สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 63 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านท่อเมืองลัง 1. เด็กหญิงอรธิดา  อินต๊ะ
 
1. นางจารุนิตย์  นันทหาร
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 76.2 เงิน 15 โรงเรียนบ้านบวกค้าง 1. เด็กหญิงอรทัย  เพชรปราณี
 
1. นางเพ็ญศรี  ปัญญาศรี
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  สุทนต์
 
1. นางศศิฎาฐ์  สุขสวัสดิ์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 17 โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เทพา
 
1. นางสาลี่  คงนาค
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 37 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1. เด็กหญิงจิราพร  วรรณสาร
 
1. นางจุฑารัตน์  คงวุฒิ
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กหญิงรัตวัลย์  จันทร์แจ่ม
 
1. นายเสน่ห์  อินทจักร
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.5 ทอง 41 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงเพชรพริ้ง  แก้วประพาฬ
 
1. นางสาวกัลวลี  เชี่ยวชาญ
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1. เด็กหญิงรัตติการณ์  มะลิทา
 
1. นางมลชญา  หินศรีสุวรรณ
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กชายธนพล  ดวงพันธ์
 
1. นางณัฏฐิกา  โอมฤก
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านป่าป้อง 1. เด็กหญิงอนุสรา  ธีระวิริยะพงษ์
 
1. นางจิดาภา  ธุวสิทธิพงศ์
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 84.8 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  ชัยวงค์
2. เด็กหญิงพีรดา  คำโพธา
 
1. นางจุฬาภรณ์  ลำพูนพงศ์
2. นางประไพ  ธีรนรเศรษฐ์
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. นางสาวกนธิชา  ประเสริฐศักดิ์
2. เด็กหญิงอำไพ  ลุงหย่า
 
1. นางสาวจินตนา  สุทธสาส์น
2. นางประเทือง  ดวงประทีป
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพลอยระวี   ทิพย์แทนพงษ์
 
1. นายปัญญา  เจริญทรัพย์
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายพีรณัฐ   ยุวศิริกุลชัย
 
1. นางสาวพรรณวดี  หมู่แม่ริม
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 17 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายจักรี  มณีวงศ์
 
1. นายอนุชา  ลังกาพยอม
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87.5 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   ขันอุระ
2. เด็กหญิงติรยา   ผลวัฒนะ
3. เด็กหญิงนัทธมน    ธารมรรค
 
1. นางจิตรานุช  วันทมาตย์
2. นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 14 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 1. เด็กหญิงชฎาพร  แสงทอง
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  สมพรหม
3. เด็กหญิงวิลาสินี  สัญโญ
 
1. นางรัตนา  พญามงคล
2. นายเฉวก  พญามงคล
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 41.4 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดเปาสามขา 1. เด็กชายจักรพรรดิ  นางเมาะ
2. เด็กชายอุรชา  ยะโป๋
 
1. นางสิริรัตน์  พวงยอด
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 1. เด็กชายบัณฑิต  ยิ่งกันทา
2. เด็กชายอภิชาติ  ล่าบัว
 
1. นางรัตนา  พญามงคล
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กชายชยุต  ระวังงาน
 
1. นายธยศ  ระวังงาน
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กชายสมบูรณ์  มาเยอะ
 
1. นายกันตวิชญ์  มะโนคำ
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงฟีบี  อย่าจา
 
1. นางสาวเนตรรติกานต์  เทียนเลาแสน
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 39 โรงเรียนวิชัยวิทยา 1. เด็กชายพศวัต  วิบูลสันติศึกษา
2. เด็กหญิงวรัมพร  มีเพ็ชรทาน
3. เด็กหญิงวิภวา  จงกิจวิวัฒน์
 
1. นางสาวชาคริยา  ภูมิมะภูติ
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายนับพระคุณ  สุริยธรรมคุณ
2. เด็กหญิงนาลี  แซ่ท่อ
3. เด็กหญิงเกษมณี  ลิ้มพูล
 
1. นางสาวพัชรา  ช้างเนียม
2. นางสาวศันสนีย์  กลางเมือง
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงธิติมา  วินันท์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ปาลี
3. เด็กหญิงสุพิชญา  แสนปัญญา
 
1. นางมรกต  จุมปาลี
2. นางสาวสุพัฒิดา  เรืองนามกิจ
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.3 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 1. เด็กชายกฤษณะ  วงศ์สา
2. นายธนชิต  ปันคำ
3. เด็กชายศุภชัย  พุฒเขียว
 
1. นางกัญจนา  พริบไหว
2. นายวราวุฒิ  สุริยะป้อ
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78.4 เงิน 20 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 1. เด็กหญิงจนิสตา  เขตติวัน
2. เด็กหญิงจำปา  มาเซอ
3. เด็กหญิงดวงธิดา  ชุติภาสรวี
 
1. นายอำนาจ  กิตติจริยา
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กชายย่น  นันตา
2. เด็กหญิงเอ  ทุนติ่น
3. เด็กหญิงแสงช่วย  อ้ายทุน
 
1. นางดรุณี  บุณยรัตพันธุ์
2. นายสุพัฒน์  หน่อคำ
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 84.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 1. เด็กหญิงฐนิชา  ประทุมวรรณโยธิน
2. เด็กชายอัศฎา  เสมอจิต
3. เด็กหญิงอารีญา  บรรณศักดิ์
 
1. นายนิพนธ์  จูเรือน
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 82.2 ทอง 19 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เขตติวัน
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ขันทะ
3. นายคำหลู่  ปันอ้น
 
1. นายอนุสรณ์  อรุณสวัสดิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายสมพงษ์  คำมูน
2. เด็กชายเอก  ติยะ
 
1. นายณัฐพงศ์  แก้วเทพ
2. นายสุพจน์  สุรีติ๊บ
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 64.6 ทองแดง 27 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายชลชาติ  อภิศร
2. เด็กชายธนพงษ์  สุภาชาติ
 
1. นายมานพ  ทนันต์ชัย
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 49.14 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดป่าแดด 1. เด็กชายธีระชัย  อุ่นใจ
2. เด็กชายเสฎฐดิฐ  คำต่าน
 
1. นางสุภาณี  แสงหิรัญ
2. นางอรพินท์  สุปี
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 56.54 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดป่าแดด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อัสดรวีรกุล
2. เด็กชายมนตรี  จะพือ
 
1. นางสุจิรา  ไชยวัง
2. นายอำนวย  เร่งเร็ว
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 57.14 เข้าร่วม 5 โรงเรียนแม่คือวิทยา 1. เด็กชายปฎิภาณ  เสวียง
2. เด็กชายวรุฒ  สิบปัน
 
1. นางพรภินันท์  ภูริพิชัยพงศ์
2. นางอนงค์นาถ  เกติมา
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 38.81 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กชายราเชนทร์  ทับเพชร
2. เด็กชายแดง  วงค์รับ
 
1. นางรัตติกาล  สุธรรม
2. นางสาวศิริขวัญ  เบ็ญจกรรณ์
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 35.06 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านป่าป้อง 1. เด็กชายสุวิทย์  จะเย
2. เด็กชายเนติพงศ์  ดวงสร้อย
 
1. นายพิชิตพงศ์  คำปิ่นคำ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธนวรรณ   กาคำเครือ
2. เด็กหญิงปัญญารัตน์   วัฒนมิตร์
3. เด็กหญิงพลอยชมพู    ซาวสุภา
4. เด็กหญิงพิชญ์อาภา   เอี่ยมคณิตชาติ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   แก้วดี
 
1. นางจารุณี  ไชยถาวร
2. นางอุบล  สว่างวงค์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75.9 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจันทนา   ไชยชนะ
2. เด็กหญิงณัชชา    จักร์แก้ว
3. เด็กหญิงบุญสิริ    สมกัน
4. เด็กหญิงปริยากร   ชื่นสุวรรณกุล
5. เด็กหญิงสุนันทินี   อินตาพรหม
 
1. นางสาวพรรณราย  ไชยชนะ
2. นางสุวภัทร  สุคันธา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเชิงดอย 1. เด็กหญิงจิณภัค  สุภาศรี
2. เด็กหญิงธิดากมล  มาเยอะ
3. เด็กหญิงวิมล  จะคือ
4. เด็กหญิงสิริยาพร  บริบูรณ์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทา
 
1. นางชญานิษฐ์  สวรรค์ขวัญ
2. นางสาวมาลีวรรณ  แก่นแก้ว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 1. เด็กชายปิยชาติ  ญาติฝูง
2. เด็กหญิงภัทริณีย์  พยายาม
3. เด็กชายศักดิ์ชัย  ณ เชียงใหม่
4. เด็กหญิงหัสยา  ยกคำจู
5. เด็กชายอุดม  ลุงช่วย
 
1. นายกิตติชัย  รวมศักดิ์ทอง
2. นางสิริรัตน์  ภาวะเดช
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าตัน 1. เด็กหญิงช่อผกา  โกฎธิ
2. เด็กหญิงนัดดาวัล  บุญใหญ่
3. เด็กหญิงยุวดี  พงศ์พรศิริกุล
4. เด็กหญิงสุรวดี  คำมี
5. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  เหรา
 
1. นางประพิมภร  มณีกุล
2. นางสาวสุรางค์  สายอุดม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 41 โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กหญิงจินตนา  มหาชัย
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ธรรมชโลทร
3. เด็กหญิงศรัญญา  เรือนคำ
4. เด็กชายสมชาย  ขวัญธนทวีคูณ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ค้ำจุนสาคร
 
1. นางจินตนา  ปิตุรัตน์
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  ดวงใจธรรม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 71.9 เงิน 30 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงดรุณรัตน์  ธระสวัสดิ์
2. เด็กหญิงทักศินา  นิมิตร
3. เด็กหญิงปิยนุช  สุพงศ์
4. เด็กหญิงศิริพร  ศรีจางวาง
5. เด็กชายศิวกร  รัตนธัมชัย
 
1. นางสาวชเนตตี  พิชัย
2. นายกฤษณวัฒน์  ดาวแสง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 77.38 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกุลนันท์   ชายป่า
2. เด็กหญิงณิชาภัทร   วงค์แสนคำ
3. เด็กชายน่านน้ำ   ดวงไทย
4. เด็กชายภัทรพงษ์    ศรีอุบล
5. เด็กชายภูวเนศวร์   คงทรัพย์
 
1. นางสาวมัลลิกา  ทิพยมณี
2. นางลินลดา   เชาว์มนัส
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  นูผ่า
2. เด็กหญิงชญาณี  นุพอ
3. เด็กหญิงชุติมา  เกียรติยศ
4. เด็กหญิงทักศินา  นิมิตร
5. เด็กหญิงทิตยา  จะลอ
6. เด็กหญิงนิจฉรา  ราชเนตร
7. เด็กหญิงบานเย็น  แซ่ว่าง
8. เด็กหญิงปิยะธิดา  แสนยี่
9. เด็กหญิงพิไรรักษ์  ฟ้าภูเจริญ
10. เด็กหญิงพูนสวัสดิ์  คำบุญเรือง
11. เด็กหญิงรัตนา  ธนทิพย์เนตร
12. เด็กหญิงวลัย  เลามู
13. เด็กชายวิชญะ  เลิศธรรมพิริยะ
14. เด็กหญิงวิรากานต์  ศิริบุญ
15. เด็กหญิงวีณา  จะทอ
16. เด็กหญิงศิริพร  มะเยอะ
17. เด็กหญิงสิทธิลักษณ์  แซ่โซ้ง
18. เด็กหญิงสุทธิดา   ว่องอนันต์
19. เด็กหญิงอรวรรณ  จะจู
20. เด็กหญิงแสงดาว  สุจริตนิรันดร์
 
1. นายกฤษณวัฒน์  ดาวแสง
2. นายพิพัฒน์  แสงคำ
3. นางสาวอนงนาฎ  ใบแสง
4. นางแพรวพรรณ  จันทะแจ้ง
5. นางแสงบุญ  เชิญธงไชย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 86.6 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกนิษฐา    ปานสุวรรณ
2. เด็กชายชนัญญู  ชนากุลนันท์
3. เด็กชายชานนท์   มูลงาม
4. เด็กชายชำนาญ   วิเศษสิงห์
5. เด็กหญิงชุติมันต์    ศรีชนะ
6. เด็กหญิงญาณิศา    ทัพพรหมทอง
7. เด็กหญิงณรินทร์ธิดา   สีแสง
8. เด็กหญิงณัชริกาญจน์   สุรเชษฐ์พงษ์
9. เด็กหญิงณัฐธิดา   ใจใส่
10. เด็กชายณัฐนันท์  ขันติ
11. เด็กหญิงนภัสราวดี   สุภาพันธ์
12. เด็กหญิงนิชาวีร์   โนจักร์
13. เด็กชายรัชชานนท์   วงศ์คงคำ
14. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    ตามตระกูล
15. เด็กชายวงศพัทธ์    จูทะพงศ์ธรรม
16. เด็กชายสหัสวรรษ  ภักดีดำรงค์สกุล
17. เด็กหญิงสุภชาครีย์   ธรรมสอน
18. เด็กหญิงสโรชา   มูลรัตน์
 
1. นางกัลย์ธีรา   ขัติรัตน์
2. พระศุภกิจ  เตชธมฺโม
3. นางสาวสิมล  ชมภูเมืองชื่น
4. นางสุพัตรา  ทองอยู่
5. นายอรรถวิทย์  เคหา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดสวนดอก 1. เด็กหญิงกุลธิดา  นายซิน
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คันธนู
3. เด็กชายณัฐนนท์  พูลเพิ่ม
4. เด็กชายณัฐนันท์  สมวงศ์
5. เด็กหญิงดรุณี  ชาติ
6. เด็กชายทรงยศ  ทองคำ
7. เด็กชายธนากร  ลุงส่วย
8. เด็กหญิงธันยชนก  แสงมะโน
9. เด็กชายพสิษฐ์  กระโจม
10. เด็กชายพิสิษฐ์พงศ์  วงค์คม
11. เด็กชายพีรพงษ์  ก๋องแก้ว
12. เด็กชายมินฐดา  เกิดสกุล
13. เด็กหญิงยุพารัตน์  เครือปัญญา
14. เด็กหญิงศุภลักษณ์  คุณประดิษฐ์
15. เด็กชายสหรัฐ  จินโนวาส
16. เด็กชายอธิษฐ์  ศรีพงษ์รัตนกุล
17. เด็กหญิงอัญชิสา  หาญทนงค์
18. เด็กหญิงอู  เสาหล้า
19. เด็กหญิงโสภิดา  สาระไชย
 
1. นางจรัสศรี  สุรีติ๊บ
2. นางฐิติรัตน์  วสิษฐ์พลพงศ์
3. นางศจีรัตน์  มณเฑียร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.6 ทอง 8 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1. เด็กชายธนสนธิ์  ยิ่งเจริญ
 
1. นางอรุณวรรณ  วรรณเลิศ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.38 ทอง 31 โรงเรียนบ้านท่อเมืองลัง 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ไชยมณี
 
1. นางผ่องพรรณ  สุริยะชัย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.85 ทอง 23 โรงเรียนทาเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงสุทธนี  คอโพ
 
1. นางนิตยา  ติยะบุญ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 91.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ถาแก้ว
2. เด็กชายภีมเดช  เดิมประพันธ์
 
1. นางสรชา  แสงจันทร์
2. นางเทียมใจ  ดาวรัตน์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 88.2 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา    ปัญญาภูวเศรษฐ์
2. เด็กชายรัฐพล   จงกิจ
 
1. นางณีรพรรณ   พิชวงศ์
2. นางตติยา  ใผ่วงษฺ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กชายขวัญชัย  แซ่มั่ว
2. เด็กหญิงนุศรา  แซ่ฟ้า
 
1. นางพิมพ์ใจ  คีรีเกษตร
2. นางอัจฉรา  ปราบสงบ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบวกค้าง 1. เด็กชายจิรธนี  สุภาษี
2. เด็กชายธนพนธ์  ชนชนะชัย
3. เด็กหญิงนนทคำ  ปัญญา
4. เด็กหญิงนารี  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กหญิงภานุมาศ  พงษ์ไพรบูรณ์
6. เด็กชายวรพล  ชนชนะชัย
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ปันตี
8. เด็กชายหลู่  ลุงจาย
9. เด็กหญิงเกตุธิดา  นามกร
10. เด็กหญิงเมย์  เมืองนาย
 
1. นางพวงทอง  โคจำนง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 86.2 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สร้อยเพ็ชร์
2. เด็กหญิงปณิตา  ขัติรัตน์
3. เด็กหญิงปทิตตา  ตั้งวจนะ
4. เด็กหญิงพิมพ์รวี  อินทะขันธ์
5. เด็กหญิงรักษ์สรา  ปินคำ
6. เด็กหญิงวรัทยา  กาฬรัตน์
7. เด็กหญิงศศิธร  นาคสมบูรณ์
8. เด็กหญิงอรธิมา  พิสวาสดิ์
9. เด็กหญิงอริสา  จารุพันธ์
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  ขันแก้ว
 
1. นางกุลนารี  ณะรินทร์
2. นายประชา  รุ่งศิริ
3. นางอรวรรณ  ล้อวรลักษณ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกิรญา  มีวัฒนะกุล
2. เด็กหญิงบุญญาพร   สังฆมณี
3. เด็กหญิงบุษญารัตน์   เล็บกระโทก
4. เด็กหญิงปาลิดา   ธนภัทรหิรัญ
5. เด็กหญิงปิ่นประภาพรรณ   ดุมคำ
6. เด็กหญิงพรชนก   นิวรัตน์
7. เด็กหญิงพริมา  ติใจ
8. เด็กหญิงพลอย  ธนูอิน
9. เด็กหญิงพัชรภา   กุลอัก
10. เด็กหญิงพัทธิรา   ชูวงษ์
11. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   มีพันธ์
12. เด็กหญิงรุจิรา  เกิดผล
13. เด็กหญิงวรินทร   ผาแก้ว
14. เด็กหญิงอาทิตยา  ภู่ไข่
15. เด็กหญิงเดือนนภา   แสงสว่าง
 
1. นายปภังกร  ยาสมุทร
2. นางสาวภารณี  มานารัตน์
3. นายวินทกร  กันทะกะ
4. นายสุระ  สุขเจริญ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 71 เงิน 16 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ลุงตา
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ซามูล
3. เด็กหญิงจิตรานุช  ลุงทอน
4. เด็กหญิงจินตนา  ยันทะวาย
5. เด็กหญิงธันยาภรณ์  รุ่งสว่าง
6. เด็กหญิงน้ำ  หม่องจ๋าย
7. เด็กหญิงปวีณา  พิทักษ์จันทรา
8. เด็กหญิงปวีณา  ชัยพนัส
9. เด็กหญิงภคนันท์  ทองทาสี
10. เด็กหญิงสุกัญญา  ธรรมปัญญา
11. เด็กหญิงสุนารี  แซ่ฟู่
12. เด็กหญิงสุพัตรา  คงสัมพันธ์
13. เด็กหญิงอรัญญา  นายหลู่
14. เด็กหญิงอิสรียา  ศรีมล
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงศ์เดช
 
1. นายธนะสิทธิ์  วศินพิพัฒน์
2. นายพันธ์ศักดิ์  เมืองเงิน
3. นางสมพร  ติยะไพรัช
4. นายสราวุธ  กระจ่าง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงชนิสรา  วรรณแดง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำมา
3. เด็กหญิงสโรชา  สมบูรณ์โสด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ  มาอ้าย
2. นางสาววรางคณา  ปันทะนา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  ดีกา
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  เพ็ญธง
3. เด็กหญิงสร้อยทอง  นายช่วย
 
1. นายธวัชชัย  ขะยอม
2. นายอุดม  สุวรรณเวียง
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 41 โรงเรียนบ้านท่อเมืองลัง 1. เด็กหญิงศันศนีย์  ซอคำ
2. เด็กชายสมศักดิ์  แสนเงิน
 
1. นายสิริวัฒน์  ใจจาย
2. นางสุวดี  วัชรโพธิ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 16 โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. นายพีระ  ละออสกุลคีรี
2. เด็กหญิงอิง  ทับทิม
 
1. นายเฉลิมพันธ์  อินทชัย
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กชายคำ  ลุงจาย
2. เด็กชายสีฮะ  ลุงจาย
3. เด็กชายหล้าอ่อง  ลุงต๊ะ
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
64 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกัญญาณี  ศรีสม
2. เด็กชายธีระภัทร์  ขัตติวงค์
3. เด็กหญิงสวย  ลุงตอนะ
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
65 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงจารุมาศ  เขื่อนแก้ว
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เฟื่องเกษม
3. เด็กหญิงใหม่  คำฝั้น
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงดวงตวัน   ห้วยห้อง
 
1. นางประไพ  ฤทธิ์ปัญจะ
 
67 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60.4 ทองแดง 44 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงรุ่งตวัน   ห้วยห้อง
 
1. นางประไพ  ฤทธิ์ปัญจะ
 
68 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. นางสาวชาลีรัตน์  ใจภักดี
 
1. นายมนู  คำปวน
 
69 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงหยก  ลุงยะ
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
70 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กชายปีดี  ลุงแข็ง
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กหญิงจิดาภา   น้อยหลี
2. เด็กชายสมชาย  นำจาง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  วงค์ชัย
2. นางวันเพ็ญ   สุภารัตน์
 
72 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กหญิงพร  ปู่ช้อย
2. เด็กชายสมชาย  นวลตา
 
1. นางนงค์นุช  ศิริชัย
2. นางศรีรัตน์  ศรียาบ
 
73 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กหญิงซาหลีมะห์   สุนันต๊ะ
2. เด็กหญิงปรานอม   อินตากูล
 
1. นางกชกร  ชำมะลี
2. นางอัจรา  อินทะรังษี
 
74 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กชายธีรภัทร  บุตรแก้ว
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กหญิงอรพร  มงคลรัตนาพร
2. เด็กชายอัศวิน  ไทยใหญ่
3. เด็กหญิงแสงทอง  งามวิไล
 
1. นางปิยาภรณ์  ทองก๋ง
2. นายรัตนพงศ์  ตุมพสุวรรณ
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 44 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1. เด็กชายนิพิฐ   โรจน์รัตน์ศิริกุล
2. เด็กชายวรภัทร   ธรรมสานุกุล
3. เด็กชายวิทวัส   เสริมศรีพงษ์
 
1. นายภาสกร   พระนุรักษ์
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. นายทวี  กวีไกรลาศ
2. นายพงษ์ศักดิ์  มณีรัตน์
3. เด็กชายสุขุม  เลายี่ปา
 
1. นายประดิษฐ์  เสมณี
2. นายสุรพล  ปิ่นมาศ
 
78 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1. เด็กชายติณณภพ   จินกลับ
 
1. นายประสิทธิ์   ณ เชียงใหม่
 
79 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายวัชร  วรศรี
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
80 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดาราวิทยาลัย    
81 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายพุฒินันท์  คำมาพร
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
82 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายกฤษฎา  ปรีดีวงค์
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
83 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดาราวิทยาลัย    
84 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 68.8 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายธวัชชัย  สุภาษี
 
1. นายอาธิป  เขื่อนแก้ว
 
85 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคี 1. เด็กชายพงศกร  บุญช้างเผือก
 
1. นายภัทรพล  นิยมสินธุ์
 
86 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดาราวิทยาลัย    
87 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายนพรัตน์  ปัญญาดี
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
88 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ปัญญา
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
89 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดาราวิทยาลัย    
90 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 77 เงิน 22 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธีริศรา  เผือกพันธุ์
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
91 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยวงตาป้อ
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
92 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดาราวิทยาลัย    
93 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  สักกะโต
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
94 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงนิภาพร  มานารักษ์
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
95 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 71 เงิน 16 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองมี
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
96 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงวิจิตรา  คำมณี
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
97 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดาราวิทยาลัย    
98 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 33 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิชญา  ชาลีกันหา
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
99 ศิลปะ ขิม - หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงพรยุพรรณ  ข้างจะงาม
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
100 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายชัชวาล    คำคุณา
 
1. นายไพโรจน์   จี๊ดเจริญ
 
101 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กชายศุภชัย  คานจันทึก
 
1. นายบุญเกิด  โอมฤก
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงอริสา  ทาแก้ว
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
103 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 71 เงิน 4 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงกตพร  สงวนภักร์
2. เด็กหญิงชลาธร  ทองสุข
3. นางสาวชัญญา  สมศรี
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญชัยอาจ
5. เด็กชายทนงศักดิ์  สีดำ
6. เด็กชายนฤพล  ธรรมปัญญา
7. เด็กหญิงพรยุพรรณ  ข้างจะงาม
8. เด็กหญิงพาขวัญ  บัวเย็น
 
1. นางรัตนา  ประชากุล
2. นายสมชัย  ทิพย์ศรีบุตร
3. นางอัมพร  อารีวงศ์
 
104 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 89.33 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายกนต์ธีร์   นวลทา
2. เด็กชายกลวัชร   ราชบัณฑิตย์
3. เด็กชายคมชาญ   ปัญญาวิชัย
4. เด็กชายชัชวาล   คำคุณา
5. เด็กชายธัชธรินทร์   แสนมนตรี
6. เด็กชายนิติพงศ์   มหาเทพ
7. เด็กชายปฏิพัทธ์   จึงสงง่า
8. เด็กชายปัญญาวุฒิ  ออประยูร
9. เด็กชายพชรพล   เหลาสิงห์
10. เด็กชายพีรดนย์   มังคลาภรณ์
11. เด็กชายภควัฒน์   กัลปสันติ
12. เด็กหญิงมณธิรา   คำสอน
13. เด็กชายสันติราษฎ์   นิธิมากร
14. เด็กชายเจษฎา   จินะกะ
15. เด็กหญิงเอื้อกานต์   กันทะลือ
 
1. นายปิติพงษ์  วิญญาณ
2. นางสาวพรรณราย  ไชยชนะ
3. นายวรภาส  สุภามูล
4. นายไพโรจน์  จี๊ดเจริญ
 
105 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 81.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายกฤษฎา  ปรีดีวงศ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยวงตาป้อ
3. เด็กชายชาญณรงค์  คำคันทุง
4. เด็กหญิงนิภาพร  มานารักษ์
5. นายปกป้อง  จอมใจ
6. เด็กชายพนัส  บุญทาช่วย
7. เด็กชายพลพิพัฒน์  คุณยศยิ่ง
8. เด็กชายวัชร  วรศรี
9. นางสาววิจิตรา  คำมณี
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อิ่นแก้ว
11. เด็กชายศุภกฤษ  บุญเลิศ
12. เด็กชายสหัสวรรษ  ปัญญา
13. เด็กชายอนุพงค์  คำตุ่น
14. เด็กชายอภินันท์  กาวิชัย
15. เด็กหญิงอริสา  ทาแก้ว
 
1. นายสมชัย  ทิพย์ศรีบุตร
2. นายสมพงษ์  ขมหวาน
3. นายสาธิต  คำหน่อแก้ว
4. นางสาวอาทิตยา  นันตะภูมิ
 
106 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนดาราวิทยาลัย    
107 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 84 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกนกรดา  บุตทะปัญญา
2. เด็กชายคีตา  อุทธโยธา
3. เด็กชายจักรพันธ์  พลไชย
4. เด็กชายชิติพัทธ์  ปัญญาละ
5. เด็กชายฐิตินันท์  ศีวิจาโยธา
6. เด็กหญิงฐิติยา  วิเศษคุณ
7. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กาพย์ตุ้ม
8. เด็กชายธนกร  อ่อนนาง
9. เด็กชายธนพงษ์   คำเกิด
10. เด็กหญิงนันท์ชพร  กาศเกษม
11. เด็กชายนิติ  ทองอ่อน
12. เด็กชายบูรภัทร  สุหอม
13. เด็กชายปณิธิ  ตาสิงห์
14. เด็กหญิงปวิชญา  ตาสิงห์
15. เด็กหญิงพิชญ์นารี  สุทะ
16. เด็กชายวรากร  ผาสุก
17. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โศภิษฐ์ปราณ
18. เด็กหญิงเบญญา  อารีย์เกื้อ
19. เด็กหญิงเมฑิตา  ดวงคำ
20. เด็กหญิงเวธินี  เวสารัชช์
 
1. นางจิตรลดา  เปรื่องวิชาธร
2. นายปิติพงษ์  วิญญาณ
3. นางรอยพิมพ์  กาพย์ไชย
4. นายวรภาส  สุภามูล
5. นายไพโรจน์  จิ๊ดเจริญ
 
108 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กหญิงกนกพร  ธรรมวงค์
2. นายกิตติพงษ์  มาเยอะ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญทา
4. เด็กชายจิรเดช  สามารถ
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  จำปา
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญญา
7. นางสาวดุจประทีป  อุณหเชษฐ
8. เด็กหญิงตะวัน  ติยะ
9. เด็กชายธนเทพ  ลุงนะ
10. เด็กหญิงนราพร  เดิมประพันธ์
11. เด็กหญิงบงกช  สีวลี
12. เด็กชายบวรทัต  ดวงแสง
13. เด็กหญิงปลา  ลุงทอน
14. เด็กหญิงพรรณาราย  โยธาใหญ่
15. เด็กหญิงพลอย  ลุงทอน
16. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  ธรรมมิกะกุล
17. เด็กหญิงวันวิสา  ทองยะ
18. นายวิจิตร  สินหมี่
19. เด็กชายศราวุฒิ  ปวงเมา
20. เด็กชายศิริพงษ์  ปอแสง
21. เด็กหญิงศุฤดี  พาจะ
22. เด็กชายสมชาย  คำแก้ว
23. เด็กหญิงสาวิตรี  แหยมเจริญ
24. เด็กหญิงสุกฤตา  มาเยอะ
25. เด็กหญิงสุกัญญา  เจียวค้างพลู
26. นายสุรศักดิ์  ไชยวงค์
27. นายสุริยา  ฟ้าแก้ว
28. นายหล้า  ลุงนะ
29. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ขันคำ
30. เด็กชายอินศร  ลุงต๊ะ
31. เด็กหญิงเปมมิกา  บุญทา
32. เด็กหญิงเพ็ญไพรวรรณ  วงค์สอง
33. เด็กหญิงแสงหอม  ส่างเงิน
34. นายใหม่  ดวงดี
 
1. นายนบน้อม  ขัดปิน
2. นายยงยุทธ  ธรรมวงค์ษา
3. นางสุชีรา  รักษาภักดี
4. ว่าที่ร้อยตรีสุวิชา  ปัญญาวิสัย
5. นายอุดมศักดิ์  วรรณเทพ
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กชายกัญจนศักดิ์  มณีศรีสุวรรณ
 
1. นางรพินาย  พิริยะพาณิชย์
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 73.5 เงิน 35 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กชายสมบูรณ์  พานจันทร์
 
1. นายธวัช  ทนันชัย
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 36 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายธวิชัย  ยาวิลาศ
 
 
112 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรวิทย์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ทิพย์อุ่น
 
1. นางลักษมี  ลอยฉิม
 
113 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กหญิงสรวงสุดา  ถนอมสุข
 
1. นายธวัช  ทนันชัย
 
114 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 61 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กชายหย่อง  ลุงวงศ์
 
1. นางสาวชาริณี   เชียงตา
 
115 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70.4 เงิน 33 โรงเรียนแม่คือวิทยา 1. เด็กหญิงวลาวรรณ  สิบปัน
 
1. นางแจ่มจันทร์  ปัญญาทอง
 
116 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 58.3 เข้าร่วม 39 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กชายศุภมิตร  นิลพันธุ์
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
117 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 34 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กชายฉัตรชัย  จะหน่อ
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
118 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.86 เงิน 17 โรงเรียนบ้านท่อเมืองลัง 1. เด็กชายศุภกิตต์  ทันปัญญา
 
1. นางธัญลักษณ์  สิริบรรสพ
 
119 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 25 โรงเรียนวัดดอนชัย 1. เด็กชายนาวินต้า  ชัยมาสพงค์
 
1. นายธำมรงค์  แสงนวล
 
120 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนวัดห้วยทราย 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ธิดุลดุก
 
1. นางสาวพิมพ์รดา  ส่งชื่น
 
121 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอุบลกาญจน์   สักกะโต
 
1. นายปิติพงษ์   วิญญาณ
 
122 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงไทล่า  กชนุธ ฟิ่นเลย์
 
1. นางสาววณิชยา  ทาสุภา
 
123 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายปณิธี  แดงเรือน
 
 
124 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.36 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กชายสุริยา  ปอมี
 
1. นายธวัช  ทนันชัย
 
125 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงจิราลักษณ์  ณ นำพล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  หลานรักษ์
 
126 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกฤตยา   มั่งสายทอง
2. เด็กหญิงกัลยาณี   ใบสุขันธ์
3. เด็กชายกาจพล   เรณูหอม
4. เด็กหญิงจิรปรียา   ทักษ์
5. เด็กชายชาญชล  สุภา
6. เด็กหญิงชาริศรา    ธรรมสอน
7. เด็กหญิงณัชชลิดา   สุนทรางศรัย
8. เด็กหญิงณัฐกฤตา   แก้วมูล
9. เด็กหญิงณิชารีย์   มาตันทัง
10. เด็กหญิงธคันเนตร   ถิ่นพังงา
11. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณก้อน
12. เด็กหญิงธัญวรัตม์    คิดเลิศล้ำ
13. เด็กหญิงนงนภัส   กางนอก
14. เด็กหญิงนฤชา  เจริญวิทย์ธนเดช
15. เด็กหญิงปราณปริญา   สีรักษา
16. เด็กหญิงปริญญา   ดวงปินตา
17. เด็กหญิงปัญญพัตม์   นันต๊ะเสน
18. เด็กหญิงปานทิพย์   อธิพรหม
19. เด็กหญิงพรรษา   แซ่โค้ว
20. เด็กหญิงพรรษา   แซ่โค้ว
21. เด็กชายพลนภัส   สามแก้ว
22. เด็กหญิงภัทรพร   รักษ์ยั่งยืนกุล
23. เด็กหญิงมาริษา   มุกลีมาศ
24. เด็กหญิงรักษิณา  บัวระวงศ์
25. เด็กหญิงวนัสนันท์   ประสมทอง
26. เด็กหญิงวัชราภรณ์   แปงสมุด
27. เด็กหญิงศศิวิมล   พวงศิริ
28. เด็กหญิงศิรินทรา   ปูชัย
29. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ชาวทะเล
30. เด็กชายศุภกิจ   ไกรมา
31. เด็กหญิงสิรี  ณ เชียงใหม่
32. เด็กหญิงสุดารัตน์   ฉัตรธนกฤต
33. เด็กชายหัตถชัย   สมพรโชคชัย
34. เด็กหญิงอนัญญา   คำภักดี
35. เด็กหญิงอรพรรณ   คันธรส
36. เด็กหญิงอาพัทธ์รัตน์   หล้าวงศ์คำ
37. เด็กหญิงอารยา  จรัสพันธุ์กุล
38. เด็กหญิงอารีรัตน์   ทิพจร
39. เด็กหญิงเบญญาทิพย์   หงส์หิน
40. เด็กหญิงไพลิน  จิตรสวัสดิ์
 
1. นางคีตกานต์   โยธามาศ
2. นางนวลศรี   คุปตรัตน์
3. นางสุดคนึง   พันธุ์ประไพ
4. นายอนุศิษฐ์  เกตหอม
5. นายเอกรินทร์   อักกพันธานนท์
 
127 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายคุณาวุฒิ  พวงสุกร
2. เด็กหญิงจิตรลดา   ภู่เจริญ
3. เด็กชายฉัตรดนัย  จรัสแสงเพชร
4. เด็กหญิงชัญญานุช   สุทธนะ
5. เด็กชายชาคริต   โกษาสุวรรณ
6. เด็กชายฐนิสสพงศ์  วงศ์ฟั่น
7. เด็กหญิงณัฏฐกมล    มณีรัตน์
8. นางสาวณัฐนรี  สุรสังกาศ
9. เด็กชายตวิษวัช  จันต๊ะภา
10. เด็กชายทรงเกียรติ  เทียมสอน
11. เด็กชายธนภัทร   หิรัญวัฒนกุล
12. เด็กชายธนโชติ   วงศ์ษา
13. เด็กหญิงธรรมพร  สมบูรณ์
14. นางสาวธีรนุช   เชยชมศรี
15. เด็กชายนพรินทร์   วงค์สุริยะคำ
16. เด็กหญิงนภสร  ก่ำคำ
17. เด็กหญิงปฐมาวดี  บุญชละ
18. เด็กหญิงปพิชญา  อรัตนโรจน์
19. นางสาวพรชนัน   จันทร์สอาด
20. เด็กชายพรประเสริฐ    จาแสง
21. เด็กหญิงพรรณพัชร   กัม
22. เด็กชายพลวัฒน์  อินต๊ะ
23. เด็กชายพันธกร  ทองเณร
24. เด็กหญิงพิมลพรรณ   นัยกุล
25. เด็กหญิงรุ่งทิวา   ขันทราษฎร์
26. เด็กหญิงวชิรญาณ์   บุญเพิ่มพูล
27. เด็กชายวรวิช   ชำนาญคิด
28. นางสาววรัตถ์ภัค  ฟูเต็มวงศ์
29. เด็กชายวรากร   มหาวันแจ่ม
30. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ระดม
31. เด็กหญิงวิศุตรา    ช่อประเสริฐ
32. เด็กชายศตนันท์  ปิยะลังกา
33. เด็กชายศรวิษฐ์  สร้อยรอด
34. เด็กชายสิริวัฒน์   อุปนันท์
35. เด็กหญิงสุพัตรา    แซ่หยาง
36. เด็กหญิงสุภาพร    ปานประสิทธิ์
37. เด็กชายสุรภัทร์  เมืองมูล
38. เด็กหญิงอัญกุล    สุนันชัย
39. เด็กชายอัณณ์  เขมรรัตน์
40. เด็กหญิงอุดมภรณ์   กันทา
 
1. นางคีตกานต์   โยธามาศ
2. นางนวลศรี   คุปตรัตน์
3. นางสุดคนึง   พันธุ์ประไพ
4. นายอนุศิษฐ์   เกตหอม
5. นายเอกรินทร์  อักกพันธานนท์
 
128 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.75 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชญาดา   ผัสดี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตุ่นแก้ว
3. เด็กชายณัฐดนัย  เศษรัตนา
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ธิดานปัน
5. เด็กหญิงพนิดา  มกาวัด
6. เด็กชายพัชรพล  บัวมงคล
7. เด็กชายภาณพงศ์  ศรีบุญเรือง
8. เด็กชายศุภกิจ  พลายเพชร
 
1. นางกุลนารี  ณะรินทร์
2. นางสาวฉายสุรี  ธิคำ
 
129 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.25 เงิน 30 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 1. นายจิรายุ  สมณา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีเรืองเพ็ญ
3. เด็กหญิงนภารัตน์  แสนศรี
4. เด็กหญิงนิตยา  สิทธิพรหม
5. เด็กชายวิทยา  เทพชา
6. เด็กชายสังคีต  ทุมมาศ
7. เด็กหญิงอาทิตยา  ขัติรัตน์
8. นางสาวเสาวลักษณ์  ฤทธิ์เรืองโรจน์
 
1. นายศุภฤกษ์  จันทร์บุญวงศ์
2. นางอรทัย  นาคะเปรมินทร์
 
130 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงดรุณี  สุดใจแก้ว
2. เด็กหญิงลักษิกา  บุตร์แก้ว
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ขันตี
4. เด็กหญิงสิริขวัญ  คำลือ
5. เด็กหญิงสุรางคณา  สุดใจแก้ว
6. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ  ลุงจาย
 
1. นายคุณัญญา  ไชยมิ่งโต
 
131 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ขาวงาม
2. เด็กหญิงศันศนีย์  โนรี
3. เด็กหญิงอลิสา  ขาวงาม
4. เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงอาเซียง  แซ่เจียง
6. เด็กหญิงโสภา  มาเยอะ
 
1. นางธวัลกร  ทองนาค
2. นายประเวช  นะคำ
3. นางเบญจวรรณ  จิตคงสง
 
132 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  เฟื่องฟูกิจการ
2. เด็กหญิงฐิตามร  โรจนคีรีสันติ
3. เด็กชายนพพร  โพธิ์หอม
4. เด็กหญิงพฤกษา  แซ่ย่าง
5. เด็กชายภูวดล  ศศิรัตนากุล
6. เด็กหญิงศรีไพร  กันธิ
7. เด็กหญิงศศิวิมล  ปกป้องไพร
8. เด็กชายสราวุฒิ  เลาว้าง
9. เด็กชายอติชาติ  วังศรี
10. เด็กชายอนุรักษ์  รักษ์พนา
11. เด็กหญิงอารียา  สอนพร
12. เด็กชายเทพพิทักษ์  ปัดถา
13. เด็กหญิงเปรมทิพย์  เยาว์มณี
14. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  เฟื่องฟูกิจการ
15. เด็กหญิงเยาวเรศ  แซ่ว่าง
16. เด็กหญิงแววตา  เฟื่องฟูกิจการ
 
1. นายพลภัทร  คำภีระ
2. นางสาววิสุนันท์  บุญมา
3. นางศิริพร  ไชยมงคล
4. นายอัครวัฒน์  กล้าหาญ
5. นายอิสราพร  สมวงค์
 
133 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 22 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กหญิงกัญญารัต  หลวงอินตา
2. เด็กหญิงกัญญาเรต  หลวงอินตา
3. เด็กหญิงขวัญเมือง  กันนะ
4. เด็กชายธีรเดช  เชอมือ
5. เด็กหญิงนวพร  บัวรังษี
6. เด็กหญิงน้ำเมือง  ทีเงิน
7. เด็กหญิงพรทิพย์  คำสุข
8. เด็กหญิงพรเพชร  อุปธรรม
9. เด็กชายมนตรี  โปรทา
10. เด็กชายวิธวินท์  จำมา
11. เด็กหญิงศิริขวัญ  ศุภกำเนิด
12. เด็กชายสมชาย  ยะคำ
13. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิทธิพานิช
14. เด็กหญิงอ้อย  ลุงอู๋
15. เด็กหญิงฮุสนี  ดือมิงหมะ
 
1. นางสาวกันตยา  ใจเสมอ
2. นางสาวจุฑารัตน์  คุสาตะ
3. นางพรทิพย์  แก้วก๊อ
4. นายอาทิตย์  วงค์สว่าง
5. นางสาวอุทัยวรรณ  ไชยคุณ
 
134 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 80.4 ทอง 23 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายกิตติคุณ  อุปนันท์
2. เด็กชายณุวัตน์  บุญมา
3. เด็กชายธนัญกรณ์  บุญมี
4. เด็กชายศตวรรษ  ปอเย็น
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  อ่อนจันทร์
2. นายเกริกเกรียงไกร  ทองคล้าย
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83.5 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกวิสรา   ไชยเทพ
2. เด็กหญิงณัฎฐ์ธยาน์   ทะนานแก้ว
3. เด็กหญิงวศินี   แสงเกิด
 
1. นางปาณิศรา  แก้วยศ
2. นางสาววรรณภา  พรหมลือชัย
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.25 ทอง 39 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ไทยกรณ์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุภาเฟย
3. เด็กชายสมคิด  โยตะมาร
 
1. นางพชรพรรณ  วงศ์สาม
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงวิรดา   ทวีอภิรดีมุกดา
2. เด็กหญิงสุดศิริ  ต๊ะ
3. เด็กหญิงสุวิมล   บัวพันธ์
 
1. นางพรทิพย์  ไชยองค์การ
2. นางเรือนคำ  ฟูเมือง
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 22 โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. นายสมคิด  เวสุธานที
2. นายสุรชัย  ชมพู่นพ
3. นายไพรัช  เวียงวนาวรรณ
 
1. นายบุญเกิด  กันทะอินทร์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กชายกรกต  ศรีพระจันทร์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  มีมูล
3. เด็กชายภานุทัต  รอยอินทรัตน์
4. เด็กชายมนูเกียรติ  โกสุมภ์
5. เด็กชายสรภัทร  แซ่กือ
6. เด็กชายเวโรจน์  สารักษ์
 
1. นางชญาน์นันท์  ตันตละจอมงาม
2. นางอุไรรัตน์  ลครพล
3. พระเธียรชัย  ใบศรี
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 22 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงชลกานต์  เป็ดมา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  มากเพ็งมี
3. เด็กหญิงบังอร  ทุนเอ
4. เด็กหญิงมณีวรรณ  สุอุ๊
5. เด็กหญิงเนตรนภา  อินตา
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปราบไพรี
 
1. นางนารีย์  หมื่นแจ่ม
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญเลียว  หินศรีสุวรรณ
3. นางสาวระติวัลย์  ทองกูล
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84.8 ทอง 21 โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง 1. เด็กชายธีระวิทย์  ดาวเลิศ
2. เด็กชายพันกร  จะแล
3. เด็กชายโกศัลย์  ชัยมัง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เลิศคำฟู
2. นางพิกุล  ปันทา
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 42 โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กหญิงจารุณี  แซ่ฟ่า
2. นางสาวรุ่งนภา  แซ่ลี
3. นางสาวเยาวลักษณ์  วรกิจพาณิชย์
 
1. นางนภาพร  สุวรรณขัดสี
2. นางมยุรฉัตร  ประทิศ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ไทยใจอุ่น
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ธาตุอินจันทร์
3. เด็กหญิงแสงเดือน  แอะสาย
 
1. นายวิเชียร  อุ่มอ่อนศรี
2. นายอดิศร  ธนะมี
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.6 ทอง 13 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 1. เด็กชายสมโภช  นายนัน
2. เด็กชายสราวุธ  ปัญญา
3. เด็กชายโชคชัย  ทิพวงค์
 
1. นายสราวุธ  กระจ่าง
2. นางเพลินจันทร์  คีรีรัตน์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1. เด็กชายพิษณุชัย  ไชยเทพ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดาวตาก
3. เด็กชายอริญชย์  ยกคำจู
 
1. นายพีระศิลป์  พิณโนเอก
2. นางอุไรวรรณ  โตบัว
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77 เงิน 37 โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กหญิงบังอร  เลายี่ปา
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ลี
 
1. นางนภาพร  สุวรรณขัดศรี
2. นางมยุรฉัตร  ประทิศ
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงนารี  นาระต๊ะ
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  จาตุมา
3. เด็กหญิงศสิตา  คำสาน
 
1. นางลภัสรดา  เทพจร
2. นางอาภรณ์  สมณะ
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ปาจิละ
2. เด็กหญิงประไพภรณ์  ใจคำ
3. เด็กหญิงวรัญญา  บุญธรรม
 
1. นางทรงศรี  แก้วสัก
2. นางประกายรัตน์  จงไกรจักร
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายณัฐพล   คุณยศยิ่ง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ   สมัครเขตรการณ์
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   ก้อนแก้ว
 
1. นางมะลิวัลย์  หล่อสกุล
2. นางอำภาพรรณ  สุขพันธ์
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.25 ทอง 23 โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กหญิงทัดดาว  แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงวรรณิกา  สถิตธรรมพนา
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ระเบียบธรรม
 
1. นางมยุรฉัตร  ประทิศ
2. นางเขมจิรา  อุ่นแก้ว
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88.4 ทอง 14 โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  เต๋วิยะ
2. เด็กหญิงญิชากร  คำตุ้ย
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  วังขาว
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  อัศจรรย์
2. นางชญาน์นันท์  ตันตละจอมงาม
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 20 โรงเรียนทาเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร   แก้วอูป
2. เด็กหญิงรัชนก  บุทู
3. เด็กหญิงศิริธร   น้อยริยะ
 
1. นางนิศารัตน์  เพียรพนัสสัก
2. นายปรีชา  มีแจ้
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74.6 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   นันทา
2. เด็กหญิงณัฐชา   เครื่องคำ
 
1. นายธวัฒชัย  ใบโสด
2. นายมาโนช  นันทา
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 6 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายธนกฤต  บุญแก้ว
2. เด็กชายสุทัศน์  ศรีทอง
 
1. นางยุคลธร  จิตติวงค์
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 31 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายนนทกานต์  บัวเย็น
2. เด็กชายสิทธิพร  บรรพธรรม
 
1. นายณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง
2. นายสมนึก  บุษดาคำ
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กชายฟิรัช  ไชยวงศ์
2. เด็กชายสิขวิชญ์  ไชยาพันธ์
 
1. นางกาญจนา  จินกลับ
2. นางสาวชัชชญา  กันทาผาม
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ไทยสมัคร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   ใจกล้า
 
1. นายณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไร  ปานะโปย
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 1. เด็กชายชาญชล   ดอกไม้หอม
2. เด็กชายใจซื่อ  ลุงนะ
 
1. นางสาวเนาวลักษณ์  ใจแก้ว
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 24 โรงเรียนทาเหนือวิทยา 1. เด็กชายณัฐชัย   ใจจอมกุล
2. เด็กชายพัทยา   ดูแฮ
 
1. นางมนชยา  ทิพย์วงค์
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   ชุ่มเชื้อ
2. เด็กชายภัทรพล    จงกลรัตน์
 
1. นางญาดา  เชื้อสะอาด
2. นายสมฤกษ์  พอกจันทร์
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ม้าชัย
2. เด็กชายธิชากร  ชลาศรี
 
1. นายณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง
2. นายสมนึก  บุษดาคำ
 
162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์2 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วคำอ้าย
2. เด็กหญิงสุวรางคณา  จันทร์เป็ง
 
1. นางสาวนริศรา  ปันอินทร์
2. นางเบ็ญจพรรณ  ดวงเด่น
 
163 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 42 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐชาวดี   เขียวมั่ง
2. เด็กชายศุภฤกษ์   กันทะอูป
 
1. นางสาวเนาวลักษณ์  ใจแก้ว
 
164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 28 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงจินดา  เลาจาง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ต๊ะรังษี
3. เด็กหญิงแพรวนภา  คำอ้าย
 
1. นายณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไร  ปานะไปย
 
165 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กชายอัศวเทพ  เชียงสร้อย
2. เด็กชายเจตรินทร์  ขันนันต๊ะ
 
1. นางจีรวรรณ  สุวรรณ
2. นางลภัสรดา  เทพจร
 
166 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนทาเหนือวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อินต๊ะมี
2. เด็กหญิงสิริวิภา   กองคำ
3. เด็กชายสุภาษิต   เต๋จ๊ะแยง
 
1. นายทยุชัย  พิมพา
2. นายฤทธิรงค์  คุณหลวง
 
167 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนทาเหนือวิทยา 1. เด็กชายณดลย์  ศรีเอื้องดอย
2. เด็กชายธนดล  ทองชนะกุล
3. เด็กชายพิเชษชัย  ทาพรหม
 
1. นายทยุชัย  พิมพา
2. นายฤทธิรงค์  คุณหลวง
 
168 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายธนากร  อุ่นเรือน
2. เด็กชายสถาพร  ไตรพารา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญหล้า
 
1. นายณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง
2. นายอนุชา  ลังกาพยอม
 
169 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กชายนิรุตม์   พุธสอน
2. เด็กชายปกรณ์   พรมติ๊บ
3. เด็กชายปาราเมศร์   อินทบุญ
 
1. นางจันทร์จิรา  พนันตา
2. นายณัฐวุฒิ  มาตระออ
 
170 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอังค์ริสา   เปี่ยมโรจนภัทร
 
1. นางสาวณิชภัทร   ภู่พุกก์
 
171 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 81 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์   หน่อตุ่น
 
1. นางศรีธร  วงศ์คำ
 
172 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กหญิงพิมพ์พลอย  ขัตพันธ์
 
1. นางสาวศิรินันท์  ชัยผล
 
173 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 72.7 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชนันธร   เชียงปวน
 
1. นางสาวภัทรา  กัลยา
 
174 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายภัทรนันท์   วรวงษ์วิวัฒน์
 
1. นางผ่องศรี  สิทธิชัย
 
175 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 7.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงพสุธาร  กุลเม็ง
 
1. ดร.กาญจน์ณภัทร  ปัญญาโกญ
 
176 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84.8 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงนีรนารา  บุญประกอบ
 
1. นายไพโรจน์   พิวเตอร์บอก์
 
177 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 20 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  หลีจ๊ะ
 
1. ดร.กาญจน์ณภัทร  ปัญญาโกญ
 
178 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร   คอนราด
 
1. นางประไพ   ธีรนรเศรษฐ์
 
179 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 1. เด็กหญิงณัฐพร  ไชยสารฟุ่น
 
1. นางสาวยุพิน  คำจิณะ
 
180 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 83.75 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กชายธีรพันธ์  ปันจินะ
2. เด็กชายธุวชิต  คำชั่ง
3. เด็กหญิงปาริมา  กันทาคะจิต
4. เด็กหญิงศิริพร  แซ่หมื่อ
5. เด็กหญิงหลี่หลี  แซ่ม้า
 
1. นางอรชาภา  ธำรงกุลนาวี
2. นางสาวอุไรวรรณ  พันธ์ศุภะ
 
181 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 96.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนชัย 1. เด็กชายกฤษณะ   เลาจาง
 
1. นายเชษฐโชติ   มิ่งเมือง
 
182 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง 16 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายศศิกร  แซ่หยาง
 
1. นางนวรัตน์  บุญเกิดไวย์
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 10 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ลุงหลิ่ง
2. เด็กชายสายหมอก  คำสร้อย
3. เด็กชายสุรพล  ดอยคำ
4. เด็กชายสุรเดช  ปู่อู
5. เด็กชายอาทิตย์  ทาเก่ง
6. เด็กชายอ่องทุน  ลุงชาย
 
1. นางสาวจันทร์สว่าง  สมบูรณ์
2. นายดนัย  ศิริ
3. นางศุุฑาพร  ฮุ่นภักดิ์ดี
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 74.5 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายคุณานนต์   ศรีวิลัย
2. เด็กชายจีรวิทย์   ศรีคำหล้า
3. เด็กชายนฤบดี   แสงเรือน
4. เด็กชายภูมิพัฒน์   ปาระมี
5. เด็กชายวทัญญู   วิชัยยา
6. เด็กชายศุภวิชญ์   สุมนศาสตร์
7. เด็กชายอธิป   พรหมมา
8. เด็กชายเหนือ   รัตนะ
 
1. นายปิยะพงศ์  ปาลี
2. นางสาววรรณภา  พรหมลือชัย
3. นายวันชัย  ทวีเดช
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 73 เงิน 39 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายชาติชาย  แสนยี่
2. เด็กชายชูวิทย์  ดำรงเกียรติไพร
3. เด็กชายณัฐนนท์  เลายี่ปา
4. เด็กชายนฤเบศ  วงค์มะโน
5. เด็กชายศราวุฒิ  นิธิเกษมศักดิ์
6. เด็กชายสันติสุข  ฤทธินรกานต์
7. เด็กชายอะตาผะ  งัวจิโป๊ะ
8. เด็กชายเอกชัย  อิ่นแก้ว
 
1. นายประเวศน์  ศิรินิรันดร์กุล
2. นายพิพัฒน์  แสงคำ
3. นายภูมิศักดิ์  จอมธิ
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ตาคำ
2. เด็กชายชนิตา  ศักดิ์บุญ
3. เด็กหญิงฐิตาการ  สุขเตียม
4. เด็กหญิงณฑิตยา  ติภาวัง
5. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  จิรคุปต์
6. เด็กหญิงทอรุ้ง  บุญนะ
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  กองคำ
8. เด็กหญิงปรายฟ้า  บุญเลิศ
9. เด็กหญิงพิชญา  แสงไพโรจน์
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุวรรณ
 
1. นางกุลนารี  ณะรินทร์
2. นายประชา  รุ่งศิริ
3. นายวฤทธินันท์  คำยวง
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 79.1 เงิน 4 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงน้องนุช  พัฒนาชาตินิยม
2. เด็กหญิงพรชิตา  จันทร์ต๊ะกุมาร
3. เด็กหญิงสุนีย์  คำมูน
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พิศาลไพบูรณ์
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  คำแดง
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  อ่อนจันทร์
2. นางสาวบุษยา  โล่ห์เพ็ชร
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  สุนันตา
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  โพธิสุข
3. เด็กชายณัฎฐพล  ทองคำ
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปันเฟย
5. เด็กชายธนกร  เข่งตุ่น
6. เด็กหญิงธนาภรณ์  ปันปิน
7. เด็กชายพิริยะพงศ์   หลวงจันทร์
8. เด็กชายภูตะวัน  มะลาง
9. เด็กหญิงมัณฑิตา  ลาแกน
10. เด็กหญิงยุคลธร  รินเขียว
11. เด็กชายศุภศิลป์  ยั่งยืน
12. เด็กหญิงสุฑิตตา  ลาแกน
 
1. นายกิตติชัย  รวมศักดิ์ทอง
2. นายคมกริช  เม่นทอง
3. นางจิรัชยา  พรหมกันธา
4. นางสาวยุพดี  ศิรินาม
5. นางสิริรัตน์  ภาวะเดช
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 73.4 เงิน 15 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กหญิงคำรอด  ยองหลู่
2. เด็กชายบุญอนันต์  อนันต์วิไล
3. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ลุงแดง
4. เด็กหญิงพรนิภา  ปกรณ์
5. เด็กหญิงมอญใส  คำน้อย
6. เด็กหญิงวราพร  กวีศิลป์สกุล
7. เด็กชายวราลักษณ์  แซ่หลี่
8. เด็กชายสรวิชญ์  แซ่หยาง
9. เด็กชายสุทธิพงศ์  วินจะ
10. เด็กชายอภิชาติ  ธรรมนูญ
11. เด็กชายเสรี  ถนอมวรกุล
12. เด็กหญิงเหมยคำ  คำแสง
 
1. นางสาวจันทร์สว่าง  สมบูรณ์
2. นางพวงทอง  กีฬาแปง
3. นายรัตนพงศ์  ตุมพสุวรรณ
4. นางอารีรัตน์  ศิริกุลพันธ์
5. นางอุทัยรัตน  บรรเลงสวรรค์
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 1. เด็กหญิงน้องฟ้า  ปะละ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จูปู
3. เด็กหญิงสุวรรณี  จะคือ
 
1. นางสาวจันทร์เที่ยง  ภัยภิลัย
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78.5 เงิน 23 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงคณาภรณ์  โอบอ้อม
2. เด็กหญิงบุษบา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงปรางทิพย์  สุวรรณชลธี
 
1. นางสาวปรารถนา  เทพเทวธรรม
2. นางสะไบทิพย์  ยาโน
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 78.58 เงิน 22 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กชายกลสกรณ์  เพียสา
2. เด็กชายอรรณพ  สิงห์สาคร
 
1. นางนิตยา  นวลแก้ว
2. นางพิไลพร  กันไชยต๊ะ
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 87.53 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายชยุต   คันธวงศ์
2. เด็กหญิงอภิชญา   ปริศนานันทกุล
 
1. นางณัชชา   แก่นธิยา
2. นางเรณู  โปธาเกี๋ยง
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 79.84 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กหญิงวรางคณา  ระวังงาน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สายน้ำคำ
 
1. นายธยศ  ระวังงาน
2. นางสุพิศ  พรหมศรี
 
195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 64.53 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายกษิดิศ   ธิป้อ
2. เด็กชายต้นตะวัน   วิริยกิจ
 
1. นางจิตรานุช   วันทมาตย์
2. นายปกป้อง   วงศ์มณี
 
196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กหญิงคมสัน  ฤทธิ์รัตน์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นะหอคำ
 
1. นางพัชรินทร์  บัวอ่อน
2. นางวิลาวรรณ์  เหล็งไทย
 
197 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   หล่อดี
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    อิษฎานนท์
 
1. นางประไพ  ธีรนรเศรษฐ์
2. นางรอยพิมพ์  กาพย์ไชย
 
198 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงฐิชารัศม์   จารุสัจจานันท์
 
1. นางสุพร  เหลี่ยวรุ่งเรือง
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กชายวรพล  ลุงจ๋อน
 
1. นางวิภาพร  ศรีธิพันธุ์
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชาย ณัฐพล  พิมพ์มหา
 
1. นางสุลีกาญ  ธิแจ้
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1. เด็กหญิงจริยา  พรหมนนท์
 
1. นางมลชญา  หินศรีสุวรรณ
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงดาวเรือง  ลุงอ่อง
 
1. นางสุนิตย์  จันต๊ะวงค์
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1. เด็กชายธนกฤต  สุริยะนาง
 
1. นางสมจิตต์  พรสวัสดิ์
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กชายกฤติน  พรนิมิตร
 
1. นางวิไล  พันธ์มณี
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงปิยธิดา  จันทร์ต๊ะ
 
1. นางสุลีกาญ  ธิแจ้
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 66.67 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1. เด็กชายวิโรจน์  จะอื่อ
 
1. นางจุฑารัตน์  คงวุฒิ
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80.6 ทอง 16 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1. เด็กหญิงชมพู่  ลุงมู
2. เด็กชายลิขิต  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงแสงหอม  นายปี
 
1. นางจุฑารัตน์  คงวุฒิ
2. นางเขมิกา  วงค์ใหญ่
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  ใจวงค์
2. เด็กหญิงปานตะวัน  สุริยพรหม
3. เด็กหญิงอรทัย  ใจบุญ
 
1. นางพิชญา  ดิถีอารีกุล
2. นางวิภาพร  ศรีธิพันธุ์
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กชายธีธัช  จุตตะโน
2. เด็กชายเอกอาทิตย์  สุวรรณชัย
 
1. นางศุภกานต์  ศิริวิชญากุล
2. นางสาวอัญชลี  แก้ววงศ์
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายพัชรวัฒน์  จัยจินา
2. เด็กชายอฟันดี้  พิทยาสาร
 
1. นายถนัด  ทองคำ
2. นางสาวระติวัลย์  ทองกูล
 
211 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายธนวัฒน์  พรหมเหล็ก
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ุบุญราย
 
1. นายถนัด  ทองคำ
2. นางสาวระติวัลย์  ทองกูล
 
212 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายธราธิป  กันตีมูล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ถาจันทร์
 
1. นางนภาลัย  กีติสิทธิ์
2. นางเกศฬิน  คำมา
 
213 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 63 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงชณิดา  ปิ่นแก้ว
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  ยาดี
 
1. นางกรรณิกา  อินทวงค์
2. นางสาวบุษยา  โล่ห์เพ็ชร
 
214 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 19 เข้าร่วม 12 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กชายสัมฤทธิ์  ฤาชา
2. เด็กชายสุวิทย์  ซออิ่ง
 
1. นางสายชล  เสนาธรรม
 
215 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 12 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงธัญชนก  สุขสามปัน
2. เด็กชายประภวิษณุ์  วันดี
 
1. นางกรรณิการ์  อินทวงค์
2. นางสาวบุษยา  โล่ห์เพ็ชร
 
216 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.66 ทอง 12 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กหญิงชาลินี  ไชยวร
2. เด็กชายวันแสง  ทองคำ
 
1. นางสาวสายสุนีย์  สวัสดี
 
217 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1. เด็กหญิงคำรอด  ลุงหลง
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ไชยานะ
3. เด็กหญิงดลพร  ป๋า
4. เด็กชายนพดล  สายอินตา
5. เด็กหญิงวรินดา  ไชยวงค์
6. เด็กชายเพิ่่ม  ลุงหลง
 
1. นางสาวรัตนา  แหล่งหล้า
2. นางวารุณี  สร้อยอินทร์
 
218 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 12 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1. เด็กชายกฤษฎา  สายอินตา
2. เด็กหญิงจีราพร  สุพงษ์
3. เด็กหญิงจีราพรรณ  สุพงษ์
4. เด็กชายวรากรณ์  ไชยวงค์
5. เด็กหญิงอริสรา  โรจน์ประดิษฐ์
6. เด็กหญิงเกษร  ตั้งหล้า
 
1. นางสาวรัตนา  แหล่งหล้า
2. นางวารุณี  สร้อยอินทร์
 
219 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายณัฐวร   เลิศประเสริฐ
2. เด็กชายศรีมงคล   หล้าปินตา
3. เด็กชายอนุสิทธิ์   สิทธิพานิช
 
1. นายกัณชรัชต์  จอมธัญ
2. นางสาวณัฐชานันท์  กีติสิทธิ์
 
220 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 23 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1. เด็กหญิงคำหลู่  ลุงสุข
2. เด็กหญิงชมพู่  สกุลไทย
3. เด็กหญิงชมภูนุช  ธีคะชน
 
1. นางสาวสิริกุล  อนันตการณ์
2. นางเกศริน  เลิศกุศล
 
221 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.38 ทอง 24 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงจิราพร  ปันมา
2. เด็กหญิงวรวรรณ  เศรษโฐ
3. เด็กหญิงศิริพร  จันทร์ตา
 
1. นางนารีย์  หมื่นแจ่ม
2. นางสาวระติวัลย์  ทองกูล
 
222 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.83 ทอง 10 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 1. เด็กหญิงกัญญาณี  ลุงส่าน
2. เด็กหญิงดวงใจ  จินตกสิการ
3. เด็กหญิงธนพร  ลุงจาง
 
1. นางผ่องศรี  สุริยะป้อ
2. นางเกสร  สัธนะพรรณ
 
223 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 11 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายธนเทพ  ทองวี
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พูลสวัสดิ์
3. เด็กชายหม่อง  สายแก้ว
 
1. นายนภดล  สุขดี
2. นางสาวพรพรรณ  วงค์เชษฐา
 
224 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 16 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 1. เด็กชายธนบัตร  เดชปันคำ
2. เด็กชายสิริวัฒน์  ไทยกรณ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เมฆะ
 
225 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 4 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ปิยะจันทร์
2. เด็กชายสมพงษ์   ประกอบกิจ
 
1. นางสาวเนาวลักษณ์  ใจแก้ว
 
226 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ก๋าขัติ
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ขัติคำ
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  ไชยวงค์
 
1. นายประเสริฐ  ศรีวิชัย
 
227 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 1. เด็กชายพลากร  อมาตยกุล
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  อมาตยกุล
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  จักรคำ
 
1. นายวิเชียร  ริยะกาศ
 
228 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กหญิงนอแอ๊ะ  ดวงดี
 
1. นางนุชนาถ  จิตตรัตน์เสนีย์
 
229 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายยูกิ  โทบิตะ
 
1. ดร.กาญจน์ณภัทร  ปัญญาโกญ
 
230 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายอ่องหยุ่น  อินนะ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  อ่อนจันทร์
 
231 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 76.4 เงิน 10 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1. เด็กชายกัมปนาท  สำราญรื่น
 
1. นายกำพล  ไชยสวัสดิ์
 
232 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64.6 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 1. เด็กชายรัตนากร  ไทยสมุทร
 
1. นางสาวนภาพร  พูลเพิ่ม
 
233 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กชายดนัย  บูรณะไพวัลย์
2. เด็กชายต้น  ลุงทุน
3. เด็กชายนันทยศ  นายคำ
4. เด็กชายบุพกร  กุณศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิธร  กันใจ
2. นางเยาวลักษณ์  ศรีนวล
 
234 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เดิมประพัน
2. เด็กหญิงนันท์นลิน  ปวนยศ
3. เด็กหญิงมุฑิตา  สุทธการ
4. เด็กหญิงสาวทอง  นายลูน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญเลียว  หินศรีสุวรรณ
2. นางสาวสุภาวดี  เรืองคณะ
3. นายเกริกเกรียงไกร  ทองคล้าย
 
235 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง 5 โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 1. เด็กหญิงวาสนา  พนาลีจรุง
 
1. นางเกสินี  ปาลีตา
 
236 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 1. เด็กชายกริตมงคล  ดิถา
2. เด็กหญิงจรรยา  แซ่เล้า
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  สุดใจ
4. เด็กหญิงนวล  ลุงยะ
5. เด็กหญิงน้ำอ้อย  สายงาม
6. เด็กชายปลี  ลุงคำ
7. เด็กชายโยธิน  ศิริโกมล
 
1. นายภูลกิต  พัลลา
2. นางเกสินี  ปาลีตา
3. นางเพียงฤทัย  จิรสินทรัพย์
 
237 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายจิรทีปต์   มะจันทร์
 
1. นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์
 
238 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83.4 ทอง 21 โรงเรียนศรีเนห์รู 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ฤทธิ์เนติกุล
2. เด็กหญิงอัญชลี  ฤทธิ์เนติกุล
3. เด็กชายโชคชัย  แซ่ย่าง
 
1. นางเรวดี  ทิพย์ปิ่นทอง
 
239 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ใจปัน
2. เด็กชายปฏิภาณ    มอญแสง
3. เด็กหญิงรุ่งพิรุฬหขวัญ   ปั้นทิม
 
1. นางศิรินุช  ผิวสลิด
2. นางศุภักฐ์  โลกา
 
240 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน - - - โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. นางศิรินุช  ผิวสลิด
 
 
241 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 1. นางสาวยุพดี  ศิรินาม
 
 
242 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1. นางมลชญา  หินศรีสุวรรณ
 
 
243 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนบ้านเชิงดอย 1. นางธนัชชา  ชัยมงคล
 
 
244 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนบ้านเชิงดอย    
245 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 1. นางสิริรัตน์  ภาวะเดช
 
 
246 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก    
247 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. นางลำพวง  ต่างใจ
 
 
248 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. นางจงจิต  พัฒนสิน
 
 
249 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคี 1. นางพูลศรี  นิยมสินธุ์
 
 
250 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. นางนันธิยา  อนันตพานิช
 
 
251 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - - - โรงเรียนวัดเจ็ดยอด    
252 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์2    
253 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
 
254 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. นางสาวสุภาวดี  เรืองคณะ
 
 
255 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน บูรณาการ - - - โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. นางโสภาพรรณ  ชื่นทองคำ
 
 
256 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. นางอุษณีย์   จินตนาประวาสี
 
 
257 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคี 1. นางศศิธร  สินลา
 
 
258 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. ดร.กาญจน์ณภัทร  ปัญญาโกญ
 
 
259 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. นายถนัด  ทองคำ
 
 
260 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. นางนารีย์  หมื่นแจ่ม
 
 
261 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนบ้านแม่จ้อง    
262 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมถ์1 1. นางอรุณีพัชร์  เมืองศรี
 
 
263 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง - - - โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์2    
264 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดกลาง - - - โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ    
265 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. นายไพบูลย์  พุทธวงศ์
 
 
266 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. ว่าที่ร้อยตรีบุญเลียว  หินศรีสุวรรณ
 
 
267 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษาประถมศึกษา - - - โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 1. นายสรยุทธ  กันธรรม
 
 
268 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. นายคำปัน  อุทรา
 
 
269 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง - - - โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์2    
270 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดกลาง - - - โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ    
271 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่   1. นายไพบุลย์์  พุทธวงศ์