สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 76 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กหญิงนิตย์รดี  วิชัยยา
 
1. นางสาวเกศรา  หลวงทะ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 74 เงิน 21 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงธัญสินี  อุ่นเรือน
 
1. นางวนิดา  สวนแก้ว
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณพร  จิตตรง
 
1. นางสาวกัลยาวรรณ  มีแสง
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 20 โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปันชู
 
1. นางมะลิ  ฝีปากเพราะ
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83.4 ทอง 17 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 1. เด็กหญิงยุภาภรณ์  บุญราษฏร์
 
1. นางอรนันท์  สิทธิชัย
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 8 โรงเรียนแสนทองวิิทยา 1. เด็กหญิงพิมพิกา  ธรรมศิริ
 
1. นายประหยัด  ลำน้อย
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90.25 ทอง 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 1. เด็กหญิงชมพูนุท  อินทะรังษี
 
1. นางพวงพยอม  คันทะ
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 18 โรงเรียนบ้านผาสิงห์-ปางส้าน 1. เด็กชายชัยณรงค์  คนตรง
 
1. นายวรเชษฐ  วงค์กันตา
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 7 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงประภา  สีท้าว
 
1. นางสาวกัลยาวรรณ  มีแสง
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงนภาพร  รกไพร
 
1. นางสาวอนงค์พรรณ  รกไพร
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 75.4 เงิน 20 โรงเรียนบ้านส้าน 1. เด็กหญิงปิยมาภรณ์  วารีทิพย์
2. เด็กหญิงสุภัตรา  ตันกุระ
 
1. นางสาวกฤษณา  วงค์คม
2. นางวีรวรรณ  คำเทพ
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 33 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์  อะทะหลวง
2. เด็กหญิงวรภา  แสงรัตน์
 
1. นางนวลจันทร์  คำมอญ
2. นางพัชรา   ทวีชัย
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายโยธิน  นันต๊ะเสน
 
1. นางวิไลลักษณ์  งามล้ำ
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง 13 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายอภิภูมิ  ศิริรัตน์
 
1. นางลัดดา  วีรวงค์
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 34 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. นางสาวปราณี  อักขระ
 
1. นายสิทธิพล  พรมมินทร์
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77.4 เงิน 41 โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงฐานิตา  ธนะขว้าง
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ระพีพัฒน์
3. เด็กชายภูวนาถ  มีบุญ
 
1. นางสาวจารุนันท์  แก้วคุณากร
2. นางนิลวรรณ  พงศ์ธีรโชติกุล
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 37 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 1. เด็กชายบุณยกร  อินทะรังษี
2. เด็กหญิงวิลาลินี  เชื้อเถาว์
3. นางสาวอรุณ  ศรีคำ
 
1. นางจงจิตร  จิณเสน
2. นายบรรจง  จิณเสน
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ศศิวัจน์
2. เด็กหญิงนาราภัทร  เพ็ชรเกษม
 
1. นางวันเพ็ญ  สิทธิ์ขุนทด
2. นางสาวสิริลักษณ์  ทนุกุล
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เกี้ยวเก้า
2. เด็กชายธนาทรัพย์  บุญเสริมสุข
 
1. นายจำนงค์  นิลคง
2. นางรัชกร  เรือนติ๊บ
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กชายพัฒนะ  แสงอรุณ
 
1. นางนิลวรรณ  พงศ์ธีรโชติกุล
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กชายวิชยุตม์  อุดอ้าย
 
1. นางสาวจารุนันท์  แก้วคุณากร
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายนภสินธุ์  กิตินันท์
 
1. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงนัฏฐิญา  แก้วแกมทอง
2. เด็กหญิงพรรษชล  เนตรทิพย์
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จิณะ
 
1. นางวิภาวี  สาวถ้อย
2. นางอารี  วัชรธรรมรักษ์
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านไร่ 1. นายนราธร  โนจันทร์
2. เด็กหญิงรัตนา  อุดพรม
3. นางสาวสุวิตา  ธรรมสละ
 
1. นายวนัฐพงษ์  จิณะไชย
2. นางแสงเดือน  ปัญญามงคล
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66.9 ทองแดง 40 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงสุธาสินี  เมฆแสน
2. เด็กหญิงสุวดี  ทนุกิจ
3. เด็กหญิงหทัยภัทร   ขัติยา
 
1. นางจุฬาลักษณ์  จิตอารี
2. นางสาวสุวิมล  ลือยศ
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.1 เงิน 42 โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงกฤษณา  ใจปิง
2. นางสาวขวัญพร  ขาเหล็ก
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ใจปิง
 
1. นางลำดวน  ฟองธิวงศ์
2. นางสบููรัตน์  จันทรา
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75.8 เงิน 35 โรงเรียนบ้านปางแก 1. เด็กหญิงชฏาพร  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงธนิษฐา  ปกรณ์ธนกุล
3. เด็กหญิงธัญสินี  แซ่ม้า
 
1. นางสาวพวงผกา  ลือยศ
2. นางเยาวลักษณ์  ยะกับ
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงตรีสุคนธ์   วงศารัตน์
3. เด็กหญิงสงกรานต์  โทปุรินทร์
 
1. นายชนะชัย  จิณะเสน
2. นายพีรพงษ์  จันทร์ประกอบ
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 73.6 เงิน 38 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กหญิงวรรณกร  เชียงทอง
2. เด็กหญิงศศิประภา  ใหม่วงศ์
3. เด็กหญิงศุภกานต์  หาญยุทธ
 
1. นางยุพเรศ  ไชยอ้าย
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 78.6 เงิน 29 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ป้องแก้ว
2. นางสาวนัฐธิดา  แสนทอง
3. เด็กหญิงภาวดี  คันทะลือ
 
1. นายวนัฐพงษ์  จิณะไชย
2. นางแสงเดือน  ปัญญามงคล
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 14 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธรรมรัฐ  กองแสง
2. เด็กชายนันทลักษณ์  บัณฑิตติวัฒน์
 
1. นายชาญยุทธ  อุปละ
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กชายกฤตพจน์  กำธรธีระเดช
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่ม้า
 
1. นายชนะภัย  วรกมลธรรม
2. นางสุวพร  อุปละ
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 94.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กชายวีรภัทร  เจริญพายัพ
2. เด็กชายศุภสิน  กุลสิทธิ์
 
1. นายเกรียงไกร  สิงห์แก้ว
2. นายเทวา  ศิริวิไลซ์
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77.47 เงิน 12 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 1. เด็กชายธงชัย  วงค์คำมา
2. เด็กชายวีระชาติ  บุญอิน
 
1. นายจำรูญ  สุยะ
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 48.49 เข้าร่วม 23 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 1. เด็กชายปราณนต์  บุญอิน
2. เด็กชายวิจารณ์  บุญอิน
 
1. นางวลัยพร  บังเมฆ
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 55.28 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กชายณรงศักดิ์  ฝั่นหมื่น
2. เด็กชายพงษ์เทพ  แสนสี
 
1. นายเกรียงไกร  สิงห์แก้ว
2. นายเทวา  ศิริวิไลซ์
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 48.1 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. นายธนธรณ์  แซ่จือ
2. นายวีระพงษ์  ทิวรักยาสิริ
 
1. นางชุติกาญจน์  จำเริญกิจไพศาล
2. นายยุทธนา  สุนทร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 23 โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กหญิงณัฐชฏา  ตติยรัตนกุล
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ระลึก
3. เด็กหญิงภาวินี  ซิลเติล
4. เด็กหญิงสุชาวดี  จันทร์แก้ว
5. เด็กหญิงอภิชญา  มะลิลา
 
1. นายจำลอง  ไชยยา
2. นายฉัตรชัย  แก้วหลวง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73.9 เงิน 29 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กหญิงชยุดา  นาคอ้าย
2. เด็กหญิงนฤชา  สุวรรณศรี
3. เด็กชายพงศพัศ  ดอกทองดี
4. เด็กหญิงศศิกานต์  กองกุณะ
5. เด็กหญิงศิรารัตน์  ทิปกะ
 
1. นายสุวรรณ  วงศ์ดาว
2. นายเสริมศักดิ์  หาญยุทธ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง 28 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงลำดวน  บัวเหล็ก
2. เด็กหญิงสาริณี  อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงอนุจร  อุ่นถิ่น
4. เด็กหญิงอารดา  อุ่นถิ่น
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  บัวเหล็ก
 
1. นางสาวพิลาวรรณ  หอระดี
2. นายเอกชัย  ชุมศรี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 32 โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กชายคุณานนท์   ช่วยทอง
2. เด็กชายจริยาวัตร  จันทร์มูล
3. เด็กหญิงณัฐชฎา  ตติยรัตนกุล
4. เด็กหญิงปานระพี  ปุกคาม
5. เด็กหญิงอภิชญา  มะลิลา
 
1. นายจำลอง   ไชยยา
2. นายสมภพ  ทองสุข
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จอมหล้า
2. เด็กชายจารุเดช  ยอดออน
3. เด็กหญิงชลิตา  ณ ชน
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทาแปง
5. เด็กหญิงอรุณ  ใจปิง
 
1. นายจีรสิทธิ์   จิระนันทนุกุล
2. นางสาวนุจิรา  รินอินทร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 20 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ท้าวสุวรรณกุล
2. เด็กหญิงปภาวี  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงมาลิณี  ฤทธิ์พายัพ
4. นางสาวสุนิสา  แซ่ท้าว
5. นายสุรชัย  แวววิเชียรรัศมี
 
1. นางสาวรุจิรา  เตชนันท์
2. นายสมจิตร  ปินตาสาย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 71.85 เงิน 31 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. นางสาวกานต์มณี  แซ่ย่าง
2. นายธนพนธ์  แซ่ว่าง
3. นางสาวศุจินธรา  แซ่ย่าง
4. นางสาวสุวนันท์  แซ่ว่าง
5. นางสาวอาภา  แซ่ว่าง
 
1. นางกรรัก  พรมมิ
2. นายจักรวรรดิ  ญาณกรสกุล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 64.4 ทองแดง 38 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ขัติยะ
2. เด็กชายบัญญวัต  อินทะรังษี
3. เด็กชายพงศกร  ตรรกนรเศรษฐ์
4. เด็กชายรุ่งโรจน์  อินทะรังษี
5. เด็กชายวราวุฒิ  สุขสันต์
 
1. นางบัวรมย์  นาชัยเวียง
2. นางสาวบุณฑริกา  ทะสี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กชายกรธวัช  สะสม
2. เด็กชายกฤตพร  จันทร์ขำ
3. เด็กชายกฤตยช  แก้วหลวง
4. เด็กชายกวีวัฒน์  เรือนทราย
5. เด็กชายจิรายุทธ  เทพทิพย์
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  สวนขัน
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรศิลป์
8. เด็กหญิงทิพานัน  กันทะเสน
9. เด็กชายทิวานนท์  หน่องหล่าย
10. เด็กชายนนนท์  สุทธหลวง
11. เด็กชายนันทิวัฒน์  เทพทิพย์
12. เด็กหญิงประกายมาศ  แสนยอง
13. เด็กชายพลวัต  เชี่ยวสุวรรณ
14. เด็กชายภูมิศักดิ์  สุวรรณ
15. เด็กชายลัทธพล  สุทำแปง
16. เด็กชายวีรภัทร  ศรีวงษ์จันทร์
17. เด็กชายสัจจชน  พรหมรักษ์
18. เด็กชายสิรพร  อินทร์ทัพ
19. เด็กชายอธิราช  อุทุมพร
20. เด็กชายอานุภาพ  เมืองมูล
 
1. นายวิชาญ  ใบยา
2. นายสุวิทย์  สวนดอกไม้
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 31 โรงเรียนบ้านน้ำคา 1. เด็กหญิงสุภานัน  คำมุงคุณ
 
1. นางวราภรณ์  คงศรีศักดิ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.63 ทอง 4 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายเริงณรงค์  ขอดเตชะ
 
1. นางศุกัญญา  จันต๊ะวงศ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.72 ทอง 11 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงพัชรา  กองแสง
 
1. นางศุกัญญา   จันต๊ะวงศ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 90.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านส้าน 1. เด็กหญิงภัทธิรา  จิณเสน
2. เด็กชายเอกภพ  เนตรทิพย์
 
1. นางสาวพรรักษา  ปานหล้า
2. นายวิชิต  เกษรมาลา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 22 โรงเรียนบ้านส้าน 1. เด็กหญิงรวิษฎา  เขื่อนธนะ
2. เด็กชายเนติพงษ์  สุทำแปง
 
1. นางสาวกฤษณา  วงค์คม
2. นางสุลักขณา  พรหมรักษ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงปานชีวา  ใจปิง
2. เด็กชายสาธิต  แปงอุด
 
1. นายเดชรินทร์  อินพรม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 25 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรภา  อินปา
2. เด็กหญิงชญานันท์  เดชรัชญา
3. นายนิรันดร์  ฑีฆาวงค์
4. เด็กหญิงพนิดา  อินปา
5. เด็กหญิงพิมลวรรณ  อินปา
6. นายวิเชียร  อินปา
7. นายวีระชาติ  อักขระ
8. นางสาวศิริวรรณ  อักขระ
9. เด็กหญิงเขมาพร  พนะสันต์
10. เด็กหญิงเขมิกา  อินปา
 
1. นางทิพวรรณ  ยาอุด
2. นายสิทธิพล  พรมมินทร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 81.6 ทอง 40 โรงเรียนบ้านสันเจริญ 1. เด็กหญิงบุศลิน  อสิพงษ์
2. เด็กหญิงปภัสรา  เเซ่ลี
3. เด็กหญิงรวิภา  เเซ่ลี
4. เด็กหญิงรัตสิกา  แซ่จ่าว
5. เด็กหญิงวริษา  ยาวิไชย
6. เด็กหญิงศศิกานต์  เลิศวรายุทธ์
7. เด็กหญิงศศินา  เลิศวรายุทธ์
8. เด็กหญิงศุภานนท์  เเซ่จ่าว
9. เด็กหญิงสิริวิมล  จิรังดา
10. เด็กหญิงอรปรียา  รัตนวิการณ์
 
1. นายขวัญศึก  เมฆอากาศ
2. นายสมปอง  ขาเหล็ก
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 70 เงิน 17 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปทุมไพโรจน์
3. เด็กหญิงจิณณทัต  ปทุมไพโรจน์
4. เด็กหญิงญาณี  แซ่ท้าว
5. เด็กหญิงดารัณ  ปทุมไพโรจน์
6. เด็กหญิงนันท์สินี  ปทุมไพโรจน์
7. เด็กหญิงบุษบา  แซ่ท้าว
8. เด็กหญิงปนัดดา  ฤทธิ์พายัพ
9. เด็กหญิงปนัสยา  แซ่ท้าว
10. เด็กหญิงมณี  แซ่ท้าว
11. เด็กหญิงสาธินี  ปทุมไพโรจน์
12. เด็กหญิงสุมาลี  แซ่ท้าว
13. เด็กหญิงเมมิกา  สวรรค์เวียงแก
14. เด็กหญิงเรณุกา  ปทุมไพโรจน์
15. เด็กหญิงโชติกา  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวจันทณี  แซ่ย่าง
2. นางสาวณัฐพร  ยินดี
3. นางสาวรุจิรา  เตชนันท์
4. นางสุภาพ  สุทธิแสน
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกรณิศ  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงกัลยภร  มิ่งมิตรวิบูลย์
3. เด็กหญิงจาตุรนต์  ปทุมไพโรจน์
4. เด็กหญิงจิตรกัญญา  แซ่โซ้ง
5. เด็กหญิงจิรภิญญา  แซ่เฮ้อ
6. เด็กหญิงปรีดีพัทธ์  แซ่โซ้ง
7. เด็กหญิงพรรณปพร  ฤทธิ์พายัพ
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  แซ่ท้าว
9. เด็กหญิงยุวดี  แซ่โซ้ง
10. เด็กหญิงยุวดี  สมโภธิวงศ์
11. เด็กหญิงศศิมัย  สหวรรณธนะ
12. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ท้าว
13. เด็กชายสมสวัสดิ์  แซ่ว้าง
14. เด็กหญิงเกื้อกูล  แซ่โซ้ง
15. เด็กหญิงเชษฐธิดา  แซ่โซ้ง
 
1. ว่าที่ร้อยโทสำอางค์  ใจการณ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกันตินันท์  พนะสันต์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทรงเจริญกุล
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  โคงกระเรียน
 
1. นางนิลัดดา  รัตนแสงภักดี
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง 20 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กชายนราทิพย์  หาญแท้
2. เด็กหญิงนุชนาถ  รกไพร
3. เด็กหญิงอโนทัย  รกไพร
 
1. นางสาวรัสมี  ธนะวัง
2. นางเกสร  ลำทา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78.5 เงิน 24 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวรรณวนัช  วิยา
2. เด็กชายสรวิชญ์   วงค์ม่าน
 
1. นางอนงค์  มะโนวรรณ
2. นายเหรียญทอง  คำวัง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 32 โรงเรียนแสนทองวิิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ธรรมศิริ
2. นางสาวอาทิตยา  คำแดง
 
1. นายสมาน  ธนะขว้าง
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงทรงภรณ์  สุมทุม
2. เด็กหญิงนงนภัส  สุทำแปง
3. เด็กหญิงวิรดา  แสนศรีเชาว์พันธ์
 
1. นายนิพจน์  ป้อมทองแดง
2. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 1. เด็กหญิงชนันณัฐ  จิตอารีย์
2. เด็กหญิงทิวาวรรณ  ศิริคาม
3. เด็กหญิงนิศาชล  คำแสน
 
1. นางนางอรนันท์  สิทธชัย
2. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงปานปรีญา  จักอะโน
2. เด็กหญิงสตบงกช  กิจสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุนิษา  หม่อมฤทธิ์
 
1. นางกิตยาภรณ์  ปิงยศ
2. นายธนวัฒน์  โนราช
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงณฐมนวรรณ  สอนตระกูล
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 16 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงชนกานต์  กิตติยังกุล
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธชัย
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78.5 เงิน 16 โรงเรียนบ้านส้าน 1. นายธีระวัฒน์  วงค์สวัสดิ์
 
1. นายพงษ์เทพ  คำพุฒ
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุจินดา  มางิ้ว
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงวริศรา  ยะปัญญา
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงพรจิต  แซ่ลี
2. เด็กหญิงพีรดา  แซ่ว่าง
 
1. นายนพรัตน์  จูมปา
2. นางวนิดา  จูมปา
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงสุขศรี  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  คงพิริยะนันท์
 
1. นายนพรัตน์  จูมปา
2. นางวนิดา  จูมปา
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. นางสาวนารี  แซ่เฮ้อ
2. นางสาวไหมเงี่ย  แซ่ลี
 
1. นายนพรัตน์  จูมปา
2. นางวนิดา  จูมปา
 
72 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายทักษิน  แซ่ย่าง
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 1. เด็กหญิงจันทิมา  แปงยะ
2. เด็กชายธนกร  สุวรรณ
3. เด็กหญิงวรรณชนก  ตันกุระ
 
1. นางศรีธรณ์  พิมพ์ทอง
2. นางอรนันท์  สิทธิชัย
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 73 เงิน 27 โรงเรียนเพียงหลวง 7 1. เด็กหญิงยุวรี  แปงคำใส
2. เด็กหญิงอารียา  แปงคำใส
3. เด็กหญิงอินทิรา  นันทา
 
1. นางสายรุ้ง  ติ๊บขัน
2. นายเบญจพล  ติ๊บขัน
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านส้าน 1. เด็กชายภาณุพงษ์  อุดอ้าย
2. เด็กชายสงกรานต์  ปัญญาเวช
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชาวส้าน
 
1. นายพงษ์เทพ  คำพุฒ
2. นายวิชิต  เกษรมาลา
 
76 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 61 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านน้ำคา 1. เด็กชายวรากร  อินทำ
 
1. นางวราภรณ์  คงศรีศักดิ์
 
77 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์   สกุลณัฐ
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
78 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 75 เงิน 27 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
79 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
80 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กชายนวภัทร  สุทธิ
 
1. นางปิ่นปินัทธ์  วงค์สวัสดิ์
 
81 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายเอกราช  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
82 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงศุภานิช  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
83 ศิลปะ ขิม - หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายชนาธิป  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
84 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายเทิดศักดิ์  แซ่ว่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
85 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงอัญญาเรศ  ว่างพิทักษ์
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงดาว  ภูมินัน
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
88 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 77.75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่ย่าง
2. เด็กชายธรรมนูญ  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงภัทธิศรา  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงศุภานิช  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงสุวรรณี  ยืนยงกุล
7. เด็กหญิงอัญญาเรศ  ว่างพิทักษ์
8. เด็กชายเทิดศักดิ์  แซ่ว่าง
9. เด็กชายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นางสาวปัทมา  ฟ้าสาร
2. นางอุไร  พุฒหมื่น
3. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
89 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายจิราพัชร  แซ่ย่าง
2. เด็กชายชนาธิป  แซ่ย่าง
3. เด็กชายชานนท์  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงดาว  ภูมินัน
5. เด็กชายพงษ์ธารินทร์  แซ่ว่าง
6. เด็กชายศิรสิทธิ์  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงอัญญาเรศ  ว่างพิทักษ์
8. เด็กชายเสถียรพงษ์  แซ่ว่าง
9. เด็กชายเอกราช  แซ่ย่าง
 
1. นางจุรีรักษ์  กาญจนจันทร์
2. นางสาวสุพิชฌาย์  พรมมี
3. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
90 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 85.33 ทอง 13 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่ย่าง
2. เด็กชายณัฐภูมิ  ยืนยงกุล
3. เด็กชายทนงศักดิ์  แซ่ย่าง
4. เด็กชายธรรมนูญ  แซ่ย่าง
5. เด็กชายนิเทศ  แซ่โซ้ง
6. เด็กหญิงปลิดา  แซ่ว่าง
7. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่ย่าง
8. เด็กชายพิสิษฐ์  แซ่ย่าง
9. เด็กชายพีรพัฒน์  แซ่ย่าง
10. เด็กหญิงภัทธิศรา  ยืนยงกุล
11. เด็กชายภานุวัฒน์  เฉลิมบุญฤทธิ์
12. เด็กหญิงมาลิดา  ยืนยงกุล
13. เด็กชายรุ่งอรุณ  แซ่ว่าง
14. เด็กหญิงศุภานิช  แซ่ย่าง
15. เด็กหญิงสุวรรณี  ยืนยงกุล
16. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สกุลณัฐ
17. เด็กหญิงอัญญาเรศ  ว่างพิทักษ์
18. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สรัสชนา
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ่ว่าง
20. เด็กชายเทิดศักดิ์  แซ่ว่าง
21. เด็กชายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นายนิยม  ไพรสวัสดิ์
2. นายพิชาติ  กันทะ
3. นายวัฒนศักดิ์  เทพเสน
4. นางศนิกานต์  เขตบุญไสย
5. นายสมุห์  มงคล
6. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 19 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายธีรเดช  ศรีชัย
 
1. นายประสิทธิ์  บูรณศรี
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทานัน
 
1. นายเสนาะ  อะทะ
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77.33 เงิน 36 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงสุชานุช  ใจปิง
 
1. นายสมชาย  เอกขระ
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79.66 เงิน 22 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงดาว  ภูมินัน
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายวรเชษฐ์  โกศิริ
 
1. นายอนุชา  ต๊ะแก้ว
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.2 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 1. เด็กหญิงอรุณทิตย์  แซ่โซ้ง
 
1. นางจุไรรัตน์  อนัญญาวงศ์
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.7 เงิน 33 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. นายธวัชชัย  แก้วโก
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.8 เงิน 25 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงสาธิตา  มีบุญ
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กชายวิชยุตม์  ทองสุข
 
1. นางฉวีวรรณ  สวนจักร์
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.7 เงิน 12 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1. เด็กชายเอกราช  ตนภู
 
1. นางจันทร์หอม  ตนภู
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 34 โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กหญิงปิยะนาถ  วรรณภพ
 
1. นายพินิจ  พรหมรักษ์
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงสุชานุช  ใจปิง
 
1. นายสมชาย  เอกขระ
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 33 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เสารางทอย
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  พินิจศรศาสตร์
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.93 เงิน 23 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. นายศิวาการ  อินปา
 
1. นายสยาม  แซ่โซ้ง
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กหญิงวาสนา  ด่านขุนทด
 
1. นายกรกฎ  พรมวิหาร
 
106 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงกนกพร  บัวเหล็ก
2. เด็กหญิงกมลพันธ์  บัวเหล็ก
3. เด็กหญิงกีรณา  บัวเหล็ก
4. เด็กหญิงจันจิรา  ปันอิน
5. เด็กหญิงจินตนา  อิ่นถิ่น
6. เด็กชายชนาธิป  บุญชู
7. เด็กชายชยากร  อิ่นถิ่น
8. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวเหล็ก
9. เด็กหญิงชุติพร  บัวเหล็ก
10. เด็กชายธีรวัฒน์  บัวเหล็ก
11. เด็กหญิงนันทิชา  อิ่นถิ่น
12. เด็กชายปฎิวัตร  สีทอง
13. เด็กหญิงพรพรรณ   ใจปิง
14. เด็กหญิงมะลิวัลย์  อิ่นถิ่น
15. เด็กชายราชานนท์  บัวเหล็ก
16. เด็กหญิงรินรดา  บัวเหล็ก
17. เด็กหญิงวรนุช  บัวเหล็ก
18. เด็กหญิงวรนุช  บัวเหล็ก
19. เด็กหญิงวิลาสินี  บัวเหล็ก
20. เด็กชายศตวรรษ  บัวเหล็ก
21. เด็กชายสมพร  อิ่นถิ่น
22. เด็กชายสิทธิชัย  อิ่นถิ่น
23. เด็กชายสิทธิพงษ์  บัวเหล็ก
24. เด็กชายสุรพล  อิ่นถิ่น
25. เด็กหญิงอทิตยา  บัวเหล็ก
26. เด็กชายอนรักษ์  เมฆแสง
27. เด็กหญิงเกตนิภา  บัวเหล็ก
28. เด็กหญิงเดือนดารา  บัวเหล็ก
29. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บัวเหล็ก
30. เด็กหญิงเพ็ญ  บัวเหล็ก
31. เด็กหญิงเมธาพร  ไม้จำปี
32. เด็กหญิงเรืองรอง  บัวเหล็ก
33. เด็กชายไตรภพ  อิ่นถิ่น
 
1. นายเอกชัย  ขุมศรี
 
107 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อุ่นถิ่น
2. เด็กชายกิตติพันธ์  อุ่นถิ่น
3. เด็กชายจักรินทร์  อุ่นถิ่น
4. นางสาวจารุณี  อุ่นถิ่น
5. นายจารุวัจน์  อุ่นถิ่น
6. นายจิตร  อุ่นถิ่น
7. นางสาวญาดา  อุ่นถิ่น
8. นายถนอม  อุ่นถิ่น
9. นายทนุ  อุ่นถิ่น
10. เด็กชายธเนศพล  แปงอุด
11. นายปพล  อุ่นถิ่น
12. นางสาวปิยะธิดา  อุ่นถิ่น
13. เด็กชายพงศธร  อุ่นถิ่น
14. เด็กชายพรชัย  อุ่นถิ่น
15. เด็กหญิงพรชิตา  อุ่นถิ่น
16. เด็กหญิงพรรษา  อุ่นถิ่น
17. นางสาวภาณุรัตน์  อุ่นถิ่น
18. นางสาวภาวิกา  อุ่นถิ่น
19. นางสาวภาวินี  ใจน้อย
20. นายมาวิน  อุ่นถิ่น
21. นางสาวรังรักษ์  อุ่นถิ่น
22. นายวีระศักดิ์  อุ่นถิ่น
23. เด็กชายวีรินทร์  อุ่นถิ่น
24. เด็กชายศุภกิจ  อุ่นถิ่น
25. นายสาธิต  อุ่นถิ่น
26. นางสาวสุกัญญา  อุ่นถิ่น
27. เด็กชายสุชาติ  บัวเหล็ก
28. เด็กหญิงสุทธนุช  ใจปิง
29. นางสาวสุภานิตย์  อุ่นถิ่น
30. นางสาวอมรรัตน์  อุ่นถิ่น
31. เด็กหญิงอมรรัตน์  ใจปิง
32. นางสาวอรพรรณ  แปงอุด
33. นางสาวอังคนา  อุ่นถิ่น
34. นายอาทิตย์  อุ่นถิ่น
35. เด็กหญิงอาภรณ์  อุ่นถิ่น
36. เด็กชายอาวรณ์  อุ่นถิ่น
37. นางสาวอำภา  ปันอิน
38. เด็กหญิงเกสรา  อุ่นถิ่น
39. นายเอกรินทร์  อุ่นถิ่น
40. นายแอ็ด  อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวคณิศร  รัดเลิศ
2. นางสาวณัฐกานต์  เพียรศิลป์
3. นายณิศชกฤต  ฟุ่มเฟือย
4. นายนพฤทธิ์  ต่อวาส
5. นางสาววรรณิศา   อุดอ้าย
6. นายวินัย  ดีมากมี
7. นายวีรณัฐ  ทนะวัง
8. นายเดชา  ปิงยศ
 
108 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 76 เงิน 29 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประเสริฐศักดิ์
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  พุฒหมื่น
3. เด็กชายณัฐนนท์  คำวัง
4. เด็กหญิงธันญาภรณ์  คำยวง
5. เด็กชายนนท์ปกรณ์  ไชยมิ่ง
6. เด็กชายนฤภัทร  มะโนปีน
7. เด็กหญิงเกษฏาภรณ์  ภูคา
8. เด็กชายไชยวัฒน์  แปงใจ
 
1. นางนวลสวาท  ไชยช่อฟ้า
 
109 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงกันยาพร  ส่องสี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  หน่อท้าว
3. เด็กหญิงญาณินท์  อินสองใจ
4. เด็กหญิงณัฐวดี  กะมะโน
5. เด็กหญิงพฤทธิ์ติพร  พิทักษ์สันติ
6. เด็กหญิงภาณุมาศ  สุทธการ
 
1. นางอรพรรณ  อินทะรังษี
2. นางอำพล  พงษ์ขัน
 
110 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกชกร  จิตอารี
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ล้านมา
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ถาปนา
4. เด็กหญิงฐิรญา  อุดมวงษ์
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  ดอกแก้ว
6. เด็กหญิงมธุรดา  เบิกบาน
 
1. นางนิตยา  ใบยา
2. นางลอองรัตน์  สุวรรณ์วิโชติ
 
111 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เนตรทิพย์
2. เด็กหญิงจารุภรณ์  ศิริรัตน์
3. เด็กหญิงนิสาชล  ดวงจันทร์
4. เด็กหญิงปนัดดา  คำเขื่อน
5. เด็กหญิงระพีรัตน์  เชยชื่นจิตร
6. เด็กหญิงรุจิรา  ดาจง
7. เด็กหญิงสุพิชญา  ภัทรานุกุล
8. เด็กหญิงเอมรัชนา  พิกุลแก้ว
 
1. นางวรางคนา  กาฬภักดี
 
112 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 76.4 เงิน 28 โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ไชยศิลป์
2. เด็กหญิงจิรากรณ์  ไชยศิลป์
3. เด็กหญิงชลันดา  บางศรี
4. เด็กชายชาณกานต์  พันธ์ชน
5. เด็กชายณัชพล  กะกุคำ
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ลาภอดิศร
7. เด็กหญิงรัชนิกร  ขระสุ
8. เด็กหญิงรัชนีกร  ไชยศิลป์
9. เด็กหญิงวนิดา  พันชน
10. เด็กชายศุภกิตต์  ทะสอน
11. เด็กชายสราวุฒิ  ไชยโย
12. เด็กหญิงสิทธิพร  พันชน
13. เด็กชายสุทธิชัย  กะรัตน์
14. เด็กชายสุทธิศักดิ์  ละขะไพ
15. เด็กหญิงสุนิสา  ไชยศิลป์
16. เด็กหญิงสุภาวดี  ไชยศิลป์
 
1. นางทับทิม  จะเฮิง
2. นางนฤมล  รัตนพันธุ์
3. นางรัตติยา  พลทิพย์
4. นายรัตน์  จันทโคตร
5. นางวไลพร  ปานเรือง
 
113 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 32 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กหญิงกนกพร  เจริญอาจ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ต๊ะชา
3. เด็กหญิงกรรณิการ์  เตชะนันท์
4. เด็กหญิงนิรัชพร  มีบุญ
5. เด็กหญิงนุชจนี  จันพึก
6. เด็กหญิงพรชิตา  บุตรใสย์
7. เด็กหญิงพิชญา  คำรศ
8. เด็กชายวุฒิชัย  โกสา
9. เด็กชายศรันย์ภัทร  นามเคน
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไชยวงค์
11. เด็กหญิงอรพรรณ  นันท์ชัย
12. เด็กหญิงอวิกา  โลราช
 
1. นางณัฐกานต์  คำภีระ
2. นางปิ่นปินัทธ์  วงค์สวัสดิ์
3. นางพจนา  เกตุแก้ว
4. นางอำนวย  นันท์ชัย
5. นางสาวเกศรา  หลวงทะ
 
114 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงจารุกร  ใจปิง
2. เด็กหญิงสีฟ้า  อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  จิรรุ่งโรจน์สกุล
4. เด็กหญิงเนตรนภา  ใจปิง
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ใจปิง
 
1. นายสมชาย  เอกขระ
2. นายเดชรินทร์  อินพรม
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนพนาสวรรค์ 1. เด็กชายจิรโชติ  จอมจันทร์
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  จอมจันทร์
3. เด็กชายไตรภพ  จอมจันทร์
 
1. นายบรรจง  ไชยบุญเรือง
2. นายประยูร  ศักดาศรี
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.5 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายนพดล  ยะแสง
2. เด็กชายรุ่งรุจ  กิตินันท์
3. เด็กชายอรรถพล  ขันรินทร์
 
1. นางทักษกานต์  เสฏฐวุฒิพงศ์
2. นายสมัคร  เนตรทิพย์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 72 เงิน 27 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง 1. เด็กชายวิชัย  ใจปิง
2. เด็กชายเสกสรรค์  ใจปิง
3. เด็กชายไทยวัฒน์  ใจปิง
 
1. นางกรรณิการ์  วีระวงค์
2. นายณัฐภัทร  อุปจักร์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77.75 เงิน 39 โรงเรียนบ้านด่าน 1. นางสาวติ๋ม  ใจปิง
2. นางสาวพรตา  อุ่นถิ่น
3. นายสุรเกียรติ  ใจปิง
 
1. นายพิษณุ  มะโนชัย
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เรือนปัน
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  รินแสน
3. เด็กหญิงวรณัฐ  จันทร์สุวรรณ
4. เด็กหญิงสุธีมา  ทรงอภิวัฒน์กุล
5. เด็กหญิงหัทยา  สิงห์คำ
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ธรรมชัย
 
1. นางสาวปณิดา  ดอนดง
2. นางปรานอม   อินบรรเลง
3. นายพีรวุฒิ  แสนนิทา
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 42 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สุโรพันธ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  คฤหาสน์สุวรรณ
3. เด็กหญิงชลธิชา  นิลคง
4. เด็กชายสุทิวัส  นิลคง
5. เด็กหญิงอัญศิริ  คำยันต์
6. เด็กหญิงอุษณิษา  นิลคง
 
1. นางสาวกัลยาวรรณ  มีแสง
2. นางพิทยา  นิลคง
3. นายอำนาจ  แสนแสง
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84.8 ทอง 21 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เสารางทอย
2. เด็กหญิงญวิษฐา  แก้วแดง
3. เด็กหญิงปาริฉัตต์  เสารางทอย
 
1. นางขวัญเรือน  เปาป่า
2. นางมุกดา  คำชั่ง
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 5 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายปองพล  แซ่ย่าง
2. เด็กชายพิศุทธิ์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายอิศยา  กาบนันทา
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
2. นางสาวมาลี  สุกิน
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กชายธีปภณ  รวดเร็ว
2. เด็กหญิงประวีณา  จักอะโน
3. เด็กชายสิทธิโชติ  สุต๋า
 
1. นางบุษบา  ทองหอม
2. นายประดุจ  คัีนทะสาร
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่ท้าว
2. นายอานนท์  เชวงนุสรณ์
3. นายเนติพงษ์  สุขธนวุฑโฒ
 
1. นางปิ่นทิพย์  หาญยุทธ
2. นายหาญ  จินดาสวัสดิ์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  อนุวงศ์ประพันธ์
2. เด็กหญิงฤดีมาศ  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงวรรณพร  โชติอัศววงค์
 
1. นางกิตติพร  อินทำ
2. นางปริศนา  ปันกัน
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77.2 เงิน 34 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  กล้าพิทักษ์
2. เด็กหญิงธานี  จิรนันทนุกุล
3. เด็กหญิงเบ้าเยีย  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวพรรณิดา  ชาวส้าน
2. นางพัชรินทร์  จักรอะโน
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 30 โรงเรียนบ้านสบปืน 1. เด็กหญิงทักษ์สุดา  หอมดอก
2. เด็กหญิงทัศนียวรรณ   หอมดอก
3. เด็กหญิงทิวนันท์  หอมดอก
 
1. นางวาสนา  นันทเสน
2. นางวิชายา  ผลคำ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 1. เด็กหญิงดวงวิมล  สุวรรณ
2. เด็กหญิงพวงผกา  สุวรรณ
3. เด็กหญิงเอมวลี  ไชยวงศ์
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  ไชยธวัช
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ละม่อม
2. เด็กหญิงพลอยศิริ  เปาป่า
3. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญเกียง
 
1. นางณัฐกฤตา  ประภาพรรณพิไล
2. นางปาริชาติ  อินทะรังษี
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 34 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 1. นายกำพล  ฟองน้อย
2. นางสาวจินตรา  เปาป่า
3. นางสาวศิริรัตน์  อินทะรังษี
 
1. นางพวงพยอม  คันทะ
2. นางอำนวยสุข  คำรังษี
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.6 ทอง 4 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงจิตรสุภา  คำเทพ
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เนตรทิพย์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ทรงเจริญกุล
 
1. นางปรานอม  อินบรรเลง
2. นายพีรวุฒิ  แสนนิทา
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 23 โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กหญิงศิริพร  สุธรรมแปง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ละบะไพ
3. นางสาวหัทยา  ฤทธิ์คำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  ธนพินทิยาภรณ์
2. นางสาวหฐานิกา  ปัญญาภู
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66.4 ทองแดง 43 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กหญิงปณิตา  เสมอใจ
2. เด็กชายภูริณัฐ  ปรังฤทธิ์
 
1. นางเทียมจิต  หาญยุทธ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. นางสาวชยุตา  ท่าว
2. เด็กชายทวี  แซ่เล้า
 
1. นายจักรวรรดิ์  ญาณกรสกุล
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. นายชาญชัย  แซ่ย่าง
2. เด็กชายอนันท์  กิตติสุขประเสริฐ
 
1. นายจักรวรรดิ์  ญาณญสกุล
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงวทันยา  แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่ว่าง
 
1. นายจักรวรรดิ์  ญาณกรสกุล
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงชนิตา  แขวงนอก
2. เด็กหญิงปิยรมย์  บริคุต
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงชนากานต์  มหานิล
2. เด็กหญิงมฑิตา  ปามะ
 
1. นายองค์การ  วงค์เรือง
2. นายเฉลิมพล  กวาวสิบสอง
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายตุลวิทย์  จักวาโน
2. เด็กชายสุวิทย์  อักขะระ
 
1. นางนันทนา  สิทธิไชยนุกูล
2. นายประทีป  คำตัน
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76.2 เงิน 4 โรงเรียนบ้านผาสิงห์-ปางส้าน 1. เด็กหญิงกันฤทัย  พิษสมอญ
2. เด็กชายธนดล  อดทน
 
1. นายธวัชชัย  ยวงคำ
2. นายภาคภูมิ  ไชยยศ
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงนิรัชพร  อุทุมพร
2. เด็กหญิงสุชาวดี  ไชยศิลป์
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายธนโชติ  คำยา
2. เด็กหญิงนพมาศ  อุดนัน
 
1. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
2. นางลำเภา  อินทะรังษี
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านไร่ 1. นางสาวนิภาพร  กุกไชย
2. นายมงคล  หน่อไชย
 
1. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
2. นางลำเภา  อินทะรังษี
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  หอมดอกพลอย
2. เด็กหญิงลักษณาวดี  หอมดอกพลอย
3. เด็กหญิงเกสรา  บุตรนามดี
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ศิริรัตน์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. นายพิธนุ  ขอคำ
2. นายอาทิตย์  ไชยสุข
 
1. นายรุ่งโรจน์  ริเป๊ก
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60.9 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายธนากร  สุทธหลวง
2. เด็กชายพชร  เนตรทิพย์
3. เด็กชายภูพงศ์  โนริยา
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 65.2 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จันทร์เพ็ง
2. เด็กชายดนัยกฤษ  ใจวงศ์
3. เด็กชายพศุตม์บดี  คำเมือง
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลนิธากร 1. เด็กชายกรวิชญ์  แก้วโก
2. เด็กชายฉัตรปพน  มะโนสา
 
1. นายฉัตรชัย  เนตรวีระ
2. นายธนเสฏฐ์  เทแก้ว
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. นางสาวดวงรดา  ปัญญาภู
2. นางสาวแก้วมณี  สว่างยิ่งเจริญ
3. นางสาวไวยุดา  พรมมีเดช
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางวิภาวี  สารถ้อย
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 87.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงปดิวรดา  เชื้อเมืองพาน
3. เด็กหญิงอารียา  อุ่นเรือน
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสุดารัตน์  นรินทร์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงวลีพร  หนองหงอก
 
1. นางสุภาภรณ์  ภิราญคำ
 
152 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 82.4 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กหญิงมุกตาภา  เสมอใจ
 
1. นางหทัยวรรณ  ไชยเสน
 
153 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.9 ทอง 7 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. นางสาวทิพปภา  นิลคง
 
1. นางพิทยา  นิลคง
 
154 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 56.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงศุภรดา  อิ่นอ้าย
 
1. นางสาวปัณฑ์ณัฐ  ฟ้าสาร
 
155 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 12.5 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านคัวะ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ธะดวงศร
 
1. นางศิวพร  แก้วคงดี
 
156 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงสุชาดา  เพชรดี
 
1. นายบัญชา  นรินทร์
 
157 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84.2 ทอง 11 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงพิชาภรณ์  แก้วเสมอตา
 
1. นางวิไลพร  อยู่เชื้อ
 
158 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงจารวี  สุขสวัสดิ์
 
1. นางนุชฎาพร  เวียงเก่า
 
159 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชยาทิพย์  สกุลวสุพันธ์ุ
 
1. นางธิดารัตน์  คำยันต์
 
160 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ช่วยนุกิจ
 
1. นางสืบสาย  ไชยศิลป์
 
161 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 78.25 เงิน 23 โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กชายนภัทรสินธ์  มุขเพ็ช
2. เด็กหญิงมาติกา  จิตอารี
3. เด็กหญิงรติมา  ไชยสาร
4. เด็กหญิงรุจิรางค์  ใบยา
5. เด็กหญิงโชติกา  ทุ่งโปร่ง
 
1. นางสิริพร  ไชยยะ
 
162 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 79.65 เงิน 25 โรงเรียนนบ้านนาหนุน 2 1. เด็กหญิงภาวัชญาฐิ์  กลับมา
 
1. นายทรงชัย  หิรัญกุล
 
163 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านปางแก 1. เด็กหญิงนลพรรณ  แสนท้าว
 
1. นางสาวทัศวรรณ  นันต๊ะสุยะ
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กชายคมสันต์  ท้าวคาม
2. เด็กชายธีรเจต  หอมดอก
3. เด็กชายปิยวัช  หอมดอกพลอย
4. เด็กชายภานุพงษ์  ท้าวคาม
5. เด็กชายรตินันท์  ท้าวคาม
6. เด็กชายสิรภัทร  วิฑูรพิพัฒน์
 
1. นางปาริชาต  ภูมิอรัญ
2. นางสาวอนงค์กุล  คำยันต์
3. นางสาวเกษรินทร์  ประอาจ
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71 เงิน 15 โรงเรียนบ้านผักเฮือก 1. เด็กชายพิชชากร  บุญอินทร์
2. เด็กชายภานุพงษ์  อุปจักร์
3. เด็กชายภูมิรัช  เฟีองขจร
4. เด็กชายสรศักดิ์  บุญอินทร์
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมเอียม
6. เด็กชายเอกศิษฏ์  สุขแดง
 
1. นายจักรกฤษณ์  อุปจักร์
2. นายยุทธชัย  วงค์บุญญานุวัฒน์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ปันอิน
2. เด็กชายธวัช  อุ่นถิ่น
3. เด็กชายนฤเบศร์  ใจปิง
4. เด็กชายนลธวัช  ช่างเงิน
5. เด็กชายประพัฒน์  ใจปิง
6. เด็กชายสาธิต  ใจปิง
7. นายอนุชา  ฤทัยวัฒนานนท์
8. เด็กชายอรรถพล  ใจปิง
 
1. นายจีระพงษ์  คำแสน
2. นายรัฐวิชญ์  สารเทพ
3. นายเดชรินทร์  อินพรม
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 75.33 เงิน 31 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. นายกฤษกร  ธิยาวงศ์
2. เด็กหญิงปราณี  อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงพิมพา  บัวเหล็ก
4. เด็กชายอนุภาพ  อุ่นถิ่น
5. เด็กชายเกริกพล  อุ่นถิ่น
6. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  บัวเหล็ก
 
1. นายจตุรวิทย์  ซึ่งสมณกุล
2. นางสาววนัสนันท์  สนโต
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 77.6 เงิน 19 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เบญจโศภิษฐ์
2. เด็กหญิงชัญญา  ทรงเสรีย์
3. เด็กหญิงณัฐพร  คำยันต์
4. เด็กชายธนกฤต  แก้วศรีงาม
5. เด็กหญิงธัญสินี  ขันทะสีมา
6. เด็กหญิงธัญสินี  อุ่นเรือน
7. เด็กหญิงภัทรวรรณ  อุ่นเรือน
8. เด็กหญิงสลิลญา  ทองโฉม
9. เด็กหญิงสุรนุช  ศรีมาเหล็ก
10. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ซอเสียง
 
1. นางจำนงจิต  บุญเกิด
2. นายธีรพันธุ์  บุญเกิด
3. นางอำพล  พงษ์ขัน
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 65.3 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. เด็กหญิงนฤพร  พะยอม
2. เด็กหญิงพรกนก  คำเครื่อง
3. นางสาววนิดาพร  เรืองตระกุลชัย
4. เด็กหญิงอธิติยา  จิตรกว้าง
5. เด็กชายเดชบดินทร์  ปาริน
 
1. นางรัตนา  เหมืองหม้อ
2. นายสมศักดิ์  จิตตรง
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 69.8 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กชายคุณาวุฒิ  ฟองลม
2. เด็กชายชินดนัย  นิลคง
3. เด็กชายณัฐภูมิ  น้ำตอง
4. เด็กชายพลพล  ธัญญาผล
5. เด็กชายภัทรพงศ์  ช่วยทอง
6. เด็กหญิงวรรณกานต์  สลี่อ่อน
7. เด็กชายวิชยุตม์  ทองสุข
8. เด็กหญิงศิริกุล  แซ่จ๋าว
9. เด็กชายอดิศักดิ์  อินทะรังษี
10. เด็กหญิงอภิญญา  ดวงธิ
11. เด็กชายอภิเชษฐ์  ทองสุข
12. เด็กหญิงเวณิกา  ศรีคำ
 
1. นายจำลอง  ไชยยา
2. นายชาตรี  ระลึก
3. นายพันธ์ยศ  ศรีนเรศพงษ์
4. นายสมภพ  ทองสุข
5. นางอรพินท์  สีโสภา
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 60.6 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านปางหก 1. เด็กชายจาตุรงค์   ดวงมณี
2. เด็กหญิงชลชรี   บัวนาค
3. เด็กชายณัฐพงศ์   อารีหมู่
4. เด็กหญิงพิสมัย  ท้าวคาม
5. เด็กหญิงมณีรัตน์   หอมดอก
6. เด็กหญิงวทันยา   ท้าวคาม
7. เด็กหญิงวรรณภา   หอมดอก
8. เด็กหญิงสุภาพร  อภัยรุณ
9. เด็กชายหอมดอก  ท้าวคาม
10. เด็กหญิงอนัญญา  เลื่อมไทสง
11. เด็กชายอนุสรณ์   หอมดอก
12. เด็กหญิงเนตรนภา  ชัยชนะ
 
1. นายปิยพงษ์  สัตตคุณาการ
2. นายมานะ  ศรีษะ
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77.5 เงิน 16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 1. เด็กชายธีรเจต  ค้าข้าว
2. เด็กหญิงภัชจิรา  เทพจันตา
3. เด็กหญิงรินรดา  พานิช
 
1. นางนิยะดา  นันทสว่าง
2. นางสาวบุณฑริกา  ทะสี
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไชยปิง
2. เด็กหญิงชนาพร  มหาวัน
3. เด็กหญิงระพีพรรณ  มางิ้ว
 
1. นายนวลจันทร์  คำมอญ
2. นางพัชรา  ทวีชัย
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายนิมิตร  แก้วโก
2. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  แสงพันธ์
 
1. นางสาวปนัดดา  อุ่นใจ
2. นางศุภวรรณ   สุภา
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 81.29 ทอง 13 โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เต่าสิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงสิริประภา  ตรัยตรากุล
 
1. นางเบญจวรรณ  สุทธหลวง
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายชานน  ยะแสง
2. เด็กชายวรุตม์  กิตินันท์
 
1. นางกาญจนา  จันต๊ะ
2. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 78.22 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงบุตรธิดา  ใจปิง
2. เด็กหญิงสาวิณี  อักขระ
 
1. นางสาวศิริพร  เขื่อนอ้น
2. นายอมรินทร์  สีหบรรพต
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงสุรางคนา  กิตินันท์
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  สุวงกฏ
 
1. นางกัลยาภรณ์  มหาวัน
2. นางคนึงนิตย์  เขียวสมบัติ
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านชี 1. เด็กหญิงภัทรดา  เทใหม่
2. เด็กหญิงวิภาดา  ก่อกัน
 
1. นางสาวปาริสา  ผลทิพย์
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายรุ่งฟ้า  กันยะ
 
1. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กชายวิชัย  แปงอุด
 
1. นายสงคราม  มโนการ
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายสุริยา  คำแคว่น
 
1. นายก้าวพารักษ  ชาวส้าน
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายสุชาติ  ใจปิง
 
1. นายก้าวพารักษ  ชาวส้าน
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงสุพินนา  ใจปิง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  นะเอ้ย
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กชายพิชัย  ฮังคำ
 
1. นางจริยา  ตนะทิพย์
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงวรินทิพย์  คำยาน
 
1. นายก้าวพารักษ  ชาวส้าน
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 29 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ตามัย
 
1. นางรัตนาพร  ไชยศิลป์
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.33 ทอง 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 1. เด็กชายศาสวัติ  อินทะรังษี
 
1. นางประนอม  อรุณานันท์
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายสุชาติ  ใจปิง
 
1. นายก้าวพารักษ  ชาวส้าน
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.33 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กชายกิติพัชร  เกตุแก้ว
 
1. นางปิ่นปินัทธ์  วงศ์สวัสดิ์
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 1. เด็กหญิงพวงพร  บุญพันธ์
2. เด็กชายสมพร  คำรังษี
3. เด็กหญิงอิสริยา  โพธิ์ทอง
 
1. นางนิยะดา  นันทสว่าง
2. นางประนอม  อรุณานันท์
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79.4 เงิน 13 โรงเรียนแสนทองวิิทยา 1. เด็กชายปิยวัช  ธรรมศิริ
2. เด็กชายเสกสรรค์  ธนะขว้าง
3. เด็กชายเสกสิทธิ์  ธนะขว้าง
 
1. นายประหยัด  ลำน้อย
2. นายสมาน  ธนะขว้าง
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กชายจิรเมธ  โลราช
2. เด็กชายภาคภูมิ  ศิริกันชัย
 
1. นางพจนา  เกตุแก้ว
2. นางสาวเกษร  แก้วทิตย์
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปางแก 1. นายทัศน์พงศ์  กิตติชนะกุล
2. นายวิเชษฐ์  วงศ์ยังประเสริฐ
 
1. นางพิชญา  คำเรือง
2. นางรุ่งทิวา  กิ่งก้าน
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิลคง
2. เด็กชายพีระพัฒน์  สลีอ่อน
 
1. นางมณีลักษณ์  บ่อคำ
2. นางรัตน์ชุดา  กันกา
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 32 เข้าร่วม 10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กชายชาญชัย  วงศ์วาน
2. เด็กชายธัญชนิตย์  ศรีวรรณ
 
1. นางสาวกัลยาณี  จิณะเสน
2. นายสมพงษ์  มีบุญ
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านส้าน 1. เด็กหญิงฉันทยา  อินปา
2. เด็กชายณัฐนนท์  ไชยโย
 
1. นางดวงวรรณ์  เกษรมาลา
2. นางพูนสุข  ศรีอุทธวงศ์
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กชายนวพรรษ  แคแดง
2. เด็กหญิงภิอักษร  กิตติไพเราะ
 
1. นายจำลอง  ไชยยา
2. นายพันธ์ยศ  ศรีนเรศพงษ์
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.7 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเกวต 1. เด็กชายประพันธ์  ศิริคาม
2. เด็กชายพิจักษณ์  ศิริคาม
3. เด็กชายมานะ  ศิริคาม
4. เด็กชายอภิวัฒน์  ศิริคาม
 
1. นางสาวศรัญญา  ตาริน
2. นายอดิศักดิ์  ยั่งยืนทวี
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 14 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  อาจหาญ
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  บุญเกิด
3. เด็กหญิงสุนันทินี  วังแสง
 
1. นางทัศนัย  นันทแกล้ว
2. นางพัชราภรณ์  ปินทิพย์
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  บุญอินทร์
2. เด็กชายสุริยา  คำแคว่น
3. เด็กหญิงเครือวัลย์  บุญอินทร์
 
1. นายก้าวพารักษ  ชาวส้าน
2. นายสุวรรณ์  นนปินะ
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. นางสาวบัวทอง   จันทรมณฑล
2. เด็กหญิงสิรินทรา  นรินทร์
3. เด็กหญิงแสนใจ  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวปวีณา  แก้วตา
2. นางอารี  กิละกุลดิลก
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 1. เด็กหญิงกนกพร  คำรังษี
2. เด็กหญิงญาณภัทร  สาลี
3. เด็กหญิงภาณุมาส  เทพจันตา
 
1. นางนิจวิภา  ตรรกนรเศรษฐ์
2. นางสาวสุภาณี  มะจินะ
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.16 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกอกจูน 1. เด็กชายปิยพันธ์  พนะสัน
2. เด็กชายพงศกร  พนะสัน
3. เด็กชายภวิน  ไชยะ
 
1. นายอนุรักษ์  ระวังการ
2. นายเสกสรร  ลำคำ
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันเจริญ 1. เด็กชายชยันต์  แซ่ลี
2. เด็กชายนพดล  แซ่พ่าน
3. เด็กหญิงพรรณอร  แซ่ลี
 
1. นางระรื่น  อิ่นแก้ว
2. นายเดชา  กาบคำ
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กชายณัฐวัตร  อินปา
2. เด็กชายนันทกร  อินปา
3. เด็กชายศุภกิจ  วรรณชน
 
1. นางนันท์สินี  หลักคำ
2. นายปิยะสันต์  วรรณภพ
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กชายทนงศักดิ์  เพ็งบูลย์
2. เด็กชายปฐวี  ฑีฆาวงค์
3. เด็กชายอติรุจ  หาญยุทธ
 
1. นางสาวปวีณา  แก้วตา
2. นางสาวสุรีรัตน์  ชาวส้าน
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.2 ทอง 9 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงธิดาพร  ทรายแหลมทอง
2. เด็กหญิงผดาพร  รินแสน
3. เด็กชายภัทรพล  หาญยุทธ
 
1. นายธิติวัฒน์  ขันหลวง
2. นางปรานอม  อินบรรเลง
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายจิรายุส  ถุงเงิน
2. เด็กชายทวีวุฒิ  ใจปิง
 
1. นางนันทนา  สิทธิไชยนุกูล
2. นายประทีป  คำตัน
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 22 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายณัฐพล  กันหากุล
2. เด็กชายสุริยา  วงสุยะ
 
1. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
2. นางลำเภา  อินทะรังษี
 
211 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กชายกิตติชัย  สุต๋า
2. เด็กชายวรชิต  สุต๋า
3. เด็กหญิงศิริพร  สุต๋า
 
1. นายจิระพงษ์  คำวงค์
2. นายสันทัด  คำยันต์
 
212 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กหญิงจิณาภา  ต้นกาบ
2. เด็กหญิงปัณฑิกา  เลียนอิน
3. เด็กหญิงรัชนก  กอกัน
 
1. นางปัทมา  ศิริพันธุ์
2. นางสุชาดา  พิสมร
 
213 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กชายณัฐพล  แซ่เฮ้อ
2. เด็กชายดนุพล  แซ่ม้า
3. เด็กชายสมเดช  แซ่ลี
 
1. นางปิ่นทิพย์  หาญยุทธ
2. นายหาญ  จินดาสวัสดิ์
 
214 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กชายปณิวัตร  แก้มสาร
2. เด็กชายสุเมธ  เหมยเป็ง
3. เด็กชายใสสว่าง  ตามัย
 
1. นางปัทมา  ศิริพันธุ์
2. นางสุชาดา  พิสมร
 
215 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุกัญญา  อภิภัทรโกศล
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
216 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กหญิงปริชาติ  แปงอุด
 
1. นางสาวนพมาศ  เถาวัลย์
 
217 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายสุชาติ  ใจปิง
 
1. นายก้าวพารักษ  ชาวส้าน
 
218 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กชายนักปราชญ์  นรินทร์
 
1. นายนพรัตน์  จูมปา
 
219 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงปรารถนา  ขอดเตชะ
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
220 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.2 ทอง 4 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายอาทิตย์  พิมเสน
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
221 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มาลารัตน์
2. เด็กหญิงพิมวิพา  นิลคง
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อินสองใจ
4. เด็กหญิงอมลณัฐ  ทองน้อย
 
1. นางสาวกัลยาวรรณ  มีแสง
2. นายอำนาจ  แสนแสง
 
222 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.8 ทอง 7 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  นิลคง
2. เด็กหญิงจตุพร  ดาวทอง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาวัลย์
4. เด็กชายภัทรดนัย  เกี้ยวเก้า
5. เด็กหญิงอลิสา  แสงสุข
 
1. นางสาวกัลยาวรรณ  มีแสง
2. นายอำนาจ  แสนแสง
 
223 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงวรวรรณ  พนะสัน
 
1. นายจรูญ  ทาราทิพย์
 
224 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ใจปิง
 
1. นายก้าวพารักษ  ชาวส้าน
 
225 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  คงธนะรักษ์
 
1. นางพินผกา  สถิตย์ศิลาธรรม
 
226 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายสุชาติ  ใจปิง
 
1. นายก้าวพารักษ  ชาวส้าน
 
227 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กชายกิตติชัย  ธงหิมะ
 
1. นางอุทุมพร   ซอเสียง
 
228 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงกันทนา  อินปา
2. เด็กชายพรชัย  อินปา
3. เด็กหญิงวิรดา  อินปา
4. เด็กหญิงวิริยา  อินปา
5. เด็กชายศราวุธ  อินปา
6. เด็กหญิงเมธาวี  อินปา
7. เด็กชายเอกราช  วรรณชน
 
1. นางจินดา  ชะนะตา
2. นางนันท์สินี  หลักคำ
3. นางอัญมณี   ระวังการ
 
229 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ 1. เด็กชายณภัทร  สุธีมากุล
2. เด็กชายณัฐภัทร  ยะปัญญา
3. เด็กชายธีรศักดิ์  เทพอินทร์
4. เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย  คำวรรณ
5. เด็กหญิงราตรี  แสงรัตน์
6. เด็กหญิงวศินี  รุ่งวิตรี
7. เด็กชายอัฐษฎา  ขันทะสีมา
 
1. นางจีรนันท์  วรกมลธรรม
2. นางนงลักษณ์  โนราช
3. นางศิริวรรณ  นนท์คลัง
 
230 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 84.7 ทอง 24 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงปัญญาพร   พรมเมืองดี
 
1. นางนิชกานต์  การัตน์
 
231 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 33 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  นิลคง
2. เด็กชายพชรพล  นิลคง
3. เด็กชายเอกวิทย์  ละม่อม
 
1. นางพัชราภรณ์  ศรีทิพย์
2. นางพิมพ์พรรณ  สมทรา
 
232 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ละม่อม
2. เด็กหญิงชัชฏานันทร์  สุโรพันธ์
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เงินเย็น
 
1. นางพัชราภรณ์  ศรีทิพย์
2. นางพิมพ์พรรณ  สมทรา