สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    แหล้ป้อง
2. เด็กชายนันทกร   แรมกิ่ง
3. เด็กหญิงสุทัตตา   โกจินอก
4. เด็กหญิงอลิสา   ปินะถา
5. เด็กชายเอกศรัญญ์   แตงยอนรัมย์
 
1. นางจุฑาพร    แข็งการ
2. นายชัยวัฒน์   อุ่นศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงอลิสา    ปินะถา
 
1. นางจุฑาพร    แข็งการ