สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 65.6 ทองแดง 29 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงภิญญพัชร์  จีรเมธติยนนท์
 
1. นางสาวจุนลารัตน์  เอกพงษ์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 70.2 เงิน 34 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  คำแสน
 
1. นางปิ่นแก้ว  จันตาวรรณเดช
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กชายทศพร  ดีเสอร์
 
1. นางพัฒน์นรี  สรรสอน
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 41 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ซอนแสน
 
1. นางณปภัช  ยอดเมือง
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงวาสนา  ลาจู
 
1. นายอุดรพัฒน์  บุญมา
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงปวิตรา  ประทีปประกาย
 
1. นายอัษฎางค์  พงษ์เฉย
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.5 ทอง 26 โรงเรียนบ้านแม่ลอง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   จำธรรม
 
1. นางสาวสุริวรรณ์  แดงขาวเขียว
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านฉิมพลี 1. เด็กหญิงชนาภา  ปาปะจี
 
1. นางสาวศันสนีย์  อุบล
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กชายทศพร  ชมภูทัน
 
1. นางสาวอชิรญาณ์  นาระต๊ะ
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงนฤมล  จันต๊ะอินทร์
 
1. นางสาวศิรินภา  ก้อนธิมา
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 66.2 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิศมัยคุณ
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  วงศ์แต๋
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธรรมขันแก้ว
2. นางสาวเบญจา  แจ้งสี
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 38.75 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงจ่าดี  ดุษฎีไมตรี
2. เด็กหญิงบุษบา  พานสกุลดี
 
1. นางรุ่งอรุณ  กาบบัว
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 42 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายสมัชชา  สาครินทร์
 
1. นางศรีพรรณ  ประดิษฐ์สอน
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง 24 โรงเรียนบ้านฉิมพลี 1. เด็กหญิงฌาริตา  วังนาค
 
1. นางสาวศันสนีย์  อุบล
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ดีสา
 
1. นางสาวชมลดา  คำมูล
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83.8 ทอง 13 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  อินทรธรรมา
2. เด็กหญิงลลนา  กันทะตุ่น
3. เด็กหญิงสุทธิดา  นภาปิติเกษม
 
1. นางสาวศลิษา  ผัดตุ่น
2. นางสาวศศิวรรณ  แป็ดแก้ว
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 33 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชัยศรี
2. เด็กหญิงรัชณีกร  จำปา
3. เด็กหญิงวรัชยา  เปียงใจ
 
1. นายจาตุรงค์  คำมะนาง
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 33.4 เข้าร่วม 43 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายภูวดล  พฤกษาศิลป์
2. เด็กชายอิสิวัฏ  นพรัตน์
 
1. นางสุพรรษา  ผ่องใส
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61.4 ทองแดง 28 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาพร  ตะกลือ
2. เด็กชายสมศักดิ์  ตะกลือ
 
1. นางสาวลิดาว  ปัญโญใหญ่
2. นางสาววรรณิศา  สีกรณ์
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 35 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายธีรโชติ  ศรีทะนันชัย
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สุดนุช
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงจ่าสีลา  จรูญกระดังงา
 
1. นางสาววรัญญา  ผาลัย
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 27 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษบา  เริงไม
 
1. นางสาวลิดาว  ปัญโญใหญ่
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 49.5 เข้าร่วม 44 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  เสมบุตรี
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  มะโนธรรม
3. เด็กหญิงศศิประภา  กุยปวง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชมพู
2. นางสาวอัจฉรา  ผดุงพานิช
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิงห์บัว
2. เด็กหญิงวารีทิพย์  จันทร์เขียว
3. เด็กหญิงสาวินีย์  เล้าคำ
 
1. นางสุภาภรณ์  ซึมกลาง
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มะโล่
2. เด็กชายวรรธนัย  หงษ์เขียว
3. เด็กชายวีระวัฒน์  เขียวทา
 
1. นายคงกช  เจภูติ
2. นางถนอมศรี  ติใหม่
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงนฤมล  ดีหลวง
2. เด็กหญิงยุวดี  สาดเรศจำลอง
3. นายสุรัต  กุลศิวะพร
 
1. นางเสาวนีย์  อินต๊ะปัญญา
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74.4 เงิน 40 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงสุดา  คีรีการุณวงค์
2. เด็กหญิงสุวดี  หน่อพิชญ์
3. เด็กหญิงอนงค์พร  ชาญพนากุล
 
1. นางสาวอภิญญา  ด้วงยศ
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 34 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ทัณฑะรักษ์
2. เด็กชายธนภัทร  อินทรพานิช
3. เด็กชายรัตนตรัย  หล้าเสาร์
 
1. นางณัฐชญา  คงแก้ว
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 76.4 เงิน 28 โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กหญิงบุญฑิต  นามอุษา
2. เด็กหญิงบุญมา  เขะเง
3. เด็กหญิงปรารถนา  พยุงกรรณิกา
 
1. นายวรชัย  ภิรมย์
2. นางสาวศศิวิมล  กันธิวา
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 74.2 เงิน 40 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ถาโน
2. เด็กหญิงวิภารินทร์  ฐิติสกุล
3. เด็กหญิงอิศราภรณ์  ตาจักร
 
1. นางสาวนัฐชา  จักรปั๋น
2. นางสุนันท์  นิลรัตน์
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  อรัญสงวนวงศ์
2. เด็กชายพิทักษ์  ลักษมีไพรวัลย์
 
1. นายธีรเดช  นวลสนิท
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 1. เด็กชายบุณยกร  ปู่หน้อย
2. เด็กชายปิยะพงศ์  ต๋าต๊ะ
 
1. นายคงกช  เจภูติ
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 56.69 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายประหยัด  ตะโทะ
2. เด็กชายสุชัยรัตน์  ระพีเจิดสวัสดิ์
 
1. นายเชษฐา  ฝั้นเมา
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62.34 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านแม่โขง 1. เด็กชายดวงชัย  ปรีชาไพร
2. เด็กชายอาทิตย์  ยิ่งคุณจตุรัส
 
1. นายทรงยศ  ประสิทธิ์
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 44.99 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายมานพ  วงศ์เวชกรรม
2. เด็กชายยุทธภูมิ  รัตนไชยประภา
 
1. นายเชษฐา  ฝั้นเมา
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 11.41 เข้าร่วม 36 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  นะวะโต
2. เด็กชายศิริศักดิ์  เลาว้าง
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ์
2. นางณัฐชญา  คงแก้ว
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 47.89 เข้าร่วม 19 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายชูศักดิ์  แซ่ท้าว
2. เด็กชายวัฒนชัย  เลาย้าง
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ์
2. นางณัญชญา  คอแก้ว
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 37 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงนภาพร  ขาวจันทร์ตา
2. เด็กหญิงภัทรภรณ  แสนเมืองมา
3. เด็กหญิงมะลิวรรณ  หนูสา
4. เด็กหญิงอรไพริน  แสนเมืองมา
5. เด็กหญิงไผทมาศ  ขาวจันทร์ตา
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  คำใจ
2. นางสุมาลี  ตุ่นติ๊บ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.4 เงิน 21 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำเฮียง
2. เด็กหญิงทวิพร  วีระ
3. เด็กหญิงทิตยา  จันตาบุญ
4. เด็กหญิงวิลาสินี  ศิลาลอย
5. เด็กหญิงศิริญญา  บุปผาสายชล
 
1. นางกัลยา  ประสานเนตร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กหญิงขันทอง  โนปุ๊ด
2. เด็กหญิงจริญญา  ธนัญชัย
3. เด็กหญิงชุลีพร  ต๋าคำแก้ว
4. เด็กหญิงนงลักษณ์  สุกใส
5. เด็กหญิงสุนทราภรณ์  โนทา
 
1. นางทับทิม  ชัยชะนะ
2. นางพรพิมล  ไวยกุล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.8 ทอง 30 โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  สุดี
2. เด็กหญิงทิปกา  แก้วกลางดง
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ศาสนมิติ
4. เด็กหญิงอ้อมดาว  ค้ำจุนสิงขร
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เพชรอ่างขาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์  สินทร
2. นางสาวอุไรวรรณ  นันตา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 22 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ทาหนัก
2. เด็กหญิงณัฐยาน์  ท้าวแก้ว
3. เด็กหญิงพัชรพร  กันทะแก้ว
4. เด็กหญิงรัชฏาทรณ์  เที่ยงจันทร์ตา
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  คุ้มคลอง
 
1. นางกัลยา  ประสานเนตร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กหญิงกนกพร  จงเทพ
2. เด็กหญิงกันยา  สงวนเลิศพร
3. เด็กชายพงษ์เทพ  แดงธิยะ
4. เด็กหญิงรัชดาพร  มะสะบุตร์
5. เด็กหญิงรัตน์ติกาล  ตุ่นกุณา
 
1. นายธนพล  กมลหัตถ์
2. นางสุภารัตน์  คากิซากิ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 77.4 เงิน 21 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 1. เด็กชายกรศุตร์  เขียนวุฒิ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทะคำ
3. เด็กหญิงขนิษฐา  วังสมุด
4. เด็กหญิงจันจิรา  พนาขุนเขา
5. เด็กหญิงฐิติวัลย์  มังแก้ว
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปันตา
7. เด็กหญิงณัฐริกา  สานมะโน
8. เด็กชายตรรกวิทย์  ศรีวิชัย
9. เด็กชายธนกฤต  ปันปา
10. เด็กหญิงพรนภา  สมบัติท้องทุ่ง
11. เด็กหญิงพรรษา  อินตา
12. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  ชัยสร้างสรรค์
13. เด็กชายวินัย  ชัยสัญจาริก
14. เด็กหญิงศศิพร  หลานปัน
15. เด็กหญิงสุภาพร  พงษ์สุวรรณ
16. เด็กหญิงสุวิภา  ท้าวภิบาล
17. เด็กหญิงอภิชญา  ชัยลังการ์
18. เด็กชายอาทิตย์  แสะวา
19. เด็กชายเบียร์  กะสังข์
20. เด็กหญิงโสมสุรีย์  โฉมสุริยฉาย
 
1. นางสาวนภาพร  อินอ้าย
2. นางสาวประภาพร  เร่งเร็ว
3. นางภัทรวดี  สถิตยัง
4. นางสาวภัสดาภรณ์  บุญทา
5. นางสาวอภิญญา  ยารังษี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 1. เด็กชายอชิตะ  เสริมมติวงศ์
 
1. นางสุวกาญจน์  มโน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.25 ทอง 38 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงพัชราภา  กาวิระ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  หนูสา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.85 ทอง 34 โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงปราณี  จำเริญขุนห้วย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรกนก  กาติ๊บ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 82.8 ทอง 41 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แซ่ฟุ้ง
2. เด็กชายปัจฉิม  เลิศพระคุณ
 
1. นางฐิติรัตน์  สุวรรณ
2. นางสาวทิพวรรณ  สุดนุช
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 87.4 ทอง 30 โรงเรียนบ้านฉิมพลี 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยะมัง
2. เด็กชายอนันต์  ศรีมูลเงิน
 
1. นางสาวศันสนีย์  อุบล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 33 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงมาลินี  คำปาลี
2. เด็กชายวรพงศ์  จันทร์หงอก
 
1. นางสาวศุกร์ศิริ  ศรีจันทร์เรือน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายชิษณุชา  ไหวยะ
2. เด็กหญิงณัฐติยา  มาลัย
3. เด็กชายธนธรณ์  กิ้งคำปา
4. เด็กชายนนทัช  ม้าวิ่ง
5. เด็กชายนวพล  ปัญญามี
6. เด็กหญิงพัชรมัย  มาตรา
7. เด็กหญิงสุนิตา  ซอนเสน
8. เด็กชายอภิชาติ  โด้คำ
9. เด็กชายเฉิงเช่า  เผ่าพันธุ์พวงไพร
10. เด็กชายไชยวัฒน์  ติ๊บเปอะ
 
1. นายชูศักดิ์  นำปุ๊ด
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กหญิงชลิตา  ประยูรเวียง
2. เด็กหญิงดวงเดือน  พยุงกรรณิกา
3. เด็กหญิงพรสุดา  อาสาพิทักษ์ไพร
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  นทีเชาว์
5. เด็กชายรักษา  รหัทศุภรงค์
6. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  ไทยภุเขา
7. เด็กหญิงรัตนา  นามอุษา
8. เด็กหญิงวนิดา  พยุงการเวก
9. เด็กหญิงศรีแยง  ศักดาพจนา
10. เด็กหญิงสายเดือน  รำไพพนา
11. เด็กหญิงสุทธิดา  อาสาพิทักษ์ไพร
12. เด็กหญิงหนังจัง  นามอุษา
13. เด็กหญิงหลงพุ  นามอุษา
14. เด็กหญิงอรพินท์  บรรจงอเนก
15. เด็กหญิงโสะพอ  พยุงกรรณิกา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  คำยอง
2. นายบุญชม  ขอนพืช
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงจันทร์ดี   มิตรสาธิต
2. เด็กหญิงจิตรา   วงศ์เวชกรรม
3. เด็กหญิงนิชชา  คงฐิติไท
4. เด็กหญิงบัวจันทร์    มือเง
5. เด็กหญิงปุ๊ยอ   ดิลกประพฤทธิ์
6. เด็กหญิงพัชราภา   กาวิระ
7. เด็กหญิงริคี   พาซู
8. เด็กหญิงวารุณี    กัลชาญชัย
9. เด็กหญิงวิลัย   ตระกูลลลิตา
10. เด็กหญิงสุชาดา   ประวิธนาคม
11. เด็กหญิงสุทธินี   อรัญวาสีกร
12. เด็กหญิงสุพรรษา   หยกภู
13. เด็กหญิงสุวรรณ   ไพโรจน์พัสถาน
14. เด็กหญิงอาพร   ประวิชธนาคม
15. เด็กหญิงเพียงตะวัน   ศรีวิชัย
 
1. นายชาติชาย  ษมาจิตสุจริตทำ
2. นางสาวมณีรัตน์   หนูสา
3. นายสินทพ  ไชยปัญญา
4. นางอุมาพร  ฝั้นมา
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 43 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 1. เด็กหญิงพิมพิไล  เลาหาง
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ย่างแสนทอง
3. เด็กหญิงอังคณา  เสริมมติวงศ์
 
1. นายเอกพงษ์  บงกชลาวัณย์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง 20 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงศิริมาศ  กรองแก้ว
2. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  ก้านต่อดอก
3. เด็กหญิงสุทธิภรณ์  อุ่นผัด
 
1. นางจุฑามาศ  จันทร์ศร
2. นางธนพร  แสงปราช
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76.5 เงิน 34 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กชายพิเชษฐ์  แสนรส
2. เด็กชายเอกมงคล  จันตาบุญ
 
1. นางกุศลิน  อิ่นคำ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 22 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงดีเหง่  รำไพระหง
2. เด็กหญิงพนิดา  สมพงษ์อุทัย
 
1. นายอดิศักดิ์  อินต๊ะปัญญา
 
58 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90.4 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายจุลจักร  จูเปาะ
2. เด็กชายชาตรี  ปู่วัน
3. เด็กชายเฉลิมพล  กติกาธรรม
 
1. นางศิริกุล  ขัติประทุม
2. นายสุเมธี  ขัติประทุม
 
59 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 71 เงิน 26 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงลัดดา  ปรางค์ทวี
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พาเอะ
3. เด็กหญิงอารียา  พิมลอารี
 
1. นางศิริกุล  ขัติประทุม
2. นายสุเมธี  ขัติประทุม
 
60 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. นายทอนชัย  เก่งผสานคุณ
2. เด็กหญิงวัลลีย์  รุจิภาสอัมพร
3. เด็กหญิงวิลัยพร  เงแก้ว
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
61 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กชายสุภาพ  เสน่ห์อนุรักษ์
 
1. นางฤทัยรัตน์  กุศลินมงคล
 
62 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60.9 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กหญิงโบโซ้ง  ผลเชวง
 
1. นายพิสูจน์ศักดิ์  นนทลุน
 
63 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 22 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงวาสนา  เงแก้ว
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
64 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  กะโหย่
 
1. นายณัฎฐพัชร  ตาคำ
 
65 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. นางสาวลิพู  แคปือไทย
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
66 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  แก้วจันทร์มัง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  อุทเวียง
 
1. นางสาวจุรีภรณ์  อุตหล้า
2. นางสาวรัศมีแข  พุทธิพิทักษ์วงศ์
 
67 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตีนตก 1. เด็กหญิงสุชานันท์  สุขแพ่ง
2. เด็กหญิงสุธินี  ปู่ป๋า
 
1. นางสาวนลินดา  ตานุ
2. นายพรรณพัชร  ธีรนันทพงศ์
 
68 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงนิตยา  รูปโฉม
2. เด็กชายสิงหา  ดิ๊แฮ
 
1. นางสาวจิราพร  ปัญญานันท์
2. นางสาวมณีรัตน์  หนูสา
 
69 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. นางสาวศศิธร  รำไพสาคร
 
1. นายวัชรพงษ์  ปาละวันนา
 
70 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 77 เงิน 37 โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 1. เด็กชายจีรศักดิ์  จงดีหาญชัย
2. เด็กชายธนันชัย  วันเจริญใหม่
3. เด็กชายบุญชนะ  ธนโชติมงคล
 
1. นางกัญญาณัฐ  กลิ่นกุหลาบไพร
2. นายบดินทร์  ปัญญา
 
71 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 33 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  อินต๊ะ
2. เด็กชายสืบสกุล  อุ่นเพชร
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วกัน
 
1. นางสาวทองทิพย์  มณีกุล
2. นางอนงค์  หน่อแก้ว
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 67 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กชายชัยโย  นิมิตบรรพจ
2. เด็กชายวิชิต  เดชาไพร
3. เด็กชายสมพงษ์  นิมิตวนา
 
1. นายภิญโญ  จิยะวรนันท์
 
73 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  จริยาดิลก
 
1. นางสาวกุลยรัศม์  ยอดยิ่ง
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 83.5 ทอง 16 โรงเรียนบ้านซิแบร 1. เด็กชายควาดา  ประดับหยก
 
1. นางสาวกลอยใจ  ปั้นติ๊บ
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายนาโช  อำรุงสาคร
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76.33 เงิน 43 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1. เด็กหญิงจิตสุภา  เคารพปรัชญา
 
1. นางวันทนา  ก้อนแก้ว
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 26 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงดาว  บรรจงอเนก
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กชายสุมิตร  ซอทาโซะ
 
1. นางสาวพัชรียา  กาน้อย
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.2 เงิน 27 โรงเรียนบ้านดงดำ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วตา
 
1. นางศิริรัตน์  ไชยวงค์
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กชายกฤษฏิ์  ชาญธำรงกิจ
 
1. นางสุพัตรา  บุสสยา
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.4 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงสุดาพร  ปู่เสาร์
 
1. นางปทุมรัตน์  ไชยวงค์
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ทินะ
 
1. นายจักรพงษ์  ทะระมา
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 19 โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กชายสุมิตร  ซอทาโซะ
 
1. นางสาวพัชรียา  กาน้อย
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 72.4 เงิน 42 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1. เด็กชายต่อพงศ์  อุ่นอุดมวนา
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  สุขกลางดง
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 28 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงแก้วตา  ดีคำ
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงแก้วตา  ดีคำ
 
1. นางณภาพร  ชัยเจริญวิจิตร
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1. เด็กหญิงจิตสุภา  เคารพปรัชญา
 
1. นางวันทนา  ก้อนแก้ว
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.96 เงิน 40 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายเอกรักษ์  อำรุงสิงขร
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงสุดาพร  ปู่เสาร์
 
1. นางอ้อยทิพย์  อินไชย
 
90 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กหญิงกรพิน  นามอุษา
2. เด็กชายครรชิต  นลินแก้ว
3. เด็กหญิงงามดี  ระพีเจิดสวัสดิ์
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  บรรจงอเนก
5. เด็กชายชัยพัฒน์  พิภาคภพ
6. เด็กชายณัฐพล  ลิขเรศเพชร
7. เด็กหญิงตรีรัก  ระพีเจิดสวัสดิ์
8. เด็กหญิงทวีพร  น้อมเชีย
9. เด็กชายธนา  ธวัชฤกษ์
10. เด็กชายธัญวิบูลย์  ประยูรเวียง
11. เด็กหญิงธิดารันต์  ธวัชฤกษ์
12. เด็กหญิงธิติดาพร  ไพรพนากุล
13. เด็กหญิงธีรดา  อ้อนวาณี
14. เด็กชายธีระเดช  มั่งมีวิทยา
15. เด็กชายนพดล  นลินแก้ว
16. เด็กชายนภดล  ผลเชวง
17. เด็กหญิงผกามาศ  นลินแก้ว
18. เด็กหญิงพรสุดา  หมังเลอะ
19. เด็กหญิงภัทริน  กรัณย์ปราณี
20. เด็กชายภานุวัฒน์  แววพิราม
21. เด็กหญิงภาวิณี  รุจิภาสอัพร
22. เด็กชายภูมิรัตน์  นทีเชาว์
23. เด็กชายมงคล  โชคชัยวรรณศิริ
24. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บรรจงอเนก
25. เด็กหญิงวิภาวดี  ศรหยกภูษิต
26. เด็กหญิงศรีวิลัย  อาสาพิทักษ์
27. เด็กชายศรีโย  พยุงชงโค
28. เด็กหญิงศุภลักษณ์  พยุงกรรณิกา
29. เด็กหญิงสาณี  ธวัชฤกษ์
30. เด็กชายสายชล  รหัทศุภรงค์
31. เด็กชายสิทธิกัต  พยุงกรรณิกา
32. เด็กหญิงสุชานุช  เชาว์ยิ่งยง
33. เด็กหญิงสุนิสา  ครหยกภูษิต
34. เด็กชายสุรพงษ์  แฮแก้ว
35. เด็กหญิงสุรภา  ค้ำจุนสวรรค์
36. เด็กหญิงสุวรรณา  ครหยกภูษิต
37. เด็กชายอดับภัย  อาสาพิทักษ์ไพร
38. เด็กหญิงอรพินท์  นิลศิลา
39. เด็กชายแสนธรรม  ระพีเจิดสวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉวีวรรณ์  ปาระดี
2. นายบุญชม  ขอนพืช
3. นางสุกัญญา  ธรรมดา
4. นายอมร  ดวงดอก
 
91 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 74.25 เงิน 36 โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คีรีสถาวร
2. เด็กหญิงกาญจนรัตน์  กรพินธุ์พยุง
3. เด็กหญิงธัญชนก  โปรดพนา
4. เด็กชายนิติธรรม  จังปวย
5. เด็กชายพิเชษฐ์  ไพบูลย์เฉลย
6. เด็กชายภัทรพงษ์  ปู่เงิน
7. เด็กชายภูวันใหม่  นามอุษา
8. เด็กหญิงมลธิดา  ปรีชาโปร่ง
9. เด็กชายศิริศักดิ์  ประพาสพนา
10. เด็กหญิงอารียา  รักษาพนาวัลย์
 
1. นางทองพูน  ใจซื่อ
 
92 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.75 ทอง 22 โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กชายชวนชัย  กรสินธุ์พยุง
2. เด็กชายทวี  สิงห์แก้ว
3. นายนายเทียนชัย  ก้านต่อดอก
4. เด็กชายน้อยชาย  ก้านต่อดอก
5. เด็กหญิงรวิวรรณ  บงเกียว
6. เด็กหญิงวีรนุช  เปโพ
7. เด็กหญิงศุภมาศ  หมื่นจาย
8. เด็กชายสิงคาร  แหย่พะ
9. เด็กหญิงอรอนงค์  กูลา
10. เด็กหญิงอุษณีย์  เขาไกรลาศ
 
1. นางทองพูน  ใจซื่อ
 
93 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 67 ทองแดง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  มาโน
2. เด็กหญิงชลีญา  จันทร์เอื้อง
3. เด็กหญิงมนทิรา  จันทรา
4. เด็กหญิงมาริสา  จันทร์ต๊ะทา
5. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ฝั้นเมา
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ยะมัง
 
1. นางสาวอัจฉรา  วนากำเนิด
 
94 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 70 เงิน 28 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกฤตยาณี  โลแก้ว
2. เด็กหญิงธัญชนก  นาเอก
3. เด็กหญิงพิชญานัน  ใจเมือง
4. เด็กหญิงวิภาวดี  จันสุข
5. เด็กหญิงศุภิสรา  สุริยะ
 
1. นางสาวสินีนาฎ  วงค์เนตร
 
95 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 17 โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญปั๋น
2. เด็กหญิงราตี  พร้อมรักษ์
3. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีอ่างขาง
4. เด็กหญิงศิริพร  บ่งผง
5. เด็กหญิงสุธาสินี  ธรรมขันธ์
6. เด็กหญิงสุธิดา  เป๊ะเละ
7. เด็กหญิงเกสร  โคะดี
8. เด็กหญิงเป็ดสวย  ปฐมพีสราญ
 
1. นางจิตตกาญจน์  สมยศ
 
96 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ค้ำจุนพนม
2. เด็กชายชาญวิช  กรรณิกาผดุง
3. เด็กหญิงพนิดา  สุขใจ
4. เด็กชายภูมิภัทร  คีรีค้ำจุน
5. เด็กหญิงมิตรอรุณ  มากสุข
6. เด็กชายรักเกียรติ  ค้ำจุนคีรีมาศ
7. เด็กชายวราวุธ  ธดาสุขคีรี
8. เด็กชายวิบูลย์  กุศลกนก
9. เด็กหญิงศิรินธร  คีรีรำไพ
10. เด็กหญิงสุชานาถ  พิมพ์พารุ่งโรจน์
11. เด็กหญิงสุภาพร  โหมะถู
12. เด็กหญิงสุภาวิดา  คำตา
13. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  พิมพารุ่งโรจน์
14. เด็กชายอดุลศักดิ์  สายลมเย็น
15. เด็กหญิงอัมภวรรณ  คำตา
16. เด็กหญิงเปรมิกา  กสินเลิศ
 
1. นางเมทิกา  วงค์อัญญา
 
97 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงกนิษฐา  หล้ามา
2. เด็กหญิงกัลยา  เพลินพัฒนาชัย
3. เด็กหญิงชุติมา  โปธิยา
4. นายณัฐภาส  แสงสีบรรพต
5. นายดำรงค์  สมพงษ์อุทัย
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์  วังแก้ว
7. เด็กหญิงนวพร  คล้ายพวก
8. เด็กหญิงนันทวัน  นันทตระกูลวงศ์
9. เด็กชายบุญฤทธิ์  หารหม่อง
10. เด็กหญิงรจนา  ศรีสุวรรณ
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทาดี
12. เด็กหญิงสรารัตน์  หล้ามา
13. เด็กหญิงอาทิตยา  กิจจานุกิจศิลป์
 
1. นายจิตรพิสุทธิ์  ธนโชติชยุตม์
2. นางชลิดา  แสนเหนือ
3. นางสาวศรินยา  ดวงสัน
4. นางสาวสกาวรัตน์  แก้วบุญปัน
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82.25 ทอง 22 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  มูลแก้ว
2. เด็กชายพงศกร  รอดอยู่ยืน
3. เด็กชายวราพรรณ  นาภา
 
1. นายจรรยา  แก้วบุญเรือง
2. นางสาวมนทกานต์  อุ่นแก้ว
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.75 ทอง 27 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายวีรชาติ  ปูนุ
2. เด็กชายศานติ  เงินถา
3. เด็กชายอนุชิต  ไก่นุ
 
1. นายบรรจง  คำหล้า
2. นายอนุพงษ์  ยาวุฑฒิ
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายทรงศักดิ์  ศรหยกภูษิต
2. เด็กชายวิสาเดะ  ดีเง
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  เงแก้ว
 
1. นายกิติพันธ์  ทิประมูล
2. นายชรินทร์  คำภิไหล
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 22 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. นายอานนท์  แพะแนะ
2. นายโปกัง  ศรหยกภูษิต
3. เด็กหญิงโสภา  สมัยอาทร
 
1. นายชรินทร์  คำภิไหล
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กหญิงนะงะ  จะเตาะ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  จะยอ
3. เด็กหญิงพรเพ็ญ  ไพโรจน์พัสถาน
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชนกฤษ
5. เด็กหญิงวาผะ  หน่อชะเจ
6. เด็กหญิงเนาวรัตน์  พิลาสชวนพิศ
 
1. นางสาวนัฐริกา  คำใจ
2. นายภัคพงศ์  สิงห์วงค์
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 44 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาว  อนันต์บุญเขต
2. เด็กหญิงพรทิตย์  มาลัยศรีจินดา
3. เด็กหญิงวิไลภรณ์  เลิศหลั่งหลาย
4. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  เรืองอร่ามบงกช
5. เด็กหญิงสุดา  อาภรณ์เลิศกูล
6. เด็กหญิงสุวณีย์  คีรีบูนแดนไพร
 
1. นางสาวธารารัตน์  กล้าหาญ
2. นางสาวนัยนา  จินะป๊อก
3. นางสาวพิชญา  วงศ์แคะหล้า
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84.2 ทอง 27 โรงเรียนบ้านผาแตน 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วคำ
2. เด็กชายธนพนธ์  ผู้ป๋า
3. เด็กหญิงภัทรากูล  อุ๊ดศิลป์
 
1. นางสาวอำไพ  กันทะสิทธิ์
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 40 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กหญิงวรภรณ์  รื่นอารมณ์
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  พมี
3. เด็กหญิงอลิษา  ปู่หล้า
 
1. นายจรูญ  มาลีย์
2. นางวีรญา  ยศอาลัย
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. เด็กหญิงดารุณี  ภัสสรขจร
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เสริมไพริน
3. เด็กหญิงวิชุดา  มุติกัย
 
1. นายปัญญา  คำเนียม
2. นายสุรศักดิ์  ยงสุนทรรุ่ง
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.2 ทอง 25 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ติถู
2. เด็กหญิงสุธิดา  วุฒิศิลวัต
3. เด็กหญิงแสงดาว  พลทวิช
 
1. นายดำรงศักดิ์  อุ่นทา
2. นายปัญญา  คำเนียม
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77.8 เงิน 22 โรงเรียนบ้านวังกอง 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  กาวี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ยานะคำ
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แก้วอูก
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ต๋าคำ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.2 ทอง 28 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 1. เด็กหญิงวชิรภรณ์  ดงดินดำ
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  กันธิวงค์
3. เด็กหญิงเตที  แดเชอร์
 
1. นางสาวมนทกานต์  อุ่นแก้ว
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  อุปแก้ว
2. เด็กหญิงวิสสุตา  ทิพย์อนันติกุล
3. เด็กหญิงวิไลพร  เข็มงาม
 
1. นางอรทัย  ยศเมธา
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดีคำ
2. เด็กหญิงอารียา  จงดีหาญชัย
3. เด็กหญิงเพลินพิศ  สุขศรีวนาลัย
 
1. นางสังวาลย์  มณียารัตน์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงมาริชา  ชาตรียินดี
2. เด็กหญิงสุพรรณี  ม่อนประเสริฐ
3. เด็กหญิงแสงเดือน  อิสระโอกาส
 
1. นางนิภา  ทับทอง
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 34 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงวันดี  อิสระโอกาส
2. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  ฐิตถาวร
3. เด็กหญิงไพรวรรณ  พิไลนพ
 
1. นางนิภา  ทับทอง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81.6 ทอง 42 โรงเรียนบ้านนาไคร้ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ประยูรยินดี
2. เด็กชายพรเทพ  สุภัคจตุพร
3. เด็กหญิงรินลดา  พงศ์ก้าวหน้า
 
1. นางสาวชญาณ์รัฎฐ์  มะโนรัตน์
2. นางสาวสุทธิกานต์  อินตา
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 42 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงพรนภา  ชาญพนากุล
2. เด็กหญิงพรภัทร  อภิไพวัลย์
3. เด็กหญิงอะน่า  เฟื่องยศพินิจ
 
1. นางสาวรุ้งราวัลย์  ศรีโปฎก
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70.8 เงิน 34 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กหญิงรัชนี  เคียงอมร
2. เด็กชายเด่นภูมิ  ยานะโค
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72.4 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ซูฮ่วย
2. เด็กหญิงมือพู  อำรุงพนาลี
 
1. นางมณฑิรา  หมื่นรังษี
2. นางสาวอานันท์นิตย์  สุรินทร์ตา
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงศรีวรา  ปู่จันทร์
2. เด็กหญิงแสงดาว  บุปผาสายชล
 
1. นายดำรัส  ชัยชนะ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ปันศรี
2. เด็กชายนทีธร  ปันวาลีย์
 
1. นางสาวรุจิเรข  กันทะใจ
2. นางสาวสุชาดา  แสนใจอิ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้ววงศ์
2. เด็กชายสหัสวรรษ  จันทร์ต๊ะมา
 
1. นางสาวศศิปภาดา  ดวงแก้ว
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 27 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กหญิงธวัลหทัย  ศรีมา
2. เด็กหญิงพิชญาภา  จาเรือน
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายภัทร  ตั๋นแก้ว
2. เด็กหญิงเพชรลดา  เรือนปลี
 
1. นางธนพร  แสงปราช
2. นางสาวินิติยา  โนจิตร
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63.8 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านแปลง 5 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  ดวงจันทร์
2. เด็กชายพงศกร  ชัยคำร้อง
 
1. นางสาววรวลัญช์  จัตุกุล
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กชายธีรนัย  คำปาต๋า
2. เด็กชายพงศธร  ชัยโย
 
1. นายฉัตรชัย  ตาเบอะ
2. นายธนพล  กมลหัตถ์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายชญานนท์  สุขกอง
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  มณีวรรณ์
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  กาละวิชัย
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายธนวัต  กาวีระ
2. เด็กหญิงมัณฑณา  ปาทะ
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นางสาววรรณา  วิชา
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงอัมพิกา  บุญเขียว
2. เด็กชายเจษฎา  ทาปัญญา
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  นาสมศรี
 
1. นางธนพร  แสงปราช
2. นายปิยะ  อินต๊ะคำ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายจิรภัทร์  ฝั้นติ๊บ
2. เด็กชายวีรศักดิ์  ตาลี
 
1. นางรัชฎา  นามวงษ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 70.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายสันติภาพ  สมหนู
2. เด็กชายสิทธิยุธร  จิราสิต
3. เด็กชายอภิยุต  โนจ๊ะ
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นายอัศวิน  จันทร์ศร
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 99.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กชายนิคม  จะแก
2. เด็กชายราเชนทร์  สุอิม
3. เด็กชายเกรียงไกร  จะเตาะ
 
1. นายบัณฑิต  กันธิวัง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายพัสกร  สมบูรณ์ชัย
2. เด็กชายศุภกร  จำธรรม
3. เด็กชายสุรเดช  คำสีแสง
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ์
2. นางณัฐชญา  คงแก้ว
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายบุญยวีร์  ศิลป์วิสุทธิ์
2. เด็กชายพงศ์ภัค  วันยาว
3. เด็กชายสหรัฐ  คำมูล
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นายปิยะ  อินต๊ะคำ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 77.8 เงิน 41 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงมณฑิรา   ค้ำจุนคงคา
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ธินา
 
134 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 79.8 เงิน 18 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงแก้วตา  ดีคำ
 
1. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 74.85 เงิน 16 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงชลลดา  หลังบะ
 
1. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
136 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 37 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายชนะภัย  วีระ
 
1. นางฐิติยา  ชัยวงค์
 
137 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านแม่ลอง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   ตันโหยง
 
1. นางสาวสุริวรรณ์  แดงขาวเขียว
 
138 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงชนัญญา  ปวงคำคง
 
1. นางสาวลลิกา  อินถา
 
139 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  รูดู
 
1. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.6 เงิน 37 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงพิมผกา  แก้วโม
 
1. นางสาวปภาดา  หน่อใหม่
 
141 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  ดอกเงิน
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ฐิติวรรณภา
 
142 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายชนะัวงศ์  ดีคำ
2. เด็กชายดีจัง  หลังบะ
3. เด็กชายธนะพงษ์  กะผอ
4. เด็กหญิงพวงทอง  ปู่ผัด
5. เด็กหญิงรัชนี  รอแก้ว
 
1. นางณภาพร  ชัยเจริญวิจิตร
2. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
143 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 68.96 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านโค้งงาม 1. เด็กหญิงอารยา  ปู่ปัด
 
1. นางสาวภูษณิศา  นาถธราดล
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 1. เด็กชายกิติชัย  คีรีธาดาสุข
2. เด็กชายจิตรภัทร  ปู่มุก
3. เด็กชายยงยุทธ  ปู่มุก
4. เด็กชายอรรณพ  เงินดี
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปู่หล้า
6. เด็กชายเจษฎา  โพงแก้ว
 
1. นายมังกร  ใบทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีอดินันท์  สุภาศรี
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 50.3 เข้าร่วม 31 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายกิตติ  กันทะ
2. เด็กชายชนญชัย  ศิริ
3. เด็กชายชัยวัฒน์  จิตติสุรัตน์
4. เด็กชายธีรภัทร  แลสันกลาง
5. เด็กชายนภดล  ชุมพลภัคดี
6. เด็กชายนันทิพัฒน์  ใจตา
7. เด็กชายสาธิต  กาลันดร
8. เด็กชายอมรเทพ  อรุณทรงพร
 
1. นายธนากร  เมืองคำ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 1. เด็กชายกาส่อ  เชืื้ื้อสายวิบูลย์
2. เด็กชายดำรง  ตินุ
3. เด็กชายผดุง  อภิชัยศรีเลิศ
4. เด็กชายพาสุพะ  ไม่ระบุนามสกุล
5. เด็กชายวันชาติ  วนาศิลป์
6. เด็กชายวิชิต  ดงดินดำ
7. เด็กชายสวัสดิ์  ศิลป์ชัยก้องคีรี
8. เด็กชายโป๊ะกา  ดงดินดำ
 
1. นางสาวชัญญานุช  มาณกิจ
2. นางสาวนภาพร  เพชรเขียว
3. นายภานุ  จันทร์ชม
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 87.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุนันตา
2. เด็กหญิงชไมพร  เล้าคำ
3. เด็กชายณัฐพงศ์  สุภายอง
4. เด็กชายณัฐพันธ์  สุภายอง
5. เด็กชายธีระนัย  ปาง้วน
6. เด็กหญิงรัชดี  จันทร์ซุย
7. เด็กหญิงสายสุนีย์  ปันเรือน
 
1. นางสาวพิมพิมล  ศรีโชค
2. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 66.8 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  อิ่นคำ
2. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  อาทะ
3. เด็กหญิงจริยา  กุณาหย้อง
4. เด็กหญิงจิรัจฌา  ตันปิน
5. เด็กชายณัฐนนท์  ยาวิละ
6. เด็กชายณัฐพลธ์  มีอินต๊ะ
7. เด็กหญิงดาวนิล  ยิ้มหนองโพธิ์
8. เด็กชายนิรันดร์กร  หม่องคำ
9. เด็กชายประการ  เมืองมานิตย์
10. เด็กชายรัชพล  หม่องคำ
11. เด็กชายอลงกต  ก๋องใจ
12. เด็กชายอิทธิกร  ธิทา
 
1. นางสาวทิวาพร  ชิณกธรรม
2. นางสาวอชิรญาณ์  นาระต๊ะ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 35 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงญาณิสา  อินต๊ะพันธ์
2. เด็กหญิงปิยภรณ์  อุปนันท์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  สิทธิออน
 
1. นางพิมลพรรณ  คำติ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.5 เงิน 25 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  โชคสรรค์สร้าง
2. เด็กชายภานุพงศ์  ค้ำจุนสิงขร
3. เด็กหญิงสุวณี  หอมกลิ่นผกาไพร
 
1. นางพัฒน์นรี  สรรสอน
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 71.5 เงิน 24 โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กชายสิทธิโชติ  วงคำปวน
2. เด็กชายอภิชัย  ทาฟู
 
1. นางพิชญ์ศุภางค์  ลิ้มอรุณ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 50.08 เข้าร่วม 41 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงพรพรรษา  เรืองสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอภิชยา  สุแฮ
 
1. นางสาวอรพรรณ  ทรเทพ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 38.14 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายกิติกร  สายรัตน์
2. เด็กชายศักดิ์ดา  จาติ
 
1. นางจิตรา  เมืองโอด
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 38.95 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายวรัญชิต  ขัติวงศ์
2. เด็กหญิงอทิตยา  เรือนปลี
 
1. นางจุฑามาศ  จันทร์ศร
2. นางสาวนิตยา  พวงจันทร์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กหญิงศิริพร  คำแก้ว
2. เด็กหญิงอรัญญา  วงค์เดือน
 
1. นางสาวอชิรญาณ์  นาระต๊ะ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ใจอ้าย
2. เด็กหญิงลิปิการ์  พุทธวัตร์
 
1. นางปิ่นแก้ว  จันตาวรรณเดช
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กชายศรัญญู  กาโมทย์
 
1. นายดำรัส   ชัยชนะ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 25 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กชายยสินทร  กรกเย็น
 
1. นายพัธวุฒิ  ลังกาพินธ์
 
159 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ตาเตอะ
 
1. นางเยาวภัทร  ประมวล
 
160 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กหญิงชนัญญา  ม่วงคำ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ยะมัง
 
161 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  วงศ์แต๋
 
1. นางสาวเบญจา  แจ้งสี
 
162 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 58.33 เข้าร่วม 33 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กหญิงอัญชิสา  สมคำปา
 
1. นางสุภาวรรณ  สีสด
 
163 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรัทธานนท์
2. เด็กชายภูมินันท์  ธนันไชย
3. เด็กชายอดิศร  สมใจ
 
1. นางพิมลพรรณ  คำติ
 
164 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านวังหลวง 1. เด็กชายหิรัญญา  สุดใจ
2. เด็กชายอดิเรก  โม๊ะแก้ว
 
1. นางสาวศรีพลอย  เขียววงค์
 
165 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 22 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กหญิงดรุณี  ตระกูลสาทร
2. เด็กชายภูวดล  สาระติ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ยะมัง
 
166 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 1. เด็กชายประพันธฺ์  นพรัตน์พงษ์ไพร
2. เด็กหญิงสุจิตรา  คงฐิติไท
3. เด็กชายสุทธิภัทร  รักษาประเพณี
 
1. นายอนุภาพ  โพธิ
 
167 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.5 ทอง 36 โรงเรียนบ้านแปลง 5 1. เด็กชายพันธกร  พรสกุลไพศาล
2. เด็กชายศุภกร  มาลี
3. เด็กชายสุธิพงษ์  จันทร์ตา
 
1. นายจำนงค์  ยี่นาง
 
168 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 18 โรงเรียนบ้านแปลง 5 1. เด็กชายพงศกร  พรสกุลไพศาล
2. เด็กชายสิงหา  อินเหมือน
3. เด็กหญิงสุระชาติ  โอชะเสน
 
1. นายจำนงค์  ยี่นาง
 
169 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กหญิงบัวบาน  ติ๊บแก้ว
 
1. นางชลธิชา  ไชยชนะ
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กชายวิชัย  คีรีสถาวร
2. เด็กชายสุพจน์  คงคาค้ำจุน
 
1. นายสุวรรณ  ตาสา
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.8 ทอง 18 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายจักรภัทร  ปู่วัน
2. เด็กชายศิวนาถ  กะยอ
3. เด็กชายเดชาธร  ปู่มูล
 
1. นายจรัล  เดชตา
2. นางอัญชลี  สุรินทร์
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายณัฐพล  ชัยสม
2. เด็กชายปกิภาณ  รูดู
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  ปู่เงิน
 
1. นายประวุฒิ  ฟองคำ
2. นายวทัญญู  กุศล
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กชายธนา  ปุ๊ดพรม
2. เด็กชายปรีชา  สุภาแดง
3. เด็กชายอานนท์  อาสาเมือง
 
1. นายพรชัย  แก้วอุ่น
2. นางพรพิมล  ไวยกุล
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ก๋าหล้า
 
1. นางสาวรัศมีแข  พุทธิพิทักษ์วงศ์
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหางดง 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ตะติยะ
 
1. นางธัญญรัตน์  โยธาวัง
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76.8 เงิน 17 โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงทักษพร  ศรีสุข
 
1. นางสาวคนึงนิจ  สนธิคุณ
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71.8 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายติ๊ชู  จอแต๊ะ
 
1. นางกชพร  กาพย์ชา
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงปัทมล  ปัญญา
 
1. นางสาวยุพิน  สมบูรณ์
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหลังท่อ 1. เด็กหญิงดาราพร  เผือกมี
 
1. นางทรรศพร  เขตคาม
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 21 โรงเรียนบ้านแม่ลอง 1. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์แจ่ม
 
1. นางพิกุล  อินตา
 
181 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 73.9 เงิน 43 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  มูลละ
 
1. นางสาวอนุสรา  ศรีสุวรรณ
 
182 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 39 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายนิคม  ศรีกุนะ
2. เด็กชายภัทรพงษ์  หล้าเสาร์
3. เด็กหญิงวรธาร  บุญวรรณ
 
1. นางสาวชนิกานต์  คำติ
2. นางพรรณี  แก้วอุ่น
 
183 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแม่ลอง 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  บรรทา
2. เด็กหญิงสิริราช  ใจทา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  กันทะดา
 
1. นางสาวสมจิต  วิวัฒน์ชีวิน