สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กชายก้องภพ  แก้วมาต
2. เด็กหญิงธัญญา  ประฏิสัจ
 
1. นายโกศล  สิงห์สุพรรณ
 
2 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พุดหล่า
 
1. นายเจนวิทย์  ขุนทำนาย
 
3 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุคนธ์  แสนสุข
 
1. นายเจนวิทย์  ขุนทำนาย
 
4 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนิตพล  ศรีวังโปร่ง
 
1. นายเจนวิทย์  ขุนทำนาย
 
5 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัศวพงษ์พรหม  วันทุมมา
 
1. นายฐิติภากร  ชาญวิศิษฎ์
 
6 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิพล  นาดี
 
1. นายเจนวิทย์  ขุนทำนาย
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐชา  เทศเงิน
2. เด็กหญิงดารินทร์  ชื่นนอก
3. เด็กหญิงพลอยไพริน  การถาง
4. เด็กหญิงรสริน  แซ่ลี้
5. เด็กชายสุทัศน์  พุดหล่า
6. เด็กหญิงสุภัชชา  ปะลาปิดตัง
 
1. นางสาวขวัญใจ  เจริญศุภรัตน์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  พิมพ์ศรี
2. เด็กชายศุภนัย  สิงห์ขรณ์
 
1. นายชันทวี  หอมสมบัติ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกมลรัตน์  ปะระทัง
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดาสันทัด
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประจันทะศรี
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประกอบการ
5. เด็กหญิงสิริพร  สืบมา
6. เด็กชายสุทัศน์  พุดหล่า
7. เด็กชายอภิทาม  แก้วเมืองกลาง
8. เด็กชายเพ็ญนภา  พรมสุข
 
1. นางเพ็ญนิภา  พรมสุข
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เข็มกลาง
2. เด็กหญิงจิตราวรรณ  โสมนาวัฒน์
3. เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์สด
4. เด็กชายธินกฤต  รักษาสัตย์
5. เด็กหญิงนุชจิรา  ภูผาหลวง
6. เด็กหญิงรัชต์ชนก  พินนอก
7. เด็กชายสราวุฒิ  โมครัตน์
8. เด็กหญิงอภิญญา  อัควะรัง
9. เด็กหญิงอัจริยา  พิมพ์ศรี
10. เด็กชายอาริยะ  ภักดีกลาง
 
1. นายโกศล  สิงห์สุพรรณ
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริทัตต์  กึ่งสำโรง
 
1. นางสาวรุ่งรวี  พิมพ์กลาง
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณราวรรณ  หินซุย
2. เด็กหญิงนิตยา   ดีกลาง
3. เด็กหญิงวารี  มุ่งอุ่นกลาง
 
1. นางลัดดา  พลมิ่ง
2. นางสาวสุพัตรา  ธรรมานอก
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พงษ์ธนู
2. เด็กชายวิชัย  พุดชวา
3. เด็กชายสิทธิกร  คำมี
 
1. นายฐิติภากร  ชาญวิศิษฎ์
2. นายนคร  เหมือดไธสง
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรราม  หลอดเพชร
2. เด็กชายศิวนาถ  ประจันทะศรี
3. เด็กชายเอกพงษ์  พรมนอก
 
1. นายวิทยา  งามพรม
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 14 1. เด็กชายวรชิต  ประสมบูรณ์
2. เด็กชายสุรศักดิื  โลหากาศ
3. เด็กชายเอกวิน  อ่วยนอก
 
1. นางสาวขวัญใจ  เจริญศุภรัตน์