สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 75 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงอัญมณี  สิทธิแปง
 
1. นางสุพิน  อินทะวงศ์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 68.2 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางจำเนียร  ศักดิ์เรืองฤทธิ์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. นายศุภโชค  วงค์ชัย
 
1. นางชวนชม  วงศ์ชัย
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกุลธารินท์  ปลัดคุณ
 
1. นางลำภู  จอมอาจ
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77.2 เงิน 43 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 1. เด็กหญิงมานี  แซ่เห้อ
 
1. นางภิมรพรรณ  คุ้มพงษ์พันธ์
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงนิราภรณ์  ไชยวรรณ์
 
1. นางตติยา  นพวงศ์
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.25 ทอง 31 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ใจฝันหวาน
 
1. นางกิมหลั่น  ผาคำ
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนบ้านชมภู 1. เด็กชายธนภัทร  ช่างเก็บ
 
1. นางธมนต์พร  เทพบำรุง
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงพัชรี  นอบนบ
 
1. นางพิมพิลา  ตุ้ยสืบ
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. นางสาวกุลสตรี  เส๊ะเส็น
 
1. นางวิลาสินี  ประยศ
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 1. เด็กหญิงชาริณี  แก้วกิริยา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญเทียม
 
1. นางกัญญา  บุญสุระ
2. นายรุ่งธรรม  บุญสุระ
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 67.63 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชนัดดา  พิมพ์น้อม
2. เด็กหญิงสุทธิดา  นรรัตน์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เทพละ
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง 19 โรงเรียนพระกุมารเยซูเชียงของ 1. เด็กหญิงธัญมน  แก้วมะคำ
 
1. นางสาวบุญญรักษ์  อิ่มประสงค์
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 28 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวรา  ใจเที่ยง
 
1. นางสาวดวงจันทร์  ภูกาบิน
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. นายจารุกิตติ์  เหล่ากาวี
 
1. นางทัศนีย์  รู้ยาม
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81.5 ทอง 29 โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 1. เด็กหญิงกฤตพร  บังแสง
2. เด็กหญิงนิธินันท์  ยะเกตุ
3. เด็กหญิงรติมา  วงศ์ชัย
 
1. นางละเอียด  คำหล้า
2. นายอมรพงศ์  ไชยชนะ
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 6 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  จึงพิทักษ์ทรัพย์
2. เด็กหญิงสกาวเดือน  แซ่จาง
3. นายอนุพงษ์  แดนชลธี
 
1. นางสาวณัฐนันท์  การเก็บ
2. นายวัชรินทร์  ฤทธิ์รักษา
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กหญิงทัณฑิกา  จันทร์ฝั้น
2. เด็กชายศุภกฤต  ยอมยา
 
1. นางสาวชุติภา  หงษ์คำ
2. นางดาริน  มาน้อย
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74.4 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายสุรทิน  จินะราช
2. เด็กชายสุรธัช  จินะราช
 
1. นางปรานอม  จันระวัง
2. นางสาวเกศรา  หน่อแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงโสภิดา  สุริยา
 
1. นางณัฐการย์  จันต๊ะ
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 30 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายกล้าณรงค์  วงศ์วาลย์
 
1. นางณัฐการย์  จันต๊ะ
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายวัชรชัย  ทวีกุล
 
1. นายไพรัตน์  คำปา
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงชญานิศ  วรรณสาร
2. เด็กหญิงสุภัคคิณี  ฉ.เจริญผล
3. เด็กหญิงอักษราภัค  ชุติโชค
 
1. นางศิริพร  ด่านบุญเรือง
2. นางอโนพร  สาระคนธ์
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยกัน
2. เด็กหญิงศิวนันท์  อานุ
3. เด็กชายอนุชิต  แก้ววิโรจน์
 
1. นางอโนพร  สาระคนธ์
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงจริยา  อนุรักษ์
2. เด็กหญิงจิรัชยา  กำบังตน
3. เด็กหญิงนฤมล  โนวิชัย
 
1. นางวชิราภรณ์  จันวัน
2. นางศิริพร  ด่านบุญเรือง
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.2 เงิน 40 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงณัฐริกา  รู้ทำนอง
2. เด็กหญิงรัชนี  รักสกุล
3. เด็กชายวทัญญู  รักเรียน
 
1. นายวีรวัฒน์  เงินท๊อก
2. นางสาวเสาวนีย์  อุตมา
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กหญิงฐานิชา  วัธนศุธร
2. เด็กหญิงทัศนีย์  สีอ่อน
3. เด็กชายภูมิรพี  สุระ
 
1. นายทวีพงษ์  ยศพิมสาร
2. นายสุภาพ  คำจันทร์
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 20 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายชินวัตร  ปทุมธารรัตน์
2. เด็กชายวีรพล  แซ่จาง
3. เด็กชายสมจิตร  แซ่เติ๋น
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ยาวิเลิง
2. นายธีรศักดิ์  สุขใหญ่
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 76.4 เงิน 28 โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 1. เด็กหญิงพิชชาอร  ไชยวงค์
2. เด็กชายศุภกิจ  สุนันต๊ะ
3. เด็กชายสยมภู  กอร์
 
1. นางสาวนลัทพร  วันเปี้ย
2. นางพานแก้ว  อิ่นสุทะ
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 80.2 ทอง 26 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงนิรชา  ธนันวรโชติสกุล
2. เด็กหญิงวิมลภรณ์  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงเมธินี  แซ่ท่อ
 
1. นายพีระพัฒน์  ผาแก้ว
2. นางมาลัย  บุญแสนไชย
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. นายนันทชิต  สายสิน
2. เด็กชายภาสกร  ดวงคำ
 
1. นายสัญญา  นพวงศ์
2. นายเกรียงศักดิ์  ช่วยแก้ไข
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 1. เด็กชายชาย  แซ่ท่อ
2. นายว่าง  แซ่ลี
 
1. นางสาวกิริยาพร  อินทรวิศิษฎ์
2. นายประเชิญ  ต๊ะวิชัย
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 78.84 เงิน 7 โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ไชยวงศา
2. เด็กชายกิตติ  ไชยวงค์
 
1. นางกัลยา  สุทธศิลป์
2. ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย  น้อยประสาน
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68.09 ทองแดง 20 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  แข่งขัน
2. เด็กชายพีรทรรศน์   กิลัย
 
1. นางสุภาภรณ์  จันทร์พงษ์
2. นางสาวอภิญญา  ก๋าแก้ว
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 43.53 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายธัญเทพ  ขัติยะ
2. เด็กชายพันธมิตร  เนตรใส
 
1. นางมาลัย  วงศ์วุฒิ
2. นางสุพิน  อินวงศ์วาร
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 35.92 เข้าร่วม 26 โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. เด็กชายผาดำ  ศรีสมบัติ
2. เด็กชายภูมินทร์  ธรรมวงค์
 
1. นางกัลยา  สุทธศิลป์
2. ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย  น้อยประสาน
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 38.34 เข้าร่วม 30 โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กชายปิยพัทธ์  บุญหลง
2. เด็กชายสรวิศ  บุญมา
 
1. นางสาวกานต์ชนก   บุดดี
2. นางรัตนา  จินดาธรรม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 19 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายชนะชัย  แซ่ว้า
2. เด็กชายพัสกร  หลี่จา
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  แซ่ฟ้า
4. เด็กหญิงศิริพร  ฟ้ารุ่งทวีทรัพย์
5. เด็กชายเอกสิทธิ์  นรชาติวศิน
 
1. นางจงจินตน์  ยศพิมสาร
2. นายประดิษฐ์  ธรรมราช
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 68.7 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  เกื้อหนองขุ่น
2. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  จันทร์ปรีดา
3. เด็กชายชัยชนะ  ยารังษี
4. เด็กหญิงรุจิรา  มณีจันสุข
5. เด็กชายเสกสรรค์  แก้วโน
 
1. นางจินัดดา  ชมภูเขา
2. นายผัสฐกาล  วันยอด
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง 7 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงธันยพร  แซ่จาง
2. เด็กหญิงปนัดดา  แซ่โต้ง
3. เด็กหญิงวรรณพร  วีระวัฒน์พงศธร
4. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่จ๋าว
5. เด็กหญิงอารัตน์  เมืองลาว
 
1. นางศศิธร  วิลาวัลย์
2. นางสาวเกวลิน  เสนา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 22 โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 1. เด็กหญิงกันจนาพร  ไชยชาย
2. เด็กหญิงปวีณา  ไกรทองศรี
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  กันทะสอน
4. เด็กหญิงวิชญาพร  ใจคำ
5. เด็กหญิงอัญชิสา  สายสุวรรณ
 
1. นางจุลณีย์  วิโรจน์เพ็ชร
2. นางอมรา  ศรีวิชัย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.6 ทอง 23 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ขำต้นวงษ์
2. เด็กชายธีระเจต  กาคำ
3. เด็กหญิงนริศรา  ชัยเรือง
4. เด็กชายภูริวัฒน์  สภูยศ
5. เด็กหญิงเสาวนีย์  โพธิสมพร
 
1. นางจันทรา  ปัญญาธิวุฒิ
2. นางยุพิน  อินทนนท์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 35 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. นางสาวกฤษณา  วงค์ชัย
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  วงศ์ชัย
3. เด็กหญิงบุญญารัตน์  วงศ์ชัย
4. เด็กหญิงศิริพร  วงศ์ชัย
5. เด็กหญิงสนธิยา  วงค์ชัย
 
1. นางพกายกุล  รัตน์น้ำหิน
2. นางสุวิมล  สุทธะ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 75.7 เงิน 20 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. นางสาวณัฐสุดา  แซ่ฟ้า
2. นางสาววราภรณ์  ยอดมณีบรรพต
3. เด็กชายวุฒิชัย  ผาบรรพตกุล
4. นางสาวอัมพร  แซ่ลี
5. นางสาวเรวดี  ทะนุบงกช
 
1. นางสาวจงรัก  กาญจนกัญโห
2. นางสาวมาลี  วุฒิ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 70.88 เงิน 32 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงภัทรดา  แซ่ซ้ง
2. เด็กชายสมพงษ์  แซ่หว้า
3. เด็กหญิงสุทธิดา  พจนาวรากุล
4. เด็กชายอภิรักษ์  โอฬารกิจพาณิช
5. เด็กหญิงอัมพร  แซ่เติ๋น
 
1. นายณรงค์  พละดร
2. นายฤทธี  สรรพเนตร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 80.2 ทอง 16 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 1. เด็กหญิงคัทลียา  ทิพย์หมึก
2. เด็กชายชำนาญ  แซ่ว้า
3. เด็กชายชีวันธร  ตาแปง
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุดดี
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยาละ
6. เด็กชายทวีศักดิ์  นทีวนาทิพย์
7. เด็กหญิงธนพร  นาระถี
8. เด็กชายนคร  ประกายบัณฑิต
9. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่ฟุ้ง
10. เด็กหญิงพจณิชา  ยาละ
11. เด็กหญิงภูริชญา  หัตถกอง
12. เด็กหญิงวราภรณ์  ธิติวัฒนะกูล
13. เด็กชายศรายุทธ์  กอสันเทียะ
14. เด็กหญิงสิริรัตน์  ทะนุธำรงศิลป์
15. เด็กหญิงสุมิตรา  ชัยวงศ์
16. เด็กหญิงอัญชิสา  เรียงยาย
17. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่แจ๋ว
18. เด็กชายไฉน  ทิพย์เนตร
 
1. นางจิรายุ  ภัทรวุฒิ
2. นางสาววิลาวัลย์  ยานัน
3. นางเนาวรัตน์  ยาละ
4. นางเบญจมาศ  บัวแสง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.4 ทอง 22 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกุลนิดา  กุลภิรักษ์
 
1. นางมัณฑนา  เวียงนาค
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.38 ทอง 15 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงจารุณี  อุดมพนาวัลย์
 
1. นายวีระ  เมธาธรรมกุล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.67 ทอง 17 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กชายอนันต์  บุญเจิง
 
1. นางพัชรินทร์  พละดร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 90.4 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายพัฒนา  ถาปาบุตร
2. เด็กหญิงสิรีธร  เจตนา
 
1. นางวชิราภรณ์  จันวัน
2. นางสาวสายสวาท  เหลี่ยมพันธุ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90.8 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงศุภนุช  กมุทมาโนชญ์
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  ศรีไชยวงศ์
 
1. นางสาวสายสวาท  เหลี่ยมพันธุ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80.8 ทอง 35 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงรัตนา  ธรรมะธัญญา
2. เด็กชายสัญญา  โอฬารกิจพาณิช
 
1. นายชัยวัฒน์  วงศ์บุญเรือง
2. นางพัชรินทร์  พละดร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 86.2 ทอง 16 โรงเรียนบ้านบุญนาค 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุอำ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หน่อท้าว
3. เด็กหญิงจีรวรรณ  เชยบาล
4. เด็กหญิงชลธิชา  ปิ่นแก้ว
5. เด็กหญิงนลินดา  อินแก้ว
6. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พลเจริญ
7. เด็กหญิงสวิตตา  ช่างปัด
8. เด็กหญิงสุพนิดา  ฟังช้า
9. เด็กหญิงอาภาวี  ช่างเหลา
10. เด็กหญิงโศภนิศ  ลือชัย
 
1. นางรัชนีวรรณ  อ้นกลิ้ง
2. นางสารภี  อาภรณ์แก้ว
3. นางเรือนแก้ว  จันทาพูน
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงจงรัก  คีรีแสนภูมิ
2. เด็กหญิงจินตหรา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์ผา
4. เด็กชายพงษ์เทพ  แซ่เล้า
5. เด็กหญิงพิมลัดดา  แสงจันทร์
6. เด็กหญิงมนฤทัย  มนตรี
7. เด็กหญิงมัญชรี  แซ่เล้า
8. เด็กหญิงยุพาพร  สุวรรณ
9. เด็กหญิงรัศมี  แซ่ลี
10. เด็กชายสุวัฒน์ชัย  อมตชีวานนท์
11. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่ลี
12. เด็กหญิงอาทิตยา  ชัยศิริราษฎร์
13. เด็กหญิงอาภาพร  แซ่ลี
14. เด็กหญิงอารียา  ชัยศิริราษฎร์
15. เด็กหญิงอารีรัตน์  แซ่จั้ง
 
1. นายทินกร  มุกดาสวรรค์
2. นางสาวปราณี  ทนุตัน
3. นางสาวรัชนีกร  ญาตินิคม
4. นายสวัสดิ  แสงงาม
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 68 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกะบ่อ  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงคำดี  แซ่ลี
3. เด็กหญิงซัว  แซ่มัว
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สว่างธนานันท์
5. เด็กหญิงธิติมา  สว่างธนานันท์
6. เด็กหญิงปานตะวัน  แซ่ลี
7. เด็กหญิงปูซื้อ  นะปี
8. เด็กหญิงพิมพา  บูรพามีชัย
9. เด็กหญิงรัชณีพร  ปันทะยม
10. เด็กหญิงวรารัตน์  วงศ์ผา
11. เด็กหญิงวิภา  แซ่ลี
12. เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่เล้า
13. เด็กหญิงอัญชลี  เล่าวิริยะธนะชัย
14. เด็กหญิงอุไลพร  จารุเรืองศิริกุล
15. เด็กหญิงไหมใจ  แซ่ซ่ง
 
1. นายทองลี  ศรีเตชะ
2. นายนิวาท  เหลี่ยมพันธุ์
3. นางสาวประภัสสร  ไชยถา
4. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กหญิงกริษฐา  หมั้นเยือน
2. เด็กหญิงวรีรัตน์  บุญมี
3. เด็กหญิงสุนิตาภรณ์  ธนะวงค์
 
1. นางดาริน   มาน้อย
2. นายศุภเกียรติ  สมณช้างเผือก
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณทา
2. เด็กหญิงปรียารักษ์  ทันใจ
3. เด็กหญิงอรพิน  ซาวสืบ
 
1. นายบัญญัติ  ชอบจิตต์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76.5 เงิน 34 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงจินตยา  เข็มเพชร
2. เด็กหญิงเฉลิมรัตน์  สุดใจ
 
1. นางวราภรณ์  จันธิมา
2. นายสมศักดิ์  จันธิมา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงการะเกตุ  ฟุ่มเฟื้อง
2. เด็กหญิงสุภัสรา  สวนสม
 
1. นายบัญญัติ  ชอบจิตต์
 
60 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กชายธาวิน  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่ลี
 
1. นายวิชัย  กาวิน
2. นายไชยทัศน์  สีสง่า
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 72 เงิน 24 โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงณัฐรดี  แซ่ม้อ
2. เด็กชายพิเชษฐ์  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายสมชัย  แซ่โซ้ง
 
1. นายวิชัย  กาวิน
2. นายไชยทัศน์  สีสง่า
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงกรกนก  ไชยวุฒิ
2. นางสาวเจนจิรา  จอมสีลา
3. นางสาวเบญจมาศ  ชัยเนตร
 
1. นายอุเทน  สุขทัย
2. นายเกรียงศักดิ์  ช่วยแก้ไข
 
63 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านแจมป๋อง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ประทุมมา
 
1. นางวิภารัตน์  สมณช้างเผือก
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  จันเพ็ง
 
1. นางพรนภา  แซ่อึ๊ง
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70.5 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงมุฑิตา  สติหมั้น
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ช่วยแก้ไข
 
66 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เลิศประทานกุล
 
1. นางพรรรณี  พรหมรินทร์
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. นางสาวยั้ว  แซ่ท่อ
 
1. นายภาสกร  นามมะกุนา
 
68 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันตะเดช
2. เด็กหญิงเวธกา    กันทะสอน
 
1. นางดารารัตน์  อินต๊ะสิน
2. นางทองเพียร  ทาสุวรรณ์
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 1. เด็กชายปิยราช  คำมา
2. เด็กชายวิชัย  บุญเกิด
 
1. นายยุทธนา  สมจิตต์
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 19 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  แซ่โซ่ง
2. เด็กหญิงปวีณา  แซ่กือ
 
1. นางนันทัชพร   จันอิน
2. นายภาณุวิชญ์  เตชะบูรณ์
 
71 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. นายศุภกฤต  เนตรเมืองมา
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ช่วยแก้ไข
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 80 ทอง 32 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กชายพรหมชาติ  บัวศรี
2. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่ลี
3. เด็กหญิงเกสร  ชาญชัยพิทักษ์สิน
 
1. นางสาวณัชชา  สมวุฒิ
2. นางสาวประทุมทิพย์  ลือชา
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 1. เด็กหญิงฑุลิกา  สอนอ้อ
2. เด็กหญิงพลอย  ฟังช้า
3. เด็กหญิงวัลวิษา  ไชยวงค์
 
1. นางรุ่งนภา  ชุ่มเชื้อ
2. นางเกษมศรี  บุตรสาร
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 65 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายจักรกฤษ  สุติน
2. เด็กชายจิราวุฒิ  คำมูล
3. เด็กชายเจษฎา  ทานัน
 
1. นายวินัย  เวียงนาค
2. นายสมชาย  ปัญญาดี
 
75 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 61 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านป่ารวก 1. เด็กหญิงสายสุนีย์  ต๊ะอาษา
 
1. นายจักรพงษ์  สุทธศิลป์
 
76 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านป่ารวก 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สารคำ
 
1. นายจักรพงษ์  สุทธศิลป์
 
77 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 64.66 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายนันทชัย  มาแดง
 
1. นายสมบูรณ์  รูปกลม
 
78 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 64.4 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านป่ารวก 1. เด็กหญิงพรพัฒน์  ชัยประภา
 
1. นายจักรพงษ์  สุทธศิลป์
 
79 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายชานนท์  ปริศนา
 
1. นางนงลักษณ์  ณ น่าน
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. นางสาวนลินา  ใจเป็ง
 
1. นายอภิมุข  อินทชัย
 
81 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 40 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1. เด็กชายสิทธิชัย   มณีวรรณ
 
1. นายวิทยา   ดีแก้ว
 
82 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 28 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1. เด็กหญิงปัณณพร   นามไธสง
 
1. นายวิทยา  ดีแก้ว
 
83 ศิลปะ ขิม - หย่อง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงวิภาวดี  หัตถกอง
 
1. นางสาวชุติกานต์  หาญชนะ
 
84 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91.2 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1. เด็กหญิงชลดา   สำเนียงเย็น
 
1. นายวิทยา  ดีแก้ว
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงปรัศนี  อินต๊ะเสนา
 
1. นายสมบูรณ์  รูปกลม
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. นางสาวศลิษา  สว่างแสง
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
87 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 72.33 เงิน 22 โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไกลถิ่น
2. เด็กชายจักรพงศ์  บุราณรูป
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ขันแก้ว
4. เด็กหญิงฑุลิกา  สอนอ้อ
5. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญหลี
6. เด็กชายตะวัน  ลุงต่า
7. เด็กหญิงธัญชนก  วันต๊ะ
8. เด็กหญิงปาริฉัตร  พรมไชย
9. เด็กหญิงพลอย  ฟังช้า
10. เด็กชายพันธวัช  สะสม
11. เด็กหญิงรอฮานา  ดารามะ
12. เด็กหญิงวราภรณ์  หล้าปา
13. เด็กชายวัฒนพงษ์  ทิพราช
14. เด็กหญิงวัลวิษา  ไชยวงค์
15. เด็กหญิงสลิลญา  อัศดรกาญจน์
16. เด็กชายสหวุุธ  คำเรืองฤทธิ์
17. เด็กหญิงสุฑิตา  อินสวย
18. เด็กหญิงสุพัตรา  ขุนเพ็ง
19. เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์  สิทธิเจริญ
20. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  มัทกิจ
 
1. นางน้ำทิพย์  พิงคำขา
2. นายบุญคำ  คำนนท์
3. นางรุ่งนภา  ชุ่มเชื้อ
4. นายศุภสิทธิ์  ลือชา
5. นางเกษมศรี  บุตรสาร
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 89.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายกุลนันท์  สาทอง
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 76.5 เงิน 29 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายธวัตชัย  เสนาวงศ์
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78.33 เงิน 32 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงชญาณี  ศรีวังคำ
 
1. นางจินดา  วาดวงศ์
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  กระแสโสม
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายกุลนันท์  สาทอง
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 1. เด็กหญิงติธากูล  ขัติยะ
 
1. นางณัฐฑรินทร์  ไชยเจริญ
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.1 เงิน 14 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายธวัตชัย  เสนาวงศ์
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  กระแสโสม
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 22 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. นายอนุพงษ์  แดนชลธี
 
1. นายศิรชัย  ถิ่นวงษ์แย
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายกุลนันท์  สาทอง
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.76 เงิน 35 โรงเรียนบ้านม่วงยาย 1. เด็กชายปิยพนธ์  ชัยราช
 
1. นายกรณ์ทิพัช  ลิปไพรวัลย์
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  กระแสโสม
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กหญิงดรุณี  เคนจันทึก
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67.66 ทองแดง 42 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เง่าวีระกูล
 
1. นายศิรชัย  ถิ่นวงษ์แย
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.9 ทอง 14 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายธวัตชัย  เสนาวงศ์
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. นางสาวประภา  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวพริ้มเพรา  อะทะไชย
 
104 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงกิ่งนภา   ดู่อุ๊ด
2. เด็กหญิงชลธิชา   สุทธมงคล
3. เด็กชายชาญวิทย์   มูลดี
4. เด็กหญิงณัฐธิชา   มิสกุล
5. เด็กชายณัฐภัทร   หมื่นศรีภูมิ
6. เด็กหญิงณัฐวดี   ศรีอำคา
7. เด็กชายณัฐวุฒิ   บุญมา
8. เด็กหญิงธัญสุดา   แสนเขื่อน
9. เด็กชายนพฤทธิ์   ไชยปัญญา
10. เด็กชายนันทกานต์   เต็มกันทา
11. เด็กชายบรรพต   ธนะวดี
12. เด็กหญิงบัณฑิตา   จำปาฉิม
13. เด็กหญิงปัญญดา   รักดี
14. เด็กหญิงปานทิพย์   กิจวิริยะการ
15. เด็กหญิงปิยนุช   จันทรัง
16. เด็กชายพงศธร    ผิวคำ
17. เด็กชายพชร   ไกลถิ่น
18. เด็กหญิงพัชริกา   หรั่งทองหลวง
19. เด็กหญิงพัฒน์จีรภัค   เวียงยศ
20. เด็กหญิงพิกุลทอง   คุณาเทพ
21. เด็กหญิงพีราวรรณ   สีหลิ่ง
22. เด็กหญิงพีราวรรณ์   แก้วข้าว
23. เด็กหญิงภัสนันท์   บุญยรัตน์
24. เด็กชายภาณุวัฒน์   บุญสินชัย
25. เด็กชายภานุพงศ์   ดวงจินดา
26. เด็กหญิงวรารัตน์   ภูห้องเพชร
27. เด็กชายวัฒพล   ช่างเขียน
28. เด็กหญิงวันวิสาข์   สุเดชมารค
29. เด็กหญิงวาริณี   จันทร์มา
30. เด็กหญิงวิลาสินี   ณ น่าน
31. เด็กหญิงศุภิสรา   นะวะยศ
32. เด็กหญิงสุฑารัตน์   มาพิยะ
33. เด็กหญิงสุพิณช์สินี   ละหงษ์
34. เด็กหญิงสุภามาศ   ทองสุข
35. เด็กชายสุรเดช   แก้วมานะ
36. เด็กชายอภิรักษ์   อุดกันทะ
37. เด็กชายอัฑฒกร   เชื้อยูนาน
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์   โนวุฒิ
39. เด็กชายเดชมนตรี   หมอเก่ง
40. เด็กหญิงเอวา   มลาสิงห์
 
1. นางสาวจิราภรณ์   อักษรดิษฐ์
2. นางสาวจีรพร  ปัญญา
3. นายทรงศักดิ์  ทาคำวงค์
4. นายภานุมาศ  ยาไทยสงค์
5. นางสาวมยุรีย์  ราชเมืองมูล
6. นายมานิตย์  ถูนาแก้ว
7. นางศรีเวียง  ฟองอินทร์
8. นายอภิชาติ  อินทร์แก้ว
 
105 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายกุลนันท์  สาทอง
2. เด็กหญิงญานิศา  กองมงคล
3. เด็กหญิงดรุณี  เคนจันทึก
4. นางสาวทิพมาส  กองทอง
5. นายธนา  บัวติ๊บ
6. เด็กชายธวัตชัย  เสนาวงศ์
7. เด็กชายนราวิชญ์  ชูศรีนาค
8. นางสาวนันทิกา  โพธิ์ชื่น
9. นายบดินทร์ภาคร  อุปฮาด
10. เด็กชายปณวัฒน์  ปุเลนเต
11. เด็กหญิงปวีณา  สุบิน
12. เด็กหญิงปัญญาพร  รู้ครอง
13. นางสาวปัญญาพร  สุบิน
14. เด็กชายปิยะพงศ์  ทนันไชย
15. เด็กชายปิยะวัฒน์  ทุ่มสะกะ
16. นางสาวพรมนัส  เพ็งธรรม
17. นางสาวพรรณา  คำกิ่ง
18. เด็กหญิงพุธิดา  เวียนรอบ
19. เด็กชายภาคิน  ขยันแท้
20. เด็กชายภาณุวัฒน์  ไชยเลิด
21. เด็กหญิงรจรินทร์  ไชยสงค์
22. เด็กชายรัตนภูมิ  ปัญญาเผือ
23. นางสาวรุ่งอรุณ  มุตตา
24. นางสาววนิดา  ศรีคำ
25. เด็กหญิงวรัญญา  งามไข่น้ำ
26. เด็กหญิงวสุนันท์  เสนาวงศ์
27. นางสาววันเพ็ญ  ปิตาจันทร์
28. นางสาวศลิษา  สว่างแสง
29. เด็กหญิงศศิธร  แก้ววรรณา
30. นายสรพงศ์  จันทะเลิง
31. เด็กชายสากล  บุญเทียม
32. นายสุรชาติ  ธะนะ
33. เด็กชายอดิศักดิ์  แก้วไหล
34. นางสาวอนงค์รดี  เหล่ามาลา
35. เด็กหญิงอรพิน  เพิ่มไชยภูมิ
36. เด็กหญิงอัญชลิกา  ศรีมูล
37. เด็กหญิงเครือมาศ  ปานา
38. นายเดชา  เชิงน้ำ
39. นางสาวเพ็ญนภา  เพียรชอบ
40. นางสาวเสาวลักษณ์  กระแสโสม
 
1. นายคมกริช  จบศรี
2. นางจงจิต  พิลาน้อย
3. นายจักธกานต์  แดงสนั่น
4. นายจักรกฤษณ์  แดงสนั่น
5. นางดารุณี  สุตะวงค์
6. นางสาวนัฏรุจี  ทำของดี
7. นางสาวมัญชุศา  ฟังเร็ว
8. นางสุภาวดี  นามวงศ์
 
106 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกุลนันท์  ขันเมือง
2. เด็กหญิงกุลรัตน์  ขันเมือง
3. เด็กชายชลสิทธิ์  สุนทรา
4. เด็กหญิงญาดา  เดชมี
5. เด็กชายณัฐกิจ  เดชะนันท์
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิรสิทธิกาญจน์
7. เด็กชายรชฏ  ข่ายแก้ว
8. เด็กหญิงรัชธิดา  คำสม
9. เด็กชายศุภกิณฑ์  ธรรมโน
10. เด็กชายสิทธิ์ชล  สุนทรา
 
1. นางสาวนราวดี  วงค์ป้อ
 
107 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. นายคุณากร  อะโนมา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ดีแก้ว
3. นายทรนง  ธรรมวงศ์
4. เด็กชายธนภัทร  สุวรรณทา
5. เด็กหญิงพุทธลักษณ์  พินชัย
6. เด็กหญิงภัทรนันท์  ฟูแสง
7. เด็กหญิงภัทรภร  ไชโย
8. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  เขื่อนศิริ
9. เด็กหญิงศุจีภรณ์  ตะรุวรรณ
10. นายโยโซ๊ะ  อาซอง
 
1. นางสาวนราวดี  วงค์ป้อ
 
108 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 76 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกพร  หน่อคำหล้า
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วข้าว
3. เด็กหญิงลักษณ์สุดา  ยะปิ๋ว
4. เด็กหญิงศิรประภา  รื่นรมย์
5. เด็กหญิงสุชาดา  กองแก้ว
6. เด็กหญิงอภิญญา  เครือเถาว์
 
1. นางนงค์รัก  อินต๊ะศิลป์
2. นางพิสมัย  นามนาย
3. นางมาลี  จันทร์เสาร์
 
109 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 20 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงกำแพง  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงซ้ง  แซ่ท่อ
4. เด็กหญิงปิยนุช  ลีสวัสดิกุล
5. เด็กหญิงสุดา  แซ่ท่อ
6. เด็กหญิงเทีย  แซ่ท่อ
 
1. นายปุณณวัฒน์  โพธิ์คง
2. นางมนต์ธิดา  คำรังษี
 
110 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80.6 ทอง 14 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กหญิงกุ้ง  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงนภา  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงรัชนี  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่ว่าง
5. เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่ย่าง
 
1. นายปุณณวัฒน์  โพธิ์คง
2. นางมนต์ธิดา  คำรังษี
 
111 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 84.8 ทอง 18 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. นายธีรศักดิ์  ละอิง
2. เด็กชายสิทธิชัย  ใจซื่อตรงมากดี
3. เด็กชายสุริยา  แซ่ไป๋
4. เด็กชายอานนท์  แซ่พ่าน
5. เด็กชายอำนวย  ใจชอบดียิ่งสกุล
 
1. นางกนกวรรณ  เอกชัยพิทักษ์
2. นางศุภกร  ใจบุญมา
 
112 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 80.06 ทอง 10 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แซ่ท้อ
2. เด็กชายสถาพร  ประทีปวรนาม
 
1. นายชูวิทย์  พงศ์ศิริยานนท์
2. นายวีรวัฒน์  สิทธิโม่ง
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80.75 ทอง 31 โรงเรียนบ้านหลู้ 1. เด็กชายศรายุทธ  นุธรรม
2. เด็กชายสมศักดิ์  แซ่ฟุ้ง
3. เด็กชายเฉลิมชัย  แซ่ซ้ง
 
1. นายจำลอง  ทะพรม
2. นายสมรวย  ชะเต
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 35 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กชายวงศ์ชัย  เกษตรโสภาพันธ์
2. เด็กชายสมชาย  ซ่ว่าง
3. เด็กชายสุวรรณ  ยอดมณีบรรพต
 
1. นายขจรเกียรติ  สมควร
2. นายสถาพร  สุริยะชัย
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 43 โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. เด็กชายบริพันธ์  ธรรมวงค์
2. เด็กชายยสินธร  นวลแจ่ม
3. เด็กชายอนุชา  ธรรมวงค์
 
1. นายพิรุณ  โท่นขัด
2. นางศิริธนัญญา  โท่นขัด
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78.25 เงิน 38 โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กชายจักรินทร์  ลือชา
2. นายมนต์ชัย  สมควร
3. เด็กชายอดิศร  บุญศรี
 
1. นางสาวณัฐนิช  ไชยลังการ
2. นางสุมิตรา  ไชยลังการ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76 เงิน 24 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงฉัตรดาว  แซ่ลี
3. เด็กหญิงรัชนี  แซ่ลี
4. เด็กหญิงสุปรียา  แซ่ว่าง
5. เด็กหญิงหมี  แซ่ว่าง
6. เด็กหญิงอำไพพร  แสงแซ่
 
1. นางนิตยา  ขันทะ
2. นางพจนา  ธราพร
3. นางศุภลักษณ์  กันธปุก
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. นางสาวกัญญารัตน์  แซ่ลี
2. นางสาวจรียา  แซ่ลี
3. นางสาวสุจารี  แซ่ลี
4. นางสาวสุชาดา  แซ่มัว
5. นางสาวสุนันตา  แซ่ลี
6. นางสาวเดือนเพ็ญ  แซ่ลี
 
1. นางนิตยา  ขันทะ
2. นางพจนา  ธราพร
3. นางศุภลักษณ์  กันธปุก
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81.2 ทอง 40 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กหญิงพกาวรรณ  ชัยบุรีโอภาส
2. เด็กหญิงพัชรพร  โภคจรัสสุนทร
3. เด็กหญิงรุจิตา  บุดดี
 
1. นางสาวฐนิชา  คำมะวงศ์
2. นางสาวรำไพวรรณ  อินเทพ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 18 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงจิรัญญา  แสงศรีจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์  อะโนมา
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  อะโนมา
 
1. นางสาวปิยกานต์  กาสอน
2. นางสาวสาริกา  ธรรมรักษา
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 82 ทอง 27 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กชายกุมภนันท์  ญาติวานิชรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงฉ่ามือ  เบเช
3. เด็กชายธนโชติ  อัศวขจรเกียรติ
 
1. นายเจนจบ  จันต๊ะคาด
2. นายเอนก   เทพยศ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.6 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ทาเนตร
2. นางสาวณัฐฌา  วงษ์คำ
3. นางสาวนุสชบา  จอมวงศ์
 
1. นางตติยา  นพวงศ์
2. นายสัญญา  นพวงศ์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ติยะธะ
2. เด็กหญิงจริยา  วงศ์ผา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญเจิง
 
1. นางสาวปิยนุช  ศิริธาราธิกุล
2. นางเกศสุดา  ไถงตระกูล
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง 22 โรงเรียนบ้านหลู้ 1. เด็กหญิงดุสิตา  เล่าหาพิพัฒน์
2. เด็กหญิงสุธิดา  อมตชีวานนท์
3. เด็กหญิงอรพินธ์  หิรัญนพรัตน์
 
1. นางจีราวัลย์  รวมจิตร
2. นางวราภรณ์  แก้วแพร่
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  นวลใส
2. เด็กหญิงอธิศรา  บุญโยง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปันทะยม
 
1. นางสาวอารีย์  จินะราช
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านสันป่าบง 1. เด็กหญิงธนัญญา  ประกาสิทธิ์
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ปันจี้
3. เด็กหญิงเสาวรส  วงศ์เวียน
 
1. นางกรองกาญจน์  เปรมประเสริฐ
2. นางอำไพ  วงศ์ขัติ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.5 ทอง 22 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงศัณสนีย์  แซ่ฟ่า
2. นางสาวสารินีย์  ศรชัยปัญญา
3. เด็กหญิงเน้ง  แซ่ท่อ
 
1. นางจงกลณี  ท้าวราช
2. นายภิชัย  ยาวิเลิง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมศรี
2. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  เป็กธนู
3. เด็กหญิงสวิกา  นันไชยกัน
 
1. นางวิไลวรรณ  เขียวอ้าย
2. นางสาคร  ไชยชนะ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.4 ทอง 15 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กชายทศพล  มนัสมโนธรรม
2. เด็กชายนฤเบศน์  แซ่เห้อ
3. เด็กชายวิชัย  โชคขจรไพศาล
 
1. นางนิภา  สุขเกตุ
2. นายมนตรี  สุขเกตุ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77.2 เงิน 11 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย 1. เด็กหญิงนันทิดา  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงยุวดี  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวธันวาลักขณ์  ช่างปัด
2. นางสาวสร้อยสุวรรณ  โรงสะอาด
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 55.2 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กชายธนศักดิ์  แซ่ลี
2. เด็กชายบุญดี  ยอดมณีบรรพต
 
1. นายชัยพร  กันศรีเวียง
2. นายสายันห์  ขิใสยา
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กชายเย้  แซ่ย่าง
2. เด็กชายเวหา  เกียรติชัยงาม
 
1. นางนิชานาถ  นิตย์ด่านกลาง
2. นายสฐากูร  จำรัส
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กาวิจันทร์
2. เด็กชายอัครพนธ์  ไกลถิ่น
 
1. นายทัศนัย  คำมีผล
2. นางไอลดา  คำมีผล
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กหญิงจันจิรา  แซ่เล่า
2. เด็กชายสาธิต  แซ่ว่าง
 
1. นางนวลจันทร์  อุทธิยา
2. นายสายันห์  ขิใสยา
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายดนุรุจน์  สุนันต๊ะ
2. เด็กชายนฤเทพ  ฟังเร็ว
 
1. นายทัศนัย  คำมีผล
2. นางไอลดา  คำมีผล
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. เด็กหญิงมณฑิชา  ธรรมวงค์
2. เด็กหญิงเณรัญญา  ธรรมวงค์
 
1. นางชนนิกานต์  นันทราช
2. นางเกศินีย์  ไชยชนะ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74.4 เงิน 10 โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ธนู
2. เด็กชายณัฐกร  แปงถา
 
1. นายทัศนัย  คำมีผล
2. นางไอลดา  คำมีผล
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เจนพบชีวัน
2. เด็กชายอวิรุทธ์  อัครภานุสร
 
1. นางสาวจงรัก  กาญจนกัญโห
2. นายฉัตรชัย  วิสามารถ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายหัสวรรษ  มูลมี
2. เด็กชายเอกรินทร์  อิ่นคำ
 
1. นายทัศนัย  คำมีผล
2. นางไอลดา  คำมีผล
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 1. นายกิตติภพ  สายเลาคำ
2. เด็กชายวิศรุต  ไชยบุญเรือง
 
1. นายศราวุฒิ  เมืองมาหล้า
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายชัชพงศ์  ทองศรี
2. เด็กชายยอง  คำมงคล
 
1. นางสาวดารวีร์  พันชา
2. นายวิรุต  นิพัทธ์สกุล
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 73.8 เงิน 17 โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) 1. เด็กชายกรวิทย์   สวัสดี
2. เด็กชายณุธิชา  ตาสิทธิ์
3. เด็กชายธนกร  แก้วหล่อ
 
1. นางสาวอุษณีย์  มาลัยวัลย์
2. ว่าที่ร้อยตรีเรวัฒน์  คำแผ่นชัย
 
143 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 84 ทอง 22 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายทรัพย์ทวี  นำภา
 
1. นางสาวปภาดา  เปี่ยมประสงค์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 81.8 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  อุดมดุษฎี
 
1. นางยุพา  ตินารี
 
145 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงอภิญญา  ไชยลังการ
 
1. นางยุพา  ตินารี
 
146 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 37 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กชายณัฐปคัลภ์  วิรัตน์เกษม
 
1. นางสาวสุจิตรา  สิถิระบุตร
 
147 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 31 โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1. เด็กหญิงเบญญาภา  รัตนมณี
 
1. นายสิทธิพงษ์  โกศิลป์
 
148 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. นางสาวนลินา  ใจเป็ง
 
1. นางวรรณทณี  ทำสวย
 
149 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79.8 เงิน 29 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กชายณัฐวรรธ  จิรกุณาธาร
 
1. นางดัชนี  สิทธิโสภา
 
150 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.8 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. นางสาวทิชากร  วงค์ชัย
 
1. นางณัฐชยา  แพงสกุล
 
151 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   กิจธุระ
 
1. นางกมลทิพย์  แก้วบุญเสริฐ
 
152 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ฉ.เจริญผล
 
1. นางยุพา  ตินารี
 
153 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. นายจารุกิตติ์  เหล่ากาวี
2. เด็กหญิงรัชชา  สุใจบาน
3. นางสาวอรญา  รู้คิด
4. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  อินทร์หลง
5. นายอัษฎาวุธ  ธนะคำ
 
1. นางสาวดวงมณี  นันติ
2. นายยุติธรรม  ธรรมโม
 
154 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 83.18 ทอง 20 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กหญิงกุลดา  ยอแยะ
 
1. นางนันทวรรณ  กิตติธัชสกุล
 
155 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงวิไล  จูตอง
 
1. นางสาวสุภรณ์ทิพย์  สร้อยสุวรรณ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 21 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กชายกฤตภาส  อุ่นหล้า
2. เด็กหญิงทัศนันท์  อุปนันท์
3. เด็กชายนรากร  จันทร์แก้ว
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ผ่องมณี
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เสริมสายพิศ
6. เด็กชายวัฒนรัตน์  ถิ่นนอก
 
1. นางฐิติรัตน์  คำเหลือง
2. นายพิพิธ  ตั๊งวิบูลย์ชัย
3. นางศิรดา  เกตุแก้ว
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 59.5 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กชายจำนง  แซ่ว่าง
2. เด็กชายธีรพงษ์   แซ่ย่าง
3. เด็กชายวรชิต  แซ่ย่าง
4. เด็กชายวิวัฒน์  เตชะเลิศพนากุล
5. เด็กชายสรวิศ  แซ่ท่อร์
6. เด็กชายอนุชา  พฤกษาชาติ
7. เด็กชายอุดมศักดิ์  แซ่ย่าง
8. เด็กชายเดชวิทย์  แซ่ฟ้า
 
1. นายประสิทธิ์  ณ ลำปาง
2. นายยงยุทธ  วุฒิ
3. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์  สยาม
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78 เงิน 29 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เกสรพิทยาพงษ์
2. เด็กชายธนู  แซ่หว้า
3. เด็กชายวิชัย  แซ่เฮ่อ
4. เด็กชายสุกรรณ์  วงศ์บุญชัยเลิศ
5. เด็กชายอดิศร  แซ่ไฮ้
6. เด็กชายเจริญศักดิ์  แซ่ซ้ง
7. เด็กชายเลาเพียะ  แซ่เฮ้อ
8. เด็กชายแสงชัย  แซ่กือ
 
1. นายธนงเดช  กรรณิกา
2. นายปรเมธ  สมบูรณ์
3. นายวีระศักดิ์  น้อยหมอ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 85.49 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุธีวราพล
2. นางสาวธิดารัตน์  มาลา
3. นางสาวน้ำฝน  อุตะมะ
4. นางสาวพิมพกานต์  หลวงปัน
5. เด็กหญิงพิมพ์ศิลป์  ไฝ่เอ้ย
6. นางสาววนิดา  ปัญญา
7. นายวัชระพงษ์  ออนสา
8. เด็กหญิงวาสิตา  ปันสม
9. เด็กหญิงวิดารัตน์  สุธีวราพล
10. เด็กชายสุทธิพงศ์  พุ่มพวง
 
1. นายพนม  ปงกา
2. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
3. นายเสริม  ขรรค์ชัย
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 5.3 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. นางสาวจารณี  แซ่ว่าง
2. นางสาวประภา  แซ่ว่าง
3. เด็กชายศุภกิจ  แซ่ว่าง
4. นายสุรีวงศ์  แซ่หาญ
5. นายอนันต์  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวศศิทร  แวงวัน
2. นางสาวอัญชลี  บุญธิดา
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 1. เด็กชายชยุต  แซ่ม้า
2. เด็กชายชัชพล   จิรวัชราวีรสกุล
3. เด็กชายภานุเดช  แซ่จ๋าว
4. เด็กหญิงรสจริณ  พิชัยยา
5. เด็กหญิงลลิตา   แซ่เฮ้อ
6. เด็กชายวรัณรัตน์  ไข่แก้ว
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่มัว
8. เด็กหญิงหงส์จันทร์  ลักษณะสุข
9. เด็กหญิงองรุ่งฤทัย  ภูมิงามไพร
10. เด็กชายอนุชา  ทรงสิทธิเจริญ
11. เด็กชายอลงกรณ์  วิเศษ
12. เด็กหญิงแซ่จ๋าว  แซ่ลี
 
1. นายบุญธรรม  บุญธรรม
2. นางภิมรพรรณ  คุ้มพงษ์พันธ์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78.5 เงิน 14 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กหญิงปานฤทัย  หล่ายโท้
2. เด็กหญิงศิริบูรณ์  บัวอินทร์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไชยชมพล
 
1. นางยุพา  ชาสมบัติ
2. นางสุชาดา  ปานกลาง
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เมืองอินทร์
2. นางสาวทัตพิชา  วงศ์เนตร
3. นางสาวพิมพร  ธิโนชัย
 
1. นางชญานิตย์  เภารัตน์
2. นางตติยา  นพวงศ์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 85.71 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายทรัพย์ทวี  แสงเพชร์
2. เด็กชายสิทธิชัย  ทรงสิทธิเจริญ
 
1. นางจันทิรา  ศิริเวช
2. นางภารดี  รูปศรี
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 87.59 ทอง 6 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กชายคันฉัตร  สุทธมงคล
2. เด็กชายณัฐพงศ์  จงสุวรรณไพศาล
 
1. นางกมลทิพย์  แก้วบุญเสริฐ
2. นางสาวนภัทร  สอนศรี
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 37.64 เข้าร่วม 32 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงวริษา  รักนา
2. เด็กหญิงศศิธร  หารจริง
 
1. นางสาวดวงมณี  นันติ
2. นางทัศนีย์  รู้ยาม
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 25.18 เข้าร่วม 40 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กชายศรัณย์  วันไชยธนวงศ์
2. เด็กชายเอกวัฒน์  สมโภช
 
1. นางสาวดวงจันทร์  ภูกาบิน
2. นางบรรจง  วรรณชัย
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงกุสุมา  ใจหนัก
2. เด็กหญิงโยทกา  รำวง
 
1. นางอรญา  พรหมใจ
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 1. เด็กหญิงปิยานุช  กมลาสน์โกมล
2. เด็กหญิงวิไล  แซ่ซ้ง
 
1. นายดิเรกฤทธิ์  รักษาศิลป์
2. นางพิมพ์พัฑรา  เมืองอินทร์
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายชนัญญู  ศิริวัฒน์ตระกูล
 
1. นางสาวเกศรา  หน่อแก้ว
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 1. เด็กหญิงอนุธิดา  สิงห์ต๊ะน๊ะ
 
1. นายกรุง  ทาโน
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 1. เด็กชายธวัชชัย   แซ่ม้า
 
1. นางพิมศรี  ยาดี
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงพัชนี  ธนันวรโชติสกุล
 
1. นางชฎาพร  ชัยธวัชนันท์
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กชายณัชภัค  เมืองอินทร์
 
1. นางศรีเวียง  สุขทัย
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กหญิงอรยานี  พรมใจ
 
1. นางสาวขวัญทิชา  วรพัฒน์
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 1. เด็กชายวัชรินทร์  สายเรือนทอง
 
1. นางคะนึงนิจ  ปันทะยม
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านร่องกอก 1. เด็กชายวุฒิชัย  สองสีใส
 
1. นางนิตยา  ใจวัง
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80.5 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุญหนัก
2. เด็กชายวีรวุฒิ  วนาพงษ์สกุล
3. เด็กหญิงอำไพพร  เล่าหวู่
 
1. นางวชิราภรณ์  จันวัน
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. นางสาวจุฑาทิพย์  แซ่ซ้ง
2. นางสาวดวงนภา  แซ่ฟ่า
3. เด็กหญิงไมลี  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวนฤมล  สมวุฒิ
2. นางสาววิจิตรา  ภูติโส
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงรัตนา  ยองเพชร
2. เด็กชายวิรัตน์ชัย  แซ่เท่า
 
1. นายนิคม  อินต๊ะวงค์
2. นางศุจินันท์   ปาระมี
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.5 เงิน 17 โรงเรียนบ้านดอนแยง 1. เด็กชายประกฤษฎิ์  แสนอินทร์
2. เด็กชายพัชรพล  ทะรินทร์
 
1. นายชวลิต  คำแปง
2. นายเฉลิมเกียรติ  ธุระกิจ
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.5 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงพรพิมล  อินต๊ะเสน
2. เด็กชายศดิศนนท์  รักสนิท
 
1. นางวชิราภรณ์  จันวัน
2. นางสาวสายสวาท  เหลี่ยมพันธุ์
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.7 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงจงจิตร  แซ่ลี
2. เด็กชายธีรพัทร  วงค์ชัย
3. เด็กหญิงนัทนันท์  แสงสุดสาย
4. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  แซ่เท่า
5. เด็กหญิงศรีวิไล  รักษ์คีรีเขต
6. เด็กชายสมชาย  แซ่เล้า
7. เด็กชายสุวัฒน์ชัย  อมตชีวานนท์
 
1. นายศักดิ์สยาม  กันแก้ว
2. นางศุจินันท์   ปาระมี
3. นายสวัสดิ  แสงงาม
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงนิชิดา  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงสุรัมภา  แซ่ย้า
3. เด็กหญิงอรสา  ลีลือสาย
 
1. นางดาริกา  ชัยวรรณะ
2. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงสุพรรณี  อุดมพนาวัลย์
2. เด็กหญิงสุวิมล  แซ่เห้อ
3. เด็กหญิงแสงระวี  แซ่ลี
 
1. นางสาวปนัดดา  วงศ์ชัย
2. นางพจนา  ธราพร
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 1. เด็กชายธนพล  จินนะรัตน์
2. เด็กชายอัศนัย  ไชโย
3. เด็กชายเอกสิทธิ์   เขียวขัน
 
1. นายพิรมณ์  วงศ์ชัย
2. นายสมบัติ  กาติ๊บ
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 1. เด็กชายกุลวัชร  เก้าเมือง
2. เด็กชายศักรินทร์  สอนทะวัง
3. เด็กชายอรัญ  อุบล
 
1. นายพิรมณ์  วงศ์ชัย
2. นายสมบัติ  กาติ๊บ
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. นางสาวกิ่งแก้ว  บุญคุณบรรพต
2. นางสาวพรสวรรค์  แซ่ลี
3. นางสาวสุดทิวา  แซ่เห้อ
 
1. นางสาวปนัดดา  วงศ์ชัย
2. นางพจนา  ธราพร
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงจารุณี  แซ่ลี
2. เด็กหญิงพัชรา  เชาว์ลีวัฒน์
3. เด็กหญิงสุดา  แซ่เห้อ
 
1. นางนิตยา  ขันทะ
2. นางพจนา  ธราพร
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 19 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1. เด็กชายกิตตินันท์   คำสะอาด
2. เด็กชายนันทนัช   เจริญสุข
 
1. นางสาววราภรณ์   ส่องแสง
2. นางวันทนา  ยงยืน
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 21 โรงเรียนพระกุมารเยซูเชียงของ 1. เด็กชายนัฐพงษ์  รัตนสรณ์
 
1. นางสาวบุญญรักษ์  อิ่มประสงค์
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. นายประทีป  แซ่เฮ้อ
2. นายสมพงษ์  แซ่ซ้ง
3. นายสุชาติ  แสงหว้า
 
1. นายภาณุพงษ์  จันระวัง
2. นายเอนก  เทพยศ
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กหญิงบูก๋า  มาเยอะ
2. เด็กชายวัชรินทร์  กมลาสน์โกมล
3. เด็กหญิงอาทิตยา  หมื่อแล
 
1. นายนรินทร์  ศรีวิชัย
2. นายเอนก  เทพยศ
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 1. นายอภิวัฒน์  แสงทอง
 
1. นางสายพิน  ปาระมี
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กหญิงสุริยาพร  บุญเป็ง
 
1. นางฐิติรัตน์  คำเหลือง
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.2 ทอง 6 โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กชายสุนทร  พลยุทธศาสตร์
 
1. นายกิตติพงษ์  ใจอารีย์
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.4 ทอง 15 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 1. เด็กชายศฎายุทธ  เรียงยาย
 
1. นางพรนภา  แซ่อึ๊ง
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 1. เด็กชายยศวริศ  ทรายก๋อง
 
1. นางพรนภา  แซ่อึ๊ง
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78.8 เงิน 11 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  สิงทอง
 
1. นางพรนภา  แซ่อึ๊ง
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 77.6 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายมงคล  แย้มโคกสูง
 
1. นางสายพิมพ์  หมุดปิน
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายธวัชชัย  อมตชีวานนท์
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงรักตาภา  แซ่ลี
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  แม่เย็น
5. เด็กหญิงสุธิดา   มนต์สวรรค์
6. เด็กหญิงเชง  แซ่ลี
 
1. นางสาวจอมขวัญรพี  แสนหอม
2. นางอธิษฐาน  เชาว์รัตนประภา
3. นางอรวรรณ  เมฆทวีป
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงยาย 1. เด็กชายเอกภพ  ควรทอง
 
1. นายกิตติคุณ  บุดดี
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กชายอาทิตย์  วงค์ชัย
 
1. นางแสงจันทร์  แสงเพชร
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงพัชรา  เชาว์ลีวัฒน์
 
1. นางนิตยา  ขันทะ
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงรุจิรา  อินงาม
 
1. นางชนม์ณัฐนันท์  ฤทธิ์วิเศษ
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงมาลัย  แซ่วือ
2. เด็กหญิงมาลี  แซ่วือ
3. เด็กหญิงราชนี  แซ่โซ้ง
4. เด็กหญิงสุจิตรา  แซ่โซ้ง
5. เด็กหญิงสุดาทิพย์  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงเจอ  แซ่วือ
7. เด็กหญิงเพ็ญพิมล  แซ่ว่า
 
1. นางกฤตพร  สัมพันธสิทธิ์
2. นางพรวิไล  ไล่
3. นายสุรชัย  ธรรมเสนา
 
207 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 84 ทอง 28 โรงเรียนบ้านชมภู 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินต๊ะเสนา
 
1. นางวีรญา  ก้อนคำ
 
208 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ชื่นใจ
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  จะอู
3. เด็กชายเจ  แซ่ว่าง
 
1. นายธิดารัตน์  ฮงประยูร
2. นางศรัญญา  อินต๊ะสงค์
 
209 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กหญิงกุลศลิน  ทิพยมาตย์
2. เด็กหญิงศิวนาถ  กระแสโสม
3. เด็กหญิงสิริยากร  คนห้วย
 
1. นางจงจิต  พิลาน้อย
2. นางดารุณี  สุตะวงค์
 
210 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ - - - โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. นางธิดารัตน์  ฮงประยูร
 
 
211 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายสมลักษณ์  สมจิตต์
 
 
212 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. นางสาวสายสวาท  เหลี่ยมพันธ์
 
 
213 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 1. นางนงคราญ  ชัยพงษ์
 
 
214 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. นางยุพา  ตินารี
 
 
215 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. นางกันธณา  ศิริมังคลากุล
 
 
216 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. นางศิริพร  ด่านบุญเรือง
 
 
217 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - - - โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. นายวินัย  บุตรพรม
 
 
218 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. นายอนุศักดิ์  ฮงประยูร
 
 
219 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ บูรณาการ - - - โรงเรียนอนุบาลเชียงของ    
220 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. นางศิริพร  อินต๊ะปาน
 
 
221 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. นางพิมพิลา  ตุ้ยสืบ
 
 
222 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. นางจารุวัลย์  จินะราช
 
 
223 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. นางจันทิรา  ศิริเวช
 
 
224 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. นายไพรัตน์  คำปา
 
 
225 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. นางอโนพร  สาระคนธ์
 
 
226 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. นางสาวอารีย์  จินะราช
 
 
227 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. นางสาวนราวดี  วงศ์ป้อ
 
 
228 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. นายไมตรี  ยาละ
 
 
229 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. นายอัครเดช  ยมภักดี
 
 
230 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนอนุบาลเชียงของ