สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 64.8 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย 1. เด็กชายกฤษณะ  แปงวงค์
 
1. นางอนงค์วรรณ  ใจลำปาง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 82.2 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงมณธิชา   แก้วไทย
 
1. นางอุษณีย์  ลือดี
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กหญิงปวีณา  กันธิเลิศ
 
1. นางสุดธิดา  แสนช่างไม้
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงพัชรดา  แลใจ
 
1. นางกาญจนีย์  อินทานทุม
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84.8 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงโชติรส  ปาบุตร
 
1. นางอุษณีย์  ลือดี
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 24 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นางสาวพัชราภรณ์   แสนพรม
 
1. นางจันทนา  ร่องอ้อ
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.75 ทอง 10 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กหญิงศุภากร   บุญยรัตน์
 
1. นางพิกุล  เอื้อวงษ์ชัย
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงธิญารัตน์  จันทะคร
 
1. นางสาวกมลทิพย์  จันทร์ฝั้น
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงมาลินี  อาเซอ
 
1. นางณัฐพร  เป็งขวัญ
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กหญิงปวีณา  กันธิเลิศ
 
1. นางสุดธิดา  แสนช่างไม้
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปินตานา
2. เด็กหญิงณัฐฉันทชา  จันทร์ชวัลถ้อย
 
1. นางจินตนา  อุทัย
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 13 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงทรัพย์นภา  อุ่นสำโรง
2. เด็กหญิงสิริยาภร  เพียเพ็ง
 
1. นางหทัยรัตน์   ธรรมสอน
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 78 เงิน 28 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 1. เด็กหญิงธรินดา  คำลือเมือง
 
1. นางพัทยา  ปงมะจักร
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลพาน 1. เด็กชายอติคุณ   แซ่ฉั่ว
 
1. นางกัลยา  งอกขึ้น
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวนริณธาร  ใจกันทะ
 
1. นางสาวภัทราพร  ศิริแสน
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงสุวัจนีย์  สิทธิเดช
2. เด็กชายอนันต์   เชอหมื่อ
3. เด็กชายอาจ่า  แลเชอะ
 
1. นายบำรุง  มูลวัง
2. นายปัณณวัฒน์  ไชยชุมภู
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 20 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 1. นางสาวจิตสุภา  บุญธรรม
2. เด็กชายธนัทเทพ  คุ้มฤทธิ์
3. นางสาวอมรรัตน์  เป็งผัด
 
1. นางวรรณมงคล  ดีหนอ
2. นางสาวอังค์วรา  สมดี
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 62.6 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านป่าจั่น 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  พรมมา
2. เด็กหญิงเอื้อการย์  ตาปัญญา
 
1. นายสมยศ  ขาวอิ่น
2. นางสุชีลา  ขาวอิ่น
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 58.6 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายกันทรากร  ใจกล้า
2. เด็กชายขจรเกียรติ  อุดหมอ
 
1. นายสุทธิสันติ์  ลำพงษ์เหนือ
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายชายชล  ดอนแต่น
 
1. นางสาวสุพิน  ปณะการ
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 22 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายอาเคอะ  เบียงแล
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  กันทาใจ
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงวิชุดา   ชุ่มใจ
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ทองแสง
2. เด็กหญิงภาวินี  แซ่เบ้
3. เด็กชายสพล  พงศ์พานกุล
 
1. นางธนพร  จันทรา
2. นายนนทพันธ์   ณ ลำปาง
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงนัทรีนันท์  เนติพัฒน์เจริญ
2. เด็กหญิงอันดามัน  คำตุ้ย
3. เด็กหญิงเรณุกา  คุณคำฮอม
 
1. นางรุ่งทิพย์  รีรักษ์
2. นางอำไพ  อิ่มอก
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67.9 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย 1. เด็กหญิงจันทิรา  ใจมั่นคง
2. เด็กหญิงดารากาญจน์  เจ็นคำ
3. เด็กหญิงปวีณา  ตาสังข์
 
1. นายบุญสม  ศิริล้วน
2. นางรัชนีย์  ศิริล้วน
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.9 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1. เด็กหญิงกาญจนา  คิดอ่าน
2. เด็กหญิงทัญญารัตน์  มูลชุมภู
3. เด็กหญิงวรัมพร  ใจหมั้น
 
1. นางสาวสมพร  วงศ์วิธูน
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78.8 เงิน 16 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  เยต๊ะ
2. เด็กชายสมบูรณ์  แยเบี่ยง
3. เด็กหญิงอาหมี่  พูเบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศยา  พลแสง
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  นาคโคบัว
2. เด็กหญิงศิริวิชชา  ปัญญาฟู
3. เด็กชายเกรียงไกร  จันทร์กัด
 
1. นางรัฐชฑรณ์  ชอบจิต
2. นางสาววาสนา  รู้งาน
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 76.2 เงิน 30 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงวรพิชชา  จอมแก้ว
2. เด็กชายวิชญ์ภาส  พุกเจริญ
3. เด็กหญิงอรัญญา  ใจโผก
 
1. นางจินตนา  หาญภักดีสกุล
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 83.8 ทอง 12 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งราตรี  ตามชื่อ
2. นางสาวลดาวัลย์  ตาไชยยศ
3. เด็กหญิงศศิธร  หงษ์กันทะ
 
1. นางกิตติมา  หอมรส
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  มะโนวงค์
2. เด็กชายสุทธิชัย   ใจชุ่ม
 
1. นางชญานันท์  ใจเป็ง
2. นางศรีนวล  กาวินชัย
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 60.6 ทองแดง 40 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายธณกฤต  มะหิธิ
2. เด็กหญิงรติมา  เทพวงศ์
 
1. นางจันทร์ทิพย์  บัวเคน
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 29.17 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านสันผักแค 1. เด็กชายกฤติพงษ์  มะโนวรรณ
2. เด็กหญิงอังศุมาลิน  อินทะมูล
 
1. นางสาวญาณิสา  ทาแกง
2. นายอลงกต  รูปงาม
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85.79 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กชายบริบูรณ์  จะปู
2. เด็กชายรังสิมันต์  ขัติยะ
 
1. นางสุดาพร  หาญจริง
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันผักแค 1. เด็กหญิงจิราพร  ดวงมะลิ
2. เด็กชายวุฒิวัฒน์  เตจ๊ะน้อย
 
1. นางสาวญาณิสา  ทาแกง
2. นายอลงกต  รูปงาม
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 38.82 เข้าร่วม 24 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายสมชัย  หมื่อแล
2. เด็กชายอาเจ  เชอมือ
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สุขพันธ์
2. นายเกรียงศักดิ์  พรหมวะนา
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 44.84 เข้าร่วม 24 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. นายนเรศ  รักชาติ
2. นายอาหือ  โพเมี่ยง
 
1. นายสมปอง  แก้วระดี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 16 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  ขวัญพราย
2. เด็กหญิงชญาดา  อร่ามศรี
3. เด็กหญิงธนาภา  ไกรศิริวัฒนกุล
4. เด็กหญิงนริศรา  วิชาคำ
5. เด็กหญิงสิรินทร์ยา  ขัดตา
 
1. นางชุติกาญจน์  อิสระรุ่งโรจน์
2. นางสาวศิริภรณ์  เขื่อนวัง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 62.7 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงปิยนันท์  แยเบียง
2. เด็กหญิงลักษิกา   อินทะจักร
3. เด็กหญิงวรรณวลี  อายี
4. เด็กหญิงหมียี  มาเยอะ
5. เด็กหญิงอรุณี  มอแล
 
1. นางกาบแก้ว  พาจรทิศ
2. นางจิรวรรณ์  สานุมิตร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงกานต์สิีัรี  พรหมทัศน์
2. เด็กหญิงนันธิยา  เยต๊ะ
3. เด็กหญิงพุทธกานต์  วันมา
4. เด็กหญิงมาลี  ย่ายี๋
5. เด็กหญิงเกตน์สิรี  พรหมทัศน์
 
1. นางณัฐพร  เป็งขวัญ
2. นายเฐนก  เป็งขวัญ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง 17 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  กุศล
2. เด็กชายธีนากร  อาเคอ
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ปาละเปียง
4. เด็กหญิงภัคราพร  อิ่นคำ
5. เด็กชายเจษฎา  คีรีแก้ว
 
1. นางสาวปราณี  ประยูรคำ
2. นางอรุณศรี  ชัยมงคล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.8 ทอง 39 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 1. เด็กหญิงจันทร์ธิชา  คำใจ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงนภัสนันท์  ตากองแก้ว
4. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  หมั้นขัน
5. เด็กชายอิทธิเดช  วางฐาน
 
1. นางนิลสวาท  เขื่อนแก้ว
2. นางภัทรพร  น้อยพันธุ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 15 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกศิณีย์  คำสอน
2. เด็กชายธนวัฒน์  ยี่สุ่น
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ปัญญาคำ
4. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ศิริ
5. เด็กหญิงเมธาพร  แสนทวีสุข
 
1. นางนงคราญ  เกษมสุข
2. นางอัญชลี  ไก่งาม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 1. เด็กชายคมกฤษ  อัศวพุทธิ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  วิญญูสกุล
4. นายประดิษฐ์  อัศวพุทธิ
5. เด็กชายสมเดช  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวธนัษภร  ไชยสอน
2. นายวิวัฒน์  อัศวพุทธิ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1. เด็กหญิงกรนพรัตน์   ราชรองเมือง
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ปิตินานนท์
3. เด็กหญิงพิชญาภา  รุ่งเรืองไพสิฐ
4. เด็กหญิงพีรดา  เทพอินใจ
5. เด็กหญิงพีรดา  ลุงออ
 
1. นางสาวชลธิชา   อนันต์ชัยพัทธนา
2. นางสาวสุภาพรรณ  ธะยะธง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. นางสาวกัลญารัตน์  พรมปิงกา
2. นายจักรกรี  ฟองสุภา
3. นางสาวจุธาวรรณ์  อ้วนดวงดี
4. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณเขียว
5. นายธนวัฒน์  ปินตามา
6. เด็กหญิงธมลวรรณ  พรมปิงกา
7. นางสาวธันย์ชนก  อาระพงค์
8. นางสาวนุชนาถ  วังวงค์
9. นางสาวปทิตตา   วังงอน
10. นายประภวิษณุ์  มั่นขันธ์
11. นายพงษ์ทิวา  สารตัน
12. นายภัทรพล  นาคขำ
13. นางสาวภาวินี  ยอดสูงสุด
14. นายวรภาส  ว่าง่าย
15. เด็กหญิงวริษา  วงศ์ทวี
16. นางสาวศศิวิมล   เล่ดี
17. นางสาวอรปรียา  มาไว
18. นางสาวอารีรัตน์  สีวิตา
19. เด็กหญิงอิมพิลา  มาอิ่นแก้ว
20. เด็กชายเจษฏาพร  ปัญญาชุ่ม
 
1. นายกฤษฎากร  ไชยทัศน์
2. นายธรรม  สมจิตร์
3. นางพรเสด็จ  นันทศรี
4. นางศรีนภา  ศรีธนะ
5. นายอนงค์  ไชยคำหล้า
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 76.4 เงิน 25 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  เบียเช
2. เด็กหญิงน้องพลอย  มาเยอะ
3. เด็กหญิงบูยี  เชอมื่อ
4. เด็กหญิงบูหย่า  โวยลอง
5. เด็กหญิงพิมล  มื่อปุ๊
6. เด็กหญิงมะลิ  มื่อแล
7. เด็กหญิงมีนา  จะลอ
8. เด็กหญิงยุพา  คะติ
9. เด็กชายยูแส  เชอมื่อ
10. เด็กหญิงลลิตา  มื่อแล
11. เด็กหญิงวิมลสิริ  แยเบียง
12. เด็กหญิงศรัณยา  เยเบียง
13. เด็กหญิงศิริพร  แยเบียง
14. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วงศ์ใหญ่
15. เด็กหญิงสุภานันท์  แยเบียง
16. เด็กหญิงสุมาลี  เมอแล
17. เด็กชายหล่อผ่า  เชอมื่อ
18. เด็กชายอภิชิต  มาเยอะ
19. เด็กชายอาหมื่อ  แยะเบียง
20. เด็กชายอาเลผะ  เบียผะ
 
1. นางสาวจามจุรี  ทองทา
2. นางสาวรสจนีย์  นับเส
3. นายวรภรพงศ์  ปันเดง
4. นางศรีเพ็ญ  ใจธรรม
5. นางสุภาพร  คำแก่น
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 69.4 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กชายกันต์ดนัย  บูทะ
2. เด็กชายกิติชัย  จะลอ
3. เด็กหญิงชนิภา  คะบู่
4. เด็กชายทวีศักดิ์  อานี่
5. เด็กชายธีรศักดิ์  อานี
6. เด็กหญิงบัวสาย  หมื่อแล
7. เด็กหญิงบูดอ  เชอมื่อ
8. เด็กหญิงบูบะ  หมื่อแล
9. เด็กหญิงบูเสอะ  มาเยอะ
10. เด็กชายพิชิต  แซ่หมื่อ
11. เด็กชายพิษณุ  อาจา
12. เด็กชายรัชพล  จะอื่อ
13. เด็กหญิงวนิดา  จะฟะ
14. เด็กหญิงวรนุช  แยะเบียง
15. เด็กชายสมพงศ์  หมื่อแล
16. เด็กหญิงสร้อยทิพย์  แยเช
17. เด็กชายสันติ  มื่อแล
18. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แช่มื่อ
19. เด็กหญิงสุชาดา  จะป้อ
20. เด็กหญิงสุนิสา  อายี
 
1. นางณิศวรา  บุญมานล
2. นางนงคราญ  เสียงแขก
3. นายวรภรพงศ์  ปันเดง
4. นางสุภาพร  คำแก่น
5. นายอนุสรณ์  สีลา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.6 ทอง 21 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงวรรณิษา  วงศ์สาย
 
1. นางสาวศิริภรณ์  เขื่อนวัง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.13 ทอง 32 โรงเรียนอนุบาลพาน 1. เด็กชายซานหนี่  พม่า
 
1. นายมนัส  เตจ๊ะ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง 19 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. นางสาวอัมพิกา  แซ่ไหม
 
1. นางพัฒนา  กิติลือ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 22 โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มะละแซม
2. เด็กชายวสันต์  ชมมาลี
 
1. นางสุมาลี  อินถาก้อน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 89.6 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำราพิช
2. เด็กชายณัฐศร  แสนพิศ
 
1. นางอัมพิกา  อัจฉราวรลักษณ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79.6 เงิน 40 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายจาริตริน  พรมศร
2. เด็กหญิงอริษา  เขื่อนรอบ
 
1. นางรัชนี  หวังกีรติกุล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจิดาภา  คำอุ่นเรือน
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  คำจริยา
3. นางสาวพิมพิกา  ราชคม
4. นางสาวมณฑิตา  ศิริคำภา
5. นางสาววราภรณ์  ดวงสุภา
6. นายศุภาวัฒน์  อย่างบุญ
7. นางสาวสุดารัตน์  บุญยืน
8. นางสาวอัจฉรา  ทับคำ
9. นางสาวอัศรี   กองปิน
10. นางสาวเกวลิน  มูลยางกาย
 
1. นางสาวรุจิรา  เชื้อเมืองพาน
2. พระสมหวัง  พุทธวิริโย
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 81.8 ทอง 38 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 1. เด็กหญิงนุจรีย์  เขื่อนคำแสน
2. เด็กหญิงปรารถนา  บุญถนอม
3. เด็กหญิงมันตรินี  ไกรวอน
4. เด็กหญิงสุนิสา  ทาวรรณะ
5. เด็กชายอภิชาติ  จันทร์สม
6. เด็กชายอภิวัฒน์  ราตรี
7. เด็กหญิงอาทิตยา  มูลผึ้ง
8. เด็กหญิงอารียา  ยี่อุ่น
9. เด็กหญิงอาหลั่ง  ลุงปาน
10. เด็กหญิงอิ่นคำ  แซ่จู
 
1. นางกาญจนา  จินะกาศ
2. นางณัฏฐ์ชุดา  จอมแก้ว
3. นางสาวพจนาพร  อารีย์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงจันจิรา   อุ่นมูล
2. เด็กหญิงจิรวรรณ   สมสรวย
3. เด็กหญิงชนิกา   กิจกล้า
4. เด็กหญิงณัฐฐินันท์   จันทร์พินุมาตร
5. เด็กหญิงณัทธ์หทัย   วังษา
6. เด็กหญิงพรรณี  พุทธกาล
7. เด็กหญิงพัชนิดา   พนาศรีจินดา
8. เด็กหญิงพัชรา   หน่อแก้ว
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์   พชรสุริยา
10. เด็กหญิงวชิรญาช์   วังษา
11. เด็กหญิงวณิชา   สุนารัตน์
12. เด็กหญิงสุชาดา  เตชะ
13. เด็กหญิงสุทธิดา   แก้วฤาชา
14. เด็กหญิงสุธีมา   จูเปาะ
15. เด็กหญิงอาจารี  แซ่เอี้ยว
 
1. นางนิภาพร   อาศนะ
2. นางศรีวรรณ  ตระการ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 62 ทองแดง 32 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เนื่องชมภู
2. เด็กหญิงณัฐดารา  คีรีแก้ว
3. นางสาวนามี  จะแล
4. เด็กหญิงบูยา  จี่เบียกู่
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ช่วยการ
6. เด็กหญิงภัณฑิรา  ศรีจันทร์
7. เด็กหญิงรจนา  กาวิชัย
8. เด็กหญิงรพีพรรณ  ชัยมณี
9. เด็กหญิงรัตติกาล  บุญชัยวงค์
10. นางสาววิชญาพร  นาวา
11. เด็กหญิงสุนีย์  แซ่ล้า
12. เด็กหญิงสุภัสสร  สิริสอ
13. นางสาวเจนจิรา  สีปัญญา
14. นางสาวเจนจิรา  พิกุลทอง
15. นางสาวแพรวนภา  ชัยมณี
 
1. นางปราณี  อินสวรรค์
2. นางมาลี  จารุศักดิ์
3. นายสงกรานต์  อินสวรรค์
4. นายโยธิน  แก้วก๋า
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 17 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงวาสนา  ฟูเบ
2. เด็กหญิงสุมาลี  โว่ยแม้
3. เด็กหญิงหมี่แอ  โว่ยแม้
 
1. นางดาวใจ  สองสีโย
2. นางสาวอรทัย  ทะบุญ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณี  อุยแม
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เบียงแล
3. เด็กหญิงสุภาพร  เบียงแล
 
1. นายสวัสดิ์  ยาปัน
2. นางสาวอรทัย  ทะบุญ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77.5 เงิน 29 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ปวนทา
2. เด็กหญิงณัฐรุจา  อินทร์ชัย
 
1. นายวิสุทธิ์  ศิริมาตย์
2. นางสาวอัญชลี  จันทร์เขียว
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 1. นายจักรธร  เก่งแก้ว
2. นางสาวจิรพรรณ  ขันทะ
 
1. นายสุริยา  สิงห์คำ
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83.2 ทอง 30 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงปิ่นมนัส  ยาน้อย
2. เด็กหญิงภัสสร  แช่มช้อย
3. เด็กหญิงสุพรรณิกา  อบเชย
 
1. นายกมล  เทพศิริ
2. นายกำธร  สีฟ้า
 
64 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กหญิงทรงอัปสร  หมั่นเหมาะ
2. เด็กหญิงอิสรา  พรมตัน
3. เด็กหญิงเจนจิรา   วงค์ดอนชัย
 
1. นายเกษตรศักดิ์  คำภีระ
 
65 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ท้าวศรีวิชัย
2. เด็กหญิงพรรณาลาย  มั่นทัน
3. เด็กหญิงวิภาวดี   มูลประเสริฐ
 
1. นางณัฐพร  เป็งขวัญ
2. นายเฐนก  เป็งขวัญ
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  มูลจะคำ
 
1. นางพวงรัตน์  ศรีธาตุ
 
67 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 20 โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ตันปะละ
 
1. นายอภิชาติ  เชิญชู
 
68 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. นายณัฐพงษ์  อ้นป๊ก
 
1. นายสุนทร  พูลชุม
 
69 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงชยุดา  แซ่เท้า
 
1. นายสมพงษ์  แสนว้าน
 
70 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่เท่า
 
1. นายนิพนธ์  ยาวิลาศ
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แสงวิโรจน์
2. เด็กหญิงสอน  ชัยคำ
 
1. นางศรีไพร  เทพท้าว
2. นางสาวเพ็ญนภา  หาสิ่ง
 
72 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงนุ่นสุดา  บวรภิรธนา
2. เด็กหญิงพิไลพรรณ   แซ่เย่
 
1. นายสมเดช  พิศาลไพโรจน์
2. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
 
73 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 22 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงบูเหม่อ  เชหมื่อ
2. เด็กชายลีหมื่อ  เยเบียง
 
1. นางสาวรัตนา  แก้วสมตัว
 
74 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ร่มพนาธรรม
 
1. นายสมพงษ์  แสนว้าน
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 81 ทอง 24 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายคมกริช  เวียงโอสถ
2. เด็กชายปวรุตม์  วงค์บุญมา
3. เด็กชายสุทธิพงศ์  ยามี
 
1. นางสาวจิรพร  แสงสี
2. นางภัณฑิรา  ชัยวงค์
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 72 เงิน 29 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาส  เทพา
2. เด็กชายพงศ์ภัค  ทาปัญญา
3. เด็กหญิงอรัญญา  พงค์ป้าน
 
1. นางนลพรรณ  ทามาส
2. นางพรภิมล  ทองดีโลก
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กชายปวรุตม์  ขาวินา
2. เด็กชายรณกร  วงค์กาล
3. เด็กชายสุทธวีร์  บัวอินทร์
 
1. นางปฏิญญา  ภู่ทัยกุล
2. นายสุทัศน์  ภู่ทัยกุล
 
78 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายศุภาชัย  ขัดเชียงแสน
 
1. นายพรชัย  สุขใสบูลย์
 
79 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงพัชรา   หน่อแก้ว
 
1. นายมนตรี  นวลจีน
 
80 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 23 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายอิทธิพร    มณีวรรณ
 
1. นายมนตรี  นวลจีน
 
81 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงอรกร  พันธ์โชติ
 
1. นางนิตยา  กันทะเสน
 
82 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94.5 ทอง 8 โรงเรียนป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 1. เด็กหญิงพรพิมล  คำขจร
 
1. นายเกษม  ดวงงาม
 
83 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 11 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายสุพรรณ  เจริญบุญ
 
1. นายเชวงศักดิ์  บุญกนิษฐ์
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 74 เงิน 26 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงบัวทอง  ตันเดอ
 
1. นายเชวงศักดิ์  บุญกนิษฐ์
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายเดโชพล  ขอดแก้ว
 
1. นางรัตนา  ณ ลำปาง
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78.5 เงิน 25 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายเกษมศักดิ์  ดวงนิตย์
 
1. นางสุพรรณ  ไข่ทา
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76.66 เงิน 41 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 1. เด็กหญิงสุกัญญามณี  ปัญญา
 
1. นางนิลสวาท  เขื่อนแก้ว
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76.66 เงิน 27 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงจิตตรา  สุขเพีย
 
1. นางสาวจินตนา  ยารวง
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 66.6 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 1. เด็กชายธนากร  อยู่ลือ
 
1. นายอาทิตย์  พลกลาง
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.8 เงิน 15 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แนวราษฎร์
 
1. นายสมเพชร  กาบคำ
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง 4 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายทีปกรณ์  บุญแก้ว
 
1. นายเชวงศักดิ์  บุญกนิษฐ์
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.6 เงิน 23 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงสุภาพร  แสงวิโรจน์
 
1. นางศิริรัตน์  นิมิตรดี
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 17 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายอาโซ  มาเยอะ
 
1. นางศุภสุตา  ชัยวงษ์
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.83 เงิน 6 โรงเรียนอบต.ดอยงาม 1. เด็กชายณัฐกิตต์  วรรณวนา
 
1. นายอาทิตย์  แสงทอง
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายนาธาน  แอนทานี่พิว
 
1. นายสมเพชร  กาบคำ
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 14 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราพร  มาเยอะ
 
1. นางสาวหทัยกานต์  ไทยนิยม
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.33 เงิน 31 โรงเรียนอบต.ดอยงาม 1. เด็กหญิงวริยา  ตาสาย
 
1. นายอาทิตย์  แสงทอง
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 40 โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางผกายมาศ  เตปิน
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.43 ทอง 4 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายชนุตร์  ยานะจิต
 
1. นายเชวงศักดิ์  บุญกนิษฐ์
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  คำน้อย
 
1. นายเชวงศักดิ์  บุญกนิษฐ์
 
101 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงจิณณพัต  แซ่ส้ง
2. เด็กชายจีรเกียรติ  ลีลาธรรมสัจจะ
3. เด็กชายชคัตธร  แซ่ส้ง
4. เด็กหญิงชนิตา  แซ่ท้อ
5. เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่ลี
6. เด็กชายธรรมมูญ  แซ่โล่
7. เด็กหญิงธัญจิรา  เวียงบรรพต
8. เด็กชายธานุสร  แซ่วื่อ
9. เด็กหญิงนิตยา  แซ่ท้อ
10. เด็กหญิงนิพาดา  ร่มพนาธรรม
11. เด็กหญิงบัวสวรรค์  แซ่ลี
12. เด็กชายประกาศิต  แซ่วื้อ
13. เด็กชายประเสริฐ  โรจนคีรีสันติ
14. เด็กชายพิภพ  แซ่เท้า
15. เด็กชายภัทรพงษ์  แซ่เท้า
16. เด็กชายภานุกร  แซ่วื่อ
17. เด็กชายมงคล  แซ่มั่ว
18. เด็กหญิงมาลี  แซ่ส่ง
19. เด็กชายวรพล  ร่มพนาธรรม
20. เด็กชายวรพัฒน์  แซ่มั่ว
21. เด็กหญิงวารุณี  แซ่เท้า
22. เด็กหญิงวิชุดา  แซ่เล้า
23. เด็กหญิงวิภาวี  โรจนคีรีสันติ
24. เด็กชายวิรัช  แซ่วื่อ
25. เด็กชายวีระชัย  แซ่ว่าง
26. เด็กชายศราวุฒิ  ลีลาธรรมสัจจะ
27. เด็กหญิงศศิกานต์  แซ่มั่ว
28. เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่โล่
29. เด็กหญิงศิริวิมล  ร่มพนาธรรม
30. เด็กชายศุภชัย  ลีลาธรรมสัจจะ
31. เด็กหญิงศุภิสรา  สวาทชาติ
32. เด็กชายสัมพันธ์  แสนยากุล
33. เด็กชายสุชาติ  โรจนคีรีสันติ
34. เด็กหญิงสุรัญชนา  แก่หล้า
35. เด็กชายสุวรรณ  แซ่วื้อ
36. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แซ่ย่าง
37. เด็กชายอนุชา  ร่มพนาธรรม
38. เด็กชายอุดมศักดิ์  แซ่วื้อ
39. เด็กชายอุทัย  แซ่วื้อ
40. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่วื่อ
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีมูล
2. นางสาวปิติพร  สุวรรณพิศุทธิ์
3. นางพัฒนา  ไชยแดง
4. นายสนิท  สายปินตา
5. นายสมพงษ์  แสนว้าน
6. นางสุธาสินี  ติยะกว้าง
7. นางเบญญาภา  ขวัญอยู่
8. นายเมธี  บุญเตี่ยม
 
102 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงกัญญา  เรเซอร์
2. เด็กหญิงนาอื่อ  จะแฮ
3. เด็กหญิงนุสบา  เยสอ
4. เด็กหญิงพรรณิดา  ต๊ะอุด
5. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ลาแก้ว
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  จะยอ
7. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  มาเยอะ
8. เด็กชายศตวรรษ  อินทะรังษี
9. เด็กชายศราวุทธ  สิทธิปัญญาเลิศ
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  มาเยอะ
11. เด็กชายสมชาย  เฮปู
12. เด็กชายสมพงษ์  เม่อแล
13. เด็กชายสะเมอละ  จะแล
14. เด็กชายอาทิตย์  โว่ยยือ
15. เด็กชายอานนท์   อาเซ
16. เด็กหญิงอาภรณ์   จะทอ
17. เด็กชายอาเม  แซ่ลี
18. เด็กชายอำนาจ  อาซอง
19. เด็กหญิงอุรัสยา  ตามแผ่น
20. เด็กชายโยธิน  แม่นเงิน
21. เด็กชายไกรวิชญ์  เฌอมือ
 
1. นางสุพรรณ  ไข่ทา
2. นางสาวเพ็ญนภา  บางหลวง
 
103 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 77.75 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายคุณากร  ตันสุนำ
2. เด็กหญิงจิรัมภา  ขำกล่ำ
3. เด็กหญิงพชรรัตน์  สร้างสุข
4. เด็กหญิงพิมณภัทร  เขื่อนแก้ว
5. เด็กชายพุฒิชัย  แก้วเพชรวงศ์
6. เด็กชายศุภวิชญ์  กามอ้อย
7. เด็กชายสัตตยา  ตันสุนำ
8. เด็กหญิงอธิชา  ศรีสุวรรณ
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำแฮด
10. เด็กหญิงโสภาพรรณ  กาวิชัย
 
1. นางกฤตพร  สิงห์ไชย
2. นางนารี  เศรษฐวุฒิไกร
3. นางสาววิชชุดา  นนทศิลา
 
104 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 70 เงิน 28 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงกนกพร  ตุงคบุรี
2. เด็กหญิงกนกพรรณ  ตุงคบุรี
3. เด็กหญิงน้ำฝน  จริยา
4. เด็กหญิงพัชริดา  ปากหวาน
5. เด็กหญิงสลักฤทัย  ใหม่ธรรม
6. เด็กหญิงสุชาดา  มาเยอะ
 
1. นางสาวพิกุล  จี้วรรณ์
2. นางศศิรักษฺ์  บุญเจริญ
 
105 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 70 เงิน 36 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 1. เด็กหญิงกานดา  มาเยอะ
2. เด็กชายจะบี๋  แก่หล้า
3. เด็กหญิงจันจิรา  ปู่เหล็ก
4. เด็กหญิงชุติมน  จะโจ
5. เด็กหญิงชไมพร  สิริ
6. เด็กหญิงนาสอ  ซีกัว
7. เด็กหญิงนิตยา  ระบา
8. เด็กชายนิพนธ์  จะฟือ
9. เด็กหญิงพรสวรรค์  ศรีมี่
10. เด็กหญิงภาวินี  อิสระมั่นคง
11. เด็กชายลัทธพล  จะฟือ
12. เด็กชายสมชาย  เยส่อง
13. เด็กชายสยมพร  อุตโม
14. เด็กชายหล้า  คะหน่อ
15. เด็กหญิงอัจฉรา  จูเปาะ
16. เด็กหญิงอำภา  เยส่อง
 
1. นายจรัญ  อินต๊ะไชยวงค์
2. นางดวงพร  วงค์ต่อม
3. นางสาวราตรี  ศรีคูณลา
4. นายเจษฎา  โอดเชย
 
106 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. นางสาวกัลญารัตน์  พรมปิงกา
2. นางสาวขวัญนภา  วังวงค์
3. นายจักรกรี  ฟองสุภา
4. นางสาวจุธาวรรณ์  อ้วนดวงดี
5. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณเขียว
6. นางสาวทิวากร  ภูเมืองปาน
7. นายธนวัฒน์  ปินตามา
8. นางสาวธันย์ชนก  อาระพงค์
9. นางสาวปทิตตา   วังงอน
10. นายประภวิษณุ์  มั่นขันธ์
11. นายพงษ์ทิวา  สารตัน
12. นายภัทรพล  นาคขำ
13. นางสาวภาวินี  ยอดสูงสุด
14. นายวรภาส  ว่าง่าย
15. นางสาวอารีรัตน์  สีวิตา
16. เด็กชายเจษฏาพร  ปัญญาชุ่ม
 
1. นายกฤษฎากร  ไชยทัศน์
2. นายธรรม  สมจิตร์
3. นางศรีนภา  ศรีธนะ
4. นางสารภี  พิริยะชนานุสรณ์
5. นายอนงค์  ไชยคำหล้า
 
107 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 87.4 ทอง 6 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. นายณัฐพล  ศรีวิจี๋
2. เด็กชายนิธิกร  สุบุญนำ
3. เด็กชายพงศกร  แซ่ฟุ้ง
4. นางสาวมยุรา   ดินไชย
5. เด็กชายสุรชาติ  อาหยิ
 
1. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
2. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83.75 ทอง 11 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 1. เด็กชายศกลวัฒน์  หวุ่ยยือ
2. เด็กชายสมพงษ์   มอโป๊ะกู่
3. เด็กชายไกรภพ  ปัญญาวงศ์
 
1. นายนิวัฒน์  จริยา
2. นายรุ่งทรัพย์  กัมปะหะ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.75 ทอง 4 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กหญิงนิภาดา  มะโนวัง
2. เด็กหญิงวรรณารินทร์  สายเป็ง
3. เด็กหญิงวิริยาภรณ์  ราชปละ
 
1. นางประคอง  กลิ่นจันทร์
2. นางอำไพ  ขอบรูป
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง 8 โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม 1. เด็กหญิงชุติมาศ  บุญเป็ง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงมัณฑิตา  เมืองแก้ว
 
1. นายเนตร  คำพุทธ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 22 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 1. นายวิชัย  แซ่มั่ว
2. นายสมชาย  แซ่เหื้อ
3. นายอนุสรณ์  แซ่ยะ
 
1. นางสาวพรสินี  นพวงค์
2. นายวิวัฒน์  อัศวพุทธิ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76 เงิน 24 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  โนเรศ
2. เด็กหญิงปภัสสรา  แก้วบุญตัน
3. เด็กหญิงปราช์ญาภรณ์  ธิป๋า
4. เด็กหญิงปัทมา  เทพนม
5. เด็กหญิงสุธีรา  สุริยะชัยยา
6. เด็กหญิงอรุโณทัย  กากแก้ว
 
1. นางสาวนภาพร  พงษ์สุวรรณ
2. นางสายพิน  นิสัยคาน
3. นางอัญชลี  ทองสุวรรณ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กหญิงกำไล  วุ่ยชื่อ
2. เด็กหญิงชนานา  ภูพลพัน
3. เด็กหญิงดวงใจ  เพอเมีย
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  ตุงคบุรี
5. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  แลเชอร์
6. เด็กหญิงวิสา  ขันแก้วบุญเรือง
 
1. นางสาวสุมาลี  ศรีศุภโชค
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85.2 ทอง 19 โรงเรียนบ้านสันมะแฟน 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  หมอกมืด
2. เด็กชายสิรวิชญ์  กองแสง
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อารมณ์ดี
 
1. นางผ่องศรี  คำสมุทร
2. นายมงคล  ขอบรูป
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 15 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กชายคุณวัฒน์  จับใจนาย
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อนุศักดิ์
3. เด็กหญิงอารียา  คร่องแคร่ว
 
1. นางนงลักษณ์  เทพจร
2. นางอัญชลี  ไก่งาม
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายยี่เจียว   แซ่วุ้ย
2. เด็กชายอาดุ   เชอหมื่อ
3. เด็กชายอ้ายเป้า   แซ่วุ้ย
 
1. นายสมเดช  พิศาลไพโรจน์
2. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.8 ทอง 40 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. นายวสันต์  เบเชกู่
2. นายวิทยา  หมื่อแล
3. นางสาวสตรีรัตน์  ตามี่
 
1. นายเกียรติศักดิ์  คำระนึก
2. นายโสพณ  ณ ลำปาง
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83.8 ทอง 14 โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญสง่า
2. เด็กหญิงวรพร   คำวิมุด
3. เด็กหญิงอักษรภัค  บุญศรี
 
1. นางรุ่งการณ์  วงษา
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.4 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพล  ตาก๋า
2. นางสาวอรพรรณ  กันภัย
3. นางสาวเกียรตินิยม  ไทยใหม่
 
1. นางรุ่งการณ์  วงษา
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 39 โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย 1. เด็กหญิงกมลเนตร  โอดสุข
2. เด็กหญิงชนิกา  คำน้อย
3. เด็กหญิงนุชวรา  คำมูล
 
1. นางสาวมุกดา  คำฟู
2. นางวัชรีย์  ปูธิปิน
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กหญิงรัตน์สุดา  ใจเสมอ
2. เด็กหญิงสุนิสา  ยาวุฒิ
3. เด็กชายอุดม  ใจเสมอ
 
1. นางชญานันท์  ใจเป็ง
2. นางศรีนวล  กาวินชัย
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเจริญเมือง 1. เด็กหญิงนริศรา  ประสาขา
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  ยศนันท์
3. เด็กหญิงอรจิรา  มณีจอม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ชุมภู
2. นางศิตา  จอมจักร์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง 32 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. นายกฤติพงษ์   เขียวคำปัน
2. นายตะวัน  สุขคุ้ม
3. นายภูวนัทต์   หล้าพิงค์
 
1. นางเสาวณีย์  จักรมูล
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88.4 ทอง 14 โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญานาถ  สีเขียว
2. เด็กหญิงนฤมล  ขอดแก้ว
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทิมา
 
1. นายวิทยา  อุตมะ
2. นางหัทยา  สุรินต๊ะ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.4 ทอง 11 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. นางสาวพิมผกา   ถาคำ
2. เด็กชายสรณ์สิริ   ทองประไพ
3. นางสาวสุภัสสรา  จี้ใจ
 
1. นางปฏิญญา  ภู่ทัยกุล
2. นายสุทัศน์   ภู่ทัยกุล
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62.4 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงหมี่แผ่  เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงอรัญญา  เชอหมื่น
 
1. นางสาวดารณี  กระจ่างโชคสุข
2. นายเฉลิมพล  จำปา
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 57.6 เข้าร่วม 27 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. นายณัฐกร  ศรีคำสุข
2. นายเกียรติศักดิ์  ปานใจ
 
1. นายไพฑูรย์   ด้วงนิล
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 39 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กชายกิติศักดิ์  แก้วลังกา
2. เด็กชายวรวุฒิ  บุญตัน
 
1. นางสาวสุมาลี  ศรีศุภโชค
2. นายเมธี  นันต๊ะรัตน์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 1. เด็กชายคริษฐ์  ม้าทอง
2. เด็กชายเอกรินทร์  ทาก๋อง
 
1. นายประสิทธิ์  ชุ่มเรือน
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 20 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ธรรมขันธ์
2. เด็กชายณัฐดนัย  คีรีแก้ว
 
1. นางปิยธิดา  บุนนาค
2. นายเมธี  นันต๊ะรัตน์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 1. เด็กชายตรัยคุณ  ไร่สอ
2. เด็กชายพิชิตชัย  ใจมา
 
1. นางศรีนวน  แสนทนันชัย
2. นายสุพจน์  วงษา
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 33 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายธวัชชัย  ฐานดี
2. เด็กชายธีระพงษ์  ชัยชนะ
 
1. นางเกศรินทร์  ตาคำ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65.2 ทองแดง 26 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ป้อมล้อม
2. เด็กหญิงภัทราวรรณ  ปันเจิง
 
1. นายณรงค์กร  พลพิมพ์
2. นายอำนาจ  รักถิ่น
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีอร
2. เด็กหญิงดาราณี  หวลอารมณ์
 
1. นายไพฑูรย์   ด้วงนิล
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันหนองควาย 1. เด็กชายชนัญญู  แดงอุ่น
2. เด็กชายภูมิภัทร  เชื้อลื้อ
 
1. นายประหยัด  สันวงศ์
2. นายสมพร  กันทา
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนสันหนองควาย 1. เด็กชายกานต์  รวมสุข
2. เด็กชายจีรภัทร  ด่านอินทร์
 
1. นายประหยัด  สันวงศ์
2. นายสุรคร  ต๊ะยศ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 1. เด็กหญิงอร  สาวงค์
2. เด็กหญิงอ๊อกคำ  ลุงใหม่
3. เด็กหญิงใหม่  แสงหงษ์
 
1. นางสุทธินันท์  คำมา
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กชายรุ่งอนันต์  ฤาษี
2. เด็กชายเจษฎา  ทองศรีเมือง
 
1. นายบุญช่วย  โยนสนิท
2. นายพงษ์ศักดิ์  แสนชุมภู
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 5 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายอนันต์  หมื่อแล
2. เด็กชายอาซะ  หมื่อโป๊ะ
3. เด็กชายอาต๊ะ  เชอมือ
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สุขพันธ์
2. นายเกรียงศักดิ์  พรหมวะนา
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายธาม  พรหมบุญ
2. เด็กชายธีรดนฒ์  จันต๊ะมา
3. เด็กชายสงกรานต์  ใสยะ
 
1. นายกรณพัฒน์  ทิพย์อุโมงค์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายตุลา  เหม่อโป๊ะ
2. เด็กชายวิทยา  โสภณชื่นสุวรรณ
3. เด็กชายสมหมาย  ขุนวาส
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สุขพันธ์
2. นายเกรียงศักดิ์  พรหมวะนา
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1. เด็กชายภูมินทร์  นันต๊ะวงค์
2. เด็กชายอาณาจักร  คำปิงยอด
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชมชื่น
 
1. นายนิรันดร์  มหายศนันท์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82.6 ทอง 29 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงพรธิวา  คำอ้าย
 
1. นางพัชรี  ซาวคำเขตต์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 69.4 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านดอนสลี 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  พูเบียะ
 
1. นางอรอนงค์  กลิ่นนุช
 
145 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 8 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. นางสาวลดาวัลย์  ตาไชยยศ
 
1. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
 
146 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 49.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงฟางรี่  ป๊อค
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  กันธิยะ
 
147 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 54.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงบุษราคัม  ธีระพัฒน์สกุล
 
1. นางสาวนิภาพร  วังท่า
 
148 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองคำใบ
 
1. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.4 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  ศิริวงษ์
 
1. นางเฉลิมขวัญ  มากมี
 
150 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 39 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ชัยวรรณ
 
1. นางสุพิน  ทิศลังกา
 
151 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กชายศราวุธ  มารวิชัย
 
1. นางประทินทิพย์  สลีสองสม
 
152 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นางสาวพรญาณี  สารทะ
 
1. นางสาวนิตยา  ชุ่มจิตต์
 
153 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนสันหนองควาย 1. เด็กหญิงกนกพร  ก๋าวี
2. เด็กชายฉัตรชัย  เชื้อเมืองพาน
3. เด็กหญิงญาณิศา  บัวอินทร์
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทาแสน
5. เด็กชายพีระพงษ์  ปาปิน
 
1. นางสาวนิดาพร  เครือวงค์
2. นายสมพร  กันทา
 
154 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 95.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงจิตต์อารีย์   ภักดีไพศาล
 
1. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
 
155 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  เดชาทรัพย์จิรกุล
 
1. นางสาวพิยู้  โปเบะ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 10 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายยาแอ  อาซอง
2. เด็กชายสมพงษ์  มาเยอะ
3. เด็กชายหล่อตี้  เชก้อง
4. เด็กชายอาก่อ  หมื่นแล
5. เด็กชายอาถู่  เชอหมื่อ
6. เด็กชายอาหมื่อ  อุยแม
 
1. นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย
2. นางอัญชัญ  หมอกคำ
3. นางสาวอุทุมพร  เทพศิริ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 53.5 เข้าร่วม 29 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายธณวัฏ  เหมปันดัน
2. เด็กชายธนายุทธ  บุญช่วย
3. เด็กชายปริเยศ  ตั๋นคำ
4. เด็กชายพิบูลย์  แซ่หวัง
5. เด็กชายระวี  ทองชะอม
6. เด็กชายรังสรรค์  ศรีสวัสดิ์
7. เด็กชายอนุวัติ  กองฝิ่น
8. เด็กชายแทนกาย  ศรีอ้วน
 
1. นายทักษิณ  มุ้งทอง
2. นายสุกิจ  พินิจ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายชาตรี  บอยะ
2. เด็กชายยอดชาย  มาเยอะ
3. เด็กชายสเตผ่า  เหม่อโป๊ะ
4. เด็กชายหลู่หยี่  แยเปียว
5. เด็กชายอาก่า  เบเช
6. เด็กชายอาทู  มาเยอะ
7. เด็กชายอาลุม  อาจอ
8. เด็กชายอาโละ  แลเชอ
 
1. นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย
2. นางอัญชัญ  หมอกคำ
3. นางสาวอุทุมพร  เทพศิริ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 83.66 ทอง 17 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. นางสาวจิราภา  เชอหมื่อ
2. นางสาวปิยะพร  แซ่ว่าง
3. เด็กชายมานะ  จะงะ
4. นางสาววันเพ็ญ  ก่อคือ
5. เด็กชายสันติ  แลเชอ
6. เด็กหญิงสุขฤทัย  เบียงก่า
7. เด็กหญิงสุขฤทัย  โปเบะ
8. นางสาวอนงค์  เยเบียง
9. เด็กชายอาทิตย์  อาหงี่
10. เด็กหญิงเพ็ญพิกา  แซะตู
 
1. นายพงษ์พันธุ์  ซาเมาะ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 75.5 เงิน 20 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงชฎาพร  ปัญโยสุข
2. เด็กหญิงชนิกานต์  โมงยาม
3. เด็กชายซื่อ  ลุงปัง
4. เด็กหญิงนลินทิพย์  จันทร์ฟื้น
5. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เทพประสาร
6. เด็กหญิงศิริลักษ์  ยานะจิตร
7. เด็กหญิงสิริวิมล  เทพประสาร
8. เด็กหญิงสุชัญญา  อุดเอ้ย
9. เด็กหญิงสุทธิพร  มะนุภา
10. เด็กชายหลู่  ลุงมู
 
1. นายกฤษณ์ศราวุฒิ  เหลี่ยมดี
2. นายสมจิตต์  ชัยพูน
3. นางอารีย์  ไชยแก้ว
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 58.4 เข้าร่วม 20 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงธัญวรัตถ์  ใจจง
3. เด็กหญิงหมี่ชู  มาเยอะ
4. เด็กหญิงอัจฉราพร  ลือดี
5. เด็กหญิงอาเพียว  มาเยอะ
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สุขพันธ์
2. นางเบญจวรรณ  สุขพันธ์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 19 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยาพร  โพธิ์ขุนทด
2. เด็กหญิงสมัชญา  คำก้อแก้ว
3. เด็กหญิงอัญมณี  ปรีชากุล
 
1. นางสมพร  สุภาวงค์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 16 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เทินสะเกตุ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เทินสะเกตุ
3. เด็กหญิงอุริชาดา  กันทะ
 
1. นางกาญจนีย์  อินทานทุม
2. นายธรรมนูญ  แก้วเปี้ย
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. นางสาวกุลปริยา  สุชาติ
2. เด็กหญิงวิสุทธินี  กันทะปัน
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
2. นางสาวสร้อย  ทิพเนตร
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 75.05 เงิน 23 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กชายกรกฤษดิ์  ผังดี
2. เด็กชายธนภัทร  หมื่นเกี๋ยง
 
1. นางนวลจันทร์  สรวงสิงห์
2. นางวัชราวลี  มาลา
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 65.43 ทองแดง 13 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. นายธีรพงษ์  ธิสงค์
2. นางสาวสุกัญญา  ฟองคำ
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
2. นางสาวสร้อย  ทิพเนตร
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 52.4 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงพัสตร์สุ  อุเทียม
2. เด็กชายไพฑูรย์  กันทะวงค์
 
1. นายทรงวุฑฒิ  ทาอุปรงค์
2. นายเฉลิมชัย  มณีรัตน์
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงศุภรางค์   ลวนะลาภานนท์
2. นางสาวเรวดี  ศรีสมุทร
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
2. นางสาวสร้อย  ทิพเนตร
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  นิตยารส
2. เด็กหญิงหทัยกานต์  วงค์เมทา
 
1. นางสาวกุมภา  เมินมุง
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 30.1 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายสมหมาย  เหม่อแล
 
1. นางสาวพิชญาภา  ฟองคำ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 35.01 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายอาเฉาะ  โวยยือกู่
 
1. นางสาวพิชญาภา  ฟองคำ
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรียอด
 
1. นางจุฬาภรณ์  คำปิน
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  เต็มประดา
 
1. นางสาวปรีดา  แลวงค์นิล
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 66 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุภาพเพชร
 
1. นางภัทรพร  น้อยพันธุ์
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1. เด็กชายกรไกร  กรพาหา
2. เด็กชายศักดิ์สุริยา  กาวิชัย
 
1. นายจำรัส  ต้องจิต
2. นางรัชฎาภรณ์  แสงสุวรรณ
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 1. เด็กชายราเชนทร์  น้อยแสง
2. เด็กชายเมธาวี  พันธ์วงค์
 
1. นางจินตนา  ฮั่นตระกูล
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1. เด็กชายมงคล  ชุ่มมงคล
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  หอมเย็น
 
1. นางมณี  กันธิยะ
2. นางอุลัย  จงใจจาคะ
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1. เด็กชายกวินท์  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงชลลดา  แซ่ยี่
3. เด็กชายชาญชัย  จันทร์กลาง
4. เด็กหญิงธิดามาศ  สุรักษ์
5. เด็กหญิงอาทิตยา  กันหา
 
1. นางสาวชลธิชา   อนันต์ชัยพัทธนา
2. นางสาวสุภาพรรณ   ธะยะธง
3. นางสาวสุภาวดี   กันทะวี
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 1. เด็กชายจักรพันธ์  คำยะบุญ
2. เด็กชายธนาดล  อารมณ์ดี
3. เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีโลเพี้ยน
 
1. นางประคองศรี  จันทร์โสภา
2. นางพิศมัย  เนตตกุล
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1. เด็กชายกฤตนัย  เรือนศรี
2. เด็กชายธนากร  จันทร์ต๊ะวงศ์
3. เด็กชายธนากร  บุญวงค์
 
1. นางสาวชลธิชา   อนันต์ชัยพัทธนา
2. นางสาวสุภาวดี  กันทะวี
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 1. เด็กหญิงชลนิภา  อยู่ขอม
2. เด็กหญิงนพนภา  มุงเมือง
3. เด็กหญิงพัชรี  มาเรียน
 
1. นางสคราญจิต  อุบลเขียว
2. นางสุธาทิพย์  หลวงธรรม
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 22 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กชายบุญถึง  แก้วมาเรือน
2. เด็กชายมณฑล  อาหงิ
 
1. นายสุรัฐชัย  มโนใจ
2. นางเฉลิมขวัญ  ศิริมาตย์
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.2 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 1. เด็กหญิงกนกพร  ปัญญาลาภสกุล
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  กาบแก้ว
3. เด็กชายสิทธิโชค  ยวงมณี
 
1. นางประคองศรี  จันทร์โสภา
2. นางพิศมัย  เนตตกุล
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 25 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กชายจารุวัฒน์  เมอแล
2. เด็กชายสิทธิพล  เชยเยีย
3. เด็กชายอาห่อ  หมื่อแล
 
1. นางดรุณี  ดอนชัย
2. นายทศพล  กิตต๊ะ
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   อินทรจักร์
 
1. นางนันที  อุประ
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.8 ทอง 12 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงพรพรรณ  แลเชอร์
 
1. นางสาวอรุณี  ศรีเลาว์
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82.8 ทอง 10 โรงเรียนริมวัง 2 1. เด็กชายองอาจ  แสงวิชัย
 
1. นายศักดิ์ชัย  กาวี
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.4 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 1. เด็กหญิงชฎาพร  ไชยมณี
2. เด็กชายนฤสรณ์  กันอินทร์
3. เด็กชายพงศ์ดนัย  ตุลา
4. เด็กหญิงพิมวลี  วิชา
5. เด็กชายภูวไนย  ภาวดี
6. เด็กหญิงอรัญญา  ปาใหญ่
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  นิมิตเกียรติสกุล
2. นางพรรณี  วิกรมชาตรี
3. นางสาวพุทธพร  เกรียงไกรสโมสร
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 64 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านสิบสอง 1. เด็กหญิงวริยา  อินทจักร์
 
1. นางรดา  ไฝเอ้ย
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กหญิงกิติมา  เขียนโคกกรวด
2. เด็กหญิงมาลี  ชีมือ
3. เด็กหญิงศิริญา  เพเมียะ
4. เด็กหญิงอาเมีย  แลเชอร
5. เด็กหญิงอาเมีย  เพอเมีย
6. นางสาวอาเส่อ  เมอแล
 
1. นางดรุณี  ดอนชัย
2. นายทศพล  กิตต๊ะ
3. นางปิยธิดา  บุนนาค
 
191 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 82.1 ทอง 38 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 1. เด็กหญิงพิชญาภา  จันทร์แสง
 
1. นางประทุมพร  ประมวล
 
192 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายกฤตภาส  ไมตรีญาติ
2. เด็กชายภูริณัฐ  ขันแข็ง
3. เด็กชายศิวัช  อาธิเสนะ
 
1. นางนันทิกา  ทิพย์อุโมงค์
2. นางอัมพร  กิจจาทร
 
193 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  วิทยาคุณ
3. เด็กหญิงเหมยแดง  แสงเจริญ
 
1. นางนันทิกา  ทิพย์อุโมงค์
2. นางอัมพร  กิจจาทร
 
194 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ - - - โรงเรียนบ้านกล้วย 1. นางสาวเทียมจิต  พุทธวงศ์
 
 
195 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. นางประทินทิพย์  สลีสองสม
 
 
196 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32 (บ้านสาขันหอม) 1. นางนิตยา  วานิชพิพัฒน์
 
 
197 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนบ้านป่าจั่น 1. นางปรานอม   จรเกตุ
 
 
198 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. นายวิโรจน์  มหาวรรณ
 
 
199 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1. นายสนิท  บุญเจริญ
 
 
200 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. นายสว่าง  ทองดี