สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอัชรินทร์  ศรีสุข
 
1. นางเบญจมาศ  บรรหาญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 37 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจิรนันท์  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงชมภูนุช  ชาวงศ์
3. เด็กหญิงปนิดา  ศรีบุญเรือง
4. เด็กหญิงพัชรี  ภักดีกลาง
5. เด็กหญิงวริศรา  ปริเตนัง
6. เด็กหญิงศิริพร  สิมหล่า
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปะธิปะ
8. เด็กหญิงอรนิดา  ชาวงศ์
9. เด็กหญิงอ้อนล์ลัคณา  แกมจินดา
10. เด็กหญิงไพลิน  นาดี
 
1. นายโกศล  สิงห์สุพรรณ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายจักรพรรณ  แช่มรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำด้วง
 
1. นายสมชัย  สมบุญนอก