สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  แม้นรัมย์
 
1. นางสาววนิดา  นาบุญ
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพิยดา  แสงโทโพธิ์
2. เด็กหญิงศิรินภา  บัวแก้ว
3. เด็กชายไชยา  ลีทัพไทย
 
1. นางวนิดา  รักษ์สุจริต
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  พรศักดิ์หาญ
 
1. นางบังอร  สุขอ่อน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.66 ทอง 4   1. นางบังอร  สุขอ่อน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 0 -    
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กชายประวีณพล  โยแก้ว
2. เด็กหญิงปราณีสรา  พิมพา
 
1. นางอัญชลี  สุทพจนารักษ์
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐพร  สิงห์กัน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ดอนพันเมือง
 
1. นางรำพึง  ขวัญชัยพงศ์
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงอินธิรา  เลื่อมใส
2. เด็กหญิงเกวลิน  จันวันดี
 
1. นางรำพึง  ขวัญชัยพงศ์
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริยา   ธาบุตรดา
2. เด็กหญิงภัคดิ์ศิริ  ร่วมรส
 
1. นางรำพึง  ขวัญชัยพงศ์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพล  ไชยนอก
2. เด็กหญิงปารีณา  โชตินอก
3. เด็กหญิงรัชญา  คำชาลี
 
1. นางอัญชลี  สุทธพจนารักษ์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ลีทัพไทย
2. เด็กหญิงจรินทร  บุญพา
3. เด็กหญิงไอลัดดา  แก้วนาค
 
1. นางอัญชลี  สุทธพจนารักษ์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปิยธิดา  กองไสยกลาง
2. เด็กหญิงวรรณพร  วักไธสง
 
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 -1 -    
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 0 -    
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กชายจัตุรงค์  อัควะรัง
2. เด็กชายจิตริน  ศิริสำราญ
 
1. นายเลอฉวี  ยอดรัก
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายพีรวัฒน์  หวังเรียบกลาง
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สิงห์กัน
 
1. นางสาวเลอฉวี  ยอดรัก
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง 4 1. เด็กชายธาดาพงศ์  สีสุพรรณ์
2. เด็กชายนครินทร์  สงภักดี
3. เด็กหญิงอิสรีย์  สิงห์กัน
 
1. นางรำพึง  ขวัญชัยพงศ์