สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พะเยา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายภัทรพล  บุญยัง
 
1. นางสมพร  ขันธรัตน์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 72 เงิน 29 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงกรรณิกา   นามสาม
 
1. นายโพธิ์  ทินนา
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงรัตวรรณ  หงษ์ทอง
 
1. นางวันทนี  รัตนแพทย์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 40 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงวัสนนันท์  ปัญญา
 
1. นางวารุณี  อุ่นแก้ว
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงวนิดา  มาวิเศษ
 
1. นายบุญภพ  วงศ์ประสิทธิ์
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงนฤภัทร  ปัฐวี
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.75 ทอง 23 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อดิษะ
 
1. นางชลธิชา  คำเผ่า
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 31 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงอภิยฎา  จักอินต๊ะ
 
1. นางนัยนา  ยะตา
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 27 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ไก่งาม
 
1. นายพงศกร  แก้วเทพ
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงวิภาพร  ทนันชัย
 
1. นายวิสุทธิ์  ไชยปิน
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 75.6 เงิน 16 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงปรีญานุช  ลอยสุวรรณ
2. เด็กหญิงศรันย์พร  ลังก๋าแก้ว
 
1. นางจันทร์ฟอง  ใจพรม
2. นางวรัญญา  เมืองเจียง
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 89.25 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. นางสาวฐิติรัตน์  คำภักดี
2. นางสาวณัฐชยา  สุขโข
 
1. นางสาวมลิวัลย์  หวานเสียง
2. นางสวาท  มอญแสง
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  พิมสาร
 
1. นางวาสนา  เสมอเชื้อ
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายกฤษฎ์  เอื้อพิทักษ์สกุล
 
1. นางนันทนิตย์  มุกสิก
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กชายฮาซัล  อนุรักษ์
 
1. นายธนาพงษ์  สาวฤทธิ์
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83.8 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงนันทิชา  หล้าคำมูล
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  กันนิกา
3. เด็กหญิงอภิยฎา  จักอินต๊ะ
 
1. นางนัยนา  ยะตา
2. นายพิเชษฐ์  ไชยบาล
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  บุญมา
2. เด็กหญิงธาดา  ทองอาษา
3. เด็กชายอดิศักดิ์  จันคำ
 
1. นายธนาพงษ์  สาวฤทธิ์
2. นางธัญญาภรณ์  เครือคำ
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายธนวรรธ  คำอ้าย
2. เด็กชายศตวรรษ  บุญชัยแสน
 
1. นางบุญประคอง  อินปั๋น
2. นางสุนันทา  สุภาวรรณ
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72.8 เงิน 11 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายยุทธนา   ทาฟุ่น
2. เด็กชายอนุวัต  เสมอเชื้อ
 
1. นางสาวยุพาพิน  ศรีทนต์
2. นายสุริยนต์  อุนจะนำ
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงกันติชา  หอมนาน
 
1. นางสาวไพรวัลย์  เพียรจริง
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 27 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ต๊ะต้นต้อง
 
1. นายพิเชษฐ์  ไชยบาล
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงน้ำมนต์  วงค์ใส
 
1. นางสาวยุพาพิน  ศรีทนต์
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายธนทัต  กลัดเทศ
2. เด็กชายธีรเมธ   บุญเจริญ
3. เด็กชายสุรพัศ  วงค์หาญ
 
1. นางวลัยพรรณ  ใจคำ
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาง 1. นางสาวปาริฉัตร   จำปาเครือ
2. เด็กหญิงอรณิชา  ใจดี
3. เด็กหญิงเนตรศิริ  อินต๊ะเขียว
 
1. นางวรสิริ  อักษรศิริ
2. นายวีนัส  ปาใจ
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66.8 ทองแดง 41 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงจรรยารัตน์   วงศ์สิงห์
2. เด็กชายอรรคเดช  ปัญญาวงศ์
3. เด็กหญิงอรินทยา  ใจกล้า
 
1. นางปาริชาติ  กลิ่นหอม
2. นางเสาวภา  ใจสม
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.4 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ตุ้ยวงศ์
2. เด็กหญิงสุธีมนต์  เฉื่อยฉ่ำ
3. เด็กชายอุษาเมธา  ร่วมชาติ
 
1. นางสุพร  กันทะวัง
2. นางเสาวภา  ใจสม
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78.2 เงิน 22 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 1. เด็กหญิงกนกพร  อำภาพันธ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ตลับไธสงค์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  เวียงจันทึก
 
1. นายกิตติศักดิ์  หงษ์ทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 25 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 1. เด็กหญิงนฤมล  ขยันขาย
2. เด็กหญิงปนัดดา  ชูไว
3. เด็กหญิงสุณิสา   ชัยศิลป์
 
1. นายกิตติศักดิ์  หงษ์ทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 79.2 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงณธมน  สมิทธิกรกุล
2. เด็กหญิงธัญชนก  สุริยะ
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  ธนภัทธ์ธีนนท์
 
1. นางวลัยพรรณ  ใจคำ
2. นางสาวเบญจมาศ  หล้าใหม่
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายคมสัน  จักคำบาง
2. เด็กหญิงธนพร  จรดล
3. เด็กชายอนันตชัย  ยะตา
 
1. นางสุพร  กันทะวัง
2. นางเสาวภา  ใจสม
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 66.6 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านปาแฝกเหนือ 1. เด็กหญิงจิยดา  ใจเอ้ย
2. เด็กหญิงวรรณภา  บัวเขียว
 
1. นางสาวกานดา  แก้วฟู
 
32 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 52.54 เข้าร่วม 20 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายจิรายุ  นำไพศาล
2. เด็กชายภากร  โพธิ์เที่ยง
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์   ตันกูล
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79.71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายคมสันต์  เมฆอากาศ
2. เด็กชายประพัทพงษ์  อนุรักษ์สกุลศรี
 
1. นายจิราวุฒิ  สมวงษา
2. นายหรินทร์  อินสุขิน
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 53.64 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายกิตติเดช  บัวเข็ม
2. เด็กชายณัฐพล  ผัดดี
 
1. นางสนธยา  ชัยศร
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ฤทธิ์ตระกูล
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 59.39 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายจักรพงษ์  บุญสิงห์มา
2. เด็กชายวิทวัส  อ่อนโพธา
 
1. นางทับทิม  สิวะพลงาม
2. นายประหยัด  กันธิมา
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 44.79 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายพิชญุตม์  พันธ์นา
2. เด็กชายอุเทน  จันทร์งาม
 
1. นางทับทิม  สิวะพลงาม
2. นายประหยัด  กันธิมา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงกุลริศา  บุญเสาร์
2. เด็กหญิงดาริณี  ขันชัยวงค์
3. เด็กหญิงปวณรี  ไชยคำ
4. เด็กหญิงพิมลศรี  จันทร์ทิพย์
5. เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  ทังสนิมิตสกุล
 
1. นางปราณี  แก้วเทพ
2. นายสุทธิพร  ชะเอ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงทักษิณา  ศิริผล
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์สุข
3. เด็กหญิงอภิชา  ยารังษีสกุล
4. เด็กหญิงอรกช  พินิจสุวรรณ
5. เด็กหญิงเมธาวี  เป็งงามเมือง
 
1. นางเพชรรัตน์  ศรีเทพ
2. นางโสภา  จันทร์ถนอม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงณัฐมนต์  ทาปั๋น
2. เด็กหญิงธิตรา  ผงราช
3. เด็กหญิงสุนิสา  สุขสมบัติ
4. เด็กหญิงอรจิรา  คำปวน
5. เด็กหญิงอรัญญา  ทาจุมปู
 
1. นางรุจิรา  หทัยดำรงวิทยา
2. นางสายฝน  ทนันไชย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.6 ทอง 28 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงฐิติยาญี  มุมวงค์
2. เด็กหญิงธิดาพร  ภูคำแสน
3. เด็กหญิงประสิตา  มุมวงค์
4. เด็กหญิงอรุโณทัย  สินชัย
5. เด็กหญิงอาทิติยา  สายเครือวงค์
 
1. นายสมพิศ  สุภารัตน์
2. นางแสงอรุณ  นัดดากุล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.3 ทอง 21 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงจรัสศรี  ใจประการ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  มูลทอง
3. เด็กหญิงพรนิภา  ปลัดกอง
4. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ใจประการ
5. เด็กหญิงลักษิกา  แก้วเอ
 
1. นางกนิษฐา  กาจินา
2. นางพิกุล  พันธุ์ปัญญา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  ขุ่ยคำ
2. เด็กหญิงมณฑิตา  มังษา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สุวรรณวงค์
4. นางสาวสุธาสินี  น้อยตุ่น
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ลังก๋าแก้ว
 
1. นายเผด็จ  ลาวตุม
2. นางแสงอรุณ  นัดดากุล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 71.1 เงิน 33 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายกิตติชัย  สิทธิบุญไพศาล
2. เด็กหญิงธิตรา  ผงราช
3. เด็กหญิงวิภาพร  ทนันชัย
4. เด็กหญิงอรจิรา  คำปวน
5. เด็กหญิงอรนิชา  แซ่ตั๊น
 
1. นางรุจิรา  หทัยดำรงวิทยา
2. นายเรวัฒน์  ไชยบาล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.7 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายพชร  สมบูรณ์
 
1. นางเอธยา  หงษ์ทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.13 ทอง 16 โรงเรียนบ้านแม่อิง 1. เด็กหญิงปานชีวา  วงศ์ไชย
 
1. นางศรินทิพย์  พุทธอินทร์ศร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.65 ทอง 24 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงพัชรี  สมศรี
 
1. นางสาวจันทร์นวล  สมศรี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 89.2 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงชญานิษฐ  ศรีบุญชู
2. เด็กชายนิธิกร  นาแพร่
 
1. นางสาวพยอม  สายแปง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงศตพร  เครือเตจ๊ะ
2. เด็กชายโพธิพงศ์  โพธิ
 
1. นางสาวพยอม  สายแปง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญมา
2. เด็กชายเทวัญ  จินะปัญญา
 
1. นายสมัย   เชียงแสน
2. นางอุทัยวรรณ  ต๊ะคำ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงกนกพร  แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่จ๋าว
3. เด็กหญิงมัณฑนา  ปิงเมือง
4. เด็กหญิงวิภาสินี  หาญป้อ
5. เด็กหญิงศิริพร  จันทร์มูล
6. เด็กหญิงสาวณีย์  เติมวัชรชัย
7. เด็กหญิงสิริรัตน์  ฟูแสง
8. เด็กหญิงอังคนัน  จันทร์ผง
9. เด็กหญิงเบญจวรรณ  นันตาสืบ
10. เด็กหญิงเสาวณีย์  แซ่จ๋าว
 
1. นางฉวีวรรณ  ปินตาแสน
2. นางสาวสุพรรณ  สุริยะ
3. นางสาวเพียงศุภรักษ์  กันธปัญญา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 81.8 ทอง 38 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงกัญญาดา  สุริยะไชย
2. เด็กหญิงกุลปรียา  อยู่สบาย
3. เด็กหญิงณิชารีย์  สุริยะไชย
4. เด็กหญิงธัญชนิต  ศีติสาร
5. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทองสุข
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน  จันต๊ะ
7. เด็กหญิงวรรณิษา  ปวงงาม
8. เด็กหญิงสมพรรณ์  หาลือ
9. เด็กหญิงสุธีธิดา  สุขตัว
10. เด็กหญิงแพรไหม  นนทรีย์
 
1. นางสาวพยอม  สายแปง
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 62 ทองแดง 33 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 1. เด็กหญิงชนิดา  แก้วเทพ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทาแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยวุฒิ
4. เด็กหญิงปริญญา  ไชยลังกา
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  ไชยกุล
6. เด็กหญิงภัทราวดี  ฟองอินทร์
7. เด็กหญิงมธุรดา  มหายศ
8. เด็กหญิงรุจิรา  เรือนกูล
9. เด็กหญิงวชิราภินันท์  วิลาชัย
10. เด็กหญิงวราภรณ์  สุนทรวิภาค
11. เด็กหญิงวิจิตรา  ปัญญางาม
12. เด็กหญิงศศิกาญจน์  บุญสวยขวัญ
13. เด็กหญิงอารีรัตน์  พรหมเสน
14. เด็กหญิงเกศรา  ไชยวงศ์
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เสาร์จันทร์
 
1. นางสมบูรณ์  ศุภกา
2. นางอรวรรณ  ชัยเรืองวุฒิ
3. นางอำไพ  เปล่งวิทยา
4. นางสาวโชติกา  ธนโชติจำรัส
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 17 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชนิสรา  พร้อมบัวป่า
2. เด็กหญิงปภัสรา  แสงตารัตน์
3. เด็กหญิงสายฝน  อันทะปัญญา
 
1. นายพรเลิศ  คำมาเร็ว
2. นางพูลศรี  กีพงษ์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง 22 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงกรณิการ์  หมั่นไร่
2. เด็กชายนิรุช  สิงห์อุปโป
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ยิ้มเกิด
 
1. นางทับทิม  สิวะพลงาม
2. นายพรเลิศ  คำมาเร็ว
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงชนิตา  บุญมา
2. เด็กหญิงนิตยา  พรหมวงค์
 
1. นางอุทัยวรรณ  ต๊ะคำ
2. นายเสกสรร  อ้ายสุรินทร์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร  แก้ววัง
2. เด็กหญิงรจนา  ทาบูเรศ
 
1. นายพรเลิศ  คำมาเร็ว
2. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
57 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85.2 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  มะลิวัน
2. เด็กหญิงปรวรรณ  แปงณีวงค์
3. เด็กหญิงอติกานต์  ละลอกแก้ว
 
1. นางลักษณะ  พวงสุวรรณ
2. นางสนธยา  บุญมาก
 
58 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เขียวงาม
2. เด็กหญิงปพัฐษดา  ภาชนะ
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  จรัสดาราแสง
 
1. นางลักษณะ  พวงสุวรรณ
2. นางสนธยา  บุญมาก
 
59 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงจิรนัฐดา  คำบุญแดง
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  คำแก้ว
3. เด็กหญิงอาทิตยา  โยมา
 
1. นางรุจิรา  หทัยดำรงวิทยา
2. นางสาวอรทัย  จินแสน
 
60 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงกีตรัตน์  ขุนน้ำ
 
1. นางลักษณะ  พวงสุวรรณ
 
61 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงมาริษา  กองเงิน
 
1. นางสาวศศิธร  แสงดอก
 
62 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72.5 เงิน 25 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายอภิสิทธ์  สวาทนา
 
1. นางวรรณรัตน์  ประวงศ์เทพ
 
63 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  มาลีพัตร
 
1. นายอำนวย  สิงห์คำ
 
64 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เสนาวงศ์
 
1. นางดวงใจ  ฟองจำ
 
65 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 17 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงญาณิศา  เอี่ยมวิจิตร
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ไชยวุฒิ
 
1. นายอำนวย   สิงห์คำ
2. นางแสงเดือน  ลาวตุม
 
66 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 27 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ต๊ะวงค์
2. เด็กชายธนพล  ใบอุบล
 
1. นายอำนวย  สิงห์คำ
2. นางแสงเดือน  ลาวตุม
 
67 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 61 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงนันทพร  แตงรอด
2. เด็กหญิงอรัญญา  ทาจุมปู
 
1. นางสาวยุพาพิน  ศรีทนต์
2. นางรุจิรา  หทัยดำรงวิทยา
 
68 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงสายป่าน  แก้วเมืองวัน
 
1. นายจำรัส  ใจมิภักดิ์
 
69 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจพรม
2. เด็กหญิงนริศรา  วัฒนศิริ
3. เด็กชายวงศ์ชนก  วงศ์ประสิทธิ์
 
1. นางสมพร  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางเนาวรัตน์  บุญประคอง
 
70 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 74 เงิน 23 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายกฤษณะ  สมศรี
2. เด็กชายทนงศักดิ์  สมศรี
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สมศรี
 
1. นายบุญเทียม  กัลยา
2. นายสายยนต์  บุญเรือง
 
71 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 63 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงกฤติยา  ต๊ะวัง
2. เด็กหญิงชญานิศ  ธรรมสาร
3. เด็กหญิงศิริพร  นามสาม
 
1. นางวัชรา  ชูเกษ
2. นายวีนัส  ปาใจ
 
72 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงสายฝน  อันทะปัญญา
 
1. นายณรงค์ชัย  ดำรงพุฒิเดชา
 
73 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชนิสรา  พร้อมบัวป่า
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
74 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายสงกรานต์  หาญจริง
 
1. นายนันทพล  ฟูสีกุล
 
75 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงปภัสรา  แสงตารัตน์
 
1. นายจำรัส  มาติ๊บ
 
76 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  วรไวย์
 
1. นางสาวถาวรนิชา  ยารังษี
 
77 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85.5 ทอง 24 โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สมศรี
 
1. นายกิตติพงษ์  เชื้อหมอ
 
78 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายสุวัฒน์  ไพฑูรย์
 
1. นางสุนา  อินโต
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 71 เงิน 30 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงสุพรรษา  หารภิรมย์
 
1. นางสาวถาวรนิชา  ยารังษี
 
80 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 74.25 เงิน 13 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชนิสรา  พร้อมบัวป่า
2. เด็กหญิงบุษรา  มาสอน
3. เด็กหญิงปภัสรา  แสงตารัตน์
4. เด็กหญิงพรวิภา  จัตตุวงศ์
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วรไวย์
6. เด็กหญิงมิญาวดี  อุราแก้ว
7. เด็กหญิงรจนา  อุปชา
8. เด็กหญิงสายฝน  อัณทะปัญญา
 
1. นายณรงค์ชัย  ดำรงพุฒิเดชา
2. นายธีรพันธ์  ไชยรัตน์
3. นายธีรวัฒน์  เตชา
 
81 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 75.33 เงิน 21 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมศรี
2. เด็กหญิงกัลยาณี  สายบัว
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  สมศรี
4. เด็กชายจิตตพล  สุนันต๊ะ
5. เด็กหญิงณัชนก  สมศรี
6. เด็กชายณัฐนนท์  ครูฑพันธ์
7. เด็กหญิงทัดชยา  สมศรี
8. เด็กชายนครินทร์  สมศรี
9. เด็กชายนนธภัทร  จันต๊ะหอม
10. เด็กชายนพดล  ไชยวงศ์
11. เด็กหญิงนภัสวรรณ  คำปวง
12. เด็กหญิงนภาพร  สมศรี
13. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  อินอร
14. เด็กหญิงพิรัญญา  สมศรี
15. เด็กหญิงมาลิณี  สมศรี
16. เด็กหญิงวนาลี  ศรีสุวรรณ
17. เด็กชายวรากร  ลาต้า
18. เด็กชายวรเมศวร์  สมศรี
19. เด็กหญิงเกวลิน  สมศรี
20. เด็กชายเมษา  วิจักขณวงศ์
 
1. นางดวงหทัย  สมบูรณ์
2. นายนิวัติ  กัลยา
3. นายวรพล  สมศรี
4. นายสายยนต์  บุญเรือง
5. นายเกรียงไกร  มาตรมูล
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  บำรุงนา
 
1. นายสุรฉัตร  พีระพล
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 34 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายชานุวัฒน์  พงษ์ศรียา
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิทธิวรการกุล
 
1. นางวิไลพร   ปิงวงศ์
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 42 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงธิตรา  ผงราช
 
1. นายประลอง  ไชยอุดรรุ่งเจริญ
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.3 ทอง 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 1. เด็กชายจักริน  ใจดี
 
1. นายวรวัช  ชัยเรืองวุฒิ
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.8 เงิน 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 1. เด็กหญิงวิภาวินี  วิลาชัย
 
1. นายวรวัช  ชัยเรืองวุฒิ
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายศุภกิจ  พสุนธาวิโรจน์
 
1. นางสาวจันทร์นวล  สมศรี
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงอรจิรา  คำปวน
 
1. นายประลอง  ไชยอุดรรุ่งเจริญ
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 1. เด็กชายกนกชัย  ยามี
 
1. นางสาววัลยาณีย์  สุริยะ
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.26 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  บำรุงนา
 
1. นายสุรฉัตร  พีระพล
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายพชรพล  แรกข้าว
 
1. นายสุรฉัตร  พีระพล
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงธิตรา  ผงราช
 
1. นางสายฝน  ทนันไชย
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.33 เงิน 26 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิทธิวรการกุล
 
1. นางสาวมยุรฉัตร  นัดดากุล
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 30 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 1. เด็กหญิงวิภาวินี  วิลาชัย
 
1. นายวรวัช   ชัยเรืองวุฒิ
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.3 ทอง 19 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายธนวินท์  ดวงตา
 
1. นายประทาน  พวงสุวรรณ
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทร์มูล
 
1. นางจุฑามาศ  งามจิต
 
98 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุญมา
2. เด็กชายกฤษฎา  บุญอภัย
3. เด็กหญิงจิระประภา  ทาจุมปู
4. เด็กหญิงจิรัชยา  หล้าแก้ว
5. เด็กหญิงจิราพร  เครือมูล
6. เด็กหญิงชรินรัตน์  สมเป็ง
7. เด็กหญิงณัชนก  ถาเกี๋ยง
8. เด็กชายณัฐดนัย  หล้าแก้ว
9. เด็กชายณัฐพล  คำมี
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  อยู่พิทักษ์
11. เด็กชายธนโชติ  ศรีใจติ๊บ
12. เด็กชายธีระภัทร  มะคะวรรณ์
13. เด็กหญิงนภาพร  วงค์หงษ์
14. เด็กหญิงนรภัทรกร  หล้าแก้ว
15. เด็กชายประภากร  วนิชรานันท์
16. เด็กชายปรัชญา  เสโตบล
17. เด็กหญิงปาณิสา  สายกง
18. เด็กหญิงปิยธิดา  ใจจม
19. เด็กชายพรพิชัย  คำอ้าย
20. เด็กชายพิศณุ  จิโนต๋า
21. เด็กหญิงพีรพรรณ  บุญมาเครือ
22. เด็กชายพุฒิชัย  ไฝเครือ
23. เด็กหญิงรวิสรา  วงศ์ติ๊บ
24. เด็กหญิงรัชนีกร  ทองใบ
25. เด็กหญิงวริสรา  ก๋าลือ
26. เด็กชายวัชรพล  ถาเกี๋ยง
27. เด็กชายวุฒิชัย  ใจอักษร
28. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำฟู
29. เด็กหญิงสุนิดา  ไชยป๋าน
30. เด็กหญิงสุพิชญา  นาขยัน
31. เด็กหญิงอัญมณี  ไชยเจริญ
32. เด็กหญิงอาทิตยา  ปวงทานี
33. เด็กหญิงอารียา  จำตาคำ
34. เด็กหญิงเกษรา  มุ่งใหญ่กลาง
 
1. นายนิวัตร์  งานขยัน
2. นางประนอม  ปิงเมือง
3. นางวราภรณ์  ปัญจขันธ์
4. นางศศิร์อร  ธนัตถ์ภวานนท์
5. นายศักดิ์นรินทร์  มูลชัยยะ
6. นายสาคร  ทิพย์เมืองพรม
7. นางสิริกาญจน์  กิตติกรวรชาติ
8. นายเกษม  กาจินา
 
99 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกิตติยา  บุญนาวา
2. เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์  วงค์มูล
3. เด็กชายทยากร  อุปปิง
4. เด็กหญิงนัฐนิทรา  มาน้อย
5. เด็กชายประสิทธิ์  เขตกัน
6. เด็กชายพิพัฒน์  เถิงคำ
7. เด็กชายวีระศักดิ์  แสงแก้ว
8. เด็กหญิงศุภธิดา  สมควร
9. เด็กชายสิทธิพงศ์  ทะปัญญา
10. เด็กหญิงสุดาพร  แก้วยา
 
1. นางคนึงนิจ  ทวีคำ
2. นายจำนงค์  ดวงแก้ว
3. นางชลธิชา  คำเผ่า
 
100 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงจิดาภา  เผ่าตัน
2. เด็กหญิงธนัญญา  สิทธิวุฒิ
3. เด็กหญิงธนิษฐา  เรือนสอน
4. เด็กหญิงพรวลัย  เผ่ากันทะ
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี  พินิจ
6. เด็กหญิงภัทรสุดา   เผ่ากันทะ
7. เด็กหญิงสุธิมา  เผ่าตัน
8. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ัขันตี
 
1. นางจุรีรัตน์  สุขอินต๊ะ
2. นางโฉมยง   อินต๊ะสุวรรณ
 
101 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  ใจผง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วบุญเรือง
3. เด็กหญิงบานเย็น  มนัสสา
4. เด็กหญิงพัชรี  จินดา
5. เด็กหญิงลักคณา  อบฟ้ง
6. เด็กหญิงวนิดา  ศรีหาเมฆ
7. เด็กหญิงอนุสรา  มุกข์สำราญ
8. เด็กหญิงแพรวพรรณ  คำวงค์ษา
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
 
102 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงจิดาภา  เผ่าตัน
2. เด็กชายชูตระกูล  มงคล
3. เด็กชายณัฐพล  วรรณพรม
4. เด็กหญิงธนัญญา  สิทธิวุฒิ
5. เด็กหญิงธนิษฐา  เรือนสอน
6. เด็กชายนนธชา  นามจักร
7. เด็กชายพงศกร  เผ่ากันทะ
8. เด็กชายพงศธร  สารทอง
9. เด็กหญิงพรวลัย  เผ่ากันทะ
10. เด็กหญิงพิชญ์สินี  พินิจ
11. เด็กหญิงภัทรสุดา   เผ่ากันทะ
12. เด็กชายภาคภูมิ  เจนใจ
13. เด็กชายภานุวัฒน์  เผ่ากันทะ
14. เด็กชายศตวรรษ  พินิจ
15. เด็กหญิงสุธิมา  เผ่าตัน
16. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ขันตี
 
1. นางจุรีรัตน์  สุขอินต๊ะ
2. นางโฉมยง   อินต๊ะสุวรรณ
 
103 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.2 เงิน 20 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อยู่ทน
2. เด็กหญิงประภัสสร  สมศรี
3. เด็กหญิงพรพรรณ  เข็มสิทธิ์
4. เด็กหญิงพัชรี  สมศรี
5. เด็กหญิงวราพร  สมศรี
6. เด็กหญิงวิชุดา  พรมมา
7. เด็กหญิงสิริยากรณ์  มหายศ
8. เด็กหญิงสุทธิดา  สมศรี
9. เด็กหญิงสุปราณี  นามคำ
10. เด็กหญิงอรุณี  พันทะนา
 
1. นางจันทร์พร  กัลยา
2. นางดวงหทัย  สมบูรณ์
3. นางยมนา  จิตรใจ
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80.75 ทอง 31 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงกัณภิรมย์  สีสัน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ณ พล
3. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  ชอบจิตร
 
1. นางณัฐพร  ขันแก้ว
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.75 ทอง 27 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงพรพรรณ  อุทธโยธา
2. เด็กหญิงภัทราพร  ทองดาว
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ธิแก้ว
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านป่าแดงบุญนาค 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ธีระธนากร
2. เด็กชายธนวุฒิ  เจนใจ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุริยะวงศ์
 
1. นางอำนวย  เมฆบุญส่งลาภ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.75 ทอง 15 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายศรชัย  เมืองอินทร์
2. เด็กชายสมรัตน์  คิดอ่าน
3. เด็กชายเจริญ  แซ่เล่า
 
1. นายกิจจา  จาวรรณกาศ
2. นายวินิจ  ราชเนตร์
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสันขวาง 1. เด็กหญิงกันภิรมย์  เิงินสัจจา
2. เด็กชายจิรพนธ์  ปินใจ
3. เด็กหญิงบุษกร  ใจวงค์
4. เด็กหญิงภคไมย  มะโนใจ
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  มะโนใจ
6. เด็กชายสิรดนัย  มะโนใจ
 
1. นางจรรยาลักษณ์  คำขาว
2. นางจันทนา  จันทร์ถนอม
3. นางสุภาภรณ์  แก้วเมืองมูล
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. นางสาวกัญวรา  แก้วเอ
2. นางสาวพิมพ์นภา  ใจยะสุข
3. นางสาวภาสินี  อินถา
4. นางสาวมณีรัตน์  อุตตะมะ
5. นางสาววริศรา  สุรินวงค์
6. นางสาวศิริลักษณ์  สายหมี
 
1. นายดำรงชัย  พุทธเมฆ
2. นางพัชนีย์  ทนันชัย
3. นางสาวอภิญญา  ใจมิภักดิ์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.2 ทอง 33 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงจตุพร  นามวงศ์
2. เด็กหญิงจามจุรี  ฟักเขียว
3. เด็กชายธนกร  ทัดแก้ว
 
1. นางมาลี  นันตาลิต
2. นางวันดี  ปินใจ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงดุษฎี  เครือธิ
2. เด็กหญิงรจนา  จรรยา
3. เด็กชายอุษาเมธา  ร่วมชาติ
 
1. นางฐาปนีย์  ตันตะวิริยะ
2. นางเสาวภา  ใจสม
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 1. เด็กชายณัฐดนัย  อุปปิง
2. เด็กชายนราวิชญ์  อิตุพร
3. เด็กชายภัทรดนัย   สันกว๊าน
 
1. นางหทัยทิพย์  ศรีวิชัย
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. นางสาวกรกนก  สงวนใจ
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ตะวงค์
3. เด็กหญิงรัตนจิวรรณ  สุขดี
 
1. นายกฤษฎา  เดชะบุญ
2. นายถนอม  ธินะ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77.6 เงิน 25 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กหญิงกัลยาณีรัตน์  บัวนาค
2. เด็กชายนรินทร์  แซ่สง
3. เด็กชายอภิชัย  เผ่ากันทะ
 
1. นางรมัณย์ญา  ปัญญา
2. นางสาวสุรีย์  คำมี
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77.2 เงิน 34 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กหญิงวิยะดา  ชัยสงค์
2. เด็กหญิงสวลี  พลเศษ
3. เด็กหญิงอัมพร  กานต์แสงจันทร์
 
1. นางชายิกา  พรมเสน
2. นางสาวอารีรัตน์  เป็งรักษา
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 39 โรงเรียนบ้านแม่ปิืม 1. เด็กหญิงญาณาธิป  ศรีพรม
2. เด็กหญิงดวงนภา  หมั่นไร่
3. เด็กหญิงราตรี  ชาวเชื้อ
 
1. นางวรรณา  ศิริพันธุ์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายจักรกฤษ  โนนน้อย
2. เด็กหญิงปรียาพร  กุ้งมะเริง
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อ่อนโพธา
 
1. นางสาวชนรดา  ดำรงวิริยะนุภาพ
2. นางวรรณรัตน์  ประวงศ์เทพ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 1. เด็กหญิงพรนภา  ลำไพ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยรักษา
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  อินต๊ะวิชา
 
1. นางสุจิตรา  ศักยพันธุ์
2. นางแสงจันทร์  ยอดคำ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านปาง 1. นางสาวฐิติพร  พึ่งพรม
2. เด็กหญิงธันวารัตน์  ขันทะบุตร์
3. นางสาวอรจิรา  ทาจินะ
 
1. นางจันทร์ฉาย  สิงห์จันทร์
2. นางเพ็ญศรี  ไชยวงศ์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83.8 ทอง 37 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกิตติยา  คำแปง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   ไทยนาทม
3. เด็กหญิงสุทธิตา  เครื่องสนุก
 
1. นางศรศรี  บุราณรมย์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง 37 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงจันทร์จุฬา  ก๋าใจ
2. เด็กชายธนากรณ์  วังวน
3. เด็กชายภาณุพงษ์  ก๋าคำ
 
1. นางนิวรรณ  มูลสาร
2. นางปิ่นแก้ว  จันทร์ยอด
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71.8 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงปภาวี  คงทน
2. เด็กหญิงรัชดาภา  ตรงธรรมกิจ
 
1. นางสาวธัญวลัย  ฟูเชื้อ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 55.6 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายนันทวัฒน์  อำมาตรไทย
2. เด็กชายศุภกิจ  พสุนธาวิโรจน์
 
1. นายวรพล  สมศรี
2. นายเกรียงไกร  มาตรมูล
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 21 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. นายกลทีป์  หรั่งนรินทร์
2. นายเจตนิพัทธ์  ชัยลังกา
 
1. นายภาณุวัฒน์  บัวเงิน
2. นางสุพรรณ  สันทราย
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 32 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  นามปิง
2. เด็กหญิงพัชราพร   ต๊ะใจ
 
1. นางจันทรรัตน์  เลิศทอง
2. นางจำเรียง  บริบูรณ์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายกุลเดช  ใจเย็น
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุธรรม
 
1. นายจิราวุฒิ  สมวงษา
2. นายเรวัฒน์  ไชยบาล
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 38 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงกิตติมา  ภาชนนท์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  พรหมเสน
 
1. นางสาวรจเรข  เข็มทอง
2. นางสาวอรพรรณ  แหนคำ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 39 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายปริญญา  ปันมี
2. เด็กหญิงวรัญญา  พรมกุดตุ้ม
 
1. นายรธาราธิป  ยอดวงศ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  บัวองค์
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ไข่ทา
 
1. นางสาวรจเรข  เข็มทอง
2. นางสาวอรพรรณ  แหนคำ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านดาวเรือง 1. เด็กชายคณิศร  ทินนา
2. เด็กชายเนวิน  ลำภู
 
1. นายธราธร  คำหล่อ
2. นายมงคล  ปราศรัย
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 35 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายธนกร  ใจเลิศ
2. เด็กชายสุประกิจ  หมวดชัยภูมิ
 
1. นายเสนอ  หน่อแก้ว
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 27 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายพงศธร  ญาณะ
2. เด็กชายล้านนา  ก๋าเขื่อน
 
1. นายรธาราธิป  ยอดวงศ์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 84.8 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงปุญญาณินท์  ถิ่นลำปาง
 
1. นางสาวจิตติยา  ศรีประเสริฐ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 81.8 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  รัตนรักษ์มงคล
 
1. นางบังอร  ปอใจ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 49.6 เข้าร่วม 33 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงรวิษฎา  กอบโคกกรวด
 
1. นางสาวละเอียด  ฝอยทอง
 
136 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 46.5 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 1. เด็กชายธนกร  จันเฟย
 
1. นางสาวสุพิศ  ตะมะพุทธ
 
137 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชุ่มอินทรีย์
 
1. นางสมพร  เสมอใจ
 
138 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. นายอนิรุต  มหาวรรณ์
 
1. นางจุรีรัตน์  ข่ายสุวรรณ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงปานวลี  นิยมค้า
 
1. นางอุบลรัตน์  พีระพล
 
140 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงกาญจนา  อุ่นลอย
 
1. นางสาวละเอียด  ฝอยทอง
 
141 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 74 เงิน 21 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายอานนท์  เมืองมา
 
1. นางรวงทอง  ครองไชย
 
142 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 22 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงนริศรา  ยังเจริญ
 
1. นางสาวละเอียด  ฝอยทอง
 
143 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 83.75 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายชัษณุพงศ์  บุญเก่ง
2. เด็กหญิงฐาปนี  พิทักษ์เปรมกมล
3. เด็กชายณัฐพล  ยังเจริญ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปวงโพธิ
5. เด็กหญิงรวิษฎา  กอบโคกกรวด
 
1. นางสาวละเอียด  ฝอยทอง
2. นางสาวอารีย์  ยอดใจ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 83.97 ทอง 19 โรงเรียนเทศบาล 6 1. เด็กหญิงภาวิณี  ขันทะกิจ
 
1. นางสาวปฐมวดี  จันสี
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กชายทศพล  สมศรี
2. เด็กชายธีรภาพ  เรือนปิน
3. เด็กชายนิพัฒน์  สมศรี
4. เด็กชายรัฐชานนท์  ป้อมพร
5. เด็กชายวัชรพล  สีเยาะ
6. เด็กชายศิวดล  สมศรี
 
1. นายบรรจง  ศรีสมบัติ
2. นางสุนิสา  ไชยศรี
3. นายสุพจน์  วงศ์ประสิทธิ์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 59.2 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  งานดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยมงคล
3. เด็กชายทนงศักดิ์  สมศรี
4. เด็กชายนครินทร์  แก้วเทพ
5. เด็กชายนัทธิชัย  สมศรี
6. เด็กชายภูตะวัน  สมศรี
7. เด็กชายสิทธิกร  มาเฉลิม
8. เด็กชายอิสระพงษ์  พลไชยสงค์
 
1. นายบรรจง  ศรีสมบัติ
2. นางสุนิสา  ไชยศรี
3. นายสุพจน์  วงศ์ประสิทธิ์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78 เงิน 29 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. นายดนัย  ดุเหมา
2. นางสาวถิรวรรณ  ปัญญาดี
3. เด็กหญิงนุชชบา  สิงห์แก้ว
4. นางสาววรรณิภา  รับงาน
5. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ยาดี
6. เด็กชายศุภวุฒิ  กันเสย์
7. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ยี่นาง
8. เด็กหญิงเจนจิรา  สิงห์แก้ว
 
1. นายธเนศ  ก้อนคำ
2. นายสินชัย  ไชยโพธิ์
3. นางหนูทิพย์  จำรัส
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 80.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงจิระประภา  ทาจุมปู
2. เด็กหญิงจิรัชยา  หล้าแก้ว
3. เด็กหญิงจิราพร  เครือมูล
4. เด็กหญิงณัชนก  ถาเกี๋ยง
5. เด็กหญิงปิยธิดา  ใจจม
6. เด็กชายพชร  ปวงงาม
7. เด็กหญิงพีรพรรณ  บุญมาเครือ
8. เด็กหญิงรัชนีกร  ทองใบ
9. เด็กหญิงเกษรา  มุ่งใหญ่กลาง
 
1. นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา
2. นายชัยภัทร  ใจดี
3. นางสายสวาท  จันถนอม
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 11.4 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทร์มูล
2. เด็กหญิงนภาพร  สุยะ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  แสนสุวรรณ
4. เด็กหญิงอารียา  แสงศรีจันทร์
5. เด็กหญิงเหมือนฝัน  คิดการ
 
1. นางพรรณทิพย์  วงศ์ช่างเงิน
2. นางสาวสุพรรณ  สุริยะ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 34 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงกัญฑาภรณ์  กินร
2. เด็กหญิงนันทชพรพัทธ์  วงศ์ชัยสุรดิษ
3. เด็กหญิงภริดา  ฟองจำ
 
1. นางสาวบุษยพรรณ  พรหมวาทย์
2. นางลักษณะ  พวงสุวรรณ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงจิรัญญา  แก้วธิตา
2. เด็กหญิงนุจรินทร์  อุดยอด
3. เด็กหญิงอาทิตยา  อ้ายดิบ
 
1. นางจงจิตร  เมืองใจ
2. นางจันทร์ฟอง  ใจพรม
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 57.15 เข้าร่วม 39 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สถิตย์
2. เด็กหญิงบีม  โสวรรณี
 
1. นางพชรภัทร  ปินตานา
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 81.24 ทอง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงกัณฐภรณ์  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงซะยะกะ   คาเนดะ
 
1. นายสังวร   จันทร
2. นางสาวเม็ดแก้ว  เจนใจ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงดารินทร์  นันต๊ะ
2. เด็กหญิงอนัญญา  พรมจันทร์
 
1. นางพิกุล  พันธุ์ปัญญา
2. นางสาวยุพาพิน  ศรีทนต์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 64.92 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายกันตพัฒน์  เดชบุญ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  อารยะกุลสกล
 
1. นางวาสนา  เสมอเชื้อ
2. นางอรวรรณ  ราชเนตร์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายรุ่งอรุณ  ดวงอุษา
2. เด็กหญิงอุไรลักษณ์  ราชสิงโห
 
1. นางพัจนภา  ชูรักษา
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงณฐอร  ไชยเมือง
2. เด็กหญิงธนัชพร  แก้วประภา
 
1. นางสาวบุษยพรรณ  พรหมวาทย์
2. นางพรวิภา  พรหมเสน
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านดง 1. นางสาวพรทิพย์  เลิกการ
 
1. นายสามารถ  กันทะเขียว
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายธิติพงษ์  หลงพิมาย
 
1. นางพิกุล  พันธุ์ปัญญา
 
160 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.67 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสันป่าถ่อน 1. เด็กชายวุฒิกร  แย้มศรี
 
1. นางเยาวเรศ  สุทธิ
 
161 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 26 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายทรงธรรม  รินชุม
 
1. นางสมพร  เสมอใจ
 
162 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายวุฒิไกร  คำเมืองใจ
 
1. นางอรัญญา  สุขเกษม
 
163 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 1. เด็กหญิงมณฑิรา  แก้วมูล
 
1. นางประเทืองศรี  กันตา
 
164 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.33 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงพรญาณี  อาทิใจ
 
1. นางขวัญตา  วีระตา
 
165 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 69 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายกัปตัน  ศรีผดุง
 
1. นางจันทร์สุรีย์  สุคันโธ
 
166 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 63.33 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 1. เด็กชายพรพิษณุ  ใจเที่ยง
 
1. นางประเทืองศรี  กันตา
 
167 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 77 เงิน 24 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายพันธกานต์  สร้อยสน
2. เด็กหญิงพิชยดา  เฉพาะธรรม
3. เด็กชายฤทธิพงษ์   เผ่าฟู
 
1. นางสุนันทา  สมจิตต์
2. นางสุพรรษา  หายโศรก
 
168 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายชัยวุท  วุฒธิเจริญ
2. นายเจษฎาพงศ์  อินต๊ะปัญญา
 
1. นางสาวกฤษณา  สินเปียง
2. นางสาวอารีรัตน์  ปวงแก้ว
 
169 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายศตพธ  ใหญ่วงค์
2. เด็กชายเปรม  เมืองมูล
 
1. นางสาวบังอร  ศรีใจ
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายพัทธดนย์  ทาฟุ่น
2. เด็กหญิงสราลี  ปงแก้ว
 
1. นางพิกุล  พันธุ์ปัญญา
2. นางอรัญญา  สุขเกษม
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 25 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 1. เด็กชายชินวุฒิ  เมืองมา
2. เด็กหญิงธิดาพร  บุญยศ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุโพธิ์
2. นางสาวเย็นจิตต์  ปันสุวรรณ์
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กชายดวงดี  อรรถพันธ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์   ยารังษี
3. เด็กหญิงรัตติยา  ทารักษ์
 
1. นางวัชรา  ชูเกษ
2. นางวีรพัฒน์  อัศวมงคล
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 22 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ยวนใจ
2. เด็กหญิงบุหงัน  อุตตะมา
3. เด็กหญิงวัฒนาศิริ  โยธา
 
1. นางกนิษฐา  กาจินา
2. นางอรัญญา  สุขเกษม
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.55 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 1. เด็กชายชัชวาลย์  ดวงดี
2. เด็กหญิงพิมพา  สร้างไมตรี
3. เด็กชายอนุพงค์  ดวงพันธ์
 
1. นายสมฤกษ์  สุทธนะ
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงฐิติพร  อ่อนแก้ว
2. เด็กชายศิริ  สิริวัฒน์
3. เด็กชายเดชา  มุณีแก้ว
 
1. นางวัฒนา  สุวรรณรัตน์
2. นางอำนวย  เมฆบุญส่งลาภ
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายนันทวุฒิ  สันทราย
2. เด็กหญิงศศิธร   แปงสุธรรม
3. เด็กหญิงอรพิน  หมั่นไร่
 
1. นางวรรณา  ศิริพันธุ์
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ทองสุข
2. เด็กชายไพบูลย์  เจริญศุข
 
1. นางพิกุล  พันธุ์ปัญญา
2. นางอรัญญา  สุขเกษม
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายธนาวัฒน์  เรือนสอน
2. เด็กชายปิยังกูร  ถาเขียว
 
1. นางทัศณีย์  ทะนันไชย
2. นางสาวอำไพ  ใจกว้าง
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสระ 1. เด็กชายธนวิชญ์  บ่อเงิน
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ก๋าพรม
3. เด็กชายภัทรพงษ์  ใจตรง
 
1. นางจันทร์จิลา  พรมรินทร์
2. นายชลิตพันธ์  สำราญสุข
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.4 ทอง 27 โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กหญิงชนกชนม์  ยาสมุทร
2. เด็กชายรัฐพงษ์  ใจคำ
3. เด็กชายสราวุธ  สิงห์ทอง
 
1. นางปวีณา  บุญวงศ์
2. นางอำเพียร  รัตนกุล
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านร่องปอ 1. เด็กชายฉลอง  ไชยกุล
2. เด็กชายวีระศักดิ์  มีสรรเสริญ
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สอนใจ
 
1. นางสาวชไมพร  เชียงมูล
2. นางสาวเสาวณิต  อินต๊ะ
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) 1. เด็กชายจารุวัฒน์   เจนใจ
2. เด็กชายปิยะพัฒน์  ระวังทรัพย์
3. เด็กชายพงษ์สิริ  ธิวงค์
 
1. นางสมพร  วงศ์ขัติย์
2. นางสาวสุภาพร   สิงห์อ้อย
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงชลีรัตน์  จ๋อมแปง
 
1. นางสาวอภิญญา  ใจมิภักดิ์
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงพนิดา  แก้วสา
 
1. นางประนอม  วงษ์ลำดวน
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายรัตนชัย  ศรีมหาพรหม
 
1. นายบุญเทียม  กัลยา
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 77.2 เงิน 14 โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 1. เด็กหญิงปฏิญญา  ละวงศ์เยอ
 
1. นายประทิน  จันทร์ตะละ
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 75.4 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายกัปตัน  ศรีผดุง
 
1. นางจันทร์สุรีย์  สุคันโธ
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงวนิดา  กันจะนะ
 
1. นางสิริกาญจน์  กิตติกรวรชาติ
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 1. เด็กหญิงมณฑิรา  แก้วมูล
 
1. นายสมฤกษ์  สุทธนะ
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กชายชินกฤต  เครือใจยา
 
1. นายทินกร  พุ่มวิเชียร
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 64 ทองแดง 32 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ยังเจริญ
 
1. นางมยุรี  คำวังจันทร์
 
192 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 76.7 เงิน 41 โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 1. เด็กหญิงอัญญาดา   แฝดสุระ
 
1. นางชรินทร์ฎา  ธนะ
 
193 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83.4 ทอง 21 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงชนัญญา  อุตตะมะ
2. เด็กชายพีระพล  อุตตะมะ
3. เด็กชายเมธัส   เรือนเฟย
 
1. นางจิตภรณ์ทศน์  ลือชา
2. นางพิมพา  อดเหนียว
 
194 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 23 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงธนัชพร  จ๊ะเอ
2. เด็กหญิงวธิตา  วงษ์แพทย์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  จันต๊ะนา
 
1. นางจันทร์ผา  ป้อมบ้านต้า
2. นางวิยะดา  จิตชู
 
195 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1. นางจันทรรัตน์  เลิศทอง
 
 
196 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนบ้านสันป่าถ่อน 1. นายรัฐศาสตร์  สมมะโน