สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กชายจารุพงษ์  อิ่มสวาสดิ์
2. เด็กชายทิม  มาชินสกี้
 
1. นางสาวโสมวรรณ  ยอดสุวรรณ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงมาลี  นายดี
 
1. นางสาวอัญชลี  นะวัน
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 51.82 เข้าร่วม 21 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 1. เด็กชายปรัชญา  ระบู่
2. เด็กชายโอฬาริก  ปัญญาวงศ์
 
1. นายอัศวิน  คำปัน
2. นายอิสราวุฒิ  เอกนันทา
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 41.98 เข้าร่วม 22 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายชัยณรงค์  ครบุรี
2. เด็กชายวิเชษฐ์  เนื่องเอม
 
1. นายนพดล  โพธิติ
2. นายสุพจน์  หินทอง
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 47.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายฌานนท์  พงษ์สาร
 
1. นางสุมัชญา  จะวรรณะ
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 56.92 เข้าร่วม 32 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายธันธรณ์  ปิ่นพันธ์
2. เด็กชายนนทกร  บัวติ๊บ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บัวเกตุ
2. นายสุพจน์  หินทอง
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ 1. นางสาวธนาภรณ์  มั่งเชียง
2. เด็กหญิงปาหนัน  ขวัญมั่น
 
1. นางสาวกาญจะนา  พันทิม
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ 1. เด็กชายสุทธิภัช  ทองหม้อ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  นิลขลัง
 
1. นายฐิติวัสส์  ตาเอื้อย
 
9 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 40 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 1. นายกิตติ  วงศ์วานศิริ
2. นายแสง  แซ่ว่าง
 
1. นางคณัสนันท์  ชำนาญกิจ
 
10 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 35.52 เข้าร่วม 40 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายนัฐธวัช  ไผ่แก้ว
2. เด็กชายวัชรพล  อยู่เมฆ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บัวเกตุ
2. นายสุพจน์  หินทอง
 
11 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 42 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ไชยมา
 
1. นางบุษบง  ม่วงไตรรัตน์
 
12 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 51.4 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านท่าเล่ 1. เด็กชายพิทยา  เขียนวงศ์
 
1. นางสาวพนิดา  บุตรที
 
13 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 1. เด็กชายนิพนธ์  แซ่ย่า
 
1. นายพิเชษฐ์  แสนยาสมุทร์
 
14 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 44 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทิพย์เจริญ
2. เด็กหญิงลภัส  เอี่ยมสืบทับ
3. เด็กหญิงสวิชญา  สินพรมมา
 
1. นายธนพันธ์  จันสายทอง
2. นางสุภัทรา  ป้าดีเหนือ