สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 22 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงปภาพร  จันทร์หอม
 
1. นางสาวศรีสุดา  เย็นใจ
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 64.9 ทองแดง 41 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงพรสินี  ตาอ้ายเทียม
 
1. นางสาววานิช  จารุภาค
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 62.25 ทองแดง 34 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา  มั่งมี
2. เด็กหญิงพรพรรณ  พิลาชัย
 
1. นางกชกร  คัมภีร์
2. นางสาวปุณยนุช  มั่งแพร
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  อารยิกานนท์
 
1. นางศรีสุวรรณ  พาหวิน
 
5 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายกิติศักดิ์  สาลี
2. นายวัชรากรณ์  เขม้นเขตการ
 
1. นางวิลาวรรณ  ภู่ระย้า
2. นางเปรมจิตต์  สมจิโน
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 39 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายชัยกร  แซ่แต้
2. เด็กชายชินเสฏฐ์  โลหะโชติ
3. เด็กชายศุภกานต์  จิตรกรมาลี
 
1. นางสาวปรางค์  ปานเกษม
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 15 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงทินารมภ์  บัวทอง
2. เด็กหญิงพิชญา  ตาคำ
3. เด็กหญิงสโรชา  ชูทอง
 
1. นางสาวเนตรดาว  แซ่แต้
 
8 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 25 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงวนิดา  มงคล
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันทร์ยานนท์
3. เด็กหญิงอภิชญา  ครุธทุ่ง
 
1. นายศิลปกร  เมืองสมบัติ
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายปิยะ  ชาติไทยเจริญ
2. เด็กชายเด็กชายสุรเชษฐ์  แก้วอยู่
3. เด็กชายเด็กชายอภิวัฒน์  พรมฟัก
 
1. นางมลิวัลย์   โนจิตร
2. นายมีชัย  ชาติไทยเจริญ
 
10 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 37 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชกร  เที่ยงบุญ
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  แสนว่าง
 
1. นางปริศนา  มนตรี
2. นางสาวรำพัน  อ่อนพรม
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กหญิงอำพร  ทนุเดชคีรี
 
1. นายธนกฤต  มุมทอง
 
12 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ที่ 2 1. เด็กหญิงประภัสสร  ปั้นก้อน
 
1. นางศิริวรรณ  แสงทอง
 
13 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  แป้นรักษา
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
 
14 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ยืนยงคีรีมาศ
2. เด็กชายนำชัย  แซ่ว่าง
 
1. นางภาวิณี  มงคล
 
15 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 63 ทองแดง 39 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงวนิดา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงแสงทิพย์  นิธิเมธา
 
1. นางสาวปริศนา  จินาวงศ์
2. นายพจนารถ  รอดอ่อง
 
16 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 1. เด็กชายตุลธร  แสงท้าว
2. เด็กชายประวิตร  ทองสุระวิโรจน์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  แดงปรก
 
1. นายพิทักษ์  วิเศษศักดิ์ศรี
2. นางสาววรรณี  สุยะชัย
 
17 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายพลวัต  โทนสังข์อินทร์
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
18 ศิลปะ ขิม - หย่อง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายวัชรากร  มนเดช
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67.8 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิษา  ทองห่อ
 
1. นางปภาวรินท์  เลิศขามป้อม
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงหยดเทียน  คำเปีย
 
1. นายณัฐวุฒิ  หลอมทอง
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงนิภา  มณ๊เขียว
2. เด็กหญิงมัณฑนา  สวยแท้
3. เด็กชายไชยวัฒน์  พึ่งอินทร์
 
1. นายชุมพล  จันทร์สายทอง
2. นางสีวิลัย  เขียวสีทอง
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 18 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  คณานันท์
2. เด็กหญิงศศิพร  กองอินทร์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  วังเสนา
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67.1 ทองแดง 20 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงดวงธิดา  แสนสุข
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  แสงประชุม
 
1. นางสาววัชราภรณ์  วังเสนา
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายฐิติกร  อยู่นัด
2. นางสาวสำรวย  นาคเจริญ
 
1. นางวิลาวรรณ  ภู่ระย้า
2. นายไมตรี  นาคประสิทธิ์
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64.2 ทองแดง 39 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กหญิงจันทร์กมล  ซือพอ
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ  คงยิ่งพนากุล
 
1. นางสาวกิตติชนก  มากทอง
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายปรเมศร์  โครตพุ้ย
2. เด็กชายเมธา  เครือวัลย์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บัวเกตุ
2. นางวรากร  รอดวงษ์
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายการัณยภาส  อ่อนจิ๋ว
2. เด็กชายชัยรัตน์  ปุกแก้ว
3. เด็กชายโชคเมธา  แก้วสุติน
 
1. นางสาวคนึงนิจ  สายมัน
2. นางสาวภัทิรา  ช่างนาวา
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 25 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พึ่งอินทร์
2. เด็กชายพงศธร  เส็งเหี่ยว
3. เด็กชายสุพศิณ  จินดาเพชร์
 
1. นายชุมพล  จันทร์สายทอง
2. นายมีชัย  ชาติไทยเจริญ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายศุภกิตติ์  สรชัย
 
1. นางสาวรฐา  ผลดี
 
30 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายธนญ  ชัยมงคล
 
1. นางสาวอาทิตยา  ชุ่มเชื้อ
 
31 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 62.51 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายแอนโทนีโอ  จูเนียร์ ร๊อชชี่
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ทิมา
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 60.3 ทองแดง 17 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายชยุตม์  เกิดแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีระบาย
3. เด็กหญิงณัฐมล  บุตรโยจันโท
4. เด็กหญิงอัมพวัน  ติ๊บปิน
5. เด็กหญิงเจนจิรา  แตงเส็ง
 
1. นางสาวนิตยา  โมมีเพชร
2. นางสาวพรศิริ  กันทะวงศ์
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 62.59 ทองแดง 34 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เสงสาย
2. เด็กชายอภิชิต  จีนเพชร
 
1. นางนวภัทร  บุญปถัมภ์
2. นางสาวเบญจมาศ  ทองอ่ำ
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กชายธีระวัฒน์  พัดกลม
2. เด็กชายวันชัย  ลอยสงค์
 
1. นายวัลลพ  ใจรักษา
2. นางเกษศิรินทร์  ใจรักษา