สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัชรีวรรณ   งุดสันเทียะ
 
1. นางบุปผา    ประดิษฐ์ค่าย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.33 ทอง 6 1. เด็กชายเจษฏาภรณ์   ดอนวิไทย
 
1. นางอัมพรพรรณ   ฆ้องนอก
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 84.33 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพล   ลาพันธ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   สิงห์กลาง
3. เด็กชายเจษฏากร    อ้นสันเทียะ
 
1. นางจีระ   เกิดไพร
2. นางอวยพร   ศรีวะสุทธิ์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายสหัสวรรษ   รวมกลาง
 
1. นางบุปผา   ประดิษฐ์ค่าย
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  รมณีย์พิกุล
 
1. นางบุปผา  ประดิษฐ์ค่าย
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรทิพย์   ทองล้ำ
2. เด็กหญิงวณัชพร   ศิรินอก
3. เด็กหญิงอังคณา   โลนุช
 
1. นางจีระ   เกิดไพร