สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหมัน สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนสรณ์  พรมภิภักดิ์
2. เด็กชายอดุลย์วิทย์  จันทร์ชม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์  หมายติดกลาง
2. นายเศรษฐรัชต์  ดอนศรี
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายโฆษิต  พยัคกุล
 
1. นายดำเนิน  หนูตอ
 
3 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงสาริกา  ชินนอก
 
1. นางสาวแก้วกาญจน์  ราชการกลาง