สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครสวรรค์ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 72.2 เงิน 18 โรงเรียนกิจจานุศาสตร์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ทองม่วง
 
1. นางณัฎฐา   วงศ์เกดไชยกิจ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 74 เงิน 21 โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แช่มสนิท
 
1. นางลัดดา  สังข์เมือง
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีมหาโพธิ์
 
1. นางสาวนันทพร  ทับทิมศรี
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านเขาล้อ 1. เด็กหญิงธันยารัตน์  โพธิ์อ่อง
 
1. นางสาวอังสุมารินทร์  ขาวพราย
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82.8 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 1. เด็กหญิงดวงกมล  หงสะ
 
1. นางประยงค์  ศรีพันธุ์ทิพย์
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 28 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 1. เด็กหญิงนันธิดา  ชุ่มวมล
 
1. นางนัธทีณา  มุงคุณ
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.75 ทอง 35 โรงเรียนบ้านแคทราย 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  วิญญายงค์
 
1. นางปราณี  พูลพันธ์ชู
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนวัดดอนคา 1. เด็กหญิงวิมลทิพย์  โพธิ์อ่อง
 
1. นางสาวศรีวิภา  ฉัยยายนต์
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กหญิงพิรมย์  ทัพเรือง
 
1. นางวลัยพร  ดีเจริญ
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 1. เด็กหญิงสุชานันท์  แดนดงเมือง
 
1. นางสาวตวงพร  รุ่งนาค
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 66.6 ทองแดง 30 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงธันยธรณ์  พาซุย
2. เด็กหญิงอรอุมา  โคกทอง
 
1. นางอัจฉรา  พงษ์ประภาพันธ์
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 66.25 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ทัศนเรืองเดช
2. นางสาวรุ่งนภา  ส้มจีน
 
1. นางสาวนันทพร  ทับทิมศรี
2. นางบุญยรัตน์  สวนสอน
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง 15 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายกฤษฎพัชร  วิทย์สหมุณี
 
1. นางอุไรวรรณ  ชาวนา
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง 18 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายศุภณัฐ  มั่นปาน
 
1. นางประภาพร  อิ่มโภชน์
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1. เด็กชายไชยวัฒน์   กุศลธรรม
 
1. นางปุณณภา   สิทธิภัทรเดชา
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กชายกฤษณัย  สุดใจ
2. เด็กชายทักษิยะ  บุญประดับ
3. เด็กหญิงภคอร  ปานศิลา
 
1. นางณิชกานต์  อ่ำผ่อง
2. นางสาวศิริพรรณ  สรรค์ประสิทธิ์
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71.4 เงิน 21 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เสาะสิทธิ์
2. เด็กชายอนุสรณ์  ใจสำริด
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวสมจิตต์  เขียวเกษม
2. นายอนันต์  ชูช่วย
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 53.2 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านช่องคีรี 1. เด็กหญิงรัตนวดี  ปรีดา
2. เด็กหญิงวนิดา  คำอยู่
 
1. นางสาววิภา  เสรีพงษ์
2. นางเต็มศิริ  วงษ์ราชบุตร
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 76.8 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำสนิท
2. เด็กหญิงรังสิมา  อินทร์ประสิทธิ์
 
1. นางสาวปัทมพร  เก่าราชการ
2. นางสาวมัลลิกา  สิงห์สม
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดหนองเบน 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เกตุนวม
 
1. นางสาวขจีรัตน์  ขุมโมกข์
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1. เด็กชายฐิติกร  เขียนสอาด
 
1. นายไพฑูรย์  แตงทอง
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. นางสาวจิราพร  สีแดง
 
1. นางณิชกานต์  อ่ำผ่อง
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง 24 โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อัตตกิจกุล
2. เด็กหญิงพศิกา  ศรีนวล
3. เด็กหญิงสุธาสินี  เทียนงาม
 
1. นางสาวพินิพพา  น้อยยา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยลดา  เกื้อคลัง
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 24 โรงเรียนชุมชมบ้านน้ำวิ่ง 1. เด็กชายประพันธ์  จันทร์ดีดา
2. เด็กชายศิริชัย  เข็มนิ่ม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เพ็ชรแพ
 
1. นางเกวลี  ภู่สงค์
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75.8 เงิน 8 โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1. เด็กหญิงปวันรัตน์   วรวิวัฒนกิจ
2. เด็กหญิงปุณยาพร   เงินงาม
3. เด็กหญิงศศิวิมล   ศรีสะอาด
 
1. นายทวีศักดิ์   ฤทธิ์เทพ
2. นางสุชาดา   ฤทธิ์เทพ
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.3 เงิน 20 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 1. เด็กชายชินเทพ  อาจสังข์
2. เด็กหญิงอาภากร  ร้อยพรมมา
3. เด็กชายไกรสร  แจ่มคง
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  อ่ำพูล
2. นางสาวอัจฉรา  นาคเปลี่ยน
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านพนมรอก 1. เด็กชายดนุสรณ์  โตสงคราม
2. เด็กชายนิชนันท์   เสือสุข
3. เด็กชายรัชศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
1. นางขวัญจิตร์  ขาวพราย
2. นายสุชาติ  สุขเกษม
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 22 โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายปวรุตม์  กะสัน
2. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ผ่องศรี
3. เด็กหญิงโรษิตา  มีศรี
 
1. นายละไม  สารี
2. นางสาวศิริพร  ขันการไร่
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 78.4 เงิน 21 โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ 1. เด็กชายชัยยันต์  แก้วตระกูล
2. เด็กหญิงพรชนิตว์  ไชยสัจ
3. เด็กหญิงแสงมณี  ยาเคน
 
1. นางสาวปวีณา  ตระหนี่
2. นางอภิญญา  กล้าจริง
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 76.2 เงิน 36 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เอี่ยมละออ
2. เด็กชายทรงพนธ์พงษ์  แสงธรรมโชติ
3. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  ทรัพย์วิชา
 
1. นางรุจี  รัมมะฉัตร
2. นางสุณีรัตน์  ชุนใช้
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.4 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  เขียวอ่อน
2. เด็กชายสุรเสก  โมราราย
 
1. นายละไม  สารี
2. นางสาวศิริพร  ขันการไร่
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 61.2 ทองแดง 36 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายวัฒนชัย  คู
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ธนจารุวิทยากร
 
1. นางอรุณศรี  ชินจิตร์
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 61.19 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้ 1. เด็กชายพงศกร  โยโคเซกิ
2. เด็กชายวิระยะ  หิรัญเขต
 
1. นางสุรีย์  ภู่กระจาย
2. นางอภิศรณ์  แช่มชู
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 58.63 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านเขาล้อ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ยศสุนทร
2. เด็กชายบรรดิษย์  สุขแจ่ม
 
1. นายธรรมรัตน์  เพชรรัตน์
2. นายสมพร  โพธิ์อ่อง
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 37.25 เข้าร่วม 39 โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้ 1. เด็กชายทิรากร  ดีศิริ
2. เด็กชายมานะ  ธูปบูชา
 
1. นายคนอง  ยอดฉิมมา
2. นางลัดดา  กล่อมแก้ว
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 30.76 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี 1. เด็กชายพิชชากร    วังอินต๊ะ
2. เด็กชายสุวัฒน์    โตเขียว
 
1. นางนงนุช   อินทร์ฉ่ำ
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 43.36 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายนันทวุฒิ  สุรวิทย์
2. เด็กชายวรุตม์  ทองเกิด
 
1. นายธิติ  บุญประสพ
2. นายสิทธิศักดิ์  บัวภาเรือง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 25 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 1. เด็กชายชานนท์  รอดนุช
2. เด็กหญิงนฤมล  วัฒนา
3. เด็กหญิงมลฑิตา  เพ็ชร์ฤทธิ์
4. เด็กชายสราวุธ  โพธิ์พรหมศรี
5. เด็กหญิงอารียา  เทศนา
 
1. นางประครอง  ขุนอภัย
2. นางสาวสายฝน  พรหมมี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74.9 เงิน 26 โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย 1. เด็กหญิงจณิตา  โหมดโพธิ์
2. เด็กหญิงจิดาภา  กันหา
3. เด็กหญิงพันวสา  แหลมแก้ว
4. เด็กหญิงภัทรสุดา  รัตนภักดี
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ชัยเดช
 
1. นางสาวนวพร  มุสิกะชาติ
2. นางสุมาลี  ฤทธิ์เทพ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74.8 เงิน 38 โรงเรียนบ้านร่องหอย 1. เด็กชายกฤติพงษ์  หมอกขุนทด
2. เด็กหญิงงามนิต  วิลา
3. เด็กชายจันทิมา  พรมเยี่ยม
4. เด็กหญิงบุณยานุช  ทองม่วง
5. เด็กหญิงมณีนุษ  บุญสาย
 
1. นางสาวเจตปรียา  โลหะเวช
2. นายเฉลียว  พุ่มทิม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 1. เด็กหญิงจิราพร  สีหานาม
2. เด็กหญิงปราลิณี  อรรคธรรม
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ภูกันแก้ว
4. เด็กชายวิศวะ  ปล้องยาง
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  บำรุง
 
1. นายสมัคร  คูณหอม
2. นางสาวเนาวลักษณ์  หรั่งแร่
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.2 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 1. เด็กชายณัฐพล  จูสุข
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  เภาศรี
3. เด็กหญิงรัตนาภา  อินทนิล
4. เด็กหญิงอารียา  นวลศรี
5. เด็กชายเฮอร์เมิล  ปุณ
 
1. นางสาววรรัตน์  ฟักน่วม
2. นายไพศาล  ปรียาจิตร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทับทิม
2. เด็กหญิงขนิษฐา  โพธิ์เขียว
3. เด็กหญิงจารุณี   คำดิรักษ์
4. เด็กหญิงดาวเพ็ญ  หนูอ้น
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  แพลอย
 
1. นางกิ่งกาญจน์  จันทวิมล
2. นางยุพยงค์  ทิพย์นาฏย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 69.7 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จันทะมั่น
2. เด็กหญิงชนิกานต์  รอดจันทร์
3. เด็กหญิงตรีรัตน์  ฟักสกุล
4. เด็กหญิงประภากร  กรตุ้ม
5. เด็กหญิงสุชานันท์  โอภาษี
 
1. นางสาวจรัญญา  อ่างคำ
2. นางอาภรณ์  อินทะศร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 72.06 เงิน 31 โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงขวัญทิพย์  สุวรรณสาร
2. เด็กชายพงศกร  คงมีเงิน
3. เด็กชายพีระวัฒน์  กงนะ
4. เด็กหญิงภัทรีภรณ์  อธิปัตยกุล
5. เด็กชายศึกษิต  เรืองสุข
 
1. นางสาวจรัญญา  อ่างคำ
2. นางอาภรณ์  อินทะศร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 85.8 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายกฤษฎา  เรียงเลข
2. เด็กชายกฤษณะ  นุ่มมีศรี
3. เด็กหญิงกุลนิดา  สังฤทธิ์
4. เด็กชายจิรายุทธ  นามมงคล
5. เด็กชายจิรเมธ  วันดี
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสงสุวรรณ
7. เด็กหญิงชลดา  กองจำปี
8. เด็กหญิงชุติกานต์  อินทร์เพ่ง
9. เด็กหญิงธนวดี  ช่วยยะ
10. เด็กหญิงนันธิดา  งานดี
11. เด็กชายนิพล  วงษ์นุช
12. เด็กหญิงบัณฑิตา  แต้มมาก
13. เด็กชายปองภพ  พุกทอง
14. เด็กหญิงผกามาศ  ดีปรี
15. เด็กชายพชรพงศ์  มะณี
16. เด็กชายภานุพงษ์  วันดี
17. เด็กหญิงมณัชชา  พิชัยทอง
18. เด็กหญิงสมิตานัน  ศรีเมฆ
19. เด็กหญิงอนิญฐิตา  ดวงแก้ว
20. เด็กหญิงอาภาภัทร  สังฤทธิ์
 
1. นางนัฏติยา  เจริญนาน
2. นางสาวปฐมวรรณ  แป้นสุข
3. นางสาวสุวรรณา  ตันเจริญ
4. นางอัญชลี  ทับทิม
5. นางสาวอัญเชิญ  ประทุมชาติ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 73.8 เงิน 11 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสือสาด
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พูลมี
3. เด็กหญิงครองขวัญ  กล่ำศรี
4. เด็กชายชลสิทธิ์  ศรีเนตร์
5. เด็กชายชัยชิต  ชัยหา
6. เด็กชายณัฏฐวุฒิ  ขาวนวล
7. เด็กชายณัฐชนนท์  เอี่ยมกระจ่าง
8. เด็กชายณัฐพงษ์  จีนพิน
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  คันธมาส
10. เด็กชายนคร  ดีเสมอ
11. เด็กชายบรรลือ  จันทร์เทพา
12. เด็กชายประกาศิต  เถื่อนม่วง
13. เด็กชายพิพัฒพงศ์  พูลสวัสดิ์
14. เด็กชายภานุวัฒน์  ปานา
15. เด็กชายวันชนะ  สอนพิมพ์
16. เด็กชายวิวิฒน์  สมปอง
17. เด็กชายศุภเสก  จันทร์เทพา
18. เด็กชายสหรัฐ  ศรีอัดชา
19. เด็กชายอภิเชษฐ์  บุญเกตุ
20. เด็กชายไพศิษฐ์  วงษ์กระนวน
 
1. นางณฐพรรณ  อยู่ยงค์
2. นางทิพาวดี  คูณหอม
3. นางสาวยุพดี  ทองแท้
4. นางวาสนา  สุทธิเศวต
5. นายเสน่ห์  สุทธิเศวต
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 44 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  สกุลรัง
 
1. นายณรงค์  พงษ์ประดิษฐ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.58 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงสิริมา   แพงรักษ์
 
1. นางกัญญารัตน์  จรบุรี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.17 ทอง 38 โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงศกลวรรณ  เมาหวล
 
1. นางอาภรณ์  อินทะศร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 85.4 ทอง 32 โรงเรียนประดับวิทย์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  คำวงค์
2. เด็กชายศตวรรษ  บัวผัน
 
1. นางสาวจันทร์นภา  ขวัญเผือก
2. นางสาวรานี  จันทร์ฉาย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 88.8 ทอง 23 โรงเรียนประดับวิทย์ 1. เด็กชายณัฐนันท์  เกษวงศ์รอด
2. เด็กหญิงภัสชา  สินทร
 
1. นางศรีประภา  ทรัพย์ประเสริฐ
2. นางสาวสุธาสินี   ต้นยาง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายชัยยันต์  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงนุจรี  อาจทวีกุล
 
1. นางสาวพนิดา   ภู่แพ
2. นายสมหมาย  พระขันธ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1. เด็กหญิงณัฎฐนิช  สุดตามัย
2. เด็กหญิงธนิดา  บัวศรี
3. เด็กหญิงปภานัน  กายราช
4. เด็กหญิงมธุรดา  เคนผา
5. เด็กหญิงรินรดา  พรมอ่อน
6. เด็กหญิงวรรณวิสา  ิอินทร์จันทร์
7. เด็กชายวรวิช  ครองศิล
8. เด็กชายศราวุธ  ชัยสุกัญญาสันต์
9. เด็กหญิงศศิพิมพ์  อาณาเขตต์
10. เด็กหญิงสกุนตลา  ปัญจวรรณ์
 
1. นายสมบูรณ์  แสงซื่อ
2. นางอมรรัตน์   จันใด
3. นางเรไร  เดือนหงาย
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 66 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำดี
2. เด็กหญิงณัชชา  ภู่ธนะมั่น
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูมิจันทึก
4. เด็กหญิงดวงกมล  เติมทรัพย์
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วแสง
6. เด็กหญิงธัญสิริ  ยาวงศ์
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงห์รัตน์
8. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ทรงพระ
9. เด็กหญิงบุญฑิตา  สุขแจ่ม
10. เด็กหญิงพิจิตรา  สุขอร่าม
11. เด็กหญิงรวิพร  แสนโคตร
12. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อินทร์เพชร
13. เด็กหญิงอนุสรา  สีแดง
14. เด็กหญิงเจนจิรา  ยศสุวรรณ
15. เด็กหญิงเมธาพร  อิ่นคำ
 
1. นางยุพิน  คงเพ็ชรศักดิ์
2. นางรัตนากร  บุญมา
3. นางศรีวงศ์เดือน  สุขจิตร์
4. นายสุเทพ  สุขจิตร์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 61 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านร่องหอย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ท้วมอ่ำ
2. เด็กหญิงกนิษฐา  ทองม่วง
3. เด็กหญิงกาญจนา  รักษากลิ่น
4. เด็กหญิงจิตติมา  เงินลา
5. เด็กหญิงฉันทิกา  กำแพงนิล
6. เด็กหญิงธมนวรรณ  แจ่มมณี
7. เด็กหญิงนภัสกร  เสนาอินทร์
8. เด็กหญิงนันทิชา  หาญมนตรี
9. เด็กหญิงปวีณา  เกตุสาคร
10. เด็กหญิงภณิตา  บ้านด่าน
11. เด็กหญิงรัตติยา  พานทวีป
12. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ศิวะอุไร
13. เด็กหญิงสาวิตรี  อิ่มสำราญ
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  มีคำสัตย์
15. เด็กหญิงสุทธิดา  ขวัญเล็ก
 
1. นางสาวดวงพร  บุญสุวรรณ์
2. นางบังอร  แสงทอง
3. นางสาวพัชราภรณ์  เอี่ยมสอาด
4. นายยุทธนา  แสงทอง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 17 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวิมลวรรณ  จันทะสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  แตงอ่อน
3. เด็กหญิงอิศริยา   สุขจิตร
 
1. นางนิภากร  หอมยา
2. นางสาวสุภาวดี  ขุนวิเศษ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงขวัญดาว  ภูมี
2. เด็กหญิงชมพูนุช  อุ่มน้อย
3. เด็กหญิงสำราญ  อิ่มโค่น
 
1. นางนิภากร  หอมยา
2. นางพจนีย์   อินทรเรืองศร
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านหนองสีซอ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  วัดพะยา
2. เด็กหญิงแก้ว  เกิดไทย
 
1. นายวันชัย  คำอิ่ม
2. นายไพบูรณ์  แดงนุ้ย
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. นายพศิน  อิ่มผล
2. นางสาวมยุรา  พันธ์สุดร
 
1. นายชัยพร  หงษ์พรหม
2. นางวรรณศิริ  กันสกุล
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 29 โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บัวผัน
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  ใจคุณ
3. เด็กชายพรวันใหม่  วานิ่ม
 
1. นายมานิจ  โฉมฉาย
2. นางสาวสมจิตร์  โชคไพบูลย์
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ 1. เด็กหญิงนีรชา  เปลี่ยนสาท
2. เด็กหญิงพรหมพร  วานิ่ม
3. เด็กชายศุภวัฒน์  ขำอินทร์
 
1. นายมานิจ  โฉมฉาย
2. นายศักดิ์ชัย  จิตรอารี
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง 1. เด็กหญิงธนภรณ์   โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ตาลอ่อน
3. เด็กหญิงนุจรีย์  ทิพย์รักษ์
 
1. นางจรรยารัตน์  ชื่นหิรัญ
2. นางบำรุง  จิรติภัส
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญไพจิตร
 
1. นางพนมพร  ดอกบัวโรย
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านแคทราย 1. เด็กหญิงอารียา  ทองแท้
 
1. นางนวลจันทร์  บัวทิม
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73.5 เงิน 23 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง 1. เด็กชายอนาวิล  หาญกำลัง
 
1. นางชอุ้ม  อินทร์น้อย
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กหญิงจินตนา  แพไม้
 
1. นางพนมพร  ดอกบัวโรย
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กชายสหรัฐ  อินทร์โสภา
 
1. นางพนมพร  ดอกบัวโรย
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 17 โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 1. เด็กหญิงพรกมล  บำรุงจีน
2. เด็กหญิงพรรณิภา  พบพาน
 
1. นางสาวกะสีลา  ฤทธิ์บำรุง
2. นางจันทนา  เกิดบุญมา
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลตาคลี 1. เด็กหญิงฉัตรสุมน   เกยพยา
2. เด็กหญิงสุชาดา  มีมาก
 
1. นางกรรณิกา  ภาคีธง
2. นายสุรพล  อนุรัตน์
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านร่องหอย 1. เด็กชายพนม  วงษ์ทอง
2. เด็กหญิงศิริพร  บ้านด่าน
 
1. นางพรใจ  นุ่มมาก
2. นายสัญญา  จาบทอง
 
72 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง 1. เด็กหญิงกาญจนา  พาพิมพ์
 
1. นายสมาน  สุวรรณบาง
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงชนากานต์  บุตรสิงห์
2. เด็กชายณัฐธยาน์  เอสันเทียะ
3. เด็กหญิงธัญชนก  แก้วยิ้ม
 
1. นางวรากร  งามโฉม
2. นางสาวสุภาวดี  อ่ำวิถี
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 73 เงิน 27 โรงเรียนบ้านแคทราย 1. เด็กชายฐาปนพงศ์  ธารีเธียร
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เหลือสำเภา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญอุ่นใจ
 
1. นายประสงค์  คูกิติรัตน์
2. นางสายพิณ  ทองแท้
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง 1. เด็กชายปกรณ์  คงสมจิตร
2. เด็กชายปองพล  ถนอมนิ่ม
3. เด็กชายสุเมฆ  จำปาทอง
 
1. นายสาคร  นวลแก้ว
2. นางเบญจวรรณ  เวชชประสิทธิ์
 
76 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 1. เด็กชายชนานนท์  ภักดีสุข
 
1. นายสมัคร  คูณหอม
 
77 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 1. เด็กชายสราวุธ  เมืองแสน
 
1. นางสาวสุกัญญา  ขันธนันท์
 
78 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 1. เด็กชายนรินทร์  กลิ่นสอน
 
1. นายประจวบ  เรืองชัย
 
79 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กหญิงธนพร   ทิพย์มาลา
 
1. นายประทวน   คำสะอาด
 
80 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
 
1. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
 
81 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมดาษ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  อ้นยาง
 
82 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายภูธเนศ  คล้ายสมมุติ
 
1. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
 
83 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายเขมฉัฑต์เพ็ศ  เพ็ชรคง
 
1. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
 
84 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชมบ้านน้ำวิ่ง 1. เด็กหญิงจันจิรา  เพ็ชรแพ
 
1. นางสาวฐิติพร  สุวรรณภูมิ
 
85 ศิลปะ ขิม - หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 1. เด็กหญิงมณเทียณ  แก้วแสงทอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  ขันธนันท์
 
86 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง 23 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายรวีภัทร  ยอดดี
 
1. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
 
87 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.6 ทอง 7 โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กชายนรภัทร  ทองบัว
 
1. นายวิวัฒน์  บุญประสม
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ธนจารุวิทยากร
 
1. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
 
89 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ธนจารุวิทยากร
2. เด็กหญิงตะวัน  ยุทธกิจเสรี
3. เด็กชายธนภูมิ  สนจันทา
4. เด็กชายภูธเนศ  คล้ายสมมุติ
5. เด็กชายรวีภัทร  ยอดดี
6. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
7. เด็กชายสมรักษ์  บางประเสริฐ
8. เด็กหญิงสิรินดา  วนิชไพบูลย์
9. เด็กชายเขมฉัฑต์เพ็ศ  เพ็ชรคง
 
1. นางนิตยา  บุญประเทือง
2. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
3. นางเรียมวิไล  เรืองธีรวงศา
 
90 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงณัฐชยา  พาขุ่ย
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ธนจารุวิทยากร
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เวียงวงษ์
4. เด็กชายธนภูมิ  สนจันทา
5. เด็กหญิงธีรภัทราพร  งามนิธิจารุเมธี
6. เด็กหญิงนริศรา  อ่ำทิม
7. เด็กหญิงนันทวิภา  แก้วพินิจ
8. เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  แก้วแสง
9. เด็กชายภูธเนศ  คล้ายสมมุติ
10. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
11. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
12. เด็กชายสมรักษ์  บางประเสริฐ
13. เด็กหญิงสิรินดา  วนิชไพบูลย์
14. เด็กหญิงอนัญญา  เพ็ชรคง
15. เด็กชายเขมฉัฑต์เพ็ศ  เพ็ชรคง
 
1. นางนิตยา  บุญประเทือง
2. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
3. นางเรียมวิไล  เรืองธีรวงศา
 
91 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 1. เด็กชายชนานนท์  ภักดีสุข
2. เด็กชายธนภัทร  ยิ้มเมือง
3. เด็กชายนรินทร์  กลิ่นสอน
4. เด็กชายพังงา  เมฆดำ
5. เด็กชายศิริบูรณ์  ศิริปรากรณ์
6. นายศิวศิษฎ์  นิลสุวรรณ
7. เด็กชายศิวัช  เงินกระจ่าง
8. เด็กชายสุรวิทย์  ชูจิต
9. เด็กชายอธิพงษ์  แว่นแก้ว
10. เด็กชายอภิชาติ  แย้มพลอย
11. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมขำ
 
1. นางณัฐริน  สุทัศน์สันติ
2. นายประจวบ  เรืองชัย
3. นายพงษ์ศักดิ์  สุทัศน์สันติ
4. นายสมัคร  คูณหอม
 
92 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 90.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองพิกุล 1. เด็กหญิงกฤติมา  นาสมบูรณ์
2. เด็กหญิงกัลยวรรธน์  หวานทอง
3. เด็กหญิงกิตติยา   แก่นศรี
4. เด็กหญิงจริญญา   ศรีแย้ม
5. เด็กหญิงจิชาภา  พรหมชัย
6. เด็กชายฐากูร   ก้อนเมฆ
7. เด็กชายฐาปกรณ์   นรกิจ
8. เด็กหญิงณัฐริวรรณ  กุมพันธ์
9. เด็กหญิงดวงฤทัย   เกตุสุวรรณ์
10. เด็กหญิงนันทิยา  อินสุภาทร
11. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ไม้ตะเภา
12. เด็กหญิงปิยวรรณ  เจริญสุข
13. เด็กชายพลวัฒน์  นาคะ
14. เด็กหญิงพลอยชมพู  อยู่วัฒนะ
15. เด็กชายวัชระ  แก้วแพทย์
16. เด็กชายศิลป์ศรุต   อิ่มแย้ม
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดวงมา
18. เด็กหญิงสุมินตร  แก่นศรี
19. เด็กชายอดิศร  อาจหาญ
20. เด็กชายอนุชา  อินทร์ปรางค์
 
1. นางจิราภรณ์  สามารถ
2. นายดำรงค์  วงษ์คำ
3. นางสาวธนิดา  พรหมชัย
4. นางธิภาภรณ์  บางหลวง
5. นางบุญเตือน  พิมพ์เปีย
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 22 โรงเรียนบ้านพนมรอก 1. เด็กชายอนุภพ  ศรีทับทิม
 
1. นายศุภชัย  แช่มบำรุง
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนวัดหนองจิกรี 1. นายสราวุฒิ  วงษ์ช่วย
 
1. นายณรงค์  ประสมสุข
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 8 โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ภุมมา
 
1. นายนพรัตน์  โพธิ์คำ
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คงเมือง
 
1. นางปริศนา  แก้วไพฑูรย์
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.1 เงิน 14 โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กชายปราบดา  ป้อมยุคล
 
1. นายนพรัตน์  โพธิ์คำ
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  มาลินันท์
 
1. นางลัดดา  กล่อมแก้ว
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.6 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กชายสุทัศน์  ราชคฤห์
 
1. นางสาวสุกัญญา  อินสุธา
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 28 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงธาวิณี  ทองศรี
 
1. นายกิตฑิ์ธเณศ  พัฑฒิพงศ์ชูกิจ
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง 1. เด็กชายกฤษฎา  เกสุดา
 
1. นางสาวสมจิตต์  เขียวเกษม
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.9 เงิน 11 โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กชายอนาวิล  จาบทอง
 
1. นางนาถนรินทร์  เพทายเทียมทอง
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้ 1. เด็กชายกรวิชญ์  โยโคเซกิ
 
1. นางศุภภร  คันทะมาลา
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนชุมชมบ้านน้ำวิ่ง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เหลือล้น
 
1. นางสาวปัทมา  อ่อนน้อม
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.25 ทอง 6 โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว 1. เด็กหญิงชนาภา  กิตติชัยเจริญ
 
1. นางสาวสมบัติ  บุญรอด
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 1. เด็กหญิงราไวย์  ยังรอต
 
1. นายประยูร  โพธิ์ใจพระ
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  นนธิจันทร์
 
1. นางจรรยารักษ์  เกษมณี
 
108 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  วัดศรี
2. เด็กชายคุณานนต์  ตาแก้วน้อย
3. เด็กชายจารุวัฒน์  หานุ
4. เด็กหญิงจิราภา  ปล่อยทุม
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  โพธิ์แส
6. เด็กชายจีรพล  แสนโต
7. เด็กหญิงชลิตตา  วันเจริญ
8. เด็กชายชัยพร  บุญเกิด
9. เด็กชายณพงศธร  โพธิเรือง
10. เด็กชายณภัทร  ผาละกัน
11. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หงษ์ศรี
12. เด็กชายณัชชา  ฉิมช้าง
13. เด็กชายณัฐพงศ์  วงษาลุน
14. เด็กชายทศพร  ศิริมาลา
15. เด็กชายทัตพงษ์  มั่นศรี
16. เด็กชายธนวัฒน์  คงดี
17. เด็กหญิงนลินนิภา  จรจันทร์
18. เด็กชายนัตถพล  ประเชิญสุข
19. เด็กหญิงปณิตา  เกณฐ์การขาย
20. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทิมยิก
21. เด็กหญิงปาริฉัตร  รูปอ้วน
22. เด็กหญิงพรวิมล  ประเชิญสุข
23. เด็กชายพิศุทธิ์  ทิมยิก
24. เด็กชายพีรพัฒน์  ฟักทอง
25. เด็กหญิงมลทิรา  บุญมี
26. เด็กหญิงมันทนา  ชลปรีชา
27. เด็กหญิงมุทิตา  หมั่นจำรูญ
28. เด็กชายศรัญญู  ศิริเวช
29. เด็กหญิงศศิธร  มั่นศรี
30. เด็กหญิงศศิธร  พ่วงเสือ
31. เด็กหญิงศิริพร  สิงหนาม
32. เด็กชายศุภกิจ  อ่อนคล้าย
33. เด็กชายสรศักดิ์  ดำทรัพย์
34. เด็กหญิงสรัชนา  กาแดง
35. เด็กหญิงสุรีรัตน์  จิตรชัยภูมิ
36. เด็กหญิงอรจิรา  บุตรเพ็ชร
37. เด็กหญิงอารีญา  เพ่งพิศ
38. เด็กหญิงเจตรินทร์  ผี้งสาย
39. เด็กชายเจษฎา  ภู่ทองคำ
40. เด็กหญิงใบเฟริ์น  มีกำลัง
 
1. นางกาลกวิณ  เนาวรัตน์พนมมาศ
2. นายฉลองรัฐ  วงษ์ไทย
3. นางน้ำฝน  วงศ์ครุฑ
4. นางผาสุข  เนตรทอง
5. นางพรรณณภัทร  แช่มขุนทด
6. นายพิเชฏฐ์  สิทธิสมาน
7. นางวันเพ็ญ  แป้นโต
8. นายสุวิทย์  พ่วงชั่ง
 
109 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 78.25 เงิน 23 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กหญิงกฤติยา  พรหมกล่ำ
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เนียมรัตน์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตึ้งเจริญ
4. เด็กชายธีรภัทร์  ปั้นแตง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  พูลรอด
6. เด็กหญิงสุทรภา  ปาลาวัฒร์
7. เด็กชายอนุฌา  อ่ำคำ
8. เด็กชายเกริกประกาย  คล้ายทอง
9. เด็กชายเชาวลิต  บุญเร
10. เด็กหญิงเนตรนภา  เชยจิตร์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  อ้นยาง
2. นางอุบลรัตน์  หอมจันทร์
 
110 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนาขอม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ผานิล
2. เด็กชายกรชวัล  เจาจารึก
3. เด็กชายกฤษฎา   ซาเฮ้า
4. เด็กชายกฤษณะ  ฤทธิ์บำรุง
5. เด็กชายกิติคุณ  งามลุน
6. เด็กหญิงทิพานัน  แจ่มมะณี
7. เด็กหญิงนจิรา   พิมขนิษฐ์
8. เด็กหญิงรัตติยากร  ศิลาเณร
9. เด็กชายศลุต  พรมเถื่อน
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์   มัครมย์
 
1. นางสาววรรณธญา  พยมหล
2. นางสาวสุนันทา  ปัถมัง
3. นายอำนาจ  บุญอนันต์
 
111 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 1. เด็กหญิงทอตะวัน  ฉิมพาลี
2. เด็กหญิงนนทิชา   ผาสุข
3. เด็กหญิงรษา  ฟักทอง
4. เด็กหญิงศิริวรรณษา  สังข์สิทธิ์
5. เด็กหญิงสุภาพร  รอดกลาง
6. เด็กหญิงอังคณา  ศรีทอง
 
1. นางดาลัด   เอกสุภาพันธุ์
2. นางอุไร   เกตุสุภะ
3. นางแก้วลดา  นิลกล่ำ
 
112 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 70 เงิน 28 โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชุตินันท์  สุขนิล
2. เด็กหญิงนิลาวรรณ  เชื้อนุ่น
3. เด็กหญิงบุศรัตน์  ด้วงไทย
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  ภูมิขันธ์
5. เด็กหญิงวรุณยุพา  แสงแก้ว
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  อ่อนสอาด
 
1. นางลำจวน  สระทองขาว
2. นางสมคิด  ศรีสอาด
 
113 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา   ยมนา
2. เด็กหญิงชญาภา  เสียนวินัย
3. เด็กหญิงนิลาวรรณ  แก้วเกิด
4. เด็กหญิงปาจรีย์  ช่างประดิษฐ์
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  แจ้งสว่าง
6. เด็กหญิงอาทิติยา  มีสุข
 
1. นางทัศนีย์  คงสุข
2. นางยุพา  อิ่มสำอางค์
3. นางสาววรรณวรางค์  งามโฉม
4. นางเมขลา  กมลนัตร์
 
114 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 78.2 เงิน 24 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงกรกนก  ฉิมสุข
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สายพันธ์
3. เด็กหญิงธนพร  ลิ้มสมบัติ
4. เด็กหญิงพรวลัย  นุ่มภักดี
5. เด็กหญิงภาญาดา  พรมริด้วง
6. เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ฤทธิ์
7. เด็กหญิงศศิวิมล  รอดสุวรรณ
8. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เพ็ชรสว่าง
9. เด็กหญิงอรนุช  สีโห่
10. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  จินดาทิพย์
11. เด็กหญิงเบญญาภา  เกตุนิรันดร์
 
1. นางสาวจิราพร  สำราญ
2. นางสาวฉัตรนภา  สีสดเขียว
3. นางสาวปนัดดา  ฟักน่วม
4. นางสาววรรณิษา  ชูเฉลิม
 
115 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  ถิ่นทัพไทย
2. เด็กหญิงภัทราภา   แก่นจักร
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ศรีพึ่งทอง
4. เด็กหญิงวาสนา  สมัครการ
5. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ยะมา
6. เด็กหญิงศันศนีย์  ภู่อุณฑโร
7. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญทิพย์จำปา
 
1. นายประดิษฐ์  แก้วม่วง
2. นางศิริรัตน์  แก้วม่วง
3. นางเกวลิน  ทุมอริย
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 1. เด็กชายภัทรกร  สุขมล
2. เด็กชายภูวดินทร์   พวงมาลา
3. เด็กชายรัชชานนท์  จันทะสิทธิ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  กิตินันทน์
2. นางจุฑามาศ   เปี่ยมเพ็ชร์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.25 ทอง 15 โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายฉัตริน  อินทร์ประสิทธิ์
2. เด็กชายธนพนธ์  จินดาวงศ์
3. เด็กชายพิเชษฐ์  ยศสมบัติ
 
1. นายละไม  สารี
2. นางสาวศิริพร  ขันการไร่
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงวรดา  จินดาวงศ์
2. เด็กหญิงอรนิช  สิงห์โตทอง
3. เด็กชายเดชาพล  วงศา
 
1. นางสินถนอม  เจริญสุข
2. นางอาภรณ์  อินทะศร
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายชิติพัทธ์  เพ็ญสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  โอภาษี
3. เด็กหญิงปาริชาติ  บินสูงเนิน
 
1. นางสาวจรัญญา  อ่างคำ
2. นางสินถนอม  เจริญสุข
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 75 เงิน 32 โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กชายจักรพรรดิ  พันธุ์อินทร์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  คำเงิน
3. เด็กหญิงนริศรา  บัวเผื่อน
4. เด็กหญิงพรวิมล  วรนาม
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ย้อยฝอย
6. เด็กหญิงสุธิตา  พันธุ์งาม
 
1. นางศุภรัตน์  พระเทพ
2. นายสุชิน  แม้นพวก
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77 เงิน 34 โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงจินตภา  พุกน้อย
2. เด็กหญิงมนัสพร  ปรางวิเศษ
3. เด็กหญิงศิริพร   สุระวิทย์
4. เด็กหญิงสุณิษา  อินทร์นิ่ม
5. เด็กหญิงสุตาภัทร  อินทร์ประสิทธิ์
6. เด็กหญิงสโรชา  โอภาษี
 
1. นางสาวปัทมพร  เก่าราชการ
2. นางสาวมัลลิกา  สิงห์สม
3. นางสาวศิริพร  ขันการไร่
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.8 ทอง 29 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 1. เด็กหญิงสตรีวิส  โตลำมะ
2. เด็กหญิงอนันตยา  เรืองนิล
3. เด็กหญิงอาทิตยา  นิลพฤกษ์
 
1. นางสำอางค์  เกตุคง
2. นางสุนันทา  บุญประ์สิทธิ์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กหญิงณริษา  ภู่เพชร
2. เด็กหญิงนิรชา  ศรีสุข
3. เด็กหญิงรวีวรรณ  จ่าแสง
 
1. นางสาวดวงแก้ว  เพชร์ทูล
2. นายสุรินทร์  บัวคลี่
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขาดุม 1. เด็กหญิงวรนุช  นาฉิม
2. เด็กชายโกศล  ทรัพย์ประเสริฐ
3. เด็กชายไพรรัตน์  วังประทุม
 
1. นายธีรศักดิ์  อ่วมคร้าม
2. นางสรชา  สมัครการ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.6 ทอง 28 โรงเรียนสระงาม 1. เด็กหญิงชาติกา  โสภา
2. เด็กหญิงณัชชา  อินทรโชติ
3. เด็กชายอนุชา  เสาจันทร์
 
1. นางลดาวัลลิ์  มีเดช
2. นางสาวโชติรส  ชุติพานิชเทศก์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77.2 เงิน 30 โรงเรียนวัดหนองหม้อ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุขเดช
2. เด็กหญิงมัชฌิมา  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงสุมิตรา  บัวเปื่อย
 
1. นางธิดาหยก   สุขทอง
2. นายไพฑูรย์  จีนโต
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 79.6 เงิน 29 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กหญิงดวงดาว  สิทธิ์ทอง
2. เด็กหญิงอนุธิดา  สัมฤทธิ์ดี
3. เด็กหญิงอำพร  สอนพิมพ์
 
1. นางจงกมณ  ศรีทอง
2. นางรุจิรัตน์  จินดาวงษ์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 39 โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กหญิงภรรพษา  อะโน
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  พรมโชติ
3. เด็กหญิงวรัญญา  ยางนอก
 
1. นางนภนันท์  กีสด
2. นางสาวเรียม  ดำมา
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี 1. เด็กหญิงนัจรินทร์   สุขอร่าม
2. เด็กหญิงสุณิษา   โหยกระโทก
3. เด็กหญิงอรสา   ฟักทอง
 
1. นางพิมพ์พิชชา   พงศาพงศพัศ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว 1. เด็กชายณัฐชัย  พงษ์ประดิษฐ์
2. เด็กชายนวฤกษ์  บัวงาม
3. เด็กหญิงศุภรดา  แสงศรี
 
1. นางณัฐธิดา  เชียงทา
2. นางรัชนี  อสุนี ณ อยุธยา
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.75 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  แก้วสง่า
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีลักษณ์
3. เด็กหญิงวิลาสินี  อินทร์ฉ่ำ
 
1. นางสมร  กลิ่นทิพย์
2. นางสาวสุชัญญา  โตขำ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84.2 ทอง 35 โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 1. เด็กหญิงนัฐกาญจน์  เปี่ยมสาคร
2. เด็กหญิงปัทมพร   อ้นเกตุ
3. เด็กหญิงสโรชา  เกษสุวรรณ
 
1. นางดาลัด  เอกสุภาพันธุ์
2. นายวัฒนา  อุดมศรี
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 41 โรงเรียนวัดหนองจิกรี 1. เด็กหญิงชลดา  ชะเอมไทย
2. เด็กหญิงเกศมณี  ทับเรือง
3. นางสาวเบญญาภา  สุระแคว้น
 
1. นางวรรณา  ยอมมะเริง
2. นางสาวสุนิตา  ยอดทองดี
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74.4 เงิน 17 โรงเรียนวัดวังแรต 1. เด็กชายจารุเดช  หลักหาญ
2. เด็กชายสุทธิพัฒน์  กมลผัน
 
1. นางลัดดาวัลย์  ฤทธิ์บำรุง
2. นายเสริมศักดิ์  ขาวพราย
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 59.6 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 1. เด็กหญิงนัทธมน  ลำพน
2. เด็กหญิงลักษณา  นิ่มวิลัย
 
1. นายจิตติชัย  ยัคลา
2. นางสาวพลอยไพลิน  ดารายิ้มฤทธิ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนชุมชมบ้านน้ำวิ่ง 1. เด็กชายธนพล  หาธรรม
2. เด็กชายเฉลิม  เสือโฮก
 
1. นายอวิรุทธ์  อยู่ชา
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านพนมรอก 1. เด็กชายธนากร  ภมร
2. เด็กชายนที  เกษี
 
1. นายศุภชัย  แช่มบำรุง
2. นายสุชาติ  สุขเกษม
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 24 โรงเรียนบ้านไตรคีรี 1. เด็กชายพิชเญศ  ยวงคำ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กงแก้ว
 
1. นายนเรศ  ยวงคำ
2. นายนเรศ  ยวงคำ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 27 โรงเรียนสระงาม 1. เด็กหญิงณิชกุล  แตงอ่อนอำไพ
2. เด็กหญิงอริษา  ปิ่นแก้ว
 
1. นายวีระวัช  ทองบู่
2. นายเจษฎารัตน์   ทรัพย์รัตนศักดิ์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 27 โรงเรียนอุตสาหะวิทยา 1. เด็กหญิงศุภาวดี  ดวงจิตร
2. เด็กหญิงอภิชญา  ทองเสวก
 
1. นางสาวพนิดา  วิชากร
2. นายเสกสรร  กูลนา
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กชายพรพรหม  ลิขิตพงศธร
2. เด็กชายวรกมล  วงศ์บุญทรา
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  กุหิงวัง
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 36 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 1. นางสาวกาญจนา  จันทร์คัด
2. นางสาวทัศนีย์  แก้วตั๋น
 
1. นางสาวทัชชภร  คงอิว
2. นางสาวทิวาฐิต   ประจำวงษ์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดหนองจิกรี 1. นายต้นตระกานต์  โอกูมา
2. นายทรงพล  สุจริตอาชีวะกิจ
 
1. นางสาวจริยา  ใบไกร
2. นายอัศวิน  ภู่ทอง
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงปวีณา  ศรีประเสริฐ
2. เด็กชายพชรพล   สบายทรัพย์
3. เด็กหญิงรังสิมา  นุ่มมีศรี
 
1. นายธิติ  บุญประสพ
2. นายสิทธิศักดิ์  บัวภาเรือง
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายณัฐดนัย  อุบลโพธิ์
2. เด็กชายธนพนธ์  พุกยี่
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ขาวสุวรรณ์
 
1. นายธิติ  บุญประสพ
2. นายสิทธิศักดิ์  บัวภาเรือง
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  วงษ์แพทย์
2. เด็กชายวัชรพล  กันศรี
3. เด็กชายไตรภพ  สังข์สิทธิ์
 
1. นายธิติ  บุญประสพ
2. นายสิทธิศักดิ์  บัวภาเรือง
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านเขาล้อ 1. เด็กชายพิษณุนาถ  ขันตี
2. เด็กชายภาณุ  บุญงามขำ
3. เด็กชายสุภัทร  แพวตะคุ
 
1. นายสมนึก  ธีระรังสิกุล
2. นายอมรเทพ  ขุมโมกข์
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 89.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาล้อ 1. เด็กชายชนกานต์  โพธิ์อ่อง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สุขแจ่ม
3. เด็กหญิงอาทิตติยา  โพธิ์อ่อง
 
1. นายอมรเทพ  ขุมโมกข์
2. นายไชยณรงค์   ธีระรังสิกุล
 
149 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายณัฐชนน  บุญยะโท
 
1. นางนิภาภรณ์  บุญยะโท
 
150 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 83.4 ทอง 8 โรงเรียนพรหมอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชิดชนก  จิตรชื่น
 
1. Mrs.โจเซฟีน่า บราว์ทิต้า  เดล คาร์เมน
 
151 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 54.8 เข้าร่วม 32 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณิชมน  สุขสบาย
 
1. นางศุจิกา  เรืองคำ
 
152 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1. เด็กหญิงนารา  นามธนาสิทธิ์
 
1. นางสาวลำใย  ม่วงงาม
 
153 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 21 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายกรวุฐ  วรมนูชัย
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  สว่างแสง
 
154 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กหญิงศศิชา  หอมมาลา
 
1. นางวรรณศิริ  กันสกุล
 
155 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 15 โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว 1. เด็กหญิงนรินทรา  นันทสำเริง
 
1. นางสมพร  โพธิ์ดี
 
156 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนชุมชมบ้านน้ำวิ่ง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เหลือล้น
 
1. นางสาวปัทมา  อ่อนน้อม
 
157 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 71 เงิน 25 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายนที  เขียวสอาด
 
1. นางสาวบุญเรือง  สวนสุข
 
158 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญยัง
 
1. นางชื่นจิตร์  อินประสิทธิ์
 
159 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 81.25 ทอง 12 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 1. เด็กชายจตุพล  บัวขาว
2. เด็กหญิงณฐพร  ลาดเสนา
3. เด็กหญิงพรไพลิน  เทพานวล
4. เด็กหญิงศิริรักษ์  โฉมภักดิ์
5. เด็กหญิงอาริษา  อินทีวงศ์
 
1. นายชาคริษ  พูลเพิ่ม
2. นายบัญชา  บุญเพ็ง
 
160 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 84.07 ทอง 18 โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  แดงพวงไพบูลย์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  นภาวิชยานันท์
 
161 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 13 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนาดุล  อินสุธา
 
1. นายมณเฑียร   ชัยประเสริฐ
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดหนองเบน 1. เด็กชายชินดนัย  สุขแจ่ม
2. เด็กชายดุลยวัต   ไพรวัลย์
3. เด็กชายธีรภัทร    พิชัยช่วง
4. เด็กชายนครินทร์  จันทร์สุวรรณ
5. เด็กชายภูธเนศ  หูพารักษา
6. เด็กชายเรวัต  วรรณวงศ์
 
1. นางสาวขจีรัตน์  ขุมโมกข์
2. นายประเสริฐ  พุ่มเปี่ยม
3. นายอธิภัทร  ธนาชยานนท์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76.4 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 1. เด็กหญิงกนกพร  เจริญดี
2. เด็กหญิงจิตตา  กวงขุนทด
3. เด็กหญิงชลลดา  ช่วยการ
4. เด็กชายธนภัทร  ญาวิชัย
5. เด็กหญิงนริศรา  แก้วสุวรรณ
6. เด็กหญิงปิยดา  คงสันเที๊ยะ
7. เด็กหญิงละอองดาว  ทองโสภณ
8. เด็กหญิงสกลรัตน์  อยู่ดี
 
1. นายวินัย  มะณี
2. นายสกล  วิริยาภิรมย์
3. นายโผน  ทิวแพร
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนบ้านตุ๊กแก 1. เด็กชายจิรภาส  คชสารทอง
2. เด็กชายชนวีร์  สุคะวงษ์
3. นายณัฐนนท์  แสงภูติ
4. เด็กชายธนภรณ์  หกขุนทด
5. เด็กชายนนทวัฒน์  โตหนองหว้า
6. เด็กชายบัญชา  เบียดตะคุ
7. นายสุชาติ  เพ็งหมู
8. เด็กชายไกรวิญช์  สุขแจ่ม
 
1. นายณัฐวุฒิ  ยอดหมวก
2. นายพิษณุ  จาดสอน
3. นายเสนอ  ถือมั่น
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 82.3 ทอง 19 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 1. นางสาวกนกพร  ผลปราชญ์
2. เด็กหญิงกานดา  นาคไทย
3. เด็กชายณัฐพงษ์  นุ่มมีศรี
4. นางสาวนิภาพร  ลีลาศ
5. เด็กหญิงปิยะมาศ  เพชรเย็น
6. เด็กหญิงภัสราธร  ตันเสน
7. เด็กชายมานะ  คำสีดา
8. เด็กหญิงมีนา  ศรีกาลังค์
9. เด็กหญิงรัชนู  นาคไทย
10. เด็กหญิงสุพัตรา   เจ๊กชำนาญ
 
1. นายสรวิศ  ศรีสงคราม
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  สุขแก้ว
3. นายเอกพล  แผนสมบูรณ์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 63.9 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกิตติภูมิ  เชื้อนุ่น
2. เด็กหญิงชุติมา  อินโพธิ์
3. เด็กหญิงณัฐพร  ภู่มะณี
4. เด็กชายนันทวุธ  แก้วจุ้ย
5. เด็กหญิงบุษญารัตน์  ขำคำ
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  โอดรัมย์
7. เด็กชายพศวัต  เชื้อนุ่น
8. เด็กหญิงมาริสา  แก้วมั่น
9. เด็กหญิงวดารัตน์  พุทธสรณ์
10. เด็กหญิงสุพัตรา  ทับนิล
 
1. นางลำจวน  สระทองขาว
2. นางสมคิด  ศรีสอาด
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 74.5 เงิน 7 โรงเรียนชุมชมบ้านน้ำวิ่ง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  บุญหนัก
2. เด็กชายปรัตถกร  สอนสืบ
3. เด็กหญิงวัชรินทร์  นันทจันทร์
4. เด็กหญิงวาสนา  วันดี
5. เด็กหญิงอาทิตยา  กิ่งเกษ
 
1. นางนงลักษณ์  รอดอุตส่าห์
2. นายประสิทธิ์  เพ็ชรชุมพล
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 70.6 เงิน 21 โรงเรียนวัดจันเสน 1. เด็กหญิงจันทรัช  ดำคุ้ม
2. เด็กหญิงชฎาพร  ประกอบทอง
3. เด็กหญิงธนพร  ตะปูทอง
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  สัสดี
5. เด็กหญิงธัญญเรศ  ประคองศรี
6. เด็กหญิงธารทิพย์  ยืนยั่ง
7. เด็กหญิงบุญญรัตน์  อินทสิทธิ์
8. เด็กหญิงวรรณนิสา  นิลสงค์
9. เด็กหญิงศรัณพร  ศรีวารีรัตน์
10. เด็กหญิงสิริกมล  ผิวละเอียด
11. เด็กหญิงสโรชา  จิตตะวงษ์
12. เด็กหญิงเสาวคนธ์  ปัญจะชัย
 
1. นางทองปาน  แดนมา
2. นางสาวนารัตน์  ทองแท้
3. นางนิตยา  จรุงธนะกิจ
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 69.8 ทองแดง 24 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทับทิมศรี
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงแจ่ม
3. เด็กชายปารีญา  สุภาสอน
4. เด็กหญิงภัทรนันท์  ทับเปีย
5. เด็กหญิงรัตนวรรณ  จันทศร
6. เด็กหญิงวันเด็ก  ชุ่มเกษม
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญสุวรรณ์
8. เด็กหญิงอภิชยา  มีมุข
9. เด็กหญิงอรนิต  นาระกันทา
10. เด็กหญิงอันธิกา  โพธิ์อ่อง
11. เด็กหญิงเสาวลัษณ์  ธูปบูชา
12. เด็กชายเอกบดิณน์  ผ่องวิลัย
 
1. นายชาติชาย  สมานมิตร
2. นางมุนีพร  สมานมิตร
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงมนัสวี  สุประดิษฐอาภรณ์
2. เด็กชายวุฒิไวทย์  พรมเวียง
3. เด็กหญิงสรวงนภา  แก้วขุนทอง
 
1. นางนิดา  วนิชไพบูลย์
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.5 ทอง 13 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 1. เด็กหญิงกฤติยา  ชาญวิทย์กรณ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  บวชสันเทียะ
3. เด็กหญิงอารดา  เชี่ยวชาญ
 
1. นางบังอร  บำรุงศรี
2. นางสาวสุธาทิพย์  ประสิทธิเมตต์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 50.02 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองคำ
2. เด็กหญิงนพวรรณ  อินทร์ประสิทธิ์
 
1. นายชาญวิทย์  บุญดิเรก
2. นางชื่นจิตร์  อินประสิทธิ์
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 87.55 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 1. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีแก้ว
2. เด็กชายภาสกร  สุ่มประดิษฐ์
 
1. นางรำพึง  ธูปบูชา
2. นายวิทยา  หงษ์ยิ้ม
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 25.81 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กชายชรินทร์  จ่าแสง
2. เด็กชายสิทธิพล  มันเทศ
 
1. นางณิชกานต์  อ่ำผ่อง
2. นางสาวอัญชลี  ยอดอุ่น
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 77.32 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1. เด็กหญิงวรรณนิดา  สุรันนา
2. เด็กชายไชยภพ  โพธิ์พรม
 
1. นางวรรณา  แตงทอง
2. นายไพฑูรย์  แตงทอง
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ปานนิล
2. เด็กหญิงสุทินา  ย่นปลิว
 
1. นางประภาพร   นาระ
2. นางประเสริฐศรี  ฉิมปาน
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กหญิงชนิสรา  อินสิงห์
2. เด็กหญิงอารยา  เข็มงาม
 
1. นางนาถนรินทร์  เพทายเทียมทอง
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. นายพีระพงษ์  ประสงค์
 
1. นางตะวัน  แสงขำ
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านช่องคีรี 1. เด็กหญิงนรมน  นิลสุ่ม
 
1. นางเต็มศิริ  วงษ์ราชบุตร
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 1. เด็กหญิงลีลาวดี  เสนศรี
 
1. นางสาวิตรี  จิ๋วสุข
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 1. เด็กชายธนกฤต  ปั้นสีทอง
 
1. นางสาวกนิษฐา   ศักดิ์ศรี
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72.67 เงิน 9 โรงเรียนวัดห้วยลำไย 1. เด็กชายชัยชนะ  วิเชียรเทียบ
 
1. นางปิยวรรณ  บุญเย็น
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนคา 1. เด็กชายวรณัฐ  ฤทธิ์เทพ
2. เด็กหญิงวรรณณิศา  กลัดพันธ์
3. เด็กชายวรวุฒิ  เพ็งยอด
 
1. นางสาวจุไลลักษณ์  คงดารา
2. นางมาลัย  ทัพหมี
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กชายนิพนธ์  ศิลารัตน์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  กันเพ็ชร์
 
1. นางชำมะนาด  พลเจียก
2. นางธนิดา  คงสมบูรณ์
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สุขใจดี
2. เด็กหญิงปทิิตตา  พันธ์ทวี
 
1. นางกนกกาญจน์  ดิษฐ์นิ่ม
2. นางปราณี  เข็มวงษ์
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายกฤษดา  อ่วมทอง
2. เด็กชายศุภวิชญ์   บุญมา
 
1. นางสาวชลธิชา  ยางสวย
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงปิยนุช  เฉลิมสิงห์
2. เด็กชายวุฒิชัย  รอดพริก
 
1. นางนารี  อินทร์จันทร์
2. นางพยอม  คงเจริญ
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายกรหลวง  จั๊บโกรย
2. เด็กหญิงเมธปิยา  ทับทิมทอง
 
1. นางนารี  อินทร์จันทร์
2. นางสมพิศ  จันทร์ลอย
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงสิรีธร  รุ่งไทย
2. เด็กชายสุทัศน์  วิลัย
 
1. นางสาวพนิดา   ภู่แพ
2. นางวรากร  งามโฉม
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 16 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงวาสนา  วัฒนาธร
2. เด็กชายเฉลิมพล  เทียนนาวา
 
1. นางนารี  อินทร์จันทร์
2. นางพยอม  คงเจริญ
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.1 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายทินภัทร  ราชจันทึก
2. เด็กหญิงนิศา  ปั้นประสม
3. เด็กหญิงบุญฑิตา  สุขแจ่ม
4. เด็กชายพงษ์ฑัต  จันทร์อุบล
5. เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  จันทร์อุบล
6. เด็กหญิงวีรยา  ฉิมวาด
7. เด็กหญิงใบตอง  เปี้ยจันทึก
 
1. นางยุพิน  คงเพ็ชรศักดิ์
2. นางรัตนากร  บุญมา
3. นายสุเทพ  สุขจิตร์
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กชายนิพนธ์  ศิลารัตน์
2. เด็กชายบรรณวิชญ์  เทพสุวรรณ
3. เด็กชายภาณุพงศ์  กันเพ็ชร์
 
1. นางชำมะนาด  พลเจียก
2. นางศิริวรรณ  จันทนา
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.38 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุตรรัตน์
2. เด็กหญิงวริศรา  สมบุญมา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยอดเกิด
 
1. นางสาวสมนึก  ปัญญาพร
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.5 ทอง 33 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายนที  รักนา
2. เด็กชายพงศธร  หงษ์ทอง
3. เด็กชายพัลลภ  โพธิ์ทุม
 
1. นางกมลทิพย์  มะโนน้อม
2. นางมาลัย  สีนา
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายณัฐนันท์  รอดแสวง
2. เด็กชายอภิชัย  แก้วแสงทอง
3. เด็กชายอภิชาติ  แก้วแสงทอง
 
1. นางกมลทิพย์  มะโนน้อม
2. นางนิรมล  บุญเนียง
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวิภา  ลพประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุธีรัตน์  ต้นตาลเดี่ยว
3. เด็กหญิงสุนิษา  จวนสูงเนิน
 
1. นางสาวสมนึก  ปัญญาพร
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 12 โรงเรียนวัดหนองเสือ 1. เด็กชายกันตภณ  เกิดวัฒน์
2. เด็กชายประทีป  โพธิ์พันธ์
 
1. นายนิรุต  คงนิสัย
2. นายศุภกร  เนตรผา
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 6 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายกรหลวง  จั๊บโกรย
2. เด็กหญิงเมธปิยา  ทับทิมทอง
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  หงษ์ทอง
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.4 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายกรวิชญ์  เอี่ยมสุวรรณ์
2. เด็กชายปรเมศ  พัดศรี
3. เด็กชายเมธี  ศรีโมรา
 
1. นายภาณุพงษ์  ฉิมโห้
2. นางอรุณศรี  ชินจิตร์
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงชมพูนุช  กลิ่นเผ่น
3. เด็กหญิงชมพูเนตร  กลิ่นเผ่น
 
1. นางสาวกาญจนาณัฐ  อ่วมทอง
2. นายเนตร  กรีสุวรรณ์
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายณภัทร  พรหมนาค
2. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีสุพรรณ
3. เด็กชายพฤกษชาติ  พฤษกศรี
 
1. นายสมเกียรติ  อินทร์สอน
2. นายสุพาส  ปรียาโชติ
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 10 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  เทียนกันเทศ
2. เด็กชายณัฐพล  พันฉนวน
3. เด็กหญิงวรินยา  อยู่สบาย
 
1. นายสมเกียรติ  อินทร์สอน
2. นายสุพาส  ปรียาโชติ
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องหอย 1. เด็กชายสุชาติ  เครือสูงเนิน
 
1. นางสาวพรรณทิพา  โพธิ์อ่อง
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายปฏิภาณ  ภู่มณี
 
1. นายสมเกียรติ  ทองนวล
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 74.4 เงิน 16 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โตอ่อน
 
1. นายสมศักดิ์  ทิพย์นาฎย
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72.8 เงิน 21 โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ประเสริฐ
 
1. นางอารีย์รัตน์  จันทร์ทับ
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 70.8 เงิน 18 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายวันเฉลิม  ม่วงช้าง
 
1. นายสมศักดิ์  ทิพย์นาฎย
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายสุนันท์  ปานพรม
 
1. นางสาวกชพร   ไทยประสงค์
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายธีรภัทร  กล่อมตระกูล
2. เด็กหญิงพราวชญา  ทุมอาริยะ
3. เด็กหญิงภาวิณี  ฟุ้งสุข
4. เด็กหญิงรจนา  อินทร์ประเสริฐ
5. เด็กหญิงวรรณพร  ปรีเปรม
6. เด็กหญิงอลิษา  นิลสนธิ
 
1. นางสาวปนัดดา  เอี่ยมเทศ
2. นางสาวพนิดา   ภู่แพ
3. นางวรากร  งามโฉม
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75.6 เงิน 6 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  เทียนกันเทศ
2. เด็กชายธรรณวุฒิ  เสวกโอสถ
3. เด็กหญิงวรินยา  อยู่สบาย
4. เด็กหญิงวาสนา  วัฒนาธร
 
1. นางสาวปนัดดา  ฟักน่วม
2. นางสาวภัทราวรรณ  ประจำทอง
3. นางสาววรรณิษา  ชูเฉลิม
 
211 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กชายนิรุทธิ์  กังอิ่ม
 
1. นางสาวทัศนี  วิชาชู
 
212 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงชาริษา  ปลั่งกลาง
2. เด็กชายณัฐชนน  น้อยเจริญ
3. เด็กชายณัฐพล  พันฉนวน
4. เด็กหญิงพิมพ์จุฑา  ชีวาไชยชวาล
5. เด็กหญิงวริณยา  อยู่สบาย
6. เด็กชายเฉลิมพล  เทียนนาวา
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  ประจำทอง
 
213 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงชรินดา  นาครัตน์
2. เด็กหญิงชลดา  แย้มอุบล
3. เด็กหญิงณัฐชา  โสโป
4. เด็กหญิงพัณณิตา  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงมธุรดา  พิชัยทอง
 
1. นางจีรนุช  รัตนโชติพานิช
2. นางนาฏยา  โอภาษี
3. นางอัญชลี  ทับทิม
 
214 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 86.3 ทอง 21 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงพรสินี  อัจสริยะสิงห์
 
1. นางขนิษฐา  อโหสิ
 
215 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงนัทชา  กล่อมตระกูล
2. เด็กหญิงปณิดา  ดีประสิทธิ์
3. เด็กชายพีรภาส  ก้อนจันทร์เทศ
 
1. นางจันทิมา  กลิ่นสอน
2. นางเย็นจิตต์  เพชรรัตน์
 
216 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 14 โรงเรียนวัดดอนคา 1. เด็กหญิงฐิติมา  น้อยบ้านเกิ้ง
2. เด็กหญิงณัฐกานร์  ขาวพราย
3. เด็กหญิงนิศานาถ  ยอดวัตร
 
1. นางสุดา  ธีระรังสิกุล
2. นางเนื้อนุช  จั่นผ่อง