สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 59.2 เข้าร่วม 41 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กชายภาณุพงศ์  บุญช่วย
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อุทัยหิรัญทวี
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 74 เงิน 21 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงพราวชมพู  จิตรัตน์
 
1. นางศรีรัตน์  กรประเสริฐ
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านแม่กาษา 1. เด็กหญิงศุภนิดา  อินต๊ะ
 
1. นางยุวดี  ไตรทิพย์ชาติสกุล
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 1. เด็กหญิงบนชู   โมโม
 
1. นางอัจฉรีย์  เวียงดาว
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 1. เด็กหญิงวรรณา   -
 
1. นายนิพิฐชัย  จันดี
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 26 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 1. เด็กหญิงพัชรพร  ศิริพร
 
1. นางสาวศุภัศศรา  พานทอง
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.25 ทอง 32 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กหญิงอรกช  ยะปายต๋า
 
1. นางนิตยา  อินหว่าง
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 26 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 1. เด็กหญิงปฐมภัทร   แสนอุด
 
1. นางนิสา  เหลืองคุณวัฒน์
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 21 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 1. เด็กหญิงมัตติกา  ปิวคำแก้ว
 
1. นางพวงเพชร   ฉิมสุด
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 72 เงิน 37 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กหญิงญาณิน  แซ่ว้าน
 
1. นางสุภาภรณ์  ภูพานเพชร
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65.8 ทองแดง 35 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงนรินทร์  สายธารสดใส
2. เด็กหญิงอทิตยา  ชมใจ
 
1. นางสาวจันทกานต์  เฉลิมพงษ์วรกิจ
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 74.5 เงิน 17 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. นางสาวจันทร์นภา  ฟูลี
2. นางสาวพักตร์พิมล  -
 
1. นางพิไลวรรณ   ศรีจริยา
2. นางสุรางค์รัศ  คงบำรุง
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 1. เด็กชายวีรภาพ  -
 
1. นางสุเพียร  ฤทธิ์ตา
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง 15 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ศรีนวน
 
1. นางสุพัตรา  จุฑาเศรษฐ
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายสุเมธ  สุขเกษม
 
1. นางญาณิศา  ใจยาเก๋
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงชนิกา  สารมะโน
2. เด็กหญิงพรไพลิน  บัวบาน
3. เด็กชายอาณัฐ  -
 
1. นางสาวนิกูล  อิทธิเตชสี
2. นางวารี  คำปาสังข์
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงชิดสุมน  สุริยะวงศ์
2. เด็กหญิงมริษา  เพียรตา
3. เด็กหญิงสายบัวทอง  มะโนวงศ์
 
1. นายปิยะ  โชติอมรรัตน์
2. นางศิริรัตน์  คำแก้ว
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 43.2 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพ 182 1. เด็กชายชัยสวัสดิ์   สิงห์จันทร์
2. เด็กชายพิทักษ์  วงษ์คำมูล
 
1. นางนิตยา  อุ่นใจ
2. นายโกศล  แซ่ลี
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายกลวัชร  ศรีอำไพเลิศ
2. นายภาษิต  เกษตรไพร
 
1. นายปิยะ  โชติอมรรัตน์
2. นางศิริรัตน์  คำแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายชาตรี  ฉัตรชูชัย
 
1. นายกนกพล  นาฤทธิ์
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพัชรพล  ดอยแก้วขาว
 
1. นางสาวพฤติลักษณ์  ฉันทานุสิทธิ์
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 25 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายจักรพันธ์  จันทโสภา
 
1. นางญาณิศา  ใจยาเก๋
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กชายปรายแสง  ศรีงาม
2. เด็กชายภูมิผไท  คำมูล
3. เด็กหญิงวริศรา  กาญจนอย่า
 
1. นายณัฐพล  สุจพันธ์
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กชายนนทกรณ์  สุรินทร์คำ
2. เด็กชายอจลวิชญ์  เหมือนจันทึก
3. เด็กชายเอกนาวา  โสตาวัน
 
1. นายสุพรรณ  ยมลำภู
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 69.2 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  วนาโชคชัย
2. เด็กชายบรรพต  ทินา
3. เด็กชายสุรศักดิ์  เรืองไพศาล
 
1. นางสาวกาญจนา  สมุทร์นาวี
2. นายอดิเรก  คำเป็กเครือ
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.5 เงิน 27 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  นุธิกูล
2. นางสาวมะลิลา  วนาเฉลิมศาสตร์
3. เด็กหญิงมิลทรา  สุริยะวงศ์
 
1. นางสาวจิราพร  คำเชื้อ
2. นางสาวนัฐธิดา  ใจคำ
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78.4 เงิน 20 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงประกายรุ้ง  ใจแก้วทิ
2. เด็กหญิงรุจิสรา  โตจำเริญ
3. เด็กหญิงสุอรภา  เขื่อนแก้ว
 
1. นายวัชรพงษ์  ประคำมา
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เทพพนม
2. เด็กหญิงมลธิดา  นวลพยอม
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ปันยะ
 
1. นางวารุณี  เทียนนาวา
2. นางสุวารี  เข็มทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จำปาขัน
2. เด็กชายนรวีร์  บัวโรย
3. เด็กหญิงวริศรา  พรมมา
 
1. นายทวี  ปวงแก้ว
2. นายสัมฤทธิ์  บุญถิ่น
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงดนธนนท์  เรือนทอง
2. เด็กชายพุฒิเธ  พลับผล
3. เด็กหญิงสมพร  ศรีวิเลิศ
 
1. นางยุพิน  ต่อติด
2. นายสัมฤทธิ์  บุญถิ่น
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 23 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์   เพียรพนัสสัก
2. เด็กหญิงวราภรณ์  วราห์คำ
 
1. นางวารุณี  เทียนนาวา
2. นางสุวารี  เข็มทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงการะเกด  เก่งกาล
2. เด็กหญิงจีราพัชร  ดีติ๊บ
 
1. นายวิชา  ใจแก้วทิ
2. นายศรัญชัย  แสนจุ้ม
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 84.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กชายบอน  -
2. เด็กชายมานะ  -
 
1. นายทรงวุฒิ  กลิ่นหอม
2. นายยุทธจักร์  ผาแสนเถิน
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.66 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กชายทัตพันธ์  คีรีพิมาน
2. เด็กชายบุญเชิด  ไพรวันไพศาล
 
1. นายสุพล  สาเป็ง
2. นายสุริยา  ใจแปง
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 53.65 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กชายดำรงศักดิ์  จันสมุทร
2. เด็กชายเมธพนธ์  ดารา
 
1. นายทรงวุฒิ  กลิ่นหอม
2. นายยุทธจักร์  ผาแสนเถิน
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 29.35 เข้าร่วม 31 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 1. เด็กชายจิรายุ  แซ่ย่าง
2. เด็กชายศานิช  มโนมัย
 
1. นางสาวชนนิกาญจน์  ทำนุ
2. นางสาววาสนา  หลวงปวน
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 42 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายบุญธรรม  ท้าววัฒนากุล
2. นายปณิธาน  แซ่กือ
 
1. นายธวัชชัย    ปัญญาคำ
2. นางสาววิไล   หริ่งรัตนพันธ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เทพบุญ
2. เด็กหญิงผ่องฉวี  สุขศรีไพรพนา
3. เด็กหญิงศศิประภา  รามัญ
4. เด็กหญิงศิรดา  สุภาวดีสกุล
5. เด็กหญิงสุทธิษา  ล่อกา
 
1. นางสาวจีราพรรณ  แก้วปัญญาเพ็ญ
2. นายสมบัติ  ไพฑูรย์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพ 182 1. เด็กหญิงกชพร  เตจะจา
2. เด็กหญิงทิพนภา  สร้อยเศษ
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  จันต๊ะคำ
4. เด็กหญิงบุษยา  ชมภู
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชมภู
 
1. นางสาวญานี  เดชะ
2. นางสุึรดา  เกตน์รัตน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวพรเพ็ญ  ยุทธชัยป้องพนา
2. เด็กหญิงรติภรณ์  คีรีพิไล
3. นางสาวศรีไพร  คีรีพิเชษฐ
4. นายสงบ  แสงสถาบัน
5. นายอาทิตย์  วนาไพศาลสุข
 
1. นายภูรินท์  ชนิลกุล
2. นางสาวสุวิชชาภรณ์  กฤตยาเกียรณ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ช่างทอง
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  อินจุ้มสาย
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  เมทา
4. เด็กหญิงลานดาว  คำดี
5. เด็กชายเศรษฐรัตน์  อนุภา
 
1. นางสาวพรพรรณ   สืบตัน
2. นางสมหมาย  งามสมิทธิ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กหญิงดาว  -
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  -
3. เด็กหญิงสายป่าน  -
4. เด็กชายสุพศิน  รักษ์เจริญชัย
5. เด็กหญิงแอนนา  ทองดี
 
1. นางธัญชนก  ใหม่จันทร์แดง
2. นางสาวรดาณัฐ  สว่างวงศ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 20 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายกิตติวินท์  ใจยา
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  คำภีระ
3. เด็กหญิงธัญธร  สุยะพรม
4. เด็กหญิงรัชนีกร  -
5. เด็กหญิงรุจิรา  กันทะเตียน
 
1. นางพรนภา  พรสุวรรณ
2. นายสุกิจ  ราชอุปนันท์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายชวัลย์วิทย์   แซ่ม้า
2. นายชาญวิทย์   แซ่กือ
3. นางสาวพัชรพร  แซ่ย่าง
4. นางสาวรัศมี   สินไพบูลย์เลิศ
5. นางสาววิลัยลักษณ์   ชนิดาพงศ์พันธุ์
 
1. นายพรเทพ   สว่างแก้ว
2. นายอาทิตย์   ภูมิผล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83.86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กชายกรินทร์  เรือนใจดี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  -
3. เด็กหญิงนิตยา  ปะระปิน
4. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ทองโสภณ
5. เด็กชายเศกสรรค์  ยะธิเป็ง
 
1. นายทรงวุฒิ  กลิ่นหอม
2. นางสาวสุภาภรณ์  ทองสี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กชายกาจพล  รุ่งเรืองห้วยแป
2. เด็กหญิงจันทนี  วงศ์บุปผาชาติ
3. เด็กหญิงชะโพ  เสือบัญชา
4. เด็กชายชาลี  -
5. เด็กหญิงดวงตะวัน  เวียงวิชา
6. เด็กหญิงนิภา  บุญเกิดวนา
7. เด็กชายบัญชา  เทียมพิมานคีรี
8. เด็กหญิงประกายดาว  จอมวิลาศ
9. เด็กหญิงปราณี  เสือแสงเสริม
10. เด็กหญิงปวีณา  วิเชียรชัยคีรี
11. เด็กชายปัญญา  -
12. นายมงคล  วิเชียรชัยคีรี
13. เด็กหญิงมยุรี  ไพรอำนวยเพชร
14. เด็กหญิงรัตนา  อยู่กันทรากร
15. เด็กชายวันชัย  พ้นโรคภัย
16. เด็กชายสนธยา  มรดกบรรพต
17. เด็กหญิงสิริมา  วนาเฉลิมสิทธิ์
18. เด็กหญิงสุชาดา  บุญทวีคุณ
19. เด็กชายเอกชัย  ระเริงแม่เมย
20. เด็กหญิงแปร่พอ  -
 
1. นายธีรพงษ์  วงศ์ใจคำ
2. นางสาวภคอร  อินทร์เอี่ยม
3. นายวรวิทย์  โคตรศรีหา
4. นางสาวสุภาพรรณ  ขาววิลาศ
5. นายอัครพล  กระสินธุ์สุขสันต์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 76.8 เงิน 23 โรงเรียนบ้านปูแป้ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  พนาลัยจารุ
2. เด็กชายคงเดช  ทวีโชคคีรี
3. เด็กชายจรัล  คีรีไกลาส
4. เด็กชายณัฐพล  วาสีมีศักดิ์
5. เด็กชายดนุสรณ์  หมายสกุลเดช
6. เด็กหญิงดรุณ  สูงเนินคีรี
7. เด็กหญิงดวงนภา  อนุดิลกไพศาล
8. เด็กชายตะวัน  หอมกลิ่นคีรี
9. เด็กชายทันนันทัท  หอมกลิ่นคีรี
10. เด็กชายธนภัทร  ไพลินอุทัย
11. เด็กหญิงธิดา  ต้นน้ำลำธาร
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  สูงเนินคีรี
13. เด็กชายพูนทรัพย์  โพธินี
14. เด็กหญิงมณฑิรา  -
15. เด็กหญิงวิภา  ต้นน้ำลำธาร
16. เด็กหญิงสิรีธร  นาหิรัญคีรี
17. เด็กหญิงสุนิสา  รักศึกษาการ
18. เด็กหญิงอารีดัง  ต้นน้ำลำธาร
19. เด็กชายอุดมศร  พนาลัยอภิรักษ์
20. เด็กหญิงเสี่ยแคะ  -
 
1. นางสาวกฤษติยาภรณ์  บรรดาตั้ง
2. นางสาวจันทิมา  ปิ่นสกุล
3. นางสาวธารา  แกล้วกล้า
4. นางมยุรี  เรือนมา
5. นายวิริยะ  ทองแพ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กหญิงกัลยา  มาเยอะ
2. เด็กชายจะลอ  ใจคำ
3. เด็กชายจะแล  แซ่ลี
4. เด็กชายจิรายุทธ  แซ่จาง
5. เด็กชายจิรายุส  จาจู
6. เด็กชายชานนท์  จอส่วน
7. เด็กหญิงประภา  แซ่เฮ่อ
8. นายปิยะ  แซ่จ้าง
9. นายพิทักษ์พงษ์  สังข์ยก
10. เด็กชายภัคภณ  แซ่ฟุ้ง
11. เด็กชายภูชิต  เบรียะกากู่
12. เด็กชายมานะ  แสนหาญชัย
13. เด็กหญิงรัชนี  หลินจ๊ะ
14. เด็กหญิงวิภาวิณี  แซ่เฮ่อ
15. นายวิศรุต  ไผ่สี
16. นายสมชาย  เชอมึกู่
17. เด็กชายสมเจตน์  ใจ๋แส๋
18. เด็กหญิงสาธิณี  สมบัติรักษา
19. นายสุชาติ  แลเชอกู่
20. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ตาคำ
 
1. นางจารึก  พลายชุม
2. นายณัฐวุฒิ  นุตตะโยธิน
3. นายยอด  วิวุฒิ
4. นายศิริชัย  ศิริ
5. นายสุพิศ  คำมูล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กหญิงคนึงนิตย์  อาจกิจ
2. นางสาวซ่อดี  ไพรมนิส
3. เด็กชายธีระพันธ์  หนึ่งวนา
4. เด็กหญิงนิตยา  อภิบาลบรรพต
5. เด็กหญิงนิภาพร  ไพรพัลลภ
6. เด็กชายนิวัฒน์  วนาอานนท์
7. เด็กชายประชา  -
8. เด็กหญิงพิมพ์วดี  อภิบาลบรรพต
9. เด็กหญิงวลี  สุขสราญใจ
10. เด็กชายวันชัย  วนาสรณ์
11. เด็กชายสมพร  เอกสาธก
12. เด็กหญิงสมพร  เฟื่องพงศ์พนา
13. เด็กหญิงสุพรรณี  วังอาชา
14. เด็กชายสุวิทย์  อุดมรักพันธ์พง
15. เด็กชายอนันต์  อาศัยไพรพนา
16. เด็กชายอาคม  โกศลวิชัย
17. เด็กหญิงอารี  ลำธารไพร
18. เด็กหญิงอารียา  มรดกบรรพต
19. เด็กชายโพควาเล  -
20. เด็กชายไทเกอร์  -
 
1. นายธีรพงษ์  วงศ์ใจคำ
2. นางพิมพร  แม่เมยสบโชค
3. นายภานุพงษ์  แม่เมยสบโชค
4. นางสาวสิวิณีย์  ลำใน
5. นายอัครพล  กระสินธุ์สุขสันต์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านยะพอ 1. เด็กหญิงกชนันท์  -
 
1. นางสาวนรีรัตน์  ยาเถิน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กหญิงชลิตา  แซ่ม้า
 
1. นางสาวอัญชลี  เกตุนอก
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.97 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงสายทิพย์  นาม่วงอ่อน
 
1. นายสุกิจ  ราชอุปนันท์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 83.8 ทอง 38 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายประดิภาส  อุตทาสา
2. เด็กหญิงอภิรดา  -
 
1. นางจุไรพร  ช่างสมบุญ
2. นางสาววาสนา  สีรังกา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 87.2 ทอง 34 โรงเรียนบ้านสามหมื่น 1. เด็กชายจิรายุ   แก้วขวัญกานน
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ   คีรีประภพ
 
1. นายมาณพศักดิ์  เป็งคำ
2. นางสาวสุกัญญา  อุ่นแก้ว
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86.2 ทอง 12 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงผลิตา  สายบัว
2. เด็กชายอดิสรณ์  ปรีชา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กาญจนคงคา
2. นางละมัย  เพชรปัญญา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 80.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงกรองทอง  วนาเฉลิมพจน์
2. นางสาวจิราพร  บวรกิจบำรุง
3. เด็กหญิงนุชนภา  -
4. เด็กหญิงพรทิพย์  พฤกษาร่มเย็น
5. เด็กหญิงพรนภัส  ตะวันอาญา
6. นางสาวมะลิสา  ชัยชโรบล
7. นางสาววิไลพร  กำชัยชนะ
8. นางสาวศิริวรรณ  ฉลองคชสารชัย
9. เด็กหญิงอารีย์  ตะวันอาญา
10. นางสาวแบล๊ะจ่า  สัตยการกุล
 
1. นางวิไลพร  จิโน
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 84.8 ทอง 23 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุแก้ว
2. เด็กหญิงจิตร์ตรา  จินตนานุช
3. เด็กหญิงจุฑาพัชร  ขัดแพร่
4. เด็กหญิงจุฑาเพชร  ขัดแพร่
5. เด็กหญิงธนวรรณ  สกุลทหาร
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จำปาขัน
7. เด็กหญิงบุษบา  จันทะหงษ์
8. เด็กหญิงรุจิรา  ทิสี
9. เด็กหญิงสิริยากร  ปัญโยน้อย
10. เด็กหญิงเกศรา  พรมใจ
 
1. นางกาญจนา  พันธ์กอง
2. นางศศิธร  เพชรทอง
3. นางแสนสุข  วาทา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   เลิศมงคลศรี
2. เด็กหญิงดาราณี  พงศ์ชนะะธรรมา
3. เด็กชายธีรภัทธ์  วิจิตรมณีกุล
4. เด็กชายนวัต  พัฒนาพาณิชย์
5. เด็กหญิงปวีณาพรรณ  พิบูลย์อนันต์ศรี
6. เด็กหญิงพกวารรณ  ปาหา
7. เด็กชายภาคิน  พิบูลย์อนันต์ศรี
8. เด็กชายรักษิต  ท้องฟ้าชอุ่ม
9. เด็กชายวรุตม์  หทัยพินิจ
10. เด็กหญิงศานต์ฤทัย  ท้องฟ้าชอุ่ม
11. เด็กชายสมพงษ์  ทวีมหากุศล
12. เด็กหญิงสร้อยสุดา  บำเพ็ญคุณศรี
13. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พัฒนาพาณิชย์
14. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เพชรจันทรา
15. เด็กหญิงอรณา  เลิศมงคลศรี
 
1. นางรัฐฐาภรณ์  มั่นคง
2. นางสาววันดี  เทากมลเดช
3. นางสาวศศิภรณ์  มั่นคง
4. นายเผดิมชัย  บุญชู
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงจริยา  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงจันทกานต์  โอบกิจเจริญชัย
3. เด็กหญิงดาริกา  แซ่ว้าน
4. เด็กหญิงธมล  แซ่ม้า
5. เด็กหญิงนภาพร  เพชรคีรีรัฐ
6. เด็กหญิงนภาพร  กวินวนาลัย
7. เด็กหญิงปริมล  แสนหาญชัย
8. เด็กหญิงพิมพา  กวินยรรยง
9. เด็กหญิงภาวิณี  เจริญผลิตผล
10. เด็กหญิงวาสนา  กวินวนาลัย
11. เด็กหญิงสุนิศา  วิลาศสูงไกล
12. เด็กหญิงสุรัญชนา  แซ่ว้าน
13. เด็กหญิงอรณิช  กวินวาณิช
14. เด็กหญิงเนตรชนก  อัครรุ่งโรจน์
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่กือ
 
1. นางสาวทิวาพร  ต่วนเอี่ยม
2. นายศรัทธา  อินพหล
3. นายศักดิ์สิทธิ์   มั่นคง
4. นางสาวอรพิณ  ตาขอด
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 39 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยะธิเป็ง
2. เด็กหญิงทิราภรณ์  ใจสอนนา
3. เด็กหญิงอรุโณทัย  สุวรรณโคตร
 
1. นางทองอุไร  เขียวแก้ว
2. นางสาวพรพรรณ   สืบตัน
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เพียรพนัสสัก
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เทพพนม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  วราห์คำ
 
1. นายชัยวัฒน์  เทียนนาวา
2. นางวารุณี  เทียนนาวา
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงพชรภรณ์  โพธิ์รอด
2. เด็กหญิงพิมพ์หทัย  คำพลอย
 
1. นายจิรายุส  ยศธนบรรเจิด
2. นายณรงค์ศักดิ์  บุญหลง
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงณัฐพร  สัมพันธ์เจริญกุล
2. เด็กหญิงดมิสา  สรรพอุดมชัย
 
1. นายยุทธพงศ์  การะยม
2. นายไชยา  ชุมภู
 
64 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90.4 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายฐิติกร  โสภาวนามาศ
2. เด็กชายทนงศักดิ์  -
3. เด็กชายราชันย์  -
 
1. นายปิยะ  โชติอมรรัตน์
2. นางสาวรัชนก  วงษ์หนองแวง
 
65 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่อุสุ 1. เด็กหญิงม่านฟ้า  รักชาวเขา
2. เด็กหญิงเต่มู  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายเลเล  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางปรตา  จันทร์ทาวงศ์
 
66 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่อุสุ 1. นายกิตติณัฐ  ขจรอมรการ
2. นายพะเจคื้อ  ไม่มีนามสกุล
3. นายมิเซ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางปรตา  จันทร์ทาวงศ์
 
67 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายจิรายุ  วิเชียรชัยคีรี
 
1. นางสาวรัชนก  วงษ์หนองแวง
 
68 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60.6 ทองแดง 42 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา 1. นายสุชน  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวสุดารินทร์  อุปสอด
 
69 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. นายเจบอบอ  -
 
1. นางเบญญาภา  อยู่ดี
 
70 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 71 เงิน 20 โรงเรียนบ้านแม่กาษา 1. เด็กหญิงรัฐพร  แสงจันดา
 
1. นายสันติ  ฉ่ำมาลัย
 
71 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กชายเขมทัต   ดุรงค์ฤทธิ์กุล
 
1. นางสาวสุวารี  วงศ์คำจันทร์
 
72 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กหญิงวารุณี  ไอแสง
2. เด็กหญิงอารีย์  แซ่ฮ่าง
 
1. นางสาวมาลี  เจริญพนาวัลย์
2. นางสาวอรทัย  ใจเถิน
 
73 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงนิตยา  สนิทพนาวงศ์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กอบนางพญา
 
1. นางดาว  ยาวีระ
2. นางนริศรา  ไทยพาท
 
74 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. นางสาวนุชจรี  ก้องพนาไพรสณฑ์
2. เด็กหญิงสุลีพร  แซ่ว่าง
 
1. นางศศิประภา  อินริราย
2. นางอุบลรัตน์  ละมุลตรี
 
75 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายนิทัศน์  แสงสิงห์เพชร
 
1. นางสาวรัชนก  วงษ์หนองแวง
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 1. เด็กชายกะเถ  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงทรงอัปสร  คงสุขสมปอง
3. เด็กหญิงพอคึมู  กระทิงเก่ง
 
1. นางธัชฎาภรณ์  วิชาดี
2. นางสาววัชรา  กาใจ
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 1. เด็กชายมงคล  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายลอยกระทง  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายสุธิพงษ์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางธัชฎาภรณ์  วิชาดี
2. นางสาววัชรา  กาใจ
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กชายจำรัส  นาวาสายชล
2. เด็กชายนิพนธ์  กณิกนันต์กุล
3. เด็กหญิงมึเชอร์  ชาญชัยศุภสกุล
 
1. นางดาว  ยาวีระ
2. นางนริศรา  ไทยพาท
 
79 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 1. เด็กชายพีรภัทร   สุภาราช
 
1. นางเณริศา  ดวงใจ
 
80 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 73 เงิน 30 โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 1. เด็กหญิงวิลาสินี  นาชัย
 
1. นายสมบัติ  กรรมใจ
 
81 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่สละ 1. เด็กชายอรรถพล  เกรียงไกรลาภ
 
1. นายศักดิ์พงศ์   พิรักษา
 
82 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายสันต์ภพ  มหาวรรณ
 
1. นายโชคชัย  สุขหัส
 
83 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 19 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  มโนมั่นธรรม
 
1. นางสาวแจ่มศรี  องค์การ
 
84 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กชายกฤษฎา  เกษร
 
1. นางสาวอินทิรา  สมพันธ์
 
85 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กชายทินกร  เส็งมิ
 
1. นางสาวอินทิรา  สมพันธ์
 
86 ศิลปะ ขิม - หย่อง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแม่สละ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ใจกว้าง
 
1. นายศักดิ์พงศ์  พิรักษา
 
87 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายศิวกร  เรืองรอง
 
1. นายโชคชัย  สุขหัส
 
88 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 19 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กชายศรศิลป์   ตะวันอาชา
 
1. นางสาวปิยนันท์   ธนภูมิพานิช
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงดาดา  วนาเฉลิมเขต
 
1. นายโชคชัย  สุขหัส
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงจริญพร  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวอินทิรา  สมพันธ์
 
91 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายชนวีร์  ไชยมงคล
2. เด็กชายฑิฆัมพร  ทิพย์โรจน์
3. เด็กชายณัฐพร  นันตา
4. เด็กหญิงดาดา  วนาเฉลิมเขต
5. เด็กชายถวิน  ทิพย์โรจน์
6. เด็กชายพุทธินันท์  ศรีวิชัย
7. เด็กชายศิวกร  เรืองรอง
8. เด็กชายสันภพ  มหาวรรณ
 
1. นายศุภรัตน์  สุราย
2. นายโชคชัย  สุขหัส
 
92 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 68.3 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 1. เด็กชายจะแกะ  -
2. เด็กหญิงดารินทร์  กระสินอภิรักษ์
3. เด็กหญิงนะลอ  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงนารี  เด่นยอดคีรี
5. เด็กหญิงพัชรี  ท้องฟ้าโฆษิต
6. เด็กหญิงพิมพา  ทองรักษ์คีรี
7. เด็กหญิงสุมาลี  บ้านนาพิไล
8. เด็กหญิงอรณี  ท้องฟ้าธำรง
9. เด็กหญิงอังคณา  ท้องฟ้าจำเนียร
 
1. นายจักรา  ฉิมพาลี
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  ไพรพนาพันธ์
3. นางเบญจรัตน์  พุทธรักษ์
 
93 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 80.33 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงกมลพร  ปวงคำ
2. เด็กชายคมสัน  อเนกอนันต์
3. เด็กหญิงครองขวัญ  ติ๊บลำเอี้ยง
4. เด็กหญิงจีรนันท์  มโนมั่นธรรม
5. เด็กชายณรงฤทธิ์  เอี้ยงหมี
6. เด็กชายณัฐวัตร  ดวงจันทร์
7. เด็กหญิงดรุณี  ยะเอื้อย
8. เด็กชายพัชรพงษ์  อินทา
9. เด็กชายพิทักษ์  ยะเกี๋ยงงำ
10. เด็กหญิงวรนุช  คำแปง
11. เด็กหญิงสุชัญญา  ล้านคำ
12. เด็กหญิงหงษ์ฟ้า  กมลกุลเกษม
13. เด็กหญิงเกวลิน  จันธิดา
14. เด็กหญิงเบญญาภา  กระทุ่ม
15. เด็กหญิงเปรมฤทัย  มนีวงษ์
 
1. นางวิภาวรรณ  พุ่มกล่อม
2. นายวุฒิกร  สวัสดี
3. นางสาวสายใจ  เอี้ยงหมี
4. นางสาวแจ่มศรี  องค์การ
 
94 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 84 ทอง 16 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงกัลยา   แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงกาญจนา   แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงกานดา   แซ่กือ
4. เด็กชายชาญชัย   ชัยมงคล
5. เด็กชายธนพล   คีรีเกียรติภุมิ
6. เด็กหญิงบานเย็น  พิบูลย์ธัญธนกิจ
7. เด็กหญิงพัชรี   แซ่เฮ่อ
8. เด็กชายยิ่งเจริญ  แซ่ม้า
9. เด็กหญิงระวีวรรณ  แซ่ย้าง
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  สยามพลคีรี
11. เด็กชายวทัญญูู  แซ่ย้าง
12. เด็กหญิงวราภรณ์  สินวิริยะนนท์
13. เด็กหญิงวิภาวี  ศิริยั่งยืน
14. เด็กหญิงวิไล  พิทักษ์พงศ์วารี
15. เด็กชายสรสิช  แซ่ย่าง
16. เด็กหญิงอลิสา  แซ่ม้า
17. เด็กหญิงเบญจรัตน์  บรรจงอภิชน
18. เด็กชายเอกชัย  สมบูรณ์ศรีสกุล
19. เด็กชายเอกภพ  พิทักษ์พงศ์คีรี
20. เด็กชายไตรภพ  แซ่ย้าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  โทนสังข์อินทร์
2. นายพรเทพ  สว่างแก้ว
3. นางสาววนิดา  มั่นหมายโสภณ
4. นางสัญธญา  โรจนชีวะ
5. นางอชิรญา  นพวงศ์คีรี
 
95 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายกันตพล  ต่อคำ
2. เด็กหญิงกัลยา  ใจยอด
3. เด็กหญิงกัลยาณี  เพ็งศรี
4. เด็กชายกิตติธร  หมอกสุก
5. เด็กชายขจรศักดิ์  มรดกคีรี
6. เด็กชายจักรกฤษณ์  มูลคำ
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  สีทา
8. เด็กชายชยานันท์  หมู่โพธิ์
9. เด็กชายชินวัตร  จันน้อย
10. เด็กหญิงช่อทิพย์  โนคำ
11. เด็กหญิงญาณิศา  ขุนสิงห์
12. เด็กหญิงณัฐริกา  ปัญญามณี
13. เด็กชายถิรวัฒน์  พรมปิง
14. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  แสนจุ้ม
15. เด็กหญิงธนาภรณ์  สุทธิโพธิ์
16. เด็กหญิงนภารัตน์  ขัตติวงค์
17. เด็กหญิงนันทวรรณ  เขียววงค์
18. เด็กหญิงนุชนารถ  ปริมล
19. เด็กหญิงปิ่นกนก  วงษ์คำเครือ
20. เด็กหญิงผลิตา  สายบัว
21. นายพงษ์นภัส  สรรคชา
22. เด็กชายภาคิน  กิ้งคำปา
23. เด็กหญิงภาวิดา  เถ้าปาลี
24. นายรัตนกร  คำโสภา
25. เด็กหญิงวนิดา  โพธิแสนหลี
26. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สีมา
27. เด็กชายวีรภัทร  ใจยา
28. เด็กชายวุฒิชัย  ถาแก้ว
29. เด็กหญิงศิริประภา  พวงจันทร์
30. เด็กหญิงสุกัญญา  อุตทาสา
31. เด็กหญิงสุภาพร  ไชยปัดถา
32. เด็กหญิงสุรพร  วนาเกิดสิริ
33. เด็กชายอดิสรณ์  ปรีชา
34. เด็กหญิงอริษา  แสนคำลือ
35. นายเกียรติศักดิ์  ใจหมู่
36. เด็กหญิงไพลิน  คงศรีทาน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กาญจนคงคา
2. นางญาณิศา  ใจยาเก๋
3. นางสาวนิกูล  อิทธิเตชสี
4. นางวารี  คำปาสังข์
5. นายศุภชัย  สีดา
6. นายสัมฤทธิ์  บุญถิ่น
7. นางสุกานดา  จันณะ
8. นายสุรเดช  จันณะ
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 74.5 เงิน 31 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กชายโยธิน  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวสุพัฒนา  ทวีเดช
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 1. นายถิรวัฒน์  จันคำแส่ง
 
1. นางแสงจันทร์  คงเอี่ยม
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 31 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  ธังดิน
 
1. นางประไพ  พันธุ์ดี
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 35 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 1. เด็กหญิงปานชนก  สุดก้องไพร
 
1. นายวิชญ์สรัช  กลุ่มเหรียญทอง
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 29 โรงเรียนบ้านแม่ปะ 1. เด็กชายศิกษก  ลังการ์พินธ์
 
1. นางขัตติยา  กาญจนคงคา
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.4 เงิน 22 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ส่างโน
 
1. นางวารี  คำปาสังข์
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กชายเจษฎา  เกตุบาง
 
1. นายบำบัตร  ทิยานันท์
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.6 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  สืบศักดิ์วงศ์
 
1. นางจิตติมา  จันจู
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. นายวิทยา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวรจนา   โปวิชัย
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายศิลา  -
 
1. นางสาวพัชรินทร์  วงษ์นันตา
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.7 เงิน 23 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กชายสมเกียรติ  จ่ามฟอง
 
1. นางอำนวย  ปัญญา
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงพิทยา  คีรีรัตนไพบูลย์
 
1. นางสาวศิริพร  วารุรัง
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.33 เงิน 24 โรงเรียนบ้านแม่ปะ 1. เด็กหญิงวรนาฏ  ราชจริต
 
1. นางวชิรญา  ปราบพาล
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงมึเหน่เก  เวียงวีระชัย
 
1. นางสาวศิริพร  วารุรัง
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.13 เงิน 42 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กชายวิทยา  มาลาไพรคีรี
 
1. นายบำบัตร  ทิยานันท์
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงชุติกา  เสวนาไพเราะ
 
1. นางสาวสุวารี  วงศ์คำจันทร์
 
112 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กชายกล้าหาญ  -
2. เด็กหญิงกิติยา  -
3. เด็กชายก้องภพ  -
4. เด็กชายคมกฤษ  -
5. เด็กหญิงงามเนตร  -
6. เด็กชายจักรินทร์  มันตาธรรม
7. เด็กหญิงจันผา  -
8. เด็กหญิงชบาทิพย์  -
9. เด็กหญิงชมพู่  -
10. เด็กชายชาญชัย  -
11. เด็กชายชาติชาย  -
12. เด็กหญิงทิพวรรณ  -
13. เด็กชายธงชัย  -
14. เด็กชายธนกฤติ  -
15. เด็กชายธนิต  -
16. เด็กชายบุญชู  -
17. เด็กหญิงบุษบา  -
18. เด็กชายปณิธาน  -
19. เด็กหญิงปราณี  -
20. เด็กชายพิทักษ์  -
21. เด็กหญิงมาลิณี  -
22. เด็กหญิงมีนา  -
23. เด็กหญิงราตรี  -
24. เด็กหญิงวรรณิกา  -
25. เด็กหญิงวริศรา  -
26. เด็กหญิงวิภา  -
27. เด็กชายวิศิษฎ์  -
28. เด็กหญิงวิไลพร  -
29. เด็กชายศราวุธ  -
30. เด็กชายศศิธร  -
31. เด็กชายสกาย  -
32. เด็กชายสมพงษ์  -
33. เด็กหญิงสาวิตรี  -
34. เด็กชายสุทิน  -
35. เด็กชายสุวิทย์  -
36. เด็กหญิงอนงค์พร  -
37. เด็กหญิงเขมนิตร  -
38. เด็กหญิงเข็มทอง  -
39. เด็กชายเนรมิต  -
40. เด็กชายไมตรี  -
 
1. นายเอ็มมาร์นูแอล  ตาดิ
 
113 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กชายจรณินท์  แซ่ย้าง
2. นายชาญวิทย์  แซ่กือ
3. เด็กหญิงณิชกมล  จงเจริญกุลชัย
4. นางสาวนุชจรีย์  โชติคัคนานต์
5. เด็กชายประชาคม  แซ่หมี
6. เด็กหญิงพรไพลิน  แซ่เฮ่อ
7. นางสาวพัชรพร  แซ่ย่าง
8. เด็กหญิงพิจิตรา  สินวิริยะนนท์
9. นางสาวภควดี  แซ่โซ้ง
10. นางสาวรัศมี  สินไพบูลย์เลิศ
11. นายรุ่งโรจน์  แซ่ย่าง
12. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่ย้าง
13. เด็กชายวิชาญ  แซ่ย่าง
14. นางสาววิลัยลักษณ์   ชนิดาพงศ์พันธุ์
15. เด็กหญิงศุภกร  พันธ์รัตนชาติ
16. เด็กชายสรวิช  ย่างคุณธรรม
17. เด็กชายหิรัญ  พันธ์รัตนชาติ
18. นางสาวอภิสรา  แซ่ย้าง
19. นางสาวเชษฐ์สุดา  แซ่ย้าง
 
1. นางจารุณี  พฤกษ์เจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  โทนสังข์อินทร์
3. นายพรเทพ  สว่างแก้ว
4. นายอมร  ชยาภรณ์มงคล
5. นายอาทิตย์  ภูมิผล
 
114 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 78.75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงจริยา  เพชรคีรีรัฐ
2. เด็กหญิงชุติมา  วิสุทธิกุลชัย
3. เด็กหญิงทัศวรรณ  วงศ์เจริญยิ่งโต
4. เด็กชายนาฏศิลป์  เทพา
5. เด็กชายพิษณุพงษ์  แซ่กือ
6. เด็กชายภิญโญ  โยติกุล
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทรมณฑล
8. เด็กชายวศิน  แซ่กือ
9. เด็กชายวานิช  แสงหาญชัย
10. เด็กชายอานนท์  วนาภิบาล
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  ศิริเดชวุฒินันท์
2. นางธนพร  เหล่าเนตร
3. นางสาวอรพิณ  ตาขอด
 
115 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายณัฏฐพงษ์  แสงแปลง
2. เด็กหญิงณัฐชา  วรางค์กรณ์ธาดา
3. เด็กหญิงณัฐพร  คำแก้ว
4. เด็กหญิงปิยะวัลย์  คำแก้ว
5. เด็กชายพงศกร  ลิมปชัย
6. เด็กชายองอาจ  จะปะการ
7. เด็กชายอนุชา  บุญถิ่น
8. เด็กชายอภินันท์  บุญถิ่น
9. เด็กหญิงอัจฉรา  ธนพลเสถียร
10. เด็กหญิงโสรยา  โชติรสสกุล
 
1. นางพรรณ์ทิพย์  พรชัย
2. นางภัณฑารักษ์  องอาจ
3. นางสุภาพร  ชัยศรี
 
116 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงนันทนัช  ภาพติ๊บ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  กลิ่นทอง
3. เด็กหญิงยุพเรศ  เปี่ยมอ่อน
4. เด็กหญิงรักติบูล  แซ่มี
5. เด็กหญิงวาทินี  เสถียรวีระกุล
6. เด็กหญิงเพ็ญพรรณ  คำจุมพล
 
1. นางสาวจรัสศรี  หทัยวัฒนา
2. นางสาวนันทิชา  สอนทุ่ง
3. นางปรีดาวรรณ์  บุตรพรมธิราช
4. นางสาวอินทิรา  สมพันธ์
 
117 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 74 เงิน 24 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กหญิงกันตยา  สว่างนภาลัย
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  สหเกษมสุข
3. เด็กหญิงปาลินี  แซ่เฮ่อ
4. เด็กหญิงลักษิกา  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงสุรัตนาพร  ชำนาญคีรี
6. เด็กหญิงโสภา  สว่างนภาลัย
 
1. นายวิทยา  สายปาน
2. นางสาววุฒิตา  ยังปิ่น
3. นางสาวสรวีย์  โพธิ์แก้วธีรกุล
4. นางสาวเพ็ญฤดี  มณีวรรณ
 
118 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวกุลชา  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ชนิดาพงศ์พันธุ์
3. เด็กหญิงณัชชา  ศิริยั่งยืน
4. นางสาวณัฐธิดา  แซ่เฮ่อ
5. เด็กหญิงธีราพร  ย่างเจริญคีรี
6. เด็กหญิงนภัสสร  ชัยรัตนกุลเดช
7. นางสาวบุณยานุช  ภัทรศัยต์
8. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  กำธรเดชะ
 
1. นางจารุณี  พฤกษ์เจริญ
2. นางรุ่งทวี  ไชยกาญจน์
3. นางสาววนิดา  มั่นหมายโสภณ
4. นางสาวสุรีญา  สุดสมัย
 
119 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงกุลจิรา  บึกหาญ
2. เด็กหญิงจิระนุช  อินถา
3. เด็กหญิงชนาภรณ์  พรมขาว
4. เด็กหญิงนภาพร  สุยะวารี
5. เด็กหญิงรวิวรรณ  คำลำปาง
6. เด็กหญิงวนัชพร  สอนนอก
7. เด็กหญิงสุภานัน  จันธิดา
8. เด็กหญิงเกศกนก  สิงห์ใจ
 
1. นางดวงพร  พุกมาก
2. นางสมสกุล  ก๋องมั่ง
3. นางสายสมร  ภู่สุวรรณ
4. นางอัญชลี  เครือรอด
5. นายไอศิกา  ชมมณี
 
120 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชนาคีรี
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ตาเสนา
3. เด็กหญิงชลิตา  ปิ่นคำ
4. เด็กหญิงชานิดา  ลี้ตระกูล
5. เด็กหญิงณิชา  --
6. เด็กหญิงนุชจรี  นิลสม
7. เด็กหญิงน้ำหอม  สายนทีร่มเย็น
8. เด็กหญิงสตรีทิพย์  ชูชิ่น
9. เด็กหญิงสาวิตรี  ผิวสวย
10. เด็กหญิงสิริวรรณ  ทาเปรว
11. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ใจดี
12. เด็กหญิงอรนุช  พุทธิวงศ์
13. เด็กหญิงอารีย์  ชุบทอง
 
1. นางสาวกฤษณา  ทิมนต๋า
2. นางสาวกอบกาญจน์  ธัชเศวต
3. นายนัทธชาติ  ต้องดี
4. นางสุจีนนา  แย้มวงษ์
5. นางหรรษา  ศิริพงษ์ไทย
 
121 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 86.8 ทอง 12 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญยะกร
2. เด็กชายกฤษณะ  อินจันทร์
3. เด็กชายดนุพล  หมอแนะ
4. เด็กชายติณณภพ  ศิริชู
 
1. นายกิตติคุณ  เทพคำอ้าย
2. นายนิรุตต์  ธัญญเจริญ
 
122 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 83.56 ทอง 7 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กชายวิริยะ  อุไรรุ่งโรจน์
2. เด็กชายเจนธรรม  เล่าไทวนันท์
 
1. นางธัญญลักษณ์  เชิดสวรรค์
2. นายนิรุตต์  ธัญญเจริญ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83.75 ทอง 11 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 1. เด็กชายชัย  กาวา
2. เด็กชายวสวัตติ์  แซ่ม้า
3. เด็กชายสรสิช  แซ่หมี
 
1. นายไชยา  ประทับใจ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.25 ทอง 21 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 1. เด็กชายกานต์  การิเทพ
2. เด็กชายวิชัย  ท่องธรรมชาติ
3. เด็กชายสุรินทร์  จรูญคงคา
 
1. นางสาวจงจิตร  หลวงแก้ว
2. นายพีรณัฐ  เชียงแก้ว
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง 15 โรงเรียน ตชด.บ้านแม่กลองใหญ่ 1. เด็กชายจื้อ  แซ่จ๊ะ
2. เด็กชายดัว  แซ่จ๊ะ
3. เด็กชายเซ้ง  แซ่โซ้ง
 
1. นายบุญมาก  แซ่ว้าง
2. นางมาลินี  อโนทัย
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายดำรงค์  ธนมงคลวารี
2. นายพรชัย  พนวาสากุล
3. นายพะดิ๊  -
 
1. นายธนศักดิ์  ซิโน
2. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กชายธนิษฐ์  แซ่วื่อ
2. เด็กหญิงนลัท  เล่าปัญญาทรัพย์
3. เด็กหญิงศิวิกา  แซ่ม้า
4. เด็กชายสมบูรณ์  แซ่กือ
5. เด็กหญิงอรวรรณ  แซ่หลอ
6. เด็กหญิงเก็จมณี  แซ่กือ
 
1. นายกษิดิศ  ดีวังทอง
2. นางสาวพรทิพย์  พักใคร่
3. นางสาวอรพิน  ทำจริงจัง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75 เงิน 37 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กชายขจรยศ  มังกรอัศว
2. เด็กชายจิตรภณ  แซ่ว้าง
3. เด็กหญิงทิวารัตน์  แซ่ย่าง
4. เด็กชายฝง  แซ่ม้า
5. นางสาววนันพร  แซ่ย่าง
6. นายเกษม  แซ่ม้า
 
1. นายกษิดิศ  ดีวังทอง
2. นางสาววันเพ็ญ  ปันอิน
3. นางสาวอรพิน  ทำจริงจัง
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.8 ทอง 29 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  การะยม
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สิระใจ
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เครือคำอ้าย
 
1. นางสาวกาญจนา  สมุทร์นาวี
2. นางสาวดวงมณี  เขื่อนทหาร
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงขวัญ  --
2. เด็กหญิงขวัญฤดี   นาคสวาท
3. เด็กหญิงธัญญาทิพย์    หมู่ปัน
 
1. นายพีระพงษ์  ฟักทองอยู่
2. นางรำพึง  ฟักทองอยู่
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 82 ทอง 27 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กหญิงน่อล่าพอ  เพลาวิวรรชน์
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เลิศวงศ์หากุล
3. เด็กชายวิชัย  -
 
1. นางสาวกฤษณา  มั่นยุติธรรม
2. นางสาววิภูษนา  ปราจันทร์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 27 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายกิตติธัช  แซ่ย้าง
2. นางสาวดวงดาว  แซ่ว่าง
3. นางสาวสุปราณี  กรชูโชค
 
1. นายวิชาญ  ไชยกาญจน์
2. นางสาวสุพิศ  ศรีบัว
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 79.6 เงิน 15 โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. เด็กหญิงกานติมา  กันทะวงค์
2. เด็กหญิงชามีม  เกตุแสง
3. เด็กหญิงโสภา  ศิริจิรัสยา
 
1. นางกมลเนตร   จิตตะ
2. นางสาวสุนันทา  ปิ่นแก้ว
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.8 ทอง 26 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  หิรัญทาสันต์
2. นางสาวสุดใจ  สมัยสกุลวนา
3. นางสาวเกศแก้ว  วนาคุ้มครอง
 
1. นางจินตนา  พัดนิ่ม
2. นางสาววรรณวิสาข์  สีเทา
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 30 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   อยู่กันทรากร
2. เด็กหญิงปราณี  สันทัดพนาไพร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สงวนศรีสกุล
 
1. นางปรียานุช  ธารน้ำเดชา
2. นางสาวเจนจีรา  บุญเกตุ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวธิดาพร  เอกกำแหง
2. นางสาวสุวภัทร  หวังดงเจริญ
3. นางสาวอารีย์  มีมาก่อน
 
1. นางนิติกุล  สุทธหลวง
2. นางสาวศันสนีย์  สมบุตร
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กหญิงซาอู  -
2. เด็กหญิงวราพร  -
3. เด็กหญิงอรนุช  -
 
1. นางสาวกณิการ์  ปรือปรัง
2. นางสาวปริศนา  อินทรวงษ์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง 27 โรงเรียนบ้านแม่อุสุ 1. เด็กหญิงน่อทูวา  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงวนิดา  วงศ์เกิดคีรี
3. เด็กหญิงสุริตา  ไพรสถิตสวาท
 
1. นางกัลลญา  แก้วมณี
2. นางสาวพรปพรรณ  มั่นคง
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87.6 ทอง 19 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กชายก๊อต  -
2. เด็กชายประสงค์  ชัยวงศ์ธนา
3. เด็กชายแสวง  วิชิตชัยเจริญกุล
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 26 โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงพิกุล  แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงยุพิน  ธงชัยธนากุล
3. เด็กหญิงวิกาดา  วิสุทธิกุลชัย
 
1. นางธิติมา  ขอสุข
2. นางวันเพ็ญ  นะอิ
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80.2 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายภัทรพงษ์  วนาวีระเกียรติ
2. เด็กชายสุรินทร์  เจตนาเจริญโชติ
 
1. นางพลอยปภัส  จะเฮิง
2. นายสุทธิพงษ์  คำแก้ว
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74.4 เงิน 7 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กหญิงบุญยนุช  แซ่เฮ่อ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  โอฬารกิจพานิช
 
1. นางสาวกฤษณา  อินตามูล
2. นางสาวนฤนาถ  นาคะสุนทร
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 1. เด็กชายวันชนะ  ดวงแก้ว
2. เด็กชายออย  ต๊ะวงษ์
 
1. นางวันทนา  อินต๊ะวงศ์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 23 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กชายทัศน์พล  แซ่เท้า
2. เด็กชายพงศกร  เกษตรนพกุล
 
1. นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์
2. นายสมควร  เขม้นกสิกรรม
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กชายชัยธวัช  นิตย์อดุลย์
2. เด็กชายศตคุณ  แซ่หมี
 
1. นายจิรชัย  อุไรรุ่งโรจน์
2. นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กชายธนวันต์  ปู่อ่อง
2. เด็กชายโหมะวุยแฮ  สุขสันต์วิมาน
 
1. นายภัทรดนัย  สุขสำราญ
2. นายอิศยม  เครือคำแดง
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายนัฐวัฒน์  สุริยะวงศ์
2. เด็กชายวันชัย  -
 
1. นายเทพรัตน์  สุวรรณโฉม
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65.6 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กชายธนศวร  ประสานรัตน์
2. เด็กชายนคร  -
 
1. นายปณิธาน  แย้มจันทร์ฉาย
2. นายภัทรดนัย  สุขสำราญ
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 77 เงิน 14 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กชายตองอู  
2. เด็กหญิงอรจิรา  แซ่ม้า
 
1. นางสาวกรกนก  เตชะชัย
2. นายผจญ  ก่ำทา
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านมอเกอ 1. เด็กชายอ่องซออู  -
2. เด็กชายไกรวิน  กาญจนก่อเกียรติ
 
1. นายพิษณุ  กล้าณรงค์กร
2. นางสุปรางค์  ทนเพชร
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. นายสมชาย  แซ่กือ
2. นายโสภณ  จันทรมณฑล
 
1. นายกมัยเทพ  ศิริมา
2. นางสาววรรณิภา  นิ่มนวน
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ท้าววัฒนากุล
2. เด็กหญิงนารี  ท้าวแสงเจริญ
3. นางสาวน้ำใส  ท้าวแสงเจริญ
 
1. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
2. นายเอนก  รอดสการ
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายธนัตถ์   รณฤทธิ์ชัยกุล
2. เด็กชายสมชาย  --
 
1. นางสาวกฤษณา  ทิมนต๋า
2. นายภูมิ  ชาญประเทศ
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. นายณัฐนัย  แซ่ว้าน
2. เด็กชายนิรวิทย์  กมลมานพ
3. นางสาวปารีณา  แซ่เท้า
 
1. นายพิชญุตม์  คงทอง
2. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 99.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กชายกฤษฎา  เอี่ยมละออ
2. เด็กชายธนวัตน์  อ๊ะนา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ทิมุมหิ
 
1. นายทรงวุฒิ  กลิ่นหอม
2. นายธงชัย  ใจดี
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 1. เด็กชายธวัชชัย  คำแผง
2. เด็กชายภัควัต  คำหลวง
3. เด็กชายอรรถวิท  แสนคำ
 
1. นายชัยวัฒน์  เทียนนาวา
2. นางวารุณี  เทียนนาวา
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กชายทศวรรษ  องค์การ
2. เด็กชายปราโมทย์  พรมวิหาร
3. เด็กชายไกรเทพ  องค์การ
 
1. นางสาวพรพรรณ  สืบตัน
2. นายศุภวิชญ์  ปลูกปัญญาดี
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. นางสาวน้ำใส  ท้าวแสงเจริญ
2. นางสาวบุษบา  สรรค์วรรธนะ
3. นายหาญ  แซ่ย่าง
 
1. นายนพรัตน์  เครือปัญญา
2. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กหญิงชลิตา  แซ่ม้า
2. เด็กชายวรยศ  แซ่ว้าน
3. เด็กหญิงอาย  แซ่กือ
 
1. นายนพรัตน์  เครือปัญญา
2. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
 
160 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 84.6 ทอง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กุญชรชอบคีรี
 
1. นางณัฐมล  กลิ่นหอม
 
161 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 68.6 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปัฏฐมาภรณ์  ใสทา
 
1. นางสาวรัดเกล้า  แก้วปัญญา
 
162 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงสุทิตา  สีวิใจ
 
1. นางสาวนุจนาถ  พูลสวัสดิ์
 
163 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 1. เด็กชายเมียะตูเงีย  ไม่มี
 
1. นางสาวิตรี  นาคกล
 
164 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 54.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงหยุ่ยหลิง  หวง
 
1. นางสาวมธุริน  ผิวอ่อน
 
165 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กหญิงปราณี  คำปัน
 
1. นางสุธิตา  ทิยาคำ
 
166 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.4 ทอง 21 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  พรมขาว
 
1. นางสาวสุภาวดี  วันสนุก
 
167 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 23 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงจินตนา  -
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  จันทร์สายทอง
 
168 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 39 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กชายชลอรัณย์  จีสะอาด
 
1. นางวราภรณ์  แสงอุทัย
 
169 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านแม่อุสุ 1. นางสาวพูนสุข  จันทร์วันทา
 
1. นางสาวพิศมัย  กิ่งสกุล
 
170 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 26 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวมาลี  สกุลฬาชิธร
2. นางสาววาสนา  แสนยังกุล
3. นางสาวอรณี  แซ่กือ
4. เด็กชายอิง  แซ่หยาง
5. นางสาวเสาวลักษณ์  ชนิดาพงศ์พันธ์
 
1. นางณัฏฐ์ภรณ์  รัตนโชติปภาพร
2. นายโชคทวี  นันตา
 
171 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 96.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงยุพา  แซ่เป้ย
 
1. นายซิงโจว  แซ่หวัง
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กชายจอเอ่โพ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายนัฐพงษ์   นามวงษ์
3. เด็กชายบอย  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กชายแอ้เส  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กชายโพดา  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กชายไป่โซโม  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวนพกาญจน์  มั่นอ่วม
2. นายเอกราช  ทรายมะเริง
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านสามหมื่น 1. เด็กชายจิรพันธ์   อาชามุกดา
2. เด็กชายพงษ์เทพ   แขไขเพ็ญพักตร์
3. เด็กชายวีรศักดิ์   คีรีบรรณเจิด
4. เด็กชายเอกชัย   สงวนพนา
5. เด็กชายเอกพงศ์   อาชามุกดา
6. เด็กชายโสภณ   ดีสมไพบูลย์
 
1. นายประสิทธิชัย  ริยะขัน
2. นายสมพิศ  แจ้งเพิ่ม
3. นายอังคาร  เบ้านี
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นายคณิต   วรุณวราทร
2. นายชัยรัตน์  อาญาไพร
3. นายดิ๊แก  ตะวันหลวง
4. นายทีดี  -
5. นายธนิต   จาริกคีรี
6. นายสาธิต    คีรีพิศาล
7. นายองอาจ    ก้องภพสกุล
8. นายอรชาย    แดนไพรแม่เมย
 
1. นายธีรวิทย์    กวดขัน
2. นายภิเษก   ดอยแก้วขาว
3. สิบเอกมงคล  ใจเย็น
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 84.02 ทอง 16 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. นางสาวกุุลชา   แซ่ม้า
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เจริญผลิตผล
3. เด็กหญิงชรุตา  ท้าววัฒนากุล
4. เด็กหญิงญาณิน  แซ่ว้าน
5. นายดลสันต์   แซ่ท้าว
6. เด็กหญิงประติภา   แซ่ว่าง
7. เด็กหญิงร่มดี   ชมพูคีรี
8. เด็กหญิงอรณี  แซ่ว้าน
 
1. นายณัฐวุฒิ   ขาวแสง
2. นายสกลักษณ์   สิงหราช
3. นายหฤษฎ   รวมสุข
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 1. นางสาวณิชมน  แซ่ม้า
2. นางสาวน้ำค้าง  แซ่ลี
3. นางสาววรดา  แซ่ม้า
4. นางสาวสุวรรณี  มนัสมโนธรรม
5. นางสาวสุวินนา  แซ่ว้าง
 
1. นางสาวน้ำฝน  เทียนทอง
2. นางสาวเกษร  ปุดแดง
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 70.4 เงิน 22 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ถวิลชาวดอย
2. เด็กหญิงจารุณี  ขวัญชัยภูผา
3. เด็กชายจารุพงษ์  อาชาบำรุง
4. เด็กชายตะวัน  สายเผ่าพันธุ์
5. เด็กหญิงพิมผกา  ประชาชื่นใจ
6. เด็กหญิงรพีพรรณ  โสภณพนิดา
7. เด็กหญิงลดาภรณ์  บัวทองสิงขร
8. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เชี่ยวชาญการงาน
9. เด็กชายสิทธิชัย  ธรรมบงกชกุล
10. เด็กหญิงสุภานันต์  บุญเสริมพนา
11. เด็กหญิงเสาะลา  บริบูรณ์ขุนเขา
12. เด็กหญิงแป๊ะแป๊ะ  วนานิเวศ
 
1. นางสาวจินดา  จานะศักดิ์
2. นางชนิกา  มหานาม
3. นางสมพิศ  วงษ์อำนาจ
4. นางสาวสิริลักษณ์  จันตา
5. นายเดชชาติ  กมลกวีภัสสร
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 44 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงนภาพร  โชติรสสกุล
2. เด็กชายพรชัย  -
3. เด็กหญิงสุนารี  ชุมภู
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วังธิยอง
2. นางพรรณ์ทิพย์  พรชัย
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.5 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ก้องพนาไพรสณฑ์
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แซ่กือ
3. เด็กหญิงสโรชา  ปาหา
 
1. นางดารุณี  เครือคำอ้าย
2. นางนงพงา  น้อยนวล
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 64.29 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 1. เด็กหญิงพัชรา  วนาไพรศาล
2. เด็กหญิงวิไล  สุรางคนาไพร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พรหมงาม
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กหญิงนงนุช  -
2. เด็กหญิงีิรินลดา  -
 
1. นางพิมพ์ใจ  สุภีกิตย์
2. นางวรารัตน์  มาน้อย
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 38.86 เข้าร่วม 27 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงมาริสา  ตุ่นจันทร์
2. เด็กชายสมชาย  จันทร์แจ่มศรี
 
1. นางญาณิศา  ใจยาเก๋
2. นางสาวนิกูล  อิทธิเตชสี
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 79.62 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายกิติกรณ์    เวียงกุมภา
2. เด็กชายฉิฉิ   วนาเฉลิมภูมิ
 
1. นายคมสัน  สุนันทนาการ
2. นายธรรมนูญ  แจ่มอยู่
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กชายบ่าว  โปร่งหลวง
2. เด็กชายสุทธิชัย  เฒ่าเทพ
 
1. นายผดุงเกียรติ  ปานแดง
2. นางสาวศรีไพร  ใจยา
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กชายสมชาย  -
2. เด็กชายสุทัศน์  -
 
1. นางสาวภริตพร  คารมย์
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายไชโย  แซ่กือ
 
1. นางสาวจีรพร  สนิท
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านแม่กาษา 1. เด็กหญิงสิริยากร  ปัญญา
 
1. นางสาวสุรางคณา  ใบยา
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงกรกมล  เต็มใจเจริญ
 
1. นางสาวแสงสุดา  ใจลังกา
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงมันทนา  อยู่ประตู
 
1. นางสาวมัณฑนา  อินปริก
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 18 โรงเรียนบ้านจกปก 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วจันทร์
 
1. นางสีนวล  เสมกันทา
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 62.33 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กชายบัณฑิต  จิตจริง
 
1. นางสาวแสงเดือน  ด้วงคำ
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายทีลอซู  -
2. เด็กชายยอดชาย  -
3. เด็กหญิงอำพร  ดวงมะโน
 
1. นางณัฐมล  กลิ่นหอม
2. นางสาวเพ็ญนภา  ตุ้ยขม
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กชายวรวุฒิ  มะลิด
2. เด็กชายไทยแลนด์  -
 
1. นางสาวพรพรรณ  สืบตัน
2. นางสาวสายใจ  เอี้ยงหมี
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงณิชา  จันทรมณทล
2. เด็กชายภุชงค์  แซ่หาง
 
1. นางจันทภา  ยาเป็ง
2. นางสุนิสา  คงอมรคีรี
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.5 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงศศิธร  สิงห์อนุสรณ์
2. เด็กชายอนุรักษ์   ตาลาว
 
1. นายฤทธิกร  บางทิพย์
2. นางสุพรรณี  แก้วปาเขียว
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.5 ทอง 19 โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงจันจิราพร  สุขนิ่ม
2. เด็กหญิงซาซาเอ  -
3. เด็กหญิงนิชนันท์   -
4. เด็กหญิงพรธีรา  อุไรรุ่งโรจน์
5. เด็กหญิงมุกดา  -
6. เด็กหญิงอภิชญา  เจริญตกุลกิจ
7. เด็กหญิงเกศินี  ปานเพ็ชร
 
1. นางสาวณัฐชฎา  หลวงพระบาง
2. นางสาวมัยญารัตน์  กาดำ
3. นางแสงอรุณ  สอนไชยา
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายจำนงค์  จันทรมณทล
2. เด็กหญิงดวงใจ  พยุงพนม
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชะเวรัมย์
 
1. นายสุพัฒน์  สุริยะวงศ์
2. นางสุรีย์  แสงอรุณ
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 35 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงวรรณิศา  บุญสูง
2. เด็กชายสิทธิกร  ใจยา
3. เด็กหญิงอทิศรี  ต้าวคำตัน
 
1. นางสาวพรพรรณ  สืบตัน
2. นางสาวสายใจ  เอี้ยงหมี
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 28 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กชายชรินทร์  อินแก้วปวงคำ
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ต้าวคำตัน
3. เด็กชายพรรดิ์ฐกาย  คำปึง
 
1. นางสาวพรพรรณ  สืบตัน
2. นายศุภวิชญ์  ปลูกปัญญาดี
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงปราณี  ขวัญมนตรี
2. เด็กชายอำพล  แซ่ว้าน
3. เด็กหญิงเมษา  พยุงกระสินธิ์
 
1. นายทนง  ไขทา
2. นางสุรีย์  แสงอรุณ
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.8 ทอง 10 โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงรัตติกาล  วิใจวงษ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  -
3. เด็กหญิงสุทธินี  ดาราบรรพต
 
1. นางธิติมา  ขอสุข
2. นางวันเพ็ญ  นะอิ
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 19 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงชาลิสา  พารหม์เกษร
2. เด็กหญิงอรัชพร  กันธวัง
 
1. นางสุภางค์  กันทะ
2. นางเดือนเพ็ญ  รักประชา
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.2 ทอง 23 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงธงชัย  -
2. เด็กหญิงรินธิดา  หม่อนกันทา
3. เด็กหญิงวิภาวินี  ฟูตุ้ย
 
1. นางสาวพรพรรณ  สืบตัน
2. นายศุภวิชญ์  ปลูกปัญญาดี
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 25 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายชาติชาย  -
2. เด็กชายชุมพล  สุขศรีไพรพนา
3. เด็กชายสมคิด  -
 
1. นายพิทักษ์  แก้วจันเถิน
2. นางสุภางค์  กันทะ
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. นายณัฐกร  วงษ์ธัญญะ
 
1. นางสาวภัทรศิยา  บุญมา
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.8 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปูแป้ 1. เด็กชายศุภชัย  พิทยาพรชัย
 
1. นางสาวจันทิมา  ปิ่นสกุล
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 1. เด็กชายเจษฎาพล  ทันวัน
 
1. นางญาณิน  นุรังษี
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 73.6 เงิน 17 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงวันวิสา  มาลาน
 
1. นางญานี  ปัญจานนท์
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 33 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายง่วยหลิน  -
 
1. นางสาวปวริศา  จิติ
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดาราบรรพต
2. เด็กหญิงพอวาวา  -
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์  -
4. เด็กหญิงมีนา  -
5. เด็กหญิงอทิตยา  วัฒนาวีระกิจ
6. เด็กหญิงไปรยา  จินดาบรรพต
 
1. นางสาวจารุวรรณ  กันทะมูล
2. นางสาวณัฐชฎา  หลวงพระบาง
3. นางเพาพงา  ชิ้นหนึ่ง
 
211 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 1. เด็กชายอรรถพล  แก้วเอ้ย
 
1. นางสาวสมพิศ  แสงเงิน
 
212 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 63 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านจกปก 1. เด็กหญิงคำหล้า  -
 
1. นางสีนวล  เสมกันทา
 
213 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87.6 ทอง 16 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนรภัทรพิมิล  ก่อเกียรตินพกุล
 
1. นางกันตพัฒน์  ก่อเกียรตินพกุล
 
214 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กชายคุณากร  โชติรสสกุล
2. เด็กชายจอเยี่ยชอ   -
3. เด็กหญิงไพรวัลย์  ทังสุรชัย
 
1. นายกฤษฎากานต์  จิ๋มะลิ
2. นางศุภานัน  ทิศอุดร
 
215 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กหญิงสุรุดี  -
2. เด็กชายอูแอแล   -
3. เด็กหญิงเอวาโพ  -
 
1. นายญาณวุฒิ  ฟองใหญ่
2. นางสาวบุญรัตน์  พันละดี
 
216 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ - - - โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 1. นางพัชรา  อังกูรขจร
 
 
217 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ - - - โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. นายญาณวุฒิ  ฟองใหญ่
 
 
218 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. นางพิไลวรรณ  ศรีจริยา
 
 
219 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 1. นายณัฐวัฒน์  สมมะโน
 
 
220 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. นางศรีวรรณ  หมวกชา
 
 
221 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนบ้านปูแป้ 1. นางมยุรี  เรือนมา
 
 
222 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนบ้านแม่ปะ 1. นางชลอรัตน์  ชูสกุล
 
 
223 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. นางปริมยากร  ไมตรี
 
 
224 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. นางชลลดา  เข็มทอง
 
 
225 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านแม่ปะ 1. นางขัตติยา  กาญจนคงคา
 
 
226 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 1. นางวนัสนันท์  ใจดี
 
 
227 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - - - โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 1. นายชูสิทธ์  ชูสกุล
 
 
228 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1. นางชฎารัตน์  เวียงดาว
 
 
229 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. นางพรสวรรค์  เสาโกมุท
 
 
230 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนบ้านแม่อุสุ 1. นางปรตา  จันทาวงศ์
 
 
231 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. นางสาวทำนอง  แพนมะณี
 
 
232 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ บูรณาการ - - - โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพ 182 1. นายอรรถพรรณ  วุฒินนทนันท์ชัย
 
 
233 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน บูรณาการ - - - โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. นางจารึก  พลายชุม
 
 
234 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แนะแนว - - - โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพ 182 1. นางนิตยา  อุ่นใจ
 
 
235 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - - โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. นางธัญชนก  ใหม่จันทร์แดง
 
 
236 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - - โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. นางสาวปราณี  ศรีคำวงค์
 
 
237 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 1. นายอดุลย์  เทศสาย
 
 
238 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางกนกวรรณ  กาศทิพย์
 
 
239 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. นายเอกชัย  พันธุลี
 
 
240 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) 1. นางสาววาสนา  สาเลิศ
 
 
241 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นางสาวสไบทิพย์  สุริยะวงศ์
 
 
242 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นางศิริรัตน์  คำแก้ว
 
 
243 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. นายสุริยัน  อนุวงศ์
 
 
244 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นางสาวนัฐธิดา  ใจคำ
 
 
245 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - - - โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นายโยธิน  พรชัย
 
 
246 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. นางรำพึง  ฟักทองอยู่
 
 
247 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพ 182 1. นางพิมพ์พิสา  กล่ำคลัง
 
 
248 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง    
249 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นายภิเษก  ดอยแก้วขาว
 
 
250 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. นางจันยา  วงจันทร์งาม
 
 
251 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง - - - โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 1. นายธนพล  ดอนโคตร
 
 
252 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง - - - โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 1. นางภัคธินี  ทองนพคุณ
 
 
253 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดกลาง - - - โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. นายสุเทพ  ธรรมจักร์
 
 
254 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนบ้านแม่อุสุ 1. นายภิเษก  คำน่าน
 
 
255 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง - - - โรงเรียนบ้านแม่ปะ    
256 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดกลาง - - - โรงเรียนกลาโหมราชเสนา