สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 51.4 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านท่าเล่ 1. เด็กชายพิทยา  เขียนวงศ์
 
1. นางสาวพนิดา  บุตรที
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงอมรพรรณ  ทรายศิริ
 
1. นางมยุรี  ศิริยานนท์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 22 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงปภาพร  จันทร์หอม
 
1. นางสาวศรีสุดา  เย็นใจ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองพลับ
 
1. นางสาวประทุม  โม้พวง
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79 เงิน 40 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณิชมน  พันลุตัน
 
1. นางมาลี  การะเกษ
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 20 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาววรรณภา  มั่นวงษ์
 
1. นางกชกร  คัมภีร์
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.5 ทอง 12 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพัชรพร  พันสมุทร
 
1. นางกรองทอง  ดำนิล
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายนิธิภูมิ  เเสนแก้ว
 
1. นางสาวสมพิศ  ทิพยเกษร
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 14 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะพร  ปาลา
 
1. นางสุจินตา  แก้วเมือง
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. นางสาววิชญาพร  ขันทอง
 
1. นางศันสิตา  คงปาน
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 64.9 ทองแดง 41 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงพรสินี  ตาอ้ายเทียม
 
1. นางสาววานิช  จารุภาค
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 62.25 ทองแดง 34 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา  มั่งมี
2. เด็กหญิงพรพรรณ  พิลาชัย
 
1. นางกชกร  คัมภีร์
2. นางสาวปุณยนุช  มั่งแพร
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 76 เงิน 29 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายคณิน  นิยมพัฒนาพาณิชย์
 
1. นางสาวณัฐริน  บุณยมณี
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 34 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงกนกพร  โสมมา
 
1. นางตุลารัตน์  พิมนิสัย
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  อารยิกานนท์
 
1. นางศรีสุวรรณ  พาหวิน
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82.6 ทอง 19 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เดชสกุลไพร
2. เด็กหญิงจินตรา  นาจิต
3. เด็กหญิงเชาวดี  แซ่จ้าง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  จันมา
2. นางสารินี  บุญยะทิม
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 14 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กชายคเชนทร์  ชายศักดิ์
2. เด็กชายจักรพันธ์  วงษ์มหาวรรณ
3. เด็กหญิงอรภาภรณ์  จันทวี
 
1. นางสาวปราณี  แก้วมา
2. นางไกรวัลย์  กัญญา
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82.3 ทอง 4 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายทีฆทัศน์  สงแจ้ง
2. เด็กชายประณิธาน  พรหมแก้ว
 
1. นางพรวรีย์  ลิ้มสุวรรณ
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายกิติศักดิ์  สาลี
2. นายวัชรากรณ์  เขม้นเขตการ
 
1. นางวิลาวรรณ  ภู่ระย้า
2. นางเปรมจิตต์  สมจิโน
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 42 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ไชยมา
 
1. นางบุษบง  ม่วงไตรรัตน์
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 1. เด็กชายนิพนธ์  แซ่ย่า
 
1. นายพิเชษฐ์  แสนยาสมุทร์
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 1. เด็กชายวีรภัทร  รอดหิรัญ
 
1. นายอิสราวุฒิ  เอกนันทา
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 39 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายชัยกร  แซ่แต้
2. เด็กชายชินเสฏฐ์  โลหะโชติ
3. เด็กชายศุภกานต์  จิตรกรมาลี
 
1. นางสาวปรางค์  ปานเกษม
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 15 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงทินารมภ์  บัวทอง
2. เด็กหญิงพิชญา  ตาคำ
3. เด็กหญิงสโรชา  ชูทอง
 
1. นางสาวเนตรดาว  แซ่แต้
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 25 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงวนิดา  มงคล
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันทร์ยานนท์
3. เด็กหญิงอภิชญา  ครุธทุ่ง
 
1. นายศิลปกร  เมืองสมบัติ
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.4 เงิน 28 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คงสุข
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สังขบูรณ์
3. เด็กหญิงเปรมกมล  ใจคำ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  สิทธิ
2. นางจงกล  บุญพิทักษ์
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79.2 เงิน 14 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จันหมวก
2. เด็กชายศิริโชค  สาคร
3. เด็กชายอัครพนธ์  สาคร
 
1. นายกรกฎ  กล่ำบุตร
2. นางบุญนิ่ง  จะบัง
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายปิยะ  ชาติไทยเจริญ
2. เด็กชายเด็กชายสุรเชษฐ์  แก้วอยู่
3. เด็กชายเด็กชายอภิวัฒน์  พรมฟัก
 
1. นางมลิวัลย์   โนจิตร
2. นายมีชัย  ชาติไทยเจริญ
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 77.2 เงิน 25 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 1. เด็กชายศรันยู  ท่อสกุลฉลาดเลิศ
2. เด็กหญิงสุวรรณี  บุญทา
3. เด็กชายเย้ง  แซ่ล่อ
 
1. นางสาวธรรญชนก  ทองอ่ำ
2. นางสุพัตรา  ปินตา
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 75.2 เงิน 39 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายธนวัฒน์  ฉายแสง
2. เด็กชายศุภชัย  สุขแก้ว
3. เด็กหญิงเกศมณี  ภูวนันตานนท์
 
1. นายศิลปกร  เมืองสมบัติ
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 16 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายชูชาติ  แซ่ย่าง
2. เด็กชายวิทยายนต์  แซ่ว่าง
 
1. นายวิทูล  อยู่บุญ
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 37 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชกร  เที่ยงบุญ
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  แสนว่าง
 
1. นางปริศนา  มนตรี
2. นางสาวรำพัน  อ่อนพรม
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 76.13 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 1. เด็กชายมานพ  แซ่ลี
2. เด็กชายวีรภัทร  แซ่ม้า
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  นาคสวาท
2. นายสุรภัณฑ์  แสนต่างใจ
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 56.92 เข้าร่วม 32 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายธันธรณ์  ปิ่นพันธ์
2. เด็กชายนนทกร  บัวติ๊บ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บัวเกตุ
2. นายสุพจน์  หินทอง
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 35.52 เข้าร่วม 40 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายนัฐธวัช  ไผ่แก้ว
2. เด็กชายวัชรพล  อยู่เมฆ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บัวเกตุ
2. นายสุพจน์  หินทอง
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 41.98 เข้าร่วม 22 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายชัยณรงค์  ครบุรี
2. เด็กชายวิเชษฐ์  เนื่องเอม
 
1. นายนพดล  โพธิติ
2. นายสุพจน์  หินทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 40 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 1. นายกิตติ  วงศ์วานศิริ
2. นายแสง  แซ่ว่าง
 
1. นางคณัสนันท์  ชำนาญกิจ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง 4 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  ข่าเน่า
2. เด็กหญิงฟ้าใส  สืบวงษ์ดิษฐ์
3. เด็กหญิงมัณฑนา  อินสม
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุขแสง
5. เด็กหญิงเพชรนภา  ระยะ
 
1. นางชไมพร  บุญไทร
2. นางสาวพันธกานต์  เหลืองศิริวัฒนา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 32 โรงเรียนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ใบป้อ
2. เด็กหญิงจิตตมาส  ขัดบัว
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  ดีฟื้น
4. เด็กหญิงสิราวรรณ  บึกสันเทียะ
5. เด็กหญิงอภิชญา  เสงี่ยมศักดิ์
 
1. นางมาลี  นวลนิ่ม
2. นายอภิชาต  เลื่อนชิด
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76.8 เงิน 35 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรวงษ์
2. เด็กหญิงนลพรรณ  คำใจ
3. เด็กหญิงพิมรพัฒน์  เพชรจินดา
4. เด็กหญิงวาสนา  อินทฉิม
5. เด็กหญิงอรณิชา  มณฑา
 
1. นางสาวนาตยา  สุขสุวรรณ
2. นางสาวสิรินภา   สุขแจ่ม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงจันทนิภา  บุญมา
2. เด็กหญิงณัฐวดี  วงษ์ดี
3. เด็กหญิงปฏิญญา  อุ๊ดจิ๋ว
4. เด็กหญิงรมณ  เพชรเจริญ
5. เด็กชายอิทธิเดช  เต็มเปี่ยม
 
1. นางนันทยา  อุ๊ดจิ๋ว
2. นางสาวเจริญ  ชูเกียรติตกุล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.6 ทอง 23 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลพิชญ์  ท้วมเรือง
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พรมเสน
3. เด็กหญิงระพีพรรณ  ต๊ะคำ
4. เด็กชายรัฐพงษ์  ปันแสน
5. เด็กหญิงเกวลิน  เตจา
 
1. นางมลทพร  พันธ์แก้ว
2. นางสาวศุภนิดา   โพศรี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 10 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  บุญก้อน
2. เด็กหญิงนิภาพร  สมภาร
3. เด็กหญิงสุดาพร  วรพนม
4. เด็กหญิงอรทัย  คะเนนอก
5. เด็กหญิงอังคณา  เทพโภชน์
 
1. นางสาวธัญญาทิพย์  บานเพียร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81.1 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. นางสาวกัณฐิกา  ห้อวันดี
2. นางสาวนวรัตน์  ปั๋นเกี๋ยง
3. นางสาวปิยะดา  บุญภูมิ
4. นางสาวมาริษา  มาศนาเรียง
5. นางสาวสิริธร  อ่อนนวน
 
1. นายกตณพล  สอนไว
2. นายฉัตรชาย  ดีดน้อย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 75.78 เงิน 19 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฏฐกิตต์  สียะ
2. เด็กชายพิเชษฐ์  สุขเกษม
3. เด็กชายศุภเมธ  แก้วนา
4. เด็กหญิงอารยา  นิลสิงห์
5. เด็กหญิงเกษราภรณ์  สัพทน
 
1. นางสาวบังอร  บุญชู
2. นางสาววารุณี  บุญมา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายชยางกูร  อ่อนภูธร
2. เด็กชายฐานตระกูล  ลีลาศ
3. เด็กชายทศพล  หมอนทอง
4. เด็กชายทัศนนท์  กำเนิดมะไฟ
5. เด็กหญิงนันทวรรณ  หมี้แสน
6. เด็กหญิงพัชรพร  ถนอมจิตร
7. เด็กชายพีรพัฒน์  นุชทรัพย์
8. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เชี่ยวชาญ
9. เด็กชายวรัญญู  มีสี
10. เด็กหญิงวิสุดา  ทองขาว
11. เด็กชายสงกรานต์  สังข์ศิริ
12. เด็กชายสหรัฐณ์  สุภาเนตร
13. เด็กชายสิทธิพร  อินทรฉิม
14. เด็กชายสุธิพงษ์  แหงงาม
15. เด็กหญิงสุนิตา  มายูร
16. เด็กหญิงอังคณา  อนันตะสิริ
17. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปูมั่น
 
1. นางคณารัตน์  คุณชัย
2. นางสาวพรศิริ  กันทะวงศ์
3. นางสาวศิรินภา  สุขแจ่ม
4. นายศุภมงคล  ไชยทอน
5. นายอนุเชาว์  เหง้าพรมมินทร์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงท้าว
2. เด็กชายจิรพัฒน์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายธรรมรักษ์  แซ่ย่าง
4. เด็กชายบารมี  นิธิเมธา
5. เด็กหญิงบุษบา  ยืนยงคีรีมาศ
6. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่ย่าง
7. เด็กชายวรนาท  แซ่ว่าง
8. เด็กชายวรายุทธ  จิรวัฒนกุลชัย
9. เด็กชายวิษณุ  แสงท้าว
10. เด็กชายวิเชียร  แซ่ว่าง
11. เด็กชายสมศักดิ์  แซ่ย่าง
12. เด็กชายสุริยา  แซ่ย่าง
13. เด็กชายอนุชาติ  แซ่ย่าง
14. เด็กชายอนุชิต  ฉิมสุด
15. เด็กชายอภิรักษ์  แซ่ย่าง
16. เด็กชายเทพศุกร์  แซ่ย่าง
17. เด็กหญิงเพชรรัตน์  แซ่ย่าง
18. เด็กชายไกรยุทธ  แซ่ย่าง
19. เด็กชายไกรวิท  มีเอื้อย
20. เด็กชายไกรวิทย์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวทุติยภรณ์  โพร้งพนม
2. นางนันทนา  มูลงาม
3. นางประกายรุ้ง  อุดมเกตุ
4. นางปราณี  แหวเมือง
5. นายพจนารถ  รอดอ่อง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.6 ทอง 18 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงมณัฐมล  บกแก้ว
 
1. นางธิดาพร  กลับรินทร์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.25 ทอง 9 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงปิยธิดา  คาลายานนท์
 
1. นางรุ่งเจริญ  สัญญโภชน์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.95 ทอง 16 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงศิวัชญา  เครือทิพย์
 
1. นางสาวอัญชลี  กลิ่นพูล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 36 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กชายทวี  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงอัญชลี  พันธกิจพาณิช
 
1. นางสาวพาณี  พูนธนะ
2. นางรุ่งทิวา  อ่อนยิ้ม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 86.4 ทอง 36 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงบรมรัตน์  ไตรยางค์
2. เด็กชายพัลลภ  ภู่รุ่งเรือง
 
1. นางปานวาด  เจริญประพันธ์ศรี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84.8 ทอง 21 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 1. เด็กชายพีรวัฒน์   ยอดมา
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  จันทร์ช่างทอง
 
1. นางวาสนา  ยอดดำเนิน
2. นางสาวสมถวิล   อินจินา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 78.2 เงิน 44 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มากเมือง
2. เด็กหญิงจันทกานต์  อินทะน้อย
3. เด็กหญิงชิดชนก  กุนท้อ
4. เด็กชายฐิติวัฒน์  เหล็กเพชร
5. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ถมทอง
6. เด็กชายปาราเมศ  สุยะ
7. เด็กชายสราวุฒิ  ผลไม้
8. เด็กหญิงสุพิชชา  มีกลิ่น
9. เด็กหญิงอนันดา  อิ่มเอี่ยม
10. เด็กหญิงเนตรชนก  แซ่กือ
 
1. นางสาวชนิภา  ตุ่นสายบู่
2. นางสิริลักษณ์  มาภรณ์
3. นางอารีย์  ชำนิเขตรการณ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 71 เงิน 16 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  ม่วงศรีเพชร
2. เด็กหญิงกมลชนก  ทองเต็ม
3. เด็กหญิงกัญญาภัค  ตั้วมาก
4. เด็กหญิงกัณฐิกา  ภูครองเพชร
5. เด็กหญิงกานติมา  ฟักขำ
6. เด็กหญิงธนันญา  สีกัน
7. เด็กหญิงพัชริดา  สอนคำ
8. เด็กหญิงมานิกา  พรมสายบัว
9. เด็กหญิงรุ่งนภา  คำสุข
10. เด็กหญิงลัดดา  ยาแก้ว
11. เด็กหญิงวราภรณ์  ดอกไม้
12. เด็กหญิงวันวิสา  พรหมมา
13. เด็กหญิงศศิธร  โพธิเกิด
14. เด็กหญิงสุธิดา  สีไก่แก้ว
15. เด็กหญิงสุวนันท์  มอญจันทร์
 
1. นายชวลิต  หนูวงษ์
2. นางสาวชุลีพร  คันธะเนตร์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 75 เงิน 10 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  วุ่นแม่สอด
2. นางสาวกนกวรรณ  พูนปิยะทรัพย์
3. นางสาวดารารัตน์  เชื้อเมืองพาน
4. เด็กหญิงบุษราภรณ์  นนทพรม
5. นางสาวพิมพ์ใจ  อ่อนพรม
6. นางสาวมณิการ์  ปัญญาวงษ์
7. นางสาววันนิสา  บุญเม่น
8. เด็กชายวิทูร  กันวงศ์
9. เด็กหญิงวิภาลัย  บุญชู
10. นางสาวสุดารัตน์  อย่าเสียสัตย์
11. นางสาวสุนันทา  แจ่มวงษ์อินทร์
12. นางสาวสุรีรัตน์  ขาวสุข
13. เด็กชายเพชรอรุณ  คล้ายเจริญ
14. นางสาวเรณู  ทองดี
15. นางสาวโยษิตา  ภูดวง
 
1. นางสาวกมลกานต์  แสนอินต๊ะ
2. นายชวลิต  หนูวงษ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 39 โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 1. เด็กหญิงฐาริณี   บกแก้ว
2. เด็กชายธนวันต์  ตั้งใจพิทักษ์
3. เด็กหญิงอติลักษณ์  วงษ์พวง
 
1. นางสุกัญญา  ลำภู
2. นางอัญชนา  เกตกลมเกลา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 36 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงประกายวรรณ  ไสยวรรณ
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  แป้นพรม
3. เด็กหญิงศุภสุตา  ทิมทอง
 
1. นายจักรพรรณ์  พุ่มพวง
2. นางสาวประนอม  แสนแก้ว
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงชนารดี  ชอบประดิษฐ์
2. เด็กหญิงพรลภัส  จันทร์วิไลนคร
 
1. นายต่อพงษ์  มาพงษ์
2. นางถวิลจิต  ชาตะเวที
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. นางสาวจินตนา  ใจยา
2. นางสาวศศินา   พุ่มสลิด
 
1. นางสุธาธินี  ปาแดง
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86.2 ทอง 22 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรกนก  แก้วคง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   ธูปบาง
3. เด็กหญิงสาวินี  ทับประดิษฐ์
 
1. นางสาวนพมาศ  คำตา
2. นางอภิญญา  เพิ่มพูล
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 44 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทิพย์เจริญ
2. เด็กหญิงลภัส  เอี่ยมสืบทับ
3. เด็กหญิงสวิชญา  สินพรมมา
 
1. นายธนพันธ์  จันสายทอง
2. นางสุภัทรา  ป้าดีเหนือ
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. นางสาวชนารดี  ศรีเผือก
2. นางสาววรชา  ยะถา
3. นางสาววราภรณ์   เชื้อบัว
 
1. นางพัชรินทร์  นวลแก้ว
2. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 71 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงฐัมพิตา  หาระคุณ
 
1. นางสุภัทรา  ป้าดีเหนือ
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กหญิงอำพร  ทนุเดชคีรี
 
1. นายธนกฤต  มุมทอง
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 1. นางสาวมนัญชยา  สินยอง
 
1. นางอุทัยวรรณ  พุ่มสุขวิเศษ
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ที่ 2 1. เด็กหญิงประภัสสร  ปั้นก้อน
 
1. นางศิริวรรณ  แสงทอง
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  แป้นรักษา
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ยืนยงคีรีมาศ
2. เด็กชายนำชัย  แซ่ว่าง
 
1. นางภาวิณี  มงคล
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1. เด็กหญิงจอมสุดา  ขวัญเมือง
2. เด็กหญิงศิริวิภา  สุประเก
 
1. นางสาวนิสา  คงสกุล
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 63 ทองแดง 39 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงวนิดา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงแสงทิพย์  นิธิเมธา
 
1. นางสาวปริศนา  จินาวงศ์
2. นายพจนารถ  รอดอ่อง
 
72 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายอนุชิต  อะภัย
 
1. นายสุวรรณ  ใจเรือน
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 77 เงิน 37 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 1. เด็กชายพรรณ  ทองสุระวิโรจน์
2. เด็กชายภูวนาท  ดาวงษ์
3. เด็กหญิงสุชานาถ  แดงปรก
 
1. นายพิทักษ์  วิเศษศักดิ์ศรี
2. นางสาววรรณี  สุยะชัย
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 1. เด็กชายตุลธร  แสงท้าว
2. เด็กชายประวิตร  ทองสุระวิโรจน์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  แดงปรก
 
1. นายพิทักษ์  วิเศษศักดิ์ศรี
2. นางสาววรรณี  สุยะชัย
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายวิริยะ  คุณสันเทียะ
2. เด็กชายสงกรานต์  สุขสาตร์
3. เด็กชายเกริกพล  พรมงาม
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
2. นางวันทนา  บุตรเลิศ
 
76 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 71 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลชัยชนะวิทย์ 1. เด็กชายศุภกิตต์  สำอางค์
 
1. นายธีรพล  คงมีผล
 
77 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายสราวุฒิ  พึ่งอินทร์
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
78 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลชัยชนะวิทย์ 1. เด็กหญิงกชนันท์  กลิ่นจุ้ย
 
1. นายวันชัย  นาคสังข์
 
79 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 76.33 เงิน 7 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายสิทธิพล  มูลเพ็ง
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80.8 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายทวิชาติ  ปรีชา
 
1. นางสาวอาทิตย์ติยา  ใจเย็น
 
81 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายเมืองมนต์  เขียวสีทอง
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
82 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายพลวัต  โทนสังข์อินทร์
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
83 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาลชัยชนะวิทย์ 1. เด็กหญิงชนิภา  เครือยา
 
1. นายวิริยะ  สาระเกตุ
 
84 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 29 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรวลัย  เฟื่องฟอง
 
1. นายสมชาย  รอดคุ้ม
 
85 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ทาทิพย์
 
1. นางสาวอาทิตย์ติยา  ใจเย็น
 
86 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โลหะเวช
 
1. นางสาวอาทิตย์ติยา  ใจเย็น
 
87 ศิลปะ ขิม - หย่อง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายวัชรากร  มนเดช
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
88 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กชายวัฒนา  ปัญญาถา
 
1. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
 
89 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  เกิดป้อม
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 76 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1. เด็กหญิงปณาลี  สวนศรี
 
1. นางเพ็ญศรี  อึ้งพงษ์ธิป
 
91 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 74.5 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  นิลประดับ
2. เด็กหญิงจิรัชยา  มูลรัตน์
3. เด็กชายชนะพล  ชินบุตร
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวเขียว
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เกตุด้วง
6. เด็กหญิงพิชญ์สินี  อินทรเกษม
7. เด็กหญิงวริศรา  อังอดุลย์
8. เด็กหญิงสุเมธา  สิงห์โต
9. เด็กหญิงเจนจิรา  ม่วงไหม
 
1. นางสาวดวงเดือน  วิรุณทอง
2. นางนันทยา  อุ๊ดจิ๋ว
3. นางสาวอาทิตย์ติยา  ใจเย็น
 
92 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 81.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่าไผ่ 1. เด็กหญิงจิตวรินทร์  สังเกตกิจ
2. เด็กหญิงนริศรา  กาวิละ
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ทิทา
4. เด็กหญิงพรพัสสา  สุดแสง
5. เด็กหญิงพิมประภา  จอมฟู
6. เด็กชายพิเชษฐ์ไชย  พิไลแช่มช้อย
7. เด็กชายรัตนอัมรินทร์  อุปรี
8. เด็กชายวนศักดิ์  ศรีบุญเพ็ง
9. เด็กชายวรายุทธ  เคล้าเคลือ
10. เด็กหญิงวศินี  หนูประดิษฐ์
11. เด็กชายศราวุธ  วิเศษ
12. เด็กชายศุภกิตต์  สืบพรมมา
13. เด็กชายศุภเสกข์  ศรีวิจัย
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปวงแก้ว
15. เด็กชายเกรียงไกร  โรจนวิจิตร
 
1. นางนงเยาว์  ภูแต้มนิล
2. นายนิมิตร  พรมเสนวงศ์
3. นางรัตนีย์  จอนจุ้ม
4. นางลัดดา  ณะแก้ว
 
93 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วกลม
2. เด็กหญิงกชพร  บัวลอย
3. เด็กชายกฤษฎิ์  ทองศร
4. เด็กหญิงญาณิศา  ยอดบุญเรือง
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อิงเมือง
6. เด็กชายณัฐพล  จุ้ยชำนาญ
7. เด็กชายณัฐพล  จันทร์ฤทธิ์
8. เด็กชายณัฐพล  โฉมงาม
9. เด็กชายณัฐวัตร  พัดชาวนา
10. เด็กชายธนกร  กองทองนอก
11. เด็กชายธนทัต  จันทร์ฤทธิ์
12. เด็กชายธเนศ  สัตย์ธรรม
13. เด็กชายนรินทร์ธร  อินทร์ครอง
14. เด็กหญิงนิศา  พันคง
15. เด็กชายบัณฑิต  จันทร์เทศ
16. เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์ฤทธิ์
17. เด็กชายภูสิทธิ์  ออสถิตย์
18. เด็กหญิงรุจิษยา  ปิณสา
19. เด็กชายวรรณรัตน์  แก้วบุญขุน
20. นางสาววรินทร์ทิพย์  อยู่เมฆ
21. เด็กชายวัชรากร  มนเดช
22. นางสาววิลัยพร  วันทนา
23. เด็กหญิงศศิวิมล  ชลไชสง
24. เด็กชายสราวุฒิ  พึ่งอินทร์
25. เด็กชายสิทธิพล  มูลเพ็ง
26. นางสาวสิวนันท์  เสือนิ่ม
27. เด็กหญิงสุจิตรา  อุ่นทะยา
28. เด็กหญิงสุนิตา  เสืออินทร์
29. เด็กชายสุเมธ  จันทร์ฉาย
30. เด็กชายอภิรักษ์  หลำคำ
31. เด็กหญิงอรณิช  เทพนิกร
32. เด็กหญิงอรณิชา  ไชยสุข
33. เด็กหญิงอาทิตยา  ยศเดช
34. เด็กหญิงเจนจิรา  เกศแก้ว
35. เด็กหญิงเนตรนภา  วุ่นแม่สอด
36. เด็กหญิงเพลินตา  อิงอาน
 
1. นายกมล  หอมหวล
2. นางนที  อ่อนทอง
3. นายนพดล  เพ็งอำไพ
4. นายสมศักดิ์  ใจจันทร์
5. นายสุชาติ  ชัยแจ้ง
6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์
7. นางสาวอัญชลี  สีสัน
8. นางเรณู  จุฑาคุปต์
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำด้วน 1. เด็กชายกิตติภณ  เพชรกำแหง
 
1. นายปรีดา  เหลือบแล
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง 4 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  โฉมงาม
 
1. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 8 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไทยแท้
 
1. นางจิรพร  ทองใหญ่
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76.66 เงิน 27 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสรารีย์  มั่นแก้ว
 
1. นายวีระศักดิ์  โตนาค
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กชายหฤษฎ์  ตุ่นตา
 
1. นางปภาวรินท์  เลิศขามป้อม
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67.8 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิษา  ทองห่อ
 
1. นางปภาวรินท์  เลิศขามป้อม
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.18 เงิน 28 โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กชายธนพล  ครุฑจับนาค
 
1. นายณัฐวุฒิ  หลอมทอง
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กชายทศพร  ลาทอง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ฉิมมั่น
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.56 เงิน 41 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สวนศรี
 
1. นางเพ็ญศรี  อึ้งพงษ์ธิป
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 19 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กชายสหรัฐ  มากทอง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ฉิมมั่น
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงอรธิณัตดา  ส่องแสง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ฉิมมั่น
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงปานไพลิน  มณีรัตน์โสภณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญหลง  ทองพิจิตร
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.66 เงิน 37 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 1. เด็กหญิงกิตติพร  บุญทองอ่อน
 
1. นายวีระ  ร้อยกรอง
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.5 เงิน 26 โรงเรียนบ้านดงลาน 1. นายสุทัศน์  หล่าอ่อน
 
1. นายณัฐวุฒิ  หลอมทอง
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงหยดเทียน  คำเปีย
 
1. นายณัฐวุฒิ  หลอมทอง
 
109 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  หมื่นทุม
2. เด็กชายกิตติกร  จันทร์ฉาย
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  รองบุตรศรี
4. เด็กหญิงกุลสตรี  เกิดฤทธิ์
5. เด็กหญิงขวัญฤดี  สีสาโคตร
6. เด็กชายจรัลชัย  วิระบุตร
7. เด็กหญิงจินดาหรา  พิมภาค
8. เด็กหญิงจิรารัตน์  รอดบ้านยาง
9. เด็กหญิงฉายรวี  อิ่มเอี่ยม
10. เด็กหญิงชนิดา  ขัตเนตร
11. เด็กชายณรงค์ชัย  แก้วชัย
12. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีลาด
13. เด็กชายทักษิณ  บุญเสริม
14. เด็กชายธนพล  แดงนา
15. เด็กหญิงธัญสมร  จันทร์ฉาย
16. เด็กหญิงธีรดา  ราชสุนทร
17. เด็กชายธีรยุทธ  ไกรฤทธิ์
18. เด็กชายนิวัฒน์  สิงหล้า
19. เด็กหญิงนุชรี  โสมา
20. เด็กชายพงษ์เพชร  แก้วยอดนิล
21. เด็กชายพันธวัธน์  ตะพานแก้ว
22. เด็กชายมนัส  แดงนา
23. เด็กชายยุทธพิชัย  บางยิ้ม
24. เด็กหญิงวรรณภา  คำเมือง
25. เด็กหญิงวิชญาพร  วังชา
26. เด็กหญิงศิลาณี  คำเมือง
27. เด็กหญิงสาริยา  บุญประโคม
28. เด็กหญิงสิรินทรา  สาริยา
29. เด็กหญิงสุนันทา  จุฑาขันธ์
30. เด็กหญิงสุพัตรา  กลัดทิม
31. เด็กหญิงสใบแพร  สังสะดี
32. เด็กชายอดิศร  ขัตเนตร
33. เด็กชายอรุณ  ศรีบรรเทา
34. เด็กหญิงอลิตา  ไพคำนาม
35. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  พันทาอามาต
36. เด็กชายเวชพิสิฐ  แดงนกขุ่ม
37. เด็กชายโชคศักดิ์  วิเศษศักดิ์
38. เด็กชายโชติพัฒน์  อิ่มเอี่ยม
 
1. นายวีรวัฒน์  สุดเฉลียว
 
110 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 78 เงิน 25 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจัณห์นิภา  ศรีวิชัย
2. เด็กชายจีรพล  เทียนสว่าง
3. เด็กหญิงชนิดา  ศิริโภคา
4. เด็กชายณัฐพล  ด่านกระโทก
5. เด็กชายธนกร  เสือมี
6. เด็กชายนภสร  บุญยงค์
7. เด็กชายปฏิภาณ  สิทธิเจริญ
8. เด็กหญิงวรวัลภ์  นิตยระวีวร
9. เด็กชายสุดชีพ  บุตรเสือ
10. เด็กหญิงสุรัตนา  ทองชาติไทย
 
1. นางสายพิณ  เมฆหมอก
 
111 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐฐา  พันธ์โสภา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บางอิ่ม
3. เด็กหญิงณีรนุช  สุขวัฒน์
4. เด็กหญิงธนพร  วรรณศรี
5. เด็กหญิงนภัทร  เขน่วม
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  เขียวคุ้ม
 
1. นายกมล  หอมหวล
2. นางนที  อ่อนทอง
3. นายสมศักดิ์  ใจจันทร์
4. นางสาวอัญชลี  สีสัน
 
112 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กหญิงนงนุช  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงปาลิดา  เจริญผลิตผล
3. เด็กหญิงพิมพร  แซ่กือ
4. เด็กหญิงพิราอร  แซ่กือ
5. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  สดสมทา
6. เด็กหญิงศลิษา  มหสถาพร
7. เด็กหญิงอริศยา  แซ่ม้า
 
1. นางอินทิพย์  พจนพุทธิโชติ์
 
113 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 20 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชพร  บัวลอย
2. เด็กหญิงญาณิศา  ยอดบุญเรือง
3. เด็กหญิงนิสา  พันคง
4. เด็กหญิงอทิตยา  ยศเดช
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เกศแก้ว
 
1. นายกมล  หอมหวล
2. นางนที  อ่อนทอง
3. นางสาวอัญชลี  สีสัน
 
114 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 79.2 เงิน 19 โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกรกฤต  บัวบาน
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  เกตุกลมเกลา
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา  นุชเนื่อง
4. เด็กหญิงขนิษฐา  ใจแป้
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  ผัดแสน
6. เด็กหญิงจิรวรรณ  เผือกสี
7. เด็กชายทินภัทร  หลวงปัญญา
8. เด็กหญิงธนพร  อุปคุต
9. เด็กหญิงธันยพร  คำไหว
10. เด็กหญิงนันทิญา  คงต๊ะ
11. เด็กชายภาคภูมิ  กุญชรชัย
12. เด็กหญิงรวิพร  สุใจยา
13. เด็กหญิงศิรินทิพย์  มีเกตุ
14. เด็กชายอัมรินทร์  บุญเพ็ง
15. เด็กหญิงอารีวรรณ  ชนะบุญ
16. เด็กหญิงเบญจพร  เกตุกลมเกลา
 
1. นายธนันท์กร  ชาญสุวรรณ
2. นางสาวพิชญาภา  สุทธิจันทร์เดช
3. นางสาววรีทิพย์  แก้วมา
4. นางสาวสุกัญญา  ขวัญเขียว
5. นางเรณู  จาดขำ
 
115 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 22 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราภา  มายะ
2. เด็กหญิงจีราพร  มายะ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  พูวอน
4. เด็กหญิงนลพรรณ  คำใจ
5. เด็กหญิงนิลาวรรณ  คุณคง
6. เด็กหญิงมณฑิตา  อ่อนบุญ
7. เด็กหญิงรวิภา  แหวใบ
8. เด็กชายวรัญญู  มีศรี
9. เด็กชายศรัณย์  วงศ์เมือง
10. เด็กชายสหรัฐ  สุภาเนตร
11. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อินสืบ
 
1. นางนภสร  ธรรมตันสกุล
2. นายพยนต์  สืบรอด
3. นางสาวศิริธร  ปรีชาวุฒิ
4. นางอภิญญา  เพิ่มพูล
5. นางเตือนใจ  สนปี
 
116 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 86.9 ทอง 11 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 1. นายปกรณ์  ศรีลิมปนนท์
2. นายวรุฒน์  แดงทอง
3. นายสถาพร  ไกรศร
4. นายสมรักษ์  ศรีพรม
5. นายสุทัศน์  พุทธเสน
 
1. นางกลิ่นหอม  เข็มพล
2. นางสาวมณฑิตา  สืบเจ๊ก
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81.5 ทอง 28 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กชายกฤตนัย  แซ่ม้า
2. เด็กชายวัชรพล  ปินะกะเส
3. เด็กชายศึกษา  แซ่ว่าง
 
1. นายฉอ้อน  เอี่ยมอินทร์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.25 ทอง 21 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์  บุญเสริม
2. เด็กชายดนุพล  พาราศรี
3. เด็กชายศรายุทธ  เทียบสา
 
1. นายสุวิทย์  จันทร์เคน
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงนิภา  มณ๊เขียว
2. เด็กหญิงมัณฑนา  สวยแท้
3. เด็กชายไชยวัฒน์  พึ่งอินทร์
 
1. นายชุมพล  จันทร์สายทอง
2. นางสีวิลัย  เขียวสีทอง
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงนันทนา  โมมีเพชร
2. เด็กหญิงมิเค  โชคดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วอยู่
 
1. นายชุมพล  จันทร์สายทอง
2. นางสีวิลัย  เขียวสีทอง
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 77 เงิน 17 โรงเรียนตากกวง 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  สมานวงษ์
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์   มารมณ์พันธ์
3. เด็กหญิงปวีรัตน์  พันศรี
4. เด็กหญิงพิชามญชุ์  นาคยิ้ม
5. เด็กหญิงศุภรัตน์  อินทร์โบราณ
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ประมัย
 
1. นางลักขณา  ทัศสุภาพ
2. นางสาวศิริวรรณ  พลโต
3. นางเพทาย  หิรัญนุช
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง 27 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พิมเลขา
2. เด็กหญิงจริยา  นาคสวาท
3. เด็กหญิงธนพร  นามกร
4. เด็กชายสิทธินนท์  ปานเกิด
5. เด็กหญิงสุนิษา  เกษสายกร
6. เด็กหญิงอาภัสรา  เรือนคง
 
1. นางพชรพร  ศรีจันทร์
2. นางสรรสิริ  วะศินรัตน์
3. นางสาวเบญจพร  ภิญโญ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85.8 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายสิรวิชญ์  มั่นเมือง
2. เด็กชายอลงกรณ์  เต็มเปี่ยม
3. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เดชเดชะ
 
1. นายศุภกฤต  บุญจินนา
2. นางสายทอง  เวียงศิริ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 18 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ที่ 2 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขวัญลอย
2. นางสาวปาริชาติ   บุญสายยัง
3. นางสาวเจนจิรา  พรมจำปา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วิเศษศักดิ์
2. นางยุพิน  ประดีจิตต์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ลือภักตรา
2. เด็กชายทรงวุฒิ  คำปวน
3. เด็กหญิงวรรณพร  โปต๊ะ
 
1. นายประสาท  โตพันธ์
2. นายวิโรจน์  พลหาญ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.8 ทอง 20 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วสีเขียว
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ว่องวิการณ์
3. เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วสีเขียว
 
1. นางกาญจนา  เพ็ชรพินิจ
2. นายวิโรจน์  พลหาญ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโสมง 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชมภูวัน
2. เด็กหญิงสิริภรณ์   อิ่มอ้น
3. เด็กชายอลงกรณ์  เนียมรอด
 
1. นางสาวชัญญานุช  กรุณาหล่าย
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิรัตน์  สะอาดม่วง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 1. เด็กหญิงมัทนา  รัตนวงศ์
2. เด็กหญิงศิริวิภา  เชื้อเถาว์
3. เด็กหญิงสาวินี  สุทธินา
 
1. นางชลัยรัตน์  วรพัฒน์โรจนา
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงชญาภา  จงนิมิตรสถาพร
2. เด็กหญิงปฑิตตา  เหล็กบุญเพชร
3. เด็กหญิงพรลภัส  ผกามาศ
 
1. นางพิมพ์ชนา  พิมพ์ธีรภักดี
2. นางวันทนีย์  ปรมาริยะ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองดี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วขำ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปั้นแตง
 
1. นางสาวณัฏฐา  สุรีย์สิงห์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงนันทกาญจน์  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงรุจิรา  วิชยาภัย
3. เด็กหญิงอาภาพร  แซ่ว่าง
 
1. นางวัชรี  เถินบุรินทร์
2. นางสาวอินทุอร  ดีวังทอง
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 77 เงิน 40 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ใจสา
2. เด็กหญิงมานิตา  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อ่อนจิ๋ว
 
1. นางกิ่งใจ  พลหาญ
2. นางรัตติยา  วงศ์หิรัญตระกูล
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 79.4 เงิน 43 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนาพร  เครืออิ่ม
2. เด็กชายธนากร  พิมมัชฉา
3. เด็กหญิงนพมาศ  สนฉาย
 
1. นางสาวเบญจพร  ภิญโญ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.2 ทอง 12 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. นางสาวขวัญใจ  วงษ์มหาวรรณ
2. นางสาวภานุมาส  ฉายสุวรรณ์
3. นายสุรศักดิ์  เสาพรม
 
1. นางสาวปราณี  แก้วมา
2. นางไกรวัลย์  กัญญา
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70.4 เงิน 36 โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ 1. เด็กชายจิรสิน  ภวภูตานนท์
2. เด็กชายณัฐพล  แก้วกันฑา
 
1. นางฐิติภรณ์  หาวัน
2. นางสาวดวงกมล  เสือเหลือง
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 18 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  คณานันท์
2. เด็กหญิงศศิพร  กองอินทร์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  วังเสนา
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67.1 ทองแดง 20 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงดวงธิดา  แสนสุข
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  แสงประชุม
 
1. นางสาววัชราภรณ์  วังเสนา
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 23 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายปารินทร์  อ่อนละม่อม
2. เด็กชายศิวกร  กมลดิลก
 
1. นางพรภัสสมล  ลิ้มทอง
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายนครินทร์  เสริมปัญญา
2. เด็กชายนนทวิทย์  มั่งคำ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บัวเกตุ
2. นางวรากร  รอดวงษ์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กชายจารุพงษ์  อิ่มสวาสดิ์
2. เด็กชายทิม  มาชินสกี้
 
1. นางสาวโสมวรรณ  ยอดสุวรรณ
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายฐิติกร  อยู่นัด
2. นางสาวสำรวย  นาคเจริญ
 
1. นางวิลาวรรณ  ภู่ระย้า
2. นายไมตรี  นาคประสิทธิ์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64.2 ทองแดง 39 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กหญิงจันทร์กมล  ซือพอ
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ  คงยิ่งพนากุล
 
1. นางสาวกิตติชนก  มากทอง
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายปรเมศร์  โครตพุ้ย
2. เด็กชายเมธา  เครือวัลย์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บัวเกตุ
2. นางวรากร  รอดวงษ์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายกษิดิศ  มีสา
2. เด็กหญิงภคพร    โมราราช
 
1. นางรัชนีกร  เครืออยู่
2. นางสาวอรพรรณ  สมุทร์ความ
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ 1. นางสาวธนาภรณ์  มั่งเชียง
2. เด็กหญิงปาหนัน  ขวัญมั่น
 
1. นางสาวกาญจะนา  พันทิม
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ 1. เด็กชายสุทธิภัช  ทองหม้อ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  นิลขลัง
 
1. นายฐิติวัสส์  ตาเอื้อย
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ดีเมฆ
2. เด็กชายปิยะ  ชาติไทยเจริญ
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  เชื้อดี
 
1. นายชุมพล  จันทร์สายทอง
2. นายมีชัย  ชาติไทยเจริญ
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายการัณยภาส  อ่อนจิ๋ว
2. เด็กชายชัยรัตน์  ปุกแก้ว
3. เด็กชายโชคเมธา  แก้วสุติน
 
1. นางสาวคนึงนิจ  สายมัน
2. นางสาวภัทิรา  ช่างนาวา
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 25 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พึ่งอินทร์
2. เด็กชายพงศธร  เส็งเหี่ยว
3. เด็กชายสุพศิณ  จินดาเพชร์
 
1. นายชุมพล  จันทร์สายทอง
2. นายมีชัย  ชาติไทยเจริญ
 
150 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 89.8 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายธีรวุฒิ  จึงสำเร็จการ
 
1. นายสุภาพ  เหล็กบุญเพชร
 
151 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 72.2 เงิน 34 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายพีรณัฐ  จะวรรณะ
 
1. นางสุมิตรา  ขำสุวรรณ
 
152 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายศุภกิตติ์  สรชัย
 
1. นางสาวรฐา  ผลดี
 
153 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 47.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายฌานนท์  พงษ์สาร
 
1. นางสุมัชญา  จะวรรณะ
 
154 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายธนญ  ชัยมงคล
 
1. นางสาวอาทิตยา  ชุ่มเชื้อ
 
155 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 62.51 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายแอนโทนีโอ  จูเนียร์ ร๊อชชี่
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ทิมา
 
156 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78.8 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ศรีใส
 
1. นายกัมพล  วงศ์เรือน
 
157 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 25 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงศกลวรรณ  ปะธิปะ
 
1. นางพิชญาพร  เชิญขวัญ
 
158 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงมนัชญา  เพิ่มเพ็ง
 
1. นางสุมิตรา  ขำสุวรรณ
 
159 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายอารีย์  ยันส์เซิน
 
1. นางสาวรฐา  ผลดี
 
160 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายดนัย  พาต่อ
2. เด็กชายธนาธิป  ปวีณศิลป์
3. เด็กหญิงน้ำฝน  บุญเรือง
4. เด็กหญิงน้ำเพชร  สร้อยทอง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  เสือเล็ก
 
1. นางพนารัตน์  ผลถวิล
2. นายภีรพันธ์  เดชะวงศ์
 
161 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85.58 ทอง 16 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์ผ่อง
 
1. นางสาวพัทธมน  จูทิม
 
162 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.67 ทอง 7 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงสมิตา  วงศ์ไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวพัทธมน  จูทิม
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81.5 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายชูวิทย์  อุไรพันธ์
2. เด็กชายปณชัย  แก่นศรี
3. เด็กชายพรชัย  สุริโย
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน   เครือมอย
5. เด็กชายสิทธิพล  ทัดปอย
6. เด็กชายอภิวัฒน์  จุทานุช
 
1. นางวรรณชนก  เดิมสมบูรณ์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82.6 ทอง 5 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชาย ณัฐวุฒิ  บุญไทย
2. เด็กชายกิตติคุณ  หงษ์จีน
3. เด็กชายกิตติพร  ทองเกษ์
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ลาพรมมา
5. เด็กชายวัฒนา  เพ็งสา
6. เด็กชายสุทธิพล  พวงทอง
7. เด็กชายอนุวัฒน์  สีหิน
8. เด็กชายอังชนะ  นุ่มรุ่ง
 
1. นายธงไชย  บุญประกอบ
2. นายวิรัตน์  แสนใจ
3. นายเสริมศักดิ์  ญาณกิจ
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79 เงิน 28 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 1. นายจีระพงษ์  กบินณพัตร
2. นายชนินทร์  มังคุดร
3. นายนที  เสนา
4. นายนิติศาสตร์  ศึกษากิจ
5. นายปกรณ์  ศรีลิมปนนท์
6. นายสถาพร  ไกรศร
7. นายสมรักษ์  ศรีพรม
8. นายสุทัศน์  พุทธเสน
 
1. นายประสงค์  เข็มพล
2. นางสาวมณฑิตา  สืบเจ๊ก
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 84.66 ทอง 14 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วงศ์ชารี
2. นายกฤตชัย  ไทยอุสาห์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  โพธิ์เนียม
4. นายประวิทย์  เครืออินทร์
5. เด็กชายภูวนาถ  แผ้วศาสตร์
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทร์บว
7. เด็กหญิงวิชญา  มูลเพ็ง
8. นางสาวสิริธร  สุภาเนตร
9. เด็กหญิงสุกัญญา  ต่อกร
10. นางสาวอริสรา  คงคีรี
 
1. นางสาวกันยารัตน์  เรืองศิลป์ประเสริฐ
2. นายเอกชัย  ศรีลิมปนนท์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หายเมืองใจ
2. เด็กหญิงคุณัญญา  เผือกผ่อง
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  เครือมี
4. เด็กหญิงณัฐรี  จีนะไชย
5. เด็กหญิงณัฐวดี  กลิ่นศรีสุข
6. เด็กหญิงตมิสา  สิทธิพัฒนกุล
7. เด็กหญิงธนภรณ์  สาขา
8. เด็กชายธนวัฒน์  สามงามน้อย
9. เด็กชายพรรษชล  บึกนันตา
10. เด็กหญิงอะมิ  ครุฑฉ่ำ
 
1. นางปัทมา  อุมวะนะ
2. นางปาหนัน  น้อยเอี่ยม
3. นางสาวอัญชลี  เนียมสิน
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 60.3 ทองแดง 17 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายชยุตม์  เกิดแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีระบาย
3. เด็กหญิงณัฐมล  บุตรโยจันโท
4. เด็กหญิงอัมพวัน  ติ๊บปิน
5. เด็กหญิงเจนจิรา  แตงเส็ง
 
1. นางสาวนิตยา  โมมีเพชร
2. นางสาวพรศิริ  กันทะวงศ์
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 73.8 เงิน 13 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชนิกา  กิตตะวงศ์
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  กิตติคุณาภรณ์
3. เด็กชายกิตติ  ทิพย์อาทิตย์
4. เด็กหญิงคฑามาศ  ครุฑฉ่ำ
5. เด็กหญิงจันทนา  คำเสน
6. เด็กหญิงฐานมาศ  อุ่นเรือน
7. เด็กหญิงพงศกร  อินปินตา
8. เด็กชายพงศธร  อินปินตา
9. เด็กหญิงพัชรพร  ยิ้มแย้ม
10. เด็กหญิงพัทธกนก  กันธิยะ
11. เด็กหญิงวิยะดา  พระศรี
12. เด็กหญิงอารีย์รัตน์  ลายะ
 
1. นางปาหนัน  น้อนเอี่ยม
2. นางสาวอัญชลี  เนียมสิน
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงธนธรณ์  อินต๊ะมูล
2. เด็กหญิงสุชัญญา  กุนทิพย์
3. เด็กหญิงอัญชนา  หลวงไชยา
 
1. นางมยุรี  ศิริยานนท์
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กหญิงฐิติมา  วงษ์ไว
2. นายภาคภูมิ  ใจยา
3. เด็กหญิงแสงทิพย์  เพินงาม
 
1. นางกมลพร  สาลี
2. นางชนิดา  ลือเฟื่อง
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 71.43 เงิน 31 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงทักษพร  สารเขียว
2. เด็กหญิงเพียงขวัญ  ปัญญา
 
1. นางสาวพวงผกา  ตาเบ้า
2. นางอรจิรา  แก้วกันหา
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 62.59 ทองแดง 34 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เสงสาย
2. เด็กชายอภิชิต  จีนเพชร
 
1. นางนวภัทร  บุญปถัมภ์
2. นางสาวเบญจมาศ  ทองอ่ำ
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 51.82 เข้าร่วม 21 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 1. เด็กชายปรัชญา  ระบู่
2. เด็กชายโอฬาริก  ปัญญาวงศ์
 
1. นายอัศวิน  คำปัน
2. นายอิสราวุฒิ  เอกนันทา
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกนกพร  ผู้กำจัด
2. เด็กหญิงภานุชนาถ  บุญลือ
 
1. นายชาตรี  แซ่ม้า
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีสุภาจันทร์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สิงห์โต
 
1. นายวัลลพ  ใจรักษา
2. นางเกษศิรินทร์  ใจรักษา
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กชายธีระวัฒน์  พัดกลม
2. เด็กชายวันชัย  ลอยสงค์
 
1. นายวัลลพ  ใจรักษา
2. นางเกษศิรินทร์  ใจรักษา
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงมาลี  นายดี
 
1. นางสาวอัญชลี  นะวัน
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1. เด็กชายศรัณย์  แสนอุบล
 
1. นางฉวีวรรณ  สอนวงษ์
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 1. เด็กหญิงอริษา  สอนคุ้ม
 
1. นางสาวนันทวรรณ  พันธ์ช่อทอง
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.33 ทอง 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กชายธีรภัทร  เจนเชี่ยวชาญ
 
1. นางแก้วมาลา  นิช่างทอง
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กหญิงอรทัย  วงศ์ธีรภาพ
 
1. นายสมชาย  ผาแดงสง่า
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กชายชายเลิศ  แซ่ม้า
2. เด็กชายวิสิทธิ์  วงศ์ธีรภาพ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  จันมา
2. นายสมชาย  ผาแดงสง่า
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.5 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแม่ระวานสองแคว 1. เด็กชายทรงวุฒิ   ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงปณิดา  เทียนสว่าง
 
1. นางสินทร  บัวติ๊บ
2. นางสุภาพ  แก้วแสนตอ
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.6 ทอง 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กหญิงณัฐพร  แซ่ว่าง
2. เด็กชายทรงพล  คีรีวิไล
3. เด็กหญิงธิดา  แซ่โซ้ง
4. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่กือ
5. เด็กหญิงภาวิตา  แซ่โช้ง
6. เด็กหญิงอัญธิกา  แซ่ลี
7. เด็กชายเอกมงคล  อมตะภิรมย์
 
1. นางกันดา  แก้วมาณี
2. นางสาวนิภา  สีมี่
3. นายสมชาย  ผาแดงสง่า
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กชายบุลากร  แซ่ม้า
2. เด็กชายวีรวัฒน์  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายศิลาชัย  ผดุงพงษ์พนา
 
1. นายฉอ้อน  เอี่ยมอินทร์
2. นายสมชาย  ผาแดงสง่า
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. นายจตุรภัทร  พรมบุญชู
2. เด็กชายประภพ  ทาสาย
 
1. นางกัญญมาศ  นิลเต่า
2. นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กชายพิชิตชัย  ทรงวรกุล
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  กอบกุลอาชา
 
1. นายรักชาติ  วาจาอนุกุล
2. นายสมชาย  ผาแดงสง่า
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.2 ทอง 11 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายนพดล  ขัดเสาร์
2. เด็กชายร่มฟ้า  พันธ์บุญ
3. เด็กชายวีระพล  สมณะ
 
1. นายประดิษฐ์  แก้ววรรณ
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายปกรณ์  อ่อนจิ๋ว
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  กันไร
3. เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วสีนวล
 
1. นายประสาท  โตพันธ์
2. นายวิโรจน์  พลหาญ
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ที่ 2 1. เด็กหญิงสุนิสา  ขันทองดี
 
1. นางศิริวรรณ  แสงทอง
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 29 โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 1. เด็กชายศุภวัฒน์  นกทอง
 
1. นางจุรีมาศ  นันตา
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ธรรมมา
 
1. นางปาริชาติ  ภิรมย์ทอง
 
194 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88.5 ทอง 14 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงวรันธร  ทุกข์สูญ
 
1. นางอรทัย  รอดเรือง
 
195 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปาลิตา  เถาว์แสน
2. เด็กหญิงพชรพร  บัวป้อม
3. เด็กชายเกียรติชัย  ป้อมศิลา
 
1. นางคำแปง  มูลวงษ์
2. นางวราภรณ์  รวมชัย
 
196 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงกัญญภัส  ตันยา
2. เด็กชายกีรติ  ไชยแจ้ง
3. เด็กหญิงวริยาภรณ์  เกตุด้วง
 
1. นางจำลอง  ใจเอี่ยม
2. นางจิราภรณ์  กลิ่นเกษร
 
197 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ - - - โรงเรียนบ้านแม่ระวานสองแคว 1. นางศิริพร  คำนวนสิน
 
 
198 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน - - - โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 1. นางสิริกัญญา   ธรรมชาติ
 
 
199 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา    
200 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา - - - โรงเรียนอนุบาลตาก 1. นางปิยนันท์   ชุมปัญญา
 
 
201 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 1. นายประจบ  ขวัญมั่น