สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงนภัสรา   งานสันเทียะ
 
1. นางชวนพิศ   มุ่งแฝงกลาง
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัชรีวรรณ   งุดสันเทียะ
 
1. นางบุปผา    ประดิษฐ์ค่าย
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาณี   ประโลมจิตร์
 
1. นายไพรัตน์    ประดิษฐ์ค่าย
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐดนัย  สูนย์สันเทียะ
2. เด็กชายสหัสวรรษ  รวมกลาง
 
1. นางบุปผา  ประดิษฐ์ค่าย
2. นายไพรัตน์  ประดิษฐ์ค่าย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงกุลจิรา   ชอบสว่าง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   แผลงนอก
3. เด็กหญิงชฏรัตน์   สิงห์นอก
4. เด็กหญิงพรรณธิภา    ฤทธิ์สนธ์
5. เด็กหญิงศศิกาจน์    ผันสันเทียะ
 
1. นางบุปผา    ประดิษฐ์ค่าย
2. นายไพรัตน์  ประดิษฐ์ค่าย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจันติมา   กว้างนอก
2. เด็กชายนิติภูมิ   ซอกกลาง
3. เด็กหญิงรสริน   อดุลกลาง
4. เด็กชายวีรยศ   ศรีจักร์
5. เด็กหญิงแพรวพรรณ   สระกำ
 
1. นางชวนพิศ   มุ่งแฝงกลาง
2. นางสาวช่อรัก   พันธ์สวัสดิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.33 ทอง 6 1. เด็กชายเจษฏาภรณ์   ดอนวิไทย
 
1. นางอัมพรพรรณ   ฆ้องนอก
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 84.33 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพล   ลาพันธ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   สิงห์กลาง
3. เด็กชายเจษฏากร    อ้นสันเทียะ
 
1. นางจีระ   เกิดไพร
2. นางอวยพร   ศรีวะสุทธิ์
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายสหัสวรรษ   รวมกลาง
 
1. นางบุปผา   ประดิษฐ์ค่าย
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  รมณีย์พิกุล
 
1. นางบุปผา  ประดิษฐ์ค่าย
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรทิพย์   ทองล้ำ
2. เด็กหญิงวณัชพร   ศิรินอก
3. เด็กหญิงอังคณา   โลนุช
 
1. นางจีระ   เกิดไพร