สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงอมรพรรณ  ทรายศิริ
 
1. นางมยุรี  ศิริยานนท์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 20 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาววรรณภา  มั่นวงษ์
 
1. นางกชกร  คัมภีร์
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.5 ทอง 12 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพัชรพร  พันสมุทร
 
1. นางกรองทอง  ดำนิล
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายนิธิภูมิ  เเสนแก้ว
 
1. นางสาวสมพิศ  ทิพยเกษร
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 14 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะพร  ปาลา
 
1. นางสุจินตา  แก้วเมือง
 
6 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82.6 ทอง 19 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เดชสกุลไพร
2. เด็กหญิงจินตรา  นาจิต
3. เด็กหญิงเชาวดี  แซ่จ้าง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  จันมา
2. นางสารินี  บุญยะทิม
 
7 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82.3 ทอง 4 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายทีฆทัศน์  สงแจ้ง
2. เด็กชายประณิธาน  พรหมแก้ว
 
1. นางพรวรีย์  ลิ้มสุวรรณ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง 4 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  ข่าเน่า
2. เด็กหญิงฟ้าใส  สืบวงษ์ดิษฐ์
3. เด็กหญิงมัณฑนา  อินสม
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุขแสง
5. เด็กหญิงเพชรนภา  ระยะ
 
1. นางชไมพร  บุญไทร
2. นางสาวพันธกานต์  เหลืองศิริวัฒนา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงจันทนิภา  บุญมา
2. เด็กหญิงณัฐวดี  วงษ์ดี
3. เด็กหญิงปฏิญญา  อุ๊ดจิ๋ว
4. เด็กหญิงรมณ  เพชรเจริญ
5. เด็กชายอิทธิเดช  เต็มเปี่ยม
 
1. นางนันทยา  อุ๊ดจิ๋ว
2. นางสาวเจริญ  ชูเกียรติตกุล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.6 ทอง 23 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลพิชญ์  ท้วมเรือง
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พรมเสน
3. เด็กหญิงระพีพรรณ  ต๊ะคำ
4. เด็กชายรัฐพงษ์  ปันแสน
5. เด็กหญิงเกวลิน  เตจา
 
1. นางมลทพร  พันธ์แก้ว
2. นางสาวศุภนิดา   โพศรี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 10 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  บุญก้อน
2. เด็กหญิงนิภาพร  สมภาร
3. เด็กหญิงสุดาพร  วรพนม
4. เด็กหญิงอรทัย  คะเนนอก
5. เด็กหญิงอังคณา  เทพโภชน์
 
1. นางสาวธัญญาทิพย์  บานเพียร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81.1 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. นางสาวกัณฐิกา  ห้อวันดี
2. นางสาวนวรัตน์  ปั๋นเกี๋ยง
3. นางสาวปิยะดา  บุญภูมิ
4. นางสาวมาริษา  มาศนาเรียง
5. นางสาวสิริธร  อ่อนนวน
 
1. นายกตณพล  สอนไว
2. นายฉัตรชาย  ดีดน้อย
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายชยางกูร  อ่อนภูธร
2. เด็กชายฐานตระกูล  ลีลาศ
3. เด็กชายทศพล  หมอนทอง
4. เด็กชายทัศนนท์  กำเนิดมะไฟ
5. เด็กหญิงนันทวรรณ  หมี้แสน
6. เด็กหญิงพัชรพร  ถนอมจิตร
7. เด็กชายพีรพัฒน์  นุชทรัพย์
8. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เชี่ยวชาญ
9. เด็กชายวรัญญู  มีสี
10. เด็กหญิงวิสุดา  ทองขาว
11. เด็กชายสงกรานต์  สังข์ศิริ
12. เด็กชายสหรัฐณ์  สุภาเนตร
13. เด็กชายสิทธิพร  อินทรฉิม
14. เด็กชายสุธิพงษ์  แหงงาม
15. เด็กหญิงสุนิตา  มายูร
16. เด็กหญิงอังคณา  อนันตะสิริ
17. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปูมั่น
 
1. นางคณารัตน์  คุณชัย
2. นางสาวพรศิริ  กันทะวงศ์
3. นางสาวศิรินภา  สุขแจ่ม
4. นายศุภมงคล  ไชยทอน
5. นายอนุเชาว์  เหง้าพรมมินทร์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.6 ทอง 18 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงมณัฐมล  บกแก้ว
 
1. นางธิดาพร  กลับรินทร์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.25 ทอง 9 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงปิยธิดา  คาลายานนท์
 
1. นางรุ่งเจริญ  สัญญโภชน์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.95 ทอง 16 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงศิวัชญา  เครือทิพย์
 
1. นางสาวอัญชลี  กลิ่นพูล
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 36 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กชายทวี  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงอัญชลี  พันธกิจพาณิช
 
1. นางสาวพาณี  พูนธนะ
2. นางรุ่งทิวา  อ่อนยิ้ม
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 86.4 ทอง 36 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงบรมรัตน์  ไตรยางค์
2. เด็กชายพัลลภ  ภู่รุ่งเรือง
 
1. นางปานวาด  เจริญประพันธ์ศรี
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84.8 ทอง 21 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 1. เด็กชายพีรวัฒน์   ยอดมา
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  จันทร์ช่างทอง
 
1. นางวาสนา  ยอดดำเนิน
2. นางสาวสมถวิล   อินจินา
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 36 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงประกายวรรณ  ไสยวรรณ
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  แป้นพรม
3. เด็กหญิงศุภสุตา  ทิมทอง
 
1. นายจักรพรรณ์  พุ่มพวง
2. นางสาวประนอม  แสนแก้ว
 
21 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86.2 ทอง 22 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรกนก  แก้วคง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   ธูปบาง
3. เด็กหญิงสาวินี  ทับประดิษฐ์
 
1. นางสาวนพมาศ  คำตา
2. นางอภิญญา  เพิ่มพูล
 
22 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 1. นางสาวมนัญชยา  สินยอง
 
1. นางอุทัยวรรณ  พุ่มสุขวิเศษ
 
23 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายวิริยะ  คุณสันเทียะ
2. เด็กชายสงกรานต์  สุขสาตร์
3. เด็กชายเกริกพล  พรมงาม
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
2. นางวันทนา  บุตรเลิศ
 
24 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายสราวุฒิ  พึ่งอินทร์
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
25 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลชัยชนะวิทย์ 1. เด็กหญิงกชนันท์  กลิ่นจุ้ย
 
1. นายวันชัย  นาคสังข์
 
26 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80.8 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายทวิชาติ  ปรีชา
 
1. นางสาวอาทิตย์ติยา  ใจเย็น
 
27 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายเมืองมนต์  เขียวสีทอง
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
28 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาลชัยชนะวิทย์ 1. เด็กหญิงชนิภา  เครือยา
 
1. นายวิริยะ  สาระเกตุ
 
29 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ทาทิพย์
 
1. นางสาวอาทิตย์ติยา  ใจเย็น
 
30 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โลหะเวช
 
1. นางสาวอาทิตย์ติยา  ใจเย็น
 
31 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กชายวัฒนา  ปัญญาถา
 
1. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
 
32 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  เกิดป้อม
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
33 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 81.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่าไผ่ 1. เด็กหญิงจิตวรินทร์  สังเกตกิจ
2. เด็กหญิงนริศรา  กาวิละ
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ทิทา
4. เด็กหญิงพรพัสสา  สุดแสง
5. เด็กหญิงพิมประภา  จอมฟู
6. เด็กชายพิเชษฐ์ไชย  พิไลแช่มช้อย
7. เด็กชายรัตนอัมรินทร์  อุปรี
8. เด็กชายวนศักดิ์  ศรีบุญเพ็ง
9. เด็กชายวรายุทธ  เคล้าเคลือ
10. เด็กหญิงวศินี  หนูประดิษฐ์
11. เด็กชายศราวุธ  วิเศษ
12. เด็กชายศุภกิตต์  สืบพรมมา
13. เด็กชายศุภเสกข์  ศรีวิจัย
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปวงแก้ว
15. เด็กชายเกรียงไกร  โรจนวิจิตร
 
1. นางนงเยาว์  ภูแต้มนิล
2. นายนิมิตร  พรมเสนวงศ์
3. นางรัตนีย์  จอนจุ้ม
4. นางลัดดา  ณะแก้ว
 
34 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วกลม
2. เด็กหญิงกชพร  บัวลอย
3. เด็กชายกฤษฎิ์  ทองศร
4. เด็กหญิงญาณิศา  ยอดบุญเรือง
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อิงเมือง
6. เด็กชายณัฐพล  จุ้ยชำนาญ
7. เด็กชายณัฐพล  จันทร์ฤทธิ์
8. เด็กชายณัฐพล  โฉมงาม
9. เด็กชายณัฐวัตร  พัดชาวนา
10. เด็กชายธนกร  กองทองนอก
11. เด็กชายธนทัต  จันทร์ฤทธิ์
12. เด็กชายธเนศ  สัตย์ธรรม
13. เด็กชายนรินทร์ธร  อินทร์ครอง
14. เด็กหญิงนิศา  พันคง
15. เด็กชายบัณฑิต  จันทร์เทศ
16. เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์ฤทธิ์
17. เด็กชายภูสิทธิ์  ออสถิตย์
18. เด็กหญิงรุจิษยา  ปิณสา
19. เด็กชายวรรณรัตน์  แก้วบุญขุน
20. นางสาววรินทร์ทิพย์  อยู่เมฆ
21. เด็กชายวัชรากร  มนเดช
22. นางสาววิลัยพร  วันทนา
23. เด็กหญิงศศิวิมล  ชลไชสง
24. เด็กชายสราวุฒิ  พึ่งอินทร์
25. เด็กชายสิทธิพล  มูลเพ็ง
26. นางสาวสิวนันท์  เสือนิ่ม
27. เด็กหญิงสุจิตรา  อุ่นทะยา
28. เด็กหญิงสุนิตา  เสืออินทร์
29. เด็กชายสุเมธ  จันทร์ฉาย
30. เด็กชายอภิรักษ์  หลำคำ
31. เด็กหญิงอรณิช  เทพนิกร
32. เด็กหญิงอรณิชา  ไชยสุข
33. เด็กหญิงอาทิตยา  ยศเดช
34. เด็กหญิงเจนจิรา  เกศแก้ว
35. เด็กหญิงเนตรนภา  วุ่นแม่สอด
36. เด็กหญิงเพลินตา  อิงอาน
 
1. นายกมล  หอมหวล
2. นางนที  อ่อนทอง
3. นายนพดล  เพ็งอำไพ
4. นายสมศักดิ์  ใจจันทร์
5. นายสุชาติ  ชัยแจ้ง
6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์
7. นางสาวอัญชลี  สีสัน
8. นางเรณู  จุฑาคุปต์
 
35 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำด้วน 1. เด็กชายกิตติภณ  เพชรกำแหง
 
1. นายปรีดา  เหลือบแล
 
36 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง 4 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  โฉมงาม
 
1. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์
 
37 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 8 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไทยแท้
 
1. นางจิรพร  ทองใหญ่
 
38 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงอรธิณัตดา  ส่องแสง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ฉิมมั่น
 
39 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐฐา  พันธ์โสภา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บางอิ่ม
3. เด็กหญิงณีรนุช  สุขวัฒน์
4. เด็กหญิงธนพร  วรรณศรี
5. เด็กหญิงนภัทร  เขน่วม
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  เขียวคุ้ม
 
1. นายกมล  หอมหวล
2. นางนที  อ่อนทอง
3. นายสมศักดิ์  ใจจันทร์
4. นางสาวอัญชลี  สีสัน
 
40 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กหญิงนงนุช  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงปาลิดา  เจริญผลิตผล
3. เด็กหญิงพิมพร  แซ่กือ
4. เด็กหญิงพิราอร  แซ่กือ
5. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  สดสมทา
6. เด็กหญิงศลิษา  มหสถาพร
7. เด็กหญิงอริศยา  แซ่ม้า
 
1. นางอินทิพย์  พจนพุทธิโชติ์
 
41 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 86.9 ทอง 11 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 1. นายปกรณ์  ศรีลิมปนนท์
2. นายวรุฒน์  แดงทอง
3. นายสถาพร  ไกรศร
4. นายสมรักษ์  ศรีพรม
5. นายสุทัศน์  พุทธเสน
 
1. นางกลิ่นหอม  เข็มพล
2. นางสาวมณฑิตา  สืบเจ๊ก
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81.5 ทอง 28 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กชายกฤตนัย  แซ่ม้า
2. เด็กชายวัชรพล  ปินะกะเส
3. เด็กชายศึกษา  แซ่ว่าง
 
1. นายฉอ้อน  เอี่ยมอินทร์
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.25 ทอง 21 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์  บุญเสริม
2. เด็กชายดนุพล  พาราศรี
3. เด็กชายศรายุทธ  เทียบสา
 
1. นายสุวิทย์  จันทร์เคน
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงนันทนา  โมมีเพชร
2. เด็กหญิงมิเค  โชคดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วอยู่
 
1. นายชุมพล  จันทร์สายทอง
2. นางสีวิลัย  เขียวสีทอง
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง 27 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พิมเลขา
2. เด็กหญิงจริยา  นาคสวาท
3. เด็กหญิงธนพร  นามกร
4. เด็กชายสิทธินนท์  ปานเกิด
5. เด็กหญิงสุนิษา  เกษสายกร
6. เด็กหญิงอาภัสรา  เรือนคง
 
1. นางพชรพร  ศรีจันทร์
2. นางสรรสิริ  วะศินรัตน์
3. นางสาวเบญจพร  ภิญโญ
 
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85.8 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายสิรวิชญ์  มั่นเมือง
2. เด็กชายอลงกรณ์  เต็มเปี่ยม
3. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เดชเดชะ
 
1. นายศุภกฤต  บุญจินนา
2. นางสายทอง  เวียงศิริ
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 18 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ที่ 2 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขวัญลอย
2. นางสาวปาริชาติ   บุญสายยัง
3. นางสาวเจนจิรา  พรมจำปา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วิเศษศักดิ์
2. นางยุพิน  ประดีจิตต์
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ลือภักตรา
2. เด็กชายทรงวุฒิ  คำปวน
3. เด็กหญิงวรรณพร  โปต๊ะ
 
1. นายประสาท  โตพันธ์
2. นายวิโรจน์  พลหาญ
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.8 ทอง 20 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วสีเขียว
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ว่องวิการณ์
3. เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วสีเขียว
 
1. นางกาญจนา  เพ็ชรพินิจ
2. นายวิโรจน์  พลหาญ
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโสมง 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชมภูวัน
2. เด็กหญิงสิริภรณ์   อิ่มอ้น
3. เด็กชายอลงกรณ์  เนียมรอด
 
1. นางสาวชัญญานุช  กรุณาหล่าย
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิรัตน์  สะอาดม่วง
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 1. เด็กหญิงมัทนา  รัตนวงศ์
2. เด็กหญิงศิริวิภา  เชื้อเถาว์
3. เด็กหญิงสาวินี  สุทธินา
 
1. นางชลัยรัตน์  วรพัฒน์โรจนา
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงชญาภา  จงนิมิตรสถาพร
2. เด็กหญิงปฑิตตา  เหล็กบุญเพชร
3. เด็กหญิงพรลภัส  ผกามาศ
 
1. นางพิมพ์ชนา  พิมพ์ธีรภักดี
2. นางวันทนีย์  ปรมาริยะ
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองดี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วขำ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปั้นแตง
 
1. นางสาวณัฏฐา  สุรีย์สิงห์
 
54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงนันทกาญจน์  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงรุจิรา  วิชยาภัย
3. เด็กหญิงอาภาพร  แซ่ว่าง
 
1. นางวัชรี  เถินบุรินทร์
2. นางสาวอินทุอร  ดีวังทอง
 
55 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.2 ทอง 12 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. นางสาวขวัญใจ  วงษ์มหาวรรณ
2. นางสาวภานุมาส  ฉายสุวรรณ์
3. นายสุรศักดิ์  เสาพรม
 
1. นางสาวปราณี  แก้วมา
2. นางไกรวัลย์  กัญญา
 
56 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายนครินทร์  เสริมปัญญา
2. เด็กชายนนทวิทย์  มั่งคำ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บัวเกตุ
2. นางวรากร  รอดวงษ์
 
57 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ดีเมฆ
2. เด็กชายปิยะ  ชาติไทยเจริญ
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  เชื้อดี
 
1. นายชุมพล  จันทร์สายทอง
2. นายมีชัย  ชาติไทยเจริญ
 
58 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 89.8 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายธีรวุฒิ  จึงสำเร็จการ
 
1. นายสุภาพ  เหล็กบุญเพชร
 
59 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 25 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงศกลวรรณ  ปะธิปะ
 
1. นางพิชญาพร  เชิญขวัญ
 
60 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายอารีย์  ยันส์เซิน
 
1. นางสาวรฐา  ผลดี
 
61 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายดนัย  พาต่อ
2. เด็กชายธนาธิป  ปวีณศิลป์
3. เด็กหญิงน้ำฝน  บุญเรือง
4. เด็กหญิงน้ำเพชร  สร้อยทอง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  เสือเล็ก
 
1. นางพนารัตน์  ผลถวิล
2. นายภีรพันธ์  เดชะวงศ์
 
62 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85.58 ทอง 16 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์ผ่อง
 
1. นางสาวพัทธมน  จูทิม
 
63 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.67 ทอง 7 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงสมิตา  วงศ์ไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวพัทธมน  จูทิม
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81.5 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายชูวิทย์  อุไรพันธ์
2. เด็กชายปณชัย  แก่นศรี
3. เด็กชายพรชัย  สุริโย
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน   เครือมอย
5. เด็กชายสิทธิพล  ทัดปอย
6. เด็กชายอภิวัฒน์  จุทานุช
 
1. นางวรรณชนก  เดิมสมบูรณ์
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82.6 ทอง 5 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชาย ณัฐวุฒิ  บุญไทย
2. เด็กชายกิตติคุณ  หงษ์จีน
3. เด็กชายกิตติพร  ทองเกษ์
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ลาพรมมา
5. เด็กชายวัฒนา  เพ็งสา
6. เด็กชายสุทธิพล  พวงทอง
7. เด็กชายอนุวัฒน์  สีหิน
8. เด็กชายอังชนะ  นุ่มรุ่ง
 
1. นายธงไชย  บุญประกอบ
2. นายวิรัตน์  แสนใจ
3. นายเสริมศักดิ์  ญาณกิจ
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 84.66 ทอง 14 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วงศ์ชารี
2. นายกฤตชัย  ไทยอุสาห์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  โพธิ์เนียม
4. นายประวิทย์  เครืออินทร์
5. เด็กชายภูวนาถ  แผ้วศาสตร์
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทร์บว
7. เด็กหญิงวิชญา  มูลเพ็ง
8. นางสาวสิริธร  สุภาเนตร
9. เด็กหญิงสุกัญญา  ต่อกร
10. นางสาวอริสรา  คงคีรี
 
1. นางสาวกันยารัตน์  เรืองศิลป์ประเสริฐ
2. นายเอกชัย  ศรีลิมปนนท์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หายเมืองใจ
2. เด็กหญิงคุณัญญา  เผือกผ่อง
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  เครือมี
4. เด็กหญิงณัฐรี  จีนะไชย
5. เด็กหญิงณัฐวดี  กลิ่นศรีสุข
6. เด็กหญิงตมิสา  สิทธิพัฒนกุล
7. เด็กหญิงธนภรณ์  สาขา
8. เด็กชายธนวัฒน์  สามงามน้อย
9. เด็กชายพรรษชล  บึกนันตา
10. เด็กหญิงอะมิ  ครุฑฉ่ำ
 
1. นางปัทมา  อุมวะนะ
2. นางปาหนัน  น้อยเอี่ยม
3. นางสาวอัญชลี  เนียมสิน
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกนกพร  ผู้กำจัด
2. เด็กหญิงภานุชนาถ  บุญลือ
 
1. นายชาตรี  แซ่ม้า
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีสุภาจันทร์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สิงห์โต
 
1. นายวัลลพ  ใจรักษา
2. นางเกษศิรินทร์  ใจรักษา
 
70 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 1. เด็กหญิงอริษา  สอนคุ้ม
 
1. นางสาวนันทวรรณ  พันธ์ช่อทอง
 
71 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.33 ทอง 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กชายธีรภัทร  เจนเชี่ยวชาญ
 
1. นางแก้วมาลา  นิช่างทอง
 
72 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กหญิงอรทัย  วงศ์ธีรภาพ
 
1. นายสมชาย  ผาแดงสง่า
 
73 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.5 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแม่ระวานสองแคว 1. เด็กชายทรงวุฒิ   ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงปณิดา  เทียนสว่าง
 
1. นางสินทร  บัวติ๊บ
2. นางสุภาพ  แก้วแสนตอ
 
74 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.6 ทอง 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กหญิงณัฐพร  แซ่ว่าง
2. เด็กชายทรงพล  คีรีวิไล
3. เด็กหญิงธิดา  แซ่โซ้ง
4. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่กือ
5. เด็กหญิงภาวิตา  แซ่โช้ง
6. เด็กหญิงอัญธิกา  แซ่ลี
7. เด็กชายเอกมงคล  อมตะภิรมย์
 
1. นางกันดา  แก้วมาณี
2. นางสาวนิภา  สีมี่
3. นายสมชาย  ผาแดงสง่า
 
75 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กชายบุลากร  แซ่ม้า
2. เด็กชายวีรวัฒน์  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายศิลาชัย  ผดุงพงษ์พนา
 
1. นายฉอ้อน  เอี่ยมอินทร์
2. นายสมชาย  ผาแดงสง่า
 
76 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. นายจตุรภัทร  พรมบุญชู
2. เด็กชายประภพ  ทาสาย
 
1. นางกัญญมาศ  นิลเต่า
2. นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์
 
77 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กชายพิชิตชัย  ทรงวรกุล
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  กอบกุลอาชา
 
1. นายรักชาติ  วาจาอนุกุล
2. นายสมชาย  ผาแดงสง่า
 
78 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.2 ทอง 11 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายนพดล  ขัดเสาร์
2. เด็กชายร่มฟ้า  พันธ์บุญ
3. เด็กชายวีระพล  สมณะ
 
1. นายประดิษฐ์  แก้ววรรณ
 
79 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายปกรณ์  อ่อนจิ๋ว
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  กันไร
3. เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วสีนวล
 
1. นายประสาท  โตพันธ์
2. นายวิโรจน์  พลหาญ
 
80 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88.5 ทอง 14 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงวรันธร  ทุกข์สูญ
 
1. นางอรทัย  รอดเรือง
 
81 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปาลิตา  เถาว์แสน
2. เด็กหญิงพชรพร  บัวป้อม
3. เด็กชายเกียรติชัย  ป้อมศิลา
 
1. นางคำแปง  มูลวงษ์
2. นางวราภรณ์  รวมชัย
 
82 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงกัญญภัส  ตันยา
2. เด็กชายกีรติ  ไชยแจ้ง
3. เด็กหญิงวริยาภรณ์  เกตุด้วง
 
1. นางจำลอง  ใจเอี่ยม
2. นางจิราภรณ์  กลิ่นเกษร