สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหมัน สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ภาสดา
2. เด็กหญิงพลอยชมภู  ขอกลาง
3. เด็กหญิงยลรวี  มะธิโต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์  หมายติดกลาง
2. นางปาริชาติ  ขอนค้างพลู
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธีรวดี  เกษละคร
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ศรีวงศ์
3. เด็กหญิงสุกัลย์ชล  ชินนอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์  หมายติดกลาง
2. นางปาริชาติ  ขอนค้างพลู
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  พรมภิภักดิ์
2. เด็กหญิงวนิดา  ชอบสระกลาง
3. เด็กหญิงวิภา  โชตินอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์  หมายติดกลาง
2. นางปาริชาติ  ขอนค้างพลู
 
4 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนาวิก  แผ้วโคกสูง
 
1. นางสาวแก้วกาญจน์  ราชการกลาง
 
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  คลื่นกลาง
2. เด็กชายบูรวัฒน์  แคกลาง
3. เด็กชายเอนก  ดลเมฆา
 
1. นางภรณ์เพชร  ทินราช
2. นางวรารลักษณ์  สมัยกลาง
 
6 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรภาส  กองไสกลาง
2. เด็กชายนุชา  กิ่งค้างพลู
3. เด็กชายยศกร  พิมพ์กลาง
 
1. นางสาวนันทิดา  นาดี
2. นางวันดี  สวยกลาง
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงบัวชมพู  เกษมทรัพย์ทวี
 
1. นางจิราพร  จันทะรัง
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ขาขุนทด
 
1. นางจิราพร  จันทะรัง
 
9 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทรนันท์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงปริศนา  อนุอินทร์
3. เด็กชายพีระพล  โชตินอก
4. เด็กชายพีระวัส  เลิศชัย
5. เด็กหญิงภิญญาดา  ขอมีกลาง
6. เด็กชายวัชระศักดิ์  ยิ่งนอก
7. เด็กชายวันเฉลิม  พรมมะทา
8. เด็กหญิงสุจิตรา  ยาดิบ
9. เด็กหญิงสุธิตา  จงผ่องกลาง
10. เด็กชายอัครชัย  คุ้มปรุ
 
1. นายจิราพร  จันทะรัง
2. นางวันดี  สวยกลาง
3. นางสาวแก้วกาญจน์  ราชการกลาง
 
10 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรพงษ์  ไกรอ่ำ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มุ่งเขื่องกลาง
3. เด็กชายธงชัย  มุ่งเขื่องกลาง
4. เด็กชายธนะนนท์  พูนสันเทียะ
5. เด็กหญิงปนัดดา  ขาขุนทด
6. เด็กหญิงปรางทิพย์  ภักดีจอหอ
7. เด็กชายพลวัฒน์  อนุอินทร์
8. เด็กหญิงพัชราภา  เฉยกลาง
9. เด็กหญิงวิภา  โชกะตะ
10. เด็กหญิงสิปาง  ประดิษบ์อนันต์
 
1. นางจิราพร  จันทะรัง
2. นางปาริชาติ  ขอนค้างพลู
3. นางวันดี  สวยกลาง
 
11 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อินทร์จำนง
2. เด็กหญิงดาราวดี  ขาขุนทด
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ดีพลกรัง
4. เด็กหญิงวาราตรี  หวังท่ากลาง
5. เด็กหญิงวิรัญญา  โมรานอก
6. เด็กหญิงเก็จมณี  ศรีสุขวัฒน์
 
1. นางจิราพร  จันทะรัง
2. ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์  หมายติดกลาง
3. นางสาวนันทิดา  นาดี
4. นางวันดี  สวยกลาง
 
12 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพชรเทียม
2. นางสาวจิตรา  แก่นพุดซา
3. นางสาวนัทธมน  หวังท่ากลาง
4. เด็กหญิงปนัดดา  ขาขุนทด
5. เด็กหญิงพัชราภา  เฉยกลาง
6. เด็กหญิงสิปาง  ประดิษบ์อนันต์
 
1. นางจิราพร  จันทะรัง
2. ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์  หมายติดกลาง
3. นางปาริชาติ  ขอนค้างพลู
4. นางวันดี  สวยกลาง
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  จิตรกลาง
2. เด็กหญิงบุญญิสา  นารอด
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขออบกลาง
 
1. นางสาวนันทิดา  นาดี
2. นางวิจิตรา  ฤทธิ์บุรี