสมชาย  มาเนียม
2. นางสาวอำภา  บุญศิริ
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 32.97 เข้าร่วม 34 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กชายธนวัฒน์  เพ็งเพ็ญ
2. เด็กชายนภัสกร  พุ่มคำ
 
1. นายกฤษณะ  หมื่นหาญ
2. นางสาคร  เกตุแก้ว
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 38 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงจุฑามณี  เสถียรวชิรกูล
2. เด็กหญิงชวิศา  ยิ่งสูง
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  เงินอยู่
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  ธัญญเจริญ
5. เด็กหญิงพรรัมภา  จีนต๊กยี่
 
1. นางดวงตา  เผ่าสวัสดิ์
2. นางวันเพ็ญ  เหลืองทองคำ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 15 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กหญิงจิราวัลย์  พินดิษฐ์
2. เด็กหญิงพุธิตา  จันทร์เพชร
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ออมสิน
4. เด็กหญิงสุชานาถ  นาคยิ้ม
5. เด็กหญิงเนตรนภา  สิงห์ทอง
 
1. นายสุเทพ  เมฆโภชน์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.4 เงิน 31 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กหญิงชุมาพร  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงณัฏฐา  ทิมแบบ
3. เด็กชายตันติกร  ดิษเทศ
4. เด็กชายสิทธิโชค  จิตรบรรจง
5. เด็กหญิงสุทธิพร  กิจเจริญฟุ้ง
 
1. นายสุเทพ  เมฆโภชน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ใจบุญ
2. เด็กชายพีรวัฒน์  โภคัยจตุรภัทร
3. เด็กหญิงรชดา  วงค์ราชบุตร
4. เด็กชายศิวิกร  ศรีบุปผา
5. เด็กหญิงสุภัทรา  ธิรานันท์
 
1. นางศิริวรรณ  กุลมัย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 38 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงคณิศรา  สุวรรณทับ
2. เด็กหญิงจิราภา  พิพัฒนกุล
3. เด็กหญิงสุชานารถ  สุขพัฒน์
4. เด็กหญิงสุทธินีย์  จันทร์เขียว
5. เด็กหญิงสุภิสรา  พุทธจันทร์
 
1. นางกนกพร  เพชรพงศ์
2. นางศิริเพ็ญ  ทองพงษ์เนียม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง 29 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิราวัลย์  ปลื้มยิ้ม
2. เด็กหญิงประภัสสร  น่วมด้วง
3. เด็กหญิงมณีนุช  ไชยยงค์
4. เด็กหญิงสุจิตรา  เลี่ยมประเสริฐ
5. เด็กหญิงอุบลวรรณ  นครพันธุ์
 
1. นางพยอม  ภู่เกตุ
2. นางรัชนีวรรณ  เพ็ชรภูมิ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 64.1 ทองแดง 39 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  วงษ์สวัสดิ์
2. เด็กชายนัทธพงษ์  จำนงภักดิ์
3. เด็กหญิงนุสรา  กันทอน
4. เด็กหญิงพีราวรรณ  ทองใบ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วขวา
 
1. นายฌณภัทร  คงคะชาติ
2. นายนิรุตติ์  หัทยัง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 73 เงิน 11 โรงเรียนวัดดงกลาง 1. เด็กชายกฤติที  คำวัง
2. เด็กหญิงกาญจนา  วันมูล
3. เด็กชายจักรกฤษ  อินทร์สิงห์
4. เด็กชายจุติภูมิ  ชุมภู่
5. เด็กชายณัฐพงศ์  มะโพงเพ็ง
6. เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีสุพรรณ
7. เด็กหญิงนิศรา  ฤทธิ์กระจาย
8. เด็กชายพงศธร  อาจหาญ
9. เด็กชายภานุพงษ์  ชนะลาภ
10. เด็กชายภูวดล  ผดุงลาภ
11. เด็กหญิงมินตรา  สาทอง
12. เด็กชายวิศรุต  เฆมอ้อย
13. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขวัญใจ
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประภายภัก
15. เด็กหญิงสิริกร  โพสี
16. เด็กหญิงสุพัตรา  ปิ่นแก้ว
17. เด็กชายอภิสิทธิ์  สนธิ
18. เด็กหญิงอินทิรา  สะพานหล้า
19. เด็กหญิงเด่นดาว  อาจหาญ
20. เด็กหญิงแก้วกาญจน์  ชนะสงคราม
 
1. นายชัย  สายสุวรรณ
2. นางทองวรรณ   ปานจิตต์
3. นางนิ่มนวล  ผึ่งเย็น
4. นายสนิท   ทิลานันท์
5. นางสุดาพร  บัวดี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 79.6 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 1. เด็กหญิงกรกมล  ลายโต๊ะ
2. เด็กชายชาคริต  ยิ้มทรัพย์
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีฉ่ำ
4. เด็กหญิงณัฐการณ์  สีฉ่ำ
5. เด็กชายณัฐพงศ์  เพชรประจำ
6. เด็กชายนพพล  ดวงคำ
7. เด็กชายนัฐรินทร์  บัวผัน
8. เด็กชายปวเรศ  นามเจริญ
9. เด็กชายปัญญา  ศรีฉ่ำ
10. เด็กชายภัทรมน   กลิ่นบุญ
11. เด็กชายมานพ  เพ็ญภาค
12. เด็กหญิงรัตนาวดี  บัวผัน
13. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ส่งแจ้ง
14. เด็กชายวิรชัย  พจนเรขา
15. เด็กชายศุภกิจ  สมบุญ
16. เด็กชายสราวุฒิ  ชาติมนตรี
17. เด็กหญิงสิริวิมล  พวงทับทิม
18. เด็กหญิงสุภัทร  คำอ่อน
19. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ดวงคำ
20. เด็กชายอรรถพล   คล้ายถม
 
1. นายชำนิ  ชมภู
2. นางธนพร  ตาสี
3. นางสาวปลื้มจิต  เทอดเกียรติ์บูรณะ
4. นางสาวพรสวรรค์  ตุงคะสิริ
5. นางวรรณา  ทองชุบ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.9 ทอง 10 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงพรนารายณ์  ยอดเถื่อน
 
1. นางเรไร  ทองเพ็ง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.75 ทอง 34 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 1. เด็กชายชนุตร์  ศรีอ๊อด
 
1. นางสาวพิทชญา  ตุรงค์เรือง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.45 ทอง 12 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกิตติยา  บุตรน้ำเพชร
 
1. นางสาวศิริจิต  ถาวรกูล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายคุณานนต์  แก้วศรีหาวงค์
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อินเกิด
 
1. นางปมณฑ์ชนัส  ศศิธรชินศักดิ์
2. นางสุภัทรา  สิงห์เดช
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายภัทรพล  สังข์ศิลป์
2. เด็กหญิงศลิษา  สิงห์เรือง
 
1. นางปมณฑ์ชนัส  ศศิธรชินศักดิ์
2. นางสุภัทรา  สิงห์เดช
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงจิตรา  สิงห์เรือง
2. เด็กชายอนิสรณ์  ผาสุข
 
1. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
2. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงธัญชนก  มณีโชติ
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พุทธเสน
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วระโชติ
4. เด็กหญิงพรศิริ  สาตรช้าง
5. เด็กหญิงศศิธร  กล่อมจิต
6. เด็กหญิงสาวิตรี  ขุนคงเสถียร
7. เด็กหญิงสิริญญา  ทรงเจริญ
8. เด็กหญิงสุปรียา  หนุ่มน้อย
9. เด็กหญิงสโรชา  ทุมเสน
10. เด็กหญิงอัมพวรรณ  คำเมือง
 
1. นายศุภฤกษ์  อาชีพโกศลกุล
2. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
3. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 85.2 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงธีรดา  เมืองทอง
2. เด็กหญิงธีรนุช  จิตตะระ
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุขเกษม
4. เด็กหญิงปาจรีย์  กลิ่นหอม
5. เด็กหญิงพรธีรา  ดีไทย
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีโสภา
7. เด็กหญิงวันวิสา  แซ่อุ้ย
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  น้ำเพชร
9. เด็กหญิงอธิชา  เพิ่มโภค
10. เด็กหญิงอรณิชา  ชูสัมฤทธิ์
 
1. นางนภารัตน์  อาภาศิริผล
2. นางวาสนา  สุรัตน์สุขเกษม
3. นางสาวอารียา  ไทยดี
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านนิคม 1. เด็กหญิงจิรกานต์  ค้ำคูณ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  กว้างศูนย์
3. เด็กหญิงชนนิภา  อินหาดกรวด
4. เด็กหญิงชุติมา  โอนทอง
5. เด็กหญิงปนัดดา  พรมปา
6. เด็กหญิงปภาวี  จันทร์มล
7. เด็กหญิงปัญญาพร  ตั้งใจ
8. เด็กหญิงปัทมาพร  ตั้งใจ
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตั้งใจ
10. เด็กหญิงภัทรนันท์  ทองวัน
11. เด็กหญิงศศิธร  ปานฤทธิ์
12. เด็กหญิงสกาวเดือน  อินทรีย์
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  โตเมศร
14. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ปานฤทธิ์
15. เด็กหญิงอารยา  เจือจันทร์
 
1. นางณัฐณิชา  ยอดวิญญูวงศ์
2. นายทิพย์  นามประเสริฐพร
3. นางยุพา  เฟื่องโชติการ
4. นายสัญญา  งามอยู่
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 1. เด็กหญิงชนิดา  วราหะ
2. เด็กหญิงฐิติพร  เกิดโต
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เชื้อนพคุณ
4. เด็กหญิงดวงกมล  ลำเต็ม
5. เด็กหญิงดวงกมล  รุ่งเรือง
6. เด็กหญิงนงนภัส   พยัคเพศ
7. เด็กหญิงนันทิกา  รักกสิวิทย์
8. เด็กหญิงนิลัดดา  ดาวลาย
9. เด็กหญิงนิศากร   นาคบรรณ์
10. เด็กหญิงพรภิรมย์  งามศักดิ์
11. เด็กหญิงภาวิณี  เกตุขจร
12. เด็กหญิงรชาวดี  เกลี้ยงกลม
13. เด็กหญิงศศิประภา  มานิตย์
14. เด็กหญิงสุมิตรา  หงษาหิน
15. เด็กหญิงสุมินตรา  หงษาหิน
 
1. นางสาวชมัยภรณ์  มัชฌิมา
2. นางสาวบุญส่ง  นพกาล
3. นางวิมลมาศ  คำฟัก
4. นายวิโรจน์  คำฟัก
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กชายกฤษฐกร  ศรีสุข
2. เด็กชายธนากร  ทองดอนแอ
3. เด็กชายภานุพงศ์  พลขันฑ์
 
1. นางสาวชลธิชา  เชื้ออ่อน
2. นายไพฑูรย์  บุญศรี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  แหม่มสอด
2. เด็กหญิงราตรี  แหล่งเมือง
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  นิลมะณี
 
1. นายบุญเจน  เกตะมะ
2. นางสุภัค  วงศ์สกุลหล่อ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงดลฤทัย  ใจภักดี
2. เด็กหญิงวริษฐา  ไชยศิริ
 
1. นางสาวมีณา  กุมารา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงน้ำฝน  บัวดี
2. เด็กหญิงปาจรีย์  เพชรพันธ์
 
1. นางจุรีภรณ์  แพทอง
 
60 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85.2 ทอง 24 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงมนชญา  โสภา
2. เด็กหญิงศุภญาลักษณ์  สายทอง
3. เด็กหญิงหงส์ทอง  เกตกิจการ
 
1. นายภคพล  เอมเอี่ยม
2. นางอัชรา  จันแดง
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กชายชัยวัฒน์  คชสิทธิ์
2. เด็กชายประกายเพชร  รสโฉม
3. เด็กชายศรายุธ  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์
2. นางสมคิด  บุญมี
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 14 โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงจันทรวิมล  ศรีละกาล
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  สมเผ่า
3. นางสาวอุมาพร  ทับบุญมี
 
1. นางจีระภา  เอมเอี่ยม
2. นางปราณี  ทะจะกัน
 
63 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 1. เด็กชายอวยชัย  จาดมี
 
1. นางอาภรณ์  สมบูรณ์
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 62 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 1. เด็กหญิงฐิติพร   พ่วงพันธ์
 
1. นายวีรเชษฐ  เถาวัลย์
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กหญิงปานวาด  สังข์สุวรรณ
 
1. นายสุเทพ  เมฆโภชน์
 
66 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังอ้อ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เฉลิม
 
1. นางกุหลาบ  สุวรรณเทพ
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงสุวรรณงามศรี  ศรีละกาล
 
1. นางจีระภา  เอมเอี่ยม
 
68 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 17 โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กหญิงปณิดา  ม่วงปราง
2. เด็กหญิงสายฝน  ทองจร
 
1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์
2. นางอมรรัตน์  รัศมี
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 31 โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กหญิงดวงใจ  เพชรวิจิตร
2. เด็กหญิงวราภรณ์  กลิ่นกุหลาบ
 
1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์
2. นางอมรรัตน์  รัศมี
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองพง 1. เด็กหญิงกรกนก  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สันทาลุนัย
 
1. นางกิ่งแก้ว  พลอยโพธิ์
2. นายชาตรี  เหมะชยางกูร
 
71 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดคลองโนน 1. เด็กชายณัชพล  ชุ่มเย็น
 
1. นางสาวนิตยา  สมปานแก้ว
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 84 ทอง 11 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ใจดี
2. เด็กชายวุฒิชัย  เกตุโสภา
3. เด็กชายเจษฎาพร  ใจดี
 
1. นางรัตนาภรณ์  นุชเฉย
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงกาญจนา  เทษาวงค์
2. เด็กชายธิติสรร  ใจเที่ยงธรรม
3. เด็กหญิงรวิวรรณ  ไวธัญกรรม
 
1. นางจุฑารัตน์  บุญมี
2. นายนิพนธ์  บุญมี
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 79 เงิน 12 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1. เด็กชายธีรยุทธ   สินนอก
2. เด็กชายภานุพงศ์   ทรงทัน
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์   พามา
 
1. นางบุญเลื่อน  เถื่อนชื่น
2. นายสมชาย  เถื่อนชื่น
 
75 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 1. เด็กชายคุณานนต์  กระสังข์
 
1. นายน้อย   ยอดเถื่อน
 
76 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวรากร  สุขพัฒน์
 
1. นายธงชัย  เถาสมบรูณ์
 
77 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 1. เด็กชายนิพนธ์   คำฝอย
 
1. นายมงคล  สีฉ่ำ
 
78 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายวีรชัย  โพธิ์เงิน
 
1. ส.ต.อ.จุมพล  ทองอำไพ
 
79 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงปุญญิศา  อ่อนสมสวย
 
1. นายสมชาย  อัตตพรต
 
80 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงภควรรณ  อัตตพรต
 
1. นายสมชาย  อัตตพรต
 
81 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงบุญยอร  สิงห์เรือง
 
1. นายสมชาย  อัตตพรต
 
82 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงทิพปภา  แอ่นดอย
 
1. นายสมชาย  อัตตพรต
 
83 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วย 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุมาลี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  พรมมาศ
 
84 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดคลองโนน 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  พิมิตร
 
1. นางพนอ  หมอกมืด
 
85 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 1. เด็กหญิงวิชิตา  เมฆโต
 
1. นางมานพ   สมบุญยอด
 
86 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84.5 ทอง 26 โรงเรียนบ้านหนองริ้น 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  น้อยพันธ์
 
1. นายพสุธร  รัตนวิบูลย์เลิศ
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านปลวกสูง 1. เด็กหญิงศรัญญา  อุตมะ
 
1. นางจันทร์ฉาย  ขำมั่น
 
88 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 76.75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 1. เด็กหญิงธนาพร  แดงซิว
2. เด็กชายบัณฑิต  แดงซิว
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ยอดตอง
4. เด็กหญิงมรกต  สิมมาก
5. เด็กหญิงวันวิสา  วงษ์โคคุ้ม
6. เด็กหญิงวิชิตา   เมฆโต
7. เด็กชายศรุต  ดีอินทร์
8. เด็กหญิงสโรชา  เต่าโพรง
 
1. นางมานพ  สมบุญยอด
2. นายสนามชัย  ม่วงมี
3. นางเยาวรัตน์  พูลเมือง
 
89 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงกันตพร  ไพรบูรณ์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  พลประถม
3. เด็กหญิงจันทมณี  ดาธูป
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกิดเที่ยง
5. เด็กหญิงชนม์นิภา  ศรีระวัตร
6. เด็กหญิงชนาพร  กรรณรัตน์
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่โค้ว
8. เด็กหญิงดวงดาว  คงสุข
9. เด็กชายธนกร  อินทรเกตุ
10. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สมถะธัญกรณ์
11. เด็กหญิงนภัสสร  มีกมล
12. เด็กชายนัฐพงษ์  โอสถ
13. เด็กหญิงบัณฑิตา  พรมยศ
14. เด็กชายปริญญา  สีนวล
15. เด็กหญิงปวีณา  ราชพันธ์
16. เด็กชายพงษ์พิษณุ  บัวแก้ว
17. เด็กชายพิพัฒพงษ์  เจริญสุข
18. เด็กชายพิพิธธน  มีด้วง
19. เด็กชายราเชน  อ่อนจันทร์
20. เด็กหญิงวรรณนิภา  คงดอนทอง
21. เด็กหญิงวรัญญา  ดวงแก้ว
22. เด็กหญิงวิจิตรา  ศรีแก้ว
23. เด็กหญิงวิลัย  นามวิจิตร
24. เด็กหญิงวีรพร  กาศธัญกรณ์
25. เด็กชายศรายุทธ  แย้มชุติ
26. เด็กชายศักดิธัช  แสนจันทร์
27. เด็กชายสันติกรณ์  ภามร
28. เด็กหญิงสุภารัตน์  งามโสภา
29. เด็กหญิงอรพรรณ  ศรสุรัตน์
30. เด็กหญิงอรอนงค์  สิทธิการ
31. เด็กหญิงอังคนา  คงดอนทอง
 
1. นางสาวนิสา  เที่ยงอยู่
2. นางบุปผา  กองละเอียด
3. นางประมวล  บุญจันทร์
4. นางสาววีรยา  โยธาฤทธิ์
5. นางสิรภพ  มีจาด
6. นางสาวสุดารัตน์  ทิมศรี
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 21 โรงเรียนวัดคลองโนน 1. เด็กชายบุรินทร์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางมาลี  บุญแย้ม
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง 12 โรงเรียนวัดโนนสะเดา 1. เด็กชายศิรา  ศิริเวช
 
1. นายอุดม  หุ่นทอง
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงทอรุ้ง  ศรีสมัย
 
1. นายวชิระ  ศรีทอง
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1. เด็กหญิงชนินาถ  บุญทศ
 
1. นายสมศักดิ์  บุญเกิด
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71.6 เงิน 26 โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 1. เด็กชายเกษมสันต์   สิงห์วี
 
1. นางมานพ  สมบุญยอด
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70.8 เงิน 32 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  เบ้าพงษ์
 
1. นายปฏิพัฒน์  บุญรักษ์
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.6 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ชุ่มเย็น
 
1. นางกัลยา  กล่อมแก้ว
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดคลองโนน 1. เด็กชายสิริภาส  เนียมสนิท
 
1. นางสาวนิตยา  สมปานแก้ว
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.83 เงิน 6 โรงเรียนวัดคลองโนน 1. เด็กชายนราพัฒน์  ศรีทองคำ
 
1. นางมาลี  บุญแย้ม
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 16 โรงเรียนวัดหนองไผ่ 1. เด็กชายอนุชา  กลางถิ่น
 
1. นางสาวบุษยา  ทองชุบ
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.5 เงิน 35 โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 1. เด็กหญิงมินตรา  อ่วมอิ่ม
 
1. นางหรรษา  เจริญสิน
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงทอรุ้ง  ศรีสมัย
 
1. นายวชิระ  ศรีทอง
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชำนาญ
 
1. นางสาวจันทิมา  เพียหาเทศ
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 22 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1. เด็กชายธนากร   หยุ่มไธสงค์
 
1. นายวัชระ   รอดขาว
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1. เด็กหญิงชนินาถ  บุญทศ
 
1. นายสมศักดิ์  บุญเกิด
 
105 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดเนินพยอม 1. เด็กหญิงกาญจนา  คำเรียบร้อย
2. เด็กหญิงกุลภรณ์  แก้วรอดไว
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชื่นด้วง
4. เด็กชายจักรพันธ์  เหล่าเขตกิจ
5. เด็กชายชินวัตร  น้ำดอกไม้
6. เด็กหญิงดุสิตา  เหล่าเขตกิจ
7. เด็กหญิงทิฆัมพร  ห่วงแสง
8. เด็กชายธนพจน์  วงศ์มงคล
9. เด็กชายธารา  พึ่งพร
10. เด็กชายนรพนธ์  พนมเขต
11. เด็กหญิงนริศรา  จาวสุวรรณวงษ์
12. เด็กชายนฤปนาถ  คอนคำ
13. เด็กหญิงนิพาภรณ์  อินทร์เท้ง
14. เด็กชายปฏิภาณ  บัวแบน
15. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  แก้วพลอย
16. เด็กหญิงพีรดา  สิทธิ์สันเทียะ
17. เด็กหญิงมัญทิตา  หลงจำปา
18. เด็กหญิงศกลวรรณ  แช่มมี
19. เด็กชายศราวุฒิ  เหล่าเขตกิจ
20. เด็กชายศุภโชค  จูประเสริฐ
21. เด็กหญิงสตรีรัตน์  สิทธิ์สันเทียะ
22. เด็กชายสลาวุฒิ  กำไมล์
23. เด็กหญิงสลิลทิพย์  มั่นเขตกรณ์
24. เด็กชายสหกร  บำรุงเชื้อ
25. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ศรีดำ
26. เด็กชายอนาวิล  พิมบุบผา
27. เด็กหญิงเกตร์สิรี  สาเลือก
28. เด็กหญิงเกตุนภา  พุทธเสน
29. เด็กชายเจตนิพิฐ  ขันตรี
 
1. นางสาว จินตนา   เขตกรณ์
2. นางกัญชลี  คงประดิษฐ์
3. นางจำเรียง  ฉิมสุข
4. นายณัฐวัชร  อ้อยแขม
5. นายดำรงค์  หล่ำพริ้ง
6. นายสัมพันธ์  สุขงาม
7. นางอารีรัตน์  เถาสมบูรณ์
8. นายไพโรจน์  งามสม
 
106 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สิงห์มา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุริยามาตร
3. เด็กชายพิษณุ  อินทร์สุข
4. เด็กชายวรายุ  ใสเขียนวงค์
5. เด็กชายสหภาพ  ชูอิฐ
6. เด็กหญิงอรุณฉาย  ชูอิฐ
7. เด็กหญิงเพ็ญนภ  อุ่นบุญ
8. เด็กชายไพโรจน์  วงศ์สุทะ
 
1. นางประเสริฐศรี  กำจาย
2. นายสุวิทย์  ทองคำ
 
107 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.5 เงิน 33 โรงเรียนวัดดงกลาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   อาจหาญ
2. เด็กหญิงประไพร    แสงเฉวต
3. เด็กหญิงศิริวรรณ    เมฆอ้อย
4. เด็กหญิงสุพัฒรา    พังคะ
5. เด็กชายอนันต์ชัย   คะระนันท์
6. เด็กชายอลงกรณ์   รอดกำเหนิด
7. เด็กชายเกรียงศักดิ์    อินหันต์
8. เด็กหญิงแพรวพรรณ   ชะนะลาภ
 
1. นางรัตนา  สุรรัตน์
2. นางสราญรัตน์   สุรรักษ์เรืองกุล
3. นางสาวอรสา   กัณฑษา
 
108 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1. เด็กหญิงชญานี  กิติยานุภาพ
2. เด็กหญิงชลิตา  กิติยานุภาพ
3. เด็กหญิงวนิดา  พ่วงเกลี้ยง
4. เด็กหญิงวริศรา  ยศเทียม
5. เด็กชายศักดิ์รินทร์  คำเบิก
6. เด็กหญิงเขมิกา  สุริยวงศ์
7. เด็กหญิงเจนจิรา  พุ่มพูล
 
1. นางขนิษฐา  การงานดี
2. นางชนัณธร  ศรีนาราง
3. นายรักชาติ  นาครัตน์
4. นายสมชาย  พูลทัศน์
 
109 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กหญิงจิราภร  ทองลา
2. เด็กหญิงจุฑามณี  พรมตอง
3. เด็กหญิงประภาศิริ  คงประยูร
4. เด็กหญิงสุภัสสร  ยอดยง
5. เด็กหญิงอริญา  มาลารด
6. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีโมลา
 
1. นางสาวนิรัชดา  สุขหนุน
2. นางสาวเมศยา  ทองหล่อ
3. นางสาวเยาวรัตน์  พงษ์ประยูร
 
110 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 78.8 เงิน 20 โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 1. เด็กหญิงกนกพร  ศิริรณรงค์
2. เด็กหญิงจันทิมา  บำรุงศรี
3. เด็กหญิงชนาธร  โสขำ
4. เด็กหญิงปวีสุดา  อาจหาญ
5. เด็กหญิงพรสวรรค์  อยู่ทัพ
6. เด็กหญิงพรสินี  นุชแมว
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดอนแดนปิ่น
8. เด็กหญิงมัฐณา  สุขเกษม
9. เด็กหญิงเกตน์สิรี  สงฆ์โพธิ์
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชูเมือง
11. เด็กหญิงโสรญา  กะสินรัมย์
12. เด็กหญิงไอริณ  แพรปาน
 
1. นางนิภารัตน์  เอื้ออังกูรดิษกุล
2. นางบุษรินทร์  มัชฌิมา
3. นายพิษณุ  สุรรัตน์
4. นางสาวสุรางค์  เพชรี
5. นางสาวอัจฉรา  เติบภักดี
 
111 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินพะหะ
2. เด็กชายกฤษฎา  มูลอารีย์
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  เอี่ยมละออ
4. เด็กชายสิทธิชัย  ภูแช่มโชติ
5. เด็กชายสุทิวัส  จันทร์เงิน
 
1. นางสาวสิริญญา  พ่วงพิทยกุล
2. นายเอกชัย  บางฉนวน
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กชายกรกต  อ่อนจ้อย
2. เด็กชายปิยนันท์  มากะนัต
3. เด็กหญิงภัทรสุดา   ทรัพย์ชาวนา
 
1. นางศรีไพร  ศรีระวัตร
2. นายสมัย  ศรีระวัตร
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.25 ทอง 15 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กชายปฏิภาณ  สิงห์กวาง
2. เด็กชายภูวนัย  เด่นชัยภูมิ
3. เด็กชายรัฐพงษ์  ใจดี
 
1. นายละเอียด  หินเพชร
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านหนองพง 1. เด็กหญิงณัฐิดา  วงเวียน
2. เด็กหญิงวนิดา  กำแก้ว
3. เด็กหญิงวิไรรัตน์  กำแก้ว
 
1. นางกิ่งแก้ว  พลอยโพธิ์
2. นายนาริต  เที่ยงธรรม
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.75 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กชายธนากร  สวัสดิ์เมือง
2. เด็กชายยศธร  ชุ่มเย็น
3. เด็กชายวิศิษฐ์  ชุ่มเย็น
 
1. นางศศิภา  หอมสะอาด
2. นางสุพัตรา  ทัพใหญ่
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงปารีส์ยา  สุทัศน์
2. เด็กหญิงรจนา  สุขชู
3. เด็กหญิงลดารัตน์  เกิดชื่น
4. เด็กหญิงศิริเนตร  พุทธเสน
5. เด็กหญิงสุธาสินี  ทองดอนเปลี่ยน
6. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ธนูศร
 
1. นางสมนึก  อ้อยแขม
2. นางสุภาภรณ์  อยู่สุข
3. นายอนุชา  สมรภูมิ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  สุขหนุน
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  นาคเอม
3. เด็กหญิงวรรณนิภา  บุญดุฉาว
4. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขเปีย
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ดิษสงษ์
6. เด็กชายแดนสยาม  อุดมเดช
 
1. นางสาวบุษบา  ฤกขะเมธ
2. นางสุภาภรณ์  อยู่สุข
3. นายอนุชา  สมรภูมิ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองขานาง 1. เด็กหญิงกษมาภรณ์  งามสม
2. เด็กหญิงณิชาพร  บรรเทาทุกข์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  จับสังข์
 
1. นางสาวกมลทิพย์   สร้อยสน
2. นางเพยาว์  สงวนสัตย์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 41 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีทอง
2. เด็กหญิงภควดี  เงินคล
3. เด็กหญิงมณีพร  โพป้อม
 
1. นางชุลีพร  มังกรแก้ว
2. นางมณฑกานต์  เฮงรัสมี
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 82 ทอง 27 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงกาญจนา  มีพุ่ม
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มีมั่น
3. เด็กหญิงสุนันทา  พุฒเถื่อน
 
1. นายวุฒิพงษ์  หมอกมืด
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.8 ทอง 7 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ยอดดำเนิน
2. เด็กชายวิศรุต  รุนอ่อน
3. เด็กชายอดิศักดิ์  สอนสุด
 
1. นายสรายุทธ์  เส็งพานิช
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองขานาง 1. เด็กหญิงธนกฤต  รัตพลที
2. เด็กหญิงพกาวรรณ  สุดสังข์
3. เด็กหญิงรัติประภา  กลับไทย
 
1. นายนุกูล  เอี่ยมอาจ
2. นางเพยาว์  สงวนสัตย์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กชายนิรุตน์  ปู่รักษ์
2. เด็กหญิงวิชุดา  จุลเกตุ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ยีรัมย์
 
1. นางปิยวรรณ  เพ็ชรนารถ
2. นางสุพัตรา  ทัพใหญ่
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง 22 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นาคประสิทธิ์
2. เด็กหญิงวรรณวรางค์  นาคประสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุภัทตรา  ยันยงค์
 
1. นางจรีญาภรณ์  ฟักคง
2. นางสาวประภาณี  ปัณราช
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัตวรรณ  หอมพิกุล
2. เด็กหญิงมัทนา  บุญยิ้ม
3. เด็กชายรณชัย  พรศักดิ์
 
1. นางพรพรรณ  อะทะไชย
2. นางสาวสุภารัตน์  ธนสัตยา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 1. เด็กหญิงชัญวลี  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงนิตยา  วงศ์รักษ์
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ยงกสิกรรม
 
1. นางสาวภัทราพร  แสงอินทร์
2. นางศนิชา  งามสม
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง 11 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์ต๊ะ
3. เด็กหญิงเพ็ญศรี  แซ่เหล็ง
 
1. นางบุญเลื่อน  เถื่อนชื่น
2. นางอนัญญา  ด่านไทยนำ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87.2 ทอง 23 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงกนกพร  สุขหนุน
2. เด็กหญิงพิมพ์ชญา  กองขุนทด
3. เด็กหญิงวิชญาพร  สิงห์ลอ
 
1. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
2. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงจันทิมา  จันทร์โสทร
2. เด็กหญิงธิติยา  บุปผาทานัง
3. เด็กหญิงอารีลักษณ์  เสงี่ยมศักดิ์
 
1. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
2. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71.2 เงิน 32 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กชายนพกานต์   แซ่เหลี่ยม
2. เด็กชายภัคพล    รัตนา
 
1. นางสาวพัชรี  ชาวพิจิตร
2. นางวีรดา  พานิชผล
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 44.6 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กชายจิระวัฒน์  สารผล
2. เด็กชายนรินทร์  พรมหงษ์
 
1. นายสรัล  สำลี
2. นางสาวสุกัญญา  ถนอมมิตร์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กชายบัญชา  ชาญณรงค์
2. เด็กชายเจษฎา  อุปเทศ
 
1. นางขวัญฤทัย  จำปาศักดิ์
2. นางสาวนวพร  เฉลยไข
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุขเกษม
2. เด็กชายบดินทร์ธร  จันทร์ตรา
 
1. นางสาวธีรดา  สุภะเสถียร
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงศุจิภรณ์  แก้วเกิด
2. เด็กชายเจนภพ  สิทธิโชติ
 
1. นางสาววรารัตน์  เพ็ชรโต
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังอ้อ 1. เด็กชายศุภกร  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายสุริยะ  ทองศรี
 
1. นางทองเหรียญ  กลิ่นแย้ม
2. นางสาวสุณีย์  วงษ์เหมอะ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังอ้อ 1. เด็กหญิงพัตรพิมล  อ่อนอ่ำ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  แป้นสอาด
 
1. นายถวิล  วัดเกวี้ยพงษ์
2. นางสาวน้ำค้าง  เคียงข้าง
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 27 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายนิติพล  เย็นฉ่ำ
2. เด็กชายประดิพัทธ์  เฉยบรรดิษฐ
 
1. นายจักรพันธ์  ศรีภิรมย์
2. นางดารณี  แสงมณี
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 1. เด็กชายเอกภพ  ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงเอมมิกา  ผู้ไผ่
 
1. นายมงคล  ทองห่วง
2. นายรังสรรค์  เข้าเมือง
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายปณชน  วัฒนธานินทร์
2. เด็กหญิงพิชญานิน  เยาว์วงค์
 
1. นางดารณี  แสงมณี
2. นางสาวมณฑรัตน์  แก้วกำพล
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ดามา
2. เด็กชายสุรวุฒิ  บัวเทศ
 
1. นายมงคล  ทองห่วง
2. นายรังสรรค์  เข้าเมือง
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายดลพิษิฐ  บัวผัน
2. เด็กชายรังสิมันต์  กุลเพชรจิระ
3. เด็กชายอมรศักดิ์  ทองตะลุง
 
1. นายจักรพันธ์  ศรีภิรมย์
2. นายชุณหกร  ศรแก้ว
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 74.5 เงิน 15 โรงเรียนวัดวังตะขบ 1. เด็กชายจักรพรรณ์  กรสา
2. เด็กชายนราพัฒน์  แก้วกำพล
3. เด็กชายอนุรักษ์  บุญอ่อน
 
1. นางนิศาชล  ภู่ระหงษ์
2. นายพจน์   เขียวขจรเขต
 
143 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงวนิชชา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสมพิศ  ชื่นอารมย์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงโศจิรัตน์  คุณวุฒิ
 
1. นางปราณี  เมฆอรุณกมล
 
145 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 71.4 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหนองพง 1. เด็กหญิงภาวิลาส  ทุมขันธ์
 
1. นางสาวศุภนิช  มีขันหมาก
 
146 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 49.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญาวิจารณกูล
 
1. นางจิรัญญา  สุจริต
 
147 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 31 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงปิ่นหทัย  โฆษิตวานิชย์
 
1. นางปราณี  เมฆอรุณกมล
 
148 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สลัยรัมย์
 
1. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
 
149 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.6 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงปุญยวีย์  สุวรรณคีรี
 
1. นางมณีรัตน์  แพ่งเกษร
 
150 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 30 โรงเรียนบ้านวังอ้อ 1. เด็กชายชวลิต  ทูลทรัพย์
 
1. นางเตือนใจ  ป่งแก้ว
 
151 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 71 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงณัชฐิณี  สวัสดิ์
 
1. นางปฤษณา  ศรีปัญญา
 
152 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1. เด็กชายพรชัย  เจริญทิม
 
1. นายสุริยัน  กาคะ
 
153 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 14 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกอร  คชฤทธิ์
2. เด็กชายนดี  ขวาของ
3. เด็กหญิงนันทิพร  ทาใจ
4. เด็กชายภูษณ  คะสุวรรณ
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสนประเสริฐ
 
1. MissDelai  Alumno
2. นายสุริยัน  กาคะ
 
154 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82.6 ทอง 22 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พิลา
 
1. นางสาววรรณวิสา  ชาญวิกรัย
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 1. เด็กหญิงจิตติมา  จันทร์เจริญ
2. เด็กหญิงลภัสรดา  สุดแสงพันธ์
3. เด็กหญิงวรรณภรณ์  ยกศิริ
4. เด็กชายหัสดิน  พงษ์รอด
5. เด็กชายอนุพงศ์   ใจตรงดี
6. เด็กชายอภิเชษฐ์   บุญจันทร์
 
1. นางทัศนีย์  เถาวัลย์
2. นางสาววราภรณ์  นาดี
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนแตง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อัสถิ
2. เด็กชายธนพล  งามอ่อน
3. เด็กหญิงนัยน์ภัค  ยศสถิตย์
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สิงห์ทอง
5. เด็กชายภูวดล  สารวรรณ
6. เด็กชายมณฑล  วาพันสุ
7. เด็กหญิงสุจิตรา  ปักเขทานัง
8. เด็กหญิงอัจฉรา  มูลสุข
 
1. นายนเรศ  ศรีประเสริฐ
2. นางรัตนา  สนปี
3. นายวิษณุ  สนปี
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 86.49 ทอง 6 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  บุญปก
2. เด็กหญิงธิติสุดา  พลขันฑ์
3. เด็กชายนนทกร  กลิ่นหอม
4. เด็กชายนันธวัช  บุญยิ้ม
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  ทองลือ
6. เด็กหญิงมุกดา  ยุพาพิน
7. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ศรีสงฆ์
8. เด็กหญิงสุชาดา  ทินรัตน์
9. เด็กชายสุรชาติ  มีชัยโย
10. เด็กหญิงเรืองรำไพ  รุ่งสว่าง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  สังเกตุ
2. นางสาวน้ำอ้อย  สุขเลิศ
3. นางสาวภาณินี  ห่านวิลัย
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 78 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายนนทวัฒน์  รวบยอด
2. เด็กหญิงนัฐธิชา  มานะนา
3. เด็กหญิงพิมพิศา  จันทวงศ์
4. เด็กหญิงวนิชา  นำพวก
5. เด็กหญิงวิภวานี  ฤทธาคณานนท์
6. เด็กหญิงสริตา  จิตสำรวย
7. เด็กหญิงสุจิพรรณ  เจ่าสกุล
8. เด็กหญิงอรพรรณ  ภุมรินทร์
9. เด็กหญิงอักษราภัค  ตาบทิพย์วัฒนา
10. เด็กหญิงโรนิชา  ยกให้
 
1. นางกนกพร  เพชรพงศ์
2. นางศิริเพ็ญ  ทองพงษ์เนียม
3. นายสุชีพ  ทองพงษ์เนียม
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินหาดกรวด
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  มาสี
3. เด็กหญิงธัญวเรศ  บุญเต็ม
4. เด็กหญิงวาสนา  เอี่ยมกลั่น
5. เด็กหญิงศรันยา  จำนงค์ภักดิ์
 
1. นายปฏิวัติ  ยอดเถื่อน
2. นางอริยา  เปรมปรี
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 1. เด็กหญิงกาญจนา  กันน้อย
2. เด็กหญิงปติณณา  วรรณสด
3. เด็กชายไชยภัทร  วงสุวรรณ์
 
1. นางพิมาย  โทนใหญ่
2. นางเฉลา  ส้มจันทร์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงปวีณา  ราชพันธ์
2. เด็กหญิงวรรณนิภา  คงดอนทอง
3. เด็กชายศักดิธัช  แสนจันทร์
 
1. นางสาวปิยภรณ์  สุริยันต์
2. นางเกษร  ภาษาทอง
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 78.64 เงิน 16 โรงเรียนบ้านวังอ้อ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  บุญประดับ
2. เด็กชายธวัฒชัย  โสภา
 
1. นางนัยภรณ์  เมฆอาภา
2. นางเตือนใจ  ป่งแก้ว
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 81.25 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายลภัส  เชื้อวีระชน
2. เด็กชายเอื้ออังกูร  จวนอาจ
 
1. นางฐาปนี  จวนอาจ
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 13.55 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายประจักษ์  ก้อนแก้ว
2. เด็กชายสหธน  ผาเงิน
 
1. นางนิรันดร์  บุญมี
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 64.53 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายนรภัทร  ปัณณราช
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรรณศรี
 
1. นายพิเชษฐ์  คนสูง
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงศศิธร  เมฆดำรงค์ศรี
2. เด็กหญิงสุนิสา  บัณฑิต
 
1. นางอรพิน  เพ็ชรโต
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงสุอัญษา  ชัยชะนะ
2. เด็กหญิงอินทิรา  ฟักศรี
 
1. นางอรพิน  เพ็ชรโต
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายเอกพล  คะระนันท์
 
1. นางนิรันดร์  บุญมี
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงภูริษา  พัดเถื่อน
 
1. นางประภากร  จิตบำรุง
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กชายธนากร  แจหนู
 
1. นางสาวนวพร  เฉลยไข
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านยางสามต้น 1. เด็กชายเดชสิทธิ์  ดาก้อน
 
1. นางสาวแก้วใจ  ใจผ่องใส
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ปั้นทอง
 
1. นางสงวน  ศรีจันทร์งาม
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.67 เงิน 13 โรงเรียนบ้านยางสามต้น 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  ยาดา
 
1. นางสาวแก้วใจ  ใจผ่องใส
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายเตชทัต  ฤทธิ์หิรัญ
 
1. นางอังคณา  เจริญหุ่น
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 74 เงิน 31 โรงเรียนบ้านยางสามต้น 1. เด็กหญิงดวงกมล  พรมเชย
2. เด็กชายสุรชัย  ปิ่นสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอภาพร  พรมจันทร์
 
1. นางสาวแก้วใจ  ใจผ่องใส
2. นายโตมร  บุตรเพ็ง
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กชายสนันต์  วรรณประดิษฐ
2. เด็กชายอนุรักษ์    พวงศรี
 
1. นางสาวปราณี  สุขาภิรมย์
2. นางสุวรรณรัตน์  ทองขาว
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กชายเทียนชัย   พิกุลเงิน
 
1. นางศิริพร  อ่อนจันทร์
2. นายสุเนตร  พินิจสงคราม
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 42 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายธนัช  สุดท่าแห
2. เด็กชายเอกพันธ์  แก้วเหล็ก
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีพงษ์
2. นางสาวสุทธิรักษ์  มาพันธ์สุ
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กหญิงระอองดาว  ศิลาพจน์
2. เด็กชายสมบูรณ์  คำยาจ้อง
 
1. นายอิสระ  วิรัชพินทุ
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 20 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กหญิงนันทิกา   เพชรมา
2. เด็กชายศักดินนท์   วังแผน
 
1. นางสาวธัญวรัตน์   ทองใบ
2. นางไพศุภา   ศีติสาร
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.1 ทอง 23 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายธีรภัทร์  จันทร์พูน
2. เด็กชายนนทญา  ยิ้มสงบ
3. เด็กชายนราภัทร  งูคำ
4. เด็กชายพาณิชย์  บุญเทียม
5. เด็กชายวุฒิพงษ์  จันทร์สุข
 
1. นางนันทิณี  เวียงจันทร์
2. นางสรัญญา  รักสกุล
3. นายอิสระ  วิรัชพินทุ
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 1. เด็กหญิงมัลลิกา  สุวรรณ
2. เด็กหญิงอัจฉรา  วงศ์รักษ์
3. เด็กชายไชโย  หอมเย็น
 
1. นางสาวภัทราพร  แสงอินทร์
2. นางเฉลา  ส้มจันทร์
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.83 ทอง 25 โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญมี
2. เด็กชายภานุพงศ์  สุขประเสริฐ
3. เด็กชายสุทธินันท์  เถื่อนสอน
 
1. นายพุฒิพัฒน์  หาญนนทพัฒน์
2. นางสมพิศ  แก้วไกรสร
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กชายกรรชัย  สิงห์ป้อง
2. เด็กชายอนุรักษ์  จำปาทอง
 
1. นางนพวรรณ  มะมา
2. นางอัญชลี  บัวผัน
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 22 โรงเรียนบ้านยางสามต้น 1. เด็กชายวรากร  พระแก้ว
2. เด็กชายเจษฎา  บานเช้า
 
1. นายเผด็จ  บุญมาทัน
2. นางสาวแก้วใจ  ใจผ่องใส
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.6 ทอง 26 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายปิยวัฒน์  แก้วหาวงค์
2. เด็กหญิงวิภาพร  แก้วเขียว
3. เด็กชายอิทธินันท์  พุกตื้อ
 
1. นางขวัญเรียม  มณีธรรม
2. นางสะอาด  เถื่อนชื่น
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กหญิงกฤติกา  สร้อยสุข
 
1. นางสาวพรรณพร  ศรลัมพ์
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. นายจิรภัทร  พลนาค
 
1. นางสาวพรรณพร  ศรลัมพ์
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72 เงิน 14 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1. เด็กชายวรรณชนะ  สายวงกลม
 
1. นางสาวศลิษา  ลาภมูล
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 22 โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กชายจิราเดช  จูอำพล
 
1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายกฤติษร  มาเนียม
 
1. นางนันทินี  เวียงจันทร์
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กหญิงธนัชชา   คงกระศรี
 
1. นางจรัสแสง   จุลกลับ
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กหญิงกมลชนก  มินิพันธ์
2. เด็กชายธนวินท์  มิลามัย
3. เด็กชายธเนศ   มันตะรักษ์
4. เด็กหญิงลลิตา   กองกันภัย
5. เด็กชายวีระชัย  สุริยงค์
6. เด็กชายสุภกิณห์   สีบุญมี
7. เด็กชายสุรดิษฐ์  ไชยะวงศ์
 
1. นางสาวขจิตจันทร์   ธนะสังข์
2. นางชนิดา  ถาวรศักดิ์
3. นางสาวธัญวรัตน์  ทองใบ
 
194 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 83.6 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีอนุสรณ์
 
1. นางสาวพรทวี  งานขยัน
 
195 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81.8 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เยาวสัย
2. เด็กชายธราดล  ทัศนัย
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สว่างผล
 
1. นางสาวราตรี  ขุระสะ
2. นางลัคนา  โตมี
 
196 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 42 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายชยานนท์  ศรีมณฑา
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  พันธ์วงศ์
3. เด็กหญิงศิวารยา  น่วมโพธิ์
 
1. นางสาวนิตยา  บุญปู่
2. นางสุนันท์  สุขศิริ
 
197 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน - - - โรงเรียนบ้านวังอ้อ 1. นางจิราวรรณ   สง่าเมือง
 
 
198 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนบ้านวังอ้อ 1. นางสิญาพร  พร้อมสัมพันธ์