สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายนิธิภูมิ  เเสนแก้ว
 
1. นางสาวสมพิศ  ทิพยเกษร
 
2 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ทาทิพย์
 
1. นางสาวอาทิตย์ติยา  ใจเย็น
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 1. เด็กหญิงมัทนา  รัตนวงศ์
2. เด็กหญิงศิริวิภา  เชื้อเถาว์
3. เด็กหญิงสาวินี  สุทธินา
 
1. นางชลัยรัตน์  วรพัฒน์โรจนา
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงนันทกาญจน์  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงรุจิรา  วิชยาภัย
3. เด็กหญิงอาภาพร  แซ่ว่าง
 
1. นางวัชรี  เถินบุรินทร์
2. นางสาวอินทุอร  ดีวังทอง
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 62.51 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายแอนโทนีโอ  จูเนียร์ ร๊อชชี่
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ทิมา
 
6 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายดนัย  พาต่อ
2. เด็กชายธนาธิป  ปวีณศิลป์
3. เด็กหญิงน้ำฝน  บุญเรือง
4. เด็กหญิงน้ำเพชร  สร้อยทอง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  เสือเล็ก
 
1. นางพนารัตน์  ผลถวิล
2. นายภีรพันธ์  เดชะวงศ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีสุภาจันทร์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สิงห์โต
 
1. นายวัลลพ  ใจรักษา
2. นางเกษศิรินทร์  ใจรักษา
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปาลิตา  เถาว์แสน
2. เด็กหญิงพชรพร  บัวป้อม
3. เด็กชายเกียรติชัย  ป้อมศิลา
 
1. นางคำแปง  มูลวงษ์
2. นางวราภรณ์  รวมชัย