สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครสวรรค์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 64.6 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง 1. เด็กหญิงนนธิฌาพร  ภูมิภาค
 
1. นางสาวกฤษณา  สุนามะ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 69.6 ทองแดง 37 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนีรชา  พินิจ
 
1. นางสมบูรณ์  อรรถเสนา
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงประภัสสร  ทะสะวะดี
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  มานะกิจ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  แจ่มฟ้า
 
1. นางจิตติมา  อัศจรรย์
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81.2 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  วันพนม
 
1. นางรุจิรัตน์  ยรรยงเมธ
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 32 โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์  ภู่แพ
 
1. นางกัลยา  มั่นต่าย
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงวฤนท์ธร  น้ำเพ็ชร
 
1. นางประนอม  แย้มฉาย
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปิญาดา  วัดตูม
 
1. นางสาวตริตราภรณ์  เครือสูงเนิน
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงสุชาดา  แป้นเจริญ
 
1. นางพรทิวา  บัวสำลี
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงช่อลัดดา  รักกลิ่น
 
1. นางสุปราณี  เถกิงศรี
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 75.6 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณิชาภา  ประดับแสง
2. เด็กหญิงธุวพร  มีโพธิ์
 
1. นางจรรยามณน์  แพทอง
2. นางสุนันท์  ปานพรม
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 60.13 ทองแดง 40 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายรัฐกร  สารีสุข
2. เด็กหญิงสุเบญจา  ตาดอินทร์
 
1. นางพรทิวา  บัวสำลี
2. นางมาลัย  บุญพงษ์
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายปุณณ์  มานะกิจศิริสุทธิ
 
1. นางประทิน  ทักษิณ
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงวณัฐศรา  สว่างวงษ์
 
1. นางนารี  เพชรสัมฤทธิ์
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เกิดโต
 
1. นางปรานอม  สมานมูลย์
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82.4 ทอง 21 โรงเรียนวัดพิกุล 1. เด็กชายชัยรัตน์  ชังคะนาค
2. เด็กชายชานนท์  จันจินดา
3. เด็กหญิงเสาวภา  ทิมคร
 
1. นางสาวหนึ่งนุช  ผลปราชญ์
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขศิริ
2. เด็กหญิงชนารดี  แป้นดี
3. เด็กหญิงสุธาสินี  หัสแดง
 
1. นางพรเนตร  ตีระมาตย์
2. นางศิริรัตน์  อุทัยพันธุ์
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 58.6 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายชณภูมิ  ศรีประทักษ์
2. เด็กชายรัญชน์  จันทราพิพัฒน์
 
1. นางสมจิตร  จัตุรัส
2. นายสุดตรง  หงส์ประภาวงศ์
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 25 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงณิชา  กรีโภชน์
2. เด็กชายวีราวุท  โก่งแก้ว
 
1. นางทัศนีย์  พวงไพบูลย์
2. นางพรเนตร  ตีระมาตย์
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 33 โรงเรียนเขาทอง 1. เด็กชายรพี  ชะอ้อน
 
1. นางลออ  แขกเณร
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ชัยพฤกษ์เจริญ
 
1. นายสรายุธ  เขียวมงคล
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดหัวถนน 1. เด็กหญิงสุรภา  วงษ์อู่ทอง
 
1. นายวิเชียร  มันจันทร์
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71.5 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณิชากมล  อารยะถาวร
2. เด็กชายธนวัฒน์  ศรวณีย์
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  เวสสะสุนทร
 
1. นางสาวกันทิมา  จันทนา
2. นางรุ่งจิตร  พวงสิงห์
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ต่อเหล่าค้า
2. เด็กหญิงสุปราณี  บรรทอน
3. เด็กชายอมรเทพ  เกิดโต
 
1. นางสาวบุษยา  หล้าฤทธิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74.4 เงิน 12 โรงเรียนวัดพิกุล 1. เด็กหญิงนันทพร  พุฒซ้อน
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  บัวยัง
3. เด็กชายวิศรุต  จบสูงเนิน
 
1. นายสมโภชน์  แก้วเทียน
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองยาง 1. เด็กชายธีรยุทธ  ฉ่ำรัศมี
2. เด็กหญิงภณิดา  ดีรัตน์
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  กองอุนนท์
 
1. นางสาวสารินีย์  เกษมุติ
2. นางสาวเบ็ญจมาศ  วิจักษณ์จินดา
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 1. เด็กชายจิรพนธ์  บุญน้อย
2. เด็กชายฐิติกร  มั่นเกษวิทย์
3. เด็กชายมนัสนันท์  แสนแก้ว
 
1. นางสาวณัฏฐ์  กัญทาทอง
2. นางรัตนา  ขุนพรหม
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 11 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 1. เด็กชายทินกร  ม่วงมั่น
2. เด็กชายอนุชา  เพ็ชรมุข
3. เด็กชายอิสรา  แจ้งอิ่ม
 
1. นางสาวณัฏฐ์  กัญทาทอง
2. นางรัตนา  ขุนพรหม
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 79 เงิน 19 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  เต็ดไอ
2. เด็กหญิงณิชาดา  ธนัตณิชากุล
3. เด็กหญิงอภิชญา  เทพอิฐ
 
1. นายสุนทร  ทวีการไชย
2. นางสุริติยาพร  ทวีการไชย
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 70.2 เงิน 43 โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายชญานิน  บุญเปลี่ยน
2. เด็กหญิงชลิตา  บุญเปลี่ยน
3. เด็กชายสิทธิพล  สนธิ
 
1. นางสาวภัทรา  ศรีวรรณ์คำ
2. นางศิริมา  เผ่าวิริยะ
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 8 โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงอมิตา  แย้มนวล
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สิงหนาท
 
1. นางสาวบุษยา  หล้าฤทธิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68.8 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กชายธนพล  ปรีนคร
2. เด็กชายภูวเดช  บรรพหาร
 
1. นางสาวปัทมา  มณีประกร
2. นางสาวสุจิตรา  ศิโรทศ
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 31.3 เข้าร่วม 35 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า 1. เด็กชายยุทธภูมิ  แซ่อึ้ง
2. เด็กชายสุรชัย  พุ่มไสว
 
1. นางฐิติกานต์  ปิ่นทอง
2. นางนพวรรณ  วชิรวัฒก์
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 50.27 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดบางม่วง 1. เด็กชายบัญชา  คุ้มหลิม
2. เด็กชายพีระพงศ์  ชูพันธ์
 
1. นางชนิดาภา  สุขานุยุทธิ์
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 50.23 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดวังยาง 1. เด็กชายสุทัศน์  ชินบุตร
2. เด็กชายอนุพงษ์  เฮงทรัพย์
 
1. นางพรรนิพา   ทองสุข
2. นางเบญจมาศ  ผดุงกรรณ์
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 4.49 เข้าร่วม 38 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  เปี่ยมสุข
2. เด็กชายวันเฉลิม  พูลเณร
 
1. นายสาคร  นิลาโพธิ์
2. นายสุชาติ  ชูก้าน
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 49.07 เข้าร่วม 17 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า 1. เด็กชายจักรกฤษ  ปั้นเพ็ง
2. เด็กชายสนุ๊ก  มั่นใจ
 
1. นายสาคร  นิลาโพธิ์
2. นายสุชาติ  ชูก้าน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 16 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เพชรอ้อน
2. เด็กหญิงดลพร  จันตนา
3. เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีสุเทพ
4. เด็กหญิงพรบุณยา  ปีพูน
5. เด็กหญิงเกวลิน  สุขสมบูรณ์วงศ์
 
1. นางณัฐพิมล  อัศวรัตน์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงณมินดา  เมณฑ์กูล
2. เด็กหญิงณัฐนรี  เหมือนทรัพย์
3. เด็กหญิงนภัสรา  ตนภู
4. เด็กหญิงศิรภัสสร  อยู่คง
5. เด็กหญิงอัจฉรา  มากพิณ
 
1. นางสาววิยะดา  ชามีรส
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 36 โรงเรียนวัดเขามโน 1. เด็กชายกรกฏ  นิลยี่เรือ
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  โห้พลอย
3. เด็กหญิงพิยดา  คงดี
4. เด็กหญิงรพีพลอย  แจ่มศรี
5. เด็กหญิงอารียา  พรมชาติ
 
1. นายจำเนียร  กิจวงศ์ตระกูล
2. นางอาภรณ์  ลาภเจริญพร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.7 ทอง 27 โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  สุวรรณบาง
2. เด็กหญิงจิราพร  สังข์เงิน
3. เด็กหญิงธัญย์ชนก  นิยมสมิต
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ทองเพ็ชรมะดัน
5. เด็กหญิงเนตรนภา  บรรทอน
 
1. นางบุญธรรม  จันทร์อิ่ม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 13 โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงนัฐกานต์  เนียมศรี
2. เด็กหญิงนิตศรา  จันทร์สุวรรณ
3. เด็กหญิงนุจรีย์  กาละศรี
4. เด็กหญิงสุพรรษา  หวังดี
5. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ไทยอมร
 
1. นางสาววันทยา  พันธ์เขียน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 73.4 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จ่าอยู่
2. เด็กหญิงนลินา  ภัททาจาระ
3. เด็กหญิงภัทรมน  สุวรรณคัณฑิ
4. เด็กหญิงอุบลวรรณ  บุญฤทธิ์พาณิชย์
5. เด็กชายเตชินท์  หินแก้ว
 
1. นายประทวน  เลิศเดชะ
2. นางวิชชารัตน์  สิมพลีวงศ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 74 เงิน 34 โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงกัญนิกา  อ่องแก้ว
2. เด็กชายกิตติ  หมอยาดี
3. เด็กชายธนพล  อินทนู
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ลีมา
5. เด็กหญิงนพรดา  ใจเด็ด
6. เด็กหญิงปาณิศา  ชัยวิชิต
7. เด็กหญิงพันมัย  พลังเทียน
8. เด็กชายพีรณัฐ  เพชรสันทัด
9. เด็กชายรวิพล  ศิลอยู่
10. เด็กหญิงลิษา  เจตเขตกิจ
11. เด็กชายศุภกร  สลิต
12. เด็กชายสุทธิภัทร  ชนะวงษ์
13. เด็กหญิงอารีรัตน์  จันทร์เพียร
14. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พัทวี
15. เด็กหญิงเมธินี  ยนตยศ
 
1. นางสาวมณฑิชา  แสนชุ่มชื่น
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.4 ทอง 9 โรงเรียนวัดบางม่วง 1. เด็กหญิงเบญญาภา  คล้ายบัว
 
1. นางอนุพันธุ์  พันธุ์มี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.5 ทอง 30 โรงเรียนวัดบางม่วง 1. เด็กชายชาลี  เข็มจันทร์
 
1. นางอนุพันธุ์  พันธุ์มี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.45 ทอง 31 โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กชายอนุสรณ์  พรมพิทักษ์
 
1. นางพัชรนภา  กะโห้ทอง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 90.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ห่วงสุวรรณ
2. เด็กหญิงเตตะวัน  พรมศรี
 
1. นางจรีรัตน์  โตคำ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 41 โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 1. เด็กชายรัศวัศ  กิตติวรบุตร
2. เด็กหญิงศิริวิมล  บัวเจริญ
 
1. นางสาววีระวรรณ  เพ็งฤกษ์
2. นายสุรเชษฐ์  ปานศิลา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 31 โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ประสาทธิการ
2. เด็กชายณัฐพล  ทีเกาะ
 
1. นางสาวฉัตรแก้ว  ฤทธิ์ทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ  เพียรกสิกรรม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 85.4 ทอง 19 โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใยเย็น
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  ไชยมะงั่ว
3. เด็กหญิงนิรมล  คำเพชร
4. เด็กหญิงปทิตตา  พรมเขียว
5. เด็กหญิงพันชรพร  คำศรี
6. เด็กหญิงวิยะดาวรรณ  ทองคำ
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุณยพัชรินทร์
8. เด็กหญิงสิริกร  วิสิทธิ์ตระกูล
9. เด็กหญิงสุปวีณ์  คมขำ
10. เด็กหญิงโสภัชชา  กันทรัพย์
 
1. นางชมภูนุช  ดีพร้อม
2. นางวรรณพร  บัวเงิน
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 62 ทองแดง 33 โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จันทร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พุ่มเพียร
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองหยิบ
4. เด็กหญิงบัวชมพู  บัวขาว
5. เด็กหญิงบุษริน  งอกผล
6. เด็กหญิงพรสุดา  เอี่ยมฉ่ำ
7. เด็กหญิงภคพร  บัวนารถ
8. เด็กหญิงมัชฌิมา  บุญวัติ
9. เด็กหญิงวรกานต์  เที่ยงพร้อม
10. เด็กหญิงวรรณภา  หงส์อุทัย
11. เด็กหญิงวันดี  หุ่นสุวรรณ
12. เด็กหญิงสุธาสินี  รักสุทธิ
13. เด็กหญิงสุพรรษา  โสมโสธร
14. เด็กหญิงอริศรา  แสนชุ่มชื่น
15. เด็กชายเฉลิมวงศ์  สระทองพิมพ์
 
1. นายชูเชษฐ์  เงินบำรุง
2. นายพชรพล  วาดเจียม
3. นางมณฑา  เพ็ญภู่
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 59 เข้าร่วม 39 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า 1. เด็กหญิงกชกร  คณธี
2. เด็กหญิงกัลยา  ขำสุทธิ
3. เด็กหญิงณัฐชา  สืบมา
4. เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีวิชัย
5. เด็กหญิงธัญญาเรศ  สวนสกุล
6. เด็กหญิงนิตา  ทุ่งฝนภูมิ
7. เด็กหญิงริสา  ปัญยาฤทธิ์
8. เด็กหญิงละอองดาว  ภาณุฑัตณ์
9. เด็กหญิงวรางคณา  หนูทอง
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประกาศรี
11. เด็กหญิงสุกัญญา  อินทรโสภา
12. เด็กหญิงสุฑารัตน์  มาสว่าง
13. เด็กหญิงสุธิตา  สิทธิกาล
14. เด็กหญิงสุภาพร  เมธากุล
15. เด็กหญิงอรอุมา  จุเรศ
 
1. นางณรรฐวรรณ  อุตะถิน
2. นางสาวธัญญานุช  ฟุ้งวิเศษ
3. นายวันชัย  กาละศรี
4. นางสุนันทา  คงพาณิช
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 27 โรงเรียนวัดมหาโพธิ์ใต้ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ไกรสังข์
2. เด็กชายณัฐพล  แจ่มอ่วม
3. เด็กหญิงศุภากร  แสงสีนิล
 
1. นางกัลยารัตน์  สิมพลีวงศ์
2. นางเพ็ญศรี  เงินบำรุง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 26 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 1. เด็กหญิงพรนภา  แสงสั้น
2. เด็กหญิงศิริกุล  พรมมา
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  กมลมาลย์
 
1. นางสาวณัฏฐ์  กัญทาทอง
2. นางรัตนา  ขุนพรหม
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78.5 เงิน 24 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยกร  ช่วยสุด
2. เด็กชายวิวิชญาวีร์  อังศุธาร
 
1. นางสาวกนกกร  ทองน้อย
2. นายกวีวัฒน์  ทรัพย์สังข์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดดงกะพี้ 1. เด็กหญิงนรีกานต์  มีน้อย
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ประกอบกิจ
 
1. นายสัมฤทธิ์  พรหมมาลี
2. นางเยาวลักษณ์  หาญลำยวง
 
58 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89.2 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐธนพล  ธัญญมงคลชัย
2. เด็กชายภาส์ศุทธิ  บุญศิริ
3. เด็กหญิงลักษิภา  สร้อยสวน
 
1. นางอรวรรณ  จิระโภคิน
2. นางอรษา  นิยมศรี
 
59 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  บวบทอง
2. เด็กชายธัญญวัฒน์  ธัญญมงคลชัย
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ชูเชิด
 
1. นายสมคิด  ปริญญะจิตตะ
2. นางอรษา  นิยมศรี
 
60 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงปวีณา  เพ็ชรโสภณ
2. เด็กหญิงอนุภา  วงษ์แก้ว
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เทศแจ่ม
 
1. นางนฤมล  ลิลา
2. นางวิไล  ทรัพย์มูล
 
61 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 33 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงโยษิตา  นรศิงห์
 
1. นางอรษา  นิยมศรี
 
62 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 26 โรงเรียนปวีณาวิทยา 1. เด็กชายเจตริน  ดงดินดำ
 
1. นายพิชัตชัย  ชาวไร่
 
63 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 1. เด็กชายภานุเดช  จู้อี้
 
1. นางณิษฐ์วรา  สารีพุฒธนพงษ์
 
64 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ฤทธิ์สุทธิ์
 
1. นางวิไล  ทรัพย์มูล
 
65 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 1. เด็กชายวัฒนเดช  ทับทอง
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  จันทวะฤทธิ์
 
66 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านเนินศาลา 1. เด็กหญิงกนกนิภา  จำรูญพันธุ์
2. เด็กหญิงกาญจนา  มูลโมข
 
1. นางสาวพรรณอร   ทองแฉล้ม
2. นางอ้อยใจ  มากรื่น
 
67 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 20 โรงเรียนวัดวังยาง 1. เด็กหญิงจิราพร  กลั่นรอง
2. เด็กหญิงปัณณพร  โยคี
 
1. นางมณฑิรา  ทองอ่อน
2. นางเบญจมาศ  ผดุงกรรณ์
 
68 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 62 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กชายพิเชษฐ์  เลิศเดช
2. เด็กหญิงวิภาพร  ท่องนาค
 
1. นางทิพรัตน์  งามวงศ์
2. นางวิไล  ทรัพย์มูล
 
69 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงณิชากานต์  จามจุรี
 
1. นายอนันตพงษ์  อนันตศานต์
 
70 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนวิสุทธิศึกษา 1. เด็กชายธนวัฒน์  เอี่ยมนุช
2. เด็กชายศิริชัย  ปาสาโท
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ปิ่นแก้ว
 
1. นายวิทยา  ดีพร้อม
 
71 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 38 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง 1. เด็กชายณัฐภาส  โหงอ่อน
2. เด็กชายอภิรักษ์  อ่างทอง
3. เด็กชายอภิรัตน์  อ่างทอง
 
1. นางจรรยา  โถทัย
2. นางสิริลักษณ์  จันทร์ดวง
 
72 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 62 ทองแดง 21 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีวงษา
 
1. นางฐิตาภา  ปันแปง
 
73 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 1. เด็กชายศุภวิชญ์  คล้ายนิ่ม
 
1. นายสัญชัย  นุชสุข
 
74 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนวัดหัวถนน 1. เด็กชายวิชัย  กลีบกำไร
 
1. นายณัชพล  กลิ่นบัวขาว
 
75 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดหัวถนน 1. เด็กชายกฤษณะ  กลิ่นบัวขาว
 
1. นายณัชพล  กลิ่นบัวขาว
 
76 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 65 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดหัวถนน 1. เด็กชายรติพงษ์  โพธิ์ศรี
 
1. นายณัชพล  กลิ่นบัวขาว
 
77 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดหัวถนน 1. เด็กชายพงศธร  ต่ายธานี
 
1. นายณัชพล  กลิ่นบัวขาว
 
78 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์ 1. เด็กชายนันทณัฎฐ์  เดชครุฑ
 
1. นางสาวทิภาพร  ครุฑจันทร์
 
79 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นกลิ่น
 
1. นายกุมภา  จิตรักญาติ
 
80 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงศวรรยา  ศรีจุลฮาด
 
1. นายกุมภา  จิตรักญาติ
 
81 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงภัทราพร  แก่นไม้หอม
 
1. นายกุมภา  จิตรักญาติ
 
82 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92.5 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายประดิพัทธ์  อินทร์ฉ่ำ
 
1. นายกุมภา  จิตรักญาติ
 
83 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนวัดหัวถนน 1. เด็กชายนราธิป  กองนึก
 
1. นายณัชพล  กลิ่นบัวขาว
 
84 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชรีดา  แผนสิงห์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นกลิ่น
3. เด็กชายบดินทร์  ศรีจุลฮาต
4. เด็กชายประดิพัทธ์  อินทร์ฉ่ำ
5. เด็กหญิงพิชญากรณ์  ดอนเมือง
6. เด็กหญิงภัทราพร  แก่นไม้หอม
7. เด็กหญิงวรรณวริน  ช่างสันเทียะ
8. เด็กหญิงศวรรยา  ศรีจุลฮาต
9. เด็กชายสุดเขต  ภู่พึ่ง
 
1. นายกุมภา  จิตรักญาติ
2. นายธเนตร  แก้วมั่น
3. นางอรวรรณ  จิระโภคิน
 
85 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พานิช
2. เด็กหญิงธนพร  นาคราช
3. เด็กหญิงธราภรณ์  ฟูแสง
4. เด็กหญิงธีร์จุฑา  ดีฉนวน
5. เด็กหญิงนลินธร  ชาตินรินทร์
6. เด็กชายพงศธร  รอดพานิชย์
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปานพิม
8. เด็กหญิงวาสนา  บุญป้อง
9. เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิ์ทัย
10. เด็กหญิงศุภณัฐ  ทองบุญเจริญ
11. เด็กหญิงศุภิสรา  นิสิตคุณากร
12. เด็กหญิงสุชานาถ  บัวนารถ
13. เด็กหญิงสโรชา  สีสัย
14. เด็กหญิงเนติกานต์  จันทร์อิ่ม
15. เด็กหญิงแก้วขวัญ  ยาวิลาศ
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
86 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 1. เด็กชายกรวิชย์  เทียนสันต์
2. เด็กชายจักรนรินทร์  พงกลาง
3. เด็กหญิงจันทกานต์  ทัพเป็นไทย
4. เด็กหญิงชลธิชา  ใหญ่ยงค์
5. เด็กหญิงณัฐธนพร  ปราสาททอง
6. เด็กชายณัฐพล  โคกดอกไม้
7. เด็กหญิงณัฐวดี  ขัติวงค์
8. เด็กชายณัฐิวุติ  สุวรรณประทีป
9. เด็กชายธวัชชัย  สิงห์บ้านหมอ
10. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุรนารี
11. เด็กชายธีรภัทร  แสงอุทัย
12. เด็กชายนนทกร  แสงสุข
13. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ทองหาญ
14. เด็กชายรัฐภูมิ  คำสด
15. เด็กหญิงรัตติกาล  ขำแผลง
16. เด็กชายรุ่งโรจน์  ตินชาติ
17. เด็กหญิงวรรณลดา  สุทธิชัยยา
18. เด็กชายสมาพล  พันโชติ
19. เด็กชายสหรัฐ  เอี่ยมสะอาด
20. เด็กหญิงสุภาวิตา  สิงห์บุญ
21. เด็กหญิงสุวรรณี  พุฒสุข
 
1. นางนภัทธิญา  สุพรหม
2. นางนวลอนงค์  หิริโอ
3. นางมรรษณา  อนุสร
4. นายวสุกิจจ์  ศรีดอนทราย
5. นางวิภา  สุภาผล
6. นางสาวโสภณวัฒน์  วัฒนกุล
 
87 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พ่วงแก้ว
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญร่วม
3. เด็กหญิงญานิศา  แก้วงาม
4. เด็กหญิงดารุณี  จันทร์สิงห์
5. เด็กชายธนกฤต  ช้อยพลอย
6. เด็กหญิงธันยนันท์  สิริธนัทพงษ์
7. เด็กชายธิติพันธุ์  สอนพันธ์
8. เด็กหญิงนันทิตา  แย้มยินดี
9. เด็กชายบุญญฤทธิ์  แจ่มเพ็ง
10. เด็กชายปิยวัฒน์  ปานทิพย์
11. เด็กหญิงภัคจิรา  พันธ์สงค์
12. เด็กชายภัคพล  แสงปรางค์
13. เด็กหญิงรัตนา  วินิกร
14. เด็กหญิงวราภรณ์  พูนณรงค์
15. เด็กหญิงศศิวิมล  กลิ่นหอม
16. เด็กหญิงศิรประภา  จั่นแตง
17. เด็กหญิงศิริกัญญา  กันรัมย์
18. เด็กหญิงสิรินันท์  แก้วประดิษฐ์
19. เด็กชายอรนันท์  แย้มแสง
20. เด็กชายอรรถพล  เชื้อปุย
21. เด็กหญิงโสมวรรณ  กนกนาค
 
1. นางสาวนารีรัตน์  สว่างเรืองศรี
2. นางบุษปราณี  สอนพันธ์
3. นางรัตนา  แตงนวลจันทร์
4. นายวุฒิ  ยิ้มเทียน
5. นางสาวหทัยภัทร  คุ้มแก้ว
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายภาสกร  สิงห์ปาน
 
1. นางพจนีย์  เลอบุญ
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดศาลาแดง 1. นายเดชดำรง  มากรัตน์
 
1. นางมานิตา  สอนทอง
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธีร์จุฑา  ดีฉนวน
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 71.33 เงิน 43 โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ 1. นางสาวศรินยา  กิมสาตร์
 
1. นายวิเชียร  เจตน์ประยุกต์
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 63 ทองแดง 39 โรงเรียนย่านคีรี 1. เด็กชายธวัชชัย  เอี่ยมศรี
 
1. นางศรีนวล  มีศรีสวัสดิ์
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.4 เงิน 17 โรงเรียนวัดปากคลองปลากด 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  อ่อนกาสินธุ์
 
1. นายระวี  กลัดแป้น
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.68 เงิน 16 โรงเรียนวัดสันติธรรม 1. เด็กชายนนทวัฒ  ปั้นนาค
 
1. นายวิชาญ  พันธุ์สมุทร
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.6 เงิน 32 โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงวรรณพร  ดาราเพ็ญ
 
1. นางธนาวรรณ  เรืองไทย
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.96 เงิน 20 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายศุภกร  ถนอมนิ่ม
 
1. นางพจนีย์  เลอบุญ
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายเตชินห์  หินแก้ว
 
1. นางสาวสุธาวรรณ  สุขพัฒน์
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนวัดหนองกระโดน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมศรี
 
1. นางทัศนาภรณ์  โกสีย์
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฆามาศ  กระต่ายทอง
 
1. นายสิทธิชัย  แก้วบัวดี
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงพรพิทักษ์  ประจักษ์รัตนกุล
 
1. นางสาวสุธาวรรณ  สุขพัฒน์
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.26 เงิน 39 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายลัทธพล  พาจรทิศ
 
1. นางสาวสุภมาศ  พานทอง
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 41 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  ก้อนทอง
 
1. นายรังสรรค์  เสนาวิน
 
103 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 76 เงิน 29 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญจทร  พรามพิทักษ์
2. เด็กหญิงชนิตนันธ์  สังข์ธูป
3. เด็กหญิงณชลี  ผึ้งสีใส
4. เด็กชายธนดล  วงษ์คำ
5. เด็กชายนันทิพัฒน์  วงศา
6. เด็กชายปภัสภูมิ  เพ็งท้วม
7. เด็กชายพนธกร  มาลัยแย้ม
8. เด็กชายศุภวิชญ์  ยอดหาญ
9. เด็กหญิงษมาวรรณ  เดชากาศ
10. เด็กหญิงโยษิตา  มีโชติ
 
1. นางสาวช่อเพชร์  บุญษิต
2. นางนงลักษณ์  ปิยะมังคลา
 
104 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 1. เด็กหญิงกุลเนตร  ขุนเทพ
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  มีสิน
3. เด็กหญิงปิยะพร  รักร้อย
4. เด็กหญิงวิรดา  แสงเจริญ
5. เด็กหญิงสิริกัญญา  ครุธจร
6. เด็กหญิงอภิวดี  ยมจันทร์
7. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ภู่จำรูญ
8. เด็กหญิงเมธาวี   แย้มนิ่ม
 
1. นางสาวพลอยรุ้ง  ศรีภูธร
2. นายสมอาจ  ศรีภูธร
3. นางสาวอรอุมา  ภิรมมิ
 
105 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนวัดหนองเต่า 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญช่วย
2. เด็กหญิงฐิติพร  เพียรเขตวิทย์
3. เด็กหญิงนัฏชา  ศรีพงษ์เพริศ
4. เด็กหญิงพิมพ์วรรณ  ทองกัน
5. เด็กหญิงศุภากร  ด้วงชื่น
6. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ยอดรัตน์
 
1. นางนวลจันทร์  เหลืองสุวรรณ์
2. นายมานิตย์  คุ้มภัยเพื่อน
3. นางวลี  หาญสาริกิจ
4. นางสายสมร  จันทร์แสง
 
106 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 78.6 เงิน 23 โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงชลทิชา   แร่เงิน
3. เด็กหญิงชลธิชา  กล้ากสิกิจ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุชาตตระกูล
5. เด็กหญิงธนพร  บุญธรรม
6. เด็กหญิงบุญฑริกา  ศิริยิ้มแย้ม
7. เด็กหญิงพรพรรณ  บุตรฉ่ำ
8. เด็กหญิงพัชรรุจี  ไม้สถิตย์
9. เด็กหญิงศศธร  กสานติศิลป์
10. เด็กหญิงศิริรัตน์  อดทน
11. เด็กหญิงศิวารมย์  สมัครกสิการ
12. เด็กหญิงสาธิตา  ใจหนักดี
13. เด็กหญิงหทัยรัตน์  รอดศรีสมุทร์
14. เด็กหญิงอาทิตยา  คงเพชรศักดิ์
15. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  พวงศรี
16. เด็กหญิงเบญจพร  ธนะหิรัญญา
 
1. นางทิพวรรณ  พรปิยะรัศมี
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ 1. เด็กชายกสิวัฒน์  แก้วเพ็ชร
2. เด็กชายณัฐพน  จันทาราม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิงสุข
 
1. นางสาวสังเวียน  ศรีคำขลิบ
2. นายอำนาจ  กะโห้ทอง
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.5 ทอง 37 โรงเรียนบ้านหาดสูง 1. เด็กชายจิรายุ  เพ็ชรัตน์
2. นางสาวฐิติมา  หัตถบูรณ์
3. นางสาวณฐินี  หัตถบูรณ์
 
1. นายศิริศักดิ์  ศิริคำ
2. นางเรณู  ศิริคำ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 1. เด็กชายกัณฑรัตน์  แสงโพธิ์
2. เด็กชายพงศธร  บำรุงศรี
3. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์ตัน
 
1. นางสุขใจ  ยี่แม่นยิง
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76 เงิน 24 โรงเรียนหาดเสลา (ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกนิภา  บุญยัง
2. เด็กหญิงรัมภ์รดา  แย้มแสน
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  โพธิ์ศักดิ์
4. เด็กหญิงสวรินทร์  หรั่งอุทก
5. เด็กหญิงสายธาร  โยธาภักดี
6. เด็กหญิงอารียา  ลำมะหิต
 
1. นางสาวรุจิรา  วิริยะหิรัญไพบูลย์
2. นางสุวารี  จอมปัญญาเลิศ
3. นางอำพร  เขียนสุข
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนวัดหนองกระโดน 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  เผือกสง่า
2. เด็กหญิงณิชา  ปัญญาเสน
3. เด็กหญิงนันทนา  ทาสสมบูรณ์
4. เด็กชายวันชัย  อินกลับ
5. เด็กหญิงวาสนา  หงษ์ไทย
6. เด็กชายศรัณญ์  เดชทอง
 
1. นางสาวกาญจนา  ทวีพันธ์
2. นางศศิวรรณ์  พรหรมจักร
3. นางสุภาพ  รักบุญ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 1. เด็กหญิงชินรัตน์  วิกล
2. เด็กหญิงญาดา  พวงใบดี
3. เด็กหญิงอรอุมา  ปานโต
 
1. นางขวัญใจ  แสงสนธิ์
2. นางรัชนี  เก่งเขตรกิจ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 18 โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงนิฤบล   ผิวฉวี
2. เด็กหญิงปทุมวดี   นัคราจารย์
3. เด็กหญิงวิชุดา  แป้นจันทร์
 
1. นางทิพย์สุดา  เนียมเทศ
2. นางแอนนา  ค้ำจุน
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กชายทศพร  นราเลิศ
2. เด็กหญิงวันใส  เกิดอยู่
3. เด็กหญิงเยาวภักตร์  จั่นแพ
 
1. นางน้ำผึ้ง  ปรักมาตย์
2. นายสุชาติ  ฉัตรตรีรัตน์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.2 ทอง 30 โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  งามสมชน
2. เด็กหญิงรังสิมา  ศรีภูธร
3. เด็กหญิงสุรัตฐณี  ชาติกุล
 
1. นายประกิจ  ทานะวงศ์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนเขาทอง 1. เด็กหญิงมัณฆนา  สูติอุทัย
2. เด็กหญิงวาสนา  สุขหิรัญ
3. เด็กหญิงสุรัลชนา  ศรีนอก
 
1. นางนันทภรณ์  ยอดประเสริฐ
2. นางสาวอุษณีย์  คงหอม
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.8 ทอง 20 โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงชลธิชา  กร่างเงิน
2. เด็กหญิงณัฐริดา  เจริญวัย
3. เด็กหญิงดาราวรรณ  ผิวฉวี
 
1. นางทิพย์สุดา  เนียมเทศ
2. นางสาวนัฐกานต์   สัมฤทธิ์ตระกูล
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 30 โรงเรียนเขาทอง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ต่วนชะเอม
2. เด็กหญิงรัมภ์รดา  ฟุ้งสุข
3. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  ธูปบูชา
 
1. นางวรรณี  ทองกรณ์
2. นางแสงเดือน  คุณประสาท
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนวัดหนองกระโดน 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทร์ดง
2. เด็กหญิงสุนิสา  บุญยะ
3. เด็กชายสุรพัฒน์  ขำนาค
 
1. นายฉัตรชัย   ศิริสวัสดิ์
2. นางสุภาพ  รักบุญ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแหลมยาง 1. เด็กหญิงณิชา  เสือเจริญ
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  มาสีกุก
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชื่นจิตร
 
1. นายธรารักษ์  เรไร
2. นางมยุรี  ลูกปัด
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.25 ทอง 23 โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ 1. นางสาวน้ำฝน  มาเมือง
2. นางสาวอนุธิดา  ใบสนธิ์
3. นางสาวอารียา  กำเนิดผล
 
1. นางพรพรรณ  โชคดีพูนสุข
2. นางสาววัลยานี  ขวัญใจ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88.8 ทอง 10 โรงเรียนเขาสระนางสรง 1. เด็กหญิงนันทนา  ใจฉ่ำ
2. เด็กหญิงเกวลิน  ปาเตียง
3. เด็กหญิงเขมอัปสร  ปาเตียง
 
1. นางอุทัยวรรณ  โพธิ์เอม
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 36 โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กชายณัฐนันท์  อมรศรีรัตนชัย
2. เด็กหญิงปาริชาต  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  กลัดเพ็ชร
 
1. นางทิพย์สุดา  เนียมเทศ
2. นางมัทณีญา  สุธาศิลพรมแพร
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79.4 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 1. เด็กหญิงณิชกานต์  สายคุ้ม
2. เด็กหญิงเอมิกา  นาคอยู่
 
1. นางนันท์นภัส  แก้วอ้น
2. นางวาสินี  ผุดผ่อง
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 23 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1. เด็กหญิงจามรี  ศรีไหม
2. เด็กชายฐิติกร  สีธูป
 
1. นางสาวณฐวรรณ  สิงห์หร่าย
2. นายสายัณห์  โกวิทชาติ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงวัชรีกร  เผือกคล้าย
2. เด็กหญิงเมทิกา  สิงห์ชาติ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์โพธิ์
2. นายประชารักษ์  หนุนทรัพย์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 29 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  เจตกสิกรณ์
2. นายเอกรัฐ  เอมแสง
 
1. นางธันยาภรณ์  กองสิงห์
2. นางเครือมาศ  เกิดโพชา
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74.4 เงิน 10 โรงเรียนเขาทอง 1. เด็กชายชัชชัย  กอนแก้ว
2. เด็กหญิงวลันดา  ไพรสินธ์
 
1. นางจิราพร  แตงทรัพย์
2. นายเรวัชร์  แตงทรัพย์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายนทีธร  คูณรัตนศิริ
2. เด็กชายรณวัฒน์  ยอดนิล
 
1. นายชัชวาลย์  ฝ่ายกระโทก
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดหัวถนน 1. เด็กหญิงศรอำภา  มาสาท
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  คมขำ
 
1. นางกันตินันท์  การะวิง
2. นางสาวพิมพ์ชนก  สุวรรณโชติ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า 1. เด็กชายณฐกานต์  แสงนาค
2. เด็กชายณัฐพล  กล้าณรงค์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แฟงเมือง
 
1. นางสาวธัญญานุช  ฟุ้งวิเศษ
2. นายวันชัย  กาละศรี
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ 1. เด็กชายกวินท์  ไกกาศ
2. เด็กชายวรากร  ใจสัตย์
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  นาคพันธ์
 
1. นายทรงวุฒิ  แว่นแก้ว
2. นางประคอง  เชตนุช
 
133 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81.4 ทอง 35 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงนฤสรณ์  ชัยวงค์เวชวัฒนา
 
1. นางสาววัฒนา  เดชดำรง
 
134 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 71.6 เงิน 37 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์สมวงศ์
 
1. นางสาวสาลินี  อ่อนมี
 
135 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 64.7 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านสระบัว 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  งามจิต
 
1. นางสาวกนกพร  หมีทอง
 
136 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 46.5 เข้าร่วม 29 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายณฑัต  อันประนิตย์
 
1. นางสาวจิตภินันท์  เหมือนเตย
 
137 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 11 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายกิตติ์  จรรยาเอก
 
1. นางมันทนา  จันทราเดช
 
138 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กหญิงธิติมา  พิรอดรัตน์
 
1. นางปิยะรัตน์  ดีศรี
 
139 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.4 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงคิมเบอรี่  เฮครอฟท์
 
1. นางวิชุดา  สุภิรักษ์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 26 โรงเรียนวัดดงกะพี้ 1. เด็กหญิงนารีนาฏ  ทับทิมทอง
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ไล้สมบุญ
 
141 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายภาคย์  นิติธรรม
 
1. นางสาววรรณภา  ไชยสิทธิ์
 
142 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 73 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายชยานันต์  ทาวัง
2. เด็กหญิงนิตยา  มะหาบุญ
3. เด็กชายสรวิศ  สกุลวงษ์
4. เด็กหญิงสุพรรณษา  กลิ่นสังข์
5. เด็กชายเอกพล  มาลาเสติ
 
1. นางนพรัตน์  อินทโลหิต
 
143 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 65.03 ทองแดง 40 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายภูวพัส  เทียมจรรยา
 
1. นางสาวศิราภรณ์  หล่อเลิศธรรม
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 41 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1. เด็กชายธันย์ชนก  ทุเรียนทอง
2. เด็กชายภานุวิชญ์  ภักดีรักษ์
3. เด็กชายมงคล  ปั้นงาม
4. เด็กชายวีรภัทร  แถมสุข
5. เด็กชายเอกรัตน์  นาคเมือง
6. เด็กชายไม้เมือง  เอี่ยมเดช
 
1. นายธีระธัญ  อรัญมิตร
2. นางบุญเยี่ยม  ก้อนทอง
3. นางวิไลพร  พันธุ์ศิลป์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 55.9 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านพรหมเขต 1. เด็กหญิงจันทรา  พรชื่น
2. เด็กชายชนะชัย  กองบุตร
3. เด็กหญิงรัชนีกร  วงษ์ทิพย์
4. เด็กชายรัญชน์  อินทะโก
5. เด็กชายวรดร  อภัยเผื่อน
6. เด็กชายวินัย  เกษสาคร
7. เด็กชายสุรชาติ  สอนพวง
8. เด็กชายอนิวัตติ์  อินทะโก
 
1. นางสาวชญาณี  วงษ์สุวรรณ์
2. นางพัชรินทร์  ดีเกษม
3. นายสฤษดิ์  ภู่ชื่น
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนวัดหนองกระโดน 1. เด็กชายจารุวิทย์  หมากสุข
2. เด็กชายธนากร  ปั้นนาค
3. เด็กชายประพันธ์  มีเสมอ
4. เด็กชายวายุ  วรสุข
5. เด็กชายวุฒิชัย  เอี่ยมพันธ์
6. เด็กชายศราวุธ  เปียชวด
7. เด็กชายสาโรจน์  ไทยเหียม
8. เด็กชายเชษฐา  ครุฑจร
 
1. นางสาวกาญจนา  ทวีพันธ์
2. นายฉัตรชัย  ศิริสวัสดิ์
3. นายณัฐชาติ  เกษสุวรรณ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 84.1 ทอง 5 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1. เด็กหญิงกัลยา  ทองม่วง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  สุทัศน์
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุขผล
4. เด็กชายจาครินทร์  วัชโรบล
5. เด็กหญิงชญาดา  ดาวสมบูรณ์
6. เด็กหญิงชุติกานต์  เฉยกลาง
7. เด็กชายภาคภูมิ  มากบุญ
8. เด็กหญิงวริศรา  บัวแก้ว
9. เด็กหญิงศิริวรรณวดี   พุ่มแย้ม
10. เด็กหญิงสุดา  เรืองพิศาล
 
1. นางจิรารัตน์  บุญเพิ่ม
2. นางสาคร  คล้ายแท้
3. นางสาวสินีนุช  ศรีวิไล
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 59.3 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงกรรณิการณ์  หวังดี
2. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  โสภิณ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ปานพรม
4. เด็กหญิงวาริษา  สุวรรณบาง
5. เด็กชายสิทธิชัย  พุ่มพันธ์
 
1. นางสาววันทยา  พันธ์เขียน
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  พูลทอง
2. เด็กหญิงภัทร์พิชชา  กล่ำพารา
3. เด็กหญิงสิริบุณย์  มากบุญ
 
1. นางพรพิมล  พันธุมาศ
2. นางวิชชารัตน์  สิมพลีวงศ์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงณัฐติกรณ์  โยธาสิงห์
2. เด็กหญิงศันสนีย์  จิตตัง
3. เด็กหญิงสุทินา  หัสแดง
 
1. นางพรทิวา  บัวสำลี
2. นายวันชัย  นาครัตน์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 44 โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ 1. เด็กหญิงชุติมา  กล้วยหอม
2. เด็กหญิงอารยา  พูลเพิ่ม
 
1. นางปริศนา  ฉ่ำรัศมี
2. นางพิมพิศา   คนองเดช
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 87.54 ทอง 11 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายคณาพงศ์  เสกสรรพานิช
2. เด็กชายภาคิน  ประสาทแก้ว
 
1. นางพรทิพย์  พงศ์ศุภะมงคล
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 51.19 เข้าร่วม 26 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายกันตพัชญ์  เบ็ญจรัตน์
2. เด็กชายธนกฤต  กัลพันธุ์
 
1. นายชยุต  เหมปาละธำรง
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ดั่นเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐยาพัชญ์  กันฒะวงศ์
 
1. นางปรีญา  โชติขจรโกศล
2. นางพรพิมล  พันธุมาศ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงพิชญาพร  สิทธิโชคเจริญ
 
1. นายสรายุธ  เขียวมงคล
 
156 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายสาธิต  ปานดำ
 
1. นางนงนุช  จันทร์อุดม
 
157 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ไกรสมรส
 
1. นางเบญจมาศ  จูห้อง
 
158 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านพรหมเขต 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หิงษา
 
1. นางพัชรินทร์  ดีเกษม
 
159 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 64.67 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 1. เด็กหญิงเพชรลัตดา  ทาจิ๋ว
 
1. นางชัชรา  รอดไพรี
 
160 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 17 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1. เด็กหญิงนิโลบล  ขมิ้นแก้ว
2. เด็กชายศตวรรษ  บุญเจริญ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  อินเสียหร่าย
 
1. นางนุชจรี  หาทรัพย์
2. นางลาวัลย์  โมลัยรักษ์
 
161 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.5 เงิน 16 โรงเรียนวัดศาลาแดง 1. เด็กหญิงรวิพร  ใบเนียม
2. เด็กชายวิศิษฎ์  ติณชาติ
 
1. นายรุ่งโรจน์  แก้วป้อย
2. นางวารีย์  มีแก้ว
 
162 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง 8 โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  แซ่หุ่น
2. เด็กชายวิทวัส  สุวรรณรัตน์
 
1. นางนงนุช  จันทร์อุดม
2. นางสุภาพร  ปานทรัพย์
 
163 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.7 เงิน 24 โรงเรียนวัดหัวถนน 1. เด็กชายกิตติ  สนนิม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันการค้า
3. เด็กชายนุชิกานต์  ทองพวง
4. เด็กชายภาคภูมิ  ชัยคง
5. เด็กชายวงศธร  เฉยดิษฐ์
6. เด็กชายวีรนันต์  เพชรหงษ์
 
1. นางสาววรรณิภา  อ้นแก้ว
2. นางวิภาดา  เพ็ชรชนะ
3. นายเอกรินทร์  สุวาส
 
164 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 14 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินทร์เทศ
2. เด็กชายชนะชน  แสนสะอาด
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศรีษะเกษ
 
1. นางจุฑารัตน์  กุนาง
2. นางปริศนา  เพ็ชรรัตน์
 
165 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.75 ทอง 18 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ทัพน้อย
2. เด็กหญิงศศินภา  ศรีประเสริฐ
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เรือนเย็น
 
1. นางจุฑารัตน์  กุนาง
2. นางปริศนา  เพ็ชรรัตน์
 
166 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายนิรุตน์  ทองแฉล้ม
2. เด็กหญิงสุนารี  สายกู่แก้ว
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  ทัพนิยม
 
1. นางสาวฐิติมา  อังศธรรมรัตน์
2. นางพรทิพย์  วัฒนสุข
 
167 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 6 โรงเรียนวัดศาลาแดง 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วป้อย
2. เด็กชายนนทพัทธ์  ปานศิลา
3. เด็กชายวิสุทธิ์  สมรอด
 
1. นายวันชัย  กิจกำรูญ
2. นางสาวสมบัติ  ผดุงชาติ
 
168 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 22 โรงเรียนวัดเขามโน 1. เด็กชายพิพัฒน์  วัฒนะศิริ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  พลจันทร์
 
1. นางสาวดาวเรือง  เพิ่มการค้า
2. นางสมคิด  หิริโอ
 
169 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กหญิงนพรัตน์  สุวพงษ์
2. เด็กชายภัคพงษ์  คงทวารัตน์
3. เด็กชายเจษฎา  ทองแดง
 
1. นายมงคลชัย  หร่ำพึ่ง
2. นายสุชาติ  ฉัตรตรีรัตน์
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กชายประทีป  โสภากุล
2. เด็กชายวันชัย  โพธิ์สังข์
3. เด็กชายอรรถชัย  หมีสิน
 
1. นางสาวปัญญรัตน์  ไทยอุ่นสมบัติ
2. นายสุชาติ  ฉัตรตรีรัตน์
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กชายทรงยศ  ไกกาศ
 
1. นางจันทนา  นันท์ภักดี
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.4 ทอง 10 โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงศิริพร  เชยจันทร์
 
1. นางวิไล  ทรัพย์มูล
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กหญิงกมลชนก  คงสระบุตร์
2. เด็กชายธาม  บุญยง
3. เด็กหญิงมาธวี  ยิ้มแช่ม
4. เด็กหญิงวิภา  สุจันทร์
5. เด็กชายวิวรรธน์  ป้องป้อม
6. เด็กหญิงศิรดา  ลาจันทร์
 
1. นางบุณยาพร  คำประกอบ
2. นางพรพิมล  จองเดิน
3. นางสุภาพร  ปานทรัพย์
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังงาม 1. เด็กชายธีรพงศ์  นาคพ่วง
 
1. นายพิมล  สาทจีนพงษ์
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 12 โรงเรียนวัดศาลาแดง 1. นายเดชดำรง  มากรัตน์
 
1. นางมานิตา  สอนทอง
 
176 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 84.5 ทอง 25 โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  พจน์พิสิฏฐ์
 
1. นางสำอาง  ผิวอ่อน
 
177 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 31 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 1. เด็กชายกฤติน  ถาวรกุล
2. เด็กชายภูวดล  บุตรศรี
3. เด็กชายอติชาติ  พิกุลชาติ
 
1. นางคนึงนิจ  โสภณดิลก
2. นางวันทนา  ตั้งแต่ง
 
178 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ดิถีทวีศักดิ์
2. เด็กชายพุฒิสรรค์  เอี่ยมประสงค์
3. เด็กหญิงรินทร์ดารัตน์  เนียมณรงค์
 
1. นางทัศนา  เฉยปัญญา
2. นางวรรณดี  มีมุข
 
179 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ - - - โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 1. นางวันทนา  ตั้งแต่ง
 
 
180 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ - - - โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 1. นางรัชนก  แสงขำ
 
 
181 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน - - - โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 1. นางสุภาพร  ไชยแก้วเมร์
 
 
182 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนวัดหนองโรง 1. นางวัชรีย์  ลำจวน
 
 
183 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. นางนารี  เพชรสัมฤทธิ์
 
 
184 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนวัดหนองเต่า 1. นางนวลจันทร์  เหลืองสุวรรณ์
 
 
185 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. นางนพรัตน์  อินทโลหิต
 
 
186 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 1. นายรุ่ง  อุดมศิริ
 
 
187 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. นางสาว อรนุช  บุญโสภาค