สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  ใจคำ
 
1. นางสุภาพ  วงศ์คำ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านหัวริน 1. เด็กหญิงชื่นกมล  ศรีวิชัย
 
1. นางจันทร์ฉาย  ทองอาภรณ์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพญาชมภู 1. เด็กหญิงณัฐนรี  บุญนาม
 
1. นางอารรีรัตน์  วงศ์ลือ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83.4 ทอง 17 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 1. เด็กหญิงอู  นายวิ
 
1. นางปรียาภรณ์  ไทรงาม
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 39 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กั้วมาลา
 
1. นางอนงค์  บุญเจริญ
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.25 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกวน 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  สมบัติ
 
1. นางสร้อยดวง  นันโท
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ปันกุง
 
1. นางสุนทรี  คุณา
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 31 โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาธร) 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ปุระเสน
 
1. นางสาววรางคณา  ศิริวัย
 
9 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68.9 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดท่าโป่ง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปัญญา
2. เด็กหญิงอาพาพร  เหมอินทร์
 
1. นางสาวรัตนา  คำหมื่นยอง
2. นางลำดวน  แก้วอินไชย
 
10 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 41.75 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาธร) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขัติกุล
2. เด็กหญิงพรรณวิภา  กองมา
 
1. นางสาวนุดาวรรณ  ตาอินทร์
2. นางสาวพวงชมพู  เฮ็งประเสริฐ
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 74 เงิน 31 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงภัทรภา  นะติกา
 
1. นางสาวภัทรานันท์  ผาสุข
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กชายปราชญ์ภูมิ  ไชยวังษา
 
1. นางสาวเอมิกา  ศรีวงศ์
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  มูลกลาง
 
1. นางประภาศรี  สุทะปา
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82.2 ทอง 22 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงมุทิตา  สิทธิราษฎร์
2. เด็กหญิงรวิพร  ชัยวุฒิ
3. เด็กหญิงอารีวรรณ  สุพรรณรัตน์
 
1. นางวิยดา  ศิริตัน
2. นางไพรัชนี  บุญมามณี
 
15 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงอภิชญา  สังเพ็ชร
2. เด็กหญิงเกตุวดี  วงค์มูล
3. เด็กหญิงไพลิน  ธีระดานนท์
 
1. นางสาวขวัญนิดา  บรรดิษฐภักดิ์
2. นางลำดวน  ดอกอุทา
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 57.2 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1. เด็กชายนรินทร์  เป็งแก้ว
2. เด็กชายสุรพงษ์   ใจจันทร์
 
1. นางนงลักษณ์  บุญมี
2. นางรำพึง  นะที
 
17 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ตุ่นแก้ว
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เผือกศรี
 
1. นางสาวจงกลณี  เต็งเจริญ
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1. เด็กชายชวกร  อ่อนสองชั้น
 
1. นายสรศักดิ์  สิทธิดง
 
19 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านกวน 1. เด็กชายภูมิวัทธ์  อินชุม
 
1. นางนิสสรณ์  เอื้องไพบูลย์
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายธนวัฒน์  สายสุดใจ
 
1. นางสาวนภาพร  ยารังฝั้น
 
21 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 20 โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 1. เด็กชายพงศกร  พาลมูล
2. เด็กชายพลวัต  สุภารัตน์
3. เด็กหญิงอริสรา  แดงลังกา
 
1. นายสิทธิเดช  ดวงอินทร์
2. นางอาภาภัทร  ชำนาญ
 
22 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาธร) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขัติกุล
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์   เพ็ชรอยู่
3. เด็กชายเจษฎา   จาตัน
 
1. นายประทีป  มีป้อ
2. นางศรีวิไล  บุญเรือนยา
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67.6 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ใดจิ๋ว
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภัทรกรินทร์
3. เด็กชายอนุวัฒน์  เต็มใจกูล
 
1. นางสาวพนิดา  คำสวัสดิ์
2. นางเพ็ญศรี  เหลืองสุวรรณ
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.5 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายภาณุวัฒน์   สุวงค์
2. เด็กชายศาสตรา   บุญยังเต
3. เด็กหญิงเอมอร   ลุงอ่อง
 
1. นางสาวภัชชญา  วงศ์เสือ
2. นางสาวมนัสชนม์   มูลเมือง
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77.4 เงิน 27 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายครรชัย  พันธุศาสตร์
2. เด็กชายพิทวัส   คำฝั้น
3. เด็กชายวุฒิไกร   อินก้อน
 
1. นางสาวภัชชยา   วงศ์เสือ
2. นางสาวมนัสชนม์   มูลเมือง
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 1. นายชนาธิป  สมฟอง
2. เด็กชายอัมรินทร์  หน่อยโพ
3. เด็กชายอัษฏาวุุธ  พรหมมินทร์
 
1. นางนิศานาฏ  เกิดที่สุด
2. นางวิไลรัตน์  มาลีพัตร
 
27 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 84.8 ทอง 8 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิราพร  ศรีประโคน
2. เด็กหญิงฐิติพร  ชัยวงค์
3. เด็กหญิงประภัสวรรณ  ปั๋นแก้ว
 
1. นางจิราพร  ชมภูมิ่ง
2. นางพิมพ์ผกา  เมืองไสย
 
28 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 83.4 ทอง 13 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กหญิงฌาริณี  ธรรมลังกา
2. เด็กชายเดชา  ไทยชะนะกุล
3. เด็กหญิงแมทตี้  บุญยิ่ง
 
1. นางสาวยศสินี  ใจน้อย
2. นางสาวสมฤทัย  ธนะสาร
 
29 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 1. เด็กชายซื่อ  ลุงออ
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  วันจา
 
1. นางสาวจตุพร  ศิลาเดช
2. นางสาวภัทราวรรณ  เขียววัน
 
30 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80.6 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงลักษมี  ดำรงรักษ์เสรี
2. เด็กชายโอฬาร  เลายี่ปา
 
1. นายสุครอง  แสงสุวรรณ์
2. นายอนุรัตน์  อุตส่าห์
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 34.65 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านห้วยตอง 1. เด็กชายณัฐฎ์กร  จันแก้ว
2. เด็กชายทักษิณ  ฆัสกติกา
 
1. นายนาวี  ศรีอ้าย
2. นายนิติธาดา  หล้าสา
 
32 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 76.26 เงิน 13 โรงเรียนบ้านฟ่อน 1. เด็กชายพัสกร  คุปต์กฤตลักษณ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  มังคุด
 
1. นางกรรณิการ์  คุณรา
2. นายนายอนุพงศ์  เสี่ยงตรง
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 38.68 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายแสงเรือง   จิ่งตามน
2. เด็กชายไกรลาศ   แซ่หล้า
 
1. นาง มยุรี   ไชยวงค์
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.88 ทองแดง 5 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปวนจา
2. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีมูลเจริญ
 
1. นายสุทิน  จันทร์เทศ
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกิติกร  นันต๊ะ
2. เด็กชายวรรณพงค์  อรุณ
 
1. นางจิราวรรณ  กุออ
2. นายวิทยา  กุออ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 19 โรงเรียนวัดพญาชมภู 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุยะ
2. เด็กหญิงนฤพร  พาจะ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กันธรรม
4. เด็กหญิงรัชนี  ดุ่งมะลี
5. เด็กหญิงอภิญญา  แผนใหญ่
 
1. นางดาวเรือง  สายมณี
2. นางรัตนากร  กุลนา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82.7 ทอง 10 โรงเรียนวัดหนองครอบ 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  นันตา
2. เด็กหญิงศศิธร   พุุทธิมนต์
3. เด็กหญิงศิริธิดา  ดวงบุปผา
4. เด็กหญิงสมฤทัย  คำดวง
5. เด็กหญิงอัญชัญ  หล้าศรี
 
1. นางประมวล  หงษ์ทอง
2. นายมงคล  อนุชิตอาภากุล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  อำมะ
2. เด็กหญิงคำอู  ลุงคำ
3. เด็กหญิงพลอย  ทองคำ
4. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  อินก้อน
5. เด็กหญิงสุภัทรตรา  สุวรรณโชติ
 
1. นางชไมพร  วงศ์สวัสดิ์
2. นางสาวรำจวน  จักษุแก้ว
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง 17 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายจตุรภัทร์  สายพรรณ์
2. เด็กหญิงจิรประภา  เปรมปราโมทย์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ตนมิตร
4. เด็กชายศุภชัย  อุดคำ
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  หมื่นเจริญ
 
1. นางสายสมร  มหาเทพ
2. นางสาวเจียมศรี  กันทา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.7 ทอง 13 โรงเรียนวัดท่าโป่ง 1. เด็กหญิงธนพร  อิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปัญญา
3. เด็กชายสิงหราช  อินต๊ะวงศ์
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองคำ
5. เด็กหญิงอาพาพร  เหมอินทร์
 
1. นางสาวรัตนา  คำหมื่นยอง
2. นางสุภาพร  ละอูม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 25 โรงเรียนบ้านหัวริน 1. เด็กหญิงกันธิยา  แดนเมือง
2. เด็กหญิงกุลธิดา  จุ้ยคง
3. เด็กหญิงธีรารัตน์  คล่องการ
4. เด็กหญิงวิไลพร  ดอนฟุ้งไพร
5. เด็กชายเฉลิมศิลป์  สมลัย
 
1. นางราตรี  ลำนวล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 69.3 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. นายพีรพัฒน์  เผือกศรี
2. นายภานุพงค์  ตันธิมา
3. นายสมชาย  ลุงยะ
4. เด็กชายอนุชา  แสงหล้า
5. เด็กชายอุดมศักดิ์  ใจทาน
 
1. นายเอกพิงค์  วงษ์แก้วจันทร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 72.6 เงิน 30 โรงเรียนวัดคีรีเขต 1. เด็กชายวิคเตอร์  ยังแสง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ใจดี
3. เด็กชายสุริยา  เวียงวนากร
4. เด็กชายอโณทัย  ยังแสง
5. เด็กชายเอกรัฐ  ปันสา
 
1. นายภูเบศวร์  รัตนมงคล
2. นายอนุสรณ์  ยาวุฑฒิ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกรพินธ์  ขนบจรรยา
2. เด็กชายจิรากร  เลนา
3. เด็กหญิงจิราภา  จ๊ะโด
4. เด็กชายชนวีร์  อุปราชัยดำรง
5. เด็กหญิงชนากานต์  ศรีเอื้องดอย
6. เด็กชายชยันต์  โอ่โดเชา
7. เด็กชายชัยพร  ภูวินสกุล
8. เด็กหญิงฐิติพร  วงค์วัฒนรุจี
9. เด็กหญิงนันทิกานต์  เจริญสุขสมบัติ
10. เด็กหญิงปสุดา  ตะลุ
11. เด็กชายพงค์ภัค  เจริญสุขสมบัติ
12. เด็กหญิงพรฉวี  ทุ่งสุริยา
13. เด็กหญิงพรนภา  ไพศาลประพิณ
14. เด็กชายวรพล  ธารณอรัญ
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  กาโยทัย
 
1. นายนพพร   ทุ่งเมืองทอง
2. นางสาววิพอ  ถิ่นพนาลัย
3. นางสาวสุกัญญา  ซุ่นล้อ
4. นางอาพร   ไพศาลประพิณ
5. นางสาวเกษร   อินต๊ะทา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 72.9 เงิน 14 โรงเรียนบ้านตองกาย 1. เด็กหญิงขวัญเงิน  ยอดวิ
2. เด็กชายจักริน  สุวรรณ
3. เด็กหญิงทิพย์ดา  สายกันทา
4. เด็กชายธนพล  ศรีทอง
5. เด็กชายธีรภัทร  กรรณิกา
6. เด็กหญิงนารีรัตน์  สุทะ
7. เด็กชายรุ่งโรจน์  ลุงออ
8. เด็กหญิงลำดวน  สิงห์คำ
9. เด็กหญิงวรรณวิภา  จันทร์ดี
10. เด็กชายวันชนะ  สายทอง
11. เด็กชายวีรยุทธ์  ผมขาว
12. เด็กหญิงสมพร  คำหมั้น
13. เด็กชายสุรศักดิ์  สวนหล้า
14. เด็กหญิงหญิง  ลุงจั่นตา
15. เด็กหญิงหมวยคำ  อินทา
16. เด็กชายอดิศักดิ์  ลุงจ่อ
17. เด็กชายเครือ  ลุงทน
18. เด็กหญิงเครือวัลย์  ลุงออ
19. เด็กหญิงเดือน  ลุงคำ
20. เด็กชายแสง  มาห่า
 
1. นางกิ่งจันทร์  อุตอิ่นแก้ว
2. นางนิลวรรณ  เมตตารักษ์
3. นางมัลลิกา  สิงห์ครา
4. นางรจนา  วงศ์นาง
5. นางแสงระวี  วุฒิรัตน์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กชายกฤษฎา  ชมดวง
 
1. นางรัชนีวรรณ  ฟุ้งเฟื่อง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.13 ทอง 16 โรงเรียนวัดศรีล้อม 1. เด็กหญิงฝนทิพย์  ปานปรุง
 
1. นางอุดมลักษณ์  ตินตะชาติ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.07 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กชายชัยยาวุฒิ  สุดใจ
 
1. นางบังอร  บุญเรือง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 80.8 ทอง 42 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายตะวัน  อินต๊ะเสาร์
2. เด็กหญิงอรไพลิน  ศรีคำสุข
 
1. นางรัตนาภรณ์  ขันธะ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 86.6 ทอง 35 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 1. เด็กหญิงวรัญญา  ต๊ะเหมย
2. เด็กชายสมชาย  วันชัย
 
1. นางกนกวลี  เจิดจำรัส
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาธร) 1. เด็กชายบุลากร  ทันสมัย
2. เด็กหญิงพรรณวิภา  กองมา
 
1. นางกิ่งกาญจน์   คำวงค์ปิน
2. นางสาววรางคณา  ศิริวัย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 74.4 เงิน 15 โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาธร) 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์  สมัยประเสริฐ
2. เด็กชายฐาปนพงศ์  ขัดเรือน
3. เด็กหญิงนัทหทัย  สุดใจ
4. เด็กชายบุลากร  ทันสมัย
5. เด็กหญิงพรทิวา  อินทพงษ์
6. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เพ็ชรอยู่
7. เด็กชายสิทธิชัย  มั่งขันหมาก
8. เด็กชายอดิศักดิ์ชัย  วงค์แก้ว
9. เด็กชายเจษฎา  จาตัน
10. เด็กหญิงแพรวา  ปวรวิวรรธน์
 
1. นางกิ่งกาญจน์   คำวงค์ปิน
2. นางจันทร์เพ็ญ  พงษ์ปวน
3. นางสาววรางคณา  ศิริวัย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 85.4 ทอง 19 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงกนกพร  ชัยปัญญา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   เตชรังษ์
3. เด็กหญิงธนากรณ์  สิงคะปะ
4. เด็กหญิงประวีณา   ศรีวิกูลแก้ว
5. เด็กหญิงพุทธิดา  มหาวันเทพ
6. เด็กหญิงลักษิกา  เงินเมืองทา
7. เด็กหญิงสุมินตรา  ต๊ะทา
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ภัทรทวีผล
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วันเจริญใหม่
10. เด็กหญิงแสงจิ่ง  ลุงต๊ะ
 
1. นาง ณัฐกาญจน์   ศรีลาชัย
2. พระพระอาจารย์  ทศพล
3. นางรัตนา  ปัญญาเจริญใจ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาธร) 1. เด็กหญิงจันจิรา  บุญมา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  พรหมคำมา
3. เด็กหญิงชุติกานต์  จำนงภักดิ์
4. เด็กหญิงปิยะรัตน์  โอโอ๊ด
5. เด็กหญิงปุญญิศา  คิดชนะ
6. เด็กหญิงพรปวีณ์   พวงมาลา
7. เด็กหญิงพรไพลิน  แสงคำ
8. เด็กหญิงภัณฑิรา  อุปกิจ
9. เด็กหญิงมนัสวี  มณีสม
10. เด็กหญิงมัณฑนา  เสกสรรวรกุล
11. เด็กหญิงรวิภา  ฌาณประทีปส่อง
12. เด็กหญิงสุชัญญา  สิงห์สู่ถ้ำ
13. เด็กหญิงหลู่  ลุงทุน
14. เด็กหญิงอภิญญา  แสนสิทธิ์
15. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ศิริโกมล
 
1. นายทวีศักดิ์  สิงห์ต๊ะ
2. นายประทีป  มีป้อ
3. นายภานุวัฒน์  มาลัยกรอง
4. นางสราณจิตร  ปัญญามูล
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 61 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาธร) 1. เด็กหญิงกีรณัฐ  ทองคำ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  จายคำ
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  วรวะลัย
4. เด็กชายนนทพันธ์  เป็งทา
5. เด็กชายนรินทร์  อินถา
6. เด็กหญิงนันทนา  วงค์ไชย
7. เด็กหญิงนันทนี  วงค์ไชย
8. เด็กหญิงบุญชลิตา  พัฒนะเอี่ยม
9. เด็กหญิงรจนา  ดีตา
10. เด็กหญิงลลิตภัทร  สุริยะ
11. เด็กหญิงวรรณวิภา  กันทา
12. เด็กหญิงสุรีย์  แซ่โซ้ง
13. เด็กหญิงอนุธิดา  ซาวพา
14. เด็กหญิงเบญจมาศ  ลินปิ่ว
15. เด็กหญิงเลเล่  จะอือ
 
1. นายทวีศักดิ์  สิงห์ต๊ะ
2. นายประทีป  มีป้อ
3. นายภานุวัฒน์  มาลัยกรอง
4. นางสราณจิตร  ปัญญามูล
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธีรดา  แก้วมา
2. เด็กหญิงปณิตา  มูลสมบัติ
3. เด็กหญิงมะลิตา  กิรติการกุล
 
1. นางวรรณา  แสงอรุณ
2. นางอาภรณ์  ถาธัญ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเปียง (รัฐบำรุง) 1. เด็กหญิงธัญมาส  จันทร์พุทธิ
2. เด็กหญิงหล้า  ลุงจิ่ง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  แซ่ตั้ง
 
1. นางเยาวเรศ  สนประเทศ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 22 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  โนนคำ
2. เด็กหญิงมทินา  คำเวียง
 
1. นายชูศักดิ์  ละอูม
2. นางสุนีรัตน์  ทองต้น
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดสันดอนมูล 1. เด็กชายพิษณุ  กาศติ๊บ
2. เด็กชายพีรพล  ปัญญาชัย
 
1. นายเจษฎาภรณ์  ทองขาว
 
60 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87.4 ทอง 17 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กหญิงธนพร  ฟองมูล
2. เด็กหญิงหญิง  อิวา
3. เด็กหญิงอ่อน  ลุงจาม
 
1. นายจรัล  อินต๊ะผัด
2. นางสาวนิภาพร  อุปวรรณ
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กชายวิทยา  กวนอิมกาศ
2. เด็กชายศุภวิช  กันแดง
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  หอมนวล
 
1. นางทองสาย  ฤกษ์วิรี
2. นางรัติกร  เทพกุล
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  รัตนไชย
2. เด็กหญิงปวีณา  จันทวงค์
3. เด็กหญิงวรรณิษา  แก้วคำ
 
1. นางจุฑานันท์  ก้อนแก้ว
2. นางอัญชลี  ศรีธวัช ณ อยุธยา
 
63 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 9 โรงเรียนวัดพญาชมภู 1. เด็กชายจะเคอะ  ลุงทุน
 
1. นางสว่าง  ยะอนันต์
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60.7 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายกฤตภพ  ศรีจา
 
1. นางแสงจันทร์  ไชยสุรินทร์
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายพงษ์   ทาคำ
 
1. นายอารยา   มีทอง
 
66 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายจารุเดช  ณ เชียงใหม่
 
1. นางแสงจันทร์  ไชยสุรินทร์
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. นางสาวเปรมวดี  วงค์ประเสริฐ
 
1. นางแสงจันทร์  ไชยสุรินทร์
 
68 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กหญิงคำอุ่ง  ลุงจาย
2. เด็กหญิงยลกานต์  หาญใจ
 
1. นางสุพร  ไชยวงศ์
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง 1. เด็กชายศราวุฒิ   เป็งมูล
2. เด็กหญิงเขมิกา  เป๊กศรี
 
1. นางสาวธัญญา  อุดดง
2. นางอำไพ  ทิพยืจันทร์
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กชายกสิณ  เขียวแก้ว
2. เด็กชายสานนท์  ฉิมงาม
 
1. นางฝนกมล  ใจวัง
2. นางวันทนี  ไชยวัณณ์
 
71 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กชายคุณากร  พิชัย
 
1. นางสาวคณิศร  เกียรติอนันต์
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายกอนแนง  ใจหม่อง
2. เด็กชายมิ้น  ลุงหม่อง
3. เด็กชายหริ่ง  ลุงต๊ะ
 
1. นางภัทรพรรณ  มะธุ
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กชายธนรัตน์  อินต๊ะ
2. เด็กหญิงพิยดา  นวลสนิท
3. เด็กชายสมบูรณ์  แซ่โยง
 
1. นายวัลลภ  รัตนยุวัน
2. นางศรีบานเดือน  พันธุ์มงคล
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงนิศามณี   แซ่เฮ่อ
2. เด็กหญิงพรทิพย์   ต้นบัว
3. เด็กชายวิทวัส   หน่ออินตา
 
1. นายดวงคำ   บุญยืน
2. นางสาวสุรีย์พร   หลีคม
 
75 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 61 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายพงษกร  ทองขันธ์
 
1. นายชวลิต  แพถนอม
 
76 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 75.8 เงิน 17 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายพงษกร  ทองขันธ์
 
1. นายชวลิต  แพถนอม
 
77 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนวัดช่างคำ 1. เด็กชายนันทกร  ปวนคำตื้อ
 
1. นายชานนท์  นันไชย
 
78 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนวัดช่างคำ 1. เด็กหญิงพิมพ์ภินันท์  ปวนคำตื้อ
 
1. นางสาวพยุง  ไชยวงค์
 
79 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาธร) 1. เด็กหญิงพนิดา  ทาแก้ว
 
1. นางสาววรางคณา  ศิริวัย
 
80 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาธร) 1. เด็กหญิงปุญญิศา  คิดชนะ
 
1. นางสาววรางคณา  ศิริวัย
 
81 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาธร) 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ปิงคำ
 
1. นางสาววรางคณา   ศิริวัย
 
82 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 1. เด็กชายตระการ  ลุงตา
 
1. นางพัชรี  ศรีพิชยานันท์
 
83 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.6 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สุกันโท
 
1. นายอรุณ  วังจังหวัด
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คุณา
 
1. นางบุษรา  บุตรตาคำ
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 1. เด็กหญิงดวงดาว  ไชยทอง
 
1. นางชญาภา  ไทยสมัคร
 
86 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกานต์สิรี  ปันทะนุ
2. เด็กชายจักริน  จันทร์เป็ง
3. เด็กชายจิณณวัตร  ฟองแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐชา  บุญสูง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชตุใย
6. เด็กชายทินกร  พิมแพง
7. เด็กชายธนกฤต  หวลคำ
8. เด็กชายธนากร  ภู่ผะกา
9. เด็กชายธนาธร  ดิษฐบรรจง
10. เด็กหญิงประภาพร  พงษ์เทพ
11. เด็กชายปิยะกร  เขียนคำ
12. เด็กหญิงภิรัญชญา  คำเสือ
13. เด็กหญิงลลิตพรรณ  สุธารักษ์
14. เด็กหญิงศิริประภา  ขันศรี
15. เด็กชายสิริศักดิ์  ถาน้อย
16. เด็กหญิงสุชาดา  อุดมพันธ์
17. เด็กหญิงสุชานุช  ธรรมวงค์
18. เด็กหญิงอรญาณี  สุภา
19. เด็กชายอรรถชัย  ศิริมงคล
20. เด็กหญิงอาลิษา  ปาลี
21. เด็กชายอิทธิพล  พิทักษ์คีรีเขต
22. นางสาวเปรมวดี  วงค์ประเสริฐ
 
1. นางธนพร  อนุสรพรพงศ์
2. นายธนู  มีสัตย์
3. นางนิตน้อย  อินชัย
4. นายประทีป  จันต๊ะมา
5. นายประเสริฐ  วงค์ชัย
6. นางผ่องพรรณ์  คำมงคล
7. นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์
8. นางสาวอุษณีย์  สกุณา
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 76.5 เงิน 27 โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 1. เด็กชายจตุพล  ใจวะกะ
 
1. นางสายสมร  พรมปุ๊ด
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79.5 เงิน 23 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. นายสมชาย  ลุงต่า
 
1. นายอัสนี  นกน้อย
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77.33 เงิน 36 โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 1. เด็กหญิงพรรพษา  เจริญศรี
 
1. นางธิดารัตน์  จอมปัญญาเลิศ
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 75.66 เงิน 34 โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กหญิงเทียมฟ้า  เรือนรักเรา
 
1. นางชุติมา  กันทวีชัย
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 75.6 เงิน 16 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายวัฒนา  พิมพ์สาร
 
1. นายวีรยุทธ  วิชัยพรหม
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 28 โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1. เด็กหญิงกัลยกร  พลเยี่ยม
 
1. นางรุ่งระวี  ชัยวงค์
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กชายศิขรินทร์  ชัยนนท์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญเขื่อง
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ถาชื่น
 
1. นางสาวรัญจวน  มโหธร
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดสันดอนมูล 1. เด็กชายปริญญา  ปัญญา
 
1. นางสาวนิตยา  เรืองกิตติเศรษฐ์
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.43 เงิน 9 โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาธร) 1. เด็กชายขจรยศ  นารายณ์
 
1. นางสาววรางคณา  ศิริวัย
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนนันทชาติเกรดสคูล 1. เด็กชายนันทชาติ  ชุติมา
 
1. นายฉัตรชัย  ธรรมสิทธิ์
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 39 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ปัญญา
 
1. นายไกรวิทย์    ปอคำเขียว
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.66 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กหญิงปานชีวา  ชูศิลป์
 
1. นางสาวจีราภรณ์  แพงดี
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 33 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงธัญพิชชา   สาครธัญวิทย์
 
1. นายชูเกียรติ  กมลโกมุท
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันดอนมูล 1. เด็กชายสราวุธ  คำฝั้น
 
1. นางอมรา  นาคเฉลิม
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 33 โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กหญิงพรชิตา  บุญสม
 
1. นางสาววินิตา  น้าประเสริฐ
 
103 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 76.75 เงิน 27 โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม 1. เด็กหญิงชัญญานุช  รัตนวงค์
2. เด็กชายธนพล  จันทร์แก้ว
3. เด็กชายธรรพ์ณธร  ศรีธิ
4. เด็กหญิงปภัสรา  อินแดง
5. เด็กหญิงภัทฑิราพร  สุขเกษม
6. เด็กชายภาณุวัฒน์  ผลศรีธิ
7. เด็กชายสุภกิณห์  อินทะยนต์
8. เด็กหญิงอนัญญา  อินสม
9. เด็กหญิงโศจิรัตน์  อินทชัย
10. เด็กชายไกรศร  วินะ
 
1. นางกาญจนา  ปัญญามณีศร
 
104 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   แซ่ลี
2. เด็กชายนันทวัช   พิศาลมงคลรัตน์
3. เด็กหญิงบุณยาพร   จะกะ
4. เด็กชายพีระพัฒน์    สีจันทร์
5. เด็กชายภรภัทร์   หมอนา
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ตลาด
7. เด็กชายวิทวัส   ดวงปันสิงห์
8. เด็กหญิงแสงดาว   ลุงทอง
 
1. นาง อรพินท์    มังคละศรี
2. นางปิยะนันท์  ปิยะมาน
3. นางวัลลภา  พรมท้าว
 
105 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กหญิงคำดู่  ดวงคำ
2. เด็กหญิงคำหลู่  ลุงป๊อก
3. เด็กหญิงคำอ่อน  ลุงหลู่
4. เด็กหญิงวิจิตรา  จอมจันทร์
5. เด็กหญิงแสงคำ  ลุงหลู่
6. เด็กหญิงแสงรินทร์  คุณรังษี
 
1. นางจินตนา  ฝ่ายริพล
2. นางรัชพร  บัวหอม
3. นางสุพิตร  เหลาพรม
4. นางแน่งน้อย  วุฒิสุภา
 
106 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 79 เงิน 19 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 1. เด็กหญิงมอญคำ  ลุงออ
2. เด็กหญิงยลลดา  ไทยรัฐ
3. เด็กหญิงลัดดา  คำป่าง
4. เด็กหญิงแสงเดือน  นายลุ
 
1. นางดวงเดือน  ศรีประสาร
2. นางภัคจิรา  ปากาศ
3. นางสรรพคุณ  ชินารักษ์
4. นายสุรพล  อินตะยศ
 
107 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84.2 ทอง 7 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 1. เด็กหญิงจารุพร  สมบัติ
2. เด็กหญิงณัฐชา  หล่อวงค์
3. เด็กชายธนวัฒน์  หน่อกิจ
4. เด็กหญิงบุ้ง  ลุงคำ
5. เด็กหญิงปิยธิดา  วงค์บุญเกื้อกูล
6. เด็กหญิงวันวิสา  ลุงอ่อง
7. เด็กชายสิทธิชัย  มูลงาม
8. เด็กชายสุทธิพันธ์  อินทะวงค์
9. เด็กหญิงอัจฉรา  ไชยวงค์
10. เด็กชายอุ้ม  คำป่าง
11. เด็กหญิงเยาวเรศ  คงประดิษฐ์
12. เด็กหญิงเหย่  ศรีนวล
 
1. นางธีรินธร  คำโชติรส
2. นางสาวพูลผล  สมุทร์ทัย
3. นางสรรพคุณ  ชินารักษ์
4. นางสำรวย  ธนะสาร
5. นางเกศนีย์  บุญวัฒน์
 
108 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 1. เด็กหญิงณัฐชา  ดวงปินตา
2. เด็กชายทินกร  สายเดช
3. เด็กหญิงทิพย์วรรณ์  มีแก้ว
4. เด็กหญิงธมลพร  ปู่เฮง
5. เด็กชายนครไทย  ปู่เฮง
6. เด็กหญิงสุรางค์รัตน์  มูลงาม
7. เด็กหญิงอติพร  คนเที่ยง
8. เด็กหญิงอรญา  ช่วยวา
9. เด็กหญิงเขมิกา  วงค์ธานี
10. เด็กหญิงเพชรา  ตื้อสัก
11. เด็กชายไมค์  ลุงปา
 
1. นางธนพร  แสงมณี
2. นางนงนุช  ศรีจันทร์ดร
3. นายประเสริฐ  สุริยโต้
4. นางราตรี  พยาราช
5. นางสรรพคุณ  ชินารักษ์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83.75 ทอง 11 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 1. เด็กชายฉัตรชัย  สงศิลาวัต
2. เด็กชายศิริวุฒ  แซ่ย่าง
3. เด็กชายศุภกฤต  แซ่ย่าง
 
1. นางมลฤดี  จิตหาญ
2. นายอนิรุทธิ์  จิตหาญ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.75 ทอง 27 โรงเรียนบ้านห้วยตอง 1. เด็กชายก้องไพร  พนาดาวเด่น
2. เด็กชายนฤพล  รักษ์ถิ่นไพร
3. เด็กชายสุชาย  คามูปจาร
 
1. นายณรงค์ชัย  สุดวง
2. นางหทัยกาญจน์  ปานภักดี
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 10 โรงเรียนวัดเทพาราม 1. เด็กหญิงธารทิพย์  จั๋นทิมา
2. เด็กหญิงสี  สุทอง
3. เด็กชายอานนท์  ชัยยานนท์
 
1. นางทับทิม  อินตะยศ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 35 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กชายทิวากร  ตนอ่อน
2. เด็กชายนฤเทพ  สิงห์แก้ว
3. เด็กหญิงอริสา  ใจบุญ
 
1. นางบังอร  บุญเรือง
2. นางโศรดา  ไพเราะ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 75 เงิน 32 โรงเรียนบ้านเปียง (รัฐบำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เตชะเลิศพนา
2. เด็กหญิงกาญจนา  เซ่งจ่าว
3. เด็กหญิงคำแก้ว  ลุงขุน
4. เด็กหญิงพิมพา  เกษตรกุลทรัพย์
5. เด็กหญิงอรทัย  ชัยรักษ์วารี
6. เด็กหญิงอริสรา  กันยา
 
1. นางประทุมพร  เทพมาลัย
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77 เงิน 34 โรงเรียนบ้านเปียง (รัฐบำรุง) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แซ่วะ
2. เด็กหญิงประภัสสร  จันต๊ะพิงค์
3. เด็กหญิงสายฝน  ย่าวงศ์ไกสร
4. เด็กหญิงสุจารี  สุเทพแก้ว
5. เด็กหญิงสุพัตรา  แสงเพชรไพบูรณ์
6. เด็กหญิงอรณิชา  แซ่ว้าน
 
1. นางดวงตะวัน  หวันแดง
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85.4 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จำปาทุม
2. เด็กชายครรชิตพล  แสงปวง
3. เด็กชายอนันต์  อางิ
 
1. นางจินตนา  นัดสาสาร
2. นางสุภาภรณ์  ตั้งธนวุฒิเวทย์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 35 โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ศรีสมปวน
2. นางสาวพร  สาริยะ
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  ชมพู
 
1. นางณิชานันท์  ปวงคำ
2. นายทศพร  คำภีระ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กชายพันกรณ์  มูลมั่ง
2. เด็กชายอภิรักษ์  หล้าทา
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีมูล
 
1. นายมานิตย์  สิทธิวงค์
2. นางสาววิมลรัตน์  ชิตนันท์พงศ์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กหญิงฐานิกา  ดารากุลดิลก
2. เด็กหญิงวรัญญา  ปัญญาฟู
3. เด็กหญิงหฤทัย  คัพภรอุไร
 
1. นางสาวอนงค์  ศรีวิชัย
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.6 ทอง 5 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขันสุรินทร์
2. เด็กหญิงธิดา  อาหยิ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ตุ่นหล้า
 
1. นางคมคาย  พฤกษากร
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดกองทราย 1. เด็กชายคิด  -
2. เด็กชายณรงค์ชัย  จะโว
3. เด็กหญิงพนัชกร  พัวสุวรรณ์
 
1. นางจริยา  ภูมิวิเศษ
2. นางเพชรา  ชัยยอด
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหัวริน 1. เด็กหญิงกรวรรณ  กาญจนเศรษฐ์
2. เด็กหญิงจิรวดี  ก้อนเพี้ยง
3. เด็กหญิงรุจิรัตน์  แสนวรรณ์
 
1. นางรัชนีวรรณ  เปรมวุฒิ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1. เด็กหญิงปุณยาพร  หล้าฝั้น
2. เด็กหญิงศลิษา  สองปอนด์
3. เด็กชายอนุสรณ์  ล้อมปกรณ์
 
1. นางรัชชาภา  กุลกรพงศ์
2. นางสาวอุมากร  เมืองชุม
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.25 ทอง 23 โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาธร) 1. เด็กชายณัชพล  บุญเป็ง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จุมปาลี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใจมาฟองแก้ว
 
1. นางสาวนุดาวรรณ  ตาอินทร์
2. นางสาวพรศรี  อุ่นตุ้ม
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 79 เงิน 44 โรงเรียนวัดพญาชมภู 1. เด็กชายกมล  วงศ์งาม
2. เด็กชายหฤษดิ์  แซ่จ๋าว
3. เด็กหญิงแจ่มจันทร์  โรงมน
 
1. นางสาวณัฏฐภัทร์  สุริยะ
2. นายวิษณุพงษ์  กาบทอง
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กชายณัฐวัตร  นามอุษา
2. เด็กชายอ่องคำ  แสงแก้ว
 
1. นายอังกูร  มูลสวัสดิ์
2. นางสาวอัจฉราพร  ศิริสวัสดิ์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กชายปิยะราช  ดำรักษ์
2. เด็กหญิงวิชิตา  ผินนอก
 
1. นางวัชรี  ช่วยค้ำชู
2. นางสาวอัจฉราพร  ศิริสวัสดิ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กชายพุฒิสรรค์  รัศมี
2. นายเอกภพ  ยิ่งศิริพรรัฐ
 
1. นายฉัตรชัย  ไชยชนะ
2. นายเกรียงไกร  ตาสา
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายธนพนธ์   นันตาดี
2. เด็กชายบัญญัติ   เลาว่าง
 
1. นางสาวยศวดี   เขตต์เมืองมูล
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 20 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายปฏิภาณ    บุญหลี
2. เด็กชายฮิโรชิ    โอกิฮารา
 
1. นางสาวปรียาดา  ทะพิงค์แก
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กชายระห่าน  ลุงนำ
2. เด็กชายหน่อลืน  แสงแก้ว
 
1. นายวิโรจน์  ศิริธนาคร
2. นางสาวอัจฉราพร  ศิริสวัสดิ์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กหญิงสุฤมล  ผัดแก้ว
2. เด็กชายเปรมศักดิ์  ดำรักษ์
 
1. นายอังกูร  มูลสวัสดิ์
2. นางสาวอัจฉราพร  ศิริสวัสดิ์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65.8 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายนฤทธิ์  ศิริ
2. เด็กชายฮิโรยูกิ  ฟูจิวารา
 
1. นางมนัญญา  เตมียะ
2. นายวีรวุฒิ  ชัยวงค์ญาติ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงปิยะธิดา   กุณามณี
2. เด็กหญิงอุรารักษ์    พงษ์ไฝ
 
1. นายณัฐวุฒิ   สายสุภา
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กชายพลกฤต  ภารสงัด
2. เด็กชายศุภวิชญ์  รอดเรือน
 
1. นายเอกลักษณ์  คำอ้วน
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ศิริอุดมปัญญา
2. เด็กชายอดิศักดิ์   กันทะวิลัง
 
1. นายธีรภาพ  นามวงค์
2. นายวีรวุฒิ  ชัยวงค์ญาติ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงกันยา   สกุณา
2. เด็กหญิงศศิณา    รัตนรังษี
3. เด็กหญิงอารยา    ยะปาละ
 
1. นางสาวปรียาดา   ทะพิงค์แก
2. นางสาวยศวดี  เขตต์เมืองมูล
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ตาวิน
2. เด็กชายพีรพล  ศิริ
 
1. นายชาตรี  ศรีล้อม
2. นายวิทยา   วงค์ชมภู
 
138 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82.4 ทอง 30 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  มูลเต๋จ๊ะ
 
1. นางนฤมล  คำวงศ์ศา
 
139 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 74.6 เงิน 31 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงจิตรลดา  จองมวย
 
1. นางอัมพร  กมลโกมุท
 
140 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงสุรีย์  จินดารัตน์
 
1. นางสาวรัญจวน  มโหธร
 
141 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  แสงเดือน
 
1. นางนิภาพร  รัตนดวงประทีป
 
142 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 78.5 เงิน 4 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายพชร  เสนเอียด
 
1. นางสาวบุญชม  คำมูล
 
143 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านหัวริน 1. เด็กหญิงพิมนภา  หน้อยคำมา
 
1. นางอำพวัน  กันทะวงค์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงญาณิศา  สมการ
 
1. นางกานต์มณี  เลิศมงคลธรรม
 
145 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กหญิงอุพรพรหม  ช้างเผือก
 
1. นางชัดเจน  เจนรักสุขุม
 
146 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายชัยฤทธิ์  สุวรรณชุมภู
 
1. นางฉวีวรรณ  พรหมคำแดง
 
147 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงสิปาง    สะโรดม
 
1. นางรุจิรัต   แก้วกลางเมือง
 
148 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านเปียง (รัฐบำรุง) 1. เด็กชายณัฐพล  แซ่ย่าง
2. เด็กชายปาย  ก้างคำ
3. เด็กชายวิเชียร  แซ่จ่าว
4. เด็กชายอาทิตย์  นนท์กิติ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เครือบุญมา
 
1. นางอุไรวรรณ  สุขทรัพย์ศรี
 
149 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94.76 ทอง 4 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงชิตาพัณฐ์  ศุภเชฎฐ์สกุล
 
1. นางจิตตานันท์  ศุภเชฏฐ์สกุล
 
150 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 1. เด็กหญิงกัลยา  อุทร
 
1. นางอนงค์  บุญเจริญ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 1. เด็กชายกลม  ลุงขุน
2. เด็กชายจอม  ลุงเลา
3. เด็กชายทิศ  แสนหวี
4. เด็กชายภากร  บุญศรี
5. เด็กชายอ้อย  สีกากุล
6. เด็กชายเคอ  ลุงต่า
 
1. นายจิรพงษ์  ปัญญาใจ
2. นายมนตรี  ชาติโยธิน
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 57.5 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง 1. เด็กชายนนทพัทธ์  คำปัน
2. เด็กชายนพรัตน์  บุญชัยยะ
3. เด็กชายภาณุพงศ์  กันทะติ๊บ
4. เด็กชายศักดา  ลุงริน
5. เด็กชายศุภนันท์  วุฒิกรวาที
6. เด็กชายสมชาย  สมศักดิ์
7. เด็กชายอดิศักดิ์  จันตา
8. เด็กชายโยธิน  อิ่นแก้ว
 
1. นางพิกุลทอง  ภู่รัตน์
2. นายภักดี  กัลยา
3. นายสวัสดิ์  สุขแก้ว
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 72.66 เงิน 35 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงกันธิกา  กันถิน
2. เด็กหญิงจิตราภรณ์  ปาวัณณะ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  วงค์ต๋าคำ
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  นิติพงษ์พานิช
5. เด็กชายธนายุทธ  โตสวาล
6. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ดวงนุรัตน์
7. เด็กหญิงยุวดี  ตุ้ยเตียม
8. เด็กหญิงรัตมณี  เลาว่าง
9. เด็กหญิงลักขณา  โรจน์แสงสิทธิ์สกุล
10. เด็กชายเขตตะวัน  จำปีทอง
 
1. นายมนตรา  อินต๊ะ
2. นางรุจิรัต  แก้วกลางเมือง
3. นายอินทร์แสง  เขียวพันธ์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 76.4 เงิน 6 โรงเรียนวัดท่ากาน 1. เด็กชายฉัตรชัย  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยทา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ณัฐวุฒิ
4. เด็กหญิงนิรนุช  เจริญมิตร
5. เด็กชายพิเชษฐ์  พิเชษฐ์
6. เด็กชายพีรวัส  ปัญญา
7. เด็กหญิงรัตติกาล  สง่าสมบูรณ์ไพร
8. เด็กหญิงวิลัญตา  วิลัญตา
9. เด็กหญิงสิริกัญญา  อนุเรือง
10. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุปินะเมธา
11. เด็กหญิงอิ้งหยุ่น  ทูทอง
12. เด็กหญิงเบญญาภา   ชัยเดช
 
1. นางชมชื่น   กันทาสม
2. นางวรินทร  ชมชื่น
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 72.6 เงิน 17 โรงเรียนวัดท่าโป่ง 1. เด็กชายกานต์นิธิ  ขันคำ
2. เด็กชายคณิศร   กิจพิทักษ์พนา
3. เด็กชายณัฐชนน  สมมณีวรรณ
4. เด็กชายณัฐพล  คำฝั้น
5. เด็กชายตะวัน  ลุงกุ่มะ
6. เด็กชายทรัพย์อนันต์  มากศรี
7. เด็กชายธนบดี   ยาลิมูล
8. เด็กชายฤทธิรุทร  ไชยวงศ์
9. เด็กชายศราวุธ  เรือนงาม
10. เด็กหญิงศุภวดี  ศุภวดี
11. เด็กชายสิรภพ   คีรีป้องกัน
12. เด็กหญิงเม้า  ใจมั่น
 
1. นางสาวรัตนา  คำหมื่นยอง
2. นางลำดวน   แก้วอินไชย
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 72.4 เงิน 18 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายจักรินทร์  กองหมอก
2. เด็กหญิงจิวรรณยา  จิวรรณยา
3. เด็กชายดุลยวัตร  อารีย์
4. เด็กหญิงพนิตตาภรณ์  พนิตตาภรณ์
5. เด็กหญิงพัชราภา  ไชยมงคล
6. เด็กหญิงวสนนันท์  ไชยลวน
7. เด็กหญิงวิชุดา  เทพไผ่
8. เด็กหญิงศศิประภา  คำป้อ
9. เด็กหญิงสรสิชา  ปิ่นมาตร
10. เด็กชายสุพศิน  ตุ่มเงิน
11. เด็กหญิงอรปรียา  ทองเชื้อ
12. เด็กหญิงอารีรัตน์  สิงห์ทร
 
1. นายณัฐวุฒิ   สายสุภา
2. นางปินะนันท์   แจ่มจันทร์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โปธิเรือน
2. เด็กหญิงกุลภรณ์  คำแก้ว
3. เด็กชายคุณากร  คุณากร
4. เด็กชายตะวัน   แก้วสุภา
5. เด็กชายนครินทร์  ชัยวงศ์สิริ
6. เด็กชายนิติกร   ใจยา
7. เด็กหญิงพิม  จ่าหลิ่ง
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  อิ่นแก้ว
9. เด็กหญิงสิริวิมล  ปั๋นสา
10. เด็กหญิงเจนจิรา  คำปัน
11. เด็กหญิงเนตรนภา  เนตรนภา
12. เด็กชายเรืองศักดิ์  โนโชติ
 
1. นายพิสันติ์  จันทร์เขียว
2. นางอุษา  ขอนกลาย
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 69 ทองแดง 29 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ปัญญา
2. เด็กหญิงพิชญา  พรหมมาแบน
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  รูปสูง
 
1. นางสุนทรี  คุณา
2. นางสุปราณี  กันทาปัน
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  อ่องนา
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  จันทรามูล
3. เด็กหญิงอรัญดาว  หงษ์วีนะ
 
1. นายพิศิษฐ์  เสวิกา
2. นางอำพร  ขอดแก้ว
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 85.72 ทอง 14 โรงเรียนวัดโรงวัว 1. เด็กชายกฤษฎา  ขอดคำ
2. เด็กชายทุนส่วย  -
 
1. นางศรีภัทร  บุญตัน
2. นายสุริยา   เกิดคำ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 68.74 ทองแดง 33 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กชายนันทกร  ประทุมมา
2. เด็กชายนิโคลัส เจสัน  ค๊อตเตอร์แมน
 
1. นางสาวจิดาพันธุ์  ศรีเทศ
2. นายทัชธชา  ปัญญารัตน์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 52.14 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านหัวริน 1. เด็กชายประณิธาน  จำปาเจียม
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พรมมี
 
1. นางสิริลักษณ์  วันเอก
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 12.89 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กชายตรีภพ  กัญญ์ณพัชญ์
2. เด็กชายทูน   สุรพงษ์
 
1. นางสุนีรัตน์  ทองต้น
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงปรัชญาดา  เต๋จ๊ะ
 
1. นางรุจิรัต  แก้วกลางเมือง
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  สุริยะ
 
1. นางสุนทรี  คุณา
 
166 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกฤตหทัย  ประเสริฐสันติสุข
 
1. นางสุพรรณี  ไชยเทพ
 
167 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 29 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายกรรณภัทร์  ปันแก้ว
 
1. นางสุนทรี  คุณา
 
168 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.66 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายอธิป  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวพัทยา  เชี่ยววิชา
 
169 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 63.67 ทองแดง 29 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายชิณ  ทองจ่าม
 
1. นางสุนทรี  คุณา
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง 1. เด็กชายพรชัย  ทองนุ
2. เด็กหญิงพัชราวดี  บุญแก้ว
3. เด็กชายศุภโชค  โล่ห์นาก
 
1. นางผ่องใส  ต๊ะมา
2. นางเรณู  กัลยา
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 11 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กหญิงจารุณี  จิตรเชี่ยวชาญ
2. เด็กหญิงรมณี  พนานิเวศน์
3. เด็กหญิงแสงดาว  ใจหล้า
 
1. นางสุกัญญา  สิงห์กี
2. นางสาวสุพรรษา  กิ่งไพรทอง
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  บุญมาถาวร
2. เด็กหญิงวาริณี  แซ่โก๊ย
 
1. นางพัชริดา  คนตรง
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) 1. เด็กชายนพคุณ  ตราชู
2. เด็กชายศุภกิตติ์  สิงห์นัน
 
1. นางดวงสมร  สมบูรณ์
2. นายนิวัตร  บุญช่วย
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 24 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายดนัย  จองคำ
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เสมอวงค์ติ๊บ
 
1. นางสายพิณ  ธิวงค์
2. นางสุนทรี  คุณา
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 28 โรงเรียนวัดทุ่งศาลา 1. เด็กชายกลวัชร  สุนะ
2. เด็กชายวาปี  แสนสี
3. เด็กชายสมพงษ์  แก้วแก่น
 
1. นางคนึงนิตย์  คำจินะ
2. นางอนงค์  เจริญเมือง
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายปฏิภาณ  ปรีชาชนะชน
2. เด็กชายอธิป  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวพัทยา  เชี่ยววิชา
2. นางสาวสิริพิม  ไกรจงวิวัฒน์
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) 1. เด็กชายกวินภพ  เทศจำปา
2. เด็กชายอริญชัย  เสวตวงษ์
 
1. นายพิสันติ์  จันทร์เขียว
2. นางสาวอรัญญา  ศรีสวัสดิ์
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.4 ทอง 35 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายชยุตพงค์  ใจวัง
2. เด็กชายฐานันดร  สุต๋า
3. เด็กชายพงค์พิสุทธิ์  สายขัติ
 
1. นางสายพิณ  ธิวงค์
2. นางสุนทรี  คุณา
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาธร) 1. เด็กหญิงลไม  แซ่กือ
 
1. นางจุไรลักษณ์  ผันแก้ว
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายปฏิภาณ  ปรีชาชนะชน
 
1. นางสาวสิริพิม  ไกรจงวิวัฒน์
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์ 1. เด็กชายจิรายุส  ปัญญา
 
1. นางชลนารา  ญานะ
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 90.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายศุภเชษฐ์  พืชผา
 
1. นางสาวสิริพิม  ไกรจงวิวัฒน์
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 13 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กชายฐิรพงษ์  ปินตา
 
1. นางมยุรี  คำแปง
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.2 ทอง 10 โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาธร) 1. เด็กหญิงแสงทอง  เบียงแลกู่
 
1. นางจุไรลักษณ์  ผันแก้ว
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 11 โรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิอร  พนัสนอก
 
1. นางชลนารา  ญานะ
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 29 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายวรภพ  แสนมหาวงค์
 
1. นางสุนทรี  คุณา
 
187 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 91.4 ทอง 8 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์  พานสม
 
1. นางสาววาสนา  ต๊ะกาบโค
 
188 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82.6 ทอง 25 โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย 1. เด็กหญิงชณิษา  รัตนบุญทวี
2. เด็กหญิงปาณิตา  รัตนบุญทวี
3. เด็กชายสมชาย  ลุงจาย
 
1. นางอัจฉรา  ว่องตระกูล
 
189 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 42 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  กฤตธนานันท์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงฟาริดา  คำมงคล
 
1. นางสาวนันทิยา  คำจุน
2. นางเพ็ญประภา  สายเกิด
 
190 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนบ้านฟ่อน 1. นางอารุณี  มีณรงค์
 
 
191 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนบ้านกวน 1. นางสุภาพร   บุญรักษา
 
 
192 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. นางกฤษณา  พึ่งธรรม