สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พะเยา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 76.4 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กชายวุฒิชัย  ชัยเรืองวุฒิ
 
1. นางพวงพิกุล  โยธาวุธ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 77.4 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เงิน
 
1. นางสุดาภรณ์  จันทร์แจ่ม
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. นางสาวเจนจิรา   ปัญญาดี
 
1. นางสายฝน  ภิญโญ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงชุติมา   พอใจ
 
1. นางจินดา   ยะแสง
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สีสัน
 
1. นางเต็มวัน  ขันกา
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงชฎาภา  ศรีนาแพง
 
1. นางอรุณศรี  พรหมชาติ
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 28 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1. เด็กหญิงอินทิรา  สมควร
 
1. นางศิริพร  อุ่นเรือน
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านยางขาม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทนทาน
 
1. นางนุชศิริ  สุวรรณกุล
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางขาม 1. เด็กชายวรกานต์  สุริโยทัย
 
1. นางนุชศิริ  สุวรรณกุล
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กชายอนุภาพ  แสงสุวรรณ์
 
1. นางนันทกรานต์  สมศรี
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 87.9 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายธัญชนิต  เจนใจ
2. เด็กหญิงสิรภัทร  ขัติยศ
 
1. นางเต็มวัน  ขันกา
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านยางขาม 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ธิธรรมมา
2. เด็กหญิงเจนจิรา  หอมนาน
 
1. นางนุชศิริ  สุวรรณกุล
2. นายยศวัจน์  โพธิถิระพงศ์
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง 8 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงพิศุทณี  งาเวียง
 
1. นางจุฑามาศ  ไชยชมพล
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กชายภีมวรัชญ์  อินทมูล
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ไชยเนตร
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านยางขาม 1. เด็กหญิงปภัสสร  มีศุภะ
 
1. นายนฤพันธ์  ยินดี
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81.6 ทอง 25 โรงเรียนบ้านสถาน 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  วงศ์ใหญ่
3. เด็กหญิงศรุชา  วงศ์ใหญ่
 
1. นายพรศักดิ์  บรรเทาทุกข์
2. นางเมริสา  หัวนา
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านปงใหม่ 1. นางสาวภัทรนันท์  สว่างศิริวงศ์
2. นางสาวยุพิน  แซ่ว่าง
3. นางสาววรรณนิภา  ตามสมัย
 
1. นายบุญธรรม  ปินชัย
2. นายสุบิน  ปาโต
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 41.2 เข้าร่วม 37 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กชายปฐพล  ศรีรัตนพงษ์
2. เด็กชายปวีร์  ใจชุ่ม
 
1. นางสาวกัณฐมณี  สุทธะ
2. นางสาววรัญธร  หวลถึง
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 53.8 เข้าร่วม 39 โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายทินภัทร  วงศ์ใหญ่
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไชยจำเริญ
 
1. นางถนอม  แสงแหม่
2. นายสุริยา  ประเสริญไทย
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลคุณากรวิทยา 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  ชูศรีวาส
 
1. นางขนิษฐา  เลิศวงศ์รัตนกุล
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลคุณากรวิทยา 1. เด็กชายชนกันต์  ใจชุ่ม
 
1. นางขนิษฐา  เลิศวงศ์รัตนกุล
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 1. นางสาวสุภัสสร  สนิท
 
1. นายประทีป  ธิสา
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 25 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กชายกันต์  ทองวิเศษ
2. เด็กชายธนาดล  มนัสวิยางกูร
3. เด็กหญิงมุทิตา  มะลิลา
 
1. นายจรูญ  บำรุงชู
2. นางสาวพัชรี  สนิท
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสถาน 1. นางสาวธนาพร  เหลือผล
2. เด็กหญิงปนัสดา  คำภีระ
3. เด็กหญิงพิมรภา  คำภีระ
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์ใหญ่
2. นางธนัชชา  ปันนา
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67.6 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิไลรัตน์
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุบผาชาติ
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  สมหมาย
 
1. นายประภาส  มณีขัติย์
2. นางมะลิวัลย์  ลือเรือง
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.1 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายจีระศักดิ์  อาศัยกุด
2. เด็กหญิงฐิติมา  สมศรี
3. เด็กหญิงปนัดดา  ภควัฒการย์
 
1. นางชุติกาญจน์  เวียงลอ
2. นางประจิน  เครืออินทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75.6 เงิน 37 โรงเรียนบ้านไชยสถาน 1. เด็กชายธนกฤต  ดำงาม
2. เด็กชายสรวิชญ์  หมั่นกิจ
3. เด็กชายสุทิน  แถบทอง
 
1. นายจำเริญ  เรือนสอน
2. นายอรรถการ  สุริยะ
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 30 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กหญิงศศิธร  ไชยสถาน
2. เด็กหญิงสิรินยา  คุ้มเนตร
3. เด็กหญิงเอมมิกา  ยอดแก้ว
 
1. นางสุกัญญา  คนต่ำ
2. นายสุวิทย์  ใจฉลาด
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 76.6 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงกุลปริยา  เทพนากิจ
2. เด็กหญิงชนิดา  ทารินทร์
3. เด็กหญิงณนนภัทร  อำขำ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  อุดใจ
2. นางแสงวรรณ  สมฤทธิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 88.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจำบอน 1. เด็กชายวิษณุ  คำคง
2. เด็กชายสิทธิวัฒน์   เมืองมูล
3. เด็กชายอนุรักษ์  ยืนนาน
 
1. นายศรัทธา  รุ่งไพบูลย์กิจ
2. นางอรทัย  มังคลาด
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57.8 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านสระ 1. เด็กชายชลนันท์  บ้านสระ
2. เด็กชายนนทวัฒน์  บ้านสระ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อุ่นเมือง
2. นายศาตรา  แสนปัญญา
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 71.4 เงิน 16 โรงเรียนบ้านไชยสถาน 1. เด็กชายธเนศพล  ชมภูชนะภัย
2. เด็กชายศุภกร  ก่อเกิด
 
1. นายทองคำ  คนเที่ยง
2. นายอรรถการ  สุริยะ
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 54.37 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านสะแล่ง 1. เด็กชายคเชนฤทธิ์  ลิพล
2. เด็กชายพีรพงศ์  เทพวงค์
 
1. นางนิรมล  เชียงแรง
2. นางปรานอม  รัตนขอดสกุล
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 74.17 เงิน 15 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก(ราษฏร์อนุกูล) 1. เด็กชายชาญณรงค์  เยี่ยมกมลสิงห์
2. เด็กชายสหัสวรรษ  กาติ๊บ
 
1. นายคณิต  สมฤทธิ์
2. นายสุพัฒน์ ไชยวงค์  ไชยวงค์
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมอก(ราษฏร์อนุกูล) 1. เด็กชายอนุวัฒน์  กาติ๊บ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยุบลเลิศ
 
1. นายคณิต  สมฤทธิ์
2. นายสุพัฒน์  ไชยวงค์
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบ้านสถาน 1. เด็กชายปฏิภาณ  วงศ์ใหญ่
2. นายสิทธิพงษ์  บัวผัด
 
1. นางธนัชชา  ปันนา
2. นายวรพันธ์  บุญประเสริฐ
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านดอนมูล 1. นายศักรินทร์  ปาวี
2. นายอภิสิทธิ์  เจริญผล
 
1. นางสาวบุษกร  ไกรโหมด
2. นางสาวบ้วผิน  กันทะใจ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 22 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดวงแก้วปั๋น
2. เด็กหญิงทิตา   จรุงศิลป์
3. เด็กหญิงนัฐญาพร   อินปั๋น
4. เด็กหญิงนันท์ภัทร  ดีใจ
5. เด็กหญิงไพลิน  พรมโสฬส
 
1. นางพาณี  วรรณคำ
2. นางอรพิน  พรหมปา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 22 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ฉัตรโฉมหิรัญ
3. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  กำธรศิริเมธา
4. เด็กหญิงวรรณนิภา  เนติธรรมรัตน์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขใจ
 
1. นายเกษม  วงศ์ใหญ่
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 13 โรงเรียนบ้านสถาน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงณัฐพร  ปิ่นศักดิ์
3. เด็กหญิงวธูสิริ  วงศ์ใหญ่
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  วงศ์ใหญ่
5. เด็กหญิงเขมิกา  บอระเพชร
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์ใหญ่
2. นายพรศักดิ์  บรรเทาทุกข์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 98.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 1. เด็กหญิงกิ่งก้าน  นาใจ
2. เด็กชายพัชรพงษ์  หอมนาน
3. เด็กชายอนุพัฒน์  ไชยมงคล
4. เด็กหญิงอริสา  จันเงิน
5. เด็กหญิงไพลิน  สมณะ
 
1. นางสาวจีรานันท์  ศรีจันทร์
2. นางสุดสวาท  กีรติวรางกูร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.5 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 1. เด็กหญิงกัลยาพร  สีเหลือง
2. เด็กหญิงจินตนารี  สุบานงาม
3. เด็กหญิงชมพูนุช  ฝีปากเพราะ
4. เด็กหญิงชลิตา  นวลแก้ว
5. เด็กหญิงปาณิสรา  ปานพรม
 
1. จ.ส.อ.จเร  วิฤทธิ์
2. นางพัชรี  นาปรัง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 37 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กชายกฤษนัย  กงพลนันท์
2. เด็กหญิงนิธิกาญจน์  คำวัง
3. เด็กหญิงน้ำฝน  พรรณขาม
4. เด็กหญิงศิรินภา   เมตคำ
5. เด็กหญิงสุชาวลี  เทพรักษา
 
1. นางสาวจันทร์สาย  เวียงคำ
2. นายวีระวัฒน์  เอี่ยมละออ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 73.8 เงิน 26 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. นางสาวนงคราญ  ปาเปรียว
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  ใจกว้าง
3. นางสาววิลาสินี  อิ่นคำ
4. เด็กหญิงศรัณยา  ไกลถิ่น
5. นางสาวโชติรส  ใหญ่ผา
 
1. นางสาวนรากร  กองมงคล
2. นางพวงเพชร  ชัยแก้ว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 68.67 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านสถาน 1. เด็กหญิงชุติพรรณ  ทองสุข
2. เด็กหญิงภูษณิศา  คำมา
3. เด็กชายสุภนัย  บัวสระ
4. เด็กหญิงอริศรา  วงศ์ใหญ่
5. เด็กหญิงอรเทพิน  วงศ์ใหญ่
 
1. นายพรศักดิ์  บรรเทาทุกข์
2. นายสุวิทย์  สมฤทฺธิ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  กุลธรไพศาล
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เตรียมพยุง
3. เด็กชายก่องแก้ว  แซ่ว้าง
4. เด็กชายชยานันท์  แซ่จาง
5. เด็กชายชัยวัฒน์  จันทร์มณีแสง
6. เด็กหญิงซอ  แซ่โซ้ง
7. เด็กหญิงธิดา  สง่าผากุล
8. เด็กหญิงนัทธมน  เตรียมพยุง
9. เด็กหญิงนิตยา  แซ่จาง
10. เด็กหญิงปราณี  วารีนิยม
11. เด็กหญิงพนิดา  วินัยผาสุข
12. นายพิสุทธิศักดิ์  แซ่จาง
13. เด็กหญิงยุพิน  วารีนิยม
14. เด็กหญิงรจนีย์  มีสุข
15. เด็กชายสมบัติ  กุลพงศ์เสรี
16. เด็กหญิงสุทธิดา  แซ่ซ้ง
17. เด็กชายอาทิตย์ทอง  แซ่ย่าง
18. เด็กหญิงอารีรัตน์  ลั่นฟ้าคนดี
19. เด็กหญิงเจ้งฮั้ว  แซ่ท่อ
20. เด็กหญิงโชง  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  บุญเรือง
2. นางสาววนิดา  มีสุข
3. นายสิรภพ  ฟูคำมี
4. นางสาวอรวิภา  คำปัญจะ
5. นายอุปัญญา   เขียวน้ำชุม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.4 เงิน 37 โรงเรียนบ้านแวน 1. เด็กหญิงพัชรี  แสงศรีจันทร์
 
1. นางละไม  ปิงเมือง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 40 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  แม้นเจริญ
 
1. นายชาญชัย  เชียงแรง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.55 เงิน 42 โรงเรียนบ้านสระ 1. เด็กหญิงนภารัตน์  เขื่อนแก้ว
 
1. นายรตนสวัสดิ์  ยศสวรินทร์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 36 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงวรางคณา  ศรีภา
2. เด็กชายโชติอนันต์ทรัพย์  โสภาเคน
 
1. นายยุทธชัย  สุริยวรรณ
2. นางวินิจฉัย  ฟูศรี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 88.6 ทอง 24 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 1. เด็กชายกรัณยภาค   อินทรากูล
2. เด็กหญิงแคทลียา  ไชยลังกา
 
1. นายปรัชญากรณ์  เทพเสาร์
2. นางพอนญ์  เทพเสาร์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82.8 ทอง 28 โรงเรียนราชานุเคราะห์ 1. เด็กชายวรวุฒิ  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่ท้าว
 
1. นายนครินทร์  ปัญจขันธ์
2. นางสาวบุษกร  ปัญญาภู
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 84.2 ทอง 27 โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย 1. เด็กหญิงกรนันท์  ไชยงาม
2. เด็กหญิงจิรประภา  สายพันธ์
3. เด็กหญิงฐานวีร์  มั่นศิลป์
4. เด็กหญิงภวิกา  สุนันต๊ะ
5. เด็กหญิงมัฐริกา  ใจกว้าง
6. เด็กหญิงรัตติกานต์  สุดใจ
7. เด็กหญิงสุภัชชา  อะทะเทพ
8. เด็กหญิงอาทิตยา  คำใย
9. เด็กหญิงเพชรรัตน์  มีผล
10. เด็กหญิงโชติมา  อะทะเทพ
 
1. นางกิ่งษร  เปาวัลย์
2. นางเครือวัลย์  สุขประสาร
3. นางสาวแสงเวียน  ผลเจริญ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงกฤษญาภรณ์  จุมปา
2. เด็กชายกาญจนา  สายสำราญ
3. เด็กหญิงชณัฐฎา  อดทน
4. เด็กหญิงณัฐริการ์  วงศ์ใหญ่
5. เด็กหญิงทิติยาภรณ์  พรึ่งศรี
6. เด็กหญิงนันทวัน  ใจคำ
7. เด็กหญิงนิชานันท์  คำวัง
8. เด็กหญิงพรนภา  ศิลาโอสถ
9. เด็กหญิงรัฐนันท์  ไชยโย
10. เด็กหญิงวิภาดา  ดอกสน
11. เด็กหญิงสาวิกา  ฟักทอง
12. เด็กหญิงสิริสกุลพร  ศิริคุณ
13. เด็กหญิงสุชัญญา  ชนะพิมพ์
14. เด็กหญิงสุวิดา  จองพินิจสถิต
15. เด็กหญิงอชิรญา  สามัญแก้ว
 
1. นางพวงพิกุล  โยธาวุธ
2. นางสาวอัญชรา  มูลศรี
3. นางสาวเจนจิรา  อืดใจ
4. นางสาวเจนษิตา  สินเปียง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 64 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ธนะวงศ์
2. เด็กหญิงชัญญา  คุณารูป
3. เด็กหญิงชัญญานุช  บุญสิงมา
4. เด็กหญิงณัฐริกา  พุทธรักษา
5. เด็กหญิงทิภาพร  ทวีจันทร์
6. เด็กชายนิธิกร  ทวีจันทร์
7. เด็กหญิงปวันรัตน์  เวียงคำ
8. เด็กชายพิชิตชัย  บุญทา
9. เด็กชายภานุวัฒน์  ทวีจันทร์
10. เด็กหญิงวริศรา  โตมาชา
11. เด็กชายวันชนะ  จิตตะ
12. เด็กชายวิทยา  แก่นเมือง
13. เด็กหญิงสุมณฑา  ศูนย์กลาง
14. เด็กหญิงสุลิตา  ปัญญาฟู
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นาปรัง
 
1. นายรัฐศาสตร์  สมฤทธิ์
2. นางวัธณาวรรณ  ธิวรรณ์
3. นายวิชัย  บ่อแก้ว
4. นางศิริรัตน์  ชูกร
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 1. เด็กหญิงภทรพรรณ  บัวแดง
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ทัศนพันธ์เพชร
3. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญโลย
 
1. จ.ส.อ.จเร  วิฤทธิ์
2. นางสาวมัลลิกา  วิฤทธิ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 36 โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงจันจิรา  เชียงพรม
2. เด็กหญิงวรัญญา  เจิมเฉลิม
3. เด็กหญิงวาลินี  ธรรมทิพย์
 
1. นายปรีชา  กาวีเขียว
2. นางสมจิตต์  สุวรรณมาศ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านควร 1. เด็กชายธรรพ์ณธร  มูลชัย
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กี
 
1. นางจงศิริ  เหมือนเพ็ชร์
2. นางมาลัย  สนิท
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. เด็กชายทัตพงศ์  แก่นเมือง
2. เด็กหญิงภานุมาศ  ธนะวงศ์
 
1. นายวิชัย  บ่อแก้ว
2. นางสาวอภิรดี  ศรีธนะ
 
60 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90.4 ทอง 6 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  ทนดี
2. เด็กหญิงนิตา  เครือเถาว์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ชอบจิต
 
1. นายถนอม  แจ่มใส
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 73 เงิน 22 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  ใจเฉลา
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กลิ่นเพชร
3. เด็กหญิงวณาศิลป์  อินปั๋น
 
1. นายถนอม  แจ่มใส
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. เด็กหญิงจันทร์รัตน์  แก้วใส
2. เด็กหญิงปิยณัฐ  เต่าทอง
3. เด็กหญิงวิลาสินี  อิ่นคำ
 
1. นางพวงเพชร  ชัยแก้ว
2. นายเสรี  ชัยแก้ว
 
63 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 20 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงสัตตบงกช  ทิพละ
 
1. นายถนอม  แจ่มใส
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 22 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กชายศุภวัทน์  กันทะสอน
 
1. นายถนอม  แจ่มใส
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66.7 ทองแดง 34 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 1. เด็กหญิงนิรชา   วงศ์ประเสริฐ
 
1. นายคนึง  บุญประเสริฐ
 
66 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กหญิงไพรินทร์  แซ่ลี้
 
1. นายสว่าง  คำปลิว
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายปฐมพร  ไชยมงคล
 
1. นางสาวอำพรพันธ์  สะสาง
 
68 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงดาราวดี  แซ่เล่า
2. เด็กหญิงอรวี  แซ่หว้า
 
1. นางมธุสร  ประชุม
2. นางสุพัตรา   สมฤทธิ์
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ทาย 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  เต่าคำ
2. เด็กหญิงธิญาดา  เฉลียว
 
1. นายนันทวัฒน์  ทนทาน
2. นางเสาวลักษณ์  ทนทาน
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงณัฐชา  หลายแห่ง
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  นิลซีก
 
1. นายณัฐกฤช  ชัยชนะ
2. นางสาวอำพรพันธ์  สะสาง
 
71 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 1. นายกิตติพงษ์  ฉลาดแหลม
 
1. นายมนัส  เมืองมา
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปง 1. เด็กหญิงทอน  ลุงซู้
2. เด็กชายบ๊วย  จั่นตี่
3. เด็กหญิงเอ้ย  ลุงซู้
 
1. นายประหยัด  สันเทพ
2. นายสัมพันธ์  เครือมูล
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ทาย 1. เด็กหญิงศิรประภา  บุญปั๋น
2. เด็กหญิงสวรรยา  วงค์จันทร์น้อย
3. เด็กหญิงสุธาศินี  ฉัตรเชิดตระกูล
 
1. นายนันทวัฒน์  ทนทาน
2. นางเสาวลักษณ์  ทนทาน
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนบ้านน้ำมิน 1. เด็กชายจรัส  แซ่ย่าง
2. เด็กชายเอกชัย  ยิ่งธนไพศาล
3. เด็กชายไพโรจน์  ยิ่งธนไพศาล
 
1. นางจุฬารวี   แสนหอม
2. นายสายชล  ชัยวัน
 
75 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 66 ทองแดง 19 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กชายพนธกร  ราชกระโทก
 
1. นายสุชิน  จันทปุณณานนท์
 
76 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กชายกฤตเมธ  กีรติวรางกูร
 
1. นายสุชิน  จันทปุณณานนท์
 
77 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กชายสิทธิชัย  คำเงิน
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์   เสาร์เจริญ
 
78 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ดูใจ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เสาร์เจริญ
 
79 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 10 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กชายสิทธิพร  คำเงิน
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เสาร์เจริญ
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงกัลยากร  ใจคำ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เสาร์เจริญ
 
81 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 72 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุมภู
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
82 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 1. เด็กหญิงอภิชญา  หอมนาน
 
1. นายประสิทธิ์  พรรคเจริญ
 
83 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงสุจิรา  ขันทะวงค์
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
84 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  กองมะลิ
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
85 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93.5 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 1. เด็กหญิงศิริพร  ชมวดี
 
1. นายไพศาล  ชื่นวงศ์
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 70 เงิน 31 โรงเรียนบ้านปัว 1. เด็กหญิงศศินา  เบ็ญจะญาติ
 
1. นางวรรณภา  สัตบุษ
 
87 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 70.7 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 1. เด็กหญิงกาญจนา  หอมนาน
2. เด็กหญิงขนิษฐา  เงิน
3. เด็กชายณัฐพล   มังคลาด
4. เด็กชายธนาดล  เอี่ยมศรีพันธ์
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  หอมนาน
6. เด็กหญิงนริศรา  มังคลาด
7. เด็กหญิงภัทรวดี  หอมนาน
8. เด็กชายศุภณัฐ  การะยศ
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  มังคลาด
 
1. นายประสิทธิ์  พรรคเจริญ
2. นางสายสมร  ไชยวงค์
3. นางสุดสวาท  กีรติวรางกูร
 
88 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 84 ทอง 16 โรงเรียนบ้านปัว 1. เด็กหญิงกนกกร  เดชะบุญ
2. เด็กหญิงกรกนก  วงศ์ใหญ่
3. เด็กหญิงจรินทิพย์  ข่ายสุวรรณ
4. เด็กหญิงจิรภิญญา  ทนดี
5. เด็กหญิงจิราพร  วงศ์ใหญ่
6. เด็กชายจิรายุ  บัวงาม
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  เวียงคำ
8. เด็กชายณัฐดนัย  ใจคำ
9. เด็กชายธนธรณ์  ชนะพิมพ์
10. เด็กหญิงนิลแพร  เหล็กศรี
11. เด็กหญิงพัฒน์นรี  กันทะสอน
12. เด็กชายภูเทพ  ศิลาพรม
13. เด็กหญิงวิลาสินี  พวงเล็ก
14. เด็กหญิงศศินา  เบ็ญจะญาติ
15. เด็กหญิงสิรินทรา  แซ่เติ๋น
16. เด็กหญิงสุขิตา  คำตัน
17. เด็กหญิงสุชาดา  สกุลเพชร
18. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชุมภู
19. เด็กชายอำพล  ขันทะวงศ์
20. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสุมา
 
1. นางนงราม  โนวิชัย
2. นายประสิทธิ์  พรรคเจริญ
3. นางปิยาภรณ์  บุญศรี
4. นางวรรณภา  สัตบุษ
5. นายสุชิน  จันทรปุณณานนท์
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านแก 1. เด็กชายคฑาวุธ  สักแกแก้ว
 
1. นายมานัส  รวมสุข
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 77.5 เงิน 27 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 1. นายเสถียรพงษ์  บุตรแสน
 
1. นางเนาวรัตน์  เสมานุสรณ์
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 40 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงอัญชริน  แซ่ซ้ง
 
1. นางสังวาลย์  เมืองคำ
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 73.66 เงิน 40 โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 1. เด็กหญิงภูสุดา  ศักดิ์ทนทอง
 
1. นายธวัชชัย  จันธิมา
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 24 โรงเรียนบ้านยางขาม 1. เด็กชายธราดล  สุยะต๊ะ
 
1. นางนฤมล  สุขใสบูลย์
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.8 เงิน 19 โรงเรียนชัยชุมภู 1. เด็กหญิงภูฉนิษา  คำยัง
 
1. นางพัทยา  แสงทอง
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.46 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. นายจเรชัย  ตาเต็ง
 
1. นายเกียรติชัย  สิงหเดช
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.4 เงิน 12 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญทา
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  พนาบำรุง
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 22 โรงเรียนบ้านยางขาม 1. เด็กชายดุลยวัต  โวหาร
 
1. นางนฤมล  สุขใสบูลย์
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.46 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลปง 1. เด็กชายโชคชัย  ไชยอักษร
 
1. นางรัตนาภรณ์  หมุดใหม่
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กชายนพดล  คงสถาน
 
1. นางประทุมพร  กันไชยคำ
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญทา
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  พนาบำรุง
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.66 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลปง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อุตสาห์
 
1. นางรัตนาภรณ์  หมุดใหม่
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 41 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงปารีณา  บุญประเสริฐ
 
1. นางพชรมนฑ์  บุญประเสริฐ
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.56 เงิน 35 โรงเรียนบ้านยางขาม 1. เด็กชายศักรินทร์  ธรรมศิริ
 
1. นางนฤมล  สุขใสบูลย์
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. เด็กหญิงศรัณยา  ไกลถิ่น
 
1. นางพวงเพชร  ชัยแก้ว
 
105 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 71 เงิน 22 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บุญชัยดุ้ง
2. เด็กชายจักรพงศ์  วาปีโส
3. เด็กหญิงจามรวรรณ  สิงห์เรือง
4. เด็กชายชลสยาม  ชาวเิทิง
5. เด็กชายชัยชนะ  สารฤทธิ์
6. เด็กชายชุติวัต  ชุ่มใจ
7. เด็กหญิงฐิดาภรณ์  คำมาทิตย์
8. เด็กชายณัฐดนัย  แก้ววังปา
9. เด็กหญิงณิชมน  วงศ์แก้ว
10. เด็กหญิงดอรี  วาปี
11. เด็กชายธนวัฒน์  ทองเวียง
12. เด็กชายธีรพงษ์  บุญแสน
13. เด็กชายธีรพัฒน์  บุญเรือง
14. เด็กหญิงนนธียา  ตาเมือง
15. เด็กชายนฤเดช  วงศ์แก้ว
16. เด็กชายนวพล  วงศ์แก้ว
17. เด็กหญิงบุณยาพร  บุญสินชัย
18. เด็กหญิงปรารถนา  ประเสริฐสังข์
19. เด็กชายพงศกร  แสงหล้า
20. เด็กหญิงพนิตพิชา  กองคำ
21. เด็กหญิงพิชชา  ศรีวิชัย
22. เด็กชายมฤคินทร์  ประเสริฐสังข์
23. เด็กหญิงยุพารัตน์  จิตรเสงี่ยม
24. เด็กหญิงรัตนมณี  สืบสะอาด
25. เด็กหญิงรัมภามณี  สืบสะอาด
26. เด็กชายวราวุธ  วราศัย
27. เด็กชายศรุต  อินทนาพงษ์
28. เด็กหญิงศิริพร  ไสยนารถ
29. เด็กชายสงกรานต์  วราศัย
30. เด็กชายสฏาวุฒิ  พลรักษา
31. เด็กหญิงสุพัตรา  ชาวคำเขตร์
32. เด็กชายอภิวัฒน์  สารฤทธิ์
33. เด็กหญิงอรพลิน  ใจเสาร์ดี
34. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองสิทธิ์
35. เด็กชายเอกราช  ไสยนารถ
 
1. นางนิรมล  นนทราษฎร์
2. นางยุรฉัตร  วงศ์ใหญ่
 
106 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 76 เงิน 29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงจะซี   จะลอ
2. เด็กชายพันธมิตร  นามเมือง
3. เด็กชายราชันย์   แซ่หาง
4. เด็กหญิงวีรดา  แซ่ซ้ง
5. เด็กหญิงศศิธร   แซ่ฟุ้ง
6. เด็กชายสรวิศ  แซ่ลี
7. เด็กชายสุรชัย   ศักดิ์รุ่งเรือง
8. เด็กหญิงอรพิน  แซ่ยาง
9. เด็กหญิงอุไร  ยอดมณีบรรพต
10. เด็กชายไชยพร   กิตติฟุ้งวรกุล
 
1. นางดาณี   ไชยทิพย์
2. นายสุนทร  พานอรุโณทัย
3. นางสาวแสงแก้ว  ไชยมงคล
 
107 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.25 ทอง 17 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ทองเอก
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กวดขุนทด
3. เด็กชายณัฐดนัย  กันทะเนตร
4. เด็กชายณัฐพนธ์  ขะยะ
5. เด็กหญิงทัศนีวรรณ  ทองเอก
6. เด็กชายธนพล  บุญทา
7. เด็กชายนันทวัฒน์  ตระกูลขยัน
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  สาคร
9. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไชยพรม
10. เด็กชายเจตพล  นาปรัง
 
1. นางทัศนีย์  กิจจานุรักษ์
2. นางปุณนิษฐ์  แสงแก้ว
3. นางเ้ฉิดฉาย  บุญช่วย
 
108 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินมี
2. เด็กหญิงทิพย์ผกา  ธิประ
3. เด็กหญิงพัชริณ  เวียนรอบ
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปันแปง
5. เด็กหญิงสิริยากร  บัวติ๊บ
6. เด็กหญิงอรวรรณ  คำประเสริฐ
 
1. นางเยาวรักษ์  สมฤทธิ์
 
109 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำมิน 1. เด็กหญิงนุชนก  มณีรัตน์
2. เด็กหญิงนุชนาถ  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงวรัญญา  ชาวเวียง
4. เด็กหญิงวิหค  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงสุวรรณี  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงอนุธิดา  แซ่ย่าง
 
1. นางจุฬารวี  แสนหอม
2. นายสังวาลย์  มีสุข
3. นางสาวอำพร  กองแก้ว
 
110 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 73 เงิน 25 โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนักแน่น
2. เด็กหญิงกัลยา  อายุ
3. เด็กชายนัชนันท์  แก้วจันหล้า
4. เด็กหญิงพิยดา  เบิกบาน
5. เด็กหญิงรัตติกาล  อินมี
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ร้องครบุรี
 
1. นางวารุณี   เวศนารัตน์
2. นางเยาวรักษ์  สมฤทธิ์
 
111 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 24 โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงฐิติกา  ศรีธนะ
2. เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณเปิ้น
3. เด็กหญิงพิมพกา  ประชามิ่ง
4. เด็กหญิงอรปรียา  ไปเวช
 
1. นางจตุวรรณ  สุรินทร์อมร
2. นางยุพิน  ราหูรักษ์
3. นางหอมหวล  พิมลพันธ์
4. นางแววดาว  วิจิตรานนท์
 
112 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 78.8 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เมืองมูล
3. เด็กชายนิธิกร  เมืองมูล
4. เด็กหญิงบุณยานุช  เมืองมูล
5. เด็กชายภูวดล  ต้นวงค์
6. เด็กชายมงคลชัย  เมืองมูล
7. เด็กหญิงสิริรัตน์  สุริผัด
8. เด็กชายอนันต์ชัย  อิ่นคำ
9. เด็กหญิงอรณิชา  สท้านอาจ
10. เด็กหญิงอักษร  ใจซื่อ
11. เด็กหญิงอัจฉราพร  ศรีคำ
12. เด็กหญิงเยาวเรศ  คำมา
 
1. นายนัทธพงศ์  เสาร์จันทร์
2. นางผ่องพรรณ  ศรีจันทร์
3. นางสุพรรณ  เชื้อสะอาด
4. นางสาวอัมพร  ทะรินทร์พิพัฒน์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  ดอนมูล
 
113 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 30 โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงคอลีเยาะ  ดืืืืืือราโพ
3. เด็กหญิงณัฐมน  เผ่าทะชัย
4. เด็กชายดนัย  สียา
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  ไชยมงคล
6. เด็กหญิงสุพัฒตรา  กาไว
7. เด็กหญิงหทัยกานต์  ธิยาว
8. เด็กชายอภิชัย  ไชยมงคล
9. เด็กหญิงอาลีนา  หมื่นมงคล
 
1. นางจตุวรรณ  สุรินทร์อมร
2. นางยุพิน  ราหูรักษ์
3. นางหอมหวล  พิมลพันธ์
4. นางแววดาว  วิจิตรานนท์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80.5 ทอง 38 โรงเรียนบ้านสบขาม 1. เด็กชายณัฐตพงศ์  ตาคำ
2. เด็กชายวรงกรณ์  สีสิทธิ์
3. เด็กชายสิทธิชัย  ใจเหล็ก
 
1. นายมานพ  สุวรรณทา
2. นางอารีย์  อินทร์ลือ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 43 โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 1. เด็กชายนพดล  ปานดำ
2. เด็กชายนเรศ  ใจคำมา
3. เด็กชายรัฐพงษ์  ใจคำ
 
1. นายธวัชชัย  จันธิมา
2. นายสุริยา   พงษ์ด้วง
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  เกี่ยวพันธ์
2. เด็กหญิงปรียารัตน์  ศรีพุก
3. เด็กหญิงสุพิชญา  หอมนาน
 
1. นางปราณี  สุขศรี
2. นายสุนทรา  ปาละวงษ์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79.25 เงิน 26 โรงเรียนบ้านท่าม่าน 1. เด็กชายจุฑากร  สมัคร
2. เด็กหญิงดารารัตน์  ชาวแพร่
3. เด็กชายอัศราวุฒิ  ก้อนแก้ว
 
1. นางวิไลพร  เวียงนาค
2. นายสังคม  บุตรปัญญา
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญนะ
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  จันทะวัง
3. เด็กหญิงณัฏฐณิกานต์  ใจกว้าง
4. เด็กชายณัฐโชค  นำทาน
5. เด็กหญิงวรัญชลี  ใจดุ
6. เด็กหญิงศรินดา  นำทาน
 
1. นายพิเชียร  ศรีวิชิต
2. นางวรางคณา  ศรีวิชิต
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 22 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก  บุญสิงมา
2. เด็กหญิงชาลิสา  ไชยพรม
3. เด็กหญิงปาณิศา  คุณารูป
4. เด็กหญิงพนิดา  อินเสถียน
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญรักษา
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  ตระกูลขยัน
 
1. นางสาวทัศนีพร  สุริยะวงค์
2. นางพจนา  พรหมเสน
3. นางโปรย  ขัติยศ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84.8 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กหญิงปาลินี  คำมา
2. เด็กหญิงวิรัลยุพา  เมืองมูล
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  จิตรกระโทก
 
1. นายพีรพัฒน์  กาติ๊บ
2. นางศิวพร  สมฤทธิ์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 13 โรงเรียนบ้านฮวก 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  สมปาน
2. นางสาวศิริรัตน์  ธรรมไชย
3. นางสาวสกาวเดียร์  สมปาน
 
1. นายสากล  ก๋องติ๊บ
2. นางอุไรทิพย์  สวยสม
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 1. เด็กชายก้องตระกูล  เมืองมูล
2. เด็กหญิงนพผกา  ตะพรหม
3. เด็กชายเจษฎา  ทุ่งเย็น
 
1. นายสมเชื่อม  กิจพิทักษ์
2. นางสังวาล  กิจพิทักษ์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.2 ทอง 25 โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 1. นายพงศักดิ์  ไชยบุญเรือง
2. นายภาคภูมิ  ผ่านตระกูลชัยสิทธิ์
3. นายศิลปการณ์  ดีปัญญา
 
1. นายสมเชื่อม  กิจพิทักษ์
2. นางสังวาล  กิจพิทักษ์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86.8 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเลี้ยว 1. เด็กหญิงมณฑิตา  เลาคำมี
2. เด็กหญิงลักษณารีย์  กุสาวดี
3. เด็กหญิงวิชยา  อดทน
 
1. นายธงชัย  ทวีโค
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.8 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ไชยจำเริญ
2. เด็กชายธนวัฒน์  อ้อมค้อม
3. เด็กชายสุตานันท์  ลำดับ
 
1. นางสาวจีราวรรณ  เชื้อเมืองพาน
2. นางสมจิตต์  สุวรรณมาศ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 30 โรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อย 1. เด็กชายกฤษฎา  เชียงแรง
2. เด็กหญิงพรธิรา  ขันคำ
3. เด็กหญิงวรรณิสา  ใจปิง
 
1. นางนุชรินทร์  ภูษณะวิวัฒน์
2. นางสุพิศ  พิริยะพันธุ์สกุล
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนบ้านน้ำมิน 1. เด็กหญิงกนกพร  พุงแอ
2. เด็กชายพลอยวรีย์  นิทโน
3. เด็กหญิงมยุรีย์  ชาวเวียง
 
1. นางดรุณี  โสรจสฤษฎ์กุล
2. นางธัญชนก  โนธา
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายกรวิทญ์  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  ใจมา
3. เด็กหญิงนวนันท์  เจนใจ
 
1. นายณิชาภัทร  ธนะวงศ์
2. นางศรีษะเกต  ยอดเมือง
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86.8 ทอง 26 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงจารุณี  แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงรัชนี  จางศิริสกุลชัย
3. เด็กหญิงแสงดาว  ย่างวินิจฉัย
 
1. นางสาวนพมาศ  วงศ์ใหญ่
2. นางแจ่มจันทร์  บุญล้อม
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 16 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงนิชา  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงลา  แซ่ท่อ
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  แซ่จาง
 
1. นางสาวนพมาศ  วงศ์ใหญ่
2. นางแจ่มจันทร์  บุญล้อม
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหย่วน(นาคโรวาท) 1. เด็กหญิงอรนุช   สินไพบูลย์เลิศ
2. เด็กหญิงอรไพริน   สิทธิวนาสกุล
 
1. นางสาววันจันทร์   ทองภูมิพันธ์
2. นางอาไว  เมืองมูล
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 19 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงสุชาวดี   ยอดใจ
 
1. นางสาวจิรนันท์  งามตา
2. นางวรรณฤดี  บุญประเสริฐ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 1. เด็กชายชยานันท์  บัวระภา
2. เด็กชายสุทธิลักษณ์  ทิพย์ชาติ
 
1. นายประทีป  ธิสา
2. นางสาวอำไพร  สมสมัย
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางป้อม 1. เด็กชายปรัญชัย  คำวงค์
2. เด็กหญิงพลอยทับทิม  เกลียวประเสริฐ
 
1. นายอนันต์  เวียงลอ
2. นายอรุณ  ร่มแก้ว
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางป้อม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มาตัน
2. เด็กหญิงวิลีณญา  แก้วมาเมือง
 
1. นายอนันต์  เวียงลอ
2. นายอรุณ  ร่มแก้ว
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 1. นางสาวจิดาภา  หมั่นขัน
2. เด็กหญิงสุราพร  โคดม
 
1. นายประทีป  ธิสา
2. นางสาววรรณา  บุญถึง
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงชาลี  แซ่จาว
2. เด็กหญิงธัญวลัย  แซ่จาว
 
1. นายสรชัย  ช่างแต่ง
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านยางขาม 1. นายจักรพงษ์  ไชยมงคล
2. เด็กชายอนุเชษฐ์  หอมนาน
 
1. นางดอกรัก  ม้วนพรม
2. นายปิยะวุฒิ  โนขัติมา
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านเลี้ยว 1. เด็กหญิงทิพย์มาศ  อินถา
2. เด็กหญิงโนริกะ  ชำนาญ
 
1. นายศักยะ  เย็นใจ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านยางขาม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  หวายลี
2. นายจิรายุทธ์  วงค์เครือ
 
1. นายปิยะวุฒิ  โนขัติมา
2. นางวิภาภรณ์  นามราชา
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 1. เด็กหญิงณิชกุล  สอนทอง
2. เด็กหญิงสิริกุล  ใจนวล
3. เด็กหญิงสุพรรณี  พวงสมบัติ
 
1. นายไกรวุฒิ  วงศ์ขจร
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านจำบอน 1. นายนันทพงศ์  กาติ๊บ
2. นายฤกษ์สุริยะ  ภูมิ่งดาว
 
1. นายบุญรักษ์  ใจวังโลก
2. นายศรัทธา  รุ่งไพบูลย์กิจ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านจุน 1. เด็กชายกฤต  สงวนเชื้อ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ศูนย์กลาง
3. เด็กชายศราวุฒิ  อุ่นเรือน
 
1. นายดำรง  กาญจนสุวรรณ
2. นายสมเกียรติ  แสนป้อ
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายสินศักดิ์  แซ่เติ๋น
2. เด็กชายอัครเดช   แซ่หาญ
3. เด็กชายเจริญ  แซ่กือ
 
1. นางสาวกรวิการ์   ก๋าสุข
2. นายนันท์   ก้อคำ
 
145 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 86.6 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กชายศิรศิลป์  ปังประเสริฐกุล
 
1. นางพชรมนฑ์  พรพีระมานนท์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 79.6 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงอชิรญา  ทุ่งกาย
 
1. นางสาวเกษมณี  สมฤทธิ์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 65.7 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านปางมดแดง 1. เด็กชายภาณุเดช  ป้องเงิน
 
1. นางนิศากร  สมฤทธิ์
 
148 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 61.1 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลคุณากรวิทยา 1. เด็กหญิงแต้มฝัน  พึ่งพวก
 
1. นายเกษม  เลิศวงศ์รัตนกุล
 
149 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 32.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายธรรมารินทร์  จุง
 
1. นางพิมพรรณ  เชื้อหมอ
 
150 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. เด็กหญิงปณิดา  สวยสม
 
1. นางสาวสิเนหา  เมืองมูล
 
151 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80.2 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงราตรี  เมืองมูล
 
1. นางพชรมนฑ์  พรพีระมานนท์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 20 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  กิ่งงาม
 
1. นางสาวมัณฑกานต์  เชื้อสะอาด
 
153 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 77 เงิน 19 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงพศิกา  เชื้อสะอาด
 
1. นางหทัยทิพย์  จันธิมา
 
154 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงวไลรักษ์  พรสุขฤทัย
 
1. นางแสงเดือน  เป็งใจ
 
155 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 78.75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงกันยา  แซ่หาง
2. เด็กหญิงพรประกาย  แซ่หาง
3. นายวีระพล  แซ่โซ้ง
4. เด็กหญิงสุภารัตน์  แซ่ว่าง
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศักดิ์ชัยพิบูรณ์
 
1. นายทองเดี่ยว  พินิจ
2. นางสาวมัณฑกานต์  เชื้อสะอาด
 
156 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 79.2 เงิน 26 โรงเรียนบ้านหย่วน(นาคโรวาท) 1. เด็กหญิงศยามล   แซ่ว้าง
 
1. นางมาลี  อินทเจริญศานต์
 
157 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 47.67 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  อาชาวาสนา
 
1. นางแสงเดือน  เป็งใจ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลคุณากรวิทยา 1. เด็กชายจักรพล  เมฆแสน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูซ้ายศรี
3. เด็กชายภูรินทร์  ฤดีใจ
4. เด็กชายวรวิชญ์  จิตต์กล้า
5. เด็กชายสรวิทศ  อะทะวงศา
6. เด็กชายสัณห์พิชญ์  กาติ๊บ
 
1. นางขนิษฐา  เลิศวงศ์รัตนกุล
2. นางสาวจุรีย์  วงศ์ใหญ่
3. นายเกษม  เลิศวงศ์รัตนกุล
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75.7 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 1. เด็กชายชยณัฐ  คำงาม
2. เด็กชายณัฐพงศ์  วงศ์แพทย์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทาสีเพชร
4. เด็กชายนพรัตน์  ยะมงคล
5. เด็กชายนันทิพัฒน์  มั่นกลิ่น
6. เด็กชายพศิน  ธงชัย
7. เด็กชายวัฒนศักดิ์  ใจคำลือ
8. เด็กชายสุรชัย  บุญประเสริฐ
 
1. จ.ส.อ.จเร  วิฤทธิ์
2. นางสาวมัลลิกา  วิฤทธิ์
3. นายเพทาย  ศรีจันทร์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายชัชนันท์  เมืองคำ
2. เด็กชายธนกฤต  เตจ๊ะ
3. เด็กชายนิภัทร  สีสัน
4. เด็กชายปฏิพล  หมอยาดี
5. เด็กชายพิทักษ์  บัวตูม
6. เด็กชายพุฒิพงษ์  ไชยมงคล
7. เด็กชายวรวิทย์  บัวธนะ
8. เด็กชายเกียรติศักด์  พลดงนอก
 
1. นางสาวจีราวรรณ  เชื้อเมืองพาน
2. นายณัฐกฤช  ชัยชนะ
3. นายปรีชา  กาวีเขียว
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 78.5 เงิน 27 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. นางสาวกัลญา  แซ่ว่าง
2. นายจเรชัย  ตาเต็ง
3. นางสาวนงนุช  แซ่โซ้ง
4. นางสาวปนัดดา  ศรีวงศ์
5. นายประสบพร  ปลื้มมะลัง
6. นางสาวพรชิตา  สีหลอด
7. นายพัชรศรัณย์  แซ่ลี
8. นางสาวมัธนา  แซ่ย่าง
9. นางสาวรุจนา  วงศ์มุทิตาจิต
10. นายอนุชา  แซ่ย้าง
 
1. นางสาวจันทร์สาย  เวียงคำ
2. นางสาวปทิตตา  จำรัส
3. นายวีระวัฒน์   เอี่ยมละออ
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 19.3 เข้าร่วม 32 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กชายกฤติโชค  รัตนขอดสกุล
2. เด็กหญิงธุลีพร  ชาวริม
3. เด็กหญิงนภัสกร  จตุแสน
4. เด็กชายพงศกร  พ่วงจาด
5. เด็กชายพันธ์อิงคกานต์  ธนะหมอก
6. เด็กชายภูตะวัน  ปันนา
7. เด็กหญิงรัตนกมล  กองแก้ว
8. เด็กหญิงสุกัญญา  ปวงคำ
9. เด็กชายอิทธิกร  วงศ์ใหญ่
10. เด็กหญิงเบญญาภา  เชียงแรง
 
1. นางกรรณิกา  รุ่งไพบูลย์กิจ
2. นางจงจิต  เครือทองศรี
3. นายชาญชัย  เชียงแรง
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 66.9 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงจิราพร  พรมรินทร์
2. เด็กหญิงบุรัสกร  อืดใจ
3. เด็กหญิงมะยุรี  ยอดมณีกาญจน์
4. เด็กชายยุทธนา  โทอรัญ
5. เด็กหญิงวริษา  หลอดกระโทก
 
1. นางสาวปทิตตา  จำรัส
2. นางสาวสุนิสา  จันทิมา
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มั่งมูล
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  คำลือ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เสมอเชื้อ
 
1. นางลิขิต   พิเคราะห์
2. นางอำพรรณ  รัตนแพทย์
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. นางสาวขนิษฐา   พุกนันตา
2. นางสาวจรีนารถ  อะทะเทพ
3. นายธวัฒน์ชัย  คำงาม
 
1. นางสาวฐิติญารัตน์  ปกรณ์อังกูร
2. นางสายฝน  ภิญโญ
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 78.6 เงิน 20 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  ฉลาดแหลม
2. เด็กหญิงยุวธิดา  ประชุมพร
 
1. นางจีราภา  สุริยะ
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 93.79 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคุณากรวิทยา 1. เด็กชายจีรภัทร  สุริยะ
2. เด็กชายสิรดนัย  อินทร์มะณี
 
1. นางขนิษฐา  เลิศวงศ์รัตนกุล
2. นายเกษม  เลิศวงศ์รัตนกุล
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 52.34 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอนุบาลคุณากรวิทยา 1. เด็กชายจิรสิน  บุญประเสริฐ
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  อัครเสถียรวงศ์
 
1. นางสาววนัชวรรณ  พิมพ์ปรุ
2. นางสาวเต็มสิริ  ภู่หอมเจริญ
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. นางสาวชลธิชา  อิ่นแดง
2. นางสาวนำฝน  อบเชย
 
1. นางพวงเพชร  ชัยแก้ว
2. นายเสรี  ชัยแก้ว
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคุณากรวิทยา 1. เด็กชายภูเบศ  คำคง
2. เด็กชายรพีร์  ดอนมูล
 
1. นางขนิษฐา  เลิศวงศ์รัตนกุล
2. นายเกษม  เลิศวงศ์รัตนกุล
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. นายธันวา  งามตา
 
1. นางสาวนรากร  กองมงคล
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 1. เด็กหญิงวริษา  ชัยวร
 
1. นางพนิดา  สารเทพ
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านควร 1. เด็กชายวีระพล  บุญชุม
 
1. นางวราภรณ์  หมัยเงิน
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงปยุดา   วารีนิยม
 
1. นางดาณี  ไชยทิพย์
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.33 เงิน 4 โรงเรียนบ้านร่องย้าง 1. เด็กหญิงวริษา  ทำละเอียด
 
1. นางจิรสิริ์  ศรีสุข
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.67 เงิน 15 โรงเรียนบ้านร่องย้าง 1. เด็กชายศตวรรษ  ศรีนาโย
 
1. นางสุชาดา  จันทะวงศ์
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.33 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 1. เด็กหญิงอาภาภัทร  ชุมภูชนะภัย
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ฝึกฝน
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตั้งใจ
2. เด็กชายสุจินดา   จันเงิน
3. เด็กชายอภิวิชญ์  กันทะ
 
1. นางคำพลี  ใจสม
2. นางอำพรรณ  รัตนแพทย์
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.9 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กชายชีพนนท์  ปิจจะวงค์
2. เด็กชายยุทธพงษ์  เสมอ
3. เด็กชายเส็ง  กานหลวง
 
1. นางสาวพยอม  มั่งมูล
2. นางอำพรรณ  รัตนแพทย์
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสถาน 1. เด็กชายนนทกร  หมื่นสิทธิ์
2. เด็กชายวิษณุชัย  แหมไธสง
 
1. นายพรศักดิ์  บรรเทาทุกข์
2. นางเมริสา  หัวนา
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสบสา 1. เด็กหญิงปนัสยา  เชื้อสะอาด
2. เด็กชายวิริยพล  วิริยจารี
 
1. นางพัชรี  สมฤทธิ์
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน    
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรียา
2. เด็กชายวรกานต์  สันทนะ
 
1. นางวิภา  กองจันทร์
2. นางเพ็ญศรี  อุ่นเรือน
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงดาว  แซ่ย่าง
2. เด็กชายสุรเกียรติ  แซ่ลี
 
1. นางดาณี  ไชยทิพย์
2. นายสุนทร  พานอรุโณทัย
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.66 ทอง 8 โรงเรียนบ้านร่องย้าง 1. เด็กชายศตวรรษ  ศรีนาโย
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ปัญญานาค
 
1. นายจรูญ  สุพรรณนนท์
2. นางบัวศรี  โพธิศาสตร์
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.6 ทอง 7 โรงเรียนราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงดวงพร  แซ่เล่า
2. เด็กหญิงดาว   แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงปานชีวา   วารีนิยม
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    กุลพงศ์เสรี
5. เด็กหญิงสุภรณ์   แซ่ลี
6. เด็กหญิงอารี   แซ่ย่าง
 
1. นางสาววนิดา  มีสุข
2. นางสาววิราภรณ์  ทุ่งเย็น
3. นางสาวอัชรี  วงศ์กา
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านร่องย้าง 1. เด็กหญิงรัตนา  ไข่ทา
2. เด็กหญิงศิริพร  อินถา
3. เด็กชายอาทิตย์  เพตรา
 
1. นายกฤษฎิ์ฉันทัช  ปิยวรรณหงส์
2. นายกวินทิพย์  ไชยมงคล
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ใจเสาร์ดี
2. เด็กหญิงทิพกฤตา  อินยม
3. เด็กหญิงอัมรา  ทานัน
 
1. นางลัดดา  บุญเรือง
2. นางสาววาสนา  วรรณโกฏิ
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.5 ทอง 33 โรงเรียนบ้านฮวก 1. เด็กหญิงชลิตา  บัวผัด
2. เด็กหญิงพรทิพา  สุบาลงาม
3. เด็กหญิงอัจฉรา  นวลน้อย
 
1. นายสากล   ก๋องติ๊บ
2. นางอุไรทิพย์   สวยสม
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กชายจิรภัทร  อินยม
2. เด็กชายดนุวัฒน์  ดวงทิพย์
3. เด็กชายธนเกียรติ  หมอยาดี
 
1. นายธวัช  ซื่อสัตย์
2. นางเทียมแข  สตพันธุ
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ชาวเวียง
2. นายวรวิทย์  โยปัญญา
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ตุ่นแก้ว
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ใจกล้า
2. นางสายพร  ไชยสถาน
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงศุภกานต์  สีสัน
 
1. นางนงนภัส  โลราช
2. นายสมจิตร  พรหมเผ่า
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 22 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กชายหัสดิน  แสงศรีจันทร์
2. เด็กชายเอกพล  บัวแดง
 
1. นางจุติภรณ์  เครืออินทร์
2. สิบเอกศรศักดิ์  เครืออินทร์
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.8 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 1. เด็กชายนพนันท์  เทพรักษา
2. เด็กชายมนต์มนัส  บุญแสง
3. เด็กชายสงกรานต์  เชื้อสะอาด
 
1. นางกัญญารัตน์  พวงมะลิ
2. นายสราวุธ  หอมนาน
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 15 โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 1. เด็กชายชินวัตร  กุลพัทธนันท์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   สนท์ชาวไพร
3. เด็กชายอธิชาติ   ยาณะประเสริฐ
 
1. นายสมเชื่อม  กิจพิทักษ์
2. นางสังวาล  กิจพิทักษ์
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสถาน 1. เด็กชายนาวิน  ผาดอน
 
1. นางเมริสา  หัวนา
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสถาน 1. เด็กหญิงวรัมพร  จะติ
 
1. นายพรศักดิ์  บรรเทาทุกข์
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 1. เด็กชายเนติพงษ์  พวงพั่ว
 
1. นางสุภาพ  วงศ์สุวรรณ
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.2 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลปง 1. เด็กชายอัมภฤน   ศิริโสภณ
 
1. นางณัฏฐ์  วรินทร์รักษ์
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์   แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงปิยาพัชร  ศักดิ์รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงพัชรี  มุดเขียว
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลีมณี
 
1. นางสาวจุฑาลักษณ์   พุฒดี
2. นางดาณี  ไชยทิพย์
3. นางสาวแสงแก้ว  ไชยมงคล
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง 8 โรงเรียนบ้านร่องย้าง 1. เด็กหญิงนิตยา  ใจสี
 
1. นางบัวศรี  โพธิศาสตร์
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 15 โรงเรียนราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงปานชนก  วารีนิยม
 
1. นางสาวบุษกร  ปัญญาภู
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงญาณี  วารีนิยม
2. เด็กหญิงตมิสา  เกียรติ์สุขสกุล
3. เด็กหญิงนารี  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงพีระดา  แซ่เล่า
5. เด็กหญิงไหม  แซ๋่ย่าง
 
1. นางขวัญใจ  เมฆสุวรรณ์
2. นายสังวรณ์  ยะตา
3. นางสาวอรวิภา  คำปัญจะ
 
204 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 93.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 1. เด็กหญิงอารีรัตน์   พึ่งตนเอง
 
1. นางสาวฐาณิญา  เสาร์ดี
 
205 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงจิดาภา  บินขุนทด
2. เด็กหญิงจิรชยา  บุญเตี่ยม
3. เด็กชายสิริกร  จอมใจ
 
1. นางวิไลวรรณ  เครือมูล
2. นางศรีทอง  อินถา
 
206 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 1. เด็กชายสุชาติ   ชีวพงษ์กุล
2. เด็กหญิงสุทธิตา   ใจสุข
3. เด็กหญิงโสภิดา   เกียรติสุรนานนท์
 
1. นางจุฑารัตน์  เบญจาภิวัฒน์
2. นางศิริรัตน์  เวียงคำ
 
207 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1. นางพชรมนฑ์  พรพีระมานนท์
 
 
208 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนบ้านสบบง 1. นางเสาวคนธ์  ใจกล้า
 
 
209 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - - - โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 1. จ.ส.อ.จเร  วิฤทธิ์
 
 
210 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)