สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  แม้นรัมย์
 
1. นางสาววนิดา  นาบุญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  พรศักดิ์หาญ
 
1. นางบังอร  สุขอ่อน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.66 ทอง 4   1. นางบังอร  สุขอ่อน
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐพร  สิงห์กัน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ดอนพันเมือง
 
1. นางรำพึง  ขวัญชัยพงศ์
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงอินธิรา  เลื่อมใส
2. เด็กหญิงเกวลิน  จันวันดี
 
1. นางรำพึง  ขวัญชัยพงศ์
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริยา   ธาบุตรดา
2. เด็กหญิงภัคดิ์ศิริ  ร่วมรส
 
1. นางรำพึง  ขวัญชัยพงศ์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพล  ไชยนอก
2. เด็กหญิงปารีณา  โชตินอก
3. เด็กหญิงรัชญา  คำชาลี
 
1. นางอัญชลี  สุทธพจนารักษ์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ลีทัพไทย
2. เด็กหญิงจรินทร  บุญพา
3. เด็กหญิงไอลัดดา  แก้วนาค
 
1. นางอัญชลี  สุทธพจนารักษ์
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง 4 1. เด็กชายธาดาพงศ์  สีสุพรรณ์
2. เด็กชายนครินทร์  สงภักดี
3. เด็กหญิงอิสรีย์  สิงห์กัน
 
1. นางรำพึง  ขวัญชัยพงศ์