สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปิยธิดา  กองไสยกลาง
2. เด็กหญิงวรรณพร  วักไธสง
 
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กชายจัตุรงค์  อัควะรัง
2. เด็กชายจิตริน  ศิริสำราญ
 
1. นายเลอฉวี  ยอดรัก
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายพีรวัฒน์  หวังเรียบกลาง
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สิงห์กัน
 
1. นางสาวเลอฉวี  ยอดรัก