สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 70.6 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงณัชชา  สิทธิเวช
 
1. นางจันทร์ฉาย  ยิ้มสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 72.8 เงิน 26 โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กหญิงสิกัญญามาส    ทำกิน
 
1. นางอัจฉรียา    ไพรวัลย์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กหญิงทิพย์ธารา   ลุงอุง
 
1. นางศรีประทิน    สมบูรณ์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านต้นโชค 1. เด็กหญิงแสงอ่อง    ลุงลอด
 
1. นางศิริพรรณ   สาอ้าย
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82.8 ทอง 26 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา   ธน.ปน
 
1. นางละมัย   พันธุ์สัมฤทธิ์
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 1. เด็กหญิงวนิดา   สิริปา
 
1. นางสุพัตร   มั่งมูล
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 39 โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กชายธีรพันธ์  พงพิทักษ์วาณิช
 
1. นางศรีไพร  ธรรมวาทิตย์
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงแพรพลอย   วงศ์วาน
 
1. นางรุ่งฤดี  โนชัยวงค์
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 33 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ   พรหมเทศ
 
1. นางธันยภรณ์   ต้านคือ
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 1. เด็กหญิงนฤมล    เมืองใจ
 
1. นางจินดา   กิริยา
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 73.3 เงิน 26 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงมอญเมือง  ลุงคำ
2. เด็กหญิงแสงจันทร์  ลุงต๊ะ
 
1. นางกรวรรณ  พนาวงค์
2. นางมาลี  บุญเทพ
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 70.5 เงิน 21 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กหญิงชุติมา  ทองดี
2. เด็กหญิงนงคราญ  ขุนคำ
 
1. นางกชกร  อนาวัน
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง 25 โรงเรียนบ้านจอง 1. เด็กหญิงแสงซื่อ   มูหลิ่ง
 
1. นางสาวจารุวรรณ   วงศ์ษา
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 38 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายรชต   คำเงิน
 
1. นางอัษฏาพร    ทองขันธ์
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เมืองใจ
 
1. นายพีรันธร  ยาคำ
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 79.4 เงิน 37 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงธาดารัตน์  แก้วประภา
2. เด็กหญิงพิมพ์นุช  คำตาล
3. เด็กหญิงสุภัค  แซ่หวัง
 
1. นายยวน  มูลสถาน
2. นายเทวฤทธิ์  เขื่อนคำ
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 8 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  อินดวง
2. เด็กหญิงวิไล  แซ่เฉียน
3. เด็กหญิงเมธีณี  จะอื่อ
 
1. นายยวน  มูลสถาน
2. นายเทวฤทธิ์  เขื่อนคำ
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กชายกมล  ลุงต่า
2. เด็กชายนิกร  นายต่า
 
1. นางผวรรณ์ตรี  หนูอุ่น
2. นางสาวสุภาภรณ์  บุตรดีวงษ์
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73.8 เงิน 10 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กชายกัญจน์  ปุละ
2. เด็กชายต้อย  บุญธรรม
 
1. นายยวน  มูลสถาน
2. นายเทวฤทธิ์  เขื่อนคำ
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กชายทรงฤทธิ์   แซ่กอ
 
1. นายอุดร   ไชยชนะ
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านต้นโชค 1. เด็กชายมอนหลาว   ลุงออ
 
1. นางสาวศิลาพร   สวัสดิ์คำ
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กชายธัญญาภัทร์   เสละคุณ
 
1. นางทิพวรรณ์   อินสอน
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 35 โรงเรียนรัฐราษฎฐ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ    หว่าหลิ่งต๊ะ
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา   วงษา
3. เด็กชายสายวัน   แซ่เจียง
 
1. นางเดือนนภา    แช่มชื่น
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กชายกรรชัย   จันทร์ทองทิพย์
2. เด็กหญิงณัฐกฤต   แก้วเขียว
3. เด็กหญิงธนิตา   สำราญ
 
1. นางดอกฝ้าย   แสงสุวรรณ์
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น 1. เด็กหญิงนุ   ปาหน่อง
2. เด็กหญิงศุทธินี   แซ่ลี่
3. เด็กชายโยชูวา   ลุงทุน
 
1. นางศิริขวัญ   เตจ๊ะ
2. นางสาวเอมฤทัย  ซองดี
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 1. เด็กหญิงคำดี   ลุงสุ
2. เด็กชายพัน    ลุงติ
3. เด็กหญิงสร้อยทิพย์   ศรียาหล้า
 
1. นางกิ่งกาญจน์   กันนาง
2. นางสาวรัตติกาล   หล้าคำมูล
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก 1. เด็กชายชานนท์   ลุงทร
2. เด็กชายพลเชฏฐ์   ภรณ์กันตวัฒนา
3. เด็กชายสมชาย   ลุงทอน
 
1. นายมานพ   วงศ์จู
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 32 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ปู่แส
2. เด็กชายธวัชชัย  แซ่หลี่
3. เด็กชายนวคุณ  แซ่เจียง
 
1. นายอภิรัก  อภิวงค์งาม
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 74.4 เงิน 34 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กหญิงกานดา   นายซู่
2. เด็กชายนันทวัฒน์   ใบตัน
3. เด็กหญิงบัวเงิน   ติหม่า
 
1. นางวิมลวรรณ  อินสุวรรณ์
2. นายโยธิน  กุมนา
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 76.2 เงิน 36 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงทิวาพร  คำมา
2. เด็กหญิงพจมาน  ลุงจิง
3. เด็กชายสุรวิทย์  สุวรรณ
 
1. นางราชัญ  กาไชย
2. นายอักครชัย  ทองเขียว
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กชายปิยศักดิ์   ศรีสร้อยแก้ว
2. เด็กหญิงอุ้ม   แสนทอน
 
1. นายประวิทย์   ฟองมูล
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 75.4 เงิน 12 โรงเรียนบ้านผาแดง 1. เด็กชายจักรวาล   ภูเลื่อมใส
2. เด็กชายจ่อ   ลุงอุง
 
1. นายนพดล  สายเมืองแก้ว
2. นายวรวิทย์   อินต๊ะแก้ว
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 37.13 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายซานอ่อง   ลุงคำ
2. เด็กชายปวีณวัช  ธรณ์เทพ
 
1. นางนิภาพร   ใจมูล
2. นางเกตุอรุณ   กล่อมเกลา
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.08 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กชายกฤษณัส  เตวดา
2. เด็กชายป่างฟ้า  เสียงใส
 
1. นายภิญโญ  ภูมิอรัญ
2. นางสาวรุจนี  สุยะวงค์
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 34.04 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 1. เด็กชายสุรชัย   จะลอ
2. เด็กชายแอโต   จะโหล
 
1. นายวิกรม   ชัยมูล
2. นายสุกิจ  มณีผ่อง
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 44.58 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กชายณัฐพล   อินลง
2. เด็กชายพงษ์ธัส    นามจ้อย
 
1. นายสงกรานต์   กาวิโล
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 43.53 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กชายสุรเดช    เหมตาล
2. นายอภิสิทธิ์   นันต์ตา
 
1. นายอินทร   สมบัติใหม่
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 32 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กหญิงฉันทนา  ลุงแดง
2. เด็กหญิงชื่นใจ  ลุงคำ
3. เด็กชายทรงพร  คำแดง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  เด่นจักร
5. เด็กหญิงบุญลิตา  ลุงติ
 
1. นางคัทลียา  หนองภักดี
2. นายเมธี  บุตรต๋า
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 28 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงฐิติชญา   กันทะจันทร์
2. เด็กหญิงนิภา   ทองศรี
3. เด็กหญิงพิมพ์นภา   จันต๊ะคำ
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์  โพธิคำ
5. เด็กหญิงอารยา   เหมมาน
 
1. นางนภัสนันท์    กุศล
2. นางสุพิน   บุญแต่ง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   อินทะจักร์
2. เด็กหญิงจารุมน    แสงแก้ว
3. เด็กหญิงพิชนิภา   ชัยผ่าน
4. เด็กหญิงสุดารัตน์   ทองขาว
5. เด็กหญิงอังศุลิน   ตั้งใจ
 
1. นางนภัสนันท์   กุศล
2. นางสาววราลักษณ์   เดชาวรนันท์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 41 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงจิตรฤดี  แซ่ฉา
2. เด็กหญิงนิชากร  เจริญพงษ์
3. เด็กหญิงพัชรพร  แซ่หลง
4. เด็กชายภาคภูมิ  ลุงโพง
5. เด็กหญิงแสงอ่อน  แซ่หลิ่ง
 
1. นางสาวยศพิมล  แก้ววิเศษ
2. นางรำแพน  สุพิณวงศ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.1 ทอง 26 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ยอดคำ
2. เด็กหญิงญาราภรณ์  ตรงซอน
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  เฟื่องฟูธนโชติ
4. เด็กหญิงทิพย์  นายคำ
5. เด็กหญิงวรินธร  คันธแสนยศ
 
1. นางสาวทัศนีย์  รักถิ่นพนา
2. นางสาววารีมาศ  รุจิวรรธนะกุล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 41 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงขวัญชิณีย์  ฟูตระกูลชัย
2. เด็กหญิงนุชจรี  อ้ายจ้อย
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ทรัพย์ศรีพงษ์
4. เด็กหญิงพัชรี  คันธแสนยศ
5. เด็กหญิงมอญ  แสงทอง
 
1. นางสาวผ่องศรี  สิทธิราช
2. นางสาววารีมาศ  รุจิวรรธนะกุล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. นายจตุรงค์    อุษาใจ
2. นายจตุรงค์   แซ่หย่าง
3. นายจิรเดช   แซ่ก่อ
4. นายศุภณัฐ   แซ่จาง
5. นายหล่งหนึ่ง   แซ่จ๋าว
 
1. นางนริศรา  ทิพย์วรรณ
2. ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน   รัตนธรรม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 72.8 เงิน 29 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กชายกิตติ   กู่คำ
2. เด็กชายณัฐกานต์   แซ่หย่าง
3. เด็กหญิงสุจินดา   แซ่หวัง
4. เด็กหญิงสุทธิพร   แซ่หยาง
5. เด็กชายอภิสิทธิ์    เกียรติธนไพบูลย์
 
1. นางนริศรา   ทิพย์วรรณ
2. ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน    รัตนธรรม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กหญิงกวงหลิ่ง  แซ่หลิ่ว
2. เด็กชายกิตติภณ    แซ่จู
3. เด็กชายชัยวุฒิ   หิรัญไกรลาศ
4. เด็กชายณัชพล   เหล่าว้าง
5. เด็กชายถิรายุ   แซ่เจี้ยง
6. เด็กชายธวัตชัย   การวินใจ
7. เด็กชายนัฐพงษ์   คงทับทิม
8. เด็กหญิงนิภาพร    ไกรทอง
9. เด็กหญิงพลอย   ปันต๊ะ
10. เด็กหญิงรัชนีพร    แซ่หยิ่ง
11. เด็กหญิงลักขณา   แซ่ควัง
12. เด็กหญิงลีชง   แซ่หลิ่ว
13. เด็กชายสมควร   แซ่ห่อ
14. เด็กหญิงสมวิไล   เกียรติวิไล
15. เด็กชายสุพจน์   เคือ
16. เด็กหญิงสุมิตรา   แซ่ห่วง
17. เด็กหญิงอัญชลี   จะโม
18. เด็กหญิงอาปิง   แซ่ลี้
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์    จอก้า
20. เด็กชายไถ่เป่า    แซ่โจว
 
1. นายจักรพงษ์    เกษมศรี
2. นางจิรัชญา   ธนะเรือง
3. นางลำดวน    โปธา
4. นายสำราญ   คำเป็ง
5. นายสุรศักดิ์   เลพล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 76.2 เงิน 26 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กชายกวิน   แซ่ต๋วน
2. เด็กชายกวินทร์   แซ่ต๋วน
3. เด็กหญิงจาหยู   แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงจาเหม่ย   แซ่หล่อ
5. เด็กหญิงจินตนาพร   แซ่ลี้
6. เด็กชายณรงค์ชัย   แซ่หลู่
7. เด็กชายณัฐชัย   เสวี
8. เด็กหญิงธิดา    ไชยศรีหา
9. เด็กหญิงนภาพร   แซ่หล่อ
10. เด็กหญิงฟู่ยิง   แซ่จื้อ
11. เด็กหญิงฟู่ลี่   แซ่จื้อ
12. เด็กชายมงคล   ศรีแก้ว
13. เด็กหญิงมารีย์    แซ่ลี
14. เด็กชายสมชาย   แซ่จู
15. เด็กหญิงสุนทรีย์   นายะ
16. เด็กชายสุรชาย    ใจคำ
17. เด็กชายหยุ่งว่าง  แซ่หยาง
18. เด็กหญิงอรณี   แซ่ลี้
19. เด็กชายเทียน   แซ่สี
20. เด็กชายเหวิ่นปิง   แซ่หล่อ
 
1. นางสาวนันทิกา   จันทร์วรรณ
2. นางพัชรินทร์   โสภาบุญ
3. นางสาวภาวิณี   ศรีบุญเรือง
4. นายศราวุธ   สุขดี
5. นางศิราณี   ปัญโญกิจ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.8 ทอง 20 โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กหญิงมาตหลู่  ลุงปาน
 
1. นางปรางแก้ว  นิติกร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.75 ทอง 20 โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กหญิงสุชานาถ  ศรีบุรี
 
1. นางปรางแก้ว  นิติกร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงสุุพัตรา  ติยานุพันธ์
 
1. นางสาววารีมาศ  รุจิวรรธนะกุล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 17 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายภูริภัทร  สิริพิระยะกุล
2. เด็กหญิงสุธีมนต์  ดิโพธิ์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  อินมาใหม่
2. นางสาวมยุรี  สิงหาทุม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 84.6 ทอง 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กชายจะพะ   จะแต๋
2. เด็กหญิงอัญจิรา   บูทะ
 
1. นางสาววิจิตร   เกิดเกียรติก้อง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85.2 ทอง 18 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงกันตยา  จ๋ามใหม่
2. เด็กชายหาญแลง  ลุงซุ
 
1. นายณัฏฐพล  หน่อคำ
2. นายสุรพงษ์  จองคำ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์ต๊ะวงค์
2. เด็กหญิงจ๋ามเงิน    ลุงหลู่
3. เด็กหญิงปภัสรา   ทรายคำ
4. เด็กหญิงประกายดาว   แดงหม่อง
5. เด็กหญิงปาริชาติ   อิ่มแสน
6. เด็กหญิงภาคินี  อินต๊ะลอ
7. เด็กหญิงวาสนา  มาดี
8. เด็กหญิงหมวย   หม่องจ่า
9. เด็กหญิงเกตสุดา  ซื่อจ่อย
10. เด็กหญิงแสงทัย  ลุงต่า
 
1. นางสาวจิราภร   ก้างออนตา
2. นางสาวณพิชญา   ทะนันชัย
3. นางสาวปรีดานันท์  โนนคำ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 84.8 ทอง 23 โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กหญิงนันทิกา  คำจันทร์
2. เด็กหญิงมนปริยา  วรกุล
3. เด็กหญิงศิริประภา  ไชยา
4. เด็กหญิงศิริพร  ลุงวง
5. เด็กหญิงหญิง  ลุงทอง
6. เด็กหญิงอภิญญา  ดวงกาศ
7. เด็กหญิงอรอนงค์  วงค์จันทร์
8. เด็กหญิงอัญติมา  อินทร์ชัย
9. เด็กหญิงอาทิตยา  คำนวน
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ลุงคำ
 
1. นางนงนุช  หมีโชติ
2. นายปราโมช  อุปถัมภ์
3. นางแสงหล้า  ไทยวงษ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 62 ทองแดง 33 โรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร 8 1. เด็กหญิงคำแปง   จันทร
2. เด็กหญิงจันทินี   นามติ๊บ
3. เด็กหญิงจิ่ง   ลุงซอ
4. เด็กหญิงทวีพร   อินทวงค์
5. เด็กหญิงฝน   ลูต๊ะ
6. เด็กหญิงพจมาร   จะสี
7. เด็กหญิงพรรณา   สุจินะ
8. เด็กหญิงยลดา   นายแสง
9. เด็กหญิงยุภา   นามติ๊บ
10. เด็กหญิงวราภรณ์   โกฏิคำ
11. เด็กหญิงอามอน  ลุงยี่
12. เด็กหญิงอำพร   ปิ่นคำ
13. เด็กหญิงอ่อง   ลุงยี่
14. เด็กหญิงเวียง   ด้วงดวงธาร
15. เด็กหญิงไข่บัว   หนานกาวิ
 
1. นางขวัญใจ  ฟองมูล
2. นางสาวสลีวรรณ    สมหลาน
3. นางสุภาภรณ์  อินหวัน
4. นางอินทรีย์   ประทุมพงษ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 60 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงกาญจนา    เบียงแล่
2. เด็กหญิงจันทร์ฉาย   ยีปิว
3. เด็กหญิงจินดา   ตะช่อง
4. เด็กหญิงนฤมล   สมุทถา
5. เด็กหญิงนูเส่  หมื่นโป๊ะ
6. เด็กหญิงมณทาทิพย์   ยีปิว
7. เด็กหญิงรักษ์สุดา   วูยือ
8. เด็กหญิงสาลี่  เบี่ยงแล่
9. เด็กหญิงสื่อ   ลุงแดง
10. เด็กหญิงสุชาดา   บุญมา
11. เด็กหญิงอนงค์  เบียงแล่
12. เด็กหญิงอาชู   กุยซือ
13. เด็กหญิงอารยา   ทุนหยิ่น
14. เด็กหญิงอาลู  มาเย่อ
15. เด็กหญิงอาเมอะ   มาเยอะ
 
1. นางสาวขวัญตา   อุทัยพิบูลย์
2. นายวีรพงค์   อินจา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กหญิงนิชดา   พิมเสน
2. เด็กหญิงรินรดา   ปวงรัตน์
3. เด็กหญิงส้ม   นายจอง
 
1. นายบุญช่วย   ชัยมงคล
2. นายเอกชัย  ติ๊บปิง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร   กล้าผจญ
2. เด็กหญิงยวิษฐา   จันทรัตน์
3. เด็กหญิงอ้อมจันทร์   อายี
 
1. นายธวัชชัย   กันตี
2. นางบัวเรียว   จันที
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 37 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1. เด็กชายธีรยุทธ    จันนัยนา
2. เด็กชายศรัณย์   สุลี
 
1. นางสาววิศรุตา   ทรายคำ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 1. นางสาวปุณยนุช   พุทธรักษา
2. นางสาวศิรินภา   ทำใจ
 
1. นายณัฐพงษ์  อาภรณ์
2. นางปทุมวรรณ  เก่งกาจ
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89.2 ทอง 10 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงนฤสรณ์  แซ่พ่าน
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  คำมา
3. เด็กชายศุภกร  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวสุกัญญา  สิงห์ฆะราช
2. นายอุดม  สาลี
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายสมศักดิ์  มัจฉารุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงอาซือมิ  แซ่หลี่
3. เด็กชายเสี่ยวชัง  แซ่หลี่
 
1. นายณัฐพล  นันโท
 
64 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กชายกิตติ  สิงห์คำ
2. เด็กหญิงอรพิณ  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงเฉลิมแข  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวอำพร  สังบุญ
2. นายอุดม  สาลี
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 43 โรงเรียนรัฐราษฎฐ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงหยิงหลาง   แซ่หลี่
 
1. นายประกิจ   จักร์แก้ว
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงมอนจิ่ง  ย่าจิ่งต๊ะ
 
1. นายอุดม  สาลี
 
67 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงพอง   ละปาน
 
1. นางสาวพรรณี   จันณรงค์
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. นางสาวอาฉิ่น  แซ่เฉิ่น
 
1. นายอุดม  สาลี
 
69 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. นายอวยพร  เซียมราย
 
1. นายศุภชัย  ทิพโรจน์
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กชายสมศักดิ์  ลุงซุ
2. เด็กหญิงส่วยจิ่ง  ลุงพงศ์
 
1. นางปรางแก้ว  นิติกร
2. นางแสงหล้า  ไทยวงษ์
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กหญิงคำหลู่  ลุงจ่าม
2. เด็กหญิงพิมผกา  ติยะ
 
1. นายปราโมช  อุปถัมภ์
2. นางแสงหล้า  ไทยวงษ์
 
72 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงนิศาชล   เทพจักร์
2. เด็กหญิงแดง   ลุงนะ
 
1. นางจันทร์สม   แก้วนาต๊ะ
2. นางสาวทิพวรรณ   ปินตา
 
73 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงจันทร์แสง  ซอจิ่ง
 
1. นายอุดม  สาลี
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   นายมา
2. เด็กชายพี   แสงคำ
3. เด็กหญิงแสง   ลุงโม
 
1. นางธนันท์นภัส   ท้าวจำนงค์
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 72 เงิน 29 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายทูล  ลุงส่วย
2. เด็กชายมิตร  เจ้าเมือง
3. เด็กชายหลู่  ลุงปัน
 
1. นางสาวดวงฤทัย  โสภี
2. นางวรรณี  ทองชัย
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กชายจิตทิวัส   บุญตุ้ย
2. เด็กชายชิษณุพงษ์   กองแก้ว
3. เด็กชายธรรมานุสรณ์   ยานรินทร์
 
1. นายสาโรจน์   มาหมื่น
 
77 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายณัฐกานต์   แดนหมั้น
 
1. นางปราณี   สุขพันธ์
 
78 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 77 เงิน 22 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  เสาโรธา
 
1. นางปราณี  สุขพันธุ์
 
79 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยะสุ
 
 
80 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 1. เด็กหญิงปรารถนา  แสนคำ
 
1. นายอรุณศักดิ์  พิมสาร
 
81 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสภรณ์   ปัญญาธรรม
 
1. นายพรหมาสตร์   สรรพศรี
 
82 ศิลปะ ขิม - หย่อง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 1. เด็กหญิงชฎาพร   เชอมือกู่
 
1. นายวีรชัย   ยะธะนะ
 
83 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สังควัตถุ
 
1. นางจันทนา   แก้วคำ
 
84 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุนันต์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงค์สิทธิ์
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กหญิงมยุริน  ทองแปง
 
1. นางพัชรินทร์  สมดุลยาวาทย์
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กหญิงสโรชา   แซ่ลี้
 
1. นางสาวพนิดา   จันทะศรี
 
87 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 78.33 เงิน 20 โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กหญิงกนกพร  ลุงต่า
2. เด็กชายกมล  ลุงต่า
3. เด็กชายจีรวัฒน์  อินกร
4. เด็กหญิงฐานิกา  พนาชุติมา
5. เด็กหญิงต่อง  ลุงจิ่ง
6. เด็กชายนิบรูณ์  ดอกแสง
7. เด็กหญิงพิมพา  ยอดธง
8. เด็กชายภราดร  ลุงคำ
9. เด็กชายมาวิน  กู่คำ
10. เด็กชายสมกานต์  ลุงต๊ะ
11. เด็กหญิงสรวย  ลุงติ
12. เด็กหญิงอมรรัตน์  หน่อแก้ว
13. เด็กชายอังคาร  ลุงต๊ะ
14. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ  ลุงมูหลิ่ง
15. เด็กหญิงเปา  ปิ่นหย่า
16. เด็กหญิงเปาคำ  ลุงทุน
17. เด็กหญิงเมี๊ยะอิ่ง  ลุงแดง
18. เด็กชายเมือง  ลุงกอ
19. เด็กหญิงเอสรา  ทองคำ
20. เด็กหญิงโสภาวรรณ  คะติ
 
1. นางต้องลักษณ์  ปันผสม
2. นายถนุพันธ์  มูลเจริญ
3. นางภิญญพัชญ์  มูลเจริญ
4. นางยุพิน  ราษีสิทธิ์
5. นายสมเกียรติ  เจ็ตจง
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 1. เด็กชายสุทธิพันธ์  หลวงหล้า
 
1. นางสาวพีระนันท์  พันธ์ลำเจียก
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กชายราเมนทร์  ดาวเรือง
 
1. นายปาลวิทย์  จินะโสติ
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 12 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐชา  แสนเมืองมูล
 
1. นางสาวชยาภา  ไทยากรณ์
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปางปอย 1. นางสาววิไล  หมื่อแล
 
1. นางสาวพิชชาภรณ์   มูลฟู
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.5 เงิน 15 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 1. เด็กชายอภิชัย    ไชยวงค์
 
1. นางสาวศิริรัตน์   ฉัตรวัฒนกำจร
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงณัฐมน  อินต๊ะ
 
1. นายอุทัย  ชัยวงค์
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายจำเอ   เซียมลาย
 
1. นายวิชัย   ดรุณกานต์
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  แซ่ย่าง
 
1. จ.ส.อ.อิทธิพงค์  วิวัฒนเจริญ
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 1. เด็กชายกิตติภพ   ลี่เจริญวงศ์
 
1. นางมัชฌิมาพร   กาศโอสถ
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 75.53 เงิน 29 โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กชายศุภกร  บุญประคอง
 
1. นางศรีไพร  ธรรมวาทิตย์
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 19 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 1. เด็กชายธวัลรัตน์    พงศ์กู่
 
1. นางสาวศิริรัตน์   ฉัตรวัฒนกำจร
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงมัญชุพร  แซ่ย่าง
 
1. จ.ส.อ.อิทธิพงค์  วิวัฒนเจริญ
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กหญิงปรารถนา  หนั่นตา
 
1. นายภานุพงศ์  มาละดา
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65.33 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กหญิงพรนภา   คำแสน
 
1. นายศุภชัย  ภาคะเวทย์
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.96 ทอง 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 1. เด็กชายวรรณชัย   วรกุลพัฒนา
 
1. นางสาวอรสา   เอื้องเขียว
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงอาลู   มาเย่อ
 
1. นางสาวขวัญตา   อุทัยพิบูลย์
 
104 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงกาญจนา   เปียงแล่
2. เด็กหญิงจันทร์ฉาย    เยปิว
3. เด็กหญิงจินดา   ตะช่อง
4. เด็กหญิงชนาพร   จะจู
5. เด็กชายชัชวาล   เปียวแล่
6. เด็กหญิงดรุณี   บุกุ๊
7. เด็กชายธารา   ลุงหย่า
8. เด็กหญิงนูเส   หมื่นโป๊ะ
9. เด็กหญิงบูจุ่ม    เยซอ
10. เด็กหญิงบูยา   มาเยอะ
11. เด็กหญิงบูสึก   กุยซือ
12. เด็กหญิงผัด   ลุงต๊ะ
13. เด็กหญิงวนิดา   หมอโป๊ะ
14. เด็กหญิงศิริวรรณ   แซ่ลี้
15. เด็กชายสมศักดิ์   จะลา
16. เด็กชายสายดาว   ลุงหย่า
17. เด็กหญิงสุชาดา   บุญมา
18. เด็กหญิงหมี่แล   เยซอ
19. เด็กหญิงอรทัย   ลุงต๊ะ
20. เด็กชายอาฮือ   มาเยอะ
21. เด็กหญิงอาเมอะ    มาเยอะ
22. เด็กชายอาโช   เบีนวแล่
23. เด็กหญิงแสงเดือน   วังมะนาว
24. เด็กชายใจ๋   ลุงต๊ะ
 
1. นางสาวขวัญตา    อุทัยพิบูลย์
 
105 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 79 เงิน 20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 1. เด็กชายกระวี   มะลิแดง
2. เด็กหญิงธนิษฐา   มูลวงค์
3. เด็กหญิงพักตร์ผจง    ผัดเจริญ
4. เด็กหญิงมธุรดา    จะอื่อบวย
5. เด็กหญิงวรรณา   จะหา
6. เด็กชายศิลป์ไทย   นายซอ
7. เด็กชายสหัสวรรษ   ช่างฝั้น
8. เด็กชายสุมิตร   นามดี
9. เด็กชายเด็กชายทุน   ลุงติ๊
10. เด็กหญิงแทน    แสงสังวาร
 
1. นางจารุณี   สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง    สุทธิสวรรค์
 
106 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.5 ทอง 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   ปวงรัตน์
2. เด็กหญิงชมพูนุช    ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงชลธิชา    ฟองจันทร์
4. เด็กชายชัยวัฒน์    คำแสนใจ
5. เด็กหญิงดลญา   ชัยชุมพร
6. เด็กชายน้อย   นายซอ
7. เด็กชายยุทธศักดิ์   บุญสง่า
8. เด็กชายวัฒนา   แสงแก้ว
9. เด็กหญิงศศิประภา   แซ่จัง
 
1. นางจารุณี   สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง   สุทธิสวรรค์
 
107 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 1. เด็กหญิงชื่นกมล   ยอดคำ
2. เด็กหญิงนภาพร   รับรู้
3. เด็กหญิงนันทิกานต์    แอโอ่
4. เด็กหญิงสุทธิกานต์   สมราช
5. เด็กหญิงอภิชญา    ยงกุศลรัตนา
6. เด็กหญิงอัมภวรรณ   ระฆังทอง
 
1. นางจารุณี   สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง   สุทธิสวรรค์
 
108 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 1. เด็กหญิงฐานิกา    ดุสิรัตน์
2. เด็กหญิงณิชกุล    เพราะเจาะ
3. เด็กชายปฏิธาน   อิ่นใจ
4. เด็กหญิงอรทัย   วิชัย
5. เด็กหญิงอังคณา    แสงคำ
6. เด็กหญิงโสภา   ลุงหลู่
 
1. นางจารุณี   สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง   สุทธิสวรรค์
 
109 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 1. เด็กหญิงธนิษฐา    มูลวงค์
2. เด็กหญิงนริศรา   นายซอ
3. เด็กหญิงนันทิกานต์   แอโอ่
4. เด็กหญิงพักตร์ผจง   ผัดเจริญ
5. เด็กหญิงมธุรดา   จะอื่อบวย
6. เด็กหญิงศรีพร   ทองแก้ว
7. เด็กหญิงอารียา    ใจดี
8. เด็กหญิงแสงหล้า   เสนา
 
1. นางจารุณี   สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง   สุทธิสวรรค์
 
110 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ    ปวงรัตน์
2. เด็กหญิงจันทร์ทิภา    จีนะ
3. เด็กหญิงชมพูนุช   ศรีวิชัย
4. เด็กหญิงชลธิชา   ฟองจันทร์
5. เด็กหญิงดลญา   ชัยชุมพร
6. เด็กหญิงพรพิมล   สุกิน
7. เด็กหญิงพัชรี   แซ่ก๋อย
8. เด็กหญิงศศิประภา   แซ่จัง
 
1. นางจารุณี   สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง   สุทธิสวรรค์
 
111 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 1. เด็กหญิงนภาพร   รับรู้
2. เด็กหญิงนริสรา   นายซอ
3. เด็กหญิงนันทิกานต์    แอโอ่
4. เด็กหญิงพักตร์ผจง   ผัดเจริญ
5. เด็กหญิงศรีพร   ทองแก้ว
6. เด็กหญิงสุทธิกานต์    สมราช
7. เด็กหญิงอัมภวรรณ    ระฆังทอง
8. เด็กหญิงอารียา   ใจดี
9. เด็กหญิงแสงหล้า    เสนา
 
1. นางจารุณี   สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง   สุทธิสวรรค์
 
112 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 1. เด็กหญิงจันทร์ทิภา   จีนะ
2. เด็กชายชัยวัฒน์   คำแสนใจ
3. เด็กหญิงฐานิกา   ดุสิรัตน์
4. เด็กหญิงณิชกุล    เพราะเจาะ
5. เด็กชายน้อย   นายซอ
6. เด็กชายปฏิธาน   อิ่นใจ
7. เด็กหญิงพรพิมล    สุกิน
8. เด็กหญิงพัชรี    แซ่ก๋อย
9. เด็กชายยุทธศักดิ์   บุญสง่า
10. เด็กชายวัฒนา   แสงแก้ว
11. เด็กหญิงอรทัย   วิชัย
12. เด็กหญิงอังคณา    แสงคำ
13. เด็กหญิงโสภา   ลุงหลู่
 
1. นางจารุณี   สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง   สุทธิสวรรค์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80.75 ทอง 31 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กชายกฤษณบดินทร์   ธรรมใจ
2. เด็กชายวรากร   ก๋าละ
3. เด็กชายวัชริศ   ศรีนวนใหญ่
 
1. นายวีระพันธ์   ธรรมใจ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.25 ทอง 32 โรงเรียนสันติวนา 1. นายจีหยุ่น  หลี่ซาง
2. นายหยุ่น  ส่อหลี
3. นายอาเสี่ยง  แซ่หลี่
 
1. นายนพพันธ์  ฝั้นหล่อ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง 5 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กหญิงปารินา  ลาหู่นะ
2. เด็กชายละ  นายคำ
3. เด็กหญิงอำไพพร  ลาหู่นะ
 
1. นางสาวกัลยาณี  ฤทธิลอม
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. นายหม่อง  ลุงหลู่
2. เด็กหญิงหย่ง  ลุงติ๊
3. เด็กชายเสกสรร  ลุงมู
 
1. นางสาวกัลยาณี  ฤทธิลอม
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กหญิงกนกพร  จองหลู่
2. เด็กหญิงการุณย์  ไทยใหญ่
3. เด็กหญิงซือ  หนั่นตอ
4. เด็กหญิงปาณิศา  พงษ์ส่า
5. เด็กหญิงปี  ลุงใส
6. เด็กหญิงอำภาพร  ศรีบุญราช
 
1. นางสาวกัญจน์รัตน์  ประเสริฐยิ่ง
2. นางสาวจรัชนันท์  จันทร์ทิพย์
3. นางนิภา  วงศ์ใหม่
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงจันทร์ฟอง   นะ
2. เด็กหญิงนาจูนิ    จะโบ
3. เด็กหญิงรจนา    ลุงทูน
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  นายปัน
5. เด็กชายอรุณ    แซ่เหลาะ
6. เด็กหญิงเกณิกา   ลุงซาว
 
1. นางสาวยุภารัตน์   ใจแก้ว
2. นางสาวแจ่มศรี   ทิพย์บุญราช
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.2 ทอง 33 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ดิโพ
2. เด็กหญิงอำพร  ลุงข่อง
3. เด็กหญิงแสงมน  ลุงซอ
 
1. นางกาญจนา  ทัศน์จันทร์
2. นางสาวอภิญญา  อริวรรณา
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 29 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   แซ่หลี่
2. เด็กหญิงจิรัชยา   วงค์ชาย
3. เด็กหญิงพัชชา   ลุงคิดละ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์   เสาร์สาร
2. นางสาวนงคราญ   นวลฝั้น
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 1. เด็กหญิงคำหน้อย  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงฟอง  ลุงทุน
3. เด็กหญิงเงิน  ลุงเลา
 
1. นายสนั่น  ตันมณี
2. นางเพ็ญ  ตันมณี
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.2 ทอง 41 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิ้ม   สุนันตา
2. เด็กหญิงนาริศรา   ธรรมเฮิง
3. เด็กหญิงมาเยือน   ลุงหน่อ
 
1. นายวิวัฒน์ชัย   เลาเท่า
2. นางเนตรนภา   กันธะวงค์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77 เงิน 32 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงพรทิพย์  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ลุงหย่า
3. เด็กหญิงเปา  ลุงจ่าม
 
1. นางณุภัทรณีย์  ทัศเกตุ
2. นางสาวอุทิศพร  สามล้าน
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.8 ทอง 23 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   คำแหลง
2. เด็กหญิงผ่องพรรณ   ลุงพิศ
3. เด็กหญิงภูริชญา   ชัยบุญลือ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์   เสาร์สาร
2. นางสาวนงคราญ   นวลฝั้น
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนประพันธ์-อารีย์หงษ์สกุล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   จะยี
2. เด็กหญิงอาหมี่   แซ่หมู่
3. เด็กหญิงโนรี   คำจืน
 
1. นายคณัสพันธ์   พระพรเพ็ญ
2. นางสาวนันทนา   วรรณชัย
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงณีรนุช  น้อยติ๊บ
2. เด็กหญิงทัศนีย์  น้อยติ๊บ
3. เด็กชายสาม  คันธแสนยศ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เวชโกศล
2. นางสาวสายฝน  ศรีวิชัย
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านสันม่วง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ยาใจ
2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  คำแหง
3. เด็กหญิงศิริขวัญ  ลุมคำ
 
1. นางดวงใจ  ปริปุณณากร
2. นางสาวธีรานุช  ศิริ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงรัตน์มณี  ซอหริ่ง
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  จะปา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลิ้วถาวร
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เวชโกศล
2. นางสาวสายฝน  ศรีวิชัย
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 1. เด็กชายหนุ่มแก้ว  คำดี
2. เด็กชายเฉลิมพล  อินระน๊ะ
3. เด็กชายแสงทิพย์  คำดี
 
1. นางปราณี  พรมพันธ์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 32 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงปัน   ลุงหลู่
2. เด็กชายสอน    ละวรรณ
3. เด็กหญิงสายธาร    ศรีบุญเรือง
 
1. นายนิพัฒร์    เรือนใจ
2. นางสำอางค์   มีธรรม
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79.6 เงิน 6 โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   ปินไต
2. เด็กชายนพรัตน์  ปินไต
 
1. นายรัตพล  บุญชู
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 58.8 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กชายธนาดล  รัตนสุภา
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ภมรสุจริตกุล
 
1. นางพิมพ์พิศา  ศรีบุญเรือง
2. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ชัย    รติวรรธนันท์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62.3 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ลุงโพง
2. เด็กชายศราวุธ  ใจกาวิน
 
1. นางสาวทิพากร  ปิ่นใหญ่
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงปัทมา    ลุงซู่
2. เด็กหญิงสโรชา   ทรายทอง
 
1. นางสาวนิภาพร   ธิใจ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กชายคฑาวุฒิ   ลุงทุน
2. เด็กชายวุฒิชัย  ลุงจาย
 
1. นางสาวนิภาพร   ธิใจ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายจื่น  คำหลู่
2. เด็กชายประพันธ์  นายต๊ะ
 
1. นางศิริลักษณ์  เรือแก้ว
2. นายสุเมธ  บุตรดา
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 35 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. นายดุลย์  อานันท์
2. นางสาวนาสอ  จะสี
 
1. นางสาวพิจิตรา   เหมะธุรินทร์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64.6 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 1. เด็กชายปี   คำต๋า
2. เด็กชายหลาว   นันตา
 
1. นางพจนีย์   ชัยมูล
2. นางสาวศรัญญา   แซ่เอ็ง
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายคุณัฐ    ดวงจิตร
2. เด็กชายณัชพล   สุรินทร์ตา
 
1. นายกฤษดาพร   นทีนันท์
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์   ทองสุวรรณ์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ปิหย่า
2. เด็กชายศานนท์  รินเขียว
 
1. นางสาวมณฑิรา  หล้าคำแก้ว
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กหญิงพวงผกา   แดงหม่อง
2. เด็กหญิงเมธาวี  ต๊ะมูล
 
1. นางสาวบุณยากร  พานประทีป
2. นายวสันต์   สืบวงค์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. นายเฉลิมพล   แซ่หวัง
2. นายไอ่ตำ   ไม่มี
 
1. นางนริศรา  ทิพย์วรรณ
2. ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน   รัตนธรรม
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กชายทุน  งามดี
2. เด็กหญิงปี  คำแดง
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  กันใจ
 
1. นางสาวเกศินี  จันทร์อ่อน
2. นายเรวัฒน์  ลำแปง
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กชายกิตติพันธ์   ขันคำ
2. เด็กชายกุมภา  หน่อคำ
3. เด็กชายอภิชาติ  เรือนแก้ว
 
1. นางสุกัลยา   งานหมั่น
2. นางสาวโสภิดา   ทองดัง
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 73.5 เงิน 18 โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กชายดอนชัย  สุรีย์พรรณ
2. เด็กหญิงทิพภาพร  สิงห์คำ
3. เด็กหญิงหอม  ปอก๊ะ
 
1. นายอดิศักดิ์  มาอินทร์
2. นายเรวัฒน์  ลำแปง
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเขียว 1. เด็กชายบุญทอง   จะมู
2. เด็กชายรัชชานนท์    บุญจันทร์
3. เด็กหญิงแอสตา   ละทอ
 
1. นางสาวธิดารัตน์   หล้าจันทร์
2. นางสาวผกาพันธ์   ใจมา
 
147 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76 เงิน 44 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงทัศนาพร  บุญเจน
 
1. นางมัทธนา  พรหมเผ่า
 
148 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 79.6 เงิน 19 โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กชายนภนันท์  นิกรวัฒน์
 
1. นางจิรัฐติกาล  บุญสนอง
 
149 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 79.7 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   กวางต๊ะ
 
1. นายอนุรักษ์   กระทง
 
150 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 44.5 เข้าร่วม 31 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กหญิงกุนเชียง  เซเปา
 
1. นางสาวจิราภร  ก้างออนตา
 
151 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 71 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. เด็กหญิงผอบเงิน  บุญชู
 
1. นางสุวรี  รักประชา
 
152 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 7.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กหญิงระวิวรรณ  เซียมราย
 
1. นายบุญทำ  แผ่นชัยภูมิ
 
153 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79.4 เงิน 31 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงเทียนทอง   อินตารักษา
 
1. นางสาวสลามรัตน์  นรการผดุง
 
154 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 23 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. นางสาวรวิภา  สยมภู
 
1. นางเหมือนฝัน  ภิบาลวงษ์
 
155 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 41 โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กหญิงสโรชา   ต๊ะมูล
 
1. นางสาวดารารัตน์   สุยะระ
 
156 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. นางสาวศุภชา  สยมภู
 
1. นางเหมือนฝัน  ภิบาลวงษ์
 
157 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   ปาวงค์
2. เด็กหญิงขนิษฐา   สิงห์คำ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ   จันทรา
4. เด็กหญิงจุไรรัตน์   สายเครือตัน
5. เด็กหญิงศิวพร   วิฑูรย์
 
1. นายอนุรักษ์   กระทง
 
158 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92.99 ทอง 6 โรงเรียนวิรุณเทพ 1. เด็กหญิงอาเหมย  แซ่เฉิน
 
1. นางสาวเกศราภรณ์  วรรธนะปสาสน์
 
159 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงอาซัง  แซ่หลู่
 
1. นางนงเยาว์  อินสอน
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 29 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   บูราณ
2. เด็กชายธนธร   จะลอ
3. เด็กชายยี่   จองทา
4. เด็กชายสิทธิชัย   ปาราณี
5. เด็กชายเจตริน   ทนน้ำ
6. เด็กชายเนติธร   คุณแก้ว
 
1. นายกำจรเดช   พรหมสวัสดิ์
2. นางวรรัตน์   กาบศรี
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 43.3 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายกฤษฎี   จำปา
2. เด็กชายนพกุล   กองเมือง
3. เด็กชายภานุพงศ์   ภิวงค์
4. เด็กชายภาสกร    อินทิรา
5. เด็กชายศุภกิตต์   อุ่นเรือน
6. เด็กชายไพศาล   ปัญญา
 
1. นายกฤตภาส   เทิบจันทึก
2. นายฐนิศร์   ฟื้นอินต๊ะศรี
3. นายไมตรี   อุดมมิตร์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. นายกิตติธัช  มหาวัน
2. นายชลิต  เลาจาง
3. นายทศพล  แซ่ป๋า
4. นายวิฑูรย์  ลุงกู่
5. นายสมชาย  หลีจ๊ะ
6. นายสิทธิพล  เลาหมี่
7. นายอนุพงษ์   เลาหมี่
8. นายเอกพล  แซ่ป๋า
 
1. นางสาวกัลยาณี  สมใจดี
2. นายเฉลิม   พยาราษฎร์
3. นายเด่นไท  โกมลบุตร์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 73.16 เงิน 34 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) 1. เด็กหญิง ณัฐธิดา   ธิวงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงกมลวรรณ   มารมย์
3. เด็กชายจิโรจน์   แซ่ยิ่ง
4. เด็กหญิงจุฬารัตน์   ขัดตุ่น
5. เด็กหญิงณัฐพร   แซ่ม้า
6. เด็กหญิงณัฐยา   หมื่นสอน
7. เด็กหญิงนีนี   เพ็งอู
8. นายปอ   แซ่จาง
9. เด็กหญิงศิริรัตน์   วรรณมูล
 
1. นายชัยพร  ปันดอนตอง
2. นางแพรวนภา  จงหาญ
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 73.5 เงิน 24 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงจิรัชญา   ทองยู
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ขำทุ่ง
3. เด็กหญิงฉันทนา   ศิริ
4. เด็กชายณัฐกร   ศรียานะ
5. เด็กหญิงนิรชา   เดชะ
6. เด็กชายนิรันดร์   ลุงคำ
7. เด็กหญิงบัวคำ   ลุงเสาร์
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ฟองคำ
9. เด็กชายอรรถพล   กันธะวงค์
 
1. นายเสถียร   ปัญญาธรรม
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 74.1 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงขวัญพร   หลอยเงิน
2. เด็กชายคำอ่อง   จิ่งต่า
3. เด็กหญิงชไมพร   เกษม
4. เด็กชายณัฐดนัย   ชาญเลาหศักดิ์พงษ์
5. เด็กหญิงพรเวียงสอน   อนุชิตสกุลวงค์
6. เด็กหญิงมะลิวัลย์   บัวคำ
7. เด็กหญิงรติรัตน์   อินทร์ต๊ะ
8. เด็กชายวรชัย   แซ่เจิง
9. เด็กชายวินัย   สวัสดิ์
10. เด็กชายศานนท์   รินเขียว
11. เด็กหญิงเพียงแข   หยั่นมะ
12. เด็กชายเสาร์คำ   สอนอินต๊ะ
 
1. นายกิตติ   ศิริจันทร์
2. นายสุภาพ   พิริยะสุนทราพร
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 69.1 ทองแดง 27 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ยอดคำ
2. เด็กชายคมสัน  หงส์สวรรค์
3. เด็กหญิงชฎาทิพย์  โกฏิปั๋น
4. เด็กหญิงญาราภรณ์   ตรงซอน
5. เด็กหญิงณัฐธยาน์  เฟื่องฟูธนโชติ
6. เด็กหญิงทิพย์  นายคำ
7. เด็กชายนันทเสาร์  นันทเสาร์
8. เด็กหญิงพรนพรัตน์  คำแดด
9. เด็กหญิงวรินทร  คันธแสนยศ
10. เด็กชายอัคพล  แก้วธรรม
11. เด็กชายอาชา  แซ่หลี่
12. เด็กชายแดนชัย  นวลแสง
 
1. นางสาวชวิกา   จันทร์ธีระโรจน์
2. นางสาววารีมาศ   รุจิวรรธนะกุล
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กหญิงคำ  ลุงติยะ
2. เด็กหญิงดาว  ลุงออ
3. เด็กหญิงนิตยา  อ่องต๊ะ
 
1. นางกชกร  อนาวัน
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78.5 เงิน 23 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กหญิงทักษพร  เล็นคำ
2. เด็กหญิงธิติกานต์  อินศรี
3. เด็กหญิงอรดา  เมอจู๋
 
1. นางกชกร  อนาวัน
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 71.45 เงิน 29 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กชายเฉลิมรัฐ  โปธิปัน
2. เด็กชายโฆษิต  นึกเร็ว
 
1. นางฉวีวรรณ   ไข่แก้ว
2. นายเฉลิม  พยาราษฎร์
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 68.75 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กชายธนพัฒน์  ทองรัตน์
2. เด็กชายอานนท์  วงศ์อุดม
 
1. นางสาวรัศนี  นามวงศ์
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90.61 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงคำเหลา    จอก่า
2. เด็กหญิงจันทกานต์  วังป่าตาล
 
1. นายวิศรุต  บุญรังษี
2. นางสุรัตนาพร  สมบูรณ์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 66.09 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายตอง   วงค์คำ
2. เด็กชายวิทยากร   เมืองใจ
 
1. นายเทอดศักดิ์   กันธโย
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 1. เด็กหญิงบุษยพรรณ์   แถมบุญ
2. เด็กหญิงอรจิรา   บุญสง่า
 
1. นางจินดา   กิริยา
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กชายฐิตินันท์  เตจา
2. เด็กหญิงธิดา  คำจั่ง
 
1. นางวชิรา  อินลี
2. นายสุริยันต์  จันทร์ดี
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. นางสาวกัลยรัตน์   เชื้อเดช
 
1. นายวิศรุต  บุญรังษี
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กหญิงคำ   นายพงษ์
 
1. นางอำพร   ปาบุ่ง
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 23 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1. เด็กชายวีระพงค์   กันทะนิล
 
1. นางสาวศิริพร   สีทา
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   เกตุมณี
 
1. นางยาใจ    ธรรมลังกา
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 73 เงิน 33 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 1. เด็กชายดวงดี   คำเทพ
2. เด็กชายอภิวัฒน์   หานาวี
3. เด็กชายเมือง   ซานอ๋า
 
1. นางเตือนใจ  ปัญญาธรรม
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 1. เด็กชายก้องภพ  จะคู่
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  จะกอ
 
1. นางสาวพิทยาภรณ์  บุญภา
2. นางเพ็ญศรี  ตาปัญญา
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.66 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 1. เด็กชายวีระพงษ์   วัฒนาถาวรทรัพย์
2. เด็กหญิงสาวิกา   ขาวเขียว
 
1. นางปารณีย์   แว่นฟ้า
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 25 โรงเรียนบ้านกองลม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ครองสมบัติ
2. เด็กชายสพลดนัย   เกิดสมบัติ
 
1. นางสาวเขมณิกา   อมรศักดิ์
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงชนิกานต์   จันทร์หอม
2. เด็กชายสรายุทธ์  แก้วตา
 
1. นางยาใจ   ธรรมลังกา
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.2 ทอง 17 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกชวรรณ  เลาหาง
2. เด็กหญิงดารณี  แซ่สง
3. เด็กหญิงพัชรี   แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงภัทรา    เลาหาง
5. เด็กหญิงยุพิน   เลาหาง
6. เด็กหญิงเยาวเรศ    เลาลี
 
1. นางสาวชิดชนก    แก้วมณี
2. นางสาวศิริลักษณ์    จีจู
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.75 ทอง 22 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 1. เด็กหญิงนามี  จะเปา
2. เด็กหญิงนาอื่อ  จะหวะ
3. เด็กหญิงนิสา  มั่นเสียง
 
1. นางอรทัย  การะเกตุ
2. นางอาภรณ์  เขื่อนเพชร
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.83 ทอง 25 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงภัทราพร  แซ่ลี
2. เด็กหญิงยุภา    เลาหาง
3. เด็กชายอัครเดช   แซ่ลี
 
1. นางกิ่งดาว   ปัญญา
2. นางสาวพิกุลศรี   ชัยชิต
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายยุตนา  จ้องบ้อง
2. เด็กชายลิจา  จะตอ
3. เด็กชายอ่อน  งามแสง
 
1. นางวาสนา  บำรุงเกียรติ
2. นางสุปราณี  สุทธะ
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายณัฐพล  ประกายแสงทอง
2. เด็กชายเมธา  แซ่เซียง
 
1. นางวาสนา  บำรุงเกียรติ
2. นางสุปราณี  สุทธะ
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงจีรดา   แสนหน่อ
2. เด็กชายธีนกร   อมรศิริสิงขร
 
1. นายสุชาติ   ขุนน้ำ
2. นางเครือวัลย์   อยู่เป็ง
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 20 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1. เด็กชายณัฐพล   ใจติ๊บ
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์   อุโณ
 
1. นางสาวศิริพร   สีทา
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.2 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายธนวัฒน์   แซ่โห่
2. เด็กชายปฏิพัทธ์   กันทา
3. เด็กชายวทัญญู   แก่นพินิจ
 
1. นางดาวเรือง   กินาวงศ์
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.4 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปางแดง 1. เด็กชายขยัน   งัวผะ
2. เด็กหญิงนิพา    คำหล้า
3. เด็กชายพุฒิพงษ์   ลุงถาก
 
1. นายประอาวุธ  กายยอด
2. นายปรีชา  จิโน
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายพลากร   ปริญญาศุภมาส
2. เด็กชายอุทัย   แซ่ย่าง
3. เด็กชายเล่าเอ๋อ    แซ่ย่าง
 
1. นางดาวเรือง   กินาวงศ์
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กชายตี๋เล็ก   ลุงต๋า
 
1. นางอุไรวรรณ   สุทธไชย
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายพงศ์ธร   เมืองวิลัย
 
1. นายรุ่งโรจน์   ศรีพล
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยปู 1. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญมาก
 
1. นางนิศานาถ  เที่ยงออน
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   แซ่ผ่ง
 
1. นางกัญญาภัคร์   อาจหาญ
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.4 ทอง 9 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 1. เด็กชายประมวล    ลุงเสาร์
 
1. นางเตือนใจ   ปัญญาธรรม
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70.6 เงิน 35 โรงเรียนบ้านกองลม 1. เด็กชายสงกรานต์  แสนดวงดี
 
1. นางสาวเขมณิกา  อมรศักดิ์
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กหญิงนันทมน   แซ่หล่อ
 
1. นางกัญญาภัคร์   อาจหาญ
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง 6 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงสุกัญญา   อินตาพิทักษ์
 
1. นายสำราญ   ปัญญา
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายพงศกร  กองเงิน
 
1. นางดาวเรื่อง  กินาวงศ์
 
203 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 92.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กหญิงเบญญา  รายวงค์
 
1. นางมยุเรศ  ชัยชนะ
 
204 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 1. เด็กชายอรุณศักดิ์   ลุงหมั้น
2. เด็กหญิงอารีรัตน์   อินต๊ะ
3. เด็กชายเฉลิมพล   มานะ
 
1. นางศศิภา   ใจคำปัน
 
205 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 1. เด็กหญิงธันชนก มาหล้า  2
2. เด็กหญิงหญิง ลุงละ  3
3. เด็กหญิงใสแสง สุขใจ  1
 
1. นางพรศรี ผุยเจริญ  1
2. นางสาวสายฝน ศรีสุวรรณ  2