สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงนภัสรา   งานสันเทียะ
 
1. นางชวนพิศ   มุ่งแฝงกลาง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงกุลจิรา   ชอบสว่าง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   แผลงนอก
3. เด็กหญิงชฏรัตน์   สิงห์นอก
4. เด็กหญิงพรรณธิภา    ฤทธิ์สนธ์
5. เด็กหญิงศศิกาจน์    ผันสันเทียะ
 
1. นางบุปผา    ประดิษฐ์ค่าย
2. นายไพรัตน์  ประดิษฐ์ค่าย