สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหมัน สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  โอนสันเทียะ
 
1. นางสาวอรนุช  วิไชยภูมิ
 
2 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  โกสุมภ์
 
1. นางสาวแก้วกาญจน์  ราชการกลาง