สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไชยสถาน อ.เมือง 1. นางสาวนิรชา  ไชยเรียน
 
1. นางสายสวาท  สัมพันธ์สวาท
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง 32 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 1. เด็กหญิงนุชจิรา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสุลัย  ธุระธรรม
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 24 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  กันตา
 
1. นางอรพวง  ชุ่มใจ
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.5 ทอง 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45(บ้านดอนแท่น) 1. เด็กหญิงวิภาดา  ชมนันท์
 
1. นางสาวดารัตน์  ไชยชนะ
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงอวัชดา  สมอินทร์
 
1. นางชุลีมาศ  ศรีคำ
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 38 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 1. เด็กชายคมกริช  วุฒิ
 
1. นางฐานิศรา  วงค์หาจักร์
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. เด็กหญิงบงกชเพชร  อินสบหลม
 
1. นางสาวอัมพิกา   แก้วพุธ
 
8 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 83.9 ทอง 12 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน 1. เด็กชายนันทวัตน์   จันทอง
2. เด็กชายสุภสิทธิ์  คำเฟื่องฟู
 
1. นางนิพันธ์  วรรณวัต
2. นางรินมนัส  กาละเสน
 
9 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 75.25 เงิน 16 โรงเรียนบ้านฟ้า 1. นางสาวพัทธกานต์  คนสูง
2. เด็กหญิงสิริมา  หมอป่า
 
1. นางพวงพยอม  เชี่ยวสุวรรณ
 
10 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1. เด็กชายธันยบูรณ์  ธนูสนธิ์
 
1. นายเจริญ  ทะศรีแก้ว
 
11 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81.6 ทอง 25 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1. เด็กชายศิรมิตร์  เดี่ยวตระกูล
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ยาแก้ว
3. เด็กชายอดิศร  แก้วจ้อน
 
1. นางทัศนีย์  นันทสว่าง
2. นางสาววรรธนารดี  สวนทะ
 
12 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70.8 เงิน 22 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ยะพวง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เลสัก
3. เด็กชายวีระศักดิ์  กองอินทร์
 
1. นางสาวณัฐนันท์  เนตรทิพย์
2. นางสาวนภารัตน์  เทียมตา
 
13 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 64.4 ทองแดง 13 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายกันตพงศ์  วรรณวิไลย
2. เด็กชายชลสิทธ์  เชื้อหมอ
 
1. นางวรัมภรณ์  แก้วบุญเรือง
 
14 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 56.6 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กชายธรรศ  นภัสกุล
2. เด็กชายวิรัตน์  ท่อศิลปะ
 
1. นายภาคิญ  ไชยวงค์
2. นางสายสมร  วงศ์วาน
 
15 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 24 โรงเรียนอนุบาลเมืองลี 1. เด็กชายต่อตระกูล  ภูสิมมา
 
1. นายสมยง  หม่องต๊ะ
 
16 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 27 โรงเรียนอนุบาลเมืองลี 1. เด็กชายณัฐพล  ผิวนาม
 
1. นายสมยง  หม่องต๊ะ
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงมัลลา  วนาสุวดี
 
1. นายภาคิญ  ไชยวงค์
 
18 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกมลชนก  คำเพชร
2. เด็กชายฐิติพงศ์  เทียมเสม
3. เด็กชายพีรวัส  ศรีบุรี
 
1. นางสาวฐิติกานต์  บัวมา
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 29 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชยา  พันธ์แก้ว
2. เด็กหญิงณัฐฐาทิพย์  ทะกา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีมาเหล็ก
 
1. นางสาวกรรณิกา  เครือคำ
2. นางอัจฉราพร  สิงห์สม
 
20 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67.9 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 1. เด็กหญิงชฎาพร  แซ่พ่าน
2. เด็กหญิงพิชญา  พุทธวงศ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุระ
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ณ น่าน
2. นายเดชดนัย  มหายศนันท์
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 1. นางสาวรัฐมน  อภิชาติวงค์สกุล
2. นางสาววิไลรัตน์  ระวังเกียรติ
3. นางสาวเบญจวรรณ  โพธิ์วัง
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ณ น่าน
2. นายเดชดนัย  มหายศนันท์
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78.2 เงิน 22 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  กองจักร
2. เด็กชายภานุพล  ตุมมา
3. เด็กหญิงวรกมล  สุดสม
 
1. นางสาวกุลธิดา  วงศ์เทพ
2. นางสุไมตรี  มหาวรรณ
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา 1. เด็กชายกรภาคย์  สิริพงค์วิวัฒน์
2. เด็กชายชนินทร์  แซ่เติ๋น
3. เด็กชายอภิชาติ  ณรงค์เกียรติ
 
1. นางฐานนันท์  ตายอด
2. นางสาวละออ  ธรรมลังกา
 
24 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 76.6 เงิน 26 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงชนิสร  เทียมใจ
2. เด็กชายพงศกร  สุริยะ
3. เด็กหญิงพิริยาพร  คำเต็ม
 
1. สิบเอกปวีย์สุดา  ศรีเมืองวรโชติ
2. นางสาวพรวิจิตร  โนทา
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 77.4 เงิน 33 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ปั๋นสุข
2. เด็กหญิงสุธัญญา  สอนศิริ
3. เด็กหญิงสุนิธา  อะโนเชียง
 
1. นางจิราภรณ์  เชียงจันทร์
2. นางธัญชนก  ภูละคร
 
26 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 29 โรงเรียนทุ่งศรีทอง 1. เด็กหญิงชลกานต์  กุมมาละ
2. เด็กหญิงอรไพลิน  ป้องแก้ว
 
1. นายจิตกร  ธรรมชัย
2. นางปรียานุช  จ่าแสน
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 62.8 ทองแดง 29 โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1. เด็กชายนริศร   โยชนะ
2. เด็กชายอรรถพล   ศรีปัดถา
 
1. นางโสภิดา  เย็นทรวง
 
28 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 55.66 เข้าร่วม 36 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 1. เด็กชายธนภัทร  แซ่ม้า
2. เด็กชายศุภศักดิ์  แซ่กือ
 
1. นายสิงห์  สุจันทร์
2. นายสุกิจ  สุวรรณ์
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 44.23 เข้าร่วม 29 โรงเรียนปงสนุก(วิชาไสย์) 1. เด็กชายเด็กชายพงศกร   ใจคำ
2. เด็กชายเด็กชายพิทักษ์   กองคำ
 
1. นางพิมลรัตน์  บุญเรือง
2. นายพูนศักดิ์  บุญช่วง
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 56.33 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านน้ำพาง 1. เด็กชายธนากร   สายแสน
2. เด็กชายพิทักษ์  ประทอง
 
1. นายสุทิน  ท้าวขว้าง
2. นางสาวอรเชียร  ลัมมะวิชัย
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75.89 เงิน 10 โรงเรียนไตรธารวิทยา 1. เด็กชายศรายุทธ  ขาเหล็ก
2. เด็กชายแถวทอง  แซ่เติ๋น
 
1. นายปกรณ์  คำแคว่น
2. นายวิเดชศิลป์  อินต๊ะวิชัย
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 24 โรงเรียนบ้านครกคำ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีคำ
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  จันต๊ะหลัก
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  รสแก้ว
4. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สอนคำมูล
5. เด็กหญิงสุภาพร  อนุมา
 
1. นางพิมพ์ใจ  สุทธะ
2. นายเกษม  แปงกันทา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 1. เด็กหญิงชาดา  วังสนิท
2. เด็กชายธนัทเสฎฐ์  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงปฏิญญา  ผัดผล
4. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ชาริโท
5. เด็กหญิงวารุณี  บุญเป็ง
 
1. นางประทิน  ลาภา
2. นายสิทธิพันธ์  ทิพย์บุญศรี
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง 12 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงณภัทร  เนตรใส
2. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ฝายทะจักร
3. เด็กหญิงปภาวรินท์  เรือนสอน
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เวทะธรรม
5. เด็กชายเกื้อกูล  อินทะเสน
 
1. นางปราณี  พูลสุข
2. นางสุวารี  แก้วบรรจง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.4 ทอง 9 โรงเรียนบ้านครกคำ 1. เด็กหญิงชนกนรรจ์  สีสุวรรณ
2. เด็กหญิงธรัญญา  วันใส
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  ศิริ
4. เด็กหญิงรัชนีกร  เขื่อนจันทร์น่าน
5. เด็กหญิงวัชรินทร์  สมรส
 
1. นางพัฒนา  ใจแก้ว
2. นางเมทินี  หลวงเทพ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 15 โรงเรียนทุ่งศรีทอง 1. เด็กหญิงนิตย์รดี  ดวงดี
2. เด็กหญิงพัชนี  เป็งแก้ว
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์  มาละวัน
4. เด็กหญิงสุกัญญา  กาบหล้า
5. เด็กหญิงสุนิษา  ม่วงน้อย
 
1. นายจิตกร  ธรรมชัย
2. นางสาวปรียานุช  จ่าแสน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81.1 ทอง 7 โรงเรียนราษฏร์รัฐพัฒนา 1. นางสาวทิพกร  บุญอิน
2. เด็กชายบัณฑิต  บุญอินทร์
3. นางสาวปรมาภรณ์  บังเมฆ
4. นางสาวพรธวัล  พันคำ
5. นางสาวภัทราดา  บังเมฆ
 
1. นายนฤดล  บังเมฆ
2. นายวุฒิชัย  โลนันท์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 77.96 เงิน 14 โรงเรียนราษฏร์รัฐพัฒนา 1. เด็กชายกันตภณ  บุญอินทร์
2. เด็กชายพัชรพล  ขุนเทพรม
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญอินทร์
4. เด็กชายอนันตศัำกดิ์  เชื้อบุญมี
5. เด็กหญิงไรวดา  อิทธิรักษ์
 
1. นางสาววราภรณ์  คำวังจันทร์
2. นายแสงตะวัน  จันทยุทธ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.8 ทอง 7 โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงศิริประภา  ตระกูลอิ่น
 
1. นายจิรวัฒน์  อามาตย์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนภาพร  อุทธนา
 
1. นางอัมพันธ์  ใจยศ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.55 ทอง 26 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. นางสาวศรัณย์พร  ธะนะด้วง
 
1. นายสมชาย  ยะชุ่ม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 22 โรงเรียนนิธิวิทย์ 1. เด็กหญิงณภัทร์พร  เหล่าอารยะ
2. เด็กชายภัครกร  สุคิม
 
1. นางสาวเกตุกมล  กิ่งคำ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 88.2 ทอง 26 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงนรมน  อะทะพรม
2. เด็กชายรณชัย  อภัยลุน
 
1. นางศิริลักษณ์  จินะ
2. นายอนันต์  สายสูง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 27 โรงเรียนซินจง 1. เด็กหญิงวริศราภรณ์  สมปานวัง
2. เด็กชายวัชรินทร์  แซ่เติ๋น
 
1. นางวราภรณ์  โล่ห์หิรัญ
2. นางสาววรารัตน์  เหลืองอ่อน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 87.8 ทอง 10 โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดู่อินทร์
2. เด็กชายชิษณุพงศ์   โยธา
3. เด็กหญิงณัฐธิกา  ซาววงค์
4. เด็กชายธิติวุฒิ   ไปนาน
5. เด็กชายธิติวุฒิ  ถาลายคำ
6. เด็กหญิงปนัดดา  แปงล้วน
7. เด็กชายปริทัศน์   ภูลายยาว
8. เด็กชายภาณุวิชญ์   หาญกา
9. เด็กหญิงศิริรัตน์   สวนมูล
10. เด็กหญิงสุนันธี  คนอยู่
 
1. นายมารุต  วงค์หล้า
2. นางสุทธารักษ์  ดรุณนารถ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 69 ทองแดง 20 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสนย่าง
2. เด็กหญิงดาราวัลย์  แสนย่าง
3. เด็กหญิงธัญวรรณ  แสนซุ้ง
4. เด็กหญิงบุษกร  แสนโซ้ง
5. เด็กหญิงปิยะดา  แสนซุ้ง
6. เด็กหญิงปิยะพร  แสนย่าง
7. เด็กหญิงพรอุษา  แสนย้าง
8. เด็กหญิงพัฒนาวดี  แสนย่าง
9. เด็กหญิงมโนราห์  แสนย่าง
10. เด็กหญิงวราพร  แสนโซ้ง
11. เด็กหญิงวิปัสสนา  แสนซุ้ง
12. เด็กหญิงวิภาวนี  แสนย่าง
13. เด็กหญิงศรัณย์พร  แสนโซ้ง
14. เด็กหญิงศิริขวัญ  แสนซุ้ง
15. เด็กหญิงเต้า  แสนโซ้ง
 
1. นางสาวขวัญกมล  สีธิ
2. นางจินตนา  ทำปิน
3. นางภัทรวดี  ปาริน
4. นางวรรณิภา  ทัศน์ศิริ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กหญิงกลิกา  คันทะลือ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โนธะนะ
3. เด็กหญิงขนิษฐา  สิงห์แก้ว
4. เด็กหญิงชลาลัย  พันธ์คำ
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนยอง
6. เด็กชายณัฐพล   ธะนะลือ
7. เด็กหญิงธนัชพร  ขอดแก้ว
8. เด็กหญิงปวีณา  แซ่โซ้ง
9. เด็กหญิงมณิสรา  ไชยกาอินทร์
10. เด็กหญิงวรวัลย์  แซ่เฮ้อ
11. เด็กหญิงวาสนา  แซ่ลี
12. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่จ๊ะ
13. เด็กหญิงเพ็ญจินี  สมภิพงษ์
14. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เขื่อนจันทร์น่าน
15. เด็กหญิงโสฐิดา  ชัยชนะ
 
1. นายจักรกฤษณ์  เพชรไชย
2. นายปิยะพงค์  ดู่อินทร์
3. นางภัทรพร  พรสวรรค์
4. นายศุภกฤต  วันเพ็ญ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 27 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กหญิงนฤมล  ทิพละ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ทาวัน
3. เด็กหญิงสุมิตานัน  พรมตาแก้ว
 
1. นางปราณี  ปิจดี
2. นางสาวพัชรี  แก้วอ่อง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  ปัญญาทา
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  เมืองด่าน
 
1. นางวิยะนันท์   งึ้มนันใจ
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กหญิงภรันยา  จำปารัตน์
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  วิถุนัด
3. เด็กหญิงศันสนีย์  ยาปัน
 
1. นางจารุณี  ไชยวงศ์
2. นางสาวเกศินี  มูลต๊ะ
 
51 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 72 เงิน 24 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  จินดาสุรารักษ์
2. เด็กหญิงชาลิสา  จินดาสุรารักษ์
3. เด็กหญิงธัญทิพย์  จิตนิรมล
 
1. นายเหรียญชัย  อาจหาญ
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย 1. เด็กชายศาสตร์ตรา  หน่อแก้ว
 
1. นางธัญยมนย์  เรืองวุฒิปัญญา
 
53 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านธงหลวง 1. เด็กหญิงกันจนา  คำรินทร์
 
1. นางนงค์เนตร  จงดี
 
54 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. นายปราโมทย์  พุฒพวกดี
 
1. นางสาวสุภิชญา  โทปุรินทร์
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. เด็กหญิงจันจิรา  ช่างแก้ว
 
1. นางสาวสุภิชญา  โทปุรินทร์
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. เด็กหญิงสุขิตา  อ้อยงาม
 
1. นางสาวสุภิชญา  โทปุรินทร์
 
57 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 1. เด็กหญิงขาว  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงศิริรักษ์  จารุภคไพศาล
 
1. นางสาวดุจเดือน  ยากอง
2. นางสรัญญา  กุดนาน้อย
 
58 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 27 โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 1. เด็กหญิงกฤตชญา  การุณทรงสกุล
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวชญารัตน์  เมืองคำ
2. นางพิมพ์พรรณ  ใจพันธ์
 
59 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เหลี่ยมเพชร
 
1. นางสาวสุภิชญา  โทปุรินทร์
 
60 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 77 เงิน 37 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 1. เด็กชายกฤษกร   จรศรชัย
2. เด็กชายณภัทร  ศุภศิริ
3. เด็กชายพิสุทธิพงษ์   ปัญญาทา
 
1. นางพิณนภา  เพชรสุข
2. นางรัชฎาภรณ์  สิริภาธัญบูรณ์
 
61 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 32 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 1. เด็กชายชยานนท์   สารเถื่อนแก้ว
2. เด็กชายธนพงษ์   เพชรสุข
3. เด็กชายบุระชัย   เพชรสุข
 
1. นางพิณนภา  เพชรสุข
2. นางรัชฏาภรณ์  สิริภาธัญบูรณ์
 
62 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กชายชนาธิป  เพชรวงศาสกุล
2. นายภานุวัฒน์  แสนซุ้ง
3. นายสุทัศน์  แสนย่าง
 
1. นายจำนงค์  เขตเมืองมูล
2. นายเจริญ   วรรณวงค์
 
63 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 63 ทองแดง 20 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายธราเทพ  เทพอาจ
 
1. ดร.กิจชัย  ส่องเนตร
 
64 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 72 เงิน 32 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงจิตณรินทร์  จาดเชย
 
1. ดร.กิจชัย  ส่องเนตร
 
65 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 16 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ลอวิภา
 
1. ดร.กิจชัย  ส่องเนตร
 
66 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 70 เงิน 26 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงกิตติกา  เจดีย์กัน
 
1. ดร.กิจชัย  ส่องเนตร
 
67 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง 18 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อินทะนันท์
 
1. ดร.กิจชัย  ส่องเนตร
 
68 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 79.5 เงิน 16 โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  คำแสน
2. เด็กชายณัฐพล  โนปิง
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ผาสุข
4. เด็กชายธิติวุฒิ  ถาลายคำ
5. เด็กชายนนทวัช  โลกคำลือ
6. เด็กชายนนทวัฒน์  ธินา
7. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  แสงม่วงยาง
8. เด็กชายปริทัศน์  ภูลายยาว
9. เด็กหญิงพรพิมล  แย้มอยู่
10. เด็กชายพิษณุ  พิมพ์เถื่อน
11. เด็กชายภานุวิชญ์  หาญกา
12. เด็กหญิงลดา  แพงสุภา
13. เด็กหญิงลักษณา  แซ่เติ๋น
14. เด็กชายวรพงษ์  ยงยศ
15. เด็กหญิงสุทธิดา  ยอดเหล็ก
 
1. นางภัทรานิตฐ์  ขจรฤทธิ์
2. นายอำนาจ  หาญสงคราม
 
69 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เตอะอำภา
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา   ศรีคำ
3. เด็กหญิงกุลธิดา  กิตติยะ
4. เด็กหญิงจิตรลดา  กิติยะ
5. เด็กหญิงจีรานุช  สุริยะ
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีคำ
7. เด็กชายธนวัฒน์  นวลดั้ว
8. นางสาวธาร์รีนันท์  เตอะอำเภา
9. เด็กชายนัฐพล  วิริยะสุข
10. เด็กหญิงนันทิกานต์  ปายแสง
11. เด็กหญิงบุษกร  กองทา
12. เด็กหญิงปฏิณญา  มะศักดิ์
13. เด็กหญิงปิยะพร  วังศรี
14. เด็กหญิงปิ่นนภา  อินนะลา
15. นางสาวพลอยทิพย์  จิระธนะนันท์
16. เด็กชายพิตติพันท์  ตะกูลแก้ว
17. นายรัตนศักดิ์  ตะกูลแก้ว
18. เด็กหญิงวรรณิศา   วรรณหงษ์
19. เด็กหญิงศรัณย์พร  ธะนะด้วง
20. นายสิทธิชัย  ไฝ่แจ้คำมูล
21. นางสาวสุรีพร  กะจันต๊ะ
22. นางสาวอรกานต์  ดีน้อย
23. นางสาวอรพรรณ  อินนะลา
24. เด็กหญิงอัจฉรา  มาเรียน
25. เด็กหญิงเอมมิกา  อิ่นแก้ว
26. นางสาวแคทลียา  ชัยเสนา
 
1. นางกุลธิดา  ท้าวทอง
2. นายชัยวัฒน์  ดวงตา
3. นางณัฎกฤตา  ธรรมเสวี
4. นางลำดวน  พิบูลย์
5. นางสุกัญญา   สะสม
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 32 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กชายมนต์สิทธิ์  แสนย้าง
 
1. นายวิโรจน์  ราชปันติ๊บ
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. นายวรพล  ก๋าวงค์
 
1. นางธนัชพร  สีทะแก้ว
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 32 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 1. เด็กหญิงพัชรี  กุณากิติ
 
1. นายชัยยันต์  ช่วยพรม
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.3 เงิน 23 โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  กาตาคำ
 
1. นางประทุม  ลิ้มมณี
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.2 เงิน 11 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงกัญชนิดา  สุทธวิจิตร
 
1. นางศศิธร  ชนะศรี
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.08 ทองแดง 36 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. เด็กชายรัตนศักดิ์  ตะกูลแก้ว
 
1. นางดวงเดือน  พรหมเทพ
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำตวง 1. เด็กหญิงสาริดา  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวพรศิริ  เรืองศรี
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 75.8 เงิน 27 โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1. เด็กชายธมชาติ  เฟือยคำ
 
1. นางประทุม  ลิ้มมณี
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านฟ้า 1. เด็กหญิงสุมลทา  สายแก้ว
 
1. นางพวงพยอม  เชี่ยวสุวรรณ
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงพัทธนันต์  โพธิสา
 
1. นางสาวทิวากร  อุตมูล
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 33 โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1. เด็กหญิงเด็กหญิงณัฐธิกา  ซาววงค์
 
1. นางภัทรานิตฐ์  ขจรฤทธิ์
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.76 เงิน 34 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 1. เด็กชายยุทธนา  ศิลาอ่อน
 
1. นายรัชวุฒิ  โนเขื่อน
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กหญิงมนต์นภา  แสนโซ้ง
 
1. นางอมรรัตน์  กอชาลี
 
83 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำปลิว
2. เด็กหญิงกฤตพร  ศรีวิไชย
3. เด็กหญิงกัลยาณี  วงศ์นันท์
4. เด็กหญิงกุลจิรา  จันต๊ะวงค์
5. เด็กหญิงชนม์นิภา  วงศ์ซื่อสัตย์
6. เด็กหญิงชนิษฐา  จำปาแก้ว
7. เด็กหญิงชลธรา  ธนะแพทย์
8. เด็กชายชลน่าน  พานิชอิน
9. เด็กหญิงชลิดา  ธนะแพทย์
10. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เหล็กแย้ม
11. เด็กหญิงฐิติชญา  พุทธวงศ์
12. เด็กหญิงณัฐธีรา  สังข์ทอง
13. เด็กหญิงณัฐวิภา  โพธิ์มี
14. เด็กหญิงธนกชพร  อินยัญญะ
15. เด็กชายธีรธาดา  สื่อสาร
16. เด็กชายธีรวัฒน์  ผัดผล
17. เด็กชายนภรักษ์  ตันตระเสถียร
18. เด็กชายนัทธ์อาณันย์  สมนะช้างเผือก
19. เด็กหญิงบัณฑิตา  พึ่งประภา
20. เด็กหญิงบุศราคัม  พรมต๊ะ
21. เด็กหญิงปัณณิกา  เพิ่มเพ็ง
22. เด็กหญิงปิ่นมณี  อินตางาม
23. เด็กหญิงพิมพ์ผกานต์  เต็มสวัสดิ์
24. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา   เมฆวิไล
25. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  อินหล้า
26. เด็กหญิงภัทรดา  เอี่ยมพันธ์
27. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ภูตตะนันท์
28. เด็กชายภูมิพัฒน์  ทะลือ
29. เด็กหญิงมัลลิกา  กำริสุ
30. เด็กหญิงวชิรญาณ์  วงษ์สิริโชตน์
31. เด็กชายวรเมธ   เศรษฐ์ชัยยันต์
32. เด็กชายสมพงษ์  ยอดนุ่น
33. เด็กหญิงสุชัญญา  จันทร์เสน
34. เด็กหญิงสุภัชชา  สุภาจีน
35. เด็กหญิงสุภาวดี  วิมาละ
36. เด็กหญิงหนึ่งกัญญา  ตูลเพ็ง
37. เด็กหญิงอติกานต์  ฤชุโรจน์
38. เด็กชายอาชัญ  นันต๊ะนา
39. เด็กหญิงเกณิกา  ปิยศทิพย์
40. เด็กชายเธียรศักดิ์  คำยันต์
 
1. นายประเทือง  โนไชยา
2. นางผกาวรรณ  โลหะโชติ
3. นายรังสฤษฏ์  สวนทะ
4. นายวุฒิพงษ์  สุตเกตุ
5. นายสุขสันต์  สร้างเสริมความดี
 
84 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 73.25 เงิน 39 โรงเรียนบ้านน้ำแพะ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดาภรณ์  มาแดง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  อิ่นแดง
3. เด็กชายคมปกรณ์  สอนหมอก
4. เด็กชายณัฐพงษ์  มาแดง
5. เด็กหญิงณัฐมน  พึ่งภพ
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชุ่มนวล
7. เด็กชายสุทธิพงศ์   สุทธิ
8. เด็กชายเกียรติภูมิ  มาแดง
 
1. นางสาวญาณนันท์  ไชยวงศ์
2. นายภาณุพงศ์  สวัยษร
3. นางเกษร  สวัยษร
 
85 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.5 เงิน 27 โรงเรียนบ้านป่าแลวหลวง 1. เด็กชายคมกริช  วุฒิ
2. เด็กหญิงชัญญานุช  สุทธะ
3. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทะลอย
4. เด็กหญิงนันทณัฏฐ์  ธนะลือ
5. เด็กชายพงศธร  จิตอารีย์
6. เด็กชายพรพิพัฒน์  โนรา
7. เด็กชายภูคา  ทะไชย
8. เด็กหญิงรุจิรา  คำมงคล
 
1. นายธันยนันท์  สุริยะพรหม
 
86 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 1. เด็กชายคมกริช  วุฒิ
2. เด็กหญิงชัญญานุช  สุทธะ
3. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทะลอย
4. เด็กหญิงนันทณัฏฐ์  ธนะลือ
5. เด็กชายพงศธร  จิตอารีย์
6. เด็กชายพรพิพัฒน์  โนรา
7. เด็กชายภูคา  ทะไชย
8. เด็กหญิงรุจิรา  คำมงคล
 
1. นายธันยนันท์  สุริยะพรหม
 
87 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กหญิงจรินทร์  กานนชวลิต
2. เด็กหญิงจีรพร  แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงดวงจันทร์  แซ่มัว
4. เด็กหญิงพัชดา  แซ่เฮ้อ
5. เด็กหญิงเสาวนีย์  แซ่เฮ้อ
 
1. นางจุฬาภรณ์  ยนต์นิยม
2. นางรัตนาภรณ์  เทพกอม
3. นางศศิธร  ปันยศ
4. นางเสาวลักษณ์  ลำมะยศ
 
88 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่    
89 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 5 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. นางสาวจินดา  แสนย้าง
2. เด็กหญิงนีรภา  แสนย้าง
3. นายบุญฤทธิ์  แสนย้าง
4. เด็กหญิงปภัสสรา  แสนโซ้ง
5. เด็กหญิงประวีณ์นุช  แสนโซ้ง
6. นายพงศกร  แสนโซ้ง
7. เด็กหญิงลัทธ์พิชชา  แสนซุ้ง
8. เด็กหญิงวิศิณี  แสนย่าง
9. นายศุภชัย  แสนหาง
10. เด็กหญิงสุดที่รัก  แสนโซ้ง
11. นางสาวสุวรรณา  แสนซุ้ง
12. เด็กหญิงอรวรรณ  แสนย่าง
13. นางสาวเขมิกา  แสนย้าง
14. นายเมธาวี  แสนย้าง
15. นางสาวเสาวนีย์  แสนหาง
16. เด็กหญิงใหม่  มาเยอะ
 
1. นางสาวกัลยา  เพชรวงศาสกุล
2. นางพึงฤทัย  กาศทิพย์
3. นายวิโรจน์  ราชปันติ๊บ
4. นางศรีจันทร์  กองหาญ
5. นางสาวอัญชลี  ตันโน
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 1. เด็กชายจรัสพงษ์  วงค์ป้อง
2. เด็กชายทรงพล  วงค์ป้อง
3. เด็กชายมานพ  ศรีบุญเรือง
 
1. นายกฤษติกร  แปงผางา
2. นายชำนาญ  สายมา
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.25 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสาลี่ 1. เด็กชายพงศ์พัทธ์  มารัด
2. เด็กชายวราวุฒิ  ตื้อละ
3. เด็กชายวีระพงษ์  โนวิน
 
1. นายวัชรินทร์  กรุณา
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.25 ทอง 11 โรงเรียนบ้านท่ามงคล 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สายทอง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  บางตระกูล
3. เด็กหญิงอรดา  ถึงสุข
 
1. นางจุฬาภรณ์  เขื่อนเพชร
2. นางสาวนวพัณณ์  วิชานิธิศศักดิ์
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 77 เงิน 17 โรงเรียนบ้านศรีเวียงสาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กองคำ
2. เด็กหญิงธิญาดา  จันทร์ต๊ะ
3. เด็กหญิงพนิตนันท์   กองตา
4. เด็กหญิงมนทิราลัย   ไชยลังกา
5. เด็กหญิงยุพารัตน์  คำพุฒ
6. เด็กหญิงสุพรรษา  มณีวรรณ์
 
1. นางพรทิพย์  แจ่มเที่ยงตรง
2. นางอมรรัตน์  ฐิติชัยธนาภัทร์
3. นายเชาว์  กาบคำ
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 11 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงมณฑิตา  วชิรทานนท์
3. เด็กหญิงรัตนมณี  แซ่เฮ้อ
4. เด็กหญิงสุทธิดา  เยี่ยมยุทธวงศ์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่ว่าง
6. เด็กหญิงไหมทอง  จิตวัฒนาชัย
 
1. นางนงลักษณ์  วันต๊ะ
2. นางปริญญา  สวาสดิ์วงศ์
3. นางสุภัตรา  ภูผาคุณ
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84.2 ทอง 27 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกิรณา  ปัญญาแก้ว
2. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ผัดเหวิ้น
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์   ขันโตน
 
1. นางจิรพร  วงศ์ชัยพาณิชย์
2. นายภัทรพงษ์  ธุระยศ
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  โมกดารา
2. เด็กหญิงลลิตา  จิตวัฒนา
3. เด็กชายสว่าง  แซ่จ๊ะ
 
1. นางปิยากร  เสริมชัย
2. นางอรทัย  ส่องเนตร
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงชนาธิป  เชิงผาสุวรรณ
2. เด็กหญิงรามาวดี  ธนูเพชร
3. เด็กหญิงศุภานิช   โนต๊ิบ
 
1. นางปราณี  ธนเรืองสุวรรณ
2. นางเพลินจิต   ใจคำ
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 31 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 1. เด็กหญิงฉันชนก  แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงวรรณา  แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงศศิภา  แซ่เฮ้อ
 
1. นายภาสกร  พรมสาร
2. นางสาวศศิประภา  อุ่นเรือน
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 30 โรงเรียนสบยาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำนาน
2. เด็กหญิงปวีณ์กร  กับบุญ
3. เด็กหญิงส่าธิกา  วงค์เทพ
 
1. นางฑีระพร  เชื้อกรุง
2. นายเจริญ  ฝายนันทะ
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 1. เด็กชายดุลยวัต  ภักดี
2. เด็กหญิงนัทวัลย์  โภคทรัพย์
3. เด็กหญิงสุนิสา  หิมมวัน
 
1. นางจิรพรรณ  พังยะ
2. นางจิรวรรณ  สายแปง
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาก้า 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ขัดศิริ
2. เด็กชายจิตรกร  อุปถัมภ์
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สีสนิท
 
1. นางกนกทอง  ใจดี
2. นางศุภลักษณ์  ถาวร
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81.25 ทอง 31 โรงเรียนซินจง 1. เด็กหญิงธนารักษ์  จันต๊ะมา
2. เด็กชายศราวุธ  หน่อไชย
3. เด็กหญิงอรยา  ธงเงิน
 
1. นายสิทธิรัช  ประเทศรัตน์
2. นางอัจฉรา  ยะราช
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72.6 เงิน 24 โรงเรียนไตรธารวิทยา 1. เด็กหญิงจารุมน  แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงอรุโณทัย  คมสระน้อย
 
1. นางปรียานุช  แพ่งสุภา
2. นางสาวพัชนีย์  อายุยืน
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 22 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. นายศุภกิตติ์  อินนะลา
2. นายสิทธิชัย  คำจักร
 
1. นางจงจินต์   เหลาแตว
2. นายสถิต  วงค์พุทธคำ
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงนิดจารี  แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงพวงพกา  ผาคำ
 
1. นายภาคิญ  ไชยวงค์
2. นายอนุสรณ์  วรรณวิภูษิต
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 23 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 1. เด็กชายนรารักษ์  เนตรทิพย์
2. เด็กชายอริย์ธัช  พันธ์แก้ว
 
1. นายวีระวุธ  อภัยรุณ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 1. เด็กชายศุภัทรชัย  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายเชียงแสน  กานนตระกูล
 
1. นางสาวประทุมพร  ทองขาว
2. นางรัชรารีย์  ขัติยศ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 31 โรงเรียนบ้านเปา 1. เด็กหญิงปวีณา   สิทธิโน
2. เด็กหญิงสริตา  ใจจะดี
 
1. นายธีรพงษ์  บุญสมปาน
2. นางสาวภูมรินทร์  แก้วภิรมย์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 44 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. นายศักดิ์พล  อภัยกาวี
2. นางสาวอัญชลี  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวเยาวเรศ  มาละคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีโชติ  ขันหลวง
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64.8 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านปิงหลวง 1. เด็กชายกฤษณพล  พรมรินทร์
2. เด็กหญิงนฤภร  กองยา
 
1. นายปรีชา  คำน๊ะ
2. นายพิทยา  เลิศพงษ์สุข
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงวัชราพรรณ  กาศโอสถ
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  มงคล
 
1. นางปวิสา  ลำคำ
2. นางสาวสุรีย์  ตาวัง
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กชายวรภพ  ทาฤทธิ์
2. เด็กชายวีรวงศ์  แซ่เติ๋น
 
1. นายภาคิญ  ไชยวงค์
2. นายอนุสรณ์  วรรณวิภูษิต
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านสันทะ 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  อินต๊ะภา
2. เด็กหญิงศิริพร  ใจสุธรรม
3. เด็กชายอภิเบศ  ขันทะเสน
 
1. นายนิคม  กาศวิบูลย์
2. นางศกุลตลา  ชมชื่น
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 1. นายชวน  สอนสมฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจือจันทร์
 
1. นายพิพัฒน์  พังจันทร์ตา
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนไตรธารวิทยา 1. เด็กชายชวัล  แซ่โซ้ง
2. นายพสุเทพ  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายมานะ  แซ่เล้า
 
1. นายจรัส  คำแคว่น
2. นายวิเดชศิลป์  อินต๊ะวิชัย
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนไตรธารวิทยา 1. เด็กชายชูเกียรติ  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายสมบูรณ์  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายโชคชัย  แซ่โซ้ง
 
1. นายจรัส  คำแคว่น
2. นายปกรณ์  คำแคว่น
 
117 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 84.4 ทอง 21 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงเพียงพอ  ยาวิไชย
 
1. นางบำเพ็ญ  คำตัน
 
118 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 74.9 เงิน 15 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. นางสาวอรรพรรณ  อินนะลา
 
1. นางนิศากร  เย็นใจมา
 
119 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 68.18 ทองแดง 6 โรงเรียนนิธิวิทย์ 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  คำเทพ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ดีปินตา
 
120 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำงาว 1. เด็กหญิงอาภัสรา  สราญศรี
 
1. นางรสริน  รังษี
 
121 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 15 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. เด็กชายพงศธร  จันต๊ะ
 
1. นางกุลธิดา  ท้าวทอง
 
122 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 74 เงิน 21 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายกัณตภณ  ลาวทอง
 
1. นางเจียมจิต  พุทธวงศ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 76.65 เงิน 28 โรงเรียนซินจง 1. เด็กชายพันธ์วริศ  ฤกษ์วัฒนอำไพ
 
1. นางจิตติมา  ตัญญะเกตุ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนซินจง 1. เด็กหญิงอภัชรา  ทานิล
 
1. นายโกเมนทร์  ภัทรสิทธิกุลชัย
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กชายงามพล  แซ่เฮ้อ
2. เด็กชายชัยนรินทร์  วิเศษกันทรากร
3. เด็กชายบัญชา  แซ่เฮ้อ
4. เด็กหญิงพรชิตา  แซ่โซ้ง
5. เด็กชายพิศิษฐ์  แซ่เฮ้อ
6. เด็กชายภูมินทร์  ดนัยดุริยะ
7. เด็กชายอานนท์  ศาสนศิลป์
8. เด็กชายเขม  แซ่เฮ้อ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พิชัย
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระ  มีเล้
3. นางโสภิส  ช่อฟ้า
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านฟ้า 1. เด็กชาย ผดุงพล  ศรีคำภา
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ขัดศิริ
3. นายชัยวัฒน์  ขัดศิริ
4. นายพงศกร  อุปถัมภ์
5. นายภาคภูมิ  อิ่นทา
6. เด็กชายวัชกร  ทิพย์ปัญญา
7. นายวีระวัฒน์  จันต๊ะวงค์
8. เด็กชายเมทนี  ขัดศิริ
 
1. นางพวงพยอม  เชี่ยวสุวรรณ
2. นายอนุชิต  อุปถัมภ์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 78.33 เงิน 28 โรงเรียนบ้านวังตาว 1. นางสาวกาญจนาพร  เรืองณรงค์
2. นางสาวณัฐกฤตา  พงษ์ศรี
3. เด็กหญิงธนัชชา  เตชะปัญญา
4. เด็กชายนุติพงษ์  ตามัย
5. นางสาวบุษกร  เกียรติยศ
6. เด็กหญิงบุษบาพร  อินต๊ะ
7. เด็กชายพงศธร  อุปนันท์
8. เด็กชายภานุพงศ์  ช่วยมิตร
9. นางสาวสุนันทา  ชิณะวงค์
10. เด็กหญิงอรอนงค์  โมราเพ็ง
 
1. นางจิตตุพร  จิตอารี
2. นางวรนุช  ศรีธิ
3. นางสาคร  กาพรม
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1. เด็กหญิงกชพร  วงค์คำ
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำเขียว
3. เด็กชายกฤตนัย  ฝั้นเบ้า
4. เด็กหญิงกฤติยา  ฉิมพาลี
5. เด็กชายกิตติชัย  อาริยะ
6. เด็กหญิงจิราพร  ขัติยศ
7. เด็กชายณัฐพงษ์  ถามา
8. เด็กหญิงนลินี  ใจอินต๊ะ
9. เด็กหญิงรมย์ธีรา  อุตอามาตย์
10. เด็กหญิงสุพรรษา  สุเรนทร์
 
1. นายจริน  แก้วอินแสง
2. นางสาวสุสาคร  จันทนา
3. นางเนาวรัตน์  ธราวรรณ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  กุลณาวงค์
2. เด็กหญิงนวพร  ศีติสาร
3. เด็กหญิงพัชรี  กุณากิติ
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  กันตา
5. เด็กหญิงเกวลิน  ยะใหม่วงศ์
 
1. นางพัชรินทร์  โนทะนะ
2. นางวลัยพร  สุริยศ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 68.2 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 1. เด็กหญิงจารุณี  รัตนอินทร์
2. เด็กหญิงชฎาพร  แซ่พ่าน
3. เด็กหญิงนุชจิรา  สุขสวัสดิ์
4. เด็กหญิงพรพิมล  แซ่พ่าน
5. เด็กหญิงพิชญา  พุทธวงค์
6. เด็กชายพิชัยยุทธ  เทพปัญญา
7. เด็กหญิงรัชฎาพร  ศรีบุญเรือง
8. เด็กชายวนิดา  แซ่ลี
9. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุระ
10. เด็กหญิงสุภาวดี  สุขสวัสดิ์
11. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญพิภพ
12. เด็กหญิงอรทัย  พิศจาร
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ณ น่าน
2. นางนิตยา  คะใจ
3. นางสมคิด  ศรีจ๊ะ
4. นางสมจิตร  พรมสาร
5. นายเดชดนัย  มหายศนันท์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 64.4 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านพืชเจริญ 1. เด็กชายจีรภัทร  แก้วโน
2. เด็กชายชัยธวัช  นวลอนงค์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  พรมใจ
4. เด็กชายณัฐภัทร  ดีแก้ว
5. เด็กชายธนวัฒน์  อุดหนุน
6. เด็กชายธนากร  บุปพันธ์พงษ์
7. เด็กชายธนากร  บุปพันธ์พงษ์
8. เด็กชายนพดล  หล้ารินทร์
9. เด็กชายพงศกร  เสนยะ
10. เด็กชายพัชรพล  พัชรพล
11. เด็กชายศักดิ์ลือชา  งามภูเขียว
12. เด็กชายสุธินันท์  ปากอง
 
1. นางสาวนาถตยา  ตันถา
2. นายสุวัฒน์  เอี่ยมอุดม
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กหญิงชนิตา  พรมผา
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  บุญมี
3. เด็กหญิงศวิตา  ติสระ
 
1. นายวิชัย  วงศ์นันท์
2. นางเฉลิมพร  วงศ์นันท์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งศรีทอง 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  กาศลังก๋า
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยศสา
3. เด็กหญิงสุนิสา  มะโนวร
 
1. นางสาวลัดดา  ขันทะยศ
2. นางอรุณ  จันทร์คำเรือง
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 92.87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านน้ำงาว 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  พนมพิบูล
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แย้มงาม
 
1. นางกมลพัชร  กิวัฒนา
2. นางรสริน  รังษี
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 38.65 เข้าร่วม 29 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงธาริกา  ปายแสง
2. เด็กชายเอกพงศ์  ไฝ่แจ้คำมูล
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อ้อยใจ
2. นายนพดล  ศรีวิไชย
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 51.82 เข้าร่วม 21 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. เด็กชายภควัต  พุฒิมา
2. เด็กชายศรายุทธ  ละวรรณา
 
1. นางราตรี  คำที
2. นางวิทยพร  บุตรดา
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านน้ำงาว 1. เด็กชายธวัชชัย  ธารพนาลี
2. เด็กชายรักษิต   กันทรนิธิ
 
1. นางชญานิศวร์  รัศมีดำรงโรจน์
2. นางวาสนา  กรรมชะนะ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1. เด็กหญิงสลินดา  สุดสม
2. เด็กหญิงอารียา  แซ่คู
 
1. นางกฤษณา  คล้ายแจ้ง
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านพรหม 1. เด็กชายมงคล  ฐิติวณิชยา
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ป้องแก้ว
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านน้ำงาว 1. เด็กหญิงวิวาห์กานต์  แซ่เติ๋น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมนึก  อินทร์แก้ว
 
141 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 1. เด็กหญิงบุศรา  แสงแก้ว
 
1. นางนิศากร   พุทธา
 
142 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. เด็กชายเกตุดิลก  ประดิษถาวร
 
1. นางสาวศิริกานดา  มามาตร
 
143 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. เด็กชายชินกฤต  สร้อยคำ
 
1. นางวทันยา  ปินตามูล
 
144 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งศรีทอง 1. เด็กหญิงวนิสลา  เทพอาจ
 
1. นางสาวกุลธิดา  บุญผล
 
145 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตอง 1. เด็กชายอนิรุทธิ์  เมืองหล้า
 
1. นางศรีแพร  มั่นเหมาะ
 
146 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 1. เด็กหญิงณิชานันต์  แซ่จ๋าว
 
1. นางบุษบา  เดือนเพ็ญ
 
147 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73.67 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสันทะ 1. เด็กชายนรภัทร  ใจตุ้ย
 
1. นางสาววลัยพร  กันทะลือ
 
148 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านศรีเวียงสาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธีร์จุฑา  ปันน้อย
2. เด็กหญิงปริชญา  คงนุ่น
3. เด็กชายสุดสยาม  สีพนามน้อย
 
1. นางณัฏฉรียา  กิวัฒนา
2. นายศรายุทธ  ปุกคาม
 
149 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 8 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  ต๊ะหล้า
2. เด็กหญิงศิริพร  ใจปิง
3. เด็กชายแก่น  บุญอินทร์
 
1. นางสุกัญญา  ตนภู
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  สอนทะ
 
150 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่ามงคล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วงศ์กองแก้ว
2. เด็กชายวัชรพล  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวนวพัณณ์  วิชานิธิศศักดิ์
2. นางนิตติยา  ตระกูลอิ่น
 
151 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. เด็กชายพรรณกร  แก้วใส
2. เด็กหญิงมล  บุญอินทร์
 
1. นางสุกัญญา  ตนภู
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  สอนทะ
 
152 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 1. เด็กชายชาญชัย   แซ่เล้า
2. เด็กชายณัฐพล  แซ่ท้าว
 
1. นางประทุม  มหาวงศนันท์
2. นางสุรารักษ์  เทียมนโรดม
 
153 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 1. เด็กหญิงศุจิภรณ์  กองบุญเรือง
2. เด็กหญิงสลินทิพย์  ใหม่น้อย
 
1. นางเพ็ญ  พิมสาร
 
154 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ามงคล 1. เด็กชายวัฒนา  ดวงเตจะ
2. เด็กหญิงวิสาสินี  ใจเย็น
 
1. นางนิตติยา  ตระกูลอิ่น
2. นายสิทธิชัย  อุตสาห์
 
155 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางช้าง 1. เด็กชายจาย  แซ่หว้า
2. เด็กหญิงจิราพร  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายชยานันท์  แซ่โซ้ง
4. เด็กชายชาตรี  แซ่เฮ้อ
5. เด็กชายนิกรณ์  แซ่โซ้ง
6. เด็กหญิงลลิตา  แซ่เฮ้อ
7. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เกษมวัฒน์
 
1. นางราตรี  แก้วอินทร์
2. นายวรชน  มจินานนท์
3. นางอัญชลี  ทองมา
 
156 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.9 ทอง 14 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กชายกันต์ศักดิ์  วิเศษกันทรากร
2. เด็กชายกันต์ศักดิ์  แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงนุชจรินทร์  เพชรเก้าศิลป์
4. เด็กหญิงปัญจรัตน์  แซ่ว่าง
5. เด็กหญิงพิมพ์พา  แซ่ท้าว
6. เด็กหญิงวันทนีย์  แซ่ท้าว
7. เด็กหญิงวาทินี  ปันอิน
 
1. นางบุญชิน  วิชัยต๊ะ
2. นางปิยากร  เสริมชัย
3. นางเรืองรอง  เชียงลา
 
157 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ามงคล 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  วุฒิยาน
2. เด็กชายธนากร  อนุทะ
3. เด็กหญิงนัฐขนิการ์  ดวงเตจะ
 
1. นางสาวนวพัณณ์  วิชานิธิศศักดิ์
2. นายสิทธิชัย  อุตสาห์
 
158 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรธารวิทยา 1. เด็กชายชนชนม์  ขาเหล็ก
2. เด็กชายมารุต  แสนโซ้ง
3. เด็กชายยศธร  แซ่โซ้ง
 
1. นางจินตนา  เวียงนาค
2. นางสุภาพร  พิชัย
 
159 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.66 ทอง 27 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. เด็กชายคมศักดิ์  อูปคำ
2. เด็กชายตรี  ชื่นชม
3. เด็กชายนฤเมศ  คำมงคล
 
1. นายจำรัส  จิตอารีย์
2. นายชัยวัฒน์  กาวิชา
 
160 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสาลี่ 1. เด็กชายทศพงศ์  คำภิวงค์
2. เด็กชายนราธิป  กุณะสม
3. เด็กชายปวริศ  คำดี
 
1. นายวัชรินทร์  กรุณา
2. นายสัมพันธ์  ใหม่กุละ
 
161 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. นายทนุ  สุธรรมา
2. นายศุรกาตร์  ลาวเปียง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สอนนนฐี
 
1. นายจำรัส  จิตอารีย์
2. นายชัยวัฒน์  กาวิชา
 
162 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 1. เด็กชายธีรศักดิ์  คำหว่าง
2. เด็กชายวีรเทพ  สบานงา
3. เด็กหญิงศุภัคจิรา  ปราบหงส์
 
1. นางเปี่ยมสุข  ธิเขียว
2. นางเมธาพร  อามาตยวงศ์
 
163 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. นายธนดล  ไชยกาอินทร์
2. นายพลวัต  สีมะโน
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ใจจะดี
2. นางสาวรุจิรา  บุรี
 
164 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่ามงคล 1. เด็กชายฉัตรชัย  วงค์กองแก้ว
2. เด็กชายยุทธนา  เพ็ชรใจศักดิ์
 
1. นางนิตติยา  ตระกูลอิ่น
2. นายสิทธิชัย  อุตสาห์
 
165 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 1. เด็กหญิงกานดา  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงดาวเรือง  แซ่เฮ้อ
3. เด็กชายโกวิทย์  แซ่เฮ้อ
 
1. นายภคสัณห์  วรรณวิไล
2. นายภาคภูมิ  สิทธิวุฒิ
 
166 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำปาย 1. เด็กชายชนกานต์   แก้วใส
2. เด็กชายณัฐชนน  สอนนนฐี
3. เด็กชายอัครชัย  สอนนนฐี
 
1. นางสาวปรินดา  คำป้อ
2. นายวัชรินทร์  วังคะออม
 
167 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 1. เด็กหญิงดุษฎี  ศรีพนาสุข
2. เด็กหญิงเปียน  สุชนคีรี
3. เด็กหญิงแพรว  สุชนคีรี
 
1. นางสาวกาญจนา  ใจแก้ว
2. นางสาววันทนา  นวลละออง
 
168 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 25 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 1. เด็กชายกันตพงษ์  ดวงแก้วเอก
2. เด็กชายณัฐนิช  สบานงา
3. เด็กชายสุทธิชาติ  แสวงสุข
 
1. นายฆนรุจ  กันคุ้ม
2. นางสมศรี  นาตัน
 
169 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. เด็กชายชัชฤทธิ์  ไฝ่แจ้คำมูล
 
1. นายประสงค์  ทุ่งสี่
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่ามงคล 1. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วตัน
 
1. นางสาวนวพัณณ์  วิชานิธิศศักดิ์
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.8 ทอง 6 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. เด็กชายธนพงษ์  สิทธิ
 
1. นางวทันยา  ปินตามูล
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 1. เด็กชายสุเมธี  พะโยม
 
1. นายฆนรุจ  กันคุ้ม
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 78.4 เงิน 13 โรงเรียนบ้านปางสา 1. เด็กหญิงชนิตรา  คำปันปู่
 
1. นางลำดวน  กอบกอง
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง 7 โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1. เด็กชายสิทธิกร  ชายเบ้า
 
1. นางประทุม  ลิ้มมณี
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแคว 1. นางสาวซ่ง  แซ่เล่า
2. เด็กหญิงภัทรลดา  สัตตคุณากร
3. เด็กหญิงศศิธร  แซ่เฮ้อ
4. เด็กหญิงอรพรรณ  แซ่เฮ้อ
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  คีรีวิริยะ
 
1. นางหัตถวดี  แซ่เฮ้อ
2. นางเจือจันทร์  วรรณวัตร
3. นางไพฑูรย์  สิทธิวุฒิ
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงจีราวรรณ  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงนงนุช  ทรงตระกูลวงศ์
4. เด็กหญิงรักชนก  แซ่เฮ้อ
5. เด็กหญิงรัชนีกร  แซ่เฮ้อ
 
1. นางหัตถวดี  แซ่เฮ้อ
2. นางเจือจันทร์  วรรณวัตร
3. นางไพฑูรย์  สิทธิวุฒิ
 
177 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 74.4 เงิน 42 โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เขื่อนสอง
 
1. นางประทุมพร  นันทะน้อย
 
178 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านศรีเวียงสาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกวินธิดา  เทพกัน
2. เด็กชายรักน่าน  ปันกิติ
3. เด็กหญิงสุชิราภรณ์  ปิจดี
 
1. นางทัศวรรณ  ศรีคำ
2. นางวรรณา  เพ็ชรสาริกิจ
 
179 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 33 โรงเรียนบ้านปิงหลวง 1. เด็กชายวรัญญู  แดงต๊ะ
2. เด็กหญิงอุรัสยา  แดงต๊ะ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุทธิ
 
1. นางชนัญชิดา  เฟื่องฟู
2. นางสาวนงณภัส  ตุ่นคำ