สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 69.6 ทองแดง 21 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 1. เด็กชายสวิตต์  แปงเรือน
 
1. นางนิรมล  ตุงเครือคำ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 73.8 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สลีวงศ์
 
1. นางเกษสุดา  ดำรงศิริกุล
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงพลอย  บุญศรี
 
1. นางพรสวรรค์  เขียวไวย์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  อุดทา
 
1. นางเกษราภรณ์  จัดของ
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง 32 โรงเรียนบ้านป่าเป่า-ป่าซางน้อย 1. เด็กหญิงเอมวิกา  อุ่นอินต๊ะ
 
1. นางศิริเพ็ญ  โลกคำลือ
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 21 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) 1. นางสาวดาริกา  แสนทายก
 
1. นางสมจิตร  ไชยปัน
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.5 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ 1. เด็กชายธนากร  จันทร์เงิน
 
1. นางอาภรณ์  ชาญประเสริฐพร
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 1. เด็กหญิงปริยาภัทร   ชัยพินิจ
 
1. นางมัทนา   หอมนาน
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 24 โรงเรียนบ้านสันทราย(แม่สาย) 1. เด็กหญิงปิยะพร  สิงห์แก้ว
 
1. นางสุพิน  กนกทิพย์
 
10 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 67.6 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงกชพร  พรหมจันทร์
2. เด็กชายพีรดนย์  มูลศรี
 
1. นางธนัชพร  สุดห้าว
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านสันทราย(แม่สาย) 1. เด็กหญิงนวล  จันตา
2. เด็กหญิงพิม  บุญดา
 
1. นางสาวชนัญชิดา  มนีรัตนากุล
2. นางสุพิน  กนกทิพย์
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง 19 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงวนิดา  นามแก้ว
 
1. นายสมชาย  ปิยะดา
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 31 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพรหมวิหาร 1. เด็กหญิงอำพร  เสนาวงค์
 
1. นางมัชฌิมา  สุตาศิลป์
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 1. นายอาตี  เบียวเช
 
1. นายพิพัฒ  พรมหาลา
 
15 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพรหมวิหาร 1. เด็กหญิงคำอ่อน  ไทยใหญ่
2. เด็กหญิงมล  นามใส่
3. เด็กหญิงหอมนวล  คำอ่อน
 
1. นางมัชฌิมา  สุตาศิลป์
2. นางสาวเกษร  จินดาธรรม
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  บุญมา
2. เด็กชายนิรุธ  ต๊ะสมบัติ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เพชรเขมา
 
1. นายเชน  จินดาคำ
2. นายเนติวิทย์  วิชา
 
17 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 1. เด็กหญิงวรัญญา   ภักดี
2. เด็กหญิงวรินพร   สารรัตน์
 
1. นายจรูญ  ปาต๊ะ
2. นายธงชัย  ตุลา
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 1. เด็กชายยอดชาย  อิ่นนาย
2. เด็กชายอาทิตย์  มัฆวาฬ
 
1. นายบรรหาญ  ปันทะนัน
 
19 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านปางสา 1. เด็กชายปฏิพล  กมลคุณัชญ์
 
1. นางพรนัชชา  ราชคม
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 1. เด็กชายสมคำ  นามปั๋น
 
1. นางสาวชไมพร  จิตอารี
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 36 โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 1. เด็กชายบุญญรัตน์  หมื่นอินทร์
 
1. นายศุภชัย  เขื่อนเพชร
 
22 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนมานิตวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้ววิชิต
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  จันทร์อ้าย
3. เด็กชายภานุพงษ์  ถ้ำสุทะ
 
1. นางรสวดี  แสนธนโชคชัย
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงฉันทนา  แซ่ฟ่าน
2. เด็กหญิงณัชรินทร์  พานพิชัย
3. เด็กหญิงอนัญญา  ปงก๋องแก้ว
 
1. นางฐิตาภัทร  คำภาสี
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมมาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงมยุรี  โตตาคำ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนศักหาญ
3. เด็กชายเตชินท์  มะลิดง
 
1. นางวันดี  ริยะสาร
2. นางอนัญญา  นันชา
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.5 เงิน 34 โรงเรียนบ้านรวมใจ 1. เด็กชายจะมู  จะนู
2. เด็กชายสมชาย  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงไกฉี  แซ่หลี่
 
1. นางสาวจิราภรณ์  บั้งเงิน
2. นางอนัญลักษณ์  อินทะนู
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 68.2 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านป่าซางงาม 1. เด็กชายณัฐวี  ดีนุ
2. เด็กชายนธพล  ตองติ๊บแดง
3. เด็กชายนพดล  ต๊ะปูลิง
 
1. นางปิยะมาศ  ภูเขียว
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายทวิช  ยวงคำ
2. เด็กหญิงเวณิกา  นามสม
3. เด็กชายเอกภพ  แซ่ว่าง
 
1. นางกัลยา  สิทธิประเสริฐ
2. นางบุษบา  ทะนันชัย
 
28 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 74.4 เงิน 34 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1. เด็กชายชนาภัทร  สีเขียว
2. เด็กชายณัฐกิตต์  อนุ
3. เด็กชายภวัต  ถิระกิจธนขจร
 
1. นางสาวอมรนารี  ปินปันคง
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนศึกษาแม่สะแลป 1. เด็กหญิงจันทิมา  เยลุ่ม
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงหมี่ก่า  เชกอง
 
1. นายอดุลย์เดช  กรงทอง
2. นางเปรุวรรณ  กรงทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.6 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านร่องบง 1. นางสาวเมนี  งียุง
2. เด็กชายโชคชัย  คำปินตา
 
1. นายธวัชชัย  แอนโก
2. นางสาววิไลพร  ใหม่อินต๊ะ
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 62.8 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย 1. เด็กชายวันชนะ  ดาวัน
2. เด็กหญิงสุมินตรา  แรงจินะ
 
1. นางฉันทนา  คำหอม
2. นางสาวแสงเพียร  ชุมปวน
 
32 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 65.27 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายทศพล  คำงาม
2. เด็กชายสามสี  นายโง่ย
 
1. นายทักษกร  กิ่งแก้ว
2. นางศิริขวัญ  นามหนวด
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 41.62 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายจางฟุ  ลาหู่นะ
2. เด็กชายนิรวิชญ์  แซ่หวู่
 
1. จ.ส.อ.มงคล  ปงคำเฟย
2. นายมงคล  คุณทรงแสน
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 50.9 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 1. เด็กชายกายสิทธิ์  เสรีสวัสดิ์ศรี
2. เด็กชายไชยทิศ  ผาเดื่อบริสุทธิ์
 
1. นายวีระพงษ์  ภิมาลย์
2. นายโกวิทย์  ไชยสิทธิ์
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 57.08 เข้าร่วม 10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 1. เด็กชายชัยกรณ์  มาเยอะ
2. เด็กชายสมชาย  หมื่อโป
 
1. นางนงลักษณ์  ภิมาลย์
2. นายวีระพงษ์  ภิมาลย์
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 52.09 เข้าร่วม 14 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ 1. เด็กชายพลธกร  ใหม่ชมภู
2. เด็กชายอนาวิล  สุวรรณภากร
 
1. นางสาวนงเยาว์  กาบขิง
2. นายเนติวิทย์  วิชา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ชัยวงค์
2. เด็กหญิงน้ำหวาน  กันทะวงค์
3. เด็กหญิงน้ำหวาน  นาใจ
4. เด็กหญิงพรทิพย์  คำป่าง
5. เด็กหญิงลักษิกา  บุญธรรม
 
1. นางทรรศนีย์  วิเชียร
2. นางศรีพรรณ์  ปาระมี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74.1 เงิน 27 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 1. เด็กหญิงกฤติยา  สุรวงค์
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีภิรมย์รักษ์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินต๊ะขัด
4. เด็กหญิงสมพร  อุ่นเรือน
5. เด็กหญิงสุนิสา  แสงคำลือ
 
1. นางทรรศนีย์  วิเชียร
2. นางศรีพรรณ์  ปาระมี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.4 เงิน 33 โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  แปงเงิน
2. เด็กหญิงบัวผัด  แสนข่าย
3. เด็กหญิงมารีย์  จะตุ๊
4. เด็กหญิงวาสนา  จอมเอ้ย
5. เด็กหญิงสายฝน  แซ่จัง
 
1. นางวันดี  สมรัตน์
2. นายโยธิน  ปินทรายมูล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 40 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อุ่นนันกาศ
2. เด็กชายดำรง  หวง
3. เด็กหญิงปนิตา  ผ่องใส
4. เด็กชายพรชพล  ดงปาลี
5. เด็กชายสิทธิโชติ   เขื่อนคำแสน
 
1. นางสุพัตรา  บุญสัมฤทธิ์ผล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงกรกนก  นาใจ
2. เด็กชายนัฐพล  วงค์เอ้ย
3. เด็กหญิงน้อย  ใจดี
4. เด็กหญิงศิริพร  วงศ์วรรคำ
5. เด็กหญิงสายสุนีย์  คำอ้าย
 
1. นายพัตร์ฐพนธ์  สิริวรรณะ
2. นางสุมณฑ์รัศมิ์  สิริวรรณะ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 25 โรงเรียนบ้านสันทราย(แม่สาย) 1. นางสาวธนพร  ตั้งอุดมกาญจน์
2. เด็กหญิงบุณฑริกา  มั่นศิลป์
3. นางสาวผกามาศ  กันทะวงศ์
4. นายพิทักษ์  สุภา
5. เด็กหญิงศิรินภา  แสนสลี
 
1. นางสาวชนัญชิดา  มนีรัตนากุล
2. นางอำพัน  ดวงแก้ว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 74.7 เงิน 24 โรงเรียนบ้านจะตี 1. เด็กชายชัยยศ  เมอแล
2. เด็กหญิงมาลี  ลาหู่นะ
3. เด็กหญิงวันดี  แยเปียง
4. เด็กชายสมชัย  จะลา
5. เด็กหญิงอรพิน   อภิสิริลาภ
 
1. นายขวัญชัย  แก้วลังกา
2. นางสาววารณี  แก้ววงศ์ษา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลาภประเสริฐโสภณ
2. เด็กหญิงจตุพร  นามแสง
3. เด็กหญิงนิตยา  สุทธิเดช
4. เด็กหญิงรัตนาพร  นามยี่
5. เด็กหญิงสิริพร  บัวแก้ว
 
1. นางสาวประภาศรี  กุศล
2. นางสาวพรพินารี  บ่อคำ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงการะเกด  
2. เด็กชายคำ  ซอน่า
3. เด็กหญิงณัฐนันท์   วิริยะ
4. นางสาวดลฤดี  แซ่หลู่
5. นางสาวนารีรัตน์  มาเยอะ
6. เด็กชายนิธิกร  กู่คำ
7. นางสาวปานตะวัน  กุลศรีทวีปัญญา
8. นางสาวพรรณี  พูดือ
9. นางสาวสุภาภรณ์  เลเชกุ
10. นางสาวสุวิมล  ขจรทวีไพศาล
11. นางสาวอัญชลี  มาเยอะ
12. นางสาวอาตอ  เปเซีย
13. นางสาวอาพอ  เยอะหมื่อ
14. นางสาวอาหมี่   เชอหมี่
15. นางสาวอาเบีย  เยซอกู่
16. นางสาวอาเป่าเหมย  แซ่จัง
 
1. นางจันทร์ศิริ  ช่างเขียน
2. นางสาววรารัตน์  อิ่นแก้ว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 76.2 เงิน 26 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายกมล  นามรอด
2. เด็กชายกิตติธัช  ปัญญาเฉียบ
3. เด็กหญิงถิรณิชา  สร้อยจิ่ง
4. เด็กหญิงทัศนีย์  คำเฮือง
5. เด็กชายธนวินท์  มณีเดชาจินดา
6. เด็กชายธวัชชัย  หนอยตาล
7. เด็กหญิงนัทดา  แสงนุ้ย
8. เด็กหญิงนิตยา  เตจ๊ะเปง
9. เด็กหญิงนิราพร  แสนเหลียว
10. เด็กหญิงน้อย  จะทอ
11. เด็กหญิงพิมพาพร  นามคำ
12. เด็กหญิงมณีนุช  คำจุ่ม
13. เด็กหญิงศิริพร  สวยสกุล
14. เด็กชายสนธยา  จ้อยนุแสง
15. เด็กชายสุพจน์  แซ่หย่าง
16. เด็กชายอนุชา  กังสดาจบรรพต
17. เด็กหญิงอารียา  แซ่เหมย
18. เด็กหญิงเจนจิรา  บัวแก้ว
19. เด็กหญิงเปง  คำใส
20. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  กันทรทิต
 
1. นายธีรวัฒน์  วังแสง
2. นางสาวประภาศรี  กุศล
3. นายพีรกร  สมคำ
4. นางศรีจันทร์  กันทะนะ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.4 ทอง 13 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1. เด็กหญิงรัชนิดา  แสนศรี
 
1. นางสาวเฌอกัญญ์  อินทนิล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 27 โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เยลุงกู่
 
1. นางจันทร์จุรี  พรมจันทร์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.9 ทอง 30 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  แซ่ลี
 
1. นางสาวนารีลักษณ์  ศรีบุญเรือง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 87.2 ทอง 21 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงณัชาภัทร  สวนทา
2. เด็กชายอำนาจ  เมืองมีศรี
 
1. นางสุนทลักษณ์  นราวิทยานุรักษ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 91.4 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กชายคงศักดิ์  จินดาธรรม
2. เด็กหญิงรัชณีพร  คูปฏิพัทธ์นุกุล
 
1. นางสุนทลักษณ์  นราวิทยานุรักษ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กชายอุดมการณ์  เตจ๊ะ
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก้วปานันท์
 
1. นางศรีสุดา  ทองกลาง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. นางสาวกาญจนา  พรมปัญญา
2. เด็กหญิงนภาพร  ไชยวรศิลป์
3. นางสาวรจนา  จันทร์ธิมา
4. นางสาวรัตนา  ผลนาค
5. เด็กหญิงศุภนุช  ไตทอน
6. นางสาวศุภานิช  จำนง
7. เด็กหญิงสายฝน  แก้วไสย
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จันแก้ว
9. นางสาวแก้ว  คำแดง
10. นางสาวแสงนาง  นามอ้าย
 
1. นายนภดล  เขื่อนเป็ก
2. นายเกียรติชัย  ทรายหมอ
3. นายเอี่ยม  บริบูรณ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 82.4 ทอง 35 โรงเรียนอนุบาลบุญพิทักษ์ 1. เด็กหญิงกชกร  ไชยโชค
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุพรรณ์
3. เด็กหญิงกรกช   ชัยประเสริฐวิทย์
4. เด็กหญิงฐิติยารัตน์  อินพูลใจ
5. เด็กหญิงณัฏฐ์  บุญมาศักดิ์
6. เด็กหญิงณัฐธญาดา  สุวรรณพัฒน์
7. เด็กหญิงปนัดดา  นตินันท์
8. เด็กหญิงพรพรรษา  ปงลิต
9. เด็กหญิงรัตติกาล  จงรักษ์
10. เด็กหญิงวีรดา  เลศักดิ์
 
1. นางสาวพนัชธนัญ   วิไล
2. นางศรีสวรรค์  วิไล
3. นางสาวอารีรัตน์  ใจมอย
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายกฤตัชญ์  ชิณาญาน
2. เด็กชายณภัทร  ธนาบูรณศักดิ์
3. เด็กหญิงณัชชา  อภิไชย
4. เด็กชายณัฐรินทร์  ตั้งชัยพัฒน์
5. เด็กชายธนกร  ดวงแสง
6. เด็กหญิงนรีกานต์  ถาวรกิจ
7. เด็กหญิงน้ำฝน  จะยี่
8. เด็กหญิงพีรวดี  จันต๊ะคาด
9. เด็กชายวรยศ  พรสวรรค์
10. เด็กชายวิชัย  แซ่เฉิน
11. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  แซ่ฟาง
12. เด็กหญิงสาริกา  ชุ่มใจ
13. เด็กชายหย่งจู้  แซ่ว่าน
14. เด็กหญิงเจนจิรา  เสตะกลัมพ์
15. เด็กชายแซคคารี  บรันแฮม
 
1. นางกรรณิการ์  อภิไชย
2. นางสาวสายใจ  ไวคม
3. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
4. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงจันทิรา  ติยะกว้าง
2. เด็กหญิงจ๋ามนวล  ร่องตอง
3. เด็กหญิงญาตาวี  เลายี่ปา
4. เด็กหญิงฐานัดดา  อ่วยยื่อ
5. เด็กหญิงดาราณี  เบเชกู่
6. เด็กหญิงบูเตอ  เมอแลกู่
7. เด็กหญิงพฤติกา  ป๋อแช่
8. เด็กหญิงราตรี  เลาหมู่
9. เด็กหญิงลัดดา  คำแก้ว
10. เด็กหญิงวารีย์  กำจัด
11. เด็กหญิงวีนัส  พระพรเลิศ
12. เด็กหญิงศุภรักษ์  โนรี
13. เด็กหญิงอาคะณะ  จางจา
14. เด็กหญิงอาซือเม  ลู่ผะ
15. เด็กหญิงอาหมี่  มาเยอะ
 
1. นายดีรวัฒน์  นาทะสัน
2. นางบัวจันทร์  ซาวล้อม
3. นางสาวเตือนใจ  เธียรประมุข
4. นายเอี่ยม  บริบูรณ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านร่องบง 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  วงค์เมืองมา
2. เด็กหญิงพวงผกา  แสงบุญ
3. เด็กหญิงอัมพร  ภูเขียว
 
1. นางสาวสำเนียง  โกพา
2. นางสาวอภิญญา  วงค์เมืองมา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นางสาวปิยะพร  ฐิติสาร
2. นางสาวสุนิสา  ลีซือ
3. นางสาวอานิษา  นวลธรรม
 
1. นายสุนทร  พิลาลัย
2. นางสาวแก้วกาญจน์  ตันหล้า
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79.5 เงิน 21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์   สุุพรรณ์
2. เด็กหญิงสุรีพร  คำดี
 
1. นางสาวรัชนี  วงค์ตะวัน
2. นางอมรา  ผลประกอบ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. นางสาวปานตะวัน  สันนจิต
2. นางสาวปิยนันท์  ภูมิไสว
 
1. นายคมกริช  ยอดสุวรรณ
2. นายบัญชา  แก้วแสนเมือง
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88.4 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนไม้ลุงขนมิตรภาพที่๑๖๙ 1. เด็กชายบุญมี    ซิงหย่าง
2. เด็กหญิงมลิวรรณ    สมพงษ์พรรณ
3. เด็กชายอาชิงมิง  แซ่ลี้
 
1. นายมงคลชัย  ปันทะนะ
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 35 โรงเรียนชุมชนไม้ลุงขนมิตรภาพที่๑๖๙ 1. เด็กหญิงนาบุญ    วงศ์ษา
2. เด็กหญิงบัวแก้ว    คำแสง
3. เด็กหญิงแพรว    สมนวลจันทร์
 
1. นายมงคลชัย  ปันทะนะ
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ 1. เด็กชายพงศธร  ธรรมวงค์
2. เด็กหญิงพุด  กันแก้ว
3. เด็กหญิงลาวัลย์  แสง
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไม้ลุงขนมิตรภาพที่๑๖๙ 1. เด็กหญิงหอม    คำบุญ
 
1. นายมงคลชัย  ปันทะนะ
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 1. เด็กหญิงคำผอง  บัวจันทร์
 
1. นางภิญญาพัชญ์  อุเทน
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ 1. เด็กชายโภคิน  ทองพูล
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงกานดา  แซ่หลิว
 
1. นางสาวพรสวรรค์   ทวีสวัสดิ์
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 34 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 1. เด็กหญิงวิไลพร  โสภณสุขไพบูลย์
 
1. นายสรรธาร  สิงห์ตา
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กหญิงปาริตา  แซ่หลิว
2. เด็กหญิงหมีผ่า  ผาหนี่
 
1. นางกัญญา  แปงชมภู
2. นางนงเยาว์  นพวงศ์
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจะตี 1. เด็กหญิงชไมพร   จะจู
2. เด็กหญิงนามี   จะทอ
 
1. นางสาวกรณิกา  กันทะดง
2. นายอัครพล  กันทะดง
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 1. เด็กหญิงนิภาพร  ยิวมือ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  อามอ
 
1. นางฐิติชญา  จิตมนตรี
2. นางรุ่งอรุณ  นะที
 
72 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 1. นางสาวอัจฉรา  แซ่สึ
 
1. นายรุ่งโรจน์  ร้องสาคร
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 1. เด็กหญิงหมี่กะ  มาเยอะ
2. เด็กหญิงหมี่ผ่า  แซ่จ๋าง
3. เด็กหญิงหมี่โผ่  แซ่จ๋าง
 
1. นางฐิติชญา  จิตมนตรี
2. นางนิทยา  ธิเขียว
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายทองสุข  ชายคำ
2. เด็กหญิงนวพร  กิ่งทอง
3. เด็กชายบุญติ๊บ  นามคำ
 
1. นางพิมพวรรณ  รวมจิตต์
2. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 1. เด็กชายธัชยพงษ์  สมกาศ
2. เด็กชายวรธันย์  สมกาศ
3. เด็กชายวัชรพงษ์  สมกาศ
 
1. นายพิษณุ  อินมา
2. นายสุนทร  สิทธิวงค์
 
76 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายอนุวัช  กันทา
 
1. นายศรัญญู  สุจา
 
77 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายก้องภพ  เหมกุล
 
1. นายศรัญญู  สุจา
 
78 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 74 เงิน 28 โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายกวี  ขยันดี
 
1. นายอมร  ชำนิไกร
 
79 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนมานิตวิทยา    
80 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงพรนภา   ขากระดุก
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
81 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงภัทราพร   เต็มอุดมทรัพย์
 
1. นางสาวบัวพร   อินต๊ะวงค์
 
82 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82.5 ทอง 29 โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 1. เด็กหญิงสุมาลี  ยี่บรา
 
1. นางสาวสรัญญา  ศรีปราชญ์
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 75 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงพรนภา   ขากระดุก
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงหมี่พอ  แลเชอ
 
1. นางสาววิลาสินี  ยะมะโน
 
85 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กชายนวมินทร์  หงษ์คำ
2. เด็กหญิงฝนดาว  มโนตา
3. เด็กหญิงศตพร  นกทอง
4. เด็กหญิงสุขธิดา  คำแสง
5. เด็กหญิงอทิติยา  งามบุษกรโสภา
6. เด็กชายอภิวิชญ์  ชนะวรรณ
7. เด็กหญิงเจนจิรา  จันต๊ะ
8. เด็กชายแดนสยาม  พัฒนานุกูล
9. เด็กหญิงแสงหอม  บุญศรี
 
1. นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์  นามเงิน
2. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
86 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญหลง
2. เด็กหญิงกรรณิกา  นำชัย
3. นายพิทวัส  ประมะสิน
4. เด็กชายวัชรพงศ์  ดวงบาน
5. เด็กหญิงวิชญาดา  จินดาธรรม
6. เด็กหญิงศิริพร  มงคลสุขสม
7. นายสุชาครีย์  ศรีแก้ว
8. นายสุวิเชษฐ์  เตจ๊ะ
9. เด็กหญิงอภิชญา  จันทาพูน
 
1. นายจักรวาลย์  ราชศรีชัย
2. นายจำรัส  กิติศรี
3. นายบุญศรี  มาละดา
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 24 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 1. เด็กชายจอม  แซ่จ้าว
 
1. นายสงกรานต์  อินทะรังษี
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันทราย(แม่สาย) 1. นายกันต์ธีภพ  เมืองมา
 
1. นางสาวนิตยา  กันทะวงศ์วาร
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 22 โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พรมมินทร์
 
1. นางอรุณี  ปูระดุก
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 1. เด็กหญิงอ้อย  เบียงเซ
 
1. นายเอกชัย  แก้วก๋า
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.1 เงิน 25 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 1. เด็กชายบุญเพชร  บุญวงค์
 
1. นายศตพล  สุวรรณดี
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.8 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพรหมวิหาร 1. เด็กหญิงบัวติ๊บ  คำลือ
 
1. นายสมควร  จรรยาพงศ์
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสันถนน 1. นายบุญยืน  ถิ่นศรี
 
1. นางพัฒนา  ขอนพิกุล
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.8 เงิน 29 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  กันกอบ
 
1. นายอุทิศ  พื้นงาม
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฏกุล  บุญเรือง
 
1. นางสาววรนุช  ประมวลการ
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กชายธีรภัทร  ยุติศรี
 
1. นายเกียรติชัย  ทรายหมอ
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 1. เด็กชายเจริญ  มงคลคลี
 
1. นายศตวรรษ  ลือเลิศ
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงนลินี  นามยี่
 
1. นางแสงดาว  กันทะสาร
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนมานิตวิทยา 1. เด็กหญิงกังสดาล  ไชยศักดิ์
 
1. นางพัฒนา  แก้วใจ
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 1. เด็กหญิงภิญญารัตน์  วาตา
 
1. นางสาววันทนีย์  กองเขียว
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.73 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. นายขจรยศ  รัตนสุวรรณ
 
1. นายเกียรติชัย  ทรายหมอ
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 1. นางสาวธิดารัตน์  ภิระบรรณ์
 
1. นางรัตติยา  กิติวรรณ
 
103 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   แซ่หยาง
2. เด็กหญิงกมลนิตย์   แซ่หยาง
3. เด็กชายขวัญ  ยี่มล
4. เด็กชายคงคา  -
5. เด็กหญิงจิตสุภา   แซ่สี่
6. เด็กชายชยานันท์  -
7. เด็กหญิงชวัลลักษณ์   แสงอ้าย
8. เด็กหญิงชุติกาญจน์   คำจุ่ม
9. เด็กชายฐิติวัฒน์  มาตะ
10. เด็กชายทรงยศ   จันทวงษ์
11. เด็กชายนพดล  -
12. เด็กหญิงบุญธิรา   วันดี
13. เด็กชายพีรยุทธ   อยู่ลือ
14. เด็กหญิงฟ้า  แซ่ฉือ
15. เด็กหญิงภัทรญาณี  อยู่ลือ
16. เด็กชายยี่  นายโง่ย
17. เด็กหญิงรัตนา  แสงคำ
18. เด็กหญิงรุ่งนภา   ปวกหลวง
19. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   แซ่ลี้
20. เด็กชายวีระพงษ์   ธรรมสิงห์
21. เด็กหญิงศรัณยา   เชอมือ
22. เด็กหญิงศีดา  คำเหิง
23. เด็กชายศุภวิทย์  มงคลรัตนาพร
24. เด็กหญิงสกุณา  นิมิตกันทร
25. เด็กชายสมบัติ  แซ่หยาง
26. เด็กหญิงสุกัญญา   หลองหลู่
27. เด็กหญิงสุจริต   เสือลาย
28. เด็กชายสุชาติ  นายมารถ
29. เด็กหญิงสุภาพร  รัตนภาเวโรจน์
30. เด็กชายหลาว  แก้วหลง
31. เด็กชายอากัง   แซ่หมี่
32. เด็กหญิงอาจู   แซ่หมี่
33. เด็กชายโมเสส   เชอมือ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  อารีย์
2. นางมาลี  สอนบาลี
3. นายสิทธิชัย  วันควร
4. นางสาวสุพรรณ  แปงหล้า
5. นางสาวอัญชลี  เมฆวิบูลย์
6. นางสาวแน่งน้อย  อุปมา
 
104 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงกรองขวัญ  มาเยอะ
2. เด็กหญิงจ๋ามเงิน  นายแสง
3. นายชนะพล  ถาเก้ง
4. เด็กหญิงซางเหมย  -
5. เด็กชายทรงวิทย์  อินพรม
6. เด็กหญิงธนันยา  ลีฝ่า
7. เด็กหญิงธาวินี  นามพรม
8. เด็กชายนพดล  หยื่อมือ
9. เด็กชายนพดล  แสงหลู่
10. เด็กหญิงนวล  ซอยะ
11. เด็กหญิงนานู  วีหยะ
12. เด็กหญิงปรียานุช  แซ่ช้ง
13. นายปิยพงษ์  ปินจิ้ง
14. เด็กหญิงพันธิพา  นายช่วย
15. เด็กชายพิทวัส  วิรัชรังสิมันต์
16. เด็กหญิงมณีตะวัน  พิงคสุวรรณ
17. เด็กชายมิตรชัย  สมบูรณ์สุขาวนา
18. นายยอละ  อาหลู่
19. เด็กหญิงราตรี  มาศกิตติวงค์
20. นายศฤงคาร  แซ่ซู
21. เด็กหญิงศศิกานต์  นามเล็ก
22. เด็กหญิงศิริพร  มโนจักร
23. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กันจินะ
24. เด็กชายสมยศ  สีจาง
25. เด็กชายสมศักดิ์  จะลา
26. เด็กชายสรวิศ  วงค์วรรณ
27. เด็กหญิงสรัญพร  ลุงคำ
28. เด็กหญิงสุชาดา  เข็มมาก
29. เด็กชายสุรชัย  แซ่จาง
30. เด็กหญิงอมรรัตน์  แก้วยะเอ
31. เด็กหญิงอรจิรา  นนท์นรี
32. เด็กหญิงอาจู  แซ่ลี
33. นายอาทิตย์  -
34. นายอาเผ่ย  แซ่ย่าง
35. เด็กชายเขมทัต  คำจิ่ง
36. เด็กหญิงเรณุกา  ลอยแสง
 
1. นายสิทธิชัย  วันควร
2. นางสาวอัญชลี  เมฆวิบูลย์
 
105 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริจันทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มานิธิ
3. เด็กหญิงนิดา  วิชัย
4. เด็กหญิงบุณยนุช  ฐาแม่วาง
5. เด็กชายภัทรพงศ์  เยอส่อ
6. เด็กชายภูวนัย  กองสอน
7. เด็กหญิงศุภนิดา   จรรศิลป์
8. เด็กชายสวิคามิน  มะโนป่าเส้า
9. เด็กหญิงสุภาวดี  พรมเมืองมา
10. เด็กชายอาคิรา  กาใจ
 
1. นางสุนทลักษณ์  นราวิทยานุรักษ์
 
106 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กชายฐากูร  จันทร์คำ
2. เด็กชายณัฐพงค์  โพธิกระสังข์
3. เด็กชายธำรง  หวง
4. เด็กหญิงบงกชกร  จันทาพูน
5. เด็กหญิงปวันรัตน์  สนิทโกศัย
6. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ขันตรี
7. เด็กชายเจนวิทย์  สุโกสิ
8. เด็กหญิงเฟื่องลดา  พรมชัย
9. เด็กชายเมธี  สกุลปฐมชัย
10. เด็กหญิงใบเตย  พรมเมือง
 
1. นางพรรณา  อวัยวานนท์
 
107 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงกุลกันยา  อาจอ
2. เด็กหญิงจิดาภา  พลรัตน์
3. เด็กหญิงดรุณี  คำใส
4. เด็กหญิงนุชรีย์  น้ำใจบริสุทธิ์
5. เด็กหญิงวนิดา  อินดี
6. เด็กหญิงวิจิตรา  แก้วมาลา
7. เด็กหญิงสุกัญญา  สมเป็งวัน
8. เด็กหญิงอนุชิตา  เกเย็น
 
1. นางฑัณฑิกา  คำเงิน
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์  ศรีทอง
3. นางสุนทลักษณ์  นราวิทยานุรักษ์
4. นางเยาวเรศ  ปิยะสันติ์
 
108 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน    
109 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83.6 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กชายจักรกริช  คำรินทร์
2. เด็กชายทัศพล  ไชยวงค์
3. เด็กหญิงนฤมล  คำจื่น
4. เด็กชายนิติศาสตร์  เมืองมา
5. เด็กหญิงปาณิศรา  แก้วคำ
6. เด็กหญิงพจมาลย์  ตุงคะบุรี
7. เด็กชายยุทธพงษ์  นามวงค์
8. เด็กหญิงลวิตรา  ติรักษา
9. เด็กหญิงวันวิสาข์  สุริวงค์
10. เด็กชายสมชัย  สามนวล
11. เด็กชายสุกุล  ดวงบุญ
12. เด็กหญิงสุพรรษา  นามอิ่น
13. เด็กหญิงอารยา  ทองคำ
14. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญมี
15. เด็กหญิงเบญญาภา  ขัติทะ
16. เด็กหญิงเมธาวี  ติ๊บมา
 
1. นายธนบดี  ปันต๊ะ
2. นางสาวนัยนา  ยะกาศ
3. นางพัชรินทร์  ศรีทอง
4. นางสายสมร  สุวรรณฤทธิ์
5. นางสาวเพ็ญสุดา  สุตวงค์
 
110 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสบรวก 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมมา
3. เด็กชายคมกฤช  ใหม่คำ
4. เด็กชายชยุตพงศ์  อินต๊ะวิชัย
5. เด็กหญิงนภาพร  พรหมปั๋น
6. เด็กหญิงนัฏฐิยา  มุกดา
7. เด็กหญิงพิมพา   ยี่ตุ้ย
8. เด็กชายภควรรต  อิ่นแก้ว
9. เด็กหญิงรัฐติกา  สุตะวงค์
10. เด็กหญิงวรรณิษา  ทะวงษา
11. เด็กหญิงสมฤทัย  อินจันทร์
12. เด็กชายสาโรจน์  จันทาคำ
13. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แสงนวล
14. เด็กหญิงหอมนวล  นาสี
15. เด็กหญิงอัมพร  ปัญญา
16. เด็กหญิงแสงติ๊บ  อินสาม
 
1. นางสาววรัญญา  ถาหมี
2. นายศักดา  หะวัน
3. นางสาวสุดารัตน์  สุนทรวุฒิ
4. นางอภิญญา  สุขเจริญ
5. นายเฉลิม  ธนะชัยขันธ์
 
111 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 83.4 ทอง 21 โรงเรียนบ้านสันทราย(แม่สาย) 1. นางสาวกันญาวี  จินดาธรรม
2. เด็กหญิงณัฐสิมา  สิทธิวงสี
3. นางสาวติ๊บ  เทิดไทย
4. เด็กหญิงน้ำฝน  มณีฉาย
5. เด็กหญิงพิสมัย  นาสม
 
1. นายวรรณศิลป์  ใจวรรณะ
2. นายสุทัศน์  ขันแก้ว
 
112 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 83.36 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นายจักรพันธ์  แลเชอะ
2. นายปรีชา  ฉายวันต์
 
1. นางกุหลาบ  เกิดสิน
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85.75 ทอง 6 โรงเรียนสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายวิรกุล  ศรีวรรณ
2. เด็กชายสาม  อินทร์คำ
3. เด็กชายอาแซะ  มาเยอะ
 
1. นายศรีทน  นุกาศ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 40 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายกำพล  อายี่
2. เด็กชายอาหล่ง  ซื่อส่อ
3. นายโยฮา  เชอหมื่อ
 
1. นายนิพนธ์  พรหมจันทร์
2. นางสุดาภรณ์  อินสุพรรณ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 74 เงิน 23 โรงเรียนบ้านสันกอง 1. เด็กชายอาตือ  เบเช
2. เด็กชายอาลอง  มาเยอะ
3. เด็กชายอาแซะ  เชอเหมอ
 
1. นางชณกร  ดำเนินกิจ
2. นายสุวรรณ  ดำเนินกิจ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78.75 เงิน 30 โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 1. เด็กชายอากือ  เชอหมื่อ
2. เด็กชายอาเซ  มาเยอะ
3. เด็กชายอาโหละ  เชอหมื่อ
 
1. นายทินกร  หอกทอง
2. นายภานุวัฒน์  นะที
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงคำเสาร์  นามคำ
2. เด็กหญิงนันทิดา  มีชัย
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  กองแสง
4. เด็กหญิงน้ำเพชร  แสงแก้ว
5. เด็กหญิงพร  มูลแสง
6. เด็กหญิงอัมพร  สีทอง
 
1. นางสมพร  อุทรักษ์
2. นางสาวอ้อยทิพย์  สุนทร
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 1. เด็กหญิงธิดา  แซ่ว่าง
2. นางสาวมาลี  แซ่ว่าง
3. นางสาวอาขวาง  แซ่ลี
4. นางสาวเบ้า  แซ่ว่าง
5. เด็กหญิงเพชรา  แซ่เฮ่อ
6. นางสาวเอื้องนาง  คำลุน
 
1. นายกิติกานต์  ศรีมหันต์
2. นางขวัญจิรา  รุ่งทิพย์ธนกิจ
3. นายภพธรรม  ทำโมนะ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 20 โรงเรียนบ้านสันกอง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เจตอง
2. เด็กชายมยุรีย์  เม่อโป๊ะกู่
3. เด็กหญิงหมี่ซึ  โวยแมกู่
 
1. นางจำลองลักษณ์  อุ่นนันกาศ
2. นายบุญชู  จีระยา
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 30 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 1. นางสาวบูเดอ  แยเบียว
2. เด็กหญิงศุภมาศ  มาเยอะ
3. เด็กหญิงโสภิตา  ยือลึ
 
1. นางชีวัน  อนุเคราะห์
2. นางสุภาพร  ทองบำเรอ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 82 ทอง 27 โรงเรียนสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงณิชา  สีลา
2. เด็กหญิงฤดี  มาเยอะ
3. เด็กชายอาโซ  ไทยลม
 
1. นายศรีทน  นุกาศ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.6 ทอง 38 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. เด็กหญิงบู้ยา  มาเยอะ
2. เด็กหญิงสุนิสา    เชอก๋อง
3. เด็กหญิงเข็มอัปสร  ลูปคม
 
1. นางสาววิลาวัลย์  อุ่นนันกาศ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76.2 เงิน 43 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) 1. เด็กหญิงบูออ  มาเยอะ
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  มาเยอ
3. เด็กหญิงหมี่ตี่  มาเยอะ
 
1. นางอุบล  ปิตตะพันธ์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77.2 เงิน 34 โรงเรียนบ้านร่องบง 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  คำเงิน
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีหาเดช
3. นางสาวจรรยาลักษณ์  คำเงิน
 
1. นางสุรีรัตน์  สืบคำแก้ว
2. นายสุุกิจ  จันต๊ะคาด
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 30 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงนิภาทิพย์  จินาเฟย
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ใจคำ
3. เด็กหญิงหน่อย  อินต๊ะ
 
1. นางชนัดดา  สมหาญวงศ์
2. นายวีระพล  บั้งเงิน
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กหญิงจิราภา  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงลูดี  ลาหู่นะ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   แซ่จิง
 
1. นางกมล  แก้วศักดิ์
2. นายขวัญชัย  โกแสนตอ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ 1. เด็กหญิงกิตติยา  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงสุมลทา  ศรีมันตะ
3. เด็กหญิงโบว์  ยองใย
 
1. นางอรชา  ยอดมูลคลี
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.25 ทอง 8 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงกันติกา  เหล่าแดง
2. เด็กหญิงเกวริน  เรือนคำ
3. เด็กหญิงเดือนนภา  เสนแก้ว
 
1. นางผ่องศรี  จิตมโนวรรณ
2. นางสาวพนิดา  อินพูลใจ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายอาบื่อ  เชมือ
2. เด็กหญิงอาบ่า  ลาเชกุ
3. เด็กชายอาเยอะ  คาล่า
 
1. นายธานี  ทาขาว
2. นางสาวนงลักษณ์  นันต๊ะภาพ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายคมเพชร  แซ่หวู่
2. เด็กหญิงธีรกานต์  แซ่จาง
3. เด็กชายสมปอง  คาล่า
 
1. นายธานี  ทาขาว
2. นายนเรนทร์  ลาดแก้ว
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71.4 เงิน 30 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ณ ลำปาง
2. เด็กชายเทียนชัย  ผ่านดอยแดน
 
1. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
2. นายเสน่ห์  กันธะมูล
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 58.6 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นายพงษ์พันธ์  แซ่ต๋วง
2. นางสาวพรนภา  เลิศนุวงค์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ยุทโท
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กหญิงกิติมา   แซ่ฝู
2. เด็กชายชนะศักดิ์  แซ่ทุ่ง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  นันต๊ะภาพ
2. นายนเรนทร์  ลาดแก้ว
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายทักษิณ  ชัยชุ่ม
2. เด็กชายวันเผด็จ  ขัติวงค์
 
1. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
2. นายเสน่ห์  กันธะมูล
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายภูธเนศ  ลือราช
2. เด็กชายอานนท์  ซาวคำเขตต์
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นายเสน่ห์  กันธะมูล
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธัญสุดา  จันทาคำ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ไตรภพ
 
1. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
2. นายเสน่ห์  กันธะมูล
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 1. นายณัฐพล  โทปุรินทร์
2. นางสาวอภิษรา  เชอหมื่อกู่
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นายเสน่ห์  กันธะมูล
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63.8 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายนวพล  สมปินตา
2. เด็กชายเอกลักษณ์  ปัญญา
 
1. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
2. นายเสน่ห์  กันธะมูล
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายบุญหลง  พระสุข
2. เด็กชายเดชดำรงค์  หะวัน
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นายเสน่ห์  กันธะมูล
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายนพดล  พรมแสน
2. เด็กชายภานุพงศ์  ปุระเสาร์
 
1. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
2. นายเสน่ห์  กันธะมูล
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายชิงชัย  มีปะ
2. นายวันชัย  หมื่อแล
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นายเสน่ห์  กันธะมูล
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 1. เด็กหญิงธนิสสร  อินเขียว
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สมกาศ
3. เด็กหญิงอภิญญา  โกแสนตอ
 
1. นางดาริกา  ศรีสุขกาญจน์
2. นายพิษณุ  อินมา
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายศุภชัย  ด้วงพรหม
2. นายอิทธิพล  เบเช
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นายเสน่ห์  กันธะมูล
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนตชด.ศรีสมวงศ์ 1. เด็กชายบูคิง  อยู่ลือ
2. เด็กชายวุฒิชัย  ลาหู่นะ
3. เด็กชายศรายุทธ  อยู่ลือ
 
1. นายณัฐภูมิ  ทรายคำ
2. นายเกียรติกุล  พิมน้อม
 
145 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1. เด็กชายวรณ  สเกอรี่
 
1. MissAnjali  Mehta
 
146 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 55.8 เข้าร่วม 44 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีธิเป็ง
 
1. MissMaria Estrlla  Cabbat Ambatali
 
147 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสันทราย(แม่สาย) 1. นางสาวพา  นาบุญ
 
1. นายสุทัศน์  ขันแก้ว
 
148 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 55.6 เข้าร่วม 16 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เงินสัจจา
 
1. นางนิรมล  ตุงเครือคำ
 
149 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ประกายวิเชียร
 
1. นางพริ้มเพรา  สุยะโกมล
 
150 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 1. นายสุชาติ  บุญรัตนโชค
 
1. นางสาวสกุณา  วงค์ใหญ่
 
151 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78.2 เงิน 37 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1. เด็กหญิงมธุรดา  พุทธจันทร์
 
1. นายธีระนิตย์  พิมพ์เงิน
 
152 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงพลอยแสง  หน่อใจยา
 
1. นางกัญจน์ปพฤกษ์  ทิพยวงศ์
 
153 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 71 เงิน 25 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงรวิทร์นภา   วงค์ใหญ่
 
1. นางบุณยวีร์  วงค์ปัญญา
 
154 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันถนน 1. เด็กหญิงชื่น  แสงธรรม
 
1. นางพัฒนา  ขอนพิกุล
 
155 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสันทราย(แม่สาย) 1. เด็กหญิงคำตุ้ย  งามสี
2. นายลัทธพล   นาไชย
3. เด็กชายสิทธิพงศ์  พรหมปาลิตร
4. นายอนุชา  สุขกะสิงห์
5. เด็กหญิงอัญมณี  วงค์แสง
 
1. นายสุทัศน์  ขันแก้ว
2. นางสาวเรณุการ์  วิญญกูล
 
156 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 88.37 ทอง 9 โรงเรียนบ้านถ้ำ 1. เด็กชายกันตพงศ์  แซ่ลิ่ว
 
1. นางสายสมร  ตาเต
 
157 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงจินตรา  แซ่จาง
 
1. นางมาตรภรภัทร  วงค์ฝั้น
 
158 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันหลวง 1. นายณัฐวุฒิ  กาสอน
 
1. นางวิรงรอง  เตจ๊ะ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81.5 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 1. เด็กชายคำแก้ว  ศรีคำ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  คืนเมืองมา
3. เด็กชายธวัชชัย  แซ่หัว
4. เด็กชายมีลาภ  แซ่หมิง
5. เด็กชายวัชรพล  แซ่แส้
6. เด็กชายสมบัติ  คำลา
 
1. นายขวัญชัย  ปุญยะสาร
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 39 โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่แหยะ
2. เด็กชายธงชัย  แซ่ฉึ่ง
3. เด็กหญิงนาสือโบ  จะอือ
4. เด็กชายบุญทอง  แสงฉึ่ง
5. เด็กชายหยงไถ่  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงเฟื้อง  จันทรสุริยศักดิ์
 
1. นายสิทธิชัย  กิริยา
2. นายอภิศักดิ์  ทิพย์มัง
3. นายเกรียงศักดิ์  ฝึกฝน
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 74 เงิน 37 โรงเรียนบ้านปางห้า 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทำดี
2. เด็กหญิงชุติมน  จันทองเกษม
3. เด็กหญิงพรพิมล  ศรีวรรณ์
4. เด็กหญิงมาลินี  ไทยลื้อ
5. เด็กชายวีระยุทธ  กูลฉวะ
6. เด็กชายศุภกิจ  ชมพูกาศ
7. เด็กหญิงอาทิตยา  ไชโย
8. เด็กหญิงอำภา  เลื่อมศรี
 
1. นางพัชรินทร์  จันทาพูน
2. นายยุทธพงษ์  โคตรภัทร
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 75.2 เงิน 8 โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กหญิงจินตหรา  คาล่า
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีรงค์
3. เด็กหญิงญาตา  แซ่เจียว
4. เด็กหญิงณัฐพร  แซ่จ้าว
5. เด็กหญิงนาพือ  แซ่หวู่
6. เด็กหญิงนายซอ  นายซอ
7. เด็กหญิงปุ๊กหมี่  แชหมื่อ
8. เด็กหญิงปุ๊กเปียก  ปุ๊กเปียก
9. เด็กหญิงลูกน้ำ  นายก้อน
10. เด็กชายสมชาย  เชมือ
11. เด็กชายสมบัติ  อายิ
12. เด็กหญิงอาป่าเหมย  อายิ
 
1. นางฐิติพร  กัญจนชุมาบรุพ
2. นายวุฒิจักร์  กัญจนชุมาบรุพ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายน้อย  นามอ้าย
2. เด็กหญิงพราว  คำเครือ
3. เด็กชายสรพงษ์  เวทู
 
1. นางมะลิวัลย์  มาละดา
2. นางศรีวรรณ  มหาเทพ
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงคำพีท  ไชยวงค์
2. เด็กหญิงธิดา  ชัยวงค์
3. นางสาวแคทติยา  เกษตรวัฒนาโชติ
 
1. นางพรพิมล  วิสารกาญจน
2. นางสาววิภา  แปงนุจา
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 85.73 ทอง 13 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกัณตพล  ไชยกูล
2. เด็กชายอนุวัช  กันธา
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ธรรมลังกา
2. นางสาววรนุช  ประมวลการ
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 45.49 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านสันทราย(แม่สาย) 1. เด็กหญิงลูดี้  จะคือ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ยอดคำ
 
1. นายสุทัศน์  ขันแก้ว
2. นางสาวเรณุการ์  วิญญกูล
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. นางสาวดวงฤดี  บุญวงค์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมยศ
 
1. นายอมรชัย  ปงลังกา
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายพรชัย  จะเอ่อ
2. เด็กชายสุจริต  แซ่จาง
 
1. นางสาวชลิตา  วงค์ชัย
2. นางศิริขวัญ  นามหนวด
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ใจยา
2. เด็กหญิงหอมเดี่ยว  นามแก้ว
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มูลวิชัย
2. นางสาวนภาวรรณ  กันทะตา
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  คำแก้ว
2. เด็กหญิงเอ้ย  แสงแก้ว
 
1. นางสาวลัดดา  บุญมาวรรณ
2. นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายถนัดกิจ   ลีฝ่า
 
1. นางสาวกรรณิกา   อินกาวี
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนอนุบาลโชคชัย 1. เด็กชายธันยวัต  อุ่นกันทา
 
1. นางสรณีย์  ใหม่ธิ
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพัชโรบล  จันฟอง
 
1. นางสมจิตร  ไชยปัน
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 26 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงศุจิกา  ฉ่างอุง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ปัญญาศิริวงค์
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.67 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธีระพงศ์  แก้วรากมุข
 
1. นางสมจิตร  ไชยปัน
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80.3 ทอง 19 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงชาลิสา  นามสุข
2. เด็กหญิงนางน้อย  อินทร์บุญ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  นามสาม
 
1. นายอังคาร  อยู่ลือ
2. นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.62 ทอง 12 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายธันยพงษ์  เหม๋ยต๋อม
2. เด็กชายประวัติชัย  สมบุญ
3. เด็กหญิงพิมผกา  ปิยะพร้าว
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มูลวิชัย
2. นางสาวพัชรินทร์  ระลึก
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายนริศศักดิ์  วงษ์สุบรรณ
2. เด็กชายวัฒนพล  หอมมาก
 
1. นางสาววารุณี  ผ่านดอยแดน
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 1. เด็กชายชัยธวัช  หาญนาม
2. เด็กชายณัฐกฤษฎ์  อุมา
 
1. นางมะลิ  ตาจันทร์ดี
2. นางวนิดา   เมืองลือ
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 19 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  สิงห์คำ
2. เด็กชายชลกานต์  กองมา
 
1. นางปิยรานี  พวงสายใจ
2. นางมณีวรรณ   อนุเคราะห์
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.5 ทอง 23 โรงเรียนบ้านดอย 1. เด็กชายวีระพงษ์  จินะ
2. เด็กหญิงหมิงลิ  โลฮ์
 
1. นางกัลยา  ก้างยาง
2. นางวรรณดี  ก๋องแก่น
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์  ต๊ะสุข
2. เด็กหญิงนาพอง  ป้อแฉ
3. เด็กหญิงบงกช  นามใส
4. เด็กหญิงพรพิกุล  พูนสิทธิโชคชัย
5. เด็กหญิงวีรดา  งัวผ่า
6. เด็กหญิงอินทิรา  วงค์ธรรม
7. เด็กหญิงโมเมอ่อง  พม่า
 
1. นางบัวจันทร์  ซาวล้อม
2. นางสาวเตือนใจ  เธียรประมุข
3. นายเอี่ยม  บริบูรณ์
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายพุทธิพงษ์  แซตุกุ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่หลี่
3. เด็กชายสมชาย  ลาหู่นะ
 
1. นายธานี  ทาขาว
2. นายเลอพงษ์  ปัญญาดี
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กหญิงฐิติกา  ลาหู่นะ
2. เด็กชายสมชาย  ลาหู่นะ
3. เด็กหญิงอิซือต๋า  ลาหู่นะ
 
1. นายธานี  ทาขาว
2. นายเลอพงษ์  ปัญญาดี
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายจะฟ้า  แซ่ต้อง
2. เด็กชายชัยณรงค์   เยอหมื่อ
3. เด็กชายสุทัศน์  มาเยอะ
 
1. นางนงเยาว์  สมวัน
2. นายศุภสิทธิ์  อินทรกุญชร
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 17 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงจุุฑามาศ  ยอแจะ
2. นางสาวประภา  เบียงแหละ
3. เด็กหญิงหมี่ชู  เยอเบาะ
 
1. นางชาลินี  แพ็ทเทอร์สัน
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กหญิงบูจู  เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงมาลัย  อายี่
3. เด็กหญิงหมี่ดอ  เยอหมื่อกู่
 
1. นายธานี  ทาขาว
2. นางสาวนงลักษณ์  นันต๊ะภาพ
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 16 โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายศุภชัย  แซ่หู่
2. เด็กชายอาช่อ  อายี่กู่
 
1. นางสาวนงลักษณ์  นันต๊ะภาพ
2. นายนเรนทร์  ลาดแก้ว
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่ม้า
2. เด็กชายธิติวุฒิ  แซ่จาง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่เจียว
 
1. นายขวัญชัย  โกแสนตอ
2. นางสาววาสนา  บุญจู
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 15 โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วัฒนทวีวงศ์
2. เด็กชายสมชาย  แหล่งี
3. เด็กชายสุชาติ  แสงจัง
 
1. นายขวัญชัย  โกแสนตอ
2. นายชำนาญ  บอแฉ่
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายคมเพชร  แซ่หวู่
 
1. นายธานี  ทาขาว
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายจักรวาล  แซ่เฉิน
 
1. นายธานี  ทาขาว
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายดายีละ  จะสือ
 
1. นายเลอพงษ์  ปัญญาดี
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงธัญญธร  หมื่อแล
 
1. นายบุญช่วย  พิงคะสัน
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67.8 ทองแดง 24 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 1. นายภาณุพงษ์  ปันชาติ
 
1. นายชัชวาลย์  ใจอินทร์
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงกวินนา  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงกัญญา  หนานคำ
3. เด็กหญิงจันทร์หอม  สุวรรณ
4. เด็กหญิงณิชา  เเซ่ย่าง
5. เด็กหญิงฝนทิพย์  เเซ่ย่าง
6. เด็กหญิงยุพา  หมื่อเเล
 
1. นางสาวกชพร  อินจันทร์
2. นางสาวพรพินารี  บ่อคำ
3. นางสาวสุภาภรณ์  ธรรมสอน
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงจารียา  มาเยอะ
 
1. นางณัชชา  นรรัตน์
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 20 โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 1. เด็กชายหล่อลา  เวแม
 
1. นายศุภสิทธิ์  มาเยอะ
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทาพูน
2. เด็กหญิงชลธิชา  ปันเขื่อนขัติ
3. เด็กหญิงดูรณี  สวัสดิ์วิมล
4. เด็กหญิงวันดี  จิตใจงาม
5. เด็กหญิงอามีนะห์  ไวยจารา
6. เด็กหญิงเทียน  ไทยใหญ่
7. เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วมณี
 
1. นางกาญจนา  สาธรรม์กุล
 
200 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 86.5 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลสุชาดา 1. เด็กหญิง วรวี  อินนวล
 
1. นางสาวศิริธร  ชุมภูศรี
 
201 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 1. เด็กหญิงนันทกา  อามอ
2. เด็กหญิงอาเตอะ  เชอหมื่อ
3. เด็กหญิงอิสต้า  มาเยอะ
 
1. นางสาวกาญจนา  เพ็ชรภา
2. นางขวัญฤดี  หอกทอง
 
202 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงชนาพร  แซ่โจ
2. เด็กหญิงนพวรรณ  แซ่ลิ่ว
3. เด็กหญิงปนัดดา  พนาไพศาลกุล
 
1. นางสาวดวงพิกุล  ชัยวร
2. นางสิริภัทร  แว่นนันท์