สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครสวรรค์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 76 เงิน 11 โรงเรียนวัดมงคลถิตย์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วิชัย
 
1. นางยุพดี   เทพบุรี
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62.8 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านวังดินดาด 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  นัติสุทธิ
 
1. นายสุรสิทธิ์  พิมพ์พันธุ์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กชายธนวัฒน์   พันธุ์กสิกรรม
 
1. นางวิไล  จันทร์สงเคราะห์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 20 โรงเรียนบ้านเปราะ 1. เด็กหญิงมนทกานต์  สามัญตระกูล
 
1. นางสุนันท์  ประสาทเขตการ
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80.4 ทอง 36 โรงเรียนบ้านเปราะ 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ดอกสันเทียะ
 
1. นางสุนันท์  ประสาทเขตการ
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 7 โรงเรียนวัดมงคลถิตย์ 1. นางสาวกุลกนก  บุญโกศล
 
1. นางสาวนันทวดี  พันธุ์ชัยภูมิ
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.5 ทอง 36 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กหญิงณิชากร  คำยา
 
1. นางสาวนวพร  บุญมี
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 34 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงอัสมา  มณฑาทอง
 
1. นางสุมาลี  ชุ่มวงษ์
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   พลอยพรหมราช
 
1. นางหัทยา  เถื่อนมา
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงจันทิรา  คูสูงเนิน
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ชูมาก
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงก้อยทิพย์  ปิ่นวิเศษ
2. เด็กหญิงณัฐรินทร์  พันธุ์กสิกรรม
 
1. นางศศิวรรณ  แจ้งจิต
2. นางสุวภา  นิเทศธัญญกิจ
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 37.25 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เขตขาม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   มะณี
 
1. นางจารุนีย์  กานตานนท์
2. นายพงศกร  เกศธนากร
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงเกวลี  เตรียมพล
 
1. นายกู้เกียรติ  สุขใส
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กชายธีรภัทร์  ธิมมารมย์
 
1. นางสายหยุด  กลัดจันทน์
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กชายสุรศักดิ์  อินท่าถม
 
1. นายธนรินทร์  โอชะ
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81.2 ทอง 32 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายพันธกานต์  เวชกรณ์
2. เด็กชายเกริกฤทธิ์  พิราศรี
3. เด็กชายเสกสิทธิ์  โพธิ์เฉย
 
1. นางบังอร  ไกรรอด
2. นางเยาวภาพันธุ์  อ่อนมี
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  โสมะเค็ง
2. เด็กหญิงภสรพร  แท้วีระพันธุ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  เกือบโคกกรวด
 
1. นางสาวทัศนีย์  พินิจชัย
2. นายสมประสงค์  ฤทธิ์บำรุง
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงกรีน  บุตรโสภา
2. เด็กหญิงพรรณรัตน์  อินทวัน
 
1. นายธำรงค์  ยอดดำเนิน
2. นางสาวมยุรา  เรืองฉาย
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายณัฐพล  ฤชัยรวม
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทับทิมศรี
 
1. นายอรรณพ  มูลเดช
2. นายเฉลิมศักดิ์  ช่างประดิษฐ์
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ขะจิตร์
 
1. นายกู้เกียรติ  สุขใส
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายภูชิชย์  สุขแจ่ม
 
1. นางบังอร  ไกรรอด
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ใจสูงเนิน
 
1. นายสมประสงค์  ฤทธิ์บำรุง
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76.5 เงิน 5 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ไม้สน
2. เด็กหญิงณัฏฐริญาดา  สมานเขตกิจ
3. เด็กชายพงศธร  น้อยนาช
 
1. นายยอดชาย  มานิ่ม
2. นางเกศแก้ว  ปานพรม
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กชายธนชัย  เมืองบาน
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  อาจทะนงค์
3. เด็กหญิงสมฤทัย  แก้วกันหา
 
1. นายประสงค์  ภูลำพา
2. นางสาวสาคร  ศรีอุดม
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 69.4 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงณัฏฐามาส  ขุนพิลึก
2. เด็กหญิงรพีพร  ช่วยงาน
3. เด็กหญิงวิชุดา  จุลเกษม
 
1. นางสาวกฤษณา  กิลาโส
2. นางสาวจิราพร  อาบสุวรรณ์
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.3 เงิน 30 โรงเรียนบ้านปางขนุน 1. เด็กชายธีรภัทร  อ้นกลิ้ง
2. เด็กหญิงนริศรา  ศรีบุญเมือง
3. เด็กหญิงอรวี  นราเลิศ
 
1. นายกฤษดา  แก้วแดง
2. นายสุริยันต์  เวียงนนท์
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74.6 เงิน 39 โรงเรียนบ้านหนองมะขาม 1. เด็กชายวราเมธ  พวงจันทร์
2. เด็กชายศักดา  กิมไล้
3. เด็กชายสพลดนัย  ชัยดี
 
1. นายกมลพันธ์  ปั้นชูศรี
2. นางนงลักษณ์  นภาพร
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายวิจิตร  ไสยาสน์
2. เด็กหญิงสุพิทย์  ปาระพงศ์
3. เด็กชายอดิศร  ขิงสันเทียะ
 
1. นางวัชราภรณ์  ยอดตลาด
2. นางสาวเยาวเรศ  เอี่ยมใย
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 79.8 เงิน 16 โรงเรียนบ้านปางงู 1. เด็กหญิงธารารัตน์  สิทธิสาริกรรม
2. เด็กหญิงศศิธร  สีสุทธิ
3. เด็กหญิงโชติกา  วรังศรี
 
1. นางจำลักษณ์  คำแผลง
2. นายปัญญาลักษณ์  ม่วงไหมทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายชำนาญ  แกล้วกล้า
2. เด็กหญิงวันวิสา   แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงอมลธิรา  อันทะเกตุ
 
1. นางสาววัลภา  สมประสงค์
2. นางสาวอลิศรา  รังผึ้ง
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.8 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงกฤษติญา  แก้วทรัพย์
2. เด็กหญิงสิตานันท์  นาคปั้น
 
1. นายบัณฑิต  ช่อพฤกษา
2. นายสิทธิยา  อาจวิชัย
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 73.4 เงิน 15 โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 1. เด็กหญิงฐิติมาพร  แสงจันทร์
2. เด็กชายสมชาย  ลี้สกุล
 
1. นางจิตรา  กระต่ายทอง
2. นางสาวนันท์นภัส  หลวงหมื่นพงษ์
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 43.84 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายวีระพล  นัตฉิมพลี
2. เด็กชายเจษฎา  สารี่
 
1. นางสาวกฤษณา  กิลาโส
2. นายพิสิทธิ์   นิยมลักษณ์
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 75.91 เงิน 14 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายภิญโญ  อ้อมนอก
2. เด็กชายสุเทพ  เที่ยงมา
 
1. นางสาวกฤษณา  กิลาโส
2. นายพิสิทธิ์  นิยมลักษณ์
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.37 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายปฐชลสิทธิ์   ศรีตะลา
2. เด็กชายสนธยา  ดีจ่าง
 
1. นายมนตรี  อัมเรศ
2. นายเหรียญชัย  จั่นรัตน์
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายพีรพล  กรรณาลักษณ์
2. เด็กชายวิศรุต  แก้วเจริญศรี
 
1. นายมนตรี  อัมเรศ
2. นายเหรียญชัย  จั่นรัตน์
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 41.45 เข้าร่วม 29 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงภัคกุล  เยี่ยมยอด
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา   พวงจันทร์
 
1. นายมนตรี  อัมเรศ
2. นายเหรียญชัย  จั่นรัตน์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 23 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ขันทองดี
2. เด็กหญิงนภาพร  สังกะสี
3. เด็กหญิงพรรณนารายณ์  คูสินทรัพย์
4. เด็กชายวิทยา  แก้วบัวเพชร์
5. เด็กชายศุภกิจ  บรรจมาตย์
 
1. นางสาวกิตติญา  หมอบอก
2. นางวิไลวรรณ  อุตม์อ่าง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 66.9 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  นามมาลี
2. เด็กหญิงณิทธิมล  จันทร์เชย
3. เด็กหญิงบุษญารัตน์  จุทะบาล
4. เด็กหญิงปาณิษา  สุขมา
5. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  มาภัย
 
1. นางศตพร  สะศรีแสง
2. นายศรีวิชัย  ทัพทวี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง 21 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรวิลัย  ทาฟู
2. เด็กหญิงวาสนา  จิตร์พรมมา
3. เด็กหญิงวาสนา  พิลึก
4. เด็กหญิงสมปรารถนา  ธรรมะ
5. เด็กหญิงแสงรวี  ขันนังรัมย์
 
1. นางณฐพร  ชาวลุ่มบัว
2. นายเทวารักษ์  ภักดีตุระ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 22 โรงเรียนเขาแม่กระทู้ 1. เด็กชายชินวัตร  เณรนาค
2. เด็กชายธนาธิป  หอมหวล
3. เด็กหญิงวรัญญา  พระติกพงษ์
4. เด็กชายวัทธิกร  สระแก้ว
5. เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสนพันธ์
 
1. นางสาวมนธิรา  ลำคำ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  เสือบัว
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.2 ทอง 40 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1. เด็กหญิงชุติมา  คำฤทธิ์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ชมชื่น
3. เด็กหญิงธีนิดา  กิจไพบูลย์
4. เด็กหญิงรติมา  ผะอบเหล็ก
5. เด็กหญิงศิริพร  แพรดกลาง
 
1. นายประยุทธ  โฉมอัมฤทธิ์
2. นายอมรศักดิ์  กองสิงห์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 13 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนัฐกานต์  เปราเร
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สารีบุตร
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  กาแดง
4. เด็กหญิงสาธิญา  ชมจันทร์
5. เด็กหญิงสิริเพชร  เศรษฐนากรณ์
 
1. นางสาวภัทรวดี  เกษรวิจิตร์
2. นางสาวสุฑารัตน์  กองจิว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 79.7 เงิน 12 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงกฤษติญา  แก้วทรัพย์
2. เด็กหญิงนิภา  ศรีโมรา
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  เชยจันทร์
4. เด็กหญิงสิตานันท์  นาคปั้น
5. เด็กชายอุเทน  ปูจำศีล
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วโต
2. นางสาวปวิตรา  สุขขำ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 73.4 เงิน 26 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายธีรพงศ์  โพธิ์ม่วง
2. เด็กหญิงประภัทสร  บุตรเกษม
3. เด็กหญิงปรียาภัทร  มุ่งดี
4. เด็กชายพศิน  รอดทรัพย์
5. เด็กหญิงภัทรศร  ฟุ้งสกุล
 
1. นางสาวณฐกานต์  เขม้นเขตการณ์
2. นางสาวลำยงค์  นนทะพา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงกัลยา  จารัตน์
2. เด็กหญิงคีตภัทร  ฆ้องสระน้อย
3. เด็กหญิงจิตรา  เขตวิริยะการณ์
4. เด็กหญิงฉวีวรรณ  นิลพงษ์
5. เด็กหญิงฐิติพร  ไม้จันทร์
6. เด็กหญิงนุญติญา  ปราบไพรี
7. เด็กหญิงประสิตา  ชาญเชิงค้า
8. เด็กหญิงมัลลิกา  สินทา
9. เด็กหญิงรพีพรรณ  ปานศิลา
10. เด็กหญิงริศา  พรมบุตร
11. เด็กหญิงวรรณนภา  ลาลำโกน
12. เด็กหญิงวิมล  สุขภิรมย์
13. เด็กหญิงวิมลศิริ  ฝางแก้ว
14. เด็กหญิงวิลาสินี  โลหะกาลพ
15. เด็กหญิงศิรดา  ธรรมศักดิ์
16. เด็กหญิงศิริพร  พรมสุวรรณ์
17. เด็กหญิงศิริมา  ขันทะนะชัย
18. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญตา
19. เด็กหญิงอุษา  ภาวนา
20. เด็กหญิงโยธกา  ศรลัมภ์
 
1. นางธีร์สุดา  ชัยประสิทธิ์
2. นางนวกมล  กัลพัตร์
3. นายปรีชา  กัลพัตร์
4. นางสาวพิชญาภา  สอนสร้อยทอง
5. นางสาวสุนันทา  พูลคุ้ม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 77.6 เงิน 7 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงกฤษณะ  สารินนท์
2. เด็กชายกวิน  พุทธปราง
3. เด็กชายชัยวัฒน์  หงษ์เวียงจันทร์
4. เด็กชายณัฐพันธ์  นันทกิจ
5. เด็กชายทักษ์ดนัย  อ่อนจันทร์
6. เด็กชายธเนศ  งิ้วลาย
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีประเสริฐ
8. เด็กชายรวีโรจน์  ธารณะ
9. เด็กชายวรวุฒิ  สีดาหวิด
10. เด็กหญิงวรัญญา  เพ็ญผล
11. เด็กหญิงวันวิสา  กลมกลึง
12. เด็กหญิงวิริยา  พรมเมือง
13. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีจันกลัด
14. เด็กชายศักดิ์ดา  พรมศรี
15. เด็กชายสรนันท์  เทียงดาห์
16. เด็กชายสายชล  จำปา
17. เด็กชายอนุวัตร  ยุงเจริญ
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญวาส
19. เด็กชายเจตธนศักดิ์  แสนอา
20. เด็กหญิงเมธิรา  สินพูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชลณะธี  โรงอ่อน
2. นางสาวชุติมา  กันสุ่ม
3. นางสาวดวงพร  สุพลดี
4. นางธีรญา  เต็งศิริ
5. นางวิไลวรรณ  อุตม์อ่าง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.4 ทอง 34 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กหญิงชนิภา  พรรณมาตร์
 
1. นางสาวแสงเดือน  กิตติวชิรพงศ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.25 ทอง 38 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายอธิวัฒน์  สมตุล
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญปาน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.3 ทอง 21 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปริยาภรณ์  รัตชรินทร
 
1. นางสาวภัทรวดี  เกษรวิจิตร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 83.2 ทอง 39 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงพฤศจี  เชื้อจีน
2. เด็กชายเชาว์วรรธน์  คำพร
 
1. นายทวีธรรม  คำวงษ์
2. นางสำเนียง  เถลิงศรี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 91.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงสุมินตรา  อุ่นใจ
2. เด็กชายเลิศชัย  อุ่นใจ
 
1. นางบัวลอย  สนิทมาก
2. นายสุรพงษ์  พูนหมี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมาบแก 1. นายธาราธิป  วงษ์ศักดิ์
2. เด็กหญิงสุธาวี  กัณทะเกตุ
 
1. นางทิพวรรณ์  เวียงแก้ว
2. นายปราโมทย์  พิลึก
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 84 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงกันยาพร  ติ่งต้อย
2. เด็กหญิงขนิษฐา  จุลมุสิก
3. เด็กหญิงจันทิมา  คำสี
4. เด็กหญิงญาสุมินทร์  เจียมสันต์
5. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  บุญครอบ
6. เด็กหญิงนิรชา  เรื่อศรีจันทร์
7. เด็กหญิงบงกช  หาสินทรัพย์
8. เด็กหญิงศุภมาส  หมู่พยัคฆ์
9. เด็กหญิงสรณ์สิริ  กลิ่นสอน
10. เด็กหญิงโศภิษฐา  ผลวงษ์
 
1. นางคนึง  ภัสสร
2. นางนงคราญ  นิยมวงษ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  บุญสรรค์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรายเพลิด
3. เด็กหญิงกานต์ชนิต  จันทร์เพ็ญ
4. เด็กหญิงจิตรานุช  คงเพชรศักดิ์
5. เด็กหญิงปรียานันท์  กุลพรมราช
6. เด็กหญิงปานตา  เฉลิมภาค
7. เด็กหญิงปิยธิดา  ดวดขุนทด
8. เด็กหญิงปิยนุช  ปอนเกษม
9. เด็กหญิงลลิตา  พูลผล
10. เด็กหญิงวารุณี  โดยคำดี
11. เด็กหญิงสุมิตรา   พนมเวศ
12. เด็กหญิงอรรถวดี  ทองมาก
13. เด็กหญิงอัจฉริยพร  คำอ่อน
14. เด็กหญิงเจนจิรา  ลำพวน
15. เด็กหญิงเปมิกา  ลักษณ์วิชาญ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พิลึก
2. นางศตพร  สะศรีแสง
3. นายศุภฤกษ์  ชูพินิจ
4. นางสุกัญญา  เครือทอง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 62 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 1. เด็กหญิงกัลยา  มิตรมาก
2. เด็กหญิงจิรภัทร  ทิวแพ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  สอนหลี
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พลไธสง
5. เด็กหญิงณัฐฐาพร  นอกไธสง
6. เด็กหญิงณัฐยาภรณ์  บุญสอาด
7. เด็กหญิงดาราวดี  จั่นเที่ยง
8. เด็กหญิงดาวเรือง  แป้นสกุล
9. เด็กหญิงยลลดา  โพธิสาร
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  เรืองฤทธิ์
11. เด็กหญิงสุธิตา  กุลาสี
12. เด็กหญิงสุนิสา  สิทธิถาวร
13. เด็กหญิงสุพัตรา  โจทย์ครบุรี
14. เด็กหญิงสุภาพร  เชื้อทอง
15. เด็กหญิงเวธกา  ไข่ดำ
 
1. นายชัยรัตน์  นาคแก้ว
2. นางธีราภรณ์  อินทร์รัตน์
3. นางบุปผชาติ  เฮ็งทับทิม
4. นายศิลปชัย  ศิริวัฒพงศ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 27 โรงเรียนวัดมงคลถิตย์ 1. เด็กหญิงศรวณีย์  ศรชัย
2. เด็กหญิงอรัญญา  เสือเจริญ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อ่อนเทศ
 
1. นางลมเพย  วัตถุสิน
2. นางสมพิส  สอนไว
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 26 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรัตติยา  ศรสิงห์
2. เด็กหญิงศศิประภา  ภักดีอำนาจ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เชื้อคำเยีย
 
1. นายทองอยู่  วงศ์ไพรบูลย์
2. นายรุ่ง  จะนต
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดมงคลถิตย์ 1. เด็กหญิงชลิตา  ดีแย้ม
2. เด็กหญิงอนุชสรา  พรมศิริ
 
1. นางสาววิชุณีย์  พูลอ้น
2. นางอารมณ์  องอาจ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดมงคลถิตย์ 1. นางสาวจารุเนตร  เทศเสนาะ
2. นางสาวน้ำเพ็ชร  แสงส่อง
 
1. นางชนากานต์  แปงพั๊วะ
2. นายอำพล  องอาจ
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83.2 ทอง 30 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงฐิตาพร  อิ่มขำ
2. เด็กหญิงอาทิตญา  กุลชา
3. เด็กหญิงอารียา  พงษ์ธัญการ
 
1. นางนงลักษณ์   เศรษฐพงษ์
2. นางนงลักษณ์   เศรษฐพงษ์
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  กลางสุวรรณ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  กันควร
3. เด็กชายไตรวิช  ศรีชามก
 
1. นายประยุทธ  โฉมอัมฤทธิ์
2. นางสาวอำไพ  พุทธวงค์
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดหนองยาว 1. เด็กหญิงสถาพร  นิลกำแหง
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ภาษิต
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เมณกูล
 
1. นางวันทะนี  มุขขันธ์
2. นายวีระ  มุขขันธ์
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 18 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  พัสสร
 
1. นางนงลักษณ์   เศรษฐพงษ์
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านท่าตะโก 1. เด็กหญิงยลรดี  พูลทอง
 
1. นายจตุพล  ธนูศิลป์
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. นางสาวพิมลรัตน์  แก้วพูล
 
1. นายวัชระ  ศรีภูธร
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายสาธิต  มูลหา
 
1. นายรุ่ง  จะนต
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนพนาสวรรค์ 1. เด็กชายธนพัฒน์  อัคฮาด
 
1. นายไพโรจน์  ยิ่งยืน
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุขแย้ม
2. เด็กหญิงเนตรอัปสร  จันทรา
 
1. นางกอพิกุล  จันทาสี
2. นางจินดารัตน์  ทองคำดี
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กหญิงธัญรัตน์   พรมไทยสงค์
2. เด็กชายนวพล  ศรีนาราง
 
1. นางสาวศิริพร  สีหราช
2. นางอุษา  สังข์เปีย
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วงสนั่น
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  พันเกิด
 
1. นางสาวกัญญาพัชร  ภูครองพลอย
2. นายอนุสรณ์  บุญประคม
 
72 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กชายภูผา  ดาหาร
 
1. นายศรัญญู  อะมะมูล
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 80 ทอง 32 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 1. เด็กหญิงธิติยา  ลีตานา
2. เด็กหญิงพรชนก  ภู่บัว
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ขุนอิทร์
 
1. นางนลินรัตน์   โกมลสวรรค์
2. นางรัตนา  เกษามูล
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กะระณีย์
2. เด็กชายชินพัฒน์  ไฉยาจิตร
3. เด็กชายเมธี  คำเสน
 
1. นางรัตนา  เกษามูล
2. นางเสาวลักษณ์  พูลทวี
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 65 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. นายฉัตรมงคล  ศรีนรคุตร
2. เด็กชายรัฐภพ  ธิรานันท์
3. เด็กชายอาคม  เกตุหอม
 
1. นายวัชระ  ศรีภูธร
2. นางวิมลนันท์  ศรีภูธร
 
76 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรเดช
 
1. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
 
77 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายกรวิชญ์  รอดย้อย
 
1. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
 
78 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนวัดวิวิตตาราม 1. เด็กหญิงกัลยา  ทิมเขียว
 
1. นางบุญเจือ  สินบุญมา
 
79 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 81.8 ทอง 10 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายกฤษณะ  ทิมเขียว
 
1. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนวัดหนองตางู    
81 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายภานุ  สะอาดพงษ์
 
1. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
 
82 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 79 เงิน 16 โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  อำพันทอง
 
1. นายสมพอง  นาสวัสดิ์
 
83 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  กระศิริ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ชมชาติ
 
84 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 30 โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ชะวาฤทธิ์
 
1. นายอานนท์   พนัส
 
85 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงมินตรา  ปะละกัง
 
1. นายอาทิตย์  เสิบกลิ่น
 
86 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา   แป้นเงิน
 
1. นายอนุสรณ์    จันทร์หอม
 
87 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90.3 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายศรัณยู  สกุณาธวงศ์
 
1. นายสมพงษ์  นิยมลักษณ์
 
88 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 17 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  อิ่มเอิบ
 
1. นางสุกัลยา  โกเมศ
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 1. เด็กหญิงศิรินภา  บัวผา
 
1. นางสีนวล  ภักดีตุระ
 
90 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 65.75 ทองแดง 21 โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 1. เด็กชายกำจร  ครุฑสา
2. เด็กชายคริษฐ์  แซ่ลิ้ม
3. เด็กชายพรพิรุน  พวงสนองทอง
4. เด็กชายยุทธภูมิ  ชะวาฤทธิ์
5. เด็กหญิงวรรณวิภา  ยิ้มหมวก
6. เด็กชายวีรวัฒน์  แจ่มสกุล
7. เด็กชายอัครวินท์  ประเสริฐดี
8. เด็กหญิงเกตุมณี  พนัส
9. เด็กหญิงเกสรา  กำไรทอง
 
1. นายจรินทร์  น้อยนารถ
2. นางชลอ  ทองเพ็ชร
3. นายอานนท์  พนัส
 
91 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายกฤษณะ  ทิมเขียว
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สังกะสี
3. เด็กหญิงณัฐพร  เสือโต
4. เด็กชายณัฐพล  ไข่เกตุ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรเดช
6. เด็กชายดวง  บุตรศรี
7. เด็กชายธนากร  คงดี
8. เด็กชายบัณฑิต  คล้อยตาม
9. เด็กชายพงศธร  แก้วดก
10. เด็กชายภานุ  สะอาดพงษ์
11. เด็กชายวุฒิชัย  พันธุมาศ
12. เด็กชายอภินัทธ์  พันธุมาศ
 
1. นางสาวกิตติญา  หมอบอก
2. นายพงศกร  เกศธนากร
3. นางสาวเจตนา  กล่อมแก้ว
4. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
 
92 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำราญ 1. เด็กชายกิตติพร   น้ำส้ม
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ยั่งยืน
3. เด็กชายชัยชนะ  ฉายแสง
4. เด็กชายดนุพล  ใจติ๊บ
5. เด็กหญิงทัศนีย์  บัวผา
6. เด็กชายนราธร   บัวผา
7. เด็กหญิงนุชนาฏ  วงษ์ธัญกรณ์
8. เด็กหญิงน้ำเพชร  พลพัฒน์
9. เด็กชายภูชิชร์  พับพุ
10. เด็กหญิงรัตนากร  หริคำภา
11. เด็กชายวันชัย  แก้วโภคา
12. เด็กหญิงศศิภา   มีสุข
13. เด็กหญิงสิราวรรณ  มหาราช
14. เด็กหญิงสุชานาถ   ปานมณี
15. เด็กหญิงอนัญญา  เหล่ากสิกรรม
16. เด็กหญิงอภิญญา  เขียมสุวรรณ
17. เด็กชายอัครพล  กล้าสาริกิจ
18. เด็กหญิงอัจฉรา  หมั่นตลุง
19. เด็กหญิงเจนจิรา   แย้มสี
20. เด็กหญิงโสรญา  นาคสวัสดิ์
 
1. นายพัลลภ  สุ่มสกุล
2. นางสาววาณี  เต๋จ๊ะ
3. นางศิวาพร  ม่วงยิ้ม
4. นายสมศักดิ์  ชาประเสริฐ
5. นางสีนวล  ภักดีตุระ
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์  สาแช
 
1. นางเย็นฤดี  ธนูศิลป์
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 30 โรงเรียนบ้านมาบแก 1. เด็กชายปราโมทย์  ทานะเวท
 
1. นายปราโมทย์  พิลึก
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง 20 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงบุษญารัตน์  จุทะบาล
 
1. นายนิลรัตน์  พึ่งพา
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 14 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กหญิงสุพัชชา  ดาทอง
 
1. นางเรณู  เกื้อหนองขุ่น
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 63.3 ทองแดง 36 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  อภัยภักดิ์
 
1. นางอุบลรัตน์  เครือภู่
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.8 เงิน 31 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงศรีประภา  มานพ
 
1. นายชูศักดิ์  ม่วงพลับ
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.04 เงิน 25 โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ดีเปรี่ยม
 
1. นางสาวสมหมาย  ทับเสือ
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงรัตวรรณ  ปุราโส
 
1. นายชูศักดิ์  ม่วงพลับ
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กชายชาญชัย  น้อยวิบล
 
1. นายบุญส่ง  มาประสพ
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.03 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายสุทธิภัทร  สุวรรณจันทร์
 
1. นางดวงกมล  ศรีตะลหฤทัย
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 19 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายชนะชัย  รักอู่
 
1. นางสาวกิตติญา  หมอบอก
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 38 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงบุษบง  เกษวิริยะการ
 
1. นางไอรินทร์  ขุนดารา
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง 7 โรงเรียนวัดเจริญผล 1. เด็กหญิงฐิติมา  โตทับ
 
1. นางจิรพร  บุญมี
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงศิริพร  สิทธิเขตกิจ
 
1. นางดวงกมล  ศรีตะลหฤทัย
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.2 เงิน 27 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายวรวุฒิ  ลายภูคำ
 
1. นางสาวกิตติญา  หมอบอก
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมงคลถิตย์ 1. นางสาวสุจิตรา  แก่นโส
 
1. นางนิยดา  เกิดกำไร
 
109 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 26 โรงเรียนปางชัย 1. เด็กหญิงกชพร  จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงกรรณิกา  ศิลา
3. เด็กหญิงจันทการต์  แก้วศรี
4. เด็กชายจำรัศ  สุวรรณจันทร์
5. เด็กชายจิณณพัต  จันทา
6. เด็กหญิงจิราพร  ภูผิวเมฆ
7. เด็กหญิงจิราพร  แก้วทัน
8. เด็กชายชยากร  สบายใจ
9. เด็กหญิงชัชลิตา  ปัญจรักษ์
10. เด็กหญิงชุติมา  สุวรรณ
11. เด็กหญิงชุติมา  มะโนใจ
12. เด็กหญิงฐิติพร  สุขจั่น
13. เด็กหญิงธันยพร  สมบัติ
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  ม่วงสิงห์
15. เด็กหญิงน้ำฝน  กำราบภัย
16. เด็กหญิงปราณี  ฤทธิ์สุทธิ์
17. เด็กชายปริญญา  ผ่อนกลาง
18. เด็กหญิงปวันรัตน์  วงใจ
19. เด็กหญิงพัชรินทร์  หาสีงาม
20. เด็กหญิงพิมพ์กาญน์  ยังวัฒนา
21. เด็กชายรัชชานนท์  ผื้อยศ
22. เด็กหญิงลัดดา  มะโนใจ
23. เด็กชายวรรณชนะ  อุตเลิศ
24. เด็กชายศรรักษ์  หงษี
25. เด็กหญิงศรัญพร  ใจทอง
26. เด็กหญิงศิรินธร  แก้วใส
27. เด็กหญิงศีริญญา  ขวัญปัง
28. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  จักรปา
29. เด็กชายสิทธิศักดิ์   มานัส
30. เด็กหญิงสุธิณี  เทิบทิพย์
31. เด็กหญิงสุธิดา  หงษี
32. เด็กหญิงสุนิสา  สุวรรณนำปน
33. เด็กชายสุระเชษฐ์  พันธุ์กาฬสินธุ์
34. เด็กหญิงอรดา  ทะนันใจ
35. เด็กชายอรรถชัย  แกมรัมย์
36. เด็กหญิงอริศรา  ภูสุวรรณ
37. เด็กชายอัครพล  แคภูเขียว
38. เด็กชายอานนท์  ศรีอุตทา
39. เด็กหญิงเกศิณี  ปัญชัย
40. เด็กหญิงเมทะนี  มะโนใจ
 
1. นายกิตติชัย  อนุพันธ์
2. นายเชาวลิต  แก้ววิเชียร
 
110 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กชายกมลสิทธิ์  สังข์น้อย
2. นายกิตตินันท์  พ้ืนชนะ
3. เด็กชายคมสัน  คล้ายแสง
4. เด็กชายคมสัน  คำมีโต
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  รุ่งรัตน์
6. เด็กหญิงชนนิกานต์  หิริโอ
7. เด็กหญิงดารารัตน์  คล้ายแสง
8. เด็กชายธวัชชัย  เพ็งแสง
9. เด็กชายธันยบูรณ์  เรือนทอง
10. เด็กชายธีรวัฒน์  ประสาทแก้ว
11. เด็กชายนพดล  เอี่ยมยอด
12. นายนพดล  จารึกกมล
13. เด็กชายนพเก้า  เรี่ยศรีจันทร์
14. เด็กชายนัฐพงศ์  โสไกรน้อย
15. เด็กหญิงนิตยา  โนนกลาง
16. เด็กชายนิธิพงศ์  บุญมาละ
17. เด็กชายปริญญา  นิยาทองหลาง
18. เด็กหญิงพรวรินทร์  กุดมหาราช
19. เด็กหญิงพัชราภา  ปัญจนา
20. เด็กหญิงภควดี  แจ่มดี
21. เด็กหญิงภัทราพร  ขุนพิลึก
22. เด็กชายภาคภูมิ  เหล่ากว้าง
23. เด็กชายภูมินทร์  ศรีนรคุตร
24. เด็กหญิงมณี  ทับทอง
25. เด็กหญิงวรนาถ  ฮะสม
26. นายวันชัย  โก๋กริ่ง
27. เด็กหญิงวารินทร์  แก้วพูล
28. นายศราวุฒิ  สมสุข
29. เด็กหญิงศศิวิมล  อู๋เถื่อน
30. เด็กชายศุภกิจ  ยอดนุ่ม
31. เด็กชายศุภชัย  เพิ่มทรัพย์
32. เด็กชายสงกรานต์  อินทะศร
33. เด็กหญิงสายสุนีย์  เอี่ยมสอาด
34. เด็กชายสุชา  กลิ่นษร
35. เด็กหญิงสุชาดา  เรือนทอง
36. เด็กหญิงสุนทรีลักษณ์  แก้วสา
37. เด็กหญิงสุพัตรา  รักษาถิ่น
38. เด็กชายสุรศักดิ์  เพิ่มทรัพย์
39. เด็กชายเขมทัต  บัวอ่อน
40. เด็กชายเสกสรรค์  ตริดโน
 
1. นางทัศนีย์  เขียวภักดี
2. นายประสพชัย  เสงี่ยมแก้ว
3. นางวีณากร  นิลสนธิ
 
111 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80.75 ทอง 13 โรงเรียนวัดบ้านแดน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิทธิ
2. เด็กชายธวัชชัย  ศรีสุวรรณ์
3. เด็กชายธีรวุฒิ  เอี่ยมสงคราม
4. เด็กหญิงลัทธวรรณ  ขันตี
5. เด็กหญิงวิยะดา  งอกศักดา
6. เด็กชายศักรินทร์  อัมพุช
7. เด็กหญิงสุชาดา  ชื่นกลิ่น
8. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วดวงดี
9. เด็กหญิงสุภาพร  ชื่นกลิ่น
10. เด็กชายเมยา  ถาวรธรรม
 
1. นางวารี  อนุสรณ์สัญญา
2. นางสุวรรณา  พุ่มแจ้ง
3. นางเปลี่ยน  ฉัตรารักษ์
 
112 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายชาคริต  ธูปทอง
2. เด็กหญิงนจีรัตน์  แหวนเงิน
3. เด็กหญิงปริญญาทิพย์  แก้วบัวดี
4. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  ใจหาญ
5. เด็กชายศุภกิจ  อินสระ
6. เด็กชายสถาพร  เครือกุณา
7. เด็กหญิงสาวิตรี  ยืนยง
8. เด็กชายสุทธิภัทร  เชื้อนุ่น
9. เด็กหญิงสุพัตรา  สุขแก้ว
10. เด็กชายอาทิตย์  ผลสำโรง
 
1. นายณัฐนัย  วิศวแสนสุข
2. นางสาวแอลจิรา  วิศวแสนสุข
 
113 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนยอดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงกวินธิดา  บุญเขื่อง
2. เด็กหญิงฐิตาพร  หอมจันทร์
3. เด็กหญิงสุวิภา  ศิริวิเศษ
4. เด็กหญิงสุวิเนตา  นาบำรุง
5. เด็กหญิงแบม  ใจคุณ
6. เด็กหญิงโชติกา  ขุนเมือง
 
1. นางสาวกรรณิกา  ราชทะคันที
2. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์   เกตุพรหมมา
3. นางสาวจินตนา  ไชยเพชร
4. นางสาวลลิตา  โพธิ์อภัย
 
114 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กหญิงประภาศิริ  บุญสงคราม
2. เด็กหญิงวิจิตรา  ดอนสีลา
3. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีเลิศ
4. เด็กหญิงอภิษฎา  แต่งแดน
5. เด็กหญิงเกวลิน  เทือกเทียน
6. เด็กหญิงเนื้อทอง  โภคสมบัติ
 
1. นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล
2. นางสาวปาวีณา  ทองดีเขียว
3. นางสาวอาภาภรณ์  พูลกสิวิทย์
 
115 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กหญิงบุษรา  ยุบไชยสง
2. เด็กหญิงพฤกษา  สีสมน้อย
3. เด็กหญิงวราลักษณ์  แสนมาตร
4. เด็กหญิงสุชานันท์  สว่างวรรณ์
5. เด็กหญิงอรทัย  สายทะนู
6. เด็กหญิงใบเฟริน  ช้างวงษ์
 
1. นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล
2. นายณรงค์วิทย์  ชั่งใจ
3. นางสาวอาภาภรณ์  พูลกสิวิทย์
4. นางสาวเกษร  บุษดี
 
116 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 78.8 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายณัฐดนัย  มะโดด
2. เด็กชายธนากร  หลวงจอก
3. เด็กหญิงนงนภัส  สังคะโห
4. เด็กชายนันทวุฒิ  วงศ์สวัสดิ์
5. เด็กหญิงน้องนิ่ม  ปานนิยม
6. เด็กหญิงบุญญาพร  บางเหลือม
7. เด็กหญิงปภาวี  เรืองศรี
8. เด็กชายปิยะ  ใยประดิษฐ์
9. เด็กชายพีระพงศ์  จุลเนียง
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  ฉิมบุรี
11. เด็กชายรัฐภูมิ  โม่งทอง
12. เด็กหญิงรัตร์สุดา  กรณีย์
13. เด็กหญิงศศิภา  กรณีย์
14. เด็กชายสหรัฐ  ปั้นแก้ว
15. เด็กหญิงสุจิตรา  เรืองศรี
16. เด็กชายอรรถพล  แตงน้อย
 
1. นายจรูญ  ตาวงค์
2. นางษมาวดี  สังข์เปีย
3. นางสาวสุกานดา  บุญศรีจันทร์
4. นายสุริย  เรืองศรี
5. นางสาวอรอนงค์  คงสิบ
 
117 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 15 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. นางสาวกรองทิพย์  ขุนชำนาญ
2. เด็กหญิงกัญญา  ตุละวิภาค
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  เมฆมาศ
4. นางสาวจริยา   ศรีดำเดช
5. นางสาวณัฐชา  แสนตา
6. เด็กหญิงณัฐริกา  จันหอม
7. เด็กชายธนวัฒน์  สิงห์ทอง
8. เด็กชายนนทกร  คงสิบ
9. เด็กชายนพเก้า  อัมพุช
10. เด็กชายนันทวัช  ดำอ่อน
11. เด็กชายปฏิภาณ  อาชีวะ
12. นายยุทธนา  ดำอ่อน
13. เด็กหญิงรัตวรรณ  ปุราโส
14. เด็กหญิงสุภาพร  พลวิเดช
15. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมสาร
16. เด็กชายเผด็จ  สุขหมั่น
 
1. นายชูศักดิ์  ม่วงพลับ
2. นายธานินท์  บุญพุทธ
3. นายบุรารัตน์  ขวัญตา
4. นางสาวเยาวมาลย์  กองมนต์
5. นางเรณู  ม่วงพลับ
 
118 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 83.6 ทอง 20 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงพัชนี   มาปัด
2. เด็กหญิงพิมผกา   โนรี
3. เด็กชายภัทรพงษ์   ทองพูล
4. เด็กหญิงสุพรรณษา   มั่นสงค์
5. เด็กหญิงสุมณฑา   พักเชียงชา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐธนันท์  สุกุลโชคเศรษฐี
2. นางสมฤดี  คงพราหมณ์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 24 โรงเรียนบ้านท่าตะโก 1. เด็กชายปิยวัช  พุทธวงษ์วาล
2. เด็กชายศิวกร  เชื้อกสิการ
3. เด็กชายเกียรติกุล   ภู่สงค์
 
1. นางสุภาพร   ทาระการ
2. นายเรวัต  ทาระการ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.5 ทอง 13 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายฐาปกรรณ์  ม่วงเก่า
2. เด็กชายพีรวัฒน์  มีมุข
3. เด็กชายอนุวัตร  หนองคาย
 
1. นายบุญเลิศ  ธูปบูชา
2. นางรัชนี  ไวเกษตรกรณ์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 1. เด็กหญิงนภัสสร  ทะชา
2. เด็กชายพลวัต  ฉิมภาลี
3. เด็กหญิงสุวนันท์  กาบแก้ว
 
1. นางมาลิณี  พูลสวัสดิ์
2. นางศุลีพร  วงษ์พานิช
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 35 โรงเรียนพนาสวรรค์ 1. เด็กชายภัทรศัย  วงษ์สำราญ
2. เด็กชายภูชิต  แหยมโอ๊ก
3. เด็กชายอดิศร  กรีฑา
 
1. นางพิศสมัย  วงษา
2. นายศิรสิทธิ์  วงษา
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 75 เงิน 32 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำแหง
2. เด็กหญิงณัฐวดี  กามินี
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  จันทันโอ
4. เด็กหญิงทิพตะวัน  หมอนทอง
5. เด็กหญิงปภัสรา  หมีแสวง
6. เด็กหญิงรวงข้าว  บุญมี
 
1. นางสาวปริตา  ทรงบัณฑิตโสภณ
2. นางสาวอุตสาห์  ตั้งตระกูล
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายธนโชติ  ชมนา
2. เด็กหญิงน้องใหม่  เหล่าแจง
3. เด็กหญิงน้ำฝน  วงษ์จินดา
4. เด็กหญิงปนิดา   สิงห์วี
5. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เชยรักษา
6. เด็กหญิงแพรวนภา  ดีเอี่ยม
 
1. นางรวิสรา  บุญทาหอม
2. นางสาวรัตนา  คงคราณี
3. นายสามาตร  นามปาน
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84.6 ทอง 25 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีศักดิ์วรชัย
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  กำหลาบ
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  โสรส
 
1. นางกัลยารัตน์  ขุนศรี
2. นางอภิรดี  รุ่งแจ้ง
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กหญิงมลิวรรณ  ซ่อนกลิ่น
2. เด็กหญิงสุนารีรัตน์  ชิมโพคัง
3. เด็กหญิงโสรญา  แสนหลวง
 
1. นางสาวศิริพร  สีหราช
2. นางสาวสมหมาย  ทับเสือ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 82 ทอง 27 โรงเรียนวัดหนองยาว 1. เด็กชายนิวัฒน์  สังข์แก้ว
2. เด็กหญิงสุภาพร  ประพัตน์
3. เด็กหญิงสุมิตรา  ช่างประดิษฐ์
 
1. นางวันทะนี  มุขขันธ์
2. นายวีระ  มุขขันธ์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.6 ทอง 21 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายจักรี  ศรีทองหล่อ
2. เด็กชายวัฒนา  บุญเนียม
3. เด็กหญิงสุมิตรา  ใจดี
 
1. นางจุรินทร์  กสิวัฒน์
2. นายชูชีพ  คงประจักษ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88.4 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พงษ์ดี
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  จูงาม
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวพิศมัย  หมู่พยัคฆ์
2. นางยุพา  พงศ์ภาณุกุล
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78 เงิน 31 โรงเรียนบ้านตะกรุด 1. เด็กหญิงปาริชาติ  น้อยกลัด
2. เด็กหญิงอรปรียา   เพ็ญสุข
3. เด็กหญิงอริสา  พูลศูนย์
 
1. นายบุญญฤทธิ์  สาวิสิทธิ์
2. นายวุฒินันท์  ชาญกูล
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงกมลชนก  มีหมื่น
2. เด็กชายวีระวุฒิ  เขียนประเสริฐ
3. เด็กหญิงโสรยา  จันทบัติ
 
1. นางวิภา  เอี่ยมสะอาด
2. นายวีระชัย  เอี่ยมสะอาด
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เพ็งมิ่ง
2. เด็กหญิงชลธิชา  จำปาชาติ
3. เด็กหญิงสิริวิภา  ปานหว่าง
 
1. นางสาวนันทิดา  สีทาโส
2. นางรัชนี  ไวเกษตรกรณ์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงปริศนา  ปัญญา
2. เด็กหญิงมณฑา  เกษศิลป์
3. เด็กหญิงอารียา  กลิ่นจันทร์
 
1. นางสาวลัดดา  ชาญธัญกรรม
2. นางสมคิด  มีนา
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แย้มยิ้ม
2. เด็กชายฉลอง  พระลักษ์
3. เด็กหญิงสมัชฌา  ธัญญะวานิช
 
1. นางยุพิน  มงคลไทร
2. นางอุบลวรรณ  อำนวยเกียรติ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88.6 ทอง 13 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กหญิงจันทิมา  วงษาปันนา
2. เด็กหญิงวิภาดา  บุตรอ่ำ
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  จูงวงศ์สุข
 
1. นางจิตรา  เกษวิริยะการณ์
2. นางสาวชวัลพัชร  ปราระจูม
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 28 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  อินตะ
2. เด็กหญิงวรรณิภา  สุริเวก
3. เด็กหญิงอริศรา  สุทธิ
 
1. นางจิตรา  เกษวิริยะการณ์
2. นางศรีทอง  สละสิน
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงชลดา  ฉลาดทำ
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางสาวณฐกานต์  เขม้นเขตการณ์
2. นางสาววรัญญา  ลิ้มประเสริฐ
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงนุจรี  พูลสำโรง
2. เด็กหญิงพิมพิกา  เพ็ชรรักษา
 
1. นางสาวญาณิศา  ปานศรี
2. นางสาววรัญญา  ลิ้มประเสริฐ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายปัญญาวัฒน์  แดงทอง
2. เด็กชายโยธิน  ปาเต็ง
 
1. นายคำพันธ์  จันทาอ่อน
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กชายกฤษณะ   อัศจรรย์
2. เด็กชายธีระภัทร   ลักษณะ
 
1. นางลัดดาวัลย์  คำพร
2. นายสุชาติ  คำพร
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กชายวรรณโชค  แจ้งสันต์
2. เด็กชายสมภพ  เชื้อดี
 
1. นางสาววนิดา  เอมบัว
2. นายอรรณนพ  แตงอ่อน
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงจิรัชยา   พรมทา
2. เด็กหญิงหทัยภัทร    หมั่นเขตรกิจ
 
1. นางลัดดาวัลย์  คำพร
2. นายสุชาติ   คำพร
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายปรมินทร์  จันทร์ศรี
2. นายสมชาย  คำโฮง
 
1. นายคำพันธ์  จันทาอ่อน
2. นางธีรนาฎ  โภคา
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64.8 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงพรพิมล   สีสุขสาม
2. เด็กหญิงสุพรรษา   สมบัติพาณิชกุล
 
1. นายสุชาติ    คำพร
2. นางสาวไมตรี   สิริวงค์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงปวีณา  ดวดขุนทด
2. เด็กหญิงศุภิดา  ช้างบุ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  แย้มอ่อน
2. นางสาวอรพินทร์  แย้มแตง
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายจิรทิปต์  มีนา
2. เด็กชายวัฒนากร  ชื่นยงค์
 
1. นางนงนุช  สุดสะอาด
2. นายสิทธิกร  เนียมใย
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายกิตติชัย  บุตรประเสริฐ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  เผ่ากระนวน
 
1. นายคำพันธ์  จันทาอ่อน
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงจันทร์ศิริ  เฉลิมผจง
2. เด็กหญิงทอแสง  คูหาทอง
3. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ทองมี
 
1. นางสาววรัญญา  ลิ้มประเสริฐ
2. นางสาวหนึ่งนุช  หาญพล
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงวรรษชล  แก้วทอง
2. เด็กชายศิริโรจน์  วังทอง
 
1. นางจงรักษ์  อิ่มจันทึก
2. นายวินัย  อิ่มจันทึก
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 99.7 ทอง 4 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงกวินธิดา    สาขำ
2. เด็กหญิงกัณฑราพร  อู๋สูงเนิน
3. เด็กหญิงปวีณา   สมบัติพาณิชกุล
 
1. นายประชัน  ธิมา
2. นายมงคล  อู๋สูงเนิน
 
151 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81.6 ทอง 32 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  วัดนาค
 
1. นางสาวนิศากร  พรมอ่อน
 
152 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 81 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายพันธ์ศักดิ์  คาวิน
 
1. นางสาวศิริรักษ์  สายเพ็ชร์
 
153 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 64.7 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  พวงไทย
 
1. นางสาวลัดดา  มธุรสปรีชากุล
 
154 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กหญิงกัลยา  ศรีแสนเมือง
 
1. นางกาญจนา  มาประสพ
 
155 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 47.5 เข้าร่วม 27 โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เกิดเมฆ
 
1. นางสาววิบูลย์ศรี  ประสิทธิโชค
 
156 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 2.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายเนติพงษ์  สีรวัตร
 
1. นางสาวมัลลิกา  แสงนาค
 
157 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.6 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงวาทินี  ช้างสนธิ์
 
1. นางสาวภารดี  ชัยศิริ
 
158 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.4 เงิน 28 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงบุษบง   เกษวิริยะการ
 
1. นางชื่นชีวา  หมีพู
 
159 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 71 เงิน 25 โรงเรียนวัดศรีกัลยานุรณ์ 1. เด็กหญิงเจตตะวัน  พิลึก
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ด้วงนวม
 
160 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดหนองยาว 1. นายเกรียงศักดิ์  โยกมา
 
1. นางสาวนิโลบล  เอี่ยมสำอางค์
 
161 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 76.25 เงิน 25 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายธวัชชัย  เฉลยสาร
2. เด็กชายนฤพล  คำศรี
3. เด็กหญิงนิภาพร  ปีติ
4. เด็กชายวงศ์เทวัญ  หาญพล
5. เด็กหญิงศิลป์ศุภา  นามวิชิต
 
1. นางจงกลรัตน์  จะนต
2. นางสาวสุภัค  ชาญถิ่นดง
 
162 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 73.23 เงิน 32 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงธัญชนก  มั่นใจ
 
1. นายปฏิภาน   จันทร์เอี่ยม
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดตาสังใต้ 1. เด็กชายจิระพงค์  อ่วมมี
2. เด็กชายชัชนันท์  แก้วนาทม
3. เด็กชายธนภูมิ  อุ่นละมัย
4. เด็กชายบุญยพัต  อินทรัตน์
5. เด็กชายปราชญา  เมฆจาย
6. เด็กชายภาณุพงศ์  บุญเพ็ชร์
 
1. นายทรงพล  กิจสุวรรณ
2. นายพิชัย  กาญจนะ
3. นายสมนึก  ชูชีพ
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พิมพ์สวรรค์
2. เด็กชายกิติพงค์  สุขสกุล
3. เด็กชายชัยชนะ  แก้วภิรมย์
4. เด็กชายทิพากร  พาพันธ์
5. เด็กชายนัทธพงศ์  อำไพ
6. เด็กชายพิทักษ์  สมวงษ์
7. เด็กชายสุภนัย  ชุมเข็ม
8. เด็กชายเอกราช  หล่ายสกุล
 
1. นายธนภัทร์  จรูญเรือง
2. นายธวัชชัย  จันทาสี
3. นายพยนต์  เอนก
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1. เด็กหญิงดารินทร์  กันทอง
2. เด็กหญิงธิติยา  ชุ่มเขียวดี
3. เด็กหญิงนิรชา  สะหะวะดี
4. เด็กหญิงพรศิริ  สุขเจริญ
5. เด็กหญิงศศิประภา  ยาดี
6. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  เผ่าสิทธิ์
7. เด็กหญิงเบญจรงค์  เจนเขตการ
8. เด็กหญิงเบญจรงค์  ดิษเจริญ
 
1. นายชนพัฒน์  บัวพา
2. นายวินัย  รักชีวิต
3. นายอรรถพร  เก่งกสิกรณ์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 83.66 ทอง 17 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายณัฐนนท์  โคนสูงเนิน
2. เด็กหญิงมัณฑนา  หมั่นเขตรกรณ์
3. เด็กหญิงศรุตา  แสงสูงเนิน
4. เด็กหญิงสายธาร  ฤทธิ์ศักดิ์
5. เด็กชายสุชาติ  พิศดูพรมราช
6. เด็กชายอดิศักดิ์  ชุ่มสระน้อย
7. เด็กชายอดิศักดิ์  อ่วมอิ่ม
8. เด็กหญิงอรชร  หาขุนทด
9. เด็กหญิงเจนจิรา  พิลึก
10. เด็กชายแฟร้ง  แก้ววิเชียร
 
1. นางมาลัย  จันทรแสง
2. นางวาสนา  เจริญมายุ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุภัทรชัย  ไกรรอด
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 72.2 เงิน 19 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงบุศรา  สุขจิตร
3. เด็กชายปณิธาน  พยัคโฆ
4. เด็กหญิงประภาพร  บุญทัน
5. เด็กหญิงพรพรรณ  ทองทราย
6. เด็กหญิงพิยดา  มาตา
7. เด็กหญิงพิยดา  ดีนาน
8. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ศรีอัดฮาด
9. เด็กหญิงสายฝน  พระศรี
10. เด็กหญิงสุขจิตร  การะภักดี
11. เด็กชายสุริยะ  จีนบางช้าง
12. เด็กหญิงเบญจวรรณ   เขียวอยู่
 
1. นางชลราดา  คล้ายจำนง
2. นายชัชวาล   ทองประสาน
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สรสร้อย
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  พวงเงิน
3. เด็กชายอำพล  คล้ายแสง
 
1. นางนิดานุช  ดิษฐ์สวรรค์
2. นางสาวบุษบา  คำนนท์
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 34 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นาจันทอง
2. เด็กหญิงภัทรภร  สุขสำราญ
3. เด็กชายเริงศักดิ์  ศรีแสง
 
1. นางตติญา  เสมาทอง
2. นางอุไรวรรณ  สุทธิชาติ
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 64.3 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กชายกฤษดา  ชินหงษ์
2. เด็กชายพิชัย  ครองแสนเมือง
 
1. นางกาญจนา  มาประสพ
2. นางรุจระวี  พิพัฒนโรจน์
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 81.26 ทอง 16 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพญาลับแล 1. เด็กชายภูชิชย์  ศิลาชัย
2. เด็กหญิงไพลิน  บุตรดี
 
1. นางสาวกฤษณา  แจ้งใบ
2. นายอดทน  วันชะนะ
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 52.64 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายจตุรงค์  ภู่จำรูญ
2. เด็กหญิงทรายแก้ว  จีรังโคกกรวด
 
1. นางบังอร  ไกรรอด
2. นายสมประสงค์  ฤทธิ์บำรุง
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 39.27 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายจิรพัทธ์  หึกขุนทด
2. เด็กชายอาคม  เดชสันเทียะ
 
1. นางบังอร  ไกรรอด
2. นายสมประสงค์  ฤทธิ์บำรุง
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงจันทนิภา  ชูเกตุ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  มั่งมี
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ชูมาก
2. นางสาวศิรินทรา  ลาปะ
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชฎาพร  แสนเสนา
2. เด็กชายสิทธิโชติ  เนตรวงศ์
 
1. นางสาวนันทิกา  วิกิจการโกศล
2. นางสาวรุ่งทิพย์  เลิศชัยสุวรรณ
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายปรีชา  ราชทะนา
 
1. นายนิรัติศรัย  ธรรมศร
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนปางชัย 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ศิลา
 
1. นางสาวกาวัย  แก้วประเสริฐ
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายณัฐวัฒ  จีนนะ
 
1. นางชุลีกร  พิมลศรี
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 29 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กชายวีรภัทร  พิมพ์พิพัฒน์
 
1. นางนิดา  พิมพ์พิพัฒน์
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.33 เงิน 15 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  บรรจงจิตร
 
1. นางพัชยา  โพธิ์พึ่ง
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 66 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงญาณิณท์  สิทธิไกร
 
1. นางอาลัยลักษณ์  บุญนวม
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 73.5 เงิน 32 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงกฤษณา  คงทัด
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรมนรินทร์
3. เด็กหญิงไพลิน  เก่งเขตวิทย์
 
1. นางคนึง  ประกอบเพชร
2. นางสาวทัศนีย์  อาจหาญ
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 14 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงจิระประภา  เถื่อนมา
2. เด็กชายพรนภา  จันทร์อิ่ม
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  จันทร์อิ่ม
 
1. นางชุลีกร  พิมลศรี
2. นางสายยนต์  ศรีชมภู
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 24 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายนิรุต  สงฉิม
2. เด็กชายศราวุฒิ  แสนแก้ว
 
1. นางสาวนันทิดา  สีทาโส
2. นางพัชยา  โพธิ์พึ่ง
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง 5 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 1. เด็กชายนพพร  จิตมั่น
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีแป้น
 
1. นางสาวยุพิน  ศรีมาลา
2. นางอรทัย  ใจเพชร
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.6 ทอง 22 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงชนากานต์  สุขทวี
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  หล่ายบุญ
3. เด็กชายบัญญวัต   ชะมาลัย
4. เด็กหญิงประภัทสร  หมู่พยัคฆ์
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  พูลพันธ์
6. เด็กชายศุภฤกษ์  วงกลม
7. เด็กหญิงสนม  แป้นสูงเนิน
 
1. นางณัฐกานต์  ทองแกมแก้ว
2. นางนิดา  พิมพ์พิพัฒน์
3. นางสยาม  คาวิน
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกัญธิชา  ดำรง
2. เด็กหญิงญาณิณท์  สิทธิไกร
3. เด็กชายภาคภูมิ  ชะโย
 
1. นางอัญชลี  เสือใหญ่
2. นางอุไรวรรณ  มาลัยมาตย์
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.63 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายณัฐพล  น้อยเจริญ
2. เด็กหญิงสุมณฑา  แก้วพราย
3. เด็กชายเกริกฤทธิ์  ขันติวงษ์
 
1. นายสามาตร  นามปาน
2. นางสุพิชชา  บำรุงเมือง
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 20 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จีนนะ
2. เด็กชายธีระพงษ์  คงเพชรศักดิ์
3. เด็กชายนราธิป  นุชสุข
 
1. นางดารา  เฉลิมผจง
2. นายสมยศ  ศิริมาด
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายกันตพงษ์  สระน้อย
2. เด็กชายปฏิภาณ  บูระพาด
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ประกอบเขตการณ์
 
1. นางรวิสรา  บุญทาหอม
2. นายสมยศ  ศิริมาด
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.4 เงิน 19 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  หมั่นเกษกิจ
2. เด็กหญิงวันวิสา  แก้วแจ่ม
3. เด็กหญิงสนม  แป้นสูงเนิน
 
1. นางมันทนา  ธิมา
2. นางสาวอรวรรณ  พัฒนศิริ
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง 8 โรงเรียนพนาสวรรค์ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ลุนคนชม
2. เด็กชายวีระกร  สุวรรณโคตร
 
1. นางวรรนญา  ขันธกสิกรรม
2. นางสาววิรมณ  จันทะวัน
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายประเสริฐ  แสงทอง
2. เด็กหญิงวาสนา  คำมิ่ง
3. เด็กชายเจษฎากร  พงชะอุ่ม
 
1. นางจุรินทร์  กสิวัฒน์
2. นายนิธิพัฒน์  มาลัยมาตย์
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายขวัญชัย  บุญธรรม
2. เด็กชายนที  ศรีม่วง
3. เด็กชายสุรวงศ์  ใจแก้ว
 
1. นางจุรินทร์  กสิวัฒน์
2. นางสาวบุญส่ง  ธะในสวรรค์
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงสุทธิดา  เกษมศิลป์
2. เด็กชายอนุศิษฎ์  อยู่สวน
3. เด็กหญิงโสภา  สิมมา
 
1. นางสาวขวัญใจ  คงคะดี
2. นางสุมาลี  ชุ่มวงษ์
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ช้างโต
 
1. นางอาลัยลักษณ์  บุญนวม
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  คชินทร
 
1. นางสาวมยุรี  ทรัพย์แก้ว
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 1. เด็กชายครรชิต  อินทพงษ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณคาม
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.6 ทอง 9 โรงเรียนปางชัย 1. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  แสนนา
 
1. นางสาววราภรณ์  ประไพภาคย์กุล
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.6 เงิน 21 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กชายภานุสรณ์  ขวัญอ่อน
 
1. นางนิสา  จันทร์เกิด
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 14 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงนวลนภา  สินนะลา
 
1. นางสาวกิตติญา  หมอบอก
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  แซ่อึ้ง
 
1. นายอรรถสิทธ์  ปิยะวงศ์
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงชนิกานต์  คงเสือ
2. เด็กหญิงลูกน้ำ  เอียมชัย
3. เด็กหญิงวิชุดา  ฤทธิ์เดช
4. เด็กหญิงสาวิตรี  จรเถื่อน
5. เด็กหญิงอธิชา  โพธิ์ยอด
6. เด็กหญิงเจนจิรา  สุภากุล
7. เด็กหญิงเพ็ญนภา  การะภักดี
 
1. นางสาวมัลลิกา  แสงนาค
2. นางวิไลวรรณ  อุตม์อ่าง
3. นางสาวเจตนา  กล่อมแก้ว
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายทัศพงษ์  เขตวีระการณ์
2. เด็กหญิงบุญฑริกา  ปานนนท์
3. เด็กหญิงบุญสิตา  สอนขาว
4. เด็กหญิงพนิดา  โพธิกุล
5. เด็กหญิงสุชาวดี  โพธิกุล
6. เด็กหญิงสุดาพร  ภู่พันธ์
7. เด็กชายองอาจ  คงประจักษ์
 
1. นางกัญญ์วรา  กัลพันธุ์
2. นางสาวนพรัตน์  คงสัตรา
3. นางพรกนก  กล้ากสิกิจ
 
205 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87.4 ทอง 17 โรงเรียนวัดดงหนองหลวง 1. เด็กหญิงสุพิชญา  เอกระ
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  เสงี่ยมแก้ว
 
206 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กชายกฤติยา  กลิ่นเอี่ยม
2. เด็กชายกานน  เอี่ยมโต
3. เด็กชายขวัญชัย  เทียมสุข
 
1. นางทิพย์สุคนธ์  มังกรวงศ์
2. นางพัชณันพ์  เปียร์ปิยะ
 
207 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 12 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงณิชกานต์  แซ่ลี้
2. เด็กชายประวีณา  คงห้วยรอบ
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  จักรแก้ว
 
1. นางสาววาณี  เต๋จ๊ะ
2. นางสาววิลาวัลย์  จิตต์มั่น
 
208 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. นายสุชาติ   คำพร
 
 
209 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. นายเชิดชัย  ช้ำเกตุ
 
 
210 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. นายชาตรี  นิลวัชราภรณ์