สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธิดารัตน์   แหล้ป้อง
 
1. นายชัยวัฒน์    อุ่นศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร   สารเป็น
2. เด็กชายระพีพัฒน์   สุวรรณกลาง
 
1. นายนุกูล   สายปาน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    แหล้ป้อง
2. เด็กชายนันทกร   แรมกิ่ง
3. เด็กหญิงสุทัตตา   โกจินอก
4. เด็กหญิงอลิสา   ปินะถา
5. เด็กชายเอกศรัญญ์   แตงยอนรัมย์
 
1. นางจุฑาพร    แข็งการ
2. นายชัยวัฒน์   อุ่นศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงอลิสา    ปินะถา
 
1. นางจุฑาพร    แข็งการ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกนิษฐา   อวบสันเทียะ
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์   แก้วนอก
3. เด็กหญิงปรายมินท์    บำรุงนา
4. เด็กหญิงปิยธิดา   หวังร่วมกลาง
5. เด็กหญิงภัทรภรณื    พิพาคำ
6. เด็กหญิงรัชนีกร   เหมราช
7. เด็กหญิงลิลิตา   เพียรซอบพูลผล
8. เด็กหญิงวนิดา   แก้วพวง
9. เด็กหญิงอภิญญา   พิมูลขั้น
10. เด็กหญิงเจจิรา   จันหล้า
 
1. นายวีรศักดิ์   ทองเกษม