สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองพลับ
 
1. นางสาวประทุม  โม้พวง
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79 เงิน 40 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณิชมน  พันลุตัน
 
1. นางมาลี  การะเกษ
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. นางสาววิชญาพร  ขันทอง
 
1. นางศันสิตา  คงปาน
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 76 เงิน 29 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายคณิน  นิยมพัฒนาพาณิชย์
 
1. นางสาวณัฐริน  บุณยมณี
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 34 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงกนกพร  โสมมา
 
1. นางตุลารัตน์  พิมนิสัย
 
6 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 14 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กชายคเชนทร์  ชายศักดิ์
2. เด็กชายจักรพันธ์  วงษ์มหาวรรณ
3. เด็กหญิงอรภาภรณ์  จันทวี
 
1. นางสาวปราณี  แก้วมา
2. นางไกรวัลย์  กัญญา
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 1. เด็กชายวีรภัทร  รอดหิรัญ
 
1. นายอิสราวุฒิ  เอกนันทา
 
8 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.4 เงิน 28 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คงสุข
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สังขบูรณ์
3. เด็กหญิงเปรมกมล  ใจคำ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  สิทธิ
2. นางจงกล  บุญพิทักษ์
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79.2 เงิน 14 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จันหมวก
2. เด็กชายศิริโชค  สาคร
3. เด็กชายอัครพนธ์  สาคร
 
1. นายกรกฎ  กล่ำบุตร
2. นางบุญนิ่ง  จะบัง
 
10 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 77.2 เงิน 25 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 1. เด็กชายศรันยู  ท่อสกุลฉลาดเลิศ
2. เด็กหญิงสุวรรณี  บุญทา
3. เด็กชายเย้ง  แซ่ล่อ
 
1. นางสาวธรรญชนก  ทองอ่ำ
2. นางสุพัตรา  ปินตา
 
11 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 75.2 เงิน 39 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายธนวัฒน์  ฉายแสง
2. เด็กชายศุภชัย  สุขแก้ว
3. เด็กหญิงเกศมณี  ภูวนันตานนท์
 
1. นายศิลปกร  เมืองสมบัติ
 
12 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 16 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายชูชาติ  แซ่ย่าง
2. เด็กชายวิทยายนต์  แซ่ว่าง
 
1. นายวิทูล  อยู่บุญ
 
13 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 76.13 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 1. เด็กชายมานพ  แซ่ลี
2. เด็กชายวีรภัทร  แซ่ม้า
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  นาคสวาท
2. นายสุรภัณฑ์  แสนต่างใจ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 32 โรงเรียนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ใบป้อ
2. เด็กหญิงจิตตมาส  ขัดบัว
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  ดีฟื้น
4. เด็กหญิงสิราวรรณ  บึกสันเทียะ
5. เด็กหญิงอภิชญา  เสงี่ยมศักดิ์
 
1. นางมาลี  นวลนิ่ม
2. นายอภิชาต  เลื่อนชิด
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76.8 เงิน 35 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรวงษ์
2. เด็กหญิงนลพรรณ  คำใจ
3. เด็กหญิงพิมรพัฒน์  เพชรจินดา
4. เด็กหญิงวาสนา  อินทฉิม
5. เด็กหญิงอรณิชา  มณฑา
 
1. นางสาวนาตยา  สุขสุวรรณ
2. นางสาวสิรินภา   สุขแจ่ม
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 75.78 เงิน 19 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฏฐกิตต์  สียะ
2. เด็กชายพิเชษฐ์  สุขเกษม
3. เด็กชายศุภเมธ  แก้วนา
4. เด็กหญิงอารยา  นิลสิงห์
5. เด็กหญิงเกษราภรณ์  สัพทน
 
1. นางสาวบังอร  บุญชู
2. นางสาววารุณี  บุญมา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงท้าว
2. เด็กชายจิรพัฒน์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายธรรมรักษ์  แซ่ย่าง
4. เด็กชายบารมี  นิธิเมธา
5. เด็กหญิงบุษบา  ยืนยงคีรีมาศ
6. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่ย่าง
7. เด็กชายวรนาท  แซ่ว่าง
8. เด็กชายวรายุทธ  จิรวัฒนกุลชัย
9. เด็กชายวิษณุ  แสงท้าว
10. เด็กชายวิเชียร  แซ่ว่าง
11. เด็กชายสมศักดิ์  แซ่ย่าง
12. เด็กชายสุริยา  แซ่ย่าง
13. เด็กชายอนุชาติ  แซ่ย่าง
14. เด็กชายอนุชิต  ฉิมสุด
15. เด็กชายอภิรักษ์  แซ่ย่าง
16. เด็กชายเทพศุกร์  แซ่ย่าง
17. เด็กหญิงเพชรรัตน์  แซ่ย่าง
18. เด็กชายไกรยุทธ  แซ่ย่าง
19. เด็กชายไกรวิท  มีเอื้อย
20. เด็กชายไกรวิทย์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวทุติยภรณ์  โพร้งพนม
2. นางนันทนา  มูลงาม
3. นางประกายรุ้ง  อุดมเกตุ
4. นางปราณี  แหวเมือง
5. นายพจนารถ  รอดอ่อง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 78.2 เงิน 44 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มากเมือง
2. เด็กหญิงจันทกานต์  อินทะน้อย
3. เด็กหญิงชิดชนก  กุนท้อ
4. เด็กชายฐิติวัฒน์  เหล็กเพชร
5. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ถมทอง
6. เด็กชายปาราเมศ  สุยะ
7. เด็กชายสราวุฒิ  ผลไม้
8. เด็กหญิงสุพิชชา  มีกลิ่น
9. เด็กหญิงอนันดา  อิ่มเอี่ยม
10. เด็กหญิงเนตรชนก  แซ่กือ
 
1. นางสาวชนิภา  ตุ่นสายบู่
2. นางสิริลักษณ์  มาภรณ์
3. นางอารีย์  ชำนิเขตรการณ์
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 71 เงิน 16 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  ม่วงศรีเพชร
2. เด็กหญิงกมลชนก  ทองเต็ม
3. เด็กหญิงกัญญาภัค  ตั้วมาก
4. เด็กหญิงกัณฐิกา  ภูครองเพชร
5. เด็กหญิงกานติมา  ฟักขำ
6. เด็กหญิงธนันญา  สีกัน
7. เด็กหญิงพัชริดา  สอนคำ
8. เด็กหญิงมานิกา  พรมสายบัว
9. เด็กหญิงรุ่งนภา  คำสุข
10. เด็กหญิงลัดดา  ยาแก้ว
11. เด็กหญิงวราภรณ์  ดอกไม้
12. เด็กหญิงวันวิสา  พรหมมา
13. เด็กหญิงศศิธร  โพธิเกิด
14. เด็กหญิงสุธิดา  สีไก่แก้ว
15. เด็กหญิงสุวนันท์  มอญจันทร์
 
1. นายชวลิต  หนูวงษ์
2. นางสาวชุลีพร  คันธะเนตร์
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 75 เงิน 10 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  วุ่นแม่สอด
2. นางสาวกนกวรรณ  พูนปิยะทรัพย์
3. นางสาวดารารัตน์  เชื้อเมืองพาน
4. เด็กหญิงบุษราภรณ์  นนทพรม
5. นางสาวพิมพ์ใจ  อ่อนพรม
6. นางสาวมณิการ์  ปัญญาวงษ์
7. นางสาววันนิสา  บุญเม่น
8. เด็กชายวิทูร  กันวงศ์
9. เด็กหญิงวิภาลัย  บุญชู
10. นางสาวสุดารัตน์  อย่าเสียสัตย์
11. นางสาวสุนันทา  แจ่มวงษ์อินทร์
12. นางสาวสุรีรัตน์  ขาวสุข
13. เด็กชายเพชรอรุณ  คล้ายเจริญ
14. นางสาวเรณู  ทองดี
15. นางสาวโยษิตา  ภูดวง
 
1. นางสาวกมลกานต์  แสนอินต๊ะ
2. นายชวลิต  หนูวงษ์
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 39 โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 1. เด็กหญิงฐาริณี   บกแก้ว
2. เด็กชายธนวันต์  ตั้งใจพิทักษ์
3. เด็กหญิงอติลักษณ์  วงษ์พวง
 
1. นางสุกัญญา  ลำภู
2. นางอัญชนา  เกตกลมเกลา
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงชนารดี  ชอบประดิษฐ์
2. เด็กหญิงพรลภัส  จันทร์วิไลนคร
 
1. นายต่อพงษ์  มาพงษ์
2. นางถวิลจิต  ชาตะเวที
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. นางสาวจินตนา  ใจยา
2. นางสาวศศินา   พุ่มสลิด
 
1. นางสุธาธินี  ปาแดง
 
24 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. นางสาวชนารดี  ศรีเผือก
2. นางสาววรชา  ยะถา
3. นางสาววราภรณ์   เชื้อบัว
 
1. นางพัชรินทร์  นวลแก้ว
2. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
 
25 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 71 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงฐัมพิตา  หาระคุณ
 
1. นางสุภัทรา  ป้าดีเหนือ
 
26 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1. เด็กหญิงจอมสุดา  ขวัญเมือง
2. เด็กหญิงศิริวิภา  สุประเก
 
1. นางสาวนิสา  คงสกุล
 
27 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายอนุชิต  อะภัย
 
1. นายสุวรรณ  ใจเรือน
 
28 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 77 เงิน 37 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 1. เด็กชายพรรณ  ทองสุระวิโรจน์
2. เด็กชายภูวนาท  ดาวงษ์
3. เด็กหญิงสุชานาถ  แดงปรก
 
1. นายพิทักษ์  วิเศษศักดิ์ศรี
2. นางสาววรรณี  สุยะชัย
 
29 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 71 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลชัยชนะวิทย์ 1. เด็กชายศุภกิตต์  สำอางค์
 
1. นายธีรพล  คงมีผล
 
30 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 76.33 เงิน 7 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายสิทธิพล  มูลเพ็ง
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
31 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 29 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรวลัย  เฟื่องฟอง
 
1. นายสมชาย  รอดคุ้ม
 
32 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 76 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1. เด็กหญิงปณาลี  สวนศรี
 
1. นางเพ็ญศรี  อึ้งพงษ์ธิป
 
33 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 74.5 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  นิลประดับ
2. เด็กหญิงจิรัชยา  มูลรัตน์
3. เด็กชายชนะพล  ชินบุตร
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวเขียว
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เกตุด้วง
6. เด็กหญิงพิชญ์สินี  อินทรเกษม
7. เด็กหญิงวริศรา  อังอดุลย์
8. เด็กหญิงสุเมธา  สิงห์โต
9. เด็กหญิงเจนจิรา  ม่วงไหม
 
1. นางสาวดวงเดือน  วิรุณทอง
2. นางนันทยา  อุ๊ดจิ๋ว
3. นางสาวอาทิตย์ติยา  ใจเย็น
 
34 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76.66 เงิน 27 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสรารีย์  มั่นแก้ว
 
1. นายวีระศักดิ์  โตนาค
 
35 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กชายหฤษฎ์  ตุ่นตา
 
1. นางปภาวรินท์  เลิศขามป้อม
 
36 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.18 เงิน 28 โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กชายธนพล  ครุฑจับนาค
 
1. นายณัฐวุฒิ  หลอมทอง
 
37 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กชายทศพร  ลาทอง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ฉิมมั่น
 
38 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.56 เงิน 41 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สวนศรี
 
1. นางเพ็ญศรี  อึ้งพงษ์ธิป
 
39 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 19 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กชายสหรัฐ  มากทอง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ฉิมมั่น
 
40 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงปานไพลิน  มณีรัตน์โสภณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญหลง  ทองพิจิตร
 
41 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.66 เงิน 37 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 1. เด็กหญิงกิตติพร  บุญทองอ่อน
 
1. นายวีระ  ร้อยกรอง
 
42 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.5 เงิน 26 โรงเรียนบ้านดงลาน 1. นายสุทัศน์  หล่าอ่อน
 
1. นายณัฐวุฒิ  หลอมทอง
 
43 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  หมื่นทุม
2. เด็กชายกิตติกร  จันทร์ฉาย
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  รองบุตรศรี
4. เด็กหญิงกุลสตรี  เกิดฤทธิ์
5. เด็กหญิงขวัญฤดี  สีสาโคตร
6. เด็กชายจรัลชัย  วิระบุตร
7. เด็กหญิงจินดาหรา  พิมภาค
8. เด็กหญิงจิรารัตน์  รอดบ้านยาง
9. เด็กหญิงฉายรวี  อิ่มเอี่ยม
10. เด็กหญิงชนิดา  ขัตเนตร
11. เด็กชายณรงค์ชัย  แก้วชัย
12. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีลาด
13. เด็กชายทักษิณ  บุญเสริม
14. เด็กชายธนพล  แดงนา
15. เด็กหญิงธัญสมร  จันทร์ฉาย
16. เด็กหญิงธีรดา  ราชสุนทร
17. เด็กชายธีรยุทธ  ไกรฤทธิ์
18. เด็กชายนิวัฒน์  สิงหล้า
19. เด็กหญิงนุชรี  โสมา
20. เด็กชายพงษ์เพชร  แก้วยอดนิล
21. เด็กชายพันธวัธน์  ตะพานแก้ว
22. เด็กชายมนัส  แดงนา
23. เด็กชายยุทธพิชัย  บางยิ้ม
24. เด็กหญิงวรรณภา  คำเมือง
25. เด็กหญิงวิชญาพร  วังชา
26. เด็กหญิงศิลาณี  คำเมือง
27. เด็กหญิงสาริยา  บุญประโคม
28. เด็กหญิงสิรินทรา  สาริยา
29. เด็กหญิงสุนันทา  จุฑาขันธ์
30. เด็กหญิงสุพัตรา  กลัดทิม
31. เด็กหญิงสใบแพร  สังสะดี
32. เด็กชายอดิศร  ขัตเนตร
33. เด็กชายอรุณ  ศรีบรรเทา
34. เด็กหญิงอลิตา  ไพคำนาม
35. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  พันทาอามาต
36. เด็กชายเวชพิสิฐ  แดงนกขุ่ม
37. เด็กชายโชคศักดิ์  วิเศษศักดิ์
38. เด็กชายโชติพัฒน์  อิ่มเอี่ยม
 
1. นายวีรวัฒน์  สุดเฉลียว
 
44 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 78 เงิน 25 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจัณห์นิภา  ศรีวิชัย
2. เด็กชายจีรพล  เทียนสว่าง
3. เด็กหญิงชนิดา  ศิริโภคา
4. เด็กชายณัฐพล  ด่านกระโทก
5. เด็กชายธนกร  เสือมี
6. เด็กชายนภสร  บุญยงค์
7. เด็กชายปฏิภาณ  สิทธิเจริญ
8. เด็กหญิงวรวัลภ์  นิตยระวีวร
9. เด็กชายสุดชีพ  บุตรเสือ
10. เด็กหญิงสุรัตนา  ทองชาติไทย
 
1. นางสายพิณ  เมฆหมอก
 
45 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 20 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชพร  บัวลอย
2. เด็กหญิงญาณิศา  ยอดบุญเรือง
3. เด็กหญิงนิสา  พันคง
4. เด็กหญิงอทิตยา  ยศเดช
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เกศแก้ว
 
1. นายกมล  หอมหวล
2. นางนที  อ่อนทอง
3. นางสาวอัญชลี  สีสัน
 
46 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 79.2 เงิน 19 โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกรกฤต  บัวบาน
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  เกตุกลมเกลา
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา  นุชเนื่อง
4. เด็กหญิงขนิษฐา  ใจแป้
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  ผัดแสน
6. เด็กหญิงจิรวรรณ  เผือกสี
7. เด็กชายทินภัทร  หลวงปัญญา
8. เด็กหญิงธนพร  อุปคุต
9. เด็กหญิงธันยพร  คำไหว
10. เด็กหญิงนันทิญา  คงต๊ะ
11. เด็กชายภาคภูมิ  กุญชรชัย
12. เด็กหญิงรวิพร  สุใจยา
13. เด็กหญิงศิรินทิพย์  มีเกตุ
14. เด็กชายอัมรินทร์  บุญเพ็ง
15. เด็กหญิงอารีวรรณ  ชนะบุญ
16. เด็กหญิงเบญจพร  เกตุกลมเกลา
 
1. นายธนันท์กร  ชาญสุวรรณ
2. นางสาวพิชญาภา  สุทธิจันทร์เดช
3. นางสาววรีทิพย์  แก้วมา
4. นางสาวสุกัญญา  ขวัญเขียว
5. นางเรณู  จาดขำ
 
47 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 22 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราภา  มายะ
2. เด็กหญิงจีราพร  มายะ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  พูวอน
4. เด็กหญิงนลพรรณ  คำใจ
5. เด็กหญิงนิลาวรรณ  คุณคง
6. เด็กหญิงมณฑิตา  อ่อนบุญ
7. เด็กหญิงรวิภา  แหวใบ
8. เด็กชายวรัญญู  มีศรี
9. เด็กชายศรัณย์  วงศ์เมือง
10. เด็กชายสหรัฐ  สุภาเนตร
11. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อินสืบ
 
1. นางนภสร  ธรรมตันสกุล
2. นายพยนต์  สืบรอด
3. นางสาวศิริธร  ปรีชาวุฒิ
4. นางอภิญญา  เพิ่มพูล
5. นางเตือนใจ  สนปี
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 77 เงิน 17 โรงเรียนตากกวง 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  สมานวงษ์
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์   มารมณ์พันธ์
3. เด็กหญิงปวีรัตน์  พันศรี
4. เด็กหญิงพิชามญชุ์  นาคยิ้ม
5. เด็กหญิงศุภรัตน์  อินทร์โบราณ
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ประมัย
 
1. นางลักขณา  ทัศสุภาพ
2. นางสาวศิริวรรณ  พลโต
3. นางเพทาย  หิรัญนุช
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 77 เงิน 40 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ใจสา
2. เด็กหญิงมานิตา  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อ่อนจิ๋ว
 
1. นางกิ่งใจ  พลหาญ
2. นางรัตติยา  วงศ์หิรัญตระกูล
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 79.4 เงิน 43 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนาพร  เครืออิ่ม
2. เด็กชายธนากร  พิมมัชฉา
3. เด็กหญิงนพมาศ  สนฉาย
 
1. นางสาวเบญจพร  ภิญโญ
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70.4 เงิน 36 โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ 1. เด็กชายจิรสิน  ภวภูตานนท์
2. เด็กชายณัฐพล  แก้วกันฑา
 
1. นางฐิติภรณ์  หาวัน
2. นางสาวดวงกมล  เสือเหลือง
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 23 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายปารินทร์  อ่อนละม่อม
2. เด็กชายศิวกร  กมลดิลก
 
1. นางพรภัสสมล  ลิ้มทอง
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายกษิดิศ  มีสา
2. เด็กหญิงภคพร    โมราราช
 
1. นางรัชนีกร  เครืออยู่
2. นางสาวอรพรรณ  สมุทร์ความ
 
54 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 72.2 เงิน 34 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายพีรณัฐ  จะวรรณะ
 
1. นางสุมิตรา  ขำสุวรรณ
 
55 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78.8 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ศรีใส
 
1. นายกัมพล  วงศ์เรือน
 
56 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงมนัชญา  เพิ่มเพ็ง
 
1. นางสุมิตรา  ขำสุวรรณ
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79 เงิน 28 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 1. นายจีระพงษ์  กบินณพัตร
2. นายชนินทร์  มังคุดร
3. นายนที  เสนา
4. นายนิติศาสตร์  ศึกษากิจ
5. นายปกรณ์  ศรีลิมปนนท์
6. นายสถาพร  ไกรศร
7. นายสมรักษ์  ศรีพรม
8. นายสุทัศน์  พุทธเสน
 
1. นายประสงค์  เข็มพล
2. นางสาวมณฑิตา  สืบเจ๊ก
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 73.8 เงิน 13 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชนิกา  กิตตะวงศ์
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  กิตติคุณาภรณ์
3. เด็กชายกิตติ  ทิพย์อาทิตย์
4. เด็กหญิงคฑามาศ  ครุฑฉ่ำ
5. เด็กหญิงจันทนา  คำเสน
6. เด็กหญิงฐานมาศ  อุ่นเรือน
7. เด็กหญิงพงศกร  อินปินตา
8. เด็กชายพงศธร  อินปินตา
9. เด็กหญิงพัชรพร  ยิ้มแย้ม
10. เด็กหญิงพัทธกนก  กันธิยะ
11. เด็กหญิงวิยะดา  พระศรี
12. เด็กหญิงอารีย์รัตน์  ลายะ
 
1. นางปาหนัน  น้อนเอี่ยม
2. นางสาวอัญชลี  เนียมสิน
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงธนธรณ์  อินต๊ะมูล
2. เด็กหญิงสุชัญญา  กุนทิพย์
3. เด็กหญิงอัญชนา  หลวงไชยา
 
1. นางมยุรี  ศิริยานนท์
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กหญิงฐิติมา  วงษ์ไว
2. นายภาคภูมิ  ใจยา
3. เด็กหญิงแสงทิพย์  เพินงาม
 
1. นางกมลพร  สาลี
2. นางชนิดา  ลือเฟื่อง
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 71.43 เงิน 31 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงทักษพร  สารเขียว
2. เด็กหญิงเพียงขวัญ  ปัญญา
 
1. นางสาวพวงผกา  ตาเบ้า
2. นางอรจิรา  แก้วกันหา
 
62 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กชายชายเลิศ  แซ่ม้า
2. เด็กชายวิสิทธิ์  วงศ์ธีรภาพ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  จันมา
2. นายสมชาย  ผาแดงสง่า
 
63 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ที่ 2 1. เด็กหญิงสุนิสา  ขันทองดี
 
1. นางศิริวรรณ  แสงทอง
 
64 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 29 โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 1. เด็กชายศุภวัฒน์  นกทอง
 
1. นางจุรีมาศ  นันตา
 
65 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ธรรมมา
 
1. นางปาริชาติ  ภิรมย์ทอง