หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-north62

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นางวรินทร ศรีนวล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองประธาน
2. นางประภาศรี เลพลโรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
3. นางพัชรี สัญญาลักษณ์โรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
4. นางเบญจา แสนสุขโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
5. นางสิริสรย์ ก้อนสุรินทร์โรงเรียนศรีจอมทองเลขานุการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นายบุญเรือน หุ่นดีโรงเรียนอนุบาลเกาะคาประธาน
2. นางอัษฎางค์พร มหายศนันท์ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารกรรมการ
3. นางสมพิศ เทพดวงจันทร์โรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
4. นางสุภาพร ละอูมโรงเรียนวัดท่าโป่งกรรมการ
5. นางสุนทรี คุณาโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์ฯ)เลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ ประสานสุขโรงเรียนบ้านแม่โจ้ประธาน
2. นางจินดา กิริยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒กรรมการ
3. นางธิดารัตน์ จอมปัญญาเลิศโรงเรียนวัดมะกับตองกรรมการ
4. นายสันติภาพ น๊ะดอกโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
5. นางสาวสังวาลย์ ใจเที่ยงโรงเรียนบ้านแม่ซาเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางลินลดา เชาว์มนัสโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ประธาน
2. นางเกศริน จันทร์หอมโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ตาปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยนกรรมการ
4. นางบุญศรี อุดมโรงเรียนบ้านกองหินกรรมการ
5. นางกิ่งแก้ว ศรีจอมทองโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางภัทรภรณ์ ศรีถาวรโรงเรียนบ้านเปียงหลวงประธาน
2. นางกรองจิต อินทจักร์โรงเรียนบ้านแช่ช้างกรรมการ
3. นางกิตติอาภา กรณ์ใหม่โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๗กรรมการ
4. นางณภัทรารัตน์ พัฒน์นิติชัยโรงเรียนบ้านหลังท่อกรรมการ
5. นางวรวีร์ ดวงเด่นโรงเรียนบ้านขุนกลางเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริกานดา เสมอกันโรงเรียนบ้านบวกค้าง ประธาน
2. นางศิริลักขณา คำสารโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ อรุณโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยกรรมการ
4. นางกัลยณัฐ ธิต๊ะโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ แก้ววงศ์ดีโรงเรียนบ้านห้วยทรายเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางดวงมณี รัศมีศรจันทร์โรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธาน
2. นางอรพิน หมั่นแสวงโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
3. นางวณารีกานต์ พันธุศาสตร์โรงเรียนบ้านสันผักหวานกรรมการ
4. นายวันเพ็ญ เบี้ยวบรรจง โรงเรียนบ้านศรีจอมทองเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางนิลุบล โพธิ์นาคมโรงเรียนวัดล้านตองประธาน
2. นางลำดวน สุริยวรรณโรงเรียนมูลนิธิมหาราชกรรมการ
3. นางศรีไพร ธรรมวาทิตย์โรงเรียนบ้านแม่คะกรรมการ
4. นางนวรัตน์ ขอดแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
5. นางพรรณี กรรใหม่โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้ายเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทพร พลอินตาโรงเรียนวัดห้วยแก้วประธาน
2. นางกิ่งแก้ว จินาพันธ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นายปัฏฐวัจน์ เฟื่องเพ็ชรโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
4. นางสาวนัยนา จินะป๊อกโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางเข็มทอง กรรณิกาโรงเรียนบ้านกองแขกเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ สุวรรณาโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงประธาน
2. นางสุพิน สาลักษณ์โรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
3. นางสุพรรณี บุญทวีโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
4. นางสาวประณมพร วัชรีวงษ์ ณ อยุธยาโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
5. นางนิภา ทิพย์เจริญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙เลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
1. นางรัตนภัณฑ์ เลิศคำฟูโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงประธาน
2. นางสาวิตรี พิมพันธ์ดีโรงเรียนวัดทรายมูลกรรมการ
3. นางกิ่งกมล ฉลอมโรงเรียนบ้านเชียงดาวกรรมการ
4. นางปัทมารัชต์ ขัติพันธุ์ โรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
5. นางจันทร์ฉาย พรหมเสนโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามเลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
1. นางกฤษฎาภรณ์ กิ่งโต๊ะทองโรงเรียนทาเหนือวิทยาประธาน
2. นายณัฐปกรณ์ ศรีพระจันทร์โรงเรียนบ้านแม่ปั่งกรรมการ
3. นางศรีประทิน สมบูรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่างกรรมการ
4. นางสุพรรณี ไชยเทพโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
5. นางพรพิมล ไวยกุลโรงเรียนบ้านตาลเหนือเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางพรรณี นามมลโรงเรียนบ้านห้วยศาลา ประธาน
2. นางเสาวลักษณ์ ตุ้ยแก้ว โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ กรรมการ
3. นายสมภพ ตันติกุล โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ กรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ สุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย กรรมการ
5. นางไก่แก้ว เรือนวิไล โรงเรียนวัดหนองหล่ม เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางบัวจันทร์ มูลต๊ะ โรงเรียนบ้านหลวง ประธาน
2. นางนิตยา เนตรศักดิ์เกษม โรงเรียนอนุบาลลำพูน กรรมการ
3. นายสงบ ขิงหอม โรงเรียนบ้านทรายขาว กรรมการ
4. นางสาวจุฑาทิพย์ อินต๊ะ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ ๒ กรรมการ
5. นางจิตรา เมืองโอด โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพจนา ทิศรำวัง โรงเรียนบ้านแม่โต๋ ประธาน
2. นางสาวสุมาลี เขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านจันทร์ กรรมการ
3. นางสาวสิริภัสสร์ กันทะวงค์ โรงเรียนบ้านหนองเงือก กรรมการ
4. นายอินทร ชมชื่น โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา กรรมการ
5. นางจุฑามาศ จันทร์ศร โรงเรียนบ้านน้อยห้วยริน เลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางรุจินันท์ โสภาพิมพ์ โรงเรียนบ้านแม่สา ประธาน
2. นางสุพิชชา ปันศิริ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา กรรมการ
3. นายวิทยา ประยูรโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง กรรมการ
4. นางถนอมศิลป์ ชำนาญหมอ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน กรรมการ
5. นางอัมพร อินตาวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ เลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปราณี มีลาภ โรงเรียนบ้านสะลวงนอก ประธาน
2. นางผ่องพรรณ เป็งธินา โรงเรียนวัดศรีดอนไชย กรรมการ
3. นางอุไรวรรณ เอมหฤทัย โรงเรียนพุทธิโศภน กรรมการ
4. นางอารีรัตน์ ศิริ โรงเรียนชุมชนศรีดงเย็น กรรมการ
5. นายศักดิ์ชาย ขวัญสิน โรงเรียนปงแม่ลอบ เลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางจิระพร กิ่งเพชรเสรีชน โรงเรียนบ้านหนองไคร้ ประธาน
2. นางผ่องพรรณ พุทธวงศ์ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ กรรมการ
3. นางดวงฤทัย ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการ
4. นางสาวฤทัยปรียา โสภาระดี โรงเรียนบ้านปงตำ กรรมการ
5. นางสาวดานุรัตน์ จันทะรส โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า เลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ดุมดก โรงเรียนวัดยั้งเมิน ประธาน
2. นายวีระพันธ์ ไชยบุตร โรงเรียนบ้านกองแขก กรรมการ
3. นายสง่า เมฆเสน โรงเรียนวัดห้วยทราย กรรมการ
4. นายวัชระ ยะสง่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ กรรมการ
5. นางกฤษณา พึ่งธรรม โรงเรียนบ้านสันป่าสัก เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางนันทพร สื่อกระแสร์ โรงเรียนบ้านริมใต้ ประธาน
2. นางสายสุณีย์ อินจันทร์ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย กรรมการ
3. นางศิริรัตน์ กองอินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง กรรมการ
4. นางสาวเพียงดาว เมืองคำ โรงเรียนบ้านปางหินฝน กรรมการ
5. นางสุภาพร พันธุ์เกษมโรงเรียนบ้านแม่จ้อง กรรมการ
6. นางขวัญใจ อาษากิจ โรงเรียนศรีเนห์รู กรรมการ
7. นางกุศลิน อิ่นคำโรงเรียนบ้านแควมะกอก กรรมการ
8. นางสุมิตรา เกิดผล โรงเรียนบ้านโปง กรรมการ
9. นางฉันทนา คำแดง โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ กรรมการ
10. นางลัดดา มิตกิตติ โรงเรียนบ้านแม่ขาน กรรมการ
11. นางสาวธิลาวรรณ์ มีชิน โรงเรียนบ้านห้วยคอม กรรมการ
12. นางสุพัตรา ดวงแก้วกลาง โรงเรียนบ้านน้ำย้อย กรรมการ
13. นางสุวิมล ตรีพงศ์ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กรรมการ
14. ว่าที่ัพันตรีโสภน ติ๊บใหม่ โรงเรียนวัดปากล้อง กรรมการ
15. นางมัณฑนา ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดป่าแดด เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายนิวัติ บุปผชาติกุล โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา ประธาน
2. นางสาวสุกัญญา โพธิสุวรรณโรงเรียนบ้านริมใต้ กรรมการ
3. นางสาวนวลจันทร์ สิทธิวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ กรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา หนุ่มศรี โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา กรรมการ
5. นางโสภา ศรีบางโรงเรียนบ้านสันกำแพง กรรมการ
6. นางสิริรัตน์ พวงยอด โรงเรียนวัดเปาสามขา กรรมการ
7. นางจำเนียร วงค์คำโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม กรรมการ
8. นายภานุ จันทร์ชม โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก กรรมการ
9. นางธีรวัลย์ คำฮอม โรงเรียนบ้านแม่งูด กรรมการ
10. นางนิตยา ประสาธน์สุวรรณ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) กรรมการ
11. นางพิชญาภา พิไรแสงจันทร์ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก กรรมการ
12. นางสาวนภาพร ณ ลำพูน โรงเรียนวัดบ้านเหล่า กรรมการ
13. นางวรางรัตน์ สมบัติใหม่ โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย กรรมการ
14. นางนฤมล กันทะกาศ โรงเรียนบ้านศรีป้าน กรรมการ
15. นางสาวขวัญเรือน แปลงใหม่ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑ เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางนันท์นภัส ศิริเขตต์ โรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) ประธาน
2. นายประพันธ์ ไชยวงศ์ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กรรมการ
3. นายดนุพล ตลาด โรงเรียนบ้านห้วยทราย กรรมการ
4. นางสายฝน ยะจรรยา โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ กรรมการ
5. นายกานต์ ธรรมปัญโญ โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน กรรมการ
6. นางสาวสุริมล อุปมาณ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ กรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ จันทร์หล่ม โรงเรียนบ้านเปียงหลวง กรรมการ
8. นางสาวมนัสนันท์ อภิชัย โรงเรียนบ้านบงตัน กรรมการ
9. นางสาวลิดาว ปัญโญใหญ่โรงเรียนบ้านแม่โถวิทยาคม กรรมการ
10. นางสาวรุ่งนภา จาวอวน โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม กรรมการ
11. นางสาวนภาพร ยารังฝั้น โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการ
12. นายสง่า วรรณเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ ๑ กรรมการ
13. นายประวิทย์ ปาลี โรงเรียนวัดบ้านม้า กรรมการ
14. นางทัศนา อุตเจริญ โรงเรียนวัดหนองหล่ม กรรมการ
15. นางสาวรีย์ ขันพล โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ เลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศริวิไล บุญเรือนยาโรงเรียนวัดกู่คำประธาน
2. นางสุดสวาท แบล็คเค็ทโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
3. นางศิริกานต์ ทับทองโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
4. นายศรีวรรณ จันต๊ะเสาร์โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
5. นางพรพรรณ ใจอินทร์โรงเรียนวัดห้วยแก้ว กรรมการ
6. นางอัญชลี สุรินทร์โรงเรียนบงตันกรรมการ
7. นางศิราณี หน่อคำโรงเรียนศรีจอมทองเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์ผกา เมืองไสยโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์ประธาน
2. นางสังวาลย์ เขตคามโรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการ
3. นางนงคราญ จิตรจงโรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
4. นางแสงสุรีย์ เทียนแก้วโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองกรรมการ
5. นางสุนทรี นวลศรีโรงเรียนบ้านลวงเหนือกรรมการ
6. นางประไพรรัตน์ เผือกเอี่่ยมโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง ๘กรรมการ
7. นางสุนันท์ นิลรัตน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (หนองอาบช้าง)เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางเรืองนภา ภู่รุ่งเรืองโรงเรียนพุทธิโศภนประธาน
2. นายวรพันธ์ ปุกปันโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ วงศ์พัฒธาดาโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
4. นางราตรี แก้วมีศรีโรงเรียนวัดแม่สะลาบกรรมการ
5. นางสุพาณี ศรีนวลโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ พันธุ์กาหลงโรงเรียนแม่คือวิทยาประธาน
2. นายชยพล เอ็บมูลโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางสาวภัทราวรรณ เขียววันโรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการ
4. นายนิกร มะโนโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
5. นางฐิรินทร์ดาว โพธิกุล โรงเรียนบ้านม่อนปินเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวราวุฒิ สุริยะป้อโรงเรียนบ้านแม่ปูคาประธาน
2. นางอัมพร แก้วคำเชื้อโรงเรียนบ้านสันทรายกองน้อยกรรมการ
3. นางมัตติกา ติดนนท์โรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
4. นายมนตรี ก๋องตาโรงเรียนชุมชนดอยเต่ากรรมการ
5. นายวิทยา กุออโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางกัญจนา พริบไหวโรงเรียนบ้านแม่ปูคาประธาน
2. นางอรวรรณ แก้วมณีโรงเรียนบ้านทุ่งละครกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทนิรันดร์ คำมาสาร โรงเรียนบ้านบ่อสลีกรรมการ
4. นางหนูเพียร สิมมาโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นางสาวภัตติมา วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือเลขานุการ
Science Show ป.4-ป.6
1. นายอนุสรณ์ อรุณสวัสดิ์โรงเรียนเทพเสด็จวิทยาประธาน
2. นางรัตนาภรณ์ แก้วก๋องมาโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการ
3. นายมนต์สะกันฑ์ เท็นผมโรงเรียนชุมชนผาเลียดวิทยาคารกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ รักษาดีโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
5. นางสาวบำรุงรัตน์ แก้วดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลขาลสุวรรณ์อนุสรณ์เลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางพันลภา ทิศลาโรงเรียนบ้านแม่คะกรรมการ
2. นางบรรณสรณ์ หล้าเต็นโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นางสาวโสภา สามแก้วโรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการ
4. นางสาวฉันทพัฒส์ จันทร์ออนโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ สมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลขาลสุวรรณ์อนุสรณ์กรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวปรียานุช ศรีทันโรงเรียนสันป่าสักวิทยาประธาน
2. นางเกษร คำฟูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ บ้านเอกกรรมการ
3. นางมาลีพันธ์ อินทรประสาทโรงเรียนบ้านเล่าป่าผางกรรมการ
4. นางนันทวัน ปัญญามาโรงเรียนบ้านเตียงอางกรรมการ
5. นางผ่องพรรณ สิทธิโม๊ะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๙ (บ้านหนองอาช้าง)เลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางราตรี คนเพียรโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ประธาน
2. นายพิทักษ์ สวนใจโรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
3. นางวิไลรัตน์ มาลีพัตรโรงเรียนวัดท่าต้นกวาวกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ ซึมกลางโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
5. นางกิ่งกาญจน์ กันนางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ บ้านเอกเลขานุการ
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
1. นายชูชีพ สินอเนตรโรงเรียนบ้านคูซอดประธาน
2. นายเศรษฐพงศ์ แสนหลวงโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา กรรมการ
3. นายบุญมา ค่วยเทศโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวกรรมการ
4. นายฤทธิรงค์ เดชวงศ์ยาโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
5. นางลัดดา กาวีโรงเรียนบ้านหนองไคร้ กรรมการ
6. นางฉัตรวรีย์ แสนมโนรักษ์โรงเรียนบ้านปางไฮเลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายพูนศักดิ์ บุทเสนโรงเรียนปากสวยพิทยาคมประธาน
2. นายอินทร สมบัติใหม่โรงเรียนบ้านแม่ข่ากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ กองแก้วโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
4. นายปรีชา ต้อนาตาโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
5. นายอัศวิน จันทร์สอนโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
6. นายนครินทร์ จันต๊ะคาดโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
7. นางสร้อยทอง ภูริทัศนานันท์ โรงเรียนบ้านหนองปลามันเลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพูนศักดิ์ บุทเสนโรงเรียนปากสวยพิทยาคมประธาน
2. นายอินทร สมบัติใหม่โรงเรียนบ้านแม่ข่ากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ กองแก้วโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
4. นายปรีชา ต้อนาตาโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
5. นายอัศวิน จันทร์สอนโรงเรียนห้วยน้อยรินวิทยากรรมการ
6. นายนครินทร์ จันต๊ะคาดโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
7. นายสร้อยทอง ภูริทัศนานันท์ โรงเรียนบ้านหนองปลามันเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเสกสรร คำเมืองแพนโรงเรียนเซิมพิทยาคมประธาน
2. นายวิศรุต กันทะวงศ์โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
3. นายพนม สุรินทร์โรงเรียนผาแตนกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ กองแก้วโรงเรียนนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
5. นายปรีชา ต้อนาตาโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
6. นายฝนเพชร ธงทาสีโรงเรียนห้วยน้ำขาวกรรมการ
7. นายสมพงษ์ อยู่ไกลโรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
8. นายสุวิทย์ สายใจอูปโรงเรียนสหกรณ์ดำริเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดแม่พริกประธาน
2. นายสุทิน จันทร์เกศ โรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
3. นายธีระเดช นวลสนิทโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
4. นายพิทักษ์ สวนใจโรงเรียนสบวากกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ กันนางโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
6. นายนพดล สุขดีโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
7. นายวิโรจน์ อินต๊ะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
8. นางกรเกตุ ฟุ้งวิทยาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจิรัฐิติกาล ปริตา โรงเรียนบ้านบ่อหินประธาน
2. นางสายพิณ ติกอภิชาติโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางกรองจิตร เตจ๊ะวงค์ โรงเรียนบ้านดอยหล่อ กรรมการ
4. นายนันทยศ นนธิจันทร์ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย กรรมการ
5. นางสาววิสุตรา บุญธิศรี โรงเรียนบ้านแม่โถ เลขานุการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางประพิมภร มณีกุล โรงเรียนวัดป่าตัน ประธาน
2. นางละออง พุกเฉื่อย โรงเรียนปรียาโชติ กรรมการ
3. นางคนึง บุตรตานนท์ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กรรมการ
4. นายอุดม ปุระพรหม โรงเรียนบ้านเปียง กรรมการ
5. นางสาวชลารินทร์ สุรินจักร์ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ เลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอุ่นใจ กันยะมี โรงเรียนบ้านแม่สา ประธาน
2. นางสุมาลี กิติมูล โรงเรียนวัดหนองหลั้ว กรรมการ
3. นางปิยานันท์ วงษารัฐ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการ
4. นางยุพิน เสนีวงค์ ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ ศรีไกรภักดิ์ โรงเรียนรวมศูนย์วัดห้วยแก้ว เลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประพันธ์ สุปินตา โรงเรียนพุทธิโศภน ประธาน
2. นายโชติ ณ รังสี โรงเรียนบ้านขุนกลาง กรรมการ
3. นางเรียม สิงห์ทร โรงเรียนบ้านขอบด้ง กรรมการ
4. นางกาญจนา พร้อมประเสริฐโรงเรียนบ้านปางกว้าง กรรมการ
5. นางกนกวรรณ ปันดงเขียว โรงเรียนวัดยั้งเมิน เลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางฐิติรัตน์ วสิษฐ์พลพงศ์ โรงเรียนวัดสวนดอกประธาน
2. นางอำพรรณ รัชวัตร์ โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
3. นางเบญจวรรณ จิตคงสง โรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
4. นางรำแพน สุพิณวงศ์ โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
5. นางจันทนา เทพวงศ์โรงเรียนบ้านทรายมูลเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบุญต้อม นะคำโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นางอุษา เป็งใจยะโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
3. นายวิสุทธิ แสนสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านปางเฟืองกรรมการ
4. นางสดศรี สุตะวงค์โรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
5. นางสาวอัมพวัน แก้วสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยตองเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายณัฐพร ปิงมูลทา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ประธาน
2. นายอุดม สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นายนิธิพงค์ อาจใจ โรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
4. นางแพรวพรรณ จันทะแจ้ง โรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
5. นายชัยยันต์ แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านศรีงามเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายณัฐพร ปิงมูลทามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ประธาน
2. นายสุรศักดิ์ ใบสุขันธ์ โรงเรียนวัดสันคะยอมกรรมการ
3. นางยุภาณี ศรีตาบุตรโรงเรียนบ้านยางอ้อยกรรมการ
4. นายพิสุทธิ์ แก้วสำโรงโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการ
5. นายอำนวย เร่งเร็ว โรงเรียนวัดป่าแดดเลขานุการ
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์เลิศ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ประธาน
2. นางศิราณี โกฎแก้วโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
3. นางปาณิสรา บัณฑิตโรงเรียนบ้านป่ารกฟ้ากรรมการ
4. นายอนุพันธุ์ คำรินทร์ โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) กรรมการ
5. นายชาตรี นามคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ เลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางยุวดี หัสดีวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางสุวภัทร สุคันธา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ เขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านสันป่าเหียงกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล แสนธิมา โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
5. นางพวงผกา ทนันไชย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3เลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวฐิติรัตน์ สุวรรณอาภรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ประธาน
2. นางสาวโฉมศรี มหิทธาฤทธิไกร โรงเรียนบ้านสันทราย กรรมการ
3. นางเลไลย์ กิตติวรรณ โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อยกรรมการ
4. นายดรุณ พิศาลสังฆคุณ โรงเรียนวัดจันเสนกรรมการ
5. นางอังสนา วรรณประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสันทรายเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวสุกัญญา ชมภูรัตน์ วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายอัษนัย กางมูล โรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ธาตุอินทร์ โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
4. นางพิจักษณ์ ชินรัตนตรัย โรงเรียนบ้านหนองหารกรรมการ
5. นางปราณี ห่อทองโรงเรียนบ้านสันทรายเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวิไลบูลย์ สุวรรณมาโจ โรงเรียนบ้านแม่ปูคาประธาน
2. นางสมร เทียมศิลป์ โรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ ดาวสนั่น โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ นันทโกวัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
5. นางบุษบา มาระดีโรงเรียนบ้านห้วยต้นตองเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ ดีมี โรงเรียนบ้านห้วยลึก ประธาน
2. นางดวงสมร กันจะขัติ โรงเรียนบ้านออนกลางกรรมการ
3. นายพยูน แก้วก่ำโรงเรียนบ้านเขาธรรมบท กรรมการ
4. นางพรรณี ไชยทนง โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ กรรมการ
5. นางวาสนา ปฤษณภาณุรังษี โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) เลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนิภาภรณ์ แก้วมณี โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ประธาน
2. นางชุติมา กันทวีชัย โรงเรียนบ้านสามหลัง กรรมการ
3. นางวรากร ขวัญสุวรรณ โรงเรียนบ้านปางสัก กรรมการ
4. นางศรีพรรณ บุญธรรม โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ ไชยณรงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะเลขานุการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายชัยภัค ชุ่มวารีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประธาน
2. นางเตือนใจ จอมมาวรรณ โรงเรียนวัดบ้านน้อย กรรมการ
3. นางอารีย์ ธรรมเสนา โรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
4. นางกิ่งกาญจน์ คำวงค์ปิน โรงเรียนวัดกู่คำกรรมการ
5. นางสาวนงเยาว์ ศรีอินทร์โรงเรียนบ้านเหมืองแร่เลขานุการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางปานรดา อุ่นจันทร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประธาน
2. นางสายทอง สุขปักษา โรงเรียนพุทธิโศภณกรรมการ
3. นางนิภาพร สายจิตธรรม โรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
4. นางคมคาย ศรีทาเกิด โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ กรรมการ
5. นางชนินาถ ยุพการณ์ โรงเรียนบ้านแม่ขิ เลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางปานรดา อุ่นจันทร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประธาน
2. นางลัดดาวัลย์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ มายาง โรงเรียนบ้านโรงวัว กรรมการ
4. นางราตรี ลำนวลโรงเรียนบ้านรินกรรมการ
5. นางชายุตี จินดาหลวงโรงเรียนบ้านแม่คะ เลขานุการ
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายเทวัญ เอกจันทร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธาน
2. นางวารุณี สร้อยอินทร์ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด กรรมการ
3. นายเฉลียว พุ่มทิม โรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการ
4. นางอรุณศรี เชาว์ธุรีโรงเรียนวัดทุ่งหลวง กรรมการ
5. นายดำรง สมบูรณ์โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงเลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.3
1. พระทิพย์พนากร เลาลี (ชยภิณณโท)มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธาน
2. นายประทีป จันต๊ะมา โรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางสาวศรีไพร จันทร์เขียวโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ จำภูวรรณโรงเรียนปงยางคก กรรมการ
5. นางพวงทอง อยรังสฤษฎ์กูล โรงเรียนสันทรายวิทยาคม เลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางภัททิตา โพธิมูสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ประธาน
2. นายสนอง แย้มดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวกุลชาดา ศรีใสสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตเชียงใหม่กรรมการ
4. นางสุพรศรี สมบัตินัทน์โรงเรียนวัดศรีโพธารามกรรมการ
5. นางสุรลักษณ์ โลหะกุลกรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์ คำน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเลขานุการ
แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางภัททิตา โพธิมูสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ประธาน
2. นายสนอง แย้มดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวกุลชาดา ศรีใสสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตเชียงใหม่กรรมการ
4. นายกัณวีร์ พวงสายใจโรงเรียนบ้านต้นรุงกรรมการ
5. นางจันทร์ศรี วิรุณวราทิพย์โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคีเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวจรัสโฉม ชมภูมิ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ประธาน
2. นายสมคิด แก้วคำโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นายเสน่ห์ หอมสะอาดโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
4. นายสุทัศน์ ขัดงามโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
5. นายบุญพฤกษ์ จินดาวงค์โรงเรียนบ้านโค้งงามเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางวารุณี สร้อยอินทร์โรงเรียนวัดเจ็ดยอดประธาน
2. นายพงศ์อมร ทาวีโรงเรียนบ้านแม่เฮาะวิทยากรรมการ
3. นางปราณี ภู่อิ่นอ้อยโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
4. นายสถาบัน ศรีสุคนธมิตรโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
5. นายจำรัส ครองไชยโรงเรียนบ้านแม่ตูบเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายกฤติวัฒน์ เมืองวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ประธาน
2. นายกันตภณ ลืนคำโรงเรียนบ้านสบแม่รวมกรรมการ
3. นางประทุม คุณกะมุตโรงเรียนวัดขังผาปูนกรรมการ
4. นายนิคม คำโพธิ์โรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
5. นางสาวเบญจา แจ้งสีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
6. นายอดุลย์ สายหมอกโรงเรียนโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายบรรเลง สุปีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ประธาน
2. นายเอกประภู อิ่นป้อโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
3. นายศรีทอน ปัญญาโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยวกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เรือนอินทร์โรงเรียนบ้านแม่ขะปู กรรมการ
5. นางฉวีวรรณ ยะสุรินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ กรรมสิทธิ์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางประภาพรรณ วัยวุฒิ โรงเรียนสันกำแพง ประธาน
2. นางวันเพ็ญ สุภารัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย กรรมการ
3. นางมัณฑนา ทังดิน ศึกษานิเทศก์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทจำนงค์ แดงจีน โรงเรียนบ้านแม่แสะ กรรมการ
5. นางปรียาภรณ์ ไทรงาม โรงเรียนบ้านสันผักหวาน เลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายณัฐวัฒน์ โสมดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประธาน
2. นายจิรจักร์ ตัณฑศรี โรงเรียนบ้านต้นรุง กรรมการ
3. นายสุพิศ คำมูล โโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๒ กรรมการ
4. นายชัพเวท วงษ์เทพ โรงเรียนสันทรายคองน้อย กรรมการ
5. นางดวงเดือน สุ่มสุข โรงเรียนวัดห้วยยาบ เลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐวัฒน์ โสมดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประธาน
2. นายสุชัช ทัศนีคติโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศ์ษาอุปถัมภ์ กรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ไชยสุรินทร์ โรงเรียนเวฬุวัน กรรมการ
4. นายทิพย์ อัคนิยาน โรงเรียนวัดร้องอ้อ กรรมการ
5. นายสุเมธ ศรีวิไล โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวินัย พวงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหน่ำ ประธาน
2. นายชัยยศ สุขต้อ โรงเรียนบ้านยางเปา กรรมการ
3. นายมนัส เมืองมา โรงเรียนบ้านปางถ้ำ กรรมการ
4. นายชุมพล สุภานนท์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการ
5. นางสุดาศรี คำดี โรงเรียนป่าบงห้วยฮ่าง เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายรุทธ ประวังมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประธาน
2. นายสัมพันธ์ แก้วมา โรงเรียนบ้านห้วยห้าง กรรมการ
3. นายทวีป ศรีสุวรรณ โรงเรียนนาฮ่อง กรรมการ
4. นายสมาน โปธิปันโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งกรรมการ
5. นางวรรณพร วงศ์สายใจ โรงเรียนบ้านบวกเปา เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายรุทธ ประวังมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประธาน
2. นายปราโมทย์ นวมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ
3. นายสมพงษ์ เรียนไธสง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส กรรมการ
4. นายเสฎฐฌา กันทาโรงเรียนบ้านแม่กอนใน กรรมการ
5. นางพิศมัย เทวาพิทักษ์ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก เลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริพร คืนมาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประธาน
2. นายชัชวาล ปรัง โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ กรรมการ
3. นายโกศล เชาว์เลขาโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) กรรมการ
4. นายวินัย มีเย็น โรงเรียนวัดโพทะเล กรรมการ
5. นายจรัญ พิทักษ์ศักดากร โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ เลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พรมจักรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประธาน
2. นายนวมิตร อย่าลืมญาติ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการ
3. นายศรัณย์ ชูเวช โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก กรรมการ
4. นายเสถียร มอยติละ โรงเรียนบ้านกวน กรรมการ
5. นายศตวรรษ กาละ โรงเรียนบ้านแม่ลิด เลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายประกิต สร้อยกาบแก้ว โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประธาน
2. นายถวิล รัตนกุล โรงเรียนวัดศรีดอนชัย กรรมการ
3. นางบุญทิวา โรจนพานิช โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ กรรมการ
4. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์ โรงเรียนบ้านตีนตก กรรมการ
5. นางปิยะภา วิริยะนราทิพย์โรงเรียนวัดบ้านป้อกเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเอกพงศ์ สุริยงค์รองคณบดี คณะมนุษย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประธาน
2. นายยุทธศักดิ์ จุลกาฬ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ
3. นายอาคม บัวพัฒน์ โรงเรียนบ้านขุนกลาง กรรมการ
4. นายกำธร สีฟ้า โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ กรรมการ
5. นางเจนฤดี จันดาหาร โรงเรียนบ้านหนองลาน เลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเอกพงศ์ สุริยงค์รองคณบดี คณะมนุษย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประธาน
2. นายพรกวี ตัสมา โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว กรรมการ
3. นางณัฎฐพัชร์ รัตนบวรชัยกุล โรงเรียนพุทธิโศภน กรรมการ
4. นายแดนชัย รีอินทร์ โรงเรียนบ้านปางห้า กรรมการ
5. นางรัตนา อินทร์ศวรโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร เลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสายพิณ สังคีตศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประธาน
2. นางสุรินทร์ ใจวงษ์โรงเรียนบ้านวังดิน กรรมการ
3. นายเฉลิมชัย คำขาดโรงโรงเรียนวัดกาญจนราม (ประชาชนูทิศ) กรรมการ
4. นายอินทร แก้วป้อม โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง กรรมการ
5. นางวิภา สมเกตุ โรงเรียนบ้านเชียงดาว เลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นายสุพัฒน์ ใจฟู โรงเรียนหอพระ ประธาน
2. นายณรงค์ วิริยะนราทิพย์โรงเรียนวัดบ้านป๊อก กรรมการ
3. นางรัชฎา เรียนมั่นโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์) กรรมการ
4. นายพิทักษ์ ทองแท้ โรงเรียนบ้านวังฟ่อน กรรมการ
5. นางจิราภรณ์ แอบคำ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ เลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ พรมจักรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประธาน
2. นางสาวพัฒนี สิทธิกันโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
3. นายณรงค์ สารรัตนะ โรงเรียนบ้านธงหลวง กรรมการ
4. นายพิสูจน์ศักดิ์ นนทลุน โรงเรียนบ้านผาปูน กรรมการ
5. นายอนุกูล อินทร์ศวร โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร เลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ วงศ์สุฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประธาน
2. นายจันทิพย์ มากสงขลา โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นายกระจ่าง สายวงศ์อินทร์โรงเรียนบ้านแม่สา กรรมการ
4. นายนพพร ยศถามี โรงเรียนบ้านแม่ตูม กรรมการ
5. นายศุภนิตย์ สิทธิชัย โรงเรียนวรนคร เลขานุการ
ระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวสันต์ ใบงิ้ววิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางสาวณัฐชานันท์ มธุรสาทิศโรงเรียนพุทธิโศภน กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี มาละพิงค์ โรงเรียนตำบลริมปิง กรรมการ
ระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ใบงิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางสาวณัฐชานันท์ มธุรสาทิศโรงเรียนพุทธิโศภน กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี มาละพิงค์ โรงเรียนตำบลริมปิง กรรมการ
4. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดบ้านเหล่า เลขานุการ
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิศักดิ์ ไชยวงศ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายวราพงษ์ ชาราษฎร์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการ
3. นายกิตติ ณ เชียงใหม่ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า กรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ สันเทพ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง กรรมการ
5. นางอัจฉรา พงษ์เย็น โรงเรียนบ้านหนองไคร้ เลขานุการ
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิศักดิ์ ไชยวงศ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายวราพงษ์ ชาราษฎร์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการ
3. นายกิตติ ณ เชียงใหม่ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า กรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ สันเทพ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง กรรมการ
5. นางอัจฉรา พงษ์เย็น โรงเรียนบ้านหนองไคร้ เลขานุการ
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางสาวธิดา เกิดผล วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายสมพงษ์ ปลูกงา โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้ว โรงเรียนบ้านป่าก๊อ กรรมการ
4. นายสมพงษ์ ขมหวาน โรงเรียนชลประทานผาแตก กรรมการ
5. นายเทวราช ปงลังกาโรงเรียนบ้านป่าตุ้ม เลขานุการ
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวธิดา เกิดผล วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายสมพงษ์ ปลูกงา โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้ว โรงเรียนบ้านป่าก๊อ กรรมการ
4. นายสมพงษ์ ขมหวาน โรงเรียนชลประทานผาแตก กรรมการ
5. นายเทวราช ปงลังกาโรงเรียนบ้านป่าตุ้ม เลขานุการ
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายพิบูลย์ศักดิ์ วิจิตระกะ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายอาธิป เขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านสันกำแพง กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติเรืองธนัน โรงเรียนสันทรายหลวง เลขานุการ
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพิบูลย์ศักดิ์ วิจิตระกะ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายจักรภพ สุริยะมงคลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี วงศ์วาร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส กรรมการ
4. นายอาทิป เขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านสันกำแพง กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติเรืองธนัน โรงเรียนสันทรายหลวง เลขานุการ
ซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสรายุธ รอบรู้วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายอรุณศักดิ์ พิมสาร โรงเรียนบ้านต้นส้าน กรรมการ
3. นายอุดร สัมยประเสริฐ โรงเรียนบ้านแม่ยางแก้ว กรรมการ
4. นายประเชษฐ์ คำปิงชัย โรงเรียนวัดดอนชัย กรรมการ
5. นางประพิมพ์พร เดียวสมคิด โรงเรียนสันมหาพนวิทยา เลขานุการ
ซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสรายุธ รอบรู้วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายอรุณศักดิ์ พิมสาร โรงเรียนบ้านต้นส้าน กรรมการ
3. นายอุดร สัมยประเสริฐ โรงเรียนบ้านแม่ยางแก้ว กรรมการ
4. นายประเชษฐ์ คำปิงชัย โรงเรียนวัดดอนชัย กรรมการ
5. นางประพิมพร เดียวสมคิด โรงเรียนสันมหาพนวิทยา เลขานุการ
ซออู้ ป.1-ป.6
1. นายประยงค์ รังทะษีวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายจาตุรงค์ ทาแดง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) กรรมการ
3. นายอาทิตย์ วงศ์สว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย กรรมการ
4. นางพนอ พวงสุวรรณ โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ เลขานุการ
ซออู้ ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ รังทะษีวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายจาตุรงค์ ทาแดง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) กรรมการ
3. นางพัชรี ศิริพิชยานันท์ โรงเรียนบ้านสันผักหวาน กรรมการ
4. นายอาทิตย์ วงศ์สว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย กรรมการ
5. นางพนอ พวงสุวรรณ โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ เลขานุการ
จะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสินี แก้วจิโน วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ สีทอง โรงเรียนบ้านแม่จัน กรรมการ
3. นางสุลัดดา กองสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการ
4. นางสมบูรณ์ วิริยา โรงเรียนบ้านเมืองขอน เลขานุการ
จะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสินี แก้วจิโน วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ สีทอง โรงเรียนบ้านแม่จัน กรรมการ
3. นางสุลัดดา กองสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการ
4. นางสมบูรณ์ วิริยา โรงเรียนบ้านเมืองขอน เลขานุการ
ขิม - หย่อง ป.1-ป.6
1. นายประชา คชเดช วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางทิพาพร ศรีวิชัย ครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ กรรมการ
3. นางทัศนีย์ อินทรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านโป่งแยงใน เลขานุการ
ขิม - หย่อง ม.1-ม.3
1. นายประชา คชเดช วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางทิพาพร ศรีวิชัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ กรรมการ
3. นางทัศนีย์ อินทรัตน์ โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน เลขานุการ
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายคำรณ สุกใส วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายไพศาล หลานคำโรงเรียนสันติสุข กรรมการ
3. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประชาคมวิทยา กรรมการ
4. นายศุภชัย มาอุ่น โรงเรียนอนุบาลฟากท่า กรรมการ
5. นางเกวลิน มธุรสาทิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เลขานุการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายคำรณ สุกใส วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายไพศาล หลานคำโรงเรียนโรงเรียนสันติสุข กรรมการ
3. นายสุวรรณวัฒนะ สีงาม โรงเรียนบ้านตากประชาคมวิทยา กรรมการ
4. นายศุภชัย มาอุ่น โรงเรียนอนุบาลฟากท่า กรรมการ
5. นางเกวลิน มธุรสาทิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา ขาวงามวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางสาวอินทิรา สมพันธ์ โรงเรียนอรุณเมธา กรรมการ
3. นางพนิดา จันทะศรี โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว กรรมการ
4. นางสาววชิราภรณ์ อรุณภาส โรงเรียนสันทรายหลวง เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางพนิดา จันทะศรี โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ประธาน
2. นางสาวอินทิรา สมพันธ์ โรงเรียนอรุณเมธา กรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ อรุณภาส โรงเรียนอรุณภาส เลขานุการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายรักเกียรติ ปัญญายศวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายภัทรพงษ์ ไชยสุภา โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการ
3. นายเกษม ดวงงาม โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ กรรมการ
4. นายจิระ ถาวร โรงเรียนวัดห้วยแก้ว กรรมการ
5. นายวรวุฒิ พรมเสน โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน เลขานุการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายรักเกียรติ ปัญญายศวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายภัทรพงษ์ ไชยสุภา โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการ
3. นายเกษม ดวงงาม โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ กรรมการ
4. นายจีระ ถาวร โรงเรียนวัดห้วยแก้ว กรรมการ
5. นายวรวุฒิ พรหมเสน โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
1. นายถาวร หัสดีวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางสาวอัจฉรา รังสรรค์ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
3. นายบุศรา บุตรตาคำโรงเรียนวัดศรีดอนชัย กรรมการ
4. นายธวัช ยะสูกิมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง กรรมการ
5. นายธีรวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายถาวร หัสดีวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางสาวอัจฉรา รังสรรค์ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
3. นายบุศรา บุตรตาคำโรงเรียนวัดศรีดอนชัย กรรมการ
4. นายธวัช ยะสูกิมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง กรรมการ
5. นายธีรวุฒิ ธาตุทอง โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายวิทยา มาลาทอง วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ กรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิล โรงเรียนบ้านห้วยพลู กรรมการ
4. นายสุภาวดี ปรีดาสุวรรณ์โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายวิทยา มาลาทอง วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม กรรมการ
3. นายวเศก บุญอุปละ โรงเรียนป่าซาง กรรมการ
4. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนจักรคำคณาธร กรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี ปรีดาสุวรรณ์ โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ เลขานุการ
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายชุมพล คุณยศยิ่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางสาวเสาวณี สอนวัฒนา โรงเรียนกาวิละอนุกูลการศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นายสุรัฐ เสียงแจ่ม โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ กรรมการ
4. นางทิพย์วรรย์ กาญจนะประโชติ โรงเรียนบ้านหนองเขียวกรรมการ
5. นายเฉลิม ธรรมวิสุทธิ์ โรงเรียนพงษ์พิกุลเลขานุการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายชุมพล คุณยศยิ่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางสาวเสาวณี สอนวัฒนา โรงเรียนกาวิละอนุกูล การศึกษาพิเศษ กรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นโสภณ โรงเรียนสบปรายพิทยาคม กรรมการ
4. นายบุญทวี ตะยะพงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ กรรมการ
5. นายเฉลิม ธรรมวิสุทธิ์ โรงเรียนพงษ์พิกุล เลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายอรรณพ ภิรมย์ประเมศ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายวิโรจน์ พรถาวร โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการ
3. นายติณณภพ หลวงมณีวรรณ์บ้านขุน กรรมการ
4. นายประเสริฐ เทียนสันต์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) กรรมการ
5. นายปรัชญ์ ณ เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านบวกจั่น เลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายอรรณพ ภิรมย์ประเมศ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ อ่อนนุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ กรรมการ
4. นายสุภษร เยาวโสภาโรงเรียนอินทนนท์กรรมการ
5. นางพรรณิภา ไชยมงคล โรงเรียนบ้านหลักปัน เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายทยากร สุวรรณภูมิ มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ ประธาน
2. นายสุมิตร แสงอรุณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายชนินทร์ เอื้องไพบูลย์ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า กรรมการ
4. นายพิชาญ เอี่ยมคง โรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
5. ว่าที่ัพันตรีรักษา ไชยชนะ โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายทยากร สุวรรณภูมิ มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ ประธาน
2. นายสุมิตร แสงอรุณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายชนินทร์ เอื้องไพบูลย์ โรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
4. นายพิชาญ เอี่ยมคง โรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
5. ว่าที่ัพันตรีรักษา ไชยชนะ โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายนิรุตร์ แก้วหล้าวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ประธาน
2. นายรุ่งอรุณ เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางกฤษฎากร วิชัยสืบโรงเรียนบ้านกองทรายกรรมการ
4. นางนิตยา พวงทองโรงเรียนวัดโพนคู่กรรมการ
5. นางผ่องพันธ์ อินทร์ชัยโรงเรียนสันทรายหลวงเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายนิรุตร์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ประธาน
2. นายรุ่งอรุณ เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางกฤษฎากร วิชัยสืบโรงเรียนบ้านกองทรายกรรมการ
4. นางนิตยา พวงทองโรงเรียนวัดโพนคู่กรรมการ
5. นางผ่องพันธ์ อินทร์ชัยโรงเรียนสันทรายหลวงเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางนันทิตา คุ้มมา วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ประธาน
2. นายธวัช เลาหะวาทินโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเรืองศิลป์ เกียรติสกุลโรงเรียนวัดป่าตึง กรรมการ
4. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. นางพิมพ์ใจ ยานะโรงเรียนแม่แสะเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. ดร.ธนพชร นุตสาระมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ประธาน
2. นายนพมาศ ไชยชมพูโรงเรียนสันป่าตองวิทยากรรมการ
3. นายสามารถ อินวามูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗กรรมการ
4. นางรัญจวน มโหธรโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
5. นางมณีวรรณ มรรยาทอ่อนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางนันทิตา คุ้มมาวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ประธาน
2. นายธวัช เลาหะวาทิน โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเรืองศิลป์ เกียรติสกุลโรงเรียนวัดป่าตึงกรรมการ
4. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสน กรรมการ
5. นางพิมพ์ใจ ยานะโรงเรียนแม่แสะ เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.ธนพชร นุตสาระมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ประธาน
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมพูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม กรรมการ
3. นายสามารถ อินวามูล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗กรรมการ
4. นางรัญจวน มโหธรโรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการ
5. นางมณีวรรณ มรรยาทอ่อน โรงเรียนบ้านป่าเหมือดเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ วงศ์มาลี วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางทิพากร ศรีวิชัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ กรรมการ
3. นายบุญมา ศรีระวัติ โรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการ
4. นายทรงเดช ไชยสิทธิ์ โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว กรรมการ
5. นายเทวินทร์ อุทรา โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพิชิต พลหาญ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ประธาน
2. นางศิริลักษณ์ สีแดง โรงเรียนสะเมิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอัญชลี ไม้ไมรี โรงเรียนบ้านห้วยปูกรรมการ
4. นายสุกิจ ทองนวมโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นายสังวร ว่องไว โรงเรียนบ้านแม่โจ้ เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิชิต พลหาญ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ประธาน
2. นางศิริลักษณ์ สีแดง โรงเรียนสะเมิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอัญชลี ไม้ไมรีโรงเรียนบ้านห้วยปูกรรมการ
4. นายสุกิจ ทองนวมโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นายสังวร ว่องไวโรงเรียนบ้านแม่โจ้ เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายมงคล ภิรมย์ครุฑมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประธาน
2. นายสหรัก ขาวแสง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางพวงพยอม เฉลิมชัย โรงเรียนบ้านแม่สาว กรรมการ
4. นางจันทรัตน์ พลอินตา โรงเรียนบ้านออนกลางกรรมการ
5. นายชัยศรี พูศรี โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางพรสวรรค์ จันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ประธาน
2. นายณัฐพล ธัญพงษ์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวบุษบา อ่อนศรี โรงเรียนบ้านหนองกลอยกรรมการ
4. นายสาธิต ชัยเมืองยอง โรงเรียนบ้านห้วยตอง กรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ พรหมใบลา โรงเรียนบ้านแม่โต๋ เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ จันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ประธาน
2. นายณัฐพล ธัญพงษ์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวบุษบา อ่อนศรี โรงเรียนบ้านหนองกลอย กรรมการ
4. นายสาธิต ชัยเมืองยอง โรงเรียนบ้านห้วยตอง กรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ พรหมใบลา โรงเรียนบ้านแม่โต๋เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ วงศ์มาลี วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางทิพากร ศรีวิชัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ กรรมการ
3. นายบุญมา ศรีระวัติ โรงเรียนบ้านไผ่โทน กรรมการ
4. นายทรงเดช ไชยสิทธิ์ โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว กรรมการ
5. นายเทวินทร์ อุทรา โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมงคล ภิรมย์ครุฑมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประธาน
2. นายสหรัก ขาวแสง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
3. นางพวงพะยอม เฉลิมชัย โรงเรียนบ้านแม่ส้าว กรรมการ
4. นางจันทรัตน์ พลอินตา โรงเรียนบ้านออนกลาง กรรมการ
5. นายชัยศรี พูศรี โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด เลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางสาววันวิสาข์ อยู่ทอง วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางสาวนิทราพร คุณาสวัสดิ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการ
3. นายรัตนะ เล็กศรี โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการ
4. นายทยุตนันท์ อินต๊ะมูล โรงเรียนบ้านออนหลวย กรรมการ
5. นายอติเรก วาวงศ์มูล โรงเรียนจิตโรภาส เลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสาววันวิสาข์ อยู่ทองวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ประธาน
2. นางสาวนิทราพร คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
3. นายรัตนะ เล็กศรีโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการ
4. นายทยุตนันท์ อินต๊ะมูลโรงเรียนบ้านออนหลวยกรรมการ
5. นายอติเรก วาวงศ์มูลโรงเรียนจิตโรภาสเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางทัดดาว เปี่ยมสุวรรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางลำจวน อินทะกูล โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวรักษินา ใบสุขันธ์ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง กรรมการ
4. นางรุ่งนภา เมืองอินทร์ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางทัดดาว เปี่ยมสุวรรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางลำจวน อินตากูล โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวรักษินา ใบสุขันธ์ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง กรรมการ
4. นางรุ่งนภา เมืองอินทร์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเพียงแข จิตรทอง วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้น โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ เทนุรักษ์ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก กรรมการ
4. นางดวงดาว สุมณศิริ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า กรรมการ
5. นางดารินทร์ เขื่อนสุวรรณ โรงเรียนสันทรายหลวง เลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเพียงแข จิตรทอง วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้น โรงเรียนพร้าววิทยาคม กรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ เทนุรักษ์ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก กรรมการ
4. นางดวงดาว สุมณศิริ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า กรรมการ
5. นางดารินทร์ เขื่อนสุวรรณ โรงเรียนสันทรายหลวง เลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางจิรากัน รัตนทัศนีย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางไพจิตรี ถาวรพงษ์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการ
3. นางสรรพคุณ ชินารักษ์ โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว กรรมการ
4. นางวาสนา นวกุล โรงเรียนบ้านเนินเคว่ากรรมการ
5. นางนวลจันทร์ สมิทธิกุล โรงเรียนสบเปิงวิทยา เลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจิรากัน รัตนทัศนีย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประธาน
2. นางวาสนา นวกุล โรงเรียนบ้านเนินเคว่ากรรมการ
3. นางนวลจันทร์ สมิทธิกุล โรงเรียนสบเปิงวิทยา เลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายรนนท์ ตรีทิพเนตรวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ประธาน
2. นางวรรณภา อักษรศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
3. นางสุภัทรา ทวีสิทธิโชคชัยโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
4. นางอรพินท์ มังคละศรีโรงเรียนสันป่าสักกรรมการ
5. นางศิริโสภา อินทะวันโรงเรียนวัดป่าลานเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายรนนท์ ตรีทิพเนตรวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ประธาน
2. นางวรรณภา อักษรศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
3. นางสุภัทรา ทวีสิทธิโชคชัยโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
4. นางอรพินท์ มังคละศรีโรงเรียนสันป่าสักกรรมการ
5. นางศิริโสภา อินทะวันโรงเรียนวัดป่าลานเลขานุการ
แสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายธีรวัฒน์ แสงปราชโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ ประธาน
2. นายแสวง กันแก้ว โรงเรียนวัดล้านตอง กรรมการ
3. นายสุทัศน์ คำทิพย์ โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ กรรมการ
4. นางนิตยา มุสิกดิลกโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
5. นายวรัญชิต ปัดทุมโรงเรียนแม่ตะไคร้กรรมการ
6. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนบ้านหล่ายฝางเลขานุการ
มายากล ม.1-ม.6
1. นายดิเรก จิรชวาลวิสุทธิ์โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๗ประธาน
2. นายประยูร สุรยศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการ
3. นางนวลลออ จุมปามัญ โรงเรียนบ้านริมใต้ เลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางศรีพรรณ บุญธรรมโรงเรียนบ้านโป่งน้อยประธาน
2. นายอนันท์ กันทะวงค์โรงเรียนบ้านขุนยะกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ คำมูล โรงเรียนเหล่าเป้ากรรมการ
4. นายพุฒิเศรษฐ์ วงค์รินทร์โรงเรียนบ้านบ่อสลีกรรมการ
5. นายพิพัฒร์ เรือนใจโรงเรียนบ้านม่อนปิ่นเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางศรีพรรณ บุญธรรมโรงเรียนโป่งน้อยประธาน
2. นายอนันท์ กันทะวงค์โรงเรียนบ้านขุนยะกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ คำมูลโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
4. นายพุฒิเศรษฐ์ วงค์รินทร์ โรงเรียนบ้านบ่อสลีกรรมการ
5. นายพิพัฒร์ เรือนใจโรงเรียนบ้านม่อนปิ่นเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ แพถนอมโรงเรียนพุทธิโศภนประธาน
2. นางสาวกัลยาณี ฤทธิลอมโรงเรียนบ้านท่าตอนกรรมการ
3. นายชัชวาล ปวนสุรินทร์โรงเรียนวัดหนองครอบ กรรมการ
4. นายจำนง ยี่นางโรงเรียนบ้านแปลง ๕กรรมการ
5. นายกำเนิด แสงปันโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
6. นางลำยอง จืมทรายโรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการ
7. นางทวีลักษณ์ ทองอินปันโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
8. นางบังอร พวงมาลัยโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
9. นายประสิทธิ์ แก้วชมพูโรงเรียนบ้านอมเม็งเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล ปวนสุรินทร์โรงเรียนวัดหนองครอบ ประธาน
2. นางอรวรรณ แพถนอมโรงเรียนพุทธิโศภนกรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี ฤทธิลอมโรงเรียนบ้านท่าตอนกรรมการ
4. นายจำนง ยี่นางโรงเรียนบ้านแปลง ๕กรรมการ
5. นายกำเนิด แสงปันโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
6. นางลำยอง จืมทรายโรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการ
7. นางทวีลักษณ์ ทองอินปันโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
8. นางบังอร พวงมาลัยโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
9. นายประสิทธิ์ แก้วชมพูโรงเรียนบ้านอมเม็งเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาววรางคณา คำดอนใจ โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืนประธาน
2. นางสาวอุทิศพร สามล้านโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
3. นายวัลลภ รัตนยุวันโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
4. นายโสภณ ยารังสีโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง ๔กรรมการ
5. นางนงคราญ ไชโยกาศโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
6. นางสมเพชร สุทธหลวงโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลางกรรมการ
7. นางชฎาพร เตซะสาโรงเรียนบ้านเนินวิทยากรรมการ
8. นางสมณัชณี ทาไวโรงเรียนภูดินวิทยากรรมการ
9. นางยุพิน แสงปราชโรงเรียนบ้านหนองมะจับเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาววรางคณา คำดอนใจโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืนประธาน
2. นางสาวอุทิศพร สามล้านโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
3. นายวัลลภ รัตนยุวันโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
4. นายโสภณ ยารังสีโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง ๔กรรมการ
5. นางนงคราญ ไชโยกาศโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
6. นางสมเพชร สุทธหลวงโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลางกรรมการ
7. นางชฎาพร เตซะสาโรงเรียนบ้านเนินวิทยากรรมการ
8. นางสมณัชณี ทาไวโรงเรียนภูดินวิทยากรรมการ
9. นางยุพิน แสงปราชโรงเรียนบ้านหนองมะจับเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสุเมธ สนาทานโรงเรียนวัดห้วยทรายประธาน
2. นายชาญชัย ทิพย์ชูโรงเรียนบ้านขอบด้งกรรมการ
3. นางจินตนา นัดสาสารโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงกรรมการ
4. นางวีรญา ยศอาลัยโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
5. นางสุภานี ณ ลำพูนโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สนาทานโรงเรียนวัดห้วยทรายประธาน
2. นายชาญชัย ทิพย์ชูโรงเรียนบ้านขอบด้งกรรมการ
3. นางจินตนา นัดสาสารโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงกรรมการ
4. นางวีรญา ยศอาลัยโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
5. นางสุภานี ณ ลำพูนโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นางพัชนี เสาวธีระโรงเรียนบ้านแม่ปูคาประธาน
2. นางดาวเรือง กิณาวงค์โรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
3. นางวารุณี กาญจนประโชติโรงเรียนวัดศรีโพธารามกรรมการ
4. นายถาวร ตันปินโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นายโสภณ พรหมแก้วโรงเรียนขุนแปะเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางพัชนี เสาวธีระโรงเรียนบ้านแม่ปูคาประธาน
2. นางดาวเรือง กิณาวงค์โรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
3. นางวารุณี กาญจนประโชติโรงเรียนวัดศรีโพธารามกรรมการ
4. นายถาวร ตันปินโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นายโสภณ พรหมแก้วโรงเรียนขุนแปะเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวประภัสสร รัตนคีรีโรงเรียนชลประทานผาแตกประธาน
2. นางกัลยาณี อักษรศรีโรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร ๘กรรมการ
3. นางพวงทอง ใสด้วงโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางนิภา ทับทองโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
5. นางสาวกัลยา แสงสีโสดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙เลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวประภัสสร รัตนคีรีโรงเรียนชลประทานผาแตกประธาน
2. นางกัลยาณี อักษรศรีโรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร ๘กรรมการ
3. นางพวงทอง ใสด้วงโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางนิภา ทับทองโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
5. นางสาวกัลยา แสงสีโสดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙เลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางมยุรฉัตร ประทิศโรงเรียนวัดดอนจั่นประธาน
2. นางรุ่งระวี ชัยวงค์โรงเรียนวัดช่างกระดาษกรรมการ
3. นางประนอม สมคำแสงโรงเรียนบ้านปางกว้างกรรมการ
4. นางอุทุมพร รบชนะโรงเรียนบ้านอมเม็งกรรมการ
5. นางนุสรา ใจหาญโรงเรียนบ้านแม่นาจรเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวาทินี ทิพย์เดโชโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธาน
2. นางวราภรณ์ อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
3. นางบังอร พรหมจอมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ
4. นางนิรมล วงค์ลังการ์ โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ เสียงแจ่ม โรงเรียนสันติสุขเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายสุทธิพงษ์ พัฒนพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ประธาน
2. นางณิศาชล โสภา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง กรรมการ
3. นางพิมพรรณ เจริญสุข โรงเรียนบ้านท่าขุนคง กรรมการ
4. นางอารี แก้วก๋องมา โรงเรียนบ้านท่าหลุก กรรมการ
5. นางรัชนี บัณฑิตสกุลโรงเรียนบ้านต้นรุงกรรมการ
6. นางสาวศิริวรรณ เวียงทองโรงเรียนบ้านปางไฮกรรมการ
7. นายวราวุธ การะบูรณ์โรงเรียนบ้านดอยคำกรรมการ
8. นางชัญญาภัค แซ่ติ้งโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยากรรมการ
9. นางเครือวัลย์ อุ่นใจจีน โรงเรียนชุมชนข่วงเปาเหนือ เลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ พัฒนพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ประธาน
2. นางณิศาชล โสภา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง กรรมการ
3. นางพิมพรรณ เจริญสุข โรงเรียนท่าขุนคง กรรมการ
4. นางอารี แก้วก๋องมา โรงเรียนบ้านท่าหลุก กรรมการ
5. นางรัชนี บัณฑิตสกุล โรงเรียนบ้านต้นรุงกรรมการ
6. นางสาวศิริวรรณ เวียงทองโรงเรียนบ้านปางไฮกรรมการ
7. นายวราวุธ การะบูรณ์โรงเรียนบ้านดอยคำกรรมการ
8. นางชัญญาภัค แซ่ติ้งโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยากรรมการ
9. นางเครือวัลย์ อุ่นใจจีน โรงเรียนชุมชนข่วงเปาเหนือ เลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายบุญเกิด กันทะอินทร์โรงเรียนวัดดอนจั่น ประธาน
2. นางวรสา นวลวิไล โรงเรียนบ้านนาหวาย กรรมการ
3. นางสาวอุไร ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดทุ่งศาลา กรรมการ
4. นางนุจรินทร์ เรือนแก้ว โรงเรียนบ้านกองลอย กรรมการ
5. นางอมรรัตน์ กันธิยะ โรงเรียนบ้านขุนกลาง เลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายบุญเกิด กันทะอินทร์โรงเรียนวัดดอนจั่น ประธาน
2. นางรสา นวลวิไล โรงเรียนบ้านนาหวาย กรรมการ
3. นางสาวอุไร ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดทุ่งศาลา กรรมการ
4. นางนุจรินทร์ เรือนแก้ว โรงเรียนบ้านกองลอย กรรมการ
5. นางอมรรัตน์ กันธิยะ โรงเรียนบ้านขุนกลาง เลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวกฤษณา เขียวมั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประธาน
2. นางสาวพนิดา เทวินสืบโรงเรียนแม่แป้นวิทยา กรรมการ
3. นางมยุรี ปัทมรังสรรค์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง กรรมการ
4. นางสาวทักษิณา กาสุริยะ โรงเรียนวิรุณเทพ กรรมการ
5. นางมนัญญา เตมียะ โรงเรียนวัดเวฬุวัน เลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายศิริพงษ์ ศิริสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประธาน
2. นางสาวเบญจวรรณ เมฆะโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน กรรมการ
3. นายภารดร พิมลวิชยากิจ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง กรรมการ
4. นางสาวยศวดี เขตต์เมืองมูล โรงเรียนบ้านสันป่าสัก กรรมการ
5. นายจีรพงษ์ คำปวง โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา เลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอินทนินท์ กำปั่นทอง โรงเรียนขุนยวมวิทยา ประธาน
2. นางสาวพัชรี หินยม โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง กรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ติยะธรรม โรงเรียนบ้านหนองเขียว กรรมการ
4. นายมนตรี ไชยบุญทา โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ กรรมการ
5. นางสาวภาวินี สิงคราช โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด เลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ โกวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประธาน
2. นายนิวัตน์ กิติคำโรงเรียนวัดเสด็จ กรรมการ
3. นางจีรวรรณ สุวรรณ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว กรรมการ
4. นายนเรศ สิธิใจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ฯ ๙ กรรมการ
5. นางสาวนภาลัย มโนมัย โรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์ เลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ โกวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประธาน
2. นายภัทรพล นิยมสินธิ์ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี กรรมการ
3. นายณัฐกฤษฎ์ อินเตชะ โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม กรรมการ
4. นายอัครวรรธน์ ยศเดชากิตติ์โรงเรียนบ้านผาจุก กรรมการ
5. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง โรงเรียนสันมหาพนวิทยา เลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวชุฎิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประธาน
2. นางสาวขนิษฐา กาตั้ง โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย กรรมการ
3. นางอัญชลี ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านสบพลึง กรรมการ
4. นางสาวปิยธันว์ เบญจเทพรัศมีโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กรรมการ
5. นางศิวิไล มงคลโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ เลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวชุฎิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประธาน
2. นางสาวทิพวรรณ บัวบาน โรงเรียนบ้านอ่าย กรรมการ
3. นางสาวิตรี ดูงาม โรงเรียนบ้านแม่ปูคา กรรมการ
4. นางสาวมณีวรรณ แสงทอง โรงเรียนบ้านปากเหมือง กรรมการ
5. นางสาวกัญชพร วิเชียร โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า เลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายพิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประธาน
2. นายวรเดช ศรีเดชโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการ
3. นางสาวศุภนุช ประพิณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตื่น กรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ มูลกันธาโรงเรียนบ้านป่าเหมือด กรรมการ
5. นางสาวสุนทรี สิงห์ทอน โรงเรียนบ้านแม่คะ เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ สุขเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประธาน
2. นายณัฐพงษ์ เจริญสุข บริษัท Sapphire Research and Developmet Co.,Ltdกรรมการ
3. นายบรรเจิด อินสุวรรณ โรงเรียนบ้านแม่คำประชานุเคราะห์ กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ปาทา โรงเรียนวัดห้วยทราย กรรมการ
5. นายพิทยา กาสุริยะ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางพรวนา รัตนชูโชคมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประธาน
2. นายจิรวัฒน์ มั่นชาโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
3. นางสุทธิรักษ์ มณีทอง โรงเรียนบ้านแม่กองวะกรรมการ
4. นายพิสันติ์ จันทร์เขียวโรงเรียนบ้านกาดเขมวังส์ กรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ อินต๊ะปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประธาน คำจินะ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประธาน
2. นายคณิน นนทศิลา โรงเรียนบ้านเปียงหลวง กรรมการ
3. นางสาวอัจฉราพร ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ กรรมการ
4. นายปรีชา ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง กรรมการ
5. นายสิทธิพร บุญโต โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว เลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายภานุวัฒน์ สุวรรณกูล มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประธาน
2. นายสุภาพ ดำอำไพ โรงเรียนบ้านป่าฮิ้น กรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ สุรินต๊ะ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง กรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ ชัยพรม โรงเรียนบ้านสุขฤทัย กรรมการ
5. นายภูวดล ประเสริฐยา โรงเรียนบ้านสามหลัง กรรมการ
6. นางรัชฎา นามวงค์โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรเลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอนวัทย์ วรรธนะภูติ บริษัทแอสไพเรอร์สกรุ๊ป ประธาน
2. นางสาวจิราภา ลาดปาละ โรงเรียนห้วยหล่อดูก กรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ แก้ววิวัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าก๊อ กรรมการ
4. นายธีรภาพ นามวงค์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการ
5. นายจรัล จันทิพย์ โรงเรียนวัดยั้งเมิน เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายพร้อมพงษ์ แปงเครือโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธาน
2. นายจิตรกร ปันทราช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รองประธาน
3. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการ
4. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นางเฉลิมศรี เกิ้งบุรี โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์ บุญเลิศ โรงเรียนวัฒโนพายัพกรรมการ
7. นายณัฐพงษ์ หอมอ่อน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสงกรานต์ ธนันชัย โรงเรียนฮอดพิทยาคม กรรมการ
9. นายธนญชัย มุกพลอย โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น กรรมการ
10. นายธีระยุทธ รัตนมณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการ
11. นายดำรงค์ ดีแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กรรมการ
12. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัว กรรมการ
13. นายพนธ์วิศิษฎ์ กลางนภา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ
14. นายชวกร ศรีเงินยวง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
15. นางสาวนารีรัตน์ สังข์ศรี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
16. นายปวัน รักการศิลป์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
17. นายอิธิวัสส์ จิรทีปต์กุลเมธ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
18. นายศิวดล เชื้อหมั้นโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์กรรมการ
19. นางสาวณัฐณิชา วรรณโชติผาเวชนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
20. นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
21. นายประธาน ลิปตะสิริ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เลขานุการ
22. นางสาวสุนิพร ลาบุตรดี โรงเรียนบ้านสันติสุข เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพร้อมพงษ์ แปงเครือโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธาน
2. นายจิตรกร ปันทราช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รองประธาน
3. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการ
4. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นางเฉลิมศรี เกิ้งบุรี โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์ บุญเลิศ โรงเรียนวัฒโนพายัพ กรรมการ
7. นายณัฐพงษ์ หอมอ่อน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสงกรานต์ ธนันชัย โรงเรียนฮอดพิทยาคม กรรมการ
9. นายธนญชัย มุกพลอย โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น กรรมการ
10. นายธีระยุทธ รัตนมณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการ
11. นายดำรงค์ ดีแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กรรมการ
12. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัว กรรมการ
13. นายพนธ์วิศิษฎ์ กลางนภา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ
14. นายชวกร ศรีเงินยวง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
15. นางสาวนารีรัตน์ สังข์ศรี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
16. นายปวัน รักการศิลป์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
17. นายอิธิวัสส์ จิรทีปต์กุลเมธ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
18. นางสาวนารีรัตน์ รัตนวิมลนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
19. นางสาวณัฐณิชา วรรณโชติผาเวชนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
20. นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
21. นายศิวดล เชื้อหมั้นโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์กรรมการ
22. นายประธาน ลิปตะสิริ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เลขานุการ
23. นางสาวสุนิพร ลาบุตรดี โรงเรียนบ้านสันติสุขเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ประธาน
2. นายไพฑูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคม รองประธาน
3. นายคมกริช ศรีชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ
4. นายทรงกรด มากมี โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ ฟองมณี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยเอกชาตรี ศรีดวงแก้วโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
7. นายสมมาตร อนุสกุลโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม กรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ สิริกุลสัมพันธ์โรงเรียนบ้านสันกำแพง กรรมการ
9. นายพิทักษ์ชล คำอ้ายโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์ กรรมการ
10. นายวรพจน์ อุ่นบ้านโรงเรียนบ้านสันโค้ง เชียงราย กรรมการ
11. นางสาวเนตรประดับ สายสุวรรณ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
12. นางสาวณัฐณิชา วรรณโชติผาเวช นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
13. นางสาวนารีรัตน์ รัตนวิมลนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
14. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
15. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
16. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัย เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกประธาน
2. นายไพฑูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคม รองประธาน
3. นายคมกริช ศรีชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ
4. นายทรงกรด มากมี โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ ฟองมณีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยเอกชาตรี ศรีดวงแก้วโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการ
7. นายสมมาตรวรัชญ์ วงศ์อนุสกุล โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม กรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ สิริกุลสัมพันธ์โรงเรียนบ้านสันกำแพง กรรมการ
9. นายพิทักษ์ชล คำอ้ายโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์ กรรมการ
10. นายวรพจน์ อุ่นบ้าน โรงเรียนบ้านสันโค้ง เชียงราย กรรมการ
11. นางสาวเนตรประดับ สายสุวรรณ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
12. นางสาวณัฐณิชา วรรณโชติผาเวช นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
13. นางสาวนารีรัตน์ รัตนวิมลนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
14. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวเอกมณีฎ์ กัญชนะโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
16. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทอง เลขานุการ
17. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
1. ดร.เริงวุฒิ ชูเมืองมหาวิทยาลัยศรีปทุมประธาน
2. นางอรอุมา พงค์ธัญญะดิลกโรงเรียนจักรคำคณาทรรองประธาน
3. นายองอาจ พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นางกมลทิน พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศันสนีย์ แสงเรือนโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธ์ โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกรรณิการ์ ใจการโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
9. นายเจษฎา ก้องสาครโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
10. นางนัทริน ไชยพูนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเลขานุการ
11. นางพรสุดา หอมอ่อนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
1. ดร.เริงวุฒิ ชูเมืองมหาวิทยาลัยศรีปทุมประธาน
2. นางอรอุมา พงค์ธัญญะดิลกโรงเรียนจักรคำคณาทรรองประธาน
3. นายองอาจ พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นางกมลทิน พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศันสนีย์ แสงเรือนโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกรรณิการ์ ใจการโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
9. นางพรสุดา หอมอ่อนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
10. นายเจษฎา ก้องสาครโรงเรียนบ้านแม่แวเลขานุการ
11. นางนัทริน ไชยพูนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. Mr.Ted Jager โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์) ประธาน
2. นางสาวนันทวดี จบสูงเนิน โรงเรียนบ้านจันทร์ กรรมการ
3. นายเจษฎา คอยแก่นโรงเรียนบ้านห้วยงู กรรมการ
4. นางสุนีย์ สิงหะคเชนทร์ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง กรรมการ
5. นางสาวรัชนี ปัญโญโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง ๔ เลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. Mr.Christopher Hasthings โรงเรียนบ้านหนองไคร้ ประธาน
2. นางจิราธร นาดี โรงเรียนบ้านแม่ศึก กรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ บุญชุ่ม โรงเรียนบ้านตุงลอย กรรมการ
4. นางเมตตา ถวิลไทย โรงเรียนศึกษานิเทศก์ สพป.นว.เขต ๓กรรมการ
5. นางเพียงพิมพ์ วงศ์ชัย โรงเรียนบ้านแม่ปูคา เลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. Mr.Christopher Gwaltney โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประธาน
2. นายณรงค์ จันทร์ศิริ โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด กรรมการ
3. นางสาธิดา ก้อนสมบัติโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
4. นางแสงจันทร์ กุลวิเชียร โรงเรียนบ้านทรายมูล กรรมการ
5. นายสุพจน์ สีกันทา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เลขานุการ
Spelling Bee ป.1-ป.3
1. Mr.Roger Douglas middleditchโรงเรียนบ้านสันกำแพง ประธาน
2. นางวราภรณ์ คำดอน โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ สักการะ โรงเรียนศรีจอมทอง กรรมการ
4. นางศรีสุดา ฉายานนท์ โรงเรียนบ้านป่าตาล กรรมการ
5. นางสาววพรรณนิภา สุขแสวง โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ เลขานุการ
Spelling Bee ป.4-ป.6
1. MissCavell Rowsell โรงเรียนบ้านสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์)ประธาน
2. นายปิยะ อินต๊ะคำโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา กรรมการ
3. นางสาวเกตุสุวรรณ ศิริโรงเรียนแม่ตะละเหนือ กรรมการ
4. นางนิตยา นวลแก้ว โรงเรียนบ้านบวกครกน้อย กรรมการ
5. นางสุมาลี วิมลพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น เลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. Mrs.Germain Sariano โรงเรียนบ้านสันกำแพง ประธาน
2. นางณัฏฐภรณ์ กิ่งแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยสูน กรรมการ
3. นางประภาพร อินทรัตน์ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ กรรมการ
4. นายอมร ไชยส้าว โรงเรียนบ้านแม่แว กรรมการ
5. นางสุวารี เทพสุรินทร์ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง เลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. Mr.Steven Anthony O’Loughlis โรงเรียนบ้านสันกำแพง ประธาน
2. นางสรัลชนา เฟื่องฟู โรงเรียนบ้านสันป่าสัก กรรมการ
3. นางพิชญ์ศภางค์ ลิ้มอรุณโรงเรียนบ้านโปง กรรมการ
4. นางเกษมณี บุญยงโรงเรียนบ้านหนองไคร้ กรรมการ
5. นางนันทริน เขื่อนแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ เลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. Mr.Robert Allen Radtke โรงเรียนสันมหาพนวิทยาประธาน
2. นางฉัตรสุดา บุญทวี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา(เมืองเอก) กรรมการ
3. นางชฎาภัทร ชนาปิยกุลโรงเรียนวัดหนองโพ กรรมการ
4. นางสุภาวิณี สุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการ
5. นางจันจิรา โนคำ โรงเรียนบ้านบวกเปา เลขานุการ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. Mrs.Elsie Choynative Speaker ประธาน
2. นางสาวศิริลักษณ์ จีจู โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ กรรมการ
3. นางอรุณี ตาคำโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางสาวนิตยา สายเครือติ๊บ โรงเรียนบ้านบงตัน กรรมการ
5. นายสุรพล ปิ่นมาศ โรงเรียนวัดดอนชัย เลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. Mr.David Dooker โรงเรียนพุทธิโศภน ประธาน
2. นางสีดา ณาระศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองปิด กรรมการ
3. นางสาวรัญจวน มโหธรโรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการ
4. นายจักรกริช พงษ์อมรพรหมโรงเรียนบ้านโป่งนก กรรมการ
5. นางละมัย ธรรมจินดา โรงเรียนบ้านขุนกลาง เลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. Mrs.Yvonne Native Speaker-ประธาน
2. นางรุจิรา คำแสนใสโรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
3. นางสาวปภวรินทร์ ปภาวิชยพลกุลโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
4. นางลำดวน มุ่งทำดีโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
5. นางประคอง สุวรรณชื่นโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. Mr.Zhai Chuanggongโรงเรียนเวฬุวันประธาน
2. Mr.Geo Feiโรงเรียนบ้านหนองไคร้ กรรมการ
3. Mr.Li Zhenghuaโรงเรียนบ้านอรุโณทัยเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissSang Fanyiโรงเรียนเวฬุวันประธาน
2. นางสาวเพ็ญนภา สุธรรมน้อยโรงเรียนอนุบาลสวนองุ่นกรรมการ
3. นางสาวสุนทรียา กานต์ศิริสมบัติโรงเรียนวิรุณเทพเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. Mrs.Hosono JunkoNative Speaker เอกชนประธาน
2. Mrs.Namiki SashikoNative Speaker เอกชนกรรมการ
3. Mr.Sato Sinjinative Speaker เลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายนิเวศน์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดำประธาน
2. นายเอกราช ฉัตรใจคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งรองประธาน
3. นางอุษณีย์ จินตนาประวาสี โรงเรียนบ้านหนองโค้ง กรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ ขันตีโรงเรียนจิตราวิทยา กรรมการ
5. นายพงษ์สุวรรณ โพธาสินธุ์โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการ
6. นายธีรธัช กษมาโชคนภาพร รองผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการ
7. นางพิมพา อ่อนอภัยผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
8. นายเฉลิม พยาราษฎร์ครูโรงเรียนบ้านเชียงดาว กรรมการ
9. นายวิเชียร ปาปวนครูโรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อยกรรมการ
10. นายดวงพร ปิ่นทองนักจัดการทั่วไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖กรรมการ
11. นายพจนเวทย์ ศูนย์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
12. นายชูโชค แนบสนิทธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
13. ว่าที่ัพันตรีนพปฏล หาญจักราพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านดอยคำกรรมการ
14. นางอำไพ โนชัยโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
15. นางกรรณิการ์ กลั่นเกษตรวิทย์โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนกรรมการ
16. นายมนตรี ตุ้มทรัพย์รองผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
17. นายสง่า นางแลผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เลขานุการ
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายบรรจบ โพธิ์ศรีครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงประธาน
2. นายถนอมศักดิ์ ปัญญาแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แมมรองประธาน
3. นายอุทัย พูลสมบัติครูวิทยาลัยเทคนิคสารภีกรรมการ
4. นายสุรัก เชื้อหลุบโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองยางไคลกรรมการ
5. นายพีรศักดิ์ พรมมิลครูโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกัลยา มินทราเวชผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
7. นายชาญ ขุนแก้วรองผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
8. นางสาวจันทร์สว่าง สมบูรณ์ครูโรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
9. นายถนอม จินาเป็งกาศครูโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
10. นายวีรยุทธ์ นันทขว้างครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
11. นางพัชนี ฉัตรใจคำครูโรงเรียนบ้านแม่เหียะ กรรมการ
12. นายจักร พิชัยครูโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
13. นายสุเทพ อินทรครูโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
14. นายสิทธิชัย ไชยวงศ์ครูวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงกรรมการ
15. นางดำรงเกียรติ คำเกิดผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการ
16. นายชัชวาล วังสุนทรครูโรงเรียนบ้านโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
17. นายนิวัตร เสริมศิริผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เลขานุการ
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย อารีศิริผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพงคันธานุสรณ์ ประธาน
2. นายทรงยศ หล้าสุขผู้อำนวยกาโรงเรียนวัดทรายมูล รองประธาน
3. นายสำราญ เตจ๊ะเสารองผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ สุขแก้วครูโรงเรียนวัดบ่อหลวง กรรมการ
5. นายประชัน เอี่ยมวันผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปากรรมการ
6. นายวันระวี สื่อกระแสร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่กรรมการ
7. นายมีสุข วงศ์ชื่นครูโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
8. นางวรรณเพ็ญ หม่อนมาครูโรงเรียนบ้านป่าปง กรรมการ
9. นายศราวุธ เขื่อนคำครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
10. นายมนตรี ชาติโยธินครูโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งกรรมการ
11. นายสนิท นวลศิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นะกรรมการ
12. นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสมัย ใจภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยางประธาน
2. นางสุพิมพ์ คัาขายครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางจิรารัตน์ กันธวังนักวิชาการการศึกษาเลขานุการ
สภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสมชาย สันกลกิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฟ่อนประธาน
2. นายศรศักดิ์ มโนชมภูรองผู้อำ นวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก กรรมการ
3. นางอรพินท์ กันทะใจครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ บ้านหนองอาบช้างเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางจันทรา ยศสมแสนครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธาน
2. นางอารี กรรณิการครูโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
3. นายสุวิทย์ พรมทาครูโรงเรียนบ้านแม่โต๋ กรรมการ
4. นางสุพรรณี อารีพันธุโรงเรียนบ้านปงตำกรรมการ
5. นางทรรศพร เขตคามครูโรงเรียนบ้านหลังท่อเลขานุการ
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
1. นายวิวัฒน์ แก้วเสมอตาศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ประธาน
2. นางสาวอรพินท์ ทิพยจักรโรงเรียนบ้านหนองไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ แก้วเสมอตาศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔กรรมการ
4. นางสาวทองพูล บัวศรีผู้เชียวชาญด้านจิตอาสา มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กกรรมการ
5. นางฉวี สังข์เนตร ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตอาสากรรมการ
6. นางสาวสุรีย์พร เศรษฐวรวิจิตรตำแหน่ง Brand Supervisor – Breezeกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย ปาระก้อน โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ ๒ ประธาน
2. นางพิมลรัตน์ ขันธสะอาด โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กรรมการ
3. นางธันยพร เมืองนางโรงเรียนบ้านขุนกลาง กรรมการ
4. นางมัลลิกา โทนแก้วโรงเรียนบ้านยางครก กรรมการ
5. นางสาวนิรดา นิรชานันท์โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม เลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ เลพลโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวประธาน
2. นางสาวสมเพชร ปาลีครูโรงเรียนวัดสันป่าค่ากรรมการ
3. นางสาวพิมลพรรณ คำติครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางโสภา คำวิชัยโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนากรรมการ
5. นางอรุณวดี หล้าอูปโรงเรียนบ้านแม่คือวิทยาเลขานุการ
Cross word ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ พัฒนากล้า โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ ประธาน
2. นางพัฑฒิ์มาษ อินยาโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
3. นางสกุณา บาลยอโรงเรียนบ้านหนองปลามัน กรรมการ
4. นายอาหลู จะหา โรงเรียนบ้านวังจ๊อม กรรมการ
5. นางสาวพิชญา คำหอม โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง กรรมการ
6. นางสาววีณา กันทา โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว กรรมการ
7. นางประภาพร อินทรัตน์ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการ
8. นางสรัลชนา เฟื่องฟู โรงเรียนบ้านสันป่าสัก กรรมการ
9. นายอุทก จิระพงษ์ โรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
10. นางสาวพิชญา วงค์แคะหล้าโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวเพ็ญพันธ์ จัตุรภัทร์ โรงเรียนบ้านกองแขก กรรมการ
12. นางสาวจรูญรัตน์ แสงบุญเรืองโรงเรียนออป.๑๓เลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณา มหาพรหมโรงเรียนบ้านสันกำแพงประธาน
2. นางวัชราพร สุภาศรีโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางชลาลัย แก้วกิริยาโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ แพงเพ็งโรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙กรรมการ
5. นางสาวพิณณภัทร ตันนิลโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
6. นางจิรภา เลรามัญ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
7. นางสาวมยุรา กันทะหลั่นโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
8. นางสุจินต์ สรณะรังสรรค์ โรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
9. นางสาวปพิลญา แอ่นดอน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ บ้านหนองอาบช้าง กรรมการ
10. นายสันติ สุขจิต โรงเรียนบ้านผาละปิกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีศิรินภา จอมปุกโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง กรรมการ
12. นายทัทธชา ปัญญารัตน์ โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา เลขานุการ
A Math ป.1-ป.6
1. นางลำดวน คำปิโรงเรียนฮอดพิทยาคม ประธาน
2. นายฉัตรชัย คมขำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ
3. นายธยศ ระวังงาน โรงเรียนบ้านบวกครกน้อย กรรมการ
4. นางสาวจันทร์สว่าง สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านข่วงสิงห์กรรมการ
5. นางสาวชมพูนุช จุ่มผัด โรงเรียนบ้านสันกำแพง กรรมการ
6. นางสาวมัลลิกา ยะยอง โรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการ
7. นายเทวิน ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยกรรมการ
8. นายพิทักษ์ กลิ่นบำรุงโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
9. นายธีรนันท์ ชุ่มใจโรงเรียนวัดท่าข้าม กรรมการ
10. นางสมจิตร์ คำหมื่นโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
11. นางสาวสวรรค์อำไพ มณีส้าว โรงเรียนบ้านป่าแดง กรรมการ
12. นายประภาศรี สุทาปาโรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการ
13. นายอินแสง เขียวพันธุ์โรงเรียนบ้านสันป่าสัก กรรมการ
14. นางสาวสร้อยเพชร วารี โรงเรียนบ้านตาลเหนือ กรรมการ
15. นางสาวชัญญานุช มาณกิจ โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก กรรมการ
16. นางสาวอรุณการณ์ เกตุบุญเรือง โรงเรียนบ้านแม่ลาย กรรมการ
17. นางสาวภาวิณี ปัญญาจักร์โรงเรียนแม่แฮเหนือ กรรมการ
18. นายเกษม บุตรดาจันทร์ โรงเรียนบ้านขุนแปะ กรรมการ
19. นางลีลาวดี ปาละอุด โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง กรรมการ
20. นายภัคคุณ นามวงศ์ โรงเรียนบ้านสันปง กรรมการ
21. นางสาวศิวพร ทิพย์พละโรงเรียนบ้านร่มหลวง เลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางลำดวน คำปิ โรงเรียนฮอดพิทยาคม ประธาน
2. นางลีลาวดี ปาละอุด โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง กรรมการ
3. นายฉัตรชัย คมขำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ
4. นายพิทักษ์ กลิ่นบำรุง โรงเรียนวัดดอนจั่น กรรมการ
5. นายธยศ ระวังงาน โรงเรียนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
6. นางจิตรานุช วันทมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
7. นางสาวยุวรรณดี มหามิตร โรงเรียนบ้านสันกำแพง กรรมการ
8. นางปุณณดา บวรวุฒิภัทร์ โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑กรรมการ
9. นายภัคคุณ นามวงค์ โรงเรียนบ้านสันปง กรรมการ
10. นางสาวศิวพร ทิพย์พละ โรงเรียนบ้านร่มหลวง กรรมการ
11. นายยุทธนา วงค์ใหญ่ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
12. นางสาวกรรณิการ์ สำนักเนตรโรงเรียนบ้านดอนชัย กรรมการ
13. นางจำเนียร วงค์คำ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อมกรรมการ
14. นางประภาศรี สุทะปา โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการ
15. นางสร้อยเพชร วารี โรงเรียนบ้านตาลเหนือ กรรมการ
16. นางสาวชัญญานุช มาณกิจ โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก กรรมการ
17. นางสาวอรุณการณ์ เกตุบุญเรือโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
18. นางสาวภาวิณี ปัญญาจักร์โรงเรียนแม่แฮเหนือ กรรมการ
19. นายธรภัทร ภูดอนตอง โรงเรียนบ้านขุนแปะ กรรมการ
20. นางสาวจันทร์สว่าง สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านข่วงสิงห์ เลขานุการ
คำคม ป.1-ป.6
1. นางเหรียญทอง คำยอง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ ประธาน
2. นายอมร สวัสดิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจ๊อม กรรมการ
3. นางโรจน์รัศมี ทับทิมทองโรงเรียนบ้านบวกเปา กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ เงินสัจจาโรงเรียนบ้านกองลม กรรมการ
5. นางสาวรัชดา ไชยมีโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง กรรมการ
6. นางผ่องพรรณ สวัสดิรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งละคร กรรมการ
7. นายโอฬาร ชมดี โรงเรียนบ้านกองลอย กรรมการ
8. นางสาวณัฐติยา นันตะละ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือสาขาแม่แจ๊ะ กรรมการ
9. นางเกษริน ภิระตา โรงเรียนแม่แดดน้อย กรรมการ
10. นายดนุพล ใจอ้าย โรงเรียนแจ่มหลวง กรรมการ
11. นางสุพิศ ผัดแสน โรงเรียนบ้านร่มหลวง กรรมการ
12. นางสุนทรา สมนิลโรงเรียนสบเปิงวิทยา กรรมการ
13. นางนรินทร์พร วัชรธนาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเชียงดาว กรรมการ
14. นางพรรณี ขัตลิวงศ์โรงเรียนศรีจอมทอง กรรมการ
15. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุง กรรมการ
16. นางอัจฉรา วิรัศมี โรงเรียนบ้านแม่งูด กรรมการ
17. นางสาวเพ็ญจันทร์ มีมาโรงเรียนบ้านโท้งวิทยา กรรมการ
18. นางสาวสุดาวรรณ วุฒิเจริญโรงเรียนบ้านกองแขก กรรมการ
19. นายณัฐพงษ์ กาญจนา โรงเรียนแม่โถวิทยา เลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางเหรียญทอง คำยองโรงเรียนบ้านหนองไคร้ ประธาน
2. นายอมร สวัสดิรักษ์ โรงเรียนบ้านวังจ๊อม กรรมการ
3. นางโรจน์รัศมี ทับทิมทอง รงเรียนบ้านบวกเปา กรรมการ
4. นางสาวพรทิพ เงินสัจจาโรงเรียนบ้านกองลม กรรมการ
5. นางสาวรัชดา ไชยมี โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง กรรมการ
6. นางผ่องพรรณ สวัสดิรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งละครกรรมการ
7. นายโอฬาร ชมดี โรงเรียนบ้านกองลอย กรรมการ
8. นางสาวณัฐติยา นันตะละ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือสาขาแม่แจ๊ะ กรรมการ
9. นางเกษริน ภิระตา โรงเรียนแม่แดดน้อย กรรมการ
10. นายดนุพล ใจอ้ายโรงเรียนแจ่มหลวง กรรมการ
11. นางสุพิศ ผัดแสน โรงเรียนบ้านร่มหลวง กรรมการ
12. นางสุนทรา สมนิลโรงเรียนสบเปิงวิทยา กรรมการ
13. นางนรินทร์พร วัชรธนาพัฒน์โรงเรียนบ้านเชียงดาว กรรมการ
14. นางพรรณี ขัติวงศ์ โรงเรียนศรีจอมทอง กรรมการ
15. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภา โรงเรียนบ้านวังลุง กรรมการ
16. นางอัจฉรา วิรัศมี โรงเรียนบ้านแม่งูด กรรมการ
17. นางเพ็ญจันทร์ มีมา โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา กรรมการ
18. นางสาวสุดาวรรณ วุฒิเจริญโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
19. นายณัฐพงษ์ กาญจนา โรงเรียนแม่โถวิทยาเลขานุการ
ซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางฌาณิศา เม่นแต้มนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประธาน
2. นางสาวรุ่งอรุณ กวีรัตน์ภูผา โรงเรียนบ้านแม่เอาะ กรรมการ
3. นางรุจิรัต แก้วกลางเมืองโรงเรียนบ้านสันป่าสัก กรรมการ
4. นางสาวศลิษา ผัดตุ่นโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กรรมการ
5. นางกมลพรรณ ปาวิลาโรงเรียนบ้านแม่นาจร กรรมการ
6. นางสาวบุณฑริก สุรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านคาย เลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางฟองจันทร์ ใจแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและ แผน ประธาน
2. นางสาวสุวิมล โสภาแดงโรงเรียนบ้านบวกค้าง กรรมการ
3. นายภาคภูมิ วงศ์วรรณาโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ
4. นางสิริลักษณ์ วันเอก โรงเรียนบ้านหัวริน กรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ สุดนุชโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย กรรมการ
6. นางสาวรักชนก ใจเย็น โรงเรียนบ้านแม่ซา เลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางพิมพา ตามี่ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ประธาน
2. นางอารีย์ อรุณสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่ทังกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ขัตติมะโรงเรียนบ้านแม่โต๋ กรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ทองสุขโรงเรียนบ้านสบเปิงวิทยากรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ คงวุฒิโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
6. นางดารา มูลละโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการ
7. นางสุลีกาญ ธิแจ้โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
8. นางปราณี ไชยเทศโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
9. นางกำไล เอี่ยมงามโรงเรียนบ้านแม่สาเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวสิรินาถ คงรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ประธาน
2. นางอารีย์ อรุณสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่ทังกรรมการ
3. นางเอื้อมพร ยั่งยืน โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง กรรมการ
4. นางสาวอังคณา เลิศบุญลักษณ์ โรงเรียนบ้านปางปอย กรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ คงวุฒิโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
6. นายฉัตรมงคล รัตนปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการ
7. นางดารา มูลละโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
8. นางธนพร สมใจอ้ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79กรรมการ
9. นางเรณู กัลยาโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
10. นางวิมล หวงสุวรรณการ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก เลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสิรินาถ คงรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ประธาน
2. นางอารีย์ อรุณสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่ทังกรรมการ
3. นางเอื้อมพร ยั่งยืน โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง กรรมการ
4. นางสาวอังคณา เลิศบุญลักษณ์ โรงเรียนบ้านปางปอย กรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ คงวุฒิโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
6. นางดารา มูลละโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
7. นางเรณู กัลยาโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
8. นางธนพร สมใจอ้ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79กรรมการ
9. นายฉัตรมงคล รัตนปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการ
10. นางวิมล หวงสุวรรณการ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก เลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพิมพา ตามี่ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ประธาน
2. นางอารีย์ อรุณสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่ทังกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ทองสุขโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ขัตติมะโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
5. นางดารา มูลละโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
6. นางสุลีกาญ ธิแจ้โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
7. นางปราณี ไชยเทศโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
8. นางกำไล เอี่ยมงามโรงเรียนบ้านแม่สาเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสิรินาถ คงรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ประธาน
2. นางอารีย์ อรุณสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่ทังกรรมการ
3. นางเอื้อมพร ยั่งยืน โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง กรรมการ
4. นางสาวอังคณา เลิศบุญลักษณ์ โรงเรียนบ้านปางปอย กรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ คงวุฒิโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
6. นางดารา มูลละโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
7. นางเรณู กัลยาโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
8. นางธนพร สมใจอ้ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79กรรมการ
9. นายฉัตรมงคล รัตนปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการ
10. นางวิมล หวงสุวรรณการ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก เลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ อรุณสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่ทังกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ทองสุขโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นายประสิทธิื์ ขัตติมะโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
4. นางพิมพา ตามี่ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑กรรมการ
5. นางสุลีกาญ ธิแจ้โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
6. นางปราณี ไชยเทศโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
7. นางกำไล เอี่ยมงามโรงเรียนบ้านแม่สากรรมการ
8. นางดารา มูลละโรงเรียนสันทรายหลวงเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวสิรินาถ คงรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ประธาน
2. นางอารีย์ อรุณสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่ทัง กรรมการ
3. นางเอื้อมพร ยั่งยืน โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง กรรมการ
4. นางสาวอังคณา เลิศบุญลักษณ์ โรงเรียนบ้านปางปอย กรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ คงวุฒิโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
6. นางดารา มูลละโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
7. นางเรณู กัลยาโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
8. นางธนพร สมใจอ้ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79กรรมการ
9. นายฉัตรมงคล รัตนปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการ
10. นางวิมล หวงสุวรรณการ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก เลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางพิมพา ตามี่ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ประธาน
2. นางอารีย์ อรุณสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่ทังกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ทองสุขโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ขัตติมะโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
5. นางดารา มูลละโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการ
6. นางสุลีกาญ ธิแจ้โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
7. นางปราณี ไชยเทศโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
8. นางกำไล เอี่ยมงามโรงเรียนบ้านแม่สาเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสิรินาถ คงรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ประธาน
2. นางอารีย์ อรุณสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่ทัง กรรมการ
3. นางเอื้อมพร ยั่งยืน โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง กรรมการ
4. นางสาวอังคณา เลิศบุญลักษณ์ โรงเรียนบ้านปางปอย กรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ คงวุฒิโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
6. นางดารา มูลละโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
7. นางเรณู กัลยาโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
8. นางธนพร สมใจอ้ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79กรรมการ
9. นายฉัตรมงคล รัตนปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการ
10. นางวิมล หวงสุวรรณการ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก เลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพิมพา ตามี่ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ประธาน
2. นางอารีย์ อรุณสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่ทังกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ทองสุขโรงเรียนบ้านสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางสุลีกาญ ธิแจ้โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ขัตติมะโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
6. นางปราณี ไชยเทศโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
7. นางดารา มูลละโรงเรียนสันทรายหลวงเลขานุการ
8. นางกำไล เอี่ยมงามโรงเรียนบ้านแม่สาเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาวเรือง กินาวงค์ โรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
2. นางอัมพร นะติกาโรงเรียนบ้านต่อเรือกรรมการ
3. นางจิตนิภา สมปรารถนาโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
4. นางกันยารัตน์ กาญจนพันธ์บุญ โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ คงวุฒิโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
6. นางสังวาล วงศ์สกุลโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
7. นางบุษบา อุตามะโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยากรรมการ
8. นางเพ็ญพรรณ ยุวพัฒน์โรงเรียนวัดขะจาวเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาวเรือง กินาวงค์ โรงเรียนบ้านเวียงฝางประธาน
2. นางอัมพร นะติกาโรงเรียนบ้านต่อเรือกรรมการ
3. นางจิตนิภา สมปรารถนาโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวกรรมการ
4. นางกันยารัตน์ กาญจนพันธ์บุญ โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ คงวุฒิโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
6. นางสังวาล วงศ์สกุลโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
7. นางบุษบา อุตามะโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยากรรมการ
8. นางเพ็ญพรรณ ยุวพัฒน์โรงเรียนวัดขะจาวเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาวเรือง กินาวงค์ โรงเรียนบ้านเวียงฝางประธาน
2. นางอัมพร นะติกาโรงเรียนบ้านต่อเรือกรรมการ
3. นางจิตนิภา สมปรารถนาโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
4. นางกันยารัตน์ กาญจนพันธ์บุญ โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ คงวุฒิโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
6. นางสังวาล วงศ์สกุลโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
7. นางบุษบา อุตามะโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยากรรมการ
8. นางเพ็ญพรรณ ยุวพัฒน์โรงเรียนวัดขะจาวเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาวเรือง กินาวงค์ โรงเรียนบ้านเวียงฝางประธาน
2. นางอัมพร นะติกาโรงเรียนบ้านต่อเรือกรรมการ
3. นางจิตนิภา สมปรารถนาโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
4. นางกันยารัตน์ กาญจนพันธ์บุญ โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ คงวุฒิโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
6. นางสังวาล วงศ์สกุลโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
7. นางบุษบา อุตามะโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยากรรมการ
8. นางเพ็ญพรรณ ยุวพัฒน์โรงเรียนวัดขะจาวเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาวเรือง กินาวงค์ โรงเรียนบ้านเวียงฝางประธาน
2. นางอัมพร นะติกาโรงเรียนบ้านต่อเรือกรรมการ
3. นางจิตนิภา สมปรารถนาโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
4. นางกันยารัตน์ กาญจนพันธ์บุญ โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ คงวุฒิโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
6. นางสังวาล วงศ์สกุลโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
7. นางบุษบา อุตามะโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมกรรมการ
8. นางเพ็ญพรรณ ยุวพัฒน์โรงเรียนวัดขะจาวเลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวแพรวตะวัน ธีระอนันท์วดี โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวประธาน
2. นางสาวกิตติวรา แบนใจวางโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นางสุเทพ นนทธรรมโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
4. นางกิ่งดาว ปัญญาโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่กรรมการ
5. นางสุกัญญา สิงห์กีโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
6. นางกัญญา ยี่ดวงโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
7. นางสุรีรัตน์ พรหมชนะโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
8. นางสุริยา คำหล่อโรงเรียนสันทรายหลวงเลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ คำใจโรงเรียนวัดท่าข้ามประธาน
2. นางวิภาพร ศรีธพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
3. นางสาวกิตติวรา แบนใจวางโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการ
5. นางกัญญา ยี่ดวงโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
6. นางกิ่งดาว ปัญญาโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่กรรมการ
7. นางสาวกันยา เบิกบานโรงเรียนสหกรณ์ดำริกรรมการ
8. นางรัชนี สุวรรณนาคะโรงเรียนสันมหาพนวิทยาเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุรีย์ฉาย ไชยหมื่นโรงเรียนบ้านหัวฝายประธาน
2. นางอำพร เป็งใจโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสายสมร ไชยลามโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
4. นางสายพิณ ธิวงค์โรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์กรรมการ
5. นางบัวไล ม่วงศรีโรงเรียนสันพระเนตรกรรมการ
6. นางบุญเตรียม สาระจันทร์โรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
7. นางวิวรรณ พัฒนากล้าโรงเรียนสันคะยอมกรรมการ
8. นางนิจชิตา อินยิ้มโรงเรียนบ้านผึ้งเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายศิลปชัย ขันดลวงค์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒ประธาน
2. นางบุญเตรียม สาระจันทร์โรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
3. นายถนัด ทองคำโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
4. นายนเรศ บุญลอยโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
5. นางศุภวัฒน์ หมั่นแสวงโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
6. นางนิจชิตา อินยิ้มโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
7. นางพัชรา ปิจมิตรโรงเรียนสันป่าสักวิทยาเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุรีย์ฉาย ไชยหมื่นโรงเรียนบ้านหัวฝายประธาน
2. นางอำพร เป็งใจโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสายสมร ไชยลามโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
4. นางสายพิณ ธิวงค์โรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์กรรมการ
5. นางบัวไล ม่วงศรีโรงเรียนสันพระเนตรกรรมการ
6. นางบุญเตรียม สาระจันทร์โรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
7. นางวิวรรณ พัฒนากล้าโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
8. นางนิจชิตา อินยิ้มโรงเรียนบ้านผึ้งเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายศิลปชัย ขันดลวงค์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒ประธาน
2. นางบุญเตรียม สาระจันทร์โรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
3. นายถนัด ทองคำโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
4. นายนเรศ บุญลอยโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
5. นายศุภวัฒน์ หมั่นแสวงโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
6. นางนิจชิตา อินยิ้มโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
7. นางพัชรา ปิจมิตรโรงเรียนสันป่าสักวิทยาเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุรีย์ฉาย ไชยหมื่นโรงเรียนบ้านหัวฝายประธาน
2. นางอำพร เป็งใจโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสายสมร ไชยลามโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
4. นางสายพิณ ธิวงค์โรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์กรรมการ
5. นางบัวไล ม่วงศรีโรงเรียนสันพระเนตรกรรมการ
6. นางบุญเตรียม สาระจันทร์โรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
7. นางวิวรรณ พัฒนากล้าโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
8. นางนิจชิตา อินยิ้มโรงเรียนบ้านผึ้งเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายศิลปชัย ขันดลวงค์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒ประธาน
2. นายถนัด ทองคำโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
3. นางบุญเตรียม สาระจันทร์โรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
4. นายนเรศ บุญลอยโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
5. นายศุภวัฒน์ หมั่นแสวงโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
6. นางนิจชิตา อินยิ้มโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
7. นางพัชรา ปิจมิตรโรงเรียนสันป่าสักวิทยาเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุรีย์ฉาย ไชยหมื่นโรงเรียนบ้านหัวฝายประธาน
2. นางอำพร เป็งใจโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสายสมร ไชยลามโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
4. นางสายพิณ ธิวงค์โรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์กรรมการ
5. นางบัวไล ม่วงศรีโรงเรียนสันพระเนตรกรรมการ
6. นางบุญเตรียม สาระจันทร์โรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
7. นางวิวรรณ พัฒนากล้าโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
8. นางนิจชิตา อินยิ้มโรงเรียนบ้านผึ้งเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายศิลปชัย ขันดลวงค์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒ประธาน
2. นางบุญเตรียม สาระจันทร์โรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
3. นายถนัด ทองคำโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
4. นายนเรศ บุญลอยโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
5. นายศุภวัฒน์ หมั่นแสวงโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
6. นางนิจชิตา อินยิ้มโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
7. นางพัชรา ปิจมิตรโรงเรียนสันป่าสักวิทยาเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุรีย์ฉาย ไชยหมื่นโรงเรียนบ้านหัวฝายประธาน
2. นางอำพร เป็งใจโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสายสมร ไชยลามโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
4. นางสายพิณ ธิวงค์โรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์กรรมการ
5. นางบัวไล ม่วงศรีโรงเรียนสันพระเนตรกรรมการ
6. นางบุญเตรียม สาระจันทร์โรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
7. นางวิวรรณ พัฒนากล้าโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
8. นางนิจชิตา อินยิ้มโรงเรียนบ้านผึ้งเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศิลปชัย ขันดลวงค์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒ประธาน
2. นางบุญเตรียม สาระจันทร์โรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
3. นายถนัด ทองคำโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
4. นายนเรศ บุญลอยโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
5. นายศุภวัฒน์ หมั่นแสวงโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
6. นางนิจชิตา อินยิ้มโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
7. นางพัชรา ปิจมิตรโรงเรียนสันป่าสักวิทยาเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุรีย์ฉาย ไชยหมื่นโรงเรียนบ้านหัวฝายประธาน
2. นางอำพร เป็งใจโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสายสมร ไชยลามโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
4. นางสายพิณ ธิวงค์โรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์กรรมการ
5. นางบัวไล ม่วงศรีโรงเรียนสันพระเนตรกรรมการ
6. นางบุญเตรียม สาระจันทร์โรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
7. นางวิวรรณ พัฒนากล้าโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
8. นางนิจชิตา อินยิ้มโรงเรียนบ้านผึ้งเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายศิลปชัย ขันดลวงค์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒ประธาน
2. นางบุญเตรียม สาระจันทร์โรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
3. นายถนัด ทองคำโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
4. นายนเรศ บุญลอยโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
5. นายศุภวัฒน์ หมั่นแสวงโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
6. นางนิจชิตา อินยิ้มโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
7. นางพัชรา ปิจมิตรโรงเรียนสันป่าสักวิทยาเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิยม ฝั้นพรหมมินทร์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ประธาน
2. นางพวงพิกุล อาศนะโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
3. นางสุกัญญา หุ่นภักดีโรงเรียนแม่คะกรรมการ
4. นางศรีพรรณ์ เกษรศรีโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
5. นางพจนีย์ ชุมจิตต์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
6. นายอำนวย อินทวงศ์โรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ จันทร์คำโรงเรียนสันมหาพนวิทยาเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิยม ฝั้นพรหมมินทร์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ประธาน
2. นางพวงพิกุล อาศนะโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
3. นางสุกัญญา หุ่นภักดีโรงเรียนแม่คะกรรมการ
4. นางศรีพรรณ์ เกษรศรีโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
5. นางพจนีย์ ชุมจิตต์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
6. นายอำนวย อินทวงศ์โรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ จันทร์คำโรงเรียนสันมหาพนวิทยาเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิยม ฝั้นพรหมมินทร์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ประธาน
2. นางพวงพิกุล อาศนะโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
3. นางสุกัญญา หุ่นภักดีโรงเรียนแม่คะกรรมการ
4. นางศรีพรรณ์ เกษรศรีโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
5. นางพจนีย์ ชุมจิตต์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
6. นายอำนวย อินทวงศ์โรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ จันทร์คำโรงเรียนสันมหาพนวิทยาเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิยม ฝั้นพรหมมินทร์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ประธาน
2. นางพวงพิกุล อาศนะโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
3. นางสุกัญญา หุ่นภักดีโรงเรียนแม่คะกรรมการ
4. นางศรีพรรณ์ เกษรศรีโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
5. นางพจนีย์ ชุมจิตต์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
6. นายอำนวย อินทวงศ์โรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ จันทร์คำโรงเรียนสันมหาพนวิทยาเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิยม ฝั้นพรหมมินทร์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ประธาน
2. นางพวงพิกุล อาศนะโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
3. นางสุกัญญา หุ่นภักดีโรงเรียนแม่คะกรรมการ
4. นางศรีพรรณ์ เกษรศรีโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
5. นางพจนีย์ ชุมจิตต์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
6. นายอำนวย อินทวงศ์โรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ จันทร์คำโรงเรียนสันมหาพนวิทยาเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรรณิภา เนติพลโรงเรียนวัดป่าแดงประธาน
2. นางอุราวรรณ รุจิระพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓กรรมการ
3. นางมยุรี คำแปงโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
4. นางทศพร เขตคามโรงเรียนบ้านหลังท่อกรรมการ
5. นายชำนาญยุทธ ชมภูคำโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
6. นางจตุพร ผิวเหมาะโรงเรียนกรรมการ
7. นางพัชนี มูลปินใจโรงเรียนปากทางท่าลี่เลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอุราวรรณ รุจิระพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ประธาน
2. นางมยุรี คำแปงโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
3. นางทศพร เขตคามโรงเรียนบ้านหลังท่อกรรมการ
4. นางพรรณิภา เนติพลโรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
5. นายชำนาญยุทธ ชมภูคำโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
6. นายจตุพร ผิวเหมาะโรงเรียนบ้านปางกว้างกรรมการ
7. นางพัชนี มูลปินใจโรงเรียนปากทางท่าลี่เลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอุราวรรณ รุจิระพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ประธาน
2. นางมยุรี คำแปงโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
3. นางทศพร เขตคามโรงเรียนบ้านหลังท่อกรรมการ
4. นางพรรณิภา เนติพลโรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
5. นายชำนาญยุทธ ชมภูคำโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
6. นางจตุพร ผิวเหมาะโรงเรียนบ้านปางกว้างกรรมการ
7. นางพัชนี มูลปินใจโรงเรียนปากทางท่าลี่เลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอุราวรรณ รุจิระพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ประธาน
2. นางมยุรี คำแปงโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
3. นางทศพร เขตคามโรงเรียนบ้านหลังท่อกรรมการ
4. นางพรรณิภา เนติพลโรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
5. นายชำนาญยุทธ ชมภูคำโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
6. นางจตุพร ผิวเหมาะโรงเรียนบ้านปางกว้างกรรมการ
7. นางพัชนี มูลปินใจโรงเรียนปากทางท่าลี่เลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอุราวรรณ รุจิระพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ประธาน
2. นางมยุรี คำแปงโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
3. นางทศพร เขตคามโรงเรียนบ้านหลังท่อกรรมการ
4. นางพรรณิภา เนติพลโรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
5. นายชำนาญยุทธ ชมภูคำโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
6. นางจตุพร ผิวเหมาะโรงเรียนบ้านปางกว้างกรรมการ
7. นางพัชนี มูลปินใจโรงเรียนปากทางท่าลี่เลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอุราวรรณ รุจิระพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ประธาน
2. นางมยุรี คำแปงโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
3. นางทศพร เขตคามโรงเรียนบ้านหลังท่อกรรมการ
4. นางพรรณิภา เนติพลโรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
5. นายชำนาญยุทธ ชมภูคำโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
6. นางจตุพร ผิวเหมาะโรงเรียนปางกว้างกรรมการ
7. นางพัชนี มูลปินใจโรงเรียนปากทางท่าลี่เลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ญศรี ขันคำโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ประธาน
2. นางยุพิน สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหลวง กรรมการ
3. นางอำไพ ทิพย์จันทร์ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง กรรมการ
4. นางบุษกร คำปันโรงเรียนบ้านหลักปัน กรรมการ
5. นางมณีรัตน์ ยี่สารพัฒน์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
6. นางสาวระติวัลย์ ทองกูลโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
7. นางโสพิศ เวียงหล้าโรงเรียนป่าจี้วังแดงกรรมการ
8. นางพรพรหม อินชัยโรงเรียนวัดท่าข้ามเลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ญศรี ขันคำโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ประธาน
2. นางยุพิน สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหลวง กรรมการ
3. นางอำไพ ทิพย์จันทร์ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง กรรมการ
4. นางบุษกร คำปันโรงเรียนบ้านหลักปัน กรรมการ
5. นางมณีรัตน์ ยี่สารพัฒน์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
6. นางสาวระติวัลย์ ทองกูลโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
7. นางโสพิศ เวียงหล้าโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
8. นางพรพรหม อินชัยโรงเรียนวัดท่าข้ามเลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ญศรี ขันคำโรงเรียนมิตรมวลชลเชียงใหม่ประธาน
2. นางสาวสุพิน สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางอำไพ ทิพย์จันทร์ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการ
4. นางบุษกร คำปันโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ ยี่สารพัฒน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวระติวัลย์ ทองกูลโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
7. นางโสพิศ เวียงหล้าโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
8. นางพรพรหม อินชัยโรงเรียนวัดท่าข้ามเลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ญศรี ขันคำโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ประธาน
2. นางยุพิน สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหลวง กรรมการ
3. นางอำไพ ทิพย์จันทร์ โรงเรียนบ้านหลวง กรรมการ
4. นางบุษกร คำปันโรงเรียนบ้านหลักปัน กรรมการ
5. นางมณีรัตน์ ยี่สารพัฒน์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
6. นางสาวระติวัลย์ ทองกูลโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
7. นางโสพิศ เวียงหล้าโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
8. นางพรพรหม อินชัยโรงเรียนวัดท่าข้ามเลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ญศรี ขันคำโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ประธาน
2. นางยุพิน สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหลวง กรรมการ
3. นางอำไพ ทิพย์จันทร์ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง กรรมการ
4. นางบุษกร คำปันโรงเรียนบ้านหลักปัน กรรมการ
5. นางมณีรัตน์ ยี่สารพัฒน์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
6. นางสาวระติวัลย์ ทองกูลโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
7. นางโสพิศ เวียงหล้าโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
8. นางพรพรหม อินชัยโรงเรียนวัดท่าข้ามเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิสันต์ จันต๊ะพิงค์ โรงเรียนบ้านริมใต้ ประธาน
2. นางเฟื่องฟ้า ภูมิมาลา โรงเรียนท่าศาลา กรรมการ
3. นายประทีป ด้วงเขียว โรงเรียนบ้านขุนแตะ กรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ วันนะ โรงเรียนบ้านริมใต้ กรรมการ
5. นางเอมชานุช ไคร้งาม โรงเรียนแจ่งกู่เรือง กรรมการ
6. นางประไพศรี พุฒธิมาโรงเรียนบ้านหนองหารกรรมการ
7. นางพรพรหม อินชัยโรงเรียนวัดท่าข้ามเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิสันต์ จันต๊ะพิงค์ โรงเรียนบ้านริมใต้ ประธาน
2. นางเฟื่องฟ้า ภูมิมาลา โรงเรียนท่าศาลา กรรมการ
3. นายประทีป ด้วงเขียว โรงเรียนบ้านขุนแตะ กรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ วันนะ โรงเรียนบ้านริมใต้ กรรมการ
5. นางเอมชานุช ไคร้งาม โรงเรียนแจ่งกู่เรือง กรรมการ
6. นางประไพศรี พุฒธิมาโรงเรียนบ้านหนองหารกรรมการ
7. นางพรพรหม อินชัยโรงเรียนวัดท่าข้ามเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิสันต์ จันต๊ะพิงค์ โรงเรียนบ้านริมใต้ ประธาน
2. นางเฟื่องฟ้า ภูมิมาลา โรงเรียนท่าศาลา กรรมการ
3. นายประทีป ด้วงเขียว โรงเรียนบ้านขุนแตะ กรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ วันนะ โรงเรียนบ้านริมใต้ กรรมการ
5. นางเอมชานุช ไคร้งาม โรงเรียนแจ่งกู่เรือง กรรมการ
6. นางประไพศรี พุฒธิมาโรงเรียนบ้านหนองหารกรรมการ
7. นางพรพรหม อินชัยโรงเรียนวัดท่าข้ามเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิสันต์ จันต๊ะพิงค์ โรงเรียนบ้านริมใต้ ประธาน
2. นางเฟื่องฟ้า ภูมิมาลา โรงเรียนท่าศาลา กรรมการ
3. นายประทีป ด้วงเขียว โรงเรียนบ้านขุนแตะ กรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ วันนะ โรงเรียนบ้านริมใต้ กรรมการ
5. นางเอมชานุช ไคร้งาม โรงเรียนแจ่งกู่เรือง กรรมการ
6. นางประไพศรี พุฒธิมาโรงเรียนบ้านหนองหารกรรมการ
7. นางพรพรหม อินชัยโรงเรียนวัดท่าข้ามเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นาง แจ่มจันทร์ วงศ์เมธา โรงเรียนศรีดอนไชย ประธาน
2. นางอัญชลี สุรินทร์ โรงเรียนบ้านบงตัน กรรมการ
3. นางสุรินทร์ ปินนะสุ โรงเรียนบ้านขุตแตะ กรรมการ
4. นางสุภัทรา บุญทวี ชุมชนวัดปากกอง กรรมการ
5. นางทิพย์สุรพรรณ ศรีวิชัยโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
6. นายสุเมธ ศรีวิไลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
7. นางเกษร ภมรสูตร โรงเรียนสันมหาพน เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแจ่มจันทร์ วงศ์เมธาโรงเรียนชุมชนศรีดงเย็นประธาน
2. นางอัญชลี สุรินทร์โรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นายสุรินทร์ ปินนะสุโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
4. นางสุภัทรา บุญทวีโรงเรียนชุมชนวัดปากกองกรรมการ
5. นายสุเมธ ศรีวิไลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
6. นางทิพย์สุรพรรณ ศรีวิชัยโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
7. นางเกษร ภมรสูตรโรงเรียนสันมหาพนเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแจ่มจันทร์ วงศ์เมธาโรงเรียนบ้านศรีดอนไชยประธาน
2. นางอัญชลี สุรินทร์โรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นายสุรินทร์ ปินนะสุโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
4. นางสุภัทรา บุญทวีโรงเรียนชุมชนวัดปากกองกรรมการ
5. นางทิพย์สุรพรรณ ศรีวิชัยโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
6. นายสุเมธ ศรีวิไลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
7. นางเกษร ภมรสูตรโรงเรียนสันมหาพนเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแจ่มจันทร์ วงศ์เมธาโรงเรียนบ้านศรีดอนไชยประธาน
2. นางอัญชลี สุรินทร์โรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นายสุรินทร์ ปินนะสุโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
4. นางสุภัทรา บุญทวีโรงเรียนชุมชนวัดปากกองกรรมการ
5. นางทิพย์สุรพรรณ ศรีวิชัยโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
6. นายสุเมธ ศรีวิไลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
7. นางเกษร ภมรสูตรโรงเรียนสันมหาพนเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแจ่มจันทร์ วงศ์เมธาโรงเรียนบ้านศรีดอนไชยประธาน
2. นางอัญชลี สุรินทร์โรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นายสุรินทร์ ปินนะสุโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
4. นางสุภัทรา บุญทวีโรงเรียนชุมชนวัดปากกองกรรมการ
5. นางทิพย์สุรพรรณ ศรีวิชัยโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
6. นายสุเมธ ศรีวิชัยโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
7. นางเกษร ภมรสูตรโรงเรียนสันมหาพนเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแจ่มจันทร์ วงศ์เมธาโรงเรียนบ้านศรีดอนไชยประธาน
2. นางอัญชลี สุรินทร์โรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นายสุรินทร์ ปินนะสุโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
4. นางสุภัทรา บุญทวีโรงเรียนชุมชนวัดปากกองกรรมการ
5. นางทิพย์สุรพรรณ ศรีวิชัยโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
6. นายสุเมธ ศรีวิไลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
7. นางเกษร ภมรสูตรโรงเรียนสันมหาพนเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสายพิณ เดชปัญญาโรงเรียนวัดนันทารามประธาน
2. นายเศวต ใจมูลโรงเรียนบ้านปางอุงกรรมการ
3. นางดวงสมร สมบูรณ์โรงเรียนบ้านกาดเขมวังศ์กรรมการ
4. นายถนอมกิจ มะธุ โรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
5. นางนิราพร พึ่งนิลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
6. นางสุวคนธ์ ทรงธรรมโรงเรียนสันศรีกรรมการ
7. นางอรพิน หมั่นแสวงโรงเรียนบ้านผึ้งเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสายพิณ เดชปัญญาโรงเรียนวัดนันทารามประธาน
2. นายเศวต ใจมูลโรงเรียนบ้านปางอุงกรรมการ
3. นางดวงสมร สมบูรณ์โรงเรียนบ้านกาดเขมวังศ์กรรมการ
4. นายถนอมกิจ มะธุ โรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
5. นางนิราพร พึ่งนิลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
6. นางสุวคนธ์ ทรงธรรมโรงเรียนสันศรีกรรมการ
7. นางอรพิน หมั่นแสวงโรงเรียนบ้านผึ้งเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสายพิณ เดชปัญญาโรงเรียนวัดนันทารามประธาน
2. นายเศวต ใจมูลโรงเรียนบ้านปางอุงกรรมการ
3. นางดวงสมร สมบูรณ์โรงเรียนบ้านกาดเขมวังศ์กรรมการ
4. นายถนอมกิจ มะธุ โรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
5. นางนิราพร พึ่งนิลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
6. นางสุวคนธ์ ทรงธรรมโรงเรียนสันศรีกรรมการ
7. นางอรพิน หมั่นแสวงโรงเรียนบ้านผึ้งเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสายพิณ เดชปัญญาโรงเรียนวัดนันทารามประธาน
2. นายเศวต ใจมูลโรงเรียนบ้านปางอุงกรรมการ
3. นางดวงสมร สมบูรณ์โรงเรียนบ้านกาดเขมวังศ์กรรมการ
4. นายถนอมกิจ มะธุโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
5. นางสุวคนธ์ ทรงธรรมโรงเรียนสันศรีกรรมการ
6. นางอรพิน หมั่นแสวงโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
7. นางนิราพร พึ่งนิลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสายพิณ เดชปัญญาโรงเรียนวัดนันทารามประธาน
2. นายเศวต ใจมูลโรงเรียนบ้านปางอุงกรรมการ
3. นางดวงสมร สมบูรณ์โรงเรียนบ้านกาดเขมวังศ์กรรมการ
4. นายถนอมกิจ มะธุ โรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
5. นางนิราพร พึ่งนิลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
6. นางสุวคนธ์ ทรงธรรมโรงเรียนสันศรีกรรมการ
7. นางอรพิน หมั่นแสวงโรงเรียนบ้านผึ้งเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสายพิณ เดชปัญญาโรงเรียนวัดนันทารามประธาน
2. นายเศวต ใจมูลโรงเรียนบ้านปางอุงกรรมการ
3. นางดวงสมร สมบูรณ์โรงเรียนบ้านกาดเขมวังศ์กรรมการ
4. นายถนอมกิจ มะธุ โรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
5. นางนิราพร พึ่งนิลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
6. นางสุวคนธ์ ทรงธรรมโรงเรียนสันศรีกรรมการ
7. นางอรพิน หมั่นแสวงโรงเรียนบ้านผึ้งเลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุภาพร ชื่นสุขเจริญกุล โรงเรียนบ้านแม่ซาประธาน
2. นางอำไพ สมณะโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
3. นางนันทกา ปิ่นมณี โรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
4. นางโสภา ตั้งยาวโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
5. นางกษมน ตาเขียวโรงเรียนสันทรายหลวงเลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุภาพร ชื่นสุขเจริญกุล โรงเรียนบ้านแม่ซาประธาน
2. นางอำไพ สมณะโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
3. นางนันทกา ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
4. นางโสภา ตั้งยาวโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาวอำพรรณ พรหมเสนโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
6. นางจำปี วงศ์ปาลีโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
7. นางกษมน ตาเขียวโรงเรียนสันทรายหลวงเลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุภาพร ชื่นสุขเจริญกุล โรงเรียนบ้านแม่ซาประธาน
2. นางอำไพ สมณะโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
3. นางนันทกา ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
4. นางโสภา ตั้งยาวโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาวอำพรรณ พรหมเสนโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
6. นางจำปี วงศ์ปาลีโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
7. นางกษมน ตาเขียวโรงเรียนสันทรายหลวงเลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุภาพร ชื่นสุขเจริญกุล โรงเรียนบ้านแม่ซาประธาน
2. นางอำไพ สมณะโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
3. นางนันทกา ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
4. นางโสภา ตั้งยาวโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาวอำพรรณ พรหมเสนโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
6. นางจำปี วงศ์ปาลีย์โรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
7. นางกษมน ตาเขียวโรงเรียนสันทรายหลวงเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางยาใจ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านเวียงฝางประธาน
2. นางสุวรรณ ตาสาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทองโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ดกรรมการ
4. นางปริยวัฒน์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
5. นางสาวยุพา เขียวหน่อเมืองโรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการ
6. นางลัดดาวรรณ์ แซ่ปังโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
7. นายปฎิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางยาใจ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านเวียงฝางประธาน
2. นางสุวรรณ ตาสาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนสันมหาพนกรรมการ
4. นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทองโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ดกรรมการ
5. นางปริยวัฒน์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
6. นางสาวยุพา เขียวหน่อเมืองโรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการ
7. นางลัดดาวรรณ์ แซ่ปังโรงเรียนสันป่าสักวิทยาเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางยาใจ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านเวียงฝางประธาน
2. นางสุวรรณ ตาสาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทองโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ดกรรมการ
4. นางปริยวัฒน์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
5. นางสาวยุพา เขียวหน่อเมืองโรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการ
6. นายปฎิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
7. นางลัดดาวรรณ์ แซ่ปังโรงเรียนสันป่าสักวิทยาเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางยาใจ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านเวียงฝางประธาน
2. นางสุวรรณ ตาสาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทองโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ดกรรมการ
4. นางปริยวัฒน์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
5. นางสาวยุพา เขียวหน่อเมืองโรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการ
6. นายปฎิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
7. นางลัดดาวรรณ์ แซ่ปังโรงเรียนสันป่าสักวิทยาเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางยาใจ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านเวียงฝางประธาน
2. นางสุวรรณ ตาสาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทองโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ดกรรมการ
4. นางปริยวัฒน์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
5. นางสาวยุพา เขียวหน่อเมืองโรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการ
6. นายปฎิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
7. นางลัดดาวรรณ์ แซ่ปังโรงเรียนสันป่าสักวิทยาเลขานุการ
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางยาใจ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านเวียงฝางประธาน
2. นางสุวรรณ ตาสาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทองโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ดกรรมการ
4. นายปฎิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
5. นางสาวยุพา เขียวหน่อเมืองโรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการ
6. นางลดาวรรณ แซ่ปังโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
7. นางปริยวัฒน์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองปลามันเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ญศรี ตาปัญญาโรงเรียนห้วยเอี่ยนประธาน
2. นายรัตนพงษ์ ตูมพสุวรรณโรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
3. นายเสวี จันทขาวโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงกรรมการ
4. นายสิริ ถาวรโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
5. นางพัชนี เรือนคำโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
6. นางนงคราญ ราชาตันโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
7. นายจรูญ อำนาโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ดเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ญศรี ตาปัญญาโรงเรียนห้วยเอี่ยนประธาน
2. นายรัตนพงศ์ ตุมพสุวรรณโรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
3. นายเสวี จันทขาวโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงกรรมการ
4. นายศิริ ถาวรโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
5. นางพัชนี เรือนคำโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
6. นางนงคราญ ราชาตันโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
7. นายจรูณ อำนาโรงเรียนบ้านเมืองกึ๊ดเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ญศรี ตาปัญญาโรงเรียนห้วยเอี่ยนประธาน
2. นายรัตนพงษ์ ตูมพสุวรรณโรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
3. นายเสวี จันทขาวโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงกรรมการ
4. นายสิริ ถาวรโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
5. นางพัชนี เรือนคำโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
6. นางนงคราญ ราชาตันโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
7. นายจรูญ อำนาโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ดเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ญศรี ตาปัญญาโรงเรียนห้วยเอี่ยนประธาน
2. นายรัตนพงษ์ ตูมพสุวรรณโรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
3. นายเสวี จันทขาวโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงกรรมการ
4. นายสิริ ถาวรโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
5. นางพัชนี เรือนคำโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
6. นางนงคราญ ราชาตันโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
7. นายจรูญ อำนาโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ดเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ญศรี ตาปัญญาโรงเรียนห้วยเอี่ยนประธาน
2. นายรัตนพงษ์ ตูมพสุวรรณโรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
3. นายเสวี จันทขาวโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงกรรมการ
4. นายสิริ ถาวรโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
5. นางพัชนี เรือนคำโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
6. นางนงคราญ ราชาตันโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
7. นายจรูญ อำนาโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ดเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเกศกนก เวชกิจโรงเรียนบ้านอ่ายประธาน
2. นายณรงฤทธิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
3. นายบุญเทิง มูลต๊ะโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางผ่องศรี เสราดีโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
5. นางสุทิม ปินตาโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
6. นางจุฑารัตน์ ดาวสนั่นโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
7. นายจงจิตร ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านหลักปันเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเกศกนก เวชกิจ โรงเรียนบ้านอ่าย ประธาน
2. นายณรงฤทธิ์ อ่อนจันทร์ โรงเรียนช่างเคี่ยน กรรมการ
3. นายบุญเทิง มูลต๊ะ โรงเรียนบ้านหลวง กรรมการ
4. นางผ่องศรี เสราดีโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง กรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ ดาวสนั่นโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
6. นางสุทิม ปินตาโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
7. นายจงจิตร ปิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านหลักปัน เลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเกศกนก เวชกิจโรงเรียนบ้านอ่ายประธาน
2. นายณรงฤทธิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
3. นายบุญเทิง มูลต๊ะโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางผ่องศรี เสราดีโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
5. นางสุทิม ปินตาโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
6. นางจุฑารัตน์ ดาวสนั่นโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
7. นายจงจิตร ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านหลักปันเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเกศกนก เวชกิจโรงเรียนบ้านอ่ายประธาน
2. นายณรงฤทธิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
3. นายบุญเทิง มูลต๊ะโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางผ่องศรี เสราดีโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
5. นางสุทิม ปินตาโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
6. นางจุฑารัตน์ ดาวสนั่นโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
7. นายจงจิตร ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านหลักปันเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเกศกนก เวชกิจโรงเรียนบ้านอ่ายประธาน
2. นายณรงฤทธิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
3. นายบุญเทิง มูลต๊ะโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางผ่องศรี เสราดีโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
5. นางสุทิม ปินตาโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
6. นางจุฑารัตน์ ดาวสนั่นโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
7. นายจงจิตร ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านหลักปันเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายทิพย์ อัคยาน โรงเรียนวัดร้องอ้อ ประธาน
2. นางสาววัชรา ยาวรรณศรี โรงเรียนบ้านขุนแตะ กรรมการ
3. นางสาวสิริพิม ไกรจงวิวัฒน์ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า กรรมการ
4. นายชาคริต อินชัย โรงเรียนบ้านปางฮ่าง กรรมการ
5. นายอภิธาน สุขสถิตย์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคาร กรรมการ
6. นางดลนภา อุปนันท์โรงเรียนวัดบ้านหล่ากรรมการ
7. นางอำพร ทองมูลโรงเรียนบ้านละลวงนอกกรรมการ
8. นายธัชชัย พึ่งม่วงโรงเรียนบ้านฟ่่อนเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวอนัญญา กันสีนวล โรงเรียนบ้านแม่ข่า ประธาน
2. นายทิพย์ อัคยาน โรงเรียนวัดร้องอ้อ กรรมการ
3. นายชาคริต อินชัย โรงเรียนบ้านปางฮ่าง กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ พรเนตร โรงเรียนวัดท่าข้าม กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ยะมังโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง ๘ กรรมการ
6. นางวันทนีย์ ธรรมดุลพินิจโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
7. นายสมพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
8. นายธัชชัย พึ่งม่วงโรงเรียนบ้านฟ่อนเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายทิพย์ อัคยาน โรงเรียนวัดร้องอ้อ ประธาน
2. นางสาววัชรา ยาวรรณศรี โรงเรียนบ้านขุนแตะ กรรมการ
3. นางสาวสิริพิม ไกรจงวิวัฒน์ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า กรรมการ
4. นายชาคริต อินชัย โรงเรียนบ้านปางฮ่าง กรรมการ
5. นายอภิธาน สุขสถิตย์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคาร กรรมการ
6. นางดลนภา อุปนันท์โรงเรียนวัดบ้านหล่ากรรมการ
7. นางอำพร ทองมูลโรงเรียนบ้านละลวงนอกกรรมการ
8. นายธัชชัย พึ่งม่วงโรงเรียนบ้านฟ่่อนเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวอนัญญา กันสีนวล โรงเรียนบ้านแม่ข่า ประธาน
2. นายทิพย์ อัคยาน โรงเรียนวัดร้องอ้อ กรรมการ
3. นายชาคริต อินชัย โรงเรียนบ้านปางฮ่าง กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ พรเนตร โรงเรียนวัดท่าข้าม กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ยะมังโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง ๘ กรรมการ
6. นางวันทนีย์ ธรรมดุลพินิจโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
7. นายธัชชัย พึ่งม่วงโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการ
8. นายสมพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนวัดท่าข้ามเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายทิพย์ อัคยาน โรงเรียนวัดร้องอ้อ ประธาน
2. นางสาววัชรา ยาวรรณศรี โรงเรียนบ้านขุนแตะ กรรมการ
3. นางสาวสิริพิม ไกรจงวิวัฒน์ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า กรรมการ
4. นายชาคริต อินชัย โรงเรียนบ้านปางฮ่าง กรรมการ
5. นายอภิธาน สุขสถิตย์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคาร กรรมการ
6. นางดลนภา อุปนันท์โรงเรียนวัดบ้านหล่ากรรมการ
7. นางอำพร ทองมูลโรงเรียนบ้านละลวงนอกกรรมการ
8. นายธัชชัย พึ่งม่วงโรงเรียนบ้านฟ่่อนเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวอนัญญา กันสีนวล โรงเรียนบ้านแม่ข่า ประธาน
2. นายทิพย์ อัคยาน โรงเรียนวัดร้องอ้อ กรรมการ
3. นายชาคริต อินชัย โรงเรียนบ้านปางฮ่าง กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ พรเนตร โรงเรียนวัดท่าข้าม กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ยะมังโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง ๘กรรมการ
6. นางวันทนีย์ ธรรมดุลพินิจโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
7. นายสมพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนกรรมการ
8. นายธัชชัย พึ่งม่วงโรงเรียนบ้านฟ่อนเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทิพย์ อัคยาน โรงเรียนวัดร้องอ้อ ประธาน
2. นางสาววัชรา ยาวรรณศรี โรงเรียนบ้านขุนแตะ กรรมการ
3. นางสาวสิริพิม ไกรจงวิวัฒน์ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า กรรมการ
4. นายชาคริต อินชัยโรงเรียนบ้านปางฮ่าง กรรมการ
5. นายอภิธาน สุขสถิตย์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคาร กรรมการ
6. นางดลนภา อุปนันท์โรงเรียนวัดบ้านหล่ากรรมการ
7. นางอำพร ทองมูลโรงเรียนบ้านละลวงนอกกรรมการ
8. นายธัชชัย พึ่งม่วงโรงเรียนบ้านฟ่่อนเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอนัญญา กันสีนวล โรงเรียนบ้านแม่ข่า ประธาน
2. นายทิพย์ อัครยาน โรงเรียนบ้านร้องอ้อ กรรมการ
3. นายชาคริต อินชัย โรงเรียนบ้านปางฮ่าง กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ พรเนตร โรงเรียนวัดท่าข้าม กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ยะมังโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง ๘กรรมการ
6. นางวันทนีย์ ธรรมดุลพินิจโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
7. นายสมพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
8. นายธัชชัย พึ่งม่วงโรงเรียนบ้านฟ่อนเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายทิพย์ อัคยาน โรงเรียนวัดร้องอ้อ ประธาน
2. นางสาววัชรา ยาวรรณศรี โรงเรียนบ้านขุนแตะ กรรมการ
3. นางสาวสิริพิม ไกรจงวิวัฒน์ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า กรรมการ
4. นายชาคริต อินชัย โรงเรียนบ้านปางฮ่าง กรรมการ
5. นายอภิธาน สุขสถิตย์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคาร กรรมการ
6. นางดลนภา อุปนันท์โรงเรียนวัดบ้านหล่ากรรมการ
7. นางอำพร ทองมูลโรงเรียนบ้านละลวงนอกกรรมการ
8. นายธัชชัย พึ่งม่วงโรงเรียนบ้านฟ่่อนเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวอนัญญา กันสีนวล โรงเรียนบ้านแม่ข่า ประธาน
2. นายทิพย์ อัคยาน โรงเรียนวัดร้องอ้อ กรรมการ
3. นายชาคริต อินชัย โรงเรียนบ้านปางฮ่าง กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ พรเนตร โรงเรียนวัดท่าข้าม กรรมการ
5. นายวิไลวรรณ ยะมังโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง ๘กรรมการ
6. นางวันทนีย์ ธรรมดุลพินิจโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
7. นายสมพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
8. นายธัชชัย พึ่งม่วงโรงเรียนบ้านฟ่อนเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางเมย์ณิศา พูนจันทร์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ประธาน
2. นางศรีสวาท อินต๊ะทา โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กรรมการ
3. นางสาวสายสุรีย์ ชนะใหญ่ โรงเรียนสันมหาพน กรรมการ
4. นางแสงจันทร์ คุณยศยิ่ง โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ปันสาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
6. นางพัชรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
7. นางสาวภัสดาภรณ์ บุญทา โรงเรียนบ้านเมืองกึ้ด เลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางเมย์นิศา พูนจันทร์โรงเรียนวัดเวฬุวันประธาน
2. นางศรีสวาท อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นางสาวสายสุรีย์ ชนะใหญ่โรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
4. นางแสงจันทร์ คุณยศยิ่งโรงเรียนป่าแป๋วิทยากรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ปันสาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
6. นางพัชรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
7. นางสาวภัสดาภรณ์ บุญทาโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ดเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเมย์ณิศา พูนจันทร์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ประธาน
2. นางศรีสวาท อินต๊ะทา โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กรรมการ
3. นางสาวสายสุรีย์ ชนะใหญ่ โรงเรียนสันมหาพน กรรมการ
4. นางแสงจันทร์ คุณยศยิ่ง โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ปันสาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
6. นางพัชรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
7. นางสาวภัสดาภรณ์ บุญทา โรงเรียนบ้านเมืองกึ้ด เลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเมย์นิศา พูนจันทร์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ประธาน
2. นางศรีสวาท อินต๊ะทา โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กรรมการ
3. นางสาวสายสุรีย์ ชนะใหญ่ โรงเรียนสันมหาพน กรรมการ
4. นางแสงจันทร์ คุณยศยิ่ง โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ปันสาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
6. นางพัชรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
7. นางสาวภัสดาภรณ์ บุญทา โรงเรียนบ้านเมืองกึ้ด เลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางศรีสวาท อินต๊ะทา โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ประธาน
2. นางเมย์ณิศา พูนจันทร์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการ
3. นางสาวสายสุรีย์ ชนะใหญ่ โรงเรียนสันมหาพน กรรมการ
4. นางแสงจันทร์ คุณยศยิ่ง โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ปันสาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
6. นางพัชรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
7. นางสาวภัสดาภรณ์ บุญทา โรงเรียนบ้านเมืองกึ้ด เลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางเมย์นิศา พูนจันทร์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ประธาน
2. นางศรีสวาท อินต๊ะทา โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กรรมการ
3. นางสาวสายสุรีย์ ชนะใหญ่ โรงเรียนสันมหาพน กรรมการ
4. นางแสงจันทร์ คุณยศยิ่ง โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ปันสาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
6. นางพัชรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
7. นางสาวภัสดาภรณ์ บุญทา โรงเรียนบ้านเมืองกึ้ด เลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเมย์ณิศา พูนจันทร์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ประธาน
2. นางศรีสวาท อินต๊ะทา โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กรรมการ
3. นางสาวสายสุรีย์ ชนะใหญ่ โรงเรียนสันมหาพน กรรมการ
4. นางแสงจันทร์ คุณยศยิ่ง โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ปันสาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
6. นางพัชรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
7. นางสาวภัสดาภรณ์ บุญทา โรงเรียนเมืองกึ้ด เลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเมย์นิศา พูนจันทร์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ประธาน
2. นางศรีสวาท อินต๊ะทา โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กรรมการ
3. นางสาวสายสุรีย์ ชนะใหญ่ โรงเรียนสันมหาพน กรรมการ
4. นางแสงจันทร์ คุณยศยิ่ง โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ปันสาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
6. นางพัชรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
7. นางสาวภัสดาภรณ์ บุญทา โรงเรียนบ้านเมืองกึ้ด เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเกรียงไกร ศิริโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวงประธาน
2. นายรักษา ไชยชนะโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารกรรมการ
3. นางปราณีย์ แว่นฟ้าโรงเรียนชุมชนศรีดงเย็นกรรมการ
4. นางสาวระรินทิพย์ ปิมมณีโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
5. นายจิตต์ ศรีใสโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
6. นายสมเกียรติ มณีรักษ์โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
7. นางสาวสายฝน บัวลอยโรงเรียนวัดท่าข้ามเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเกรียงไกร ศิริโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวงประธาน
2. นายรักษา ไชยชนะโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารกรรมการ
3. นางปราณีย์ แว่นฟ้าโรงเรียนชุมชนศรีดงเย็นกรรมการ
4. นางสาวระรินทิพย์ ปิมมณีโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
5. นายจิตต์ ศรีใสโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
6. นายสมเกียรติ มณีรักษ์โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
7. นางสาวสายฝน บัวลอยโรงเรียนวัดท่าข้ามเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเกรียงไกร ศิริโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวงประธาน
2. นายรักษา ไชยชนะโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารกรรมการ
3. นางปราณีย์ แว่นฟ้าโรงเรียนชุมชนศรีดงเย็นกรรมการ
4. นางสาวระรินทิพย์ ปิมมณีโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
5. นายจิตต์ ศรีใสโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
6. นายสมเกียรติ มณีรักษ์โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
7. นางสาวสายฝน บัวลอยโรงเรียนวัดท่าข้ามเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเกรียงไกร ศิริโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวงประธาน
2. นายรักษา ไชยชนะโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารกรรมการ
3. นางปราณีย์ ไชยชนะโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวระรินทิพย์ ปิมมณีโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
5. นายจิตต์ ศรีใสโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
6. นายสมเกียรติ มณีรักษ์โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
7. นางสาวสายฝน บัวลอยโรงเรียนวัดท่าข้ามเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเกรียงไกร ศิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวงประธาน
2. นายรักษา ไชยชนะโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารกรรมการ
3. นางปราณีย์ แว่นฟ้าโรงเรียนชุมชนศรีดงเย็นกรรมการ
4. นางสาวระรินทิพย์ ปิมมณี โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
5. นายจิตต์ ศรีใสโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
6. นายสมเกียรติ มณีรักษ์โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
7. นางสาวสายฝน บัวลอยโรงเรียนวัดท่าข้ามเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางนราพร ฟูมูลเจริญโรงเรียนบ้านแม่แฝกประธาน
2. นายก้าวพารักษ์ ชาวส้านโรงเรียนบ้านสบนางกรรมการ
3. นางสุภาพร ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
4. นางรุ่งนภา เมืองอินทร์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
5. นางสุณีย์ สมัครโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
6. นายอัมเรศ พรมเสนโรงเรียนศรีเนรูห์กรรมการ
7. นางลาวัลย์ ผลวัฒนะโรงเรียนบ้านหนองหล่มวิทยาคารเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ สิทธิชัยโรงเรียนบ้านแม่ข่าประธาน
2. นางนราพร ฟูมูลเจริญโรงเรียนบ้านแม่แฝกกรรมการ
3. นายก้าวพารักษ์ ชาวส้านโรงเรียนบ้านสบนางกรรมการ
4. นางชลนารา ญานะโรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายอัมเรศ พรมเสนโรงเรียนศรีเนรูห์กรรมการ
6. นางลาวัลย์ ผลวัฒนะโรงเรียนบ้านหนองหล่มวิทยาคารกรรมการ
7. นางสุภาพร ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านแม่นาจรเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนราพร ฟูมูลเจริญโรงเรียนบ้านแม่แฝกประธาน
2. นายก้าวพารักษ์ ชาวส้านโรงเรียนบ้านสบนางกรรมการ
3. นางสุภาพร ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
4. นางรุ่งนภา เมืองอินทร์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
5. นางสุณีย์ สมัครโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
6. นายอัมเรศ พรมเสนโรงเรียนศรีเนรูห์กรรมการ
7. นางลาวัลย์ ผลวัฒนะโรงเรียนบ้านหนองหล่มวิทยาคารเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ สิทธิชัยโรงเรียนบ้านแม่ข่าประธาน
2. นางนราพร ฟูมูลเจริญโรงเรียนบ้านแม่แฝกกรรมการ
3. นายก้าวพารักษ์ ชาวส้านโรงเรียนบ้านสบนางกรรมการ
4. นางชลนารา ญานะโรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายอัมเรศ พรมเสนโรงเรียนศรีเนรูห์กรรมการ
6. นางลาวัลย์ ผลวัฒนะโรงเรียนบ้านหนองหล่มวิทยาคารกรรมการ
7. นางสุภาพร ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านแม่นาจรเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางนราพร ฟูมูลเจริญโรงเรียนบ้านแม่แฝกประธาน
2. นายก้าวพารักษ์ ชาวส้านโรงเรียนบ้านสบนางกรรมการ
3. นางสุภาพร ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
4. นางรุ่งนภา เมืองอินทร์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
5. นางสุณีย์ สมัครโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
6. นายอัมเรศ พรมเสนโรงเรียนศรีเนรูห์กรรมการ
7. นางลาวัลย์ ผลวัฒนะโรงเรียนบ้านหนองหล่มวิทยาคารเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ สิทธิชัยโรงเรียนบ้านแม่ข่าประธาน
2. นางนราพร ฟูมูลเจริญโรงเรียนบ้านแม่แฝกกรรมการ
3. นายก้าวพารักษ์ ชาวส้านโรงเรียนบ้านสบนางกรรมการ
4. นางชลนารา ญานะโรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายอัมเรศ พรมเสนโรงเรียนศรีเนรูห์กรรมการ
6. นางลาวัลย์ ผลวัฒนะโรงเรียนบ้านหนองหล่มวิทยาคารกรรมการ
7. นางสุภาพร ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านแม่นาจรเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนราพร ฟูมูลเจริญโรงเรียนบ้านแม่แฝกประธาน
2. นางก้าวพารักษ์ ชาวส้านโรงเรียนบ้านสบนางกรรมการ
3. นางสุภาพร ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
4. นางรุ่งนภา เมืองอินทร์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
5. นางสุณีย์ สมัครโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
6. นายอัมเรศ พรมเสนโรงเรียนศรีเนรูห์กรรมการ
7. นางลาวัลย์ ผลวัฒนะโรงเรียนบ้านหนองหล่มวิทยาคารเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ สิทธิไชยโรงเรียนบ้านแม่ข่าประธาน
2. นางชลนารา ญานะโรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายนราพร ฟูมูลเจริญโรงเรียนบ้านแม่แฝกกรรมการ
4. นายก้าวพารักษ์ ชาวส้านโรงเรียนสบนางกรรมการ
5. นายอัมเรศ พรมเสนโรงเรียนศรีเนรูห์กรรมการ
6. นางลาวัลย์ ผลวัฒนะโรงเรียนบ้านหนองหล่มวิทยาคารกรรมการ
7. นางสุภาพร ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านแม่นาจรเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางนราพร ฟูมูลเจริญโรงเรียนบ้านแม่แฝกประธาน
2. นายก้าวพารักษ์ ชาวส้านโรงเรียนบ้านสบนางกรรมการ
3. นางสุภาพร ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
4. นางรุ่งนภา เมืองอินทร์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
5. นางสุณีย์ สมัครโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
6. นายอัมเรศ พรมเสนโรงเรียนศรีเนรูห์กรรมการ
7. นางลาวัลย์ ผลวัฒนะโรงเรียนบ้านหนองหล่มวิทยาคารเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ สิทธิชัยโรงเรียนบ้านแม่ข่าประธาน
2. นางชลนารา ญานะโรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายนราพร ฟูมูลเจริญโรงเรียนบ้านแม่แฝกกรรมการ
4. นายก้าวพารักษ์ ชาวส้านโรงเรียนสบนางกรรมการ
5. นายอัมเรศ พรมเสนโรงเรียนศรีเนรูห์กรรมการ
6. นางลาวัลย์ ผลวัฒนะโรงเรียนบ้านหนองหล่มวิทยาคารกรรมการ
7. นางสุภาพร ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านแม่นาจรเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางสาวจรัสศรี คำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ประธาน
2. นางสาวดวงใจ พรมไพร โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร กรรมการ
3. นางยุพาพร ทาดาริน โรงเรียนบ้านทรายมูล กรรมการ
4. นางสาวจันจิรา อุตมา โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว กรรมการ
5. นางพรพิมล สิริเจริญพร โรงเรียนอนุบาลพรชัยเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวสุวรรณีย์ ศิริสมฤทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ประธาน
2. นายประชัน แสนใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒กรรมการ
3. นางปราณี ฟุ้งสมุทรโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นางบังอร เนตรทอง โรงเรียนบ้านเขาล้อกรรมการ
5. นางณัฐพิมล ธนัตถ์สอาดอาวุธ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายสิทธิพงษ์ แก้วธิวังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ประธาน
2. นางพัชยา เครืออินต๊ะโรงเรียนวัดนาแก้ว กรรมการ
3. นางอำไพ มณีวรรณโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย กรรมการ
4. นางอมรรัตน์ ปัญญานะ โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส กรรมการ
5. นางสาวพัชรา จายสวนโรงเรียนอนุบาลขาลสุวรรณ์เลขานุการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขยายโอกาสทางการศึกษา
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดเล็ก
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดกลาง
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดใหญ่
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขยายโอกาสทางการศึกษา
ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษาประถมศึกษา
ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา

สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดเล็ก
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดกลาง
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดใหญ่
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขยายโอกาสทางการศึกษา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา

ลูกจ้างยอดเยียมของเขตพื้นที่การศึกษา
บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทเขตพื้นที่การศึกษา

เขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
เขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
เขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]