สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 72.6 เงิน 17 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกชพร   หลวงจันทร์
 
1. นางประอรศรี  กุลนะ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 74 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 1. เด็กหญิงสิริณญา  ยอดประทุม
 
1. นางสาวอังคณา  หาญคำภา
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. นางสาวหมี่ซือ  แลงี
 
1. นางสุรีย์  กิติรัตน์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 20 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    วิเศษชัยพงศ์
 
1. นางมาลี   พันธ์วิไล
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กหญิงภาณุมาศ  ปงหาญ
 
1. นายอำนาจ  ดวงแก้ว
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  ศรีภูมิ
 
1. นางจุฑาณี  บั้งเงิน
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.5 ทอง 18 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงอริสา  เลเฉอะ
 
1. นางลดาวัลย์  ไชยวงศ์
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงศุภจิตรา   กันทะจักร์
 
1. นางสาววิภานันท์   เพชรดง
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 18 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาพร  มีช่อง
 
1. นางณัฐสิริ  นภาลัย
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 40 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. นางสาวเบญจรัตน์  สุวรรณวงศ์
 
1. นางทองใบ  ภูมิพลับ
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 75.4 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงวรวรรณ  อุดมพิบูลย์
2. เด็กหญิงโซเฟีย  อัง
 
1. นายนายรังสรรค์  หมื่นเดช
2. นางภิรมย์  ภัทรเชาว์
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 60.88 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายธงชัย  อาหยิ
2. เด็กหญิงวลัยพร  ตอนใต้
 
1. นางจุฑาณี  บั้งเงิน
2. นางพวงพกา  สีเหลือง
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72 เงิน 36 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายชยณัฐพล  แดงสกุล
 
1. นางศิริลักษณ์  มรรคประเสริฐ
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายอติวิชญ์  บุญญาภิรักษ์กุล
 
1. นางสาวกรทิณา  แก้วสอน
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  สายวงค์โห้
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83.4 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 1. เด็กหญิงภัศรา  ยานะธรรม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  นิลชัย
3. เด็กหญิงเกศสุนีย์   เตจ๊ะสุวรรณ์
 
1. นางกาญจณีย์  ธีระเดช
2. นางฉลวย  นุชนิยม
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. นางสาวพุทธชาด  เบียกู่
2. นางสาวมัณฑนา  สัตนาโค
3. เด็กหญิงแดง  โรงคำ
 
1. นางพวงพกา  สีเหลือง
2. นายวัลลภ  รู้ยาม
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 51.8 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 1. เด็กหญิงชนิตรา  จันธิมา
2. เด็กชายนพณัฐ  กนกสุวรรณกุล
 
1. นางผ่องศรี  ศักดิ์สิทธิ์
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 17 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กชายทินกร  ปฏิสิขัง
2. เด็กชายวรวุฒิ  กุลวงค์
 
1. นางศรีวรรณา  เรือนสุภา
2. นายเทวารินทร์  ธรรมสอน
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายปรินทร   แห้วสันตติ
 
1. นางวัลยา  อนันต์
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายปฏิภาณ   โรจนรัตน์
 
1. นางสกุลรัตน์  โรจนรัตน์
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  แซ่จ๋าว
 
1. นายวัลลภ  รู้ยาม
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงธนภรณ์  อนุเคราะห์
2. เด็กหญิงสุทธอร  หลั่ว
3. เด็กหญิงเอื้อกาญจน์  อินทะชัย
 
1. นางวรรณา  ปัญญาดี
2. นางศรีสมบูรณ์  แสนสมบัติ
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. นายณัฐกานต์  ใจเสมอ
2. เด็กชายธนากร  แซ่โค้ว
3. เด็กหญิงสุวิมล  นามวงค์
 
1. นายบุญห่วง  ภัทรเชาว์
2. นางราตรี  พันธุ์จำเริญ
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67.4 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  มณี
2. เด็กหญิงศุภัทรวดี  สุขเกษม
3. เด็กหญิงเพียงเพ็ญ  โนราช
 
1. นายชัยยงค์  นาสมทรง
2. นางอัญชลี  ทองสุข
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.4 เงิน 35 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. เด็กชายกฤษฎา  แซ่พ่าน
2. เด็กชายอนุชา  แลเชอ
3. เด็กชายเตชิต  อินทุภูติ
 
1. นายเมธี  อูปสุ
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78.6 เงิน 19 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปงรังษี
2. เด็กชายปรานต์  โปตระยานนท์
3. เด็กหญิงวรรณพนิตา  ลือชา
 
1. นายอภิวัฒน์   ตันนันตา
2. นางอรุณี  บุณยะพรรค
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 33 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงจันทมณี  เลิศสม
2. นายณัฐวุฒิ  จันทร์คำ
3. เด็กหญิงดวงดาว  มาเยอะ
 
1. นางนันทยา  แสบงบาล
2. นางสาวอรนุช  ชมดี
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 72.8 เงิน 41 โรงเรียนมารีรักษ์ 1. เด็กหญิงชลันดา  พันธุ์สมบัติ
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  ชมตระกูล
3. เด็กหญิงภัทรพร  โอกาดะ
 
1. นายภูษิต  เกตุพระจันทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 80.6 ทอง 24 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงกันธิชา  ดีวะรัตน์
2. นางสาวชรีรัตน์  ภูมิถาวร
3. นางสาวฝาติเม๊าะ  มูเก็ม
 
1. นางจารวี  ชัยรัตน์
2. นางวิลาวรรณ  เชยบาล
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 29 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กชายลีซือ  แลเชอ
2. เด็กชายอาทิตย์  ลีส่อ
 
1. นายภูวเรศ  สิทธิโค่ง
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 70.4 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1. เด็กชายอดิเรก  จิตต์มั่น
2. เด็กชายเจษฎา  สิทธิขันแก้ว
 
1. นายชัยยงค์  นาสมทรง
2. นางอัญชลี  ทองสุข
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60.01 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กชายธาวิน  บุญหลวง
2. เด็กชายนิคม  แสงคำ
 
1. นายบุญวาท  ไชยวุฒิ
2. นายเสนีย์  จิ่งมาดา
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 39.48 เข้าร่วม 42 โรงเรียนธารทิพย์ 1. เด็กชายคมสัน  แซ่ย่าง
2. เด็กชายภราดร  แซ่ล่อ
 
1. นายพิษณุ  สุจิธรรม
2. นางสาววิภาดา  วาฤทธิ์
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 49.38 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 1. เด็กชายนิธินันท์  จันทร์ต๊ะนาเขต
2. เด็กชายศักดิ์รินทร์  บุตรมี
 
1. นายกำพล  กุมหาชัย
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 4.33 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายวัชรพล  คำนวล
2. เด็กชายสมชัย  แสนเทา
 
1. นายประภากรณ์  สิงห์หล้า
2. นางสาวศรีสอางค์  ปัญญางาม
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 55.97 เข้าร่วม 13 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กชายทศพร  ไกรสรณ์
2. เด็กชายทศพล  วังทองบง
 
1. นายหนูชม   เนตรโสภา
2. นายเทวารินทร์  ธรรมสอน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงธีริศรา  สันดอนทอง
2. เด็กหญิงพรรวี  แพบุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เลิศชมภู
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์  นามวงค์
5. เด็กหญิงวชิรญาน์  อภิชัย
 
1. นางธรรมพร  ชุ่มใจ๋
2. นางสาวสายรุ้ง  วงศ์ภักดิ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงธัญชนก  เปาวัลย์
2. เด็กหญิงนิธิพร  สุธรรม
3. เด็กหญิงพรณัฐชา  เดชร่มโพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงสุมิตรา  เลิศชมภู
5. เด็กหญิงอชิรญา  สมพล
 
1. นางทัศนีย์  เชื้ออุบล
2. นางวินัย  ทันเรือน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72.2 เงิน 40 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1. เด็กหญิงนงคราญ  แก้วบุญตัน
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปัญญาเตียม
3. เด็กหญิงรุ่งรวิน  ปัญญาเตียม
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ยืนยาว
5. เด็กหญิงอุไรภรณ์  ฟันเฟือง
 
1. นายกสิณ  จับใจนาย
2. นางพรทิพย์  มานวกุล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 29 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงปาณิสรา  หมื่นเถ
2. เด็กหญิงพรรณิศา  เหม่ากระโทก
3. เด็กหญิงวนัสบดี  หมื่นไชยวงค์
4. เด็กหญิงวิชญาพร  สุนะ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  สิงขรชัยรัตน์
 
1. นางจันทร์แก้ว  อุทุมภา
2. นายสมบูรณ์  อุทุมภา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.9 ทอง 33 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกฤษญา  สุภาวะ
2. เด็กหญิงกัลยาณี  บุญมี
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แก้วปู่วัตร์
4. เด็กหญิงเหมยหวัง  แซ่ลิ้ว
5. เด็กหญิงแสงตาน  อินทนนท์
 
1. นางศรีสมร  ใจผูก
2. นางหทัยรัตน์  ศรีสังวรณ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 37 โรงเรียนบ้านปางคึก 1. เด็กหญิงนลินลักษณ์  ผ่องใสศิริกุล
2. เด็กหญิงนัฐณิชา  เขื่อนคำ
3. นางสาวศิริลักษณ์  สักลอ
4. เด็กหญิงอมาวสี  วงศ์สมุทร
5. เด็กหญิงเกตุยุพา  คำราพิช
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีปัญญา
2. นางเพ็ญพิมล  ศิระกมลโรจน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 78.46 เงิน 16 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กชายนิรุต  สมประสงค์
2. เด็กหญิงรพิชา  สิทธิขันแก้ว
3. เด็กหญิงสิริธนา  ปัญญาวัย
4. เด็กหญิงสุนิตา  แก้วคำ
5. เด็กหญิงสุรีย์พร  สรรค์ไชย
 
1. นางจารุณี  วงศ์เมือง
2. นางรัติยา  ศุขมณี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 78.16 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกิตติยา  ไมล์หรือ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไชยประเทศ
3. เด็กหญิงชลนิชา  ชัยประหลาด
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  หลวงคำ
5. เด็กหญิงปภาวดี  นันทชัย
 
1. นางฉวีวรรณ  ปัญญา
2. นายไพรวัลย์  วงค์เทพ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 84.8 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงกชพร  ชัชวรัตน์
2. เด็กชายกานดิศ  ศรีคำ
3. เด็กหญิงจิรัชญา  นันต๊ะ
4. เด็กหญิงชัญญา  กิตตันขจร
5. เด็กชายชานนท์  เตชะนันท์
6. เด็กหญิงทิพยรัตน์  โยนิจ
7. เด็กชายธนกฤต  พุทธาคำ
8. เด็กหญิงธนัญญา  ขัติคำ
9. เด็กชายธนโชติ  อนุภาพวิเศษกุล
10. เด็กหญิงธัญชนก  หลวงพันธ์โชค
11. เด็กหญิงนืตยา  แสนงาย
12. เด็กหญิงปราณปรียา  ยุวกุล
13. เด็กชายปลื้ม  ร่วมขุน
14. เด็กหญิงพัชราวลัย  มโนใจ
15. เด็กหญิงพันธ์ธีรา  พรมมา
16. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สารมนู
17. เด็กหญิงพิมรดา  ปลายหาญ
18. เด็กชายพีรดลย์  ไชยเจริญ
19. เด็กหญิงรุจรวี  เลานันท์
20. เด็กหญิงสิรดา  สิทธิประเสริฐ
 
1. นายปวริศร์  เลาหาร
2. นางผ่องพรรณ  เชี่ยววานิช
3. นางสาววรากร  ชินะกุล
4. นางสาวสุนัยพร  พันธโชติ
5. นางสุภัสสรา  ทนันชัย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 75.2 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายชญานนท์  โพธิวงค์
2. เด็กชายชญานนท์  มูลแก้ว
3. เด็กหญิงชญานิศ  สิทธิวงค์
4. เด็กหญิงญาณิศา  เตชะปิตุ
5. เด็กชายณัฐกิตต์  พรหมสอน
6. เด็กชายณัฐนนท์  สวิง
7. เด็กชายธนัชชา  จันทะวาลย์
8. เด็กชายนครินทร์  หล่อเสถียร
9. เด็กชายปภพ  ชอบดี
10. เด็กชายภาณุวิชญ์  บุญทรง
11. เด็กชายภูดิศ  มังคราช
12. เด็กชายภูสิทธิ์  ยอดแก้ว
13. เด็กหญิงรักพนา  เจริญชันษา
14. เด็กหญิงลัทธพรรณ  แก้วดุสิต
15. เด็กชายวชิรศักดิ์  คำวัง
16. เด็กชายวัฒนศักดิ์  สีหาวงษ์
17. เด็กชายวาทิต  แตงนวลจันทร์
18. เด็กหญิงวิมลสิริ  พุฒิพิริยะ
19. เด็กชายศรัณย์ภัทร  จินเขตรกิจ
20. เด็กชายอัษฎา  บุตรดี
 
1. นายชาญยุทธ  ตาแก้ว
2. นางยุเพียรพร  พงษ์สังกา
3. นายศิวณัฐ  อินถา
4. นางสาวสุนัยพร  พันธโชติ
5. นางสาวสุภา  เชื้อเมืองพาน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.8 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงเบญจพร  กันติมูล
 
1. นางอนงค์  ตั้งอิสรนุกูล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.75 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงบุษรา  วงค์จันทร์ตา
 
1. นางวิระวัลย์  อันพาพรม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.35 ทอง 40 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  กันทะเตียน
 
1. นางศรีสังวาลย์  เนตรนพรัตน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 86.4 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงณัชชนม์  เดชะบุญ
2. เด็กชายอังกูร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 
1. นางปาริฉัตร  เมืองมา
2. นางวราภรณ์  ศุภฐิติพงศ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 87.6 ทอง 29 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 1. เด็กหญิงกรรญารัตน์  ทะริยะ
2. เด็กชายชาติชาย  อินสาคำ
 
1. นางสุดสวาท  วงศ์ใจ๋
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82.2 ทอง 29 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  อามอ
2. เด็กชายอาก่อง  เหย่อท่งกู่
 
1. นายทรนง  หยกละไม
2. นายสัมฤทธิ์  ประนัปดา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 89.4 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ไชยชมภู
2. เด็กหญิงจิรัชญา  สันธิ
3. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  นรรัตน์
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  คีรีแก้ว
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บ่อคำ
6. เด็กหญิงพิมพิศา  ชัยแก้ว
7. เด็กหญิงพีรยา  ศรีพุทธา
8. เด็กหญิงราชาวดี  นารินรักษ์
9. เด็กหญิงวริศรา  ปัญญาดี
10. เด็กหญิงอารดา  พระพรพิทักษ์
 
1. นางบุญผิน  กิตติสาร
2. นางเกษร  แก้วตา
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านนางแลใน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นรารักษ์
2. เด็กหญิงจามาลี  ราใส
3. เด็กหญิงจารุณี  อภินันมงคล
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  ดอนชัย
5. เด็กหญิงดุษฎี  เนียมผลกรั่ง
6. เด็กหญิงทิพแพรวา  นันตา
7. เด็กหญิงปาณิสรา  คำวัง
8. เด็กหญิงพลอย  ตาสาม
9. เด็กหญิงภาพิมล  วงศ์แก้ว
10. เด็กหญิงรุจิรา  ชำนาญยา
11. เด็กหญิงสุกัญญา  จะงะ
12. เด็กหญิงอำพร  บุญจ้อย
13. เด็กหญิงอุทุมพร  มุชินนชัย
14. เด็กหญิงแพรวา  โกสุวรรณ
15. เด็กหญิงแววดาว  ชัยคำมี
 
1. นายสมเกียรติ  ทองคันทม
2. นายอนุพันธ์  ศิริชัยราช
3. นายอุดม  สุทธสม
4. นางเพ็ญศรี  สุภาวสิทธิ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 63 ทองแดง 29 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงจิตตา  เฌอมือ
2. เด็กหญิงจิราพร  อามอ
3. เด็กหญิงฐิติการณ์  ปูเหล็ก
4. เด็กหญิงนารายณ์  เหว่ยแม
5. เด็กหญิงน้อย  ปัญญา
6. นางสาวมณีนุช  มูลลอย
7. เด็กหญิงวิดาภา  อายี
8. นางสาวสุดาพร  ธุระวร
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทาคำ
10. เด็กหญิงสุนารี  เว่ยแม
11. เด็กหญิงอาซิว  แชมือ
12. เด็กหญิงอานุ่ม  เพียเมีย
13. เด็กหญิงอาพอ  อุ่ยแม
14. เด็กหญิงอาภรณ์  เชอมือ
15. เด็กหญิงเบญญาภา  คำดา
 
1. นางสาวกรวิกา  ปาเปาอ้าย
2. นางจิราภรณ์  อ่อนนวล
3. นางสาวมาริสา  วันต๊ะ
4. นายสมบัติ  กรุงศรี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกนิษฐา   สุทโท
2. เด็กหญิงพิชญ์ภวินฑ์  วิจิตรสมบัติ
3. เด็กหญิงสุภัสสรา   สุขใหญ่
 
1. นายนพเมศฐ์  ศิระกมลโรจน์
2. นางสาวบัวรอง  แก้วเป็ง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กหญิงนัฐชาภรณ์  เจ็นมาก
2. เด็กชายสุทธิวัฒน์  ศรีพรม
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุขวันดี
 
1. นางยุวดี  ไชยลังกา
2. นายสุพัฒน์  เตชาติ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงศิวิมล  วงศ์แสง
2. เด็กหญิงอานันตยา  จันปวนหาร
 
1. นายมนตรี  พลประสิทธ์
2. นางสาวยาตรา  เมืองมา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 22 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายราเชนทร์  แสนมูล
2. เด็กชายสมชาย  แซ่ลี้
 
1. นายบุญห่วง  ภัทรเชาว์
2. นายสุขเกษม  สุวรรณไตรย์
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83.2 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วแกมจันทร์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  กันติ๊บ
3. เด็กหญิงสิปรางค์  อาษา
 
1. นายพายุ  อภิยะกันทะกุล
2. นางภัทราวรรณ  จันเลน
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 1. เด็กหญิงกิตติกา  เวียงอินทร์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีตัน
3. เด็กหญิงวรชยา  ผ่านสำแดง
 
1. นางจินตนา  ประสิทธิผล
2. นายสงวน  กองสุข
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 17 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. นายธนวัฒน์  จันทร์ป้อม
2. นางสาวพัชรา  อุทธาสม
3. นางสาววราภรณ์  ปฏิสิขัง
 
1. นางสมคิด  สายเครือคำ
2. นางอัญชลี  ธนสารพิพัฒน์คุณ
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงวรินทิรา  บุญปก
 
1. นายพายุ  อภิยะกันทะกุล
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กชายสมนึก  คำเงิน
 
1. นางอรุณี  ประทีป ณ ถลาง
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  แก้วบัง
 
1. นางอัญชลี  ธนสารพิพัฒน์คุณ
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงมณีรัตน์ ฟองเทพ  
 
1. นายคมสันติ์ นันต๊ะเสน  
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กชายพีรพันธ์ เตชนันท์  
 
1. นายคมสันติ์ นันต๊ะเสน  
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายตุ้ย  คำลง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  สาม
 
1. นางพิกุล  อุดแน่น
2. นางวันเพ็ญ  อนันต์
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงสิรินรา  สมบัณท์
2. เด็กหญิงสุภนิด  อินทรศร
 
1. นางสาวกฤษดาพร  เขียวอ้าย
2. นางพนอ  อินถา
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านจะคือ 1. เด็กหญิงจุฑามาส  มาตย์กุล
2. เด็กหญิงวารุณี  แสนคำหอม
 
1. นางสาวพนัดดา  จอมสวรรค์ กุมนา
 
72 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1. เด็กหญิงแพรวนภา  มะโนวรรณ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อาษา
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายชาย  นายหลอด
2. เด็กชายพัชรพล  นามสาม
3. เด็กชายหลงผัด  มีสุข
 
1. นางวันเพ็ญ  อนันต์
2. นางสุพานี  ชุณหปราณ
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กชายวรรณธณ  อะพา
2. เด็กชายอาโย่ะ  มาเยอะ
3. เด็กชายอาไห่  มาเยอะ
 
1. นางสุภาวดี  นาวา
2. นางอรษา  จำปา
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อุ่นใจ
2. เด็กชายอดิรุต  อุตมะชัย
3. เด็กชายอภิรักษ์  นรรัตน์
 
1. นางกิ่งกาญจน์  บุญรัตน์
2. นายสุรชัย  ชมภู
 
76 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กหญิงศรัญญา  กาดรัมย์
 
1. นางวรายุภัสร์  แก้ววิฑูรย์
 
77 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 16 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กหญิงสุดทิดา  ไชยสุวรรณ์
 
1. นางอรชร  พินิจ
 
78 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงชลิดา  โพธิ์แฉล้ม
 
1. นายภูมรินทร์  คล่องแคล่ว
 
79 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กหญิงชลฌิชา  มะโนเรือง
 
1. นางสาวฟองจันทร์  แสงคำ
 
80 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 70 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงรุจิญา  ชูศรีโฉม
 
1. นายสุคำ  แก้วศรี
 
81 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง 25 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายพลตรี  แซ่ตั้ง
 
1. นายฉกาจ  พันสุภะ
 
82 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 21 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  อาหยิ
 
1. นายสวัสดิ์  เดชพระคุณ
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 76 เงิน 17 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีปุริ
 
1. นางลดาวัลย์  ไชยวงศ์
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงธันยมัย  รุ่งแสง
 
1. นางปวีณา  สุขจิตร์
 
85 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กหญิงชลธิฌา  มะโนเรือง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ปอยา
3. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  เรือนคำ
4. เด็กหญิงศรัญญา  กาดรัมย์
5. เด็กหญิงสุดทิดา  ไชยสุวรรณ์
6. เด็กหญิงสุวรรณา  ใจสุข
7. เด็กหญิงสุวิมล  มะโนหาญ
8. เด็กชายอดิศร  นางแล
9. เด็กหญิงแวว  อะพา
 
1. นางสาวกุลรภัส  กาบตุ้ม
2. นางวรายุภัสร์  แก้ววิฑูรย์
3. นางอรษา  จำปา
 
86 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กหญิงชลธิฌา  มะโนเรือง
2. เด็กชายทินภัทร  จิตรถา
3. เด็กชายนที  อายีกู่
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ปอยา
5. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  เรือนคำ
6. เด็กชายภวัต  สมเพ็ชร์
7. เด็กหญิงศรัญญา  กาดรัมย์
8. เด็กชายศุภเกียรติ  เสาเรือน
9. เด็กหญิงสุดทิดา  ไชยสุวรรณ์
10. เด็กหญิงสุวรรณา  ใจสุข
11. เด็กหญิงสุวิมล  มะโนหาญ
12. เด็กชายอดิศร  นางแล
13. เด็กชายเจนณรงค์  เรือนคำ
14. เด็กชายเอนกพงษ์  แสนพินิจ
15. เด็กหญิงแวว  อะพา
 
1. นางสาวกุลรภัส  กาบตุ้ม
2. นายนคร  ภัทรอุดมกิจ
3. นางวรายุภัสร์  แก้ววิฑูรย์
4. นางเทียมจิตต์  วิชาคำ
 
87 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกวินนาฎ  กิติศรี
2. เด็กหญิงกาญจนา  ปอแฉ่
3. เด็กหญิงชญานิศ  รังสูงเนิน
4. เด็กหญิงณัฐมน  ผลชีวิน
5. เด็กหญิงทิพธัญญา  วงศ์เทพ
6. เด็กชายธนภัทร  จันทร์เสา
7. เด็กหญิงน้ำฝน  มาเยอะ
8. เด็กชายบรรณวิฑิต  อวดดี
9. เด็กหญิงปรัชญาพร  จันทร์หอม
10. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญพิมพ์
11. เด็กหญิงรติการณ์  ปุ๊ตุ้ย
12. เด็กหญิงรินรดา  ไชยชมภู
13. เด็กหญิงรุ่งสายทิพย์  ไขลายหงษ์
14. เด็กหญิงวิศรุตา  คำปาเชื้อ
15. เด็กชายศักย์ศรณ์  ปิมปา
16. เด็กหญิงศิรินภา  อุดกลิ้ง
17. เด็กหญิงสายฝน  มะโนหาญ
18. เด็กชายอนันตนุกูล  บัวอินทร์
19. เด็กหญิงอรพิชญ์  ชัยภูวนารถ
20. เด็กหญิงเกวลิน  สุยะใหญ่
 
1. นางนพดา  บุญรักษาเดชธนา
2. นายภูวศิฎฐ์  เจริญสุข
3. นายวิริยะ  วิราศรี
4. นางสุปราณี  กวินวิวัฒน์
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 1. เด็กชายศักรินทร์  วิยาพร้าว
 
1. นางสาววาสนา   ชัชวรัตน์
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง 16 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายชัชชนม์  เครืออินตา
 
1. นายสวัสดิ์  เดชพระคุณ
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 25 โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิรงค์
 
1. นางสาววาสนา  ชัชวรัตน์
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงพรนภา  สุยะพรม
 
1. นางสุรีพร  ประดิษฐ์
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 1. เด็กชายนิธิกร  บุผา
 
1. นางสาววาสนา  ชัชวรัตน์
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68.6 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กหญิงสุวรรณา  ใจสุข
 
1. นางเทียมจิตต์  วิชาคำ
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.84 เงิน 30 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. นายพีรพล  ไชยวงค์สาย
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.8 เงิน 20 โรงเรียนบ้านรวมมิตร    
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กชายประสบโชค  เครือยศ
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กชายสรายุทธ์  แสงอุดมสุข
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทาทอง
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.83 เงิน 34 โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 1. เด็กชายนิธิกร  บุผา
 
1. นางสาววาสนา  ชัชวรัตน์
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.5 เงิน 32 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงกัญธิมา  บุญนะ
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงพรมณี   แท้ตระกูล
 
1. นางเดือนฉาย  สุขสวัสดิ์
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 26 โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิรงค์
 
1. นางสาววาสนา  ชัชวรัตน์
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. เด็กชายธนเดช  พัชรมโน
 
1. นางสาวศุภมาส  อริวรรณา
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 33 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  มะโนหาร
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
104 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงกฤษกร  ตามี่
2. เด็กหญิงกวิตา  จิราเมธีกุล
3. เด็กหญิงจินต์ศุจี  วงศ์ใหญ่
4. เด็กหญิงจิรัชญา  คำโมนะ
5. เด็กหญิงชฎาพร  ยอดบุญลือ
6. เด็กหญิงชลกานต์  ดอนชัย
7. เด็กชายชินวัตร  จันเป็ง
8. เด็กหญิงชิรญาณ์  สิงห์ชัย
9. เด็กหญิงณัฐชยา  ยะแสง
10. เด็กหญิงธวัลรัตน์  มหาวงศนันท์
11. เด็กหญิงธัญญาพร  พุทธิมา
12. เด็กหญิงนิตยา  แสนงาย
13. เด็กหญิงบุรีนาถ  คุณานุภาพกุล
14. เด็กหญิงพาทินธิดา  โนสุ
15. เด็กหญิงพิชชาพร  เกษมราษฎร์
16. เด็กหญิงพิมพกานต์  สีทิไชย
17. เด็กหญิงพิมพกานต์  เลิศบูรณาการ
18. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีศิริสิทธิกุล
19. เด็กหญิงพิมพ์รดา  จุโลทก
20. เด็กหญิงพุทธธิดา  นำไพศาล
21. เด็กหญิงภิญญดา  ยอดยา
22. เด็กหญิงรุจรดา  คำรังษี
23. เด็กชายรุ่งโรจน์  แซ่เจอว
24. เด็กหญิงวริศรา  สุนันท์สมบัติ
25. เด็กชายศุภณัฐ  คำแก้ว
26. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชื่นใจ
27. เด็กหญิงศุภิชา  วิสูตรสกุล
28. เด็กหญิงสุชัญญา  วงษา
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  บัวผัด
30. เด็กชายสุพศิน  อินทรศร
31. เด็กหญิงสุพิชญา  เจนคิด
32. เด็กหญิงอภิชญา  อินต๊ะวงค์
33. เด็กหญิงอภิญญา  ดีวรัตน์
34. เด็กหญิงอริสา  มะโนวรรณ์
35. เด็กชายอานนท์  หมอกใหม่
36. เด็กหญิงอาภัสรา  วงเวียน
37. เด็กหญิงอิสรียา  แก้วมา
38. เด็กชายเกริกฤทธ์  เวชภิรมย์
39. เด็กชายเชิดพงษ์  ก.บัวเกษตร
40. เด็กชายแสงตะวัน  แก้วจำปา
 
1. นายชาญยุทธ  ตาแก้ว
2. นางณัฐรุจา  ศรีคำ
3. นายปริญญา  อินตาพรม
4. นางสาวรำพึง  เชื้อเมืองพาน
5. นายวิทยา  สุภาวรรณ
6. นายสุคำ  แก้วศรี
7. นางสาวสุนัยพร  พันธโชติ
8. นางสุรพิน  สุขวัฒนา
 
105 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.25 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายฐิติเชษ   ศักดิ์สมสกุล
2. เด็กชายธีทัต   กาวิละมูล
3. เด็กหญิงนภัสกร   อินต๊ะยศ
4. เด็กชายนิภัทรพงศ์   ภาคำ
5. เด็กหญิงปาริฉัตต์  คีรีแก้ว
6. เด็กหญิงพิชญาภา   จิวเดช
7. เด็กชายศุภโชค   เฉียบแหลม
8. เด็กชายศุวสันต์   เผ่าดี
9. เด็กหญิงสุชัญญา   การะวงค์
10. เด็กหญิงอาภัสรา   บุญมา
 
1. นางทิวาพร    ปูคำ
2. นางสุดาพร   ไกรอ่ำ
3. นางสาวเนรัญญา   อุปาละ
 
106 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  ยานะนวล
2. เด็กหญิงนภัสสร  เทพอินถา
3. เด็กชายรุ่งเรือง  เบเชกู่
4. เด็กหญิงศจิกา  บุญมาวงค์
5. เด็กหญิงสภาภรณ์  ขวัญใจพนา
6. เด็กชายสรายุทธ  แก้วสมตัว
7. เด็กหญิงสุปราณี  ใจยะ
8. เด็กชายอาหล่อง  มาเยอะ
9. เด็กหญิงอินทิวัลย์  นันทะเสน
10. เด็กชายเนติพงษ์  พิชัย
 
1. นางจุรีภรณ์  คำธาร
2. นางพิณทิพย์  นันท์บัญชา
3. นางยุวดี  บรมพิชัยชาติกุล
 
107 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 72 เงิน 26 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกรรณาภรณ์  ปวนทา
2. เด็กหญิงจิดาภา  ปฐมธรรมการ
3. เด็กหญิงณัฐชยา  หมายมั่น
4. เด็กหญิงนวพร  อนันต์วรชัย
5. เด็กหญิงปิยธิดา  ราชอุ่น
6. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยเลิศ
7. เด็กหญิงสุพรรษา  ยามี
8. เด็กหญิงสุพิชญา  มาลีรัตน์
9. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มณีศร
 
1. นางทิวาพร  ปูคำ
2. นางสาวพิมพ์ทิพย์  ปัญญาบุญ
3. นางสุดาพร  ไกรอ่ำ
 
108 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 71 เงิน 19 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงจามรี  นันทะเสน
2. เด็กหญิงนิตยา   เรือนคำ
3. เด็กหญิงยุพิน  แสนไชย
4. นางสาวสุนิสา  มาเยอะ
 
1. นายจำนงค์  เพ็ชรรัตน์
2. นางทิพรัศมิ์  นุ่นรอด
3. นางบุษยาพร  ศรีจันทร์
4. นางสุภัทรา  มณีรัตน์
 
109 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 79.6 เงิน 17 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกันทิมา  ณ เชียงใหม่
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุทธนู
3. เด็กหญิงจตุพร  ไชยชมภู
4. เด็กหญิงจิรัชฌา  จันทร์รูปงาม
5. เด็กหญิงจิรัชญา  หลวงปอง
6. เด็กหญิงฐิติยา  คำเเดง
7. เด็กชายณัฐนันท์  คำใจวัง
8. เด็กหญิงทองชมพูนุช  ดอนชัย
9. เด็กหญิงธิระดาภร  ปัญญาบุญ
10. เด็กชายนภัสรพี  คำพีระ
11. เด็กชายพีรรัฐ  ทองก้อน
12. เด็กหญิงภูริชญา  พงษ์สนั่น
13. เด็กหญิงรักมาก  กิจรักษ์
14. เด็กหญิงสุชาดา  วงค์ต่อม
15. เด็กหญิงอภิชญา  พรมทนันไชย
16. เด็กหญิงอัญมณี  ขันสุธรรม
 
1. นายชัยวัฒน์  คำน้อย
2. นางทิวาพร  ปูคำ
3. นางสกุลรัตน์  โรจนรัตน์
4. นายสิทธิกร  เสียงห้าว
5. นางสุดาพร  ไกรอ่ำ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านดอยฮาง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นาควัฒนกุล
2. เด็กชายสุรศักดิ์  พันวนากร
3. เด็กชายอาหื่อ   เย่เพียง
 
1. นางปรียธิดา  ม่วงโกสัย
2. นายสมศักดิ์  ธรรมเสนา
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.5 ทอง 30 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. นายวันชัย  กุ่ยแก้ว
2. นายเกตุศักดิ์  บุญเทพ
3. เด็กชายไชยวุฒิ  รักชาติ
 
1. นายธนวัฒน์  เดชปักษ์
2. นายสุวรรณ  ชอบธรรม
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 72.5 เงิน 26 โรงเรียนผาขวางวิทยา 1. เด็กชายลอสี  หมื่นนอ
2. เด็กหญิงอรพิน  อาบู่
3. เด็กชายแอที  หมื่นนอ
 
1. นายศรายุทธ  วิภาวัฒนกิจ
2. นายอุทัย  นันตนัตน์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.13 ทอง 9 โรงเรียนผาขวางวิทยา 1. เด็กหญิงนาป๋อย  จะคาต่อ
2. เด็กหญิงมารี  แล่ไป
3. เด็กหญิงอนงค์  แสนหลวง
 
1. นางสาวจุรีพร  เจริญพันธ์สวัสดิ์
2. นายอุทัย  นันตรัตน์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76 เงิน 24 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ณ เชียงใหม่
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินต๊ะมา
3. เด็กหญิงผุสดี  อู่แม
4. เด็กชายสราวุฒิ  เทพอินถา
5. เด็กหญิงหมียา  เชอก้อง
6. เด็กชายอธิป  อู่แม
 
1. นางบัวผัน  ชอบธรรม
2. นางลำดวน  สายเมืองนาย
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  หล้าติ
2. เด็กหญิงนริศรา  แก้วคือ
3. เด็กหญิงนิยดา  ศรหล้า
4. เด็กหญิงพรทิพย์  สักลอ
5. เด็กหญิงศุทธินี  อักษราพิพัฒน์
6. เด็กหญิงหทัยชนก  วาดเอื้อยวงศ์
 
1. นายคมสันติ์  นันทะเสน
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85.6 ทอง 15 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 1. เด็กหญิงพิม  นามแสง
2. เด็กหญิงวันวิภา  ธิคำ
3. เด็กหญิงสุภาพร  คำนวล
 
1. นางอัมพร  นันทชัย
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงนิยดา  ศรหล้า
2. เด็กหญิงวาทินี  เมืองชื่น
3. เด็กหญิงสุทัตตา  ชะนะนาค
 
1. นายสินทรัพย์  สิงทะบุตร
2. นางอรุณี  หงษ์นวล
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายนนชัย  รักชาติ
2. เด็กหญิงสุนิษา  แซ่หมู่
3. เด็กหญิงเมทินี  ดีน้อย
 
1. นายคม  ทุ่งภักดี
2. นางยุพิน  เตมิยะ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.5 ทอง 29 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  วงค์แสง
2. นายพงษ์พัฒน์  แยบือ
3. เด็กชายสุรชัย  ยี่ป่า
 
1. นางสาวพิมพา  วงค์อารีย์
2. ว่าที่ร้อยตรีเทวฤทธิ์  พรมรัตน์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 79.4 เงิน 16 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงปิยพัชร  สมมิตร
2. เด็กหญิงพรชนิตย์  ต๊ะคำ
3. เด็กหญิงภัคจิรา  มูลเมือง
 
1. นางพัฒน์นรี  โป่งทราย
2. นางเรวดี  โรจน์ประโคน
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. นางสาวกัลยา  อินสาม
2. เด็กชายอัษฏาวุธ  กันทะเตียน
3. นายเชิดชาย  จอมวงศ์
 
1. นางพัฒน์นรี  โป่งทราย
2. นางสาวริมธาร  พันธุชงค์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงนริศา  ศรีใจมา
2. เด็กหญิงบุณยาพร  เทพดวงแก้ว
3. เด็กหญิงสุชานาถ  ไกลถิ่น
 
1. นางชุติมณฑน์  อริเดช
2. นางพรวิไล  แลวงค์นิล
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. นางสาวพิกุล  ศรีมูล
2. นางสาววรุณพร  บั้งเงิน
3. เด็กหญิงสรชา  ธรรมยอย
 
1. นางพร  นันป้อ
2. นางสิรินาถ  ไชยงำเมือง
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กหญิงพิณ  มาเยอะ
2. เด็กหญิงหมี่ตู่  ขะระ
3. เด็กหญิงอานุ  เชอหมื่อ
 
1. นางธนาภัทร  วิวัฒน์ขจรศักดิ์
2. นางนิภาพร  เวียงโอสถ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. นางสาวนราพร  ผารัง
2. นางสาวรุ่งนภา  บ่อแก้ว
3. เด็กหญิงสุชานาถ  กลิ่นซ้อน
 
1. นางพร  นันป้อ
2. นางสิรินาถ  ไชยงำเมือง
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงนางซอน  หนานอุ่น
2. เด็กชายภราดร  เตวิน
3. เด็กชายเจิงหาญ  ไทยใหญ่
 
1. นางพัฒน์นรี  โป่งทราย
2. นางสาวริมธาร  พันธุชงค์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. นางสาวตอง  วันดี
2. นายสาม  นามยี่
3. เด็กชายัขันติ  ศรีวงค์
 
1. นางพัฒน์นรี  โป่งทราย
2. นางสาวริมธาร  พันธุชงค์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 38 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1. เด็กหญิงปวิณา  จางนิรันดร์
2. เด็กหญิงเสาวรัก  มาเยอะ
 
1. นายสุริยา  ป้อมสมุทร
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 58.8 เข้าร่วม 24 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงบุษกร  พันกิจ
2. เด็กหญิงสุนทรีลักษณ์  คิดสวย
 
1. นายกรกต  ชัยณัฐฐินันท์
2. นางสุรีย์  กิติรัตน์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กชายขจรเกียรติ  บั้งเงิน
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บั้งเงิน
 
1. นายกรกต  ชัยณัฐฐินันท์
2. นางสิรินาถ  ไชยงำเมือง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายชาคริต  ดอนชัย
2. เด็กชายณัฐชนน  ชัยศิริวิลักษณ์
 
1. นายดำรงค์  ดีแก้ว
2. นางสาวธัญญาภรณ์  จินดา
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายคณิศร  หลักไม้
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  พิลาภ
 
1. นางจันทนา  หน่อสุวรรณ
2. นางเกศริน  กลิ่นหนู
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงชนิตา   มาไกล
2. เด็กหญิงพิชญาภัค   ปิงวัง
 
1. นางสาวจิราภรณ์   อุดมทรัพย์
2. นายชานนท์  จันต๊ะคาด
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 33 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กชายปรีชาพล  สวยแสง
2. นางสาวสุภาพร  จันต๊ะนาเขต
 
1. นางสาวนุชนาถ  สุทธการ
2. นายพีระศักดิ์  สกุลเวช
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73.4 เงิน 17 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 1. เด็กชายสิรธีร์  ธรรมศิริ
2. เด็กชายหัสดินทร์  จันต๊ะนาเขต
 
1. นายสวาท  วังรุ่งโรจน์
2. นายโอภาส  อินธรรม
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กชายสุวิชกรณ์  จอมมิ่ง
2. เด็กชายเสนาะ  สมุดความ
 
1. นายกรกต  ชัยณัฐฐินันท์
2. นายอนันต์  อินเตชะ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายณัฐนันท์   แหนคำ
2. เด็กชายพิรชัช   คชนิล
 
1. นางปฐมาพร   มณีรัตน์
2. นายอนุพงค์  คำน้อย
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  มาลี
2. เด็กชายวิรัช   ปัญญาทิพย์
 
1. นายบุญห่วง  ภัทรเชาว์
2. นายมานิตย์  เตชะตน
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงกุ้งนาง  ปัญญาดี
2. เด็กชายคณาธิป  สกุลรัตน์
3. เด็กชายอัฐพงษ์   รอดเรือน
 
1. นายบุญห่วง  ภัทรเชาว์
2. นางเรวดี  โรจน์ประโคน
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายจารุวัฒน์  สามปลื้ม
2. เด็กชายอลงกรณ์  เดชชัย
 
1. นางสาวศรีสอางค์  ปัญญางาม
2. นางเกศริน  กลิ่นหนู
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงธนัชดา  เกิดปานทอง
2. เด็กหญิงพศิกา  มาอินทร์
3. เด็กหญิงวงศ์วรุณ  อุ่นบ้าน
 
1. นายชานนท์  จันต๊ะคาด
2. นายอนุพงค์  คำน้อย
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 27 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายธนกฤต  ตุงพิทักษ์พงศ์
2. เด็กชายนันทชัย  พรมมา
3. เด็กชายภาณุพงศ์  บัวพันธ์
 
1. นางกาญจนา  สังขพิทักษ์
2. นางสุพิศ  ดีแก้ว
 
143 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 85.2 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  คงเจริญ
 
1. นางสุดธิดา  เลิศรัตนวงศ์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 84.6 ทอง 5 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ยาหยี
 
1. นางอัจฉรา  บรมพิชัยชาติกุล
 
145 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายอัฐพงษ์  รอดเรือน
 
1. นางเกศราพร  มีระบุญ
 
146 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 47.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกัญญรัต  ชลอยเมฆ์
 
1. นางรัชนี  แสงวงศ์วาณิชย์
 
147 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิศานุสรณ์ 1. เด็กชายสิรภพ  วนเวชกุล
 
1. นางสาวกุพชกา  นุกาศ
 
148 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายคณาธิป  สกุลรัตน์
 
1. นางเกศราพร  มีระบุญ
 
149 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78.6 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงหมอกมุงเมือง  ประพัฒน์ทอง
 
1. นางสุมิตรา  ธาราวร
 
150 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กชายยุทธพงศ์  ชีหมื่อ
 
1. นางกัลยาณี  ศรีวรรณ์
 
151 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สมประสงค์
 
1. นางสาวจรูญศรี  มูลสวัสดิ์
 
152 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงมุกดา  อ้วยล่อ
 
1. นางสาวศรีวรรณา  เหมืองทอง
 
153 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 70.75 เงิน 33 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กชายทัตพล  เครือวงค์สืบ
2. เด็กหญิงทิพขาภรณ์  ไชยประพันธ์
3. เด็กหญิงนิรมล  รวมธรรม
4. นางสาวรัตนภรณ์  สุวรรณนำปน
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  คำเรืองฤทธิ์
 
1. นางวรรณภา  เตจ๊ะ
2. นายสมบูรณ์  มาถา
 
154 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 88.93 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 1. เด็กหญิงหมี่ผ่า  อาบังกู่
 
1. นางสาวนันท์ธีรา  กิจรักษ์
 
155 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายนันทวัฒน์  รักชาติ
 
1. นางพรชนก  คำดี
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81.5 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายชานนท์  เชอมือ
2. เด็กชายปุรชัย  เชอหมื่อ
3. เด็กชายวงศกร  อานี
4. เด็กชายวุฒิพงษ์  แลเชอ
5. เด็กชายสิทธิโชค  มาเยอะ
6. เด็กชายสุพัฒน์ชัย  แชมือ
 
1. นายภาสกร  ต๊ะปัญญา
2. นางสุนทรี  ปาลี
3. นางอรพินธ์  โพรี
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 69.2 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 1. เด็กชายกิตติพงษ์   จิติรัตน์
2. เด็กชายจิรวิทย์  จะบือ
3. เด็กชายชานนท์  แสงดี
4. เด็กชายนพรุจ  ใจขันธ์
5. เด็กชายนิพล  เส็งพรม
6. เด็กชายสมศักดิ์  นามดี
7. เด็กชายสมเดช  นามดี
8. เด็กชายสำราญ  ใจแก้ว
 
1. นางสาวพิมพา  มะโนเรือง
2. นายสวาท  เรือนสังข์
3. นายอิ่นแก้ว  ไชยงำเมือง
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนผาขวางวิทยา 1. นายชัย  แสงสิน
2. นายชาตรี  จะเหมาะ
3. นายชาติชาย  ลาหู่นะ
4. เด็กชายสงคราม  จะแห้ง
5. นายสมชาย  จะหมื่น
6. เด็กชายสุริยม  มาเยอะ
7. เด็กชายสุวิชัย  ฟูมีสอง
8. เด็กชายเกริกพล  คุณสุข
 
1. นายดนัย  กาแก้ว
2. นายสิทธิพงษ์  รัตน์ชัยศิลป์
3. นายสุริยันต์  หน่่อคำหล้า
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 85.66 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  กันจินะ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ยอดมหาวรรณ
3. นางสาวจันทิมา  แซ่จาง
4. นางสาวนาพือ  ไกซิง
5. เด็กชายประวิทย์  สายทอง
6. เด็กชายพงษ์กรณ์  คำหงษา
7. เด็กหญิงศศิธร  เมฆา
8. เด็กหญิงสสินา  คุณมโนธรรม
9. เด็กชายหิรัญ   สิงห์สุข
 
1. นายดนัย  งามจารุธารเกษม
2. นางสาวอวยพร  อินแปลง
3. นางเพ็ญศรี  อินแปลง
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 83.1 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 1. เด็กหญิงคำนวล  บุญยอด
2. เด็กชายจีราวัฒน์  มะโนยศ
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์   พยมโพธิ์
4. เด็กชายธนันชัย  เกสรกติกา
5. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เสวกสุทธิ์
6. เด็กหญิงนันทิยา  โกมิตร
7. เด็กหญิงนุชธิดา  จักร์สุวรรณ
8. เด็กหญิงภัศรา   ยานะธรรม
9. เด็กหญิงวรรณิดา  เขื่อนเพชร
10. เด็กหญิงเกศสุนีย์  เตจ๊ะสุวรรณ
 
1. นางกาญจณีย์  ธีระเดช
2. นางฐิติมา  เวชชะ
3. นางสุกานดา   นาระตะ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 68.1 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงกนกอร  มาเยอะ
2. เด็กชายก๋วยเจ๋ง  คำใส
3. นางสาวจินดา  นาแด่
4. เด็กชายธีรดลย์  เครือดี
5. นางสาวแสงเดือน   โจ๊ะต๊ะ
 
1. นางวรรญมาศ  จันทรา
2. นางเย็นฤดี  กันทาสุวรรณ
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 76.7 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกมลชินี  วารีพิทักษ์
2. เด็กชายกัญจน์ทัพพ์  ธิเขียว
3. เด็กหญิงชญานิศ  กาวี
4. เด็กหญิงธัญชนก  รูปะวิเชตร์
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วเมืองคำ
6. เด็กหญิงประทานพร  ประทุมแสง
7. เด็กหญิงปรางทิพย์  ปัญญา
8. เด็กหญิงปิยนันท์  ชีวรัตน์พงษ์
9. เด็กหญิงมัชฌิมา  แสงสุกใส
10. เด็กหญิงศศิภา  เยอเบาะ
11. เด็กหญิงสุธารัตน์  แสนเรือง
12. เด็กหญิงอภิชญา  พรมทนันไชย
 
1. นางฉวีวรรณ  ปัญญา
2. นางนพดา  บุญรักษาเดชธนา
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 27 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงพัชรา  ปันสัตย์
2. เด็กหญิงมิ่งสรรพ์  มิ่งปรีชา
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สุภิรัตน์
 
1. นางนงค์รักษ์  มาลีรัตน์
2. นางพรสวรรค์  จันทร์เล็ก
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. นางสาวเบญจพร  ดวงติ๊บ
2. นางสาวเรือนเพชร  ศรีบางพลีน้อย
3. นางสาวแสงทิพย์  นามวงค์
 
1. นายบุญห่วง  ภัทรเชาว์
2. นางปวีณา  สุขจิตร์
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 50.03 เข้าร่วม 41 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงรัตติญา  เป็งเรือน
2. เด็กหญิงโสภิดา  โค้งคูณหาร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  สัตย์สม
2. นางศศิธร  สัตย์สม
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 62.56 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไร่เรือง
2. เด็กชายสมบัติ  ปะแอ
 
1. นายนิคม  ศรียอด
2. นายวัฒนา  สามหมื่นคำ
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 26.04 เข้าร่วม 34 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กหญิงมาลี  เปียแลกู่
2. เด็กหญิงสุชาดา  เบเชกู่
 
1. นางสาวปุณยนุชนภัส  อินทนุ
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 38.4 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 1. เด็กหญิงฤทัยชนก  ศรีคำม้วน
2. เด็กชายศิวกร  ภู่เพชร
 
1. นางสาวพวงผกา  ลำคำ
2. นางสาวมาลัย  อินเทพ
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงธัญญา  มูลตัน
2. เด็กหญิงประกายทิพย์  ปัญญาบุญ
 
1. นางสาวจารุณี  พรมเลข
2. นางทองใบ  ภูมิพลับ
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงฐาปณีย์    ทายา
2. เด็กหญิงวิญาดา   คำเคน
 
1. นางศิริวิมล   ไชยชุมศักดิ์
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ดีอันกอง
 
1. นางรัติยา  ศุขมณี
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จินาวัง
 
1. นางรัติยา  ศุขมณี
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มณี
 
1. นางณฐมน  ศรีเลสินธุ์
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 6 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  พุ่มพวง
 
1. นางสาวนุชรินทร์  พรมเมือง
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 73.33 เงิน 17 โรงเรียนบ้านป่ารวก 1. เด็กชายมารุต  ทวีกุล
 
1. นางสาวลำดวน  วงศ์ภักดิ์
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ยะชัย
2. เด็กชายภัทรดล  ใจยะปัน
3. เด็กชายสิทธิพร  ปิงลำพูน
 
1. นางอัจฉรา  เกิดเเก่น
2. นางอัมพันธ์  เหล่าไพโรจน์จารี
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 9 โรงเรียนผาขวางวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วิเชียรเพชร
2. เด็กหญิงธนพร  ไอ่แสง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดูเจ๊ะ
 
1. นางสาวกุลภัสสร์   เรือนคำ
2. นายอุดม  เทพวงค์
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 1. เด็กชายภัทร  อะทะวงษา
2. เด็กชายวุฒินันท์  วิลาวัลย์
 
1. นางสาวพวงผกา  ลำคำ
2. นายวัชรพงศ์  นัยนา
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายธีธัช  ทองรักษ์
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ยาวิชัย
 
1. นางวันเพ็ญ  เเสงจันทร์
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.5 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงราตรี  มีชีพสม
 
1. นางพัชรี  ณ ลำปาง
2. นางอรุโณทัย  เชื้อเมืองพาน
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.6 เงิน 25 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ขาวสะอาด
2. เด็กชายพัลชัย  จันทร์หน่อแก้ว
3. เด็กหญิงวริษฐา  วงศ์เพ็ญ
4. เด็กชายศุภวิชญ์  ใจปู
5. เด็กชายสรวิศ  กันทะเเบน
 
1. นางสาววรัฎชญา  กันทาเดช
2. นางสุทิตย์  ปานประสิทธิ์
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายณัฐกิตต์  จันเลน
2. เด็กชายธีรโชติ  ดวงสถิต
3. นางสาวพรรณารายณ์  วิญญพรหม
 
1. นางพัฒน์นรี  โป่งทราย
2. นางเรวดี  โรจน์ประโคน
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.25 ทอง 20 โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ประเสริฐนอก
2. เด็กหญิงดาวสถิต  สีทัพ
3. เด็กชายสุทธิศักดิ์  นฤภัย
 
1. นางประดับ  ศรีโยทัย
2. นายวัชระ  ศรีโยทัย
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.16 ทอง 17 โรงเรียนบ้านดอยฮาง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ปัญญาบุญ
2. เด็กชายปริญญา   ปัญญาบุญ
3. เด็กชายภาสกร  นามวงค์
 
1. นางปรียธิดา  ม่วงโกสัย
2. นายสมศักดิ์  ธรรมเสนา
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 22 โรงเรียนบ้านนางแลใน 1. เด็กชายบุญชู  มูเซอ
2. เด็กหญิงสุทธิพร  สังวาล
3. เด็กชายสุรชัย  มุชินนชัย
 
1. นางอนุรักษ์  นนท์พิพัฒน์
2. นางสาวเพลินจิต  กิจรักษ์
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  พรหมขาม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  วรรณวงค์
3. เด็กหญิงวิไลพร  ธรรมสอน
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
2. นางหัดทยา  ประทุมไชย
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายประสิทธิ์  ยกศร
2. เด็กชายเจริญธรรม  คำเจริญ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  สายบัว
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน 22 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ดอนลาว
2. เด็กชายภาสกร   สินธุเสาร์
 
1. นางดวงเดือน  ไชยงำเมือง
2. นางเรณู  ยอดระบำ
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.8 ทอง 30 โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กชายพัทธนันท์  สุทธิสาร
2. เด็กชายอรรถวิท  คำมูล
3. เด็กชายอเนชา  ตาลเพลิง
 
1. นายธนัตอัฑฒ์  วิทิยถ
2. นายสมบูรณ์  ชุ่มมงคล
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กชายนพรัตน์  ขาวเล็ก
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ภาวงค์
3. เด็กชายอภิศักดิ์  ปันแดง
 
1. นายอิสรภาพ  ใสสะอาด
2. นายเจริญ  สุตะวงค์
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กชายจักรพงศ์  อุปรี
 
1. นายชูชาติ  จอมวุฒิ
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายณัฐชัย  ธรรมยืน
 
1. นางกรรณิกา  สมเพชร
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนผาขวางวิทยา 1. เด็กชายกิตติ  โสภาพันธุ์
 
1. นายจารึก  ปัญญาแปง
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายกฤษฎา  ปัญญาวิชา
 
1. นางกรรณิกา  สมเพชร
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 1. เด็กชายเจริญพร  แก้วดอนดู่
 
1. นางวิลาวัณย์  บริบูรณ์
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.2 ทอง 19 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงวิจิตรา  จอป่อ
 
1. นายรัง  ขันใจ
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 71.2 เงิน 20 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  เขื่อนเพชร
 
1. นางสาวธารินี  บุญเชื้อ
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สิทธิแก้ว
2. เด็กหญิงจิดาภา  วงษ์ธิสา
3. เด็กหญิงญาณภัทร  สุริยะ
4. เด็กหญิงณัฐชยา  สุวรรณ์
5. เด็กหญิงนิรชา  วงศ์กาวี
 
1. นางจินตนา  แสงแก่
2. นางวิลาสินี  จันทร์หอม
3. นางสุปราณี  กวินวิวัฒน์
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ศศิธร
 
1. นางวีรยา  ฑีฆายุ
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กชายกสิวัฒน์  ฐานทิตย์
 
1. นายวารินทร์  เขตชำนิ
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายอูเด  เบลเฮม
 
1. นางวีรยา  ฑีฆายุ
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงจารุลักษณ์  แท้ตระกูล
2. เด็กชายญาณพจน์  จิตตรง
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  รัตนจันทร์
4. เด็กหญิงธนภรณ์  เนตรสุวรรณ
5. เด็กหญิงธนาภรณ์  เชียงมา
6. เด็กหญิงวณัชชญา  สีใจปั๋ง
 
1. นางภวิกา  พัวพันพัฒนา
2. นางสุปราณี  กวินวิวัฒน์
 
203 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 83.2 ทอง 36 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงคุณัญญา  ยานะ
 
1. นางจันทร์ฉาย  กฤตสัมพันธ์
 
204 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83.8 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยชมภู
2. เด็กชายลื่น  แสนคำ
3. เด็กชายเฉลิมฉัตร  กันยา
 
1. นายรังสรรค์  หมื่นเดช
2. นางเบญญาภา  กุลชาธนะวัง
 
205 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 42 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  แก่นดี
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  พรมชัย
3. เด็กหญิงเมธาพร  อาริยะ
 
1. นางรัตนา  มณีจันสุข
2. นางอนงค์  สัตยดิษฐ์
 
206 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. นายพิรุณ  บรรดิ
 
 
207 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษาประถมศึกษา - - - โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. นายอุดม  ธุวะคำ