สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายสราวุฒิ  พึ่งอินทร์
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
2 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วกลม
2. เด็กหญิงกชพร  บัวลอย
3. เด็กชายกฤษฎิ์  ทองศร
4. เด็กหญิงญาณิศา  ยอดบุญเรือง
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อิงเมือง
6. เด็กชายณัฐพล  จุ้ยชำนาญ
7. เด็กชายณัฐพล  จันทร์ฤทธิ์
8. เด็กชายณัฐพล  โฉมงาม
9. เด็กชายณัฐวัตร  พัดชาวนา
10. เด็กชายธนกร  กองทองนอก
11. เด็กชายธนทัต  จันทร์ฤทธิ์
12. เด็กชายธเนศ  สัตย์ธรรม
13. เด็กชายนรินทร์ธร  อินทร์ครอง
14. เด็กหญิงนิศา  พันคง
15. เด็กชายบัณฑิต  จันทร์เทศ
16. เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์ฤทธิ์
17. เด็กชายภูสิทธิ์  ออสถิตย์
18. เด็กหญิงรุจิษยา  ปิณสา
19. เด็กชายวรรณรัตน์  แก้วบุญขุน
20. นางสาววรินทร์ทิพย์  อยู่เมฆ
21. เด็กชายวัชรากร  มนเดช
22. นางสาววิลัยพร  วันทนา
23. เด็กหญิงศศิวิมล  ชลไชสง
24. เด็กชายสราวุฒิ  พึ่งอินทร์
25. เด็กชายสิทธิพล  มูลเพ็ง
26. นางสาวสิวนันท์  เสือนิ่ม
27. เด็กหญิงสุจิตรา  อุ่นทะยา
28. เด็กหญิงสุนิตา  เสืออินทร์
29. เด็กชายสุเมธ  จันทร์ฉาย
30. เด็กชายอภิรักษ์  หลำคำ
31. เด็กหญิงอรณิช  เทพนิกร
32. เด็กหญิงอรณิชา  ไชยสุข
33. เด็กหญิงอาทิตยา  ยศเดช
34. เด็กหญิงเจนจิรา  เกศแก้ว
35. เด็กหญิงเนตรนภา  วุ่นแม่สอด
36. เด็กหญิงเพลินตา  อิงอาน
 
1. นายกมล  หอมหวล
2. นางนที  อ่อนทอง
3. นายนพดล  เพ็งอำไพ
4. นายสมศักดิ์  ใจจันทร์
5. นายสุชาติ  ชัยแจ้ง
6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์
7. นางสาวอัญชลี  สีสัน
8. นางเรณู  จุฑาคุปต์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ดีเมฆ
2. เด็กชายปิยะ  ชาติไทยเจริญ
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  เชื้อดี
 
1. นายชุมพล  จันทร์สายทอง
2. นายมีชัย  ชาติไทยเจริญ
 
4 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายอารีย์  ยันส์เซิน
 
1. นางสาวรฐา  ผลดี
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 1. เด็กหญิงอริษา  สอนคุ้ม
 
1. นางสาวนันทวรรณ  พันธ์ช่อทอง